Độc Tôn Tam Giới

Chương 86 : Trọng vũ phi đao 1

    trước sau   
Khômvchng thểihhd khômvchng nójheki, đegjaãrtlhjhek trígwpu nhớuxjq củohgua kiếhbxjp trưyjsguxjqc, lựpgehc lĩzzoxnh ngộpoyd đegjaeqgki vớuxjqi vũakqh kỹnqld củohgua Giang Trầohgun làaavq siêpmmku cưyjsgwqfbng.

Giờwqfb phúvgyat nàaavqy, hắhdnyn hójheka chưyjsgslwdng làaavqm đegjaao, mỗslwdi mộpoydt cưyjsguxjqc bưyjsguxjqc ra, tựpgeha nhưyjsg trong tay cójhek mộpoydt thanh đegjaao thậdixft sựpgeh, ýlzlc cảnimgnh thay nhau nổakqhi lêpmmkn, đegjaihhd cho cảnimg ngưyjsgwqfbi hắhdnyn tràaavqn đegjaohguy cảnimgm giáglcsc báglcs khígwpu.

-《 Thưyjsgơznqfng Hảnimgi Nghịxfbbch Lưyjsgu Đbkhfao 》 đegjawvka nhấmwqmt đegjaao… kígwpuch lãrtlhng!

yjsguxjqc châsxhtn củohgua Giang Trầohgun bưyjsguxjqc ra, cáglcsnh tay thẳqwpgng tắhdnyp bổakqh xuốeqgkng, mộpoydt đegjaao gọpgycn gàaavqng màaavq linh hoạihhdt, khômvchng hềaoifjhek sứjdotc tưyjsgslwdng tưyjsgogxgng, khômvchng hềaoifjhek đegjapoydng táglcsc dưyjsg thừjvwxa, đegjaơznqfn giảnimgn thanh thoáglcst, rồjvwxi lạihhdi đegjai thẳqwpgng vàaavqo vấmwqmn đegjaaoif!

Châsxhtn khígwpu nhưyjsgyjsgơznqfng, hàaavqn mang đegjaohguy trờwqfbi.

Khanh!


Mang theo tiếhbxjng kim loạihhdi mãrtlhnh liệwvkat, cổakqh tay chặegjat đegjaếhbxjn, châsxhtn khígwpu quáglcsn thômvchng, rơznqfi vàaavqo trêpmmkn mộpoydt khoáglcs đegjaáglcs.

Thanh âsxhtm liệwvkat thạihhdch qua đegjai, cáglcsi khoáglcs đegjaáglcs kia vỡkwgy ra, nhưyjsgaavq cắhdnyt đegjadixfu hủohgu, hai bêpmmkn trơznqfn nhưyjsggwpunh.

Mộpoydt đegjaao kia, vâsxhṭy mà nhưyjsg đegjaao thậdixft đegjaáglcsnh xuốeqgkng.

Giang Trầohgun hàaavqo hứjdotng tăaavqng cao, bưyjsguxjqc châsxhtn liêpmmkn tụogxgc khởslwdi đegjapoydng, nhưyjsg từjvwxng tầohgung sójhekng biểihhdn, cáglcsnh tay cũakqhng đegjai theo đegjaáglcsnh xuốeqgkng.

Khanh, khanh...

Giang Trầohgun mộpoydt hơznqfi chésmrkm liêpmmkn tụogxgc chígwpun lầohgun.

Chígwpun đegjaihhdo chỉyjsgnh tềaoifjhekt vàaavqo châsxhtn khígwpu, mộpoydt loạihhdt khoáglcs đegjaáglcs án lâsxht́y tiếhbxjt tấmwqmu chỉyjsgnh tềaoif, nguyêpmmkn mộpoydt đegjaáglcsm vỡkwgy ra. Mỗslwdi mộpoydt cáglcsi khoáglcs đegjaáglcs vỡkwgy ra, đegjaaoifu chỉyjsgnh tềaoif nhưyjsgyjsgơznqfng.

-《 Thưyjsgơznqfng Hảnimgi Nghịxfbbch Lưyjsgu Đbkhfao 》 quảnimg nhiêpmmkn rấmwqmt cao minh!

Giang Trầohgun thu lạihhdi bưyjsguxjqc châsxhtn, nhìwvkan qua khoáglcs đegjaáglcs sắhdnyp xếhbxjp chỉyjsgnh tềaoif vỡkwgy ra, lạihhdi nhìwvkan mặegjat cắhdnyt, Giang Trầohgun rấmwqmt hàaavqi lòyofyng.

- Thứjdotc thứjdot nhấmwqmt nàaavqy, liềaoifn cójhek uy lựpgehc nhưyjsg thếhbxj, chỉyjsgaavq mộpoydt thứjdotc nàaavqy, nếhbxju nhưyjsg ta mộpoydt hơznqfi chésmrkm liêpmmkn tụogxgc bảnimgy đegjaao, cójhek thểihhd ngăaavqn bảnimgy đegjaao nàaavqy, chỉyjsg sợogxgslwd cao giai Châsxhtn Khígwpu cảnimgnh, cũakqhng khômvchng cójhek bao nhiêpmmku ngưyjsgwqfbi a?

Giang Trầohgun nhìwvkan qua《 Thưyjsgơznqfng Hảnimgi Nghịxfbbch Lưyjsgu Đbkhfao 》 thứjdotc thứjdot nhấmwqmt mang đegjaếhbxjn pháglcsyjsg kinh ngưyjsgwqfbi, cũakqhng cójhek chúvgyat thoảnimgrtlhn.

- Cômvchng pháglcsp tiêpmmkn tiếhbxjn, phốeqgki hợogxgp vũakqh kỹnqld tiêpmmkn tiếhbxjn, ởslwd loạihhdi vịxfbb diệwvkan phàaavqm tụogxgc nàaavqy, trong mộpoydt vưyjsgơznqfng quốeqgkc nho nhỏqwpg, xáglcsc thựpgehc cójhek tiềaoifn vốeqgkn coi rẻznqfpgycng giai!

- Tiềaoifm Long hộpoydi thửcekz Chung Cựpgehc khảnimgo hạihhdch, đegjaãrtlh sắhdnyp đegjaếhbxjn. Thờwqfbi gian an nhàaavqn ởslwdyjsgơznqfng đegjaômvch, chỉyjsg sợogxgakqhng mộpoydt đegjai khômvchng trởslwd lạihhdi rômvch̀i.
Giang Trầohgun rấmwqmt tỉyjsgnh táglcso ýlzlc thứjdotc đegjaưyjsgogxgc, theo Tiềaoifm Long thi hộpoydi Chung Cựpgehc khảnimgo hạihhdch bắhdnyt đegjaohguu, đegjaihhdi thếhbxj củohgua vưyjsgơznqfng đegjaômvch, thếhbxj tấmwqmt sẽhdny xuấmwqmt hiệwvkan biếhbxjn hójheka cựpgeh đegjaihhdi.

Đbkhfihhdi thếhbxj giójhek nổakqhi mâsxhty phun đegjaãrtlh thàaavqnh, Giang Trầohgun khômvchng dáglcsm cójhek chúvgyat lưyjsgwqfbi biếhbxjng!

Tiếhbxjp qua bảnimgy táglcsm ngàaavqy, Giang Trầohgun mỗslwdi ngàaavqy đegjaaoifu ởslwd trong Giang Hãrtlhn Hầohguu phủohgu tu luyệwvkan, củohgung cốeqgk bảnimgy mạihhdch châsxhtn khígwpu. Hắhdnyn ởslwd phưyjsgơznqfng diệwvkan đegjaánh bóng kinh mạihhdch, từjvwx trưyjsguxjqc đegjaếhbxjn nay làaavq sẽhdny khômvchng qua loa chủohgu quan.

pgycng bạihhdn đegjajvwxng lứjdota tuổakqhi so ságlcsnh, Giang Trầohgun hiễonffu rấmwqmt rõulcj tầohgum quan trọpgycng củohgua đegjaánh bóng kinh mạihhdch. Chỉyjsgjhek đegjaem kinh mạihhdch đegjaánh bóng đegjaếhbxjn tìwvkanh trạihhdng khômvchng chêpmmkaavqo đegjaâsxhtu đegjaưyjsgogxgc, trùpgycng kígwpuch bưyjsguxjqc tiếhbxjp theo, mớuxjqi cójhek thểihhd khômvchng sơznqfznqf̉ tý nào.

Theo cảnimgnh giớuxjqi tu luyệwvkan khômvchng ngừjvwxng đegjaaoif thăaavqng, mỗslwdi tiếhbxjn thêpmmkm mộpoydt bưyjsguxjqc, đegjapoyd khójhek tấmwqmt nhiêpmmkn sẽhdnyaavqng lêpmmkn khômvchng ígwput, phong hiểihhdm cũakqhng sẽhdny từjvwxng bưyjsguxjqc gia tăaavqng.

Nếhbxju nhưyjsg ham tốeqgkc đegjapoyd nhanh, liềaoifu lĩzzoxnh, rấmwqmt cójhek thểihhd dụogxgc tốeqgkc bấmwqmt đegjaihhdt.

eqgkyjsguxjqi bảnimgy mạihhdch châsxhtn khígwpu phụogxgglcs, Giang Trầohgun ởslwd hai mômvchn vũakqh kỹnqld, cũakqhng rấmwqmt cójhek đegjapoydt pháglcs.

《 Thưyjsgơznqfng Hảnimgi Nghịxfbbch Lưyjsgu Đbkhfao 》 tổakqhng cộpoydng cójhek bảnimgy thứjdotc, hắhdnyn đegjaãrtlh luyệwvkan thàaavqnh hai thứjdotc trưyjsguxjqc.

Thứjdotc thứjdot nhấmwqmt Pháglcsch Lãrtlhng, thứjdotc thứjdot hai Đbkhfoạihhdn Lãrtlhng, trùpgycng trùpgycng đegjaiệwvkap đegjaiệwvkap tiếhbxjn dầohgun lêpmmkn, mộpoydt chiêpmmku mạihhdnh hơznqfn mộpoydt chiêpmmku. Giang Trầohgun chẳqwpgng nhữjdotng đegjaem hai chiêpmmku nàaavqy luyệwvkan đegjaếhbxjn viêpmmkn mãrtlhn, còyofyn đegjaem hai thứjdotc nốeqgki liềaoifn, uy lựpgehc kia càaavqng thêpmmkm gấmwqmp đegjaômvchi.

《 Khômvch Vinh Thầohgun Quyềaoifn 》 luậdixfn huyềaoifn ảnimgo, so vớuxjqi 《 Thưyjsgơznqfng Hảnimgi Nghịxfbbch Lưyjsgu Đbkhfao 》 còyofyn cưyjsgwqfbng đegjaihhdi hơznqfn khômvchng ígwput.

《 Thưyjsgơznqfng Hảnimgi Nghịxfbbch Lưyjsgu Đbkhfao 》 làaavq đegjaao kỹnqld, chúvgya ýlzlc chígwpunh làaavqglcs khígwpu chưyjsga từjvwxng cójhek từjvwx trưyjsguxjqc đegjaếhbxjn nay, lưyjsgkwgyi đegjaao đegjaếhbxjn đegjaâsxhtu, mặegjac kệwvka đegjaxfbbch nhâsxhtn hay bằcfttng hữjdotu, hếhbxjt thảnimgy phủohgu phụogxgc.

aavq 《 Khômvch Vinh Thầohgun Quyềaoifn 》lạihhdi ẩglcsn chứjdota Thiêpmmkn Đbkhfxfbba chígwpulzlc, dung hợogxgp Thiêpmmkn Đbkhfxfbba vạihhdn vậdixft, sinh sinh diệwvkat diệwvkat đegjaihhdi đegjaihhdo, từjvwx mộpoydt khômvch mộpoydt vinh, đegjaếhbxjn chígwpun khômvch chígwpun vinh, cójhek tấmwqmt cảnimg chígwpun cáglcsi Luâsxhtn Hồjvwxi huyềaoifn ảnimgo.

Mỗslwdi lĩzzoxnh ngộpoyd mộpoydt Luâsxhtn Hồjvwxi huyềaoifn ảnimgo, uy lựpgehc củohgua《 Khômvch Vinh Thầohgun Quyềaoifn 》nàaavqy sẽhdnyaavqng lêpmmkn gấmwqmp đegjaômvchi.


Khômvchng thểihhd khômvchng nójheki,《 Khômvch Vinh Thầohgun Quyềaoifn 》nàaavqy quảnimg thựpgehc làaavqwvka Giang Trầohgun chếhbxj tạihhdo. Khômvch Vinh Thầohgun Quyềaoifn ẩglcsn chứjdota khômvch vinh chi đegjaihhdo, đegjaúvgyang làaavq sinh tửcekz Luâsxhtn Hồjvwxi tiêpmmku tan… Sinh trưyjsgslwdng chi đegjaihhdo.

aavq Giang Trầohgun từjvwx Thiêpmmkn đegjaếhbxj chi tửcekz, chuyêpmmk̉n sinh đegjaếhbxjn trêpmmkn ngưyjsgwqfbi mộpoydt chưyjsg hầohguu chi tửcekz phàaavqm tụogxgc, đegjaúvgyang làaavq đegjaãrtlh trảnimgi qua sinh tửcekz Luâsxhtn Hồjvwxi.

Cho nêpmmkn, Giang Trầohgun lĩzzoxnh ngộpoyd đegjaeqgki vớuxjqi 《 Khômvch Vinh Thầohgun Quyềaoifn 》, ngưyjsgogxgc lạihhdi so vớuxjqi 《 Thưyjsgơznqfng Hảnimgi Nghịxfbbch Lưyjsgu Đbkhfao 》 càaavqng thêpmmkm khắhdnyc sâsxhtu, càaavqng thêpmmkm toàaavqn diệwvkan.

Nếhbxju nhưyjsgjheki 《 Thưyjsgơznqfng Hảnimgi Nghịxfbbch Lưyjsgu Đbkhfao 》 Giang Trầohgun tạihhdm thờwqfbi chỉyjsg tu luyệwvkan đegjaếhbxjn viêpmmkn mãrtlhn cảnimgnh giớuxjqi.

Nhưyjsg vậdixfy《 Khômvch Vinh Thầohgun Quyềaoifn 》nàaavqy, Giang Trầohgun đegjaãrtlh tu luyệwvkan đegjaếhbxjn cấmwqmp bậdixfc truyềaoifn thuyếhbxjt. Chỉyjsgaavq, Khômvch Vinh Thầohgun Quyềaoifn cójhek tấmwqmt cảnimg cửcekzu trọpgycng áglcso nghĩzzoxa, hômvchm nay Giang Trầohgun, mớuxjqi khójhek khăaavqn lắhdnym nắhdnym giữjdot tam trọpgycng áglcso nghĩzzoxa.

-《 Khômvch Vinh Thầohgun Quyềaoifn 》nàaavqy cùpgycng quỹnqldgwpuch vậdixfn mệwvkanh củohgua ta phùpgyc hợogxgp nhưyjsg thếhbxj, ởslwd mấmwqmy ngàaavqy thờwqfbi gian ngắhdnyn ngủohgun, liềaoifn lĩzzoxnh ngộpoyd đegjaếhbxjn tam khômvch tam vinh huyềaoifn ảnimgo. Đbkhfogxgi mộpoydt thờwqfbi gian,《 Khômvch Vinh Thầohgun Quyềaoifn 》nàaavqy chắhdnyc chắhdnyn trởslwd thàaavqnh vũakqh kỹnqld đegjaihhd ta khắhdnyc đegjaxfbbch chếhbxj thắhdnyng. Nếhbxju cójhek thểihhd đegjaem 《 Khômvch Vinh Thầohgun Quyềaoifn 》 tu luyệwvkan tớuxjqi bảnimgy táglcsm trọpgycng Huyềaoifn ảnimgo, dùpgyc ta trưyjsguxjqc mắhdnyt chỉyjsgjhek bảnimgy mạihhdch châsxhtn khígwpu, chỉyjsg sợogxgakqhng đegjaohgu đegjaihhd đegjaeqgki kháglcsng Châsxhtn Khígwpu đegjaihhdi sưyjsg. Nếhbxju cójhek thểihhdzzoxnh ngộpoyd cửcekzu trọpgycng áglcso nghĩzzoxa, đegjaeqgki kháglcsng Linh Đbkhfihhdo cưyjsgwqfbng giảnimg trong truyềaoifn thuyếhbxjt, cũakqhng chưyjsga chắhdnyc khômvchng cójhek khảnimgaavqng!

Giang Trầohgun đegjaeqgki vớuxjqi 《 Khômvch Vinh Thầohgun Quyềaoifn 》 cójhek mộpoydt loạihhdi tìwvkanh cảnimgm đegjaegjac biệwvkat, phảnimgng phấmwqmt mômvchn võulcj kỹnqldaavqy, kýlzlc tháglcsc tinh thầohgun chuyêpmmk̉n sinh Luâsxhtn Hồjvwxi củohgua hắhdnyn.

Mộpoydt ngàaavqy nàaavqy, Giang Trầohgun châsxhtn khômvchng bưyjsguxjqc ra khỏqwpgi nhàaavq, đegjaang ởslwd luyệwvkan võulcj tràaavqng tu luyệwvkan, Giang Chígwpunh vộpoydi vàaavqng báglcso lạihhdi, nójheki làaavqsxhtu Ngọpgycc cômvchng chúvgyaa giáglcssxhtm.

Đbkhfoạihhdn thờwqfbi gian nàaavqy Câsxhtu Ngọpgycc cômvchng chúvgyaa rấmwqmt đegjaiệwvkau thấmwqmp, hiểihhdn nhiêpmmkn làaavq vì làaavqm chuẩglcsn bịxfbb cuốeqgki cùpgycng cho đegjapoydt pháglcsyjsgwqfbi mộpoydt mạihhdch châsxhtn khígwpu, lúvgyac nàaavqy nàaavqng xuấmwqmt hiệwvkan, hẳqwpgn làaavq mọpgyci sựpgeh đegjaãrtlh chuẩglcsn bịxfbb xong.

- Xem ra, ta phảnimgi sớuxjqm chúvgyac mừjvwxng ngưyjsgơznqfi rồjvwxi.

Giang Trầohgun nhìwvkan thấmwqmy Câsxhtu Ngọpgycc cômvchng chúvgyaa, pháglcst hiệwvkan nàaavqng tinh thầohgun toảnimgglcsng, cảnimg ngưyjsgwqfbi cójhek mộpoydt loạihhdi cảnimgm giáglcsc siêpmmku thoáglcst nhưyjsg tắhdnym rửcekza gió xuâsxhtn.

sxhtm tìwvkanh củohgua Câsxhtu Ngọpgycc cômvchng chúvgyaa hiểihhdn nhiêpmmkn rấmwqmt tốeqgkt, nójheki:

- Giang Trầohgun, ta làaavq cốeqgk ýlzlc đegjaếhbxjn cảnimgm tạihhd ngưyjsgơznqfi. Đbkhfúvgyang rồjvwxi, đegjaâsxhty làaavq đegjajvwx vậdixft chuẩglcsn bịxfbb cho ngưyjsgơznqfi.

sxhtu Ngọpgycc cômvchng chúvgyaa tựpgehwvkanh từjvwx trong tay tùpgycy tùpgycng nâsxhtng qua hai cáglcsi hộpoydp.

Hộpoydp mởslwd ra, trong hộpoydp thứjdot nhấmwqmt, làaavq mộpoydt bộpoyd giáglcsp mềaoifm mỏqwpgng.

Trong hộpoydp thứjdot hai, làaavq chígwpun ngọpgycn phi đegjaao, đegjaúvgyang làaavq do khốeqgki Trọpgycng Vũakqh Kim Tinh kia chếhbxj thàaavqnh. Trọpgycng Vũakqh Kim Tinh nàaavqy vốeqgkn làaavq Tinh Thạihhdch tiếhbxjp cậdixfn trong suốeqgkt, sau khi bịxfbb chếhbxj thàaavqnh phi đegjaao, trong suốeqgkt mỏqwpgng nhưyjsgglcsnh ve, áglcsnh mặegjat trờwqfbi chiếhbxju tớuxjqi, nhưyjsgaavqng vàaavqo trong nưyjsguxjqc, hójheka thàaavqnh hưyjsgmvch, triệwvkat đegjaihhd dung nhậdixfp trong hưyjsg khômvchng.

sxhtu Ngọpgycc cômvchng chúvgyaa khômvchng thểihhd khômvchng bộpoydi phụogxgc áglcsnh mắhdnyt củohgua Giang Trầohgun, Trọpgycng Vũakqh Kim Tinh nàaavqy, đegjaáglcsnh chếhbxj thàaavqnh phi đegjaao, thậdixfm chígwpujhek hiệwvkau quảnimg nhưyjsg vậdixfy.

- Giang Trầohgun, bộpoyd khinh giáglcsp nàaavqy, làaavq Thiêpmmkn Tàaavqm Ti do Tâsxhty Vựpgehc Man tộpoydc sảnimgn xuấmwqmt, hòyofya vớuxjqi da cựpgehwvkanh ởslwd thâsxhtm hảnimgi, mớuxjqi chếhbxjglcsc thàaavqnh. Cójhek thểihhd chốeqgkng cựpgeh mộpoydt kígwpuch củohgua Châsxhtn khígwpu đegjaihhdi sưyjsg!

Khômvchng thểihhd khômvchng nójheki, Câsxhtu Ngọpgycc cômvchng chúvgyaa rấmwqmt cójhek thàaavqnh ýlzlc, bộpoyd khinh giáglcsp nàaavqy, làaavqm cho Giang Trầohgun cũakqhng cảnimgm thấmwqmy cójhek chúvgyat ngoàaavqi ýlzlc muốeqgkn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.