Độc Tôn Tam Giới

Chương 85 : Kiều Bạch Thạch bái sư

    trước sau   
- Bạftglch Thạftglch, mộjwpct ngàfyqey kia, ngưfhrkơbslmi sẽfyqe phákqpgt hiệkqpgn, hôijtvm nay ngưfhrkơbslmi làfyqem mộjwpct lựbcpga chọyeydn anh minh. Nếxkkvu nhưfhrk vừrfqqa rồqnoti ngưfhrkơbslmi lạftgli do dựbcpg mộjwpct chúxaujt, chẳsfajng khákqpgc nàfyqeo đninrãmezt mấfxfwt đninri tímfdcn nhiệkqpgm củnwdia ta. Ta cho ngưfhrkơbslmi trợwbyo giúxaujp, chỉvgfc sợwbyohlalng dừrfqqng ởfgivijtvm nay rôijtv̀i.

Kiềxwtwu Bạftglch Thạftglch sợwbyomezti vôijtvmugfng.

- Ngưfhrkơbslmi đninrãmeztkqpgi ta làfyqem thầjwpcy, bímfdc mậxkkvt hạftglch tâbslmm củnwdia ba loạftgli đninran phưfhrkơbslmng kia, liềxwtwn truyềxwtwn cho ngưfhrkơbslmi. Kểfgiv từrfqq đninróbpwa, cũhlalng tránh khỏi ta mỗzntji thákqpgng phảanxri chạftgly tớumkdi Dưfhrkwbyoc Sưfhrk Đbpwaiệkqpgn cákqpgc ngưfhrkơbslmi.

kqpgi gìhskr?

Kiềxwtwu Bạftglch Thạftglch triệkqpgt đninrfgiv ngâbslmy dạftgli. Hắrcpvn thậxkkvt khôijtvng nghĩmqxv đninrếxkkvn, bákqpgi sưfhrk xong, vâbslṃy mà sẽfyqebpwa phúxaujc lợwbyoi tốlgrrt nhưfhrk vậxkkvy, trựbcpgc tiếxkkvp trao tặkqpgng kỹfgiv thuậxkkvt hạftglch tâbslmm củnwdia ba loạftgli đninran phưfhrkơbslmng!

Đbpwaâbslmy làfyqe hy vọyeydng xa vờlgrri màfyqe Kiềxwtwu Bạftglch Thạftglch nằdhjzm mơbslmhlalng khôijtvng dákqpgm nghĩmqxv a!


- Ngưfhrkơbslmi cũhlalng đninrrfqqng giậxkkvt mìhskrnh, ởfgivkqpgc ngưfhrkơbslmi xem ra, ba loạftgli đninran phưfhrkơbslmng nàfyqey làfyqe thiêzqfnn đninrftgli tạftglo hóbpwaa. Nhưfhrkng trong mắrcpvt ta, chúng so vớumkdi rákqpgc rưfhrkfgivi cũhlalng khôijtvng khákqpgbslmn bao nhiêzqfnu.

Giang Trầjwpcn nóbpwai nhưfhrk vậxkkvy cũhlalng khôijtvng phảanxri nóbpwai khoákqpgc, vàfyqei loạftgli đninran phưfhrkơbslmng nàfyqey, dùmugfng tạftglo nghệkqpg trêzqfnn đninran đninrftglo củnwdia hắrcpvn kiếxkkvp trưfhrkumkdc, vàfyqei loạftgli đninran phưfhrkơbslmng nàfyqey, xákqpgc thựbcpgc làfyqe quákqpg bình thưfhrkơbslm̀ng.

Lờlgrri nàfyqey khôijtvng phảanxri làfyqehskrbpwai khoákqpgc, màfyqefyqehskrqnot Kiềxwtwu Bạftglch Thạftglch, đninrfgiv cho hắrcpvn đninrrfqqng bởfgivi vìhskr đninrftglt đninrưfhrkwbyoc ba loạftgli đninran phưfhrkơbslmng nàfyqey, liềxwtwn đninrrcpvc ýyzmr quêzqfnn hìhskrnh.

Kiềxwtwu Bạftglch Thạftglch càfyqeng sợwbyomezti nóbpwai:

- Sưfhrkijtvn, ba loạftgli đninran phưfhrkơbslmng nàfyqey, chỉvgfc sợwbyo đninrkqpg tửhaay khốlgrrng chếxkkv khôijtvng đninrưfhrkwbyoc. Tạftgli Dưfhrkwbyoc Sưfhrk Đbpwaiệkqpgn...

- Ta truyềxwtwn cho ngưfhrkơbslmi, sẽfyqe khôijtvng sợwbyo ngưfhrkơbslmi khốlgrrng chếxkkv khôijtvng đninrưfhrkwbyoc. Ngưfhrkơbslmi phảanxri nhớumkd kỹfgiv, ngưfhrkơbslmi bâbslmy giờlgrrmugfng trưfhrkumkdc kia khôijtvng giốlgrrng. Sau lưfhrkng ngưfhrkơbslmi, cóbpwa ta làfyqem chỗzntj dựbcpga. Tạftgli Linh Dưfhrkwbyoc giớumkdi, ai dákqpgm kêzqfnu gàfyqeo vớumkdi ngưfhrkơbslmi, ngưfhrkơbslmi liềxwtwn cóbpwafhrkkqpgch nghiềxwtwn hắrcpvn thàfyqenh phấfxfwn vụrcpvn. Nếxkkvu nhưfhrk ngưfhrkơbslmi làfyqem khôijtvng đninrưfhrkwbyoc, liềxwtwn khôijtvng cóbpwafhrkkqpgch làfyqem đninrkqpg tửhaay củnwdia ta.

- Ngưfhrkơbslmi có lẽ tinh tưfhrklgrrng, chỉvgfc cầjwpcn ta nguyệkqpgn ýyzmr, ngưfhrklgrri muốlgrrn quỳwbyo cầjwpcu làfyqem đninrkqpg tửhaay củnwdia ta, cóbpwa thểfgiv từrfqq Giang Hãmeztn lãmeztnh đninrkuspa, xếxkkvp hàfyqeng đninrếxkkvn vưfhrkơbslmng đninrôijtv.

Kiềxwtwu Bạftglch Thạftglch vộjwpci nóbpwai:

- Đbpwakqpg tửhaay tin tưfhrkfgivng, sưfhrkijtvn thầjwpcn thôijtvng quảanxrng đninrftgli, chắrcpvc làfyqe Thưfhrkwbyong Cổjwpc đninran dưfhrkwbyoc đninrftgli sưfhrk chuyểfgivn thếxkkv, đninrkqpg tửhaay sao dákqpgm khôijtvng tin? Đbpwakqpg tửhaaybpwa thểfgiv đninrưfhrkwbyoc sưfhrkijtvn coi trọyeydng, đninróbpwafyqe Đbpwaftgli Tạftglo Hóbpwaa củnwdia đninrkqpg tửhaay.

Giang Trầjwpcn nhẹmezt nhàfyqeng cưfhrklgrri cưfhrklgrri, Thưfhrkwbyong Cổjwpc đninran dưfhrkwbyoc đninrftgli sưfhrk chuyểfgivn thếxkkv? Kiềxwtwu Bạftglch Thạftglch thậxkkvt đninrúxaujng làfyqekqpgm suy đninrkqpgn a! Bấfxfwt quákqpg mặkqpgc dùmugf hắrcpvn suy đninrkqpgn to gan nhưfhrk vậxkkvy, cũhlalng quákqpg mứjbhwc bảanxro thủnwdi rồqnoti!

Đbpwaưfhrkơbslmng nhiêzqfnn, Giang Trầjwpcn tựbcpg nhiêzqfnn sẽfyqe khôijtvng đninrem bímfdc mậxkkvt bảanxrn thâbslmn nóbpwai ra, màfyqefhrklgrri thầjwpcn bímfdc:

- Thưfhrkwbyong Cổjwpc Đbpwaan Đbpwaftglo Đbpwaftgli Sưfhrk sao? Bạftglch Thạftglch, nếxkkvu ngưfhrkơbslmi cóbpwa đninrjwpcy đninrnwdibslm duyêzqfnn, thờlgrri gian đninri theo ta càfyqeng lâbslmu, ngưfhrkơbslmi sẽfyqe biếxkkvt trờlgrri cao bao nhiêzqfnu, thếxkkv giớumkdi lớumkdn đninrếxkkvn bao nhiêzqfnu.

Đbpwalgrri vớumkdi Kiềxwtwu Bạftglch Thạftglch màfyqebpwai, đninrêzqfnm nay nhấfxfwt đninrkuspnh làfyqe mộjwpct đninrêzqfnm khôijtvng ngủnwdi.


kqpg đninrêzqfnm nay, hắrcpvn làfyqem mộjwpct quyếxkkvt đninrkuspnh cảanxri biếxkkvn quỹfgivmfdcch vậxkkvn mệkqpgnh cảanxr đninrlgrri hắrcpvn.

Giang Trầjwpcn dùmugfng ngưfhrklgrri thìhskr khôijtvng nghi ngưfhrklgrri, đninrem huyềxwtwn ảanxro củnwdia ba loạftgli đninran phưfhrkơbslmng, hếxkkvt thảanxry truyềxwtwn thụrcpv cho Kiềxwtwu Bạftglch Thạftglch. Cákqpgi nàfyqey đninrfgiv cho Kiềxwtwu Bạftglch Thạftglch đninrlgrri vớumkdi Giang Trầjwpcn càfyqeng thêzqfnm khăwbyong khăwbyong mộjwpct mựbcpgc.

Tiễifhrn bưfhrkumkdc Kiềxwtwu Bạftglch Thạftglch, Giang Trầjwpcn tiếxkkvn vàfyqeo mậxkkvt thấfxfwt, tiếxkkvp tụrcpvc tu luyệkqpgn.

Trong khoảanxrng thờlgrri gian nàfyqey, tuy Giang Trầjwpcn bềxwtw bộjwpcn nhiềxwtwu việkqpgc, nhưfhrkng mỗzntji đninrêzqfnm tu luyệkqpgn, lạftgli chưfhrka bao giờlgrr hoang phếxkkv.

Trảanxri qua nhữoathng ngàfyqey nàfyqey, hiệkqpgn tạftgli hắrcpvn đninrãmezt hoàfyqen toàfyqen tiếxkkvn nhậxkkvp trạftglng thákqpgi tu luyệkqpgn củnwdia《 Cửhaayu Tiếxkkvu Thưfhrkơbslmng Hảanxri Quyếxkkvt 》, dưfhrkumkdi sựbcpg trợwbyo giúxaujp củnwdia côijtvng phákqpgp cưfhrklgrrng đninrftgli, Thưfhrkơbslmng Lãmeztng châbslmn khímfdc củnwdia hắrcpvn tiếxkkvn bộjwpc thầjwpcn tốlgrrc.

Sau mạftglch châbslmn khímfdc nhưfhrkkqpgu con hổjwpc đninróbpwai, đninrlgrri vớumkdi thựbcpgc huyệkqpgt kếxkkv tiếxkkvp tràfyqen ngậxkkvp khákqpgt khao, rụrcpvc rịkuspch, ýyzmr đninrqnot đninri trùmugfng kímfdcch bảanxry mạftglch châbslmn khímfdc.

- Khôijtvng thểfgivfhrkfgivng đninrưfhrkwbyoc, uy lựbcpgc củnwdia《 Cửhaayu Tiếxkkvu Thưfhrkơbslmng Hảanxri Quyếxkkvt 》, so vớumkdi ta tưfhrkfgivng tưfhrkwbyong còvrtin cưfhrklgrrng đninrftgli hơbslmn. Ta cho rằdhjzng tấfxfwn chứjbhwc bảanxry mạftglch châbslmn khímfdc sẽfyqe khôijtvng dễifhrfyqeng nhưfhrk vậxkkvy. Lạftgli khôijtvng nghĩmqxv rằdhjzng, Cửhaayu Tiếxkkvu Thưfhrkơbslmng Hảanxri Quyếxkkvt đninrfgiv cho phẩawedm chấfxfwt Thưfhrkơbslmng Lãmeztng châbslmn khímfdc củnwdia ta tăwbyong lêzqfnn trêzqfnn phạftglm vi lớumkdn. Dùmugfng Siêzqfnu cấfxfwp côijtvng phákqpgp nhưfhrk vậxkkvy, đninrjwpct phákqpg bảanxry mạftglch châbslmn khímfdc, ngưfhrkwbyoc lạftgli làfyqe mộjwpct sựbcpghskrnh nưfhrkumkdc chảanxry thàfyqenh sôijtvng, khôijtvng cầjwpcn quákqpg nhiềxwtwu tímfdcch lũhlaly.

Giang Trầjwpcn phákqpgt hiệkqpgn, mìhskrnh đninrákqpgnh giákqpg thấfxfwp phẩawedm chấfxfwt củnwdia《 Cửhaayu Tiếxkkvu Thưfhrkơbslmng Hảanxri Quyếxkkvt 》, tu luyệkqpgn《 Cửhaayu Tiếxkkvu Thưfhrkơbslmng Hảanxri Quyếxkkvt 》nàfyqey mấfxfwy ngàfyqey, Thưfhrkơbslmng Lãmeztng châbslmn khímfdc củnwdia hắrcpvn rõqnotfyqeng tăwbyong lêzqfnn rấfxfwt nhiềxwtwu.

- Đbpwaưfhrkwbyoc rồqnoti, Thưfhrkơbslmng Lãmeztng châbslmn khímfdcfyqey đninrãmezt khákqpgt khao nhưfhrk vậxkkvy, nóbpwai rõqnot ta vàfyqeo cao giai Châbslmn Khímfdc cảanxrnh đninrãmezt khôijtvng cóbpwa tấfxfwt yếxkkvu dừrfqqng lạftgli, nêzqfnn nếxkkvm thửhaay mộjwpct chúxaujt!

Giang Trầjwpcn nóbpwai làfyqem liềxwtwn làfyqem, lậxkkvp tứjbhwc đninriềxwtwu khiểfgivn sákqpgu mạftglch châbslmn khímfdc, sákqpgu đninrftglo Thưfhrkơbslmng Lãmeztng châbslmn khímfdc thuầjwpcn hậxkkvu cưfhrklgrrng đninrftgli, nhưfhrkfyqekqpgu đninrjwpcu Giang Hàfyqe hộjwpci tụrcpv vềxwtw biêzqfn̉n cả.

So vớumkdi Giang Trầjwpcn tưfhrkfgivng tưfhrkwbyong còvrtin muốlgrrn dễifhrfyqeng, thờlgrri đninriểfgivm sákqpgu đninrftglo Thưfhrkơbslmng Lãmeztng châbslmn khímfdc vọyeydt tớumkdi yếxkkvu huyệkqpgt thứjbhw bảanxry, huyệkqpgt đninrftglo kia liềxwtwn kímfdcch đninrjwpcng.

Lậxkkvp tứjbhwc, châbslmn khímfdc nhưfhrk đninriệkqpgn, mang theo thếxkkv khôijtvng thểfgiv đninrzntj, lậxkkvp tứjbhwc quákqpgn thôijtvng đninrưfhrklgrrng kinh mạftglch thứjbhw bảanxry, khôijtvng cóbpwa nửhaaya phầjwpcn đninrìhskrnh trệkqpg, cũhlalng khôijtvng cóbpwa nửhaaya phầjwpcn trởfgiv ngạftgli.

- Hôijtv!


Giang Trầjwpcn thởfgiv ra mộjwpct ngụrcpvm trọyeydc khímfdc, khôijtvng nghĩmqxv tớumkdi, đninrjwpct phákqpg bảanxry mạftglch châbslmn khímfdc, vâbslṃy mà so vớumkdi trong tưfhrkfgivng tưfhrkwbyong còvrtin muốlgrrn dễifhrfyqeng.

- Xem ra, Võqnot Giảanxr thếxkkv giớumkdi phàfyqem tụrcpvc nàfyqey, thựbcpgc sựbcpg khôijtvng phảanxri làfyqe thiêzqfnn phúxaujwindm, màfyqefyqe khuyếxkkvt thiếxkkvu côijtvng phákqpgp tốlgrrt. Dùmugfng Giang Trầjwpcn nàfyqey làfyqem thímfdc dụrcpv, nếxkkvu hắrcpvn chịkuspu cầjwpcn cùmugf tu luyệkqpgn, giờlgrr phúxaujt nàfyqey ímfdct nhấfxfwt cũhlalng cóbpwa thểfgivbpwa tu vi sákqpgu mạftglch châbslmn khímfdc, thậxkkvm chímfdc bảanxry mạftglch châbslmn khímfdc, cũhlalng khôijtvng phảanxri hy vọyeydng xa vờlgrri a!

Giang Trầjwpcn biếxkkvt rõqnot, mìhskrnh cóbpwa thểfgiv nhẹmezt nhàfyqeng đninrjwpct phákqpg, tiếxkkvn vàfyqeo cao giai Châbslmn Khímfdc cảanxrnh nhưfhrk vậxkkvy, mộjwpct mặkqpgt làfyqe thiêzqfnn phúxauj củnwdia thâbslmn thểfgivfyqey khôijtvng tồqnoti, nhưfhrkng nguyêzqfnn nhâbslmn trọyeydng yếxkkvu nhấfxfwt trong đninróbpwa, vẫevmsn làfyqeijtvng phákqpgp.

《 Cửhaayu Tiếxkkvu Thưfhrkơbslmng Hảanxri Quyếxkkvt 》, phóbpwang nhãmeztn toàfyqen bộjwpc Đbpwaôijtvng Phưfhrkơbslmng Vưfhrkơbslmng Quốlgrrc, tuyệkqpgt đninrlgrri tìhskrm khôijtvng ra môijtvn côijtvng phákqpgp thứjbhw hai cóbpwa thểfgiv so sákqpgnh vớumkdi nóbpwa.

Coi nhưfhrkfyqe nguyêzqfnn bộjwpcijtvng phákqpgp Trấfxfwn Quốlgrrc《 Tửhaay Khímfdc Đbpwaôijtvng Lai Quyếxkkvt 》củnwdia vưfhrkơbslmng thấfxfwt, cùmugfng《 Cửhaayu Tiếxkkvu Thưfhrkơbslmng Hảanxri Quyếxkkvt 》nàfyqey so sákqpgnh, sợwbyo rằdhjzng cũhlalng phảanxri thua kéwindm khôijtvng ímfdct.

Phưfhrkơbslmng diệkqpgn châbslmn khímfdc đninrjwpct phákqpg, làfyqem cho Giang Trầjwpcn tin tưfhrkfgivng càfyqeng tăwbyong nhiềxwtwu.

Đbpwaãmeztbpwa Thưfhrkơbslmng Lãmeztng châbslmn khímfdc phụrcpvkqpg, Giang Trầjwpcn bắrcpvt đninrjwpcu dung hợwbyop vũhlal kỹfgiv tu luyệkqpgn. Dùmugfng nộjwpci tìhskrnh châbslmn khímfdc hiệkqpgn tạftgli củnwdia hắrcpvn, Giang Trầjwpcn cũhlalng khôijtvng cóbpwa lựbcpga chọyeydn nhữoathng vũhlal kỹfgiv quákqpg mứjbhwc cao thâbslmm kia.

Mộjwpct bộjwpc 《 Thưfhrkơbslmng Hảanxri Nghịkuspch Lưfhrku Đbpwaao 》, làfyqe bảanxrn thăwbyong cấfxfwp củnwdia《 Phákqpgmeztng Đbpwaao 》nguyêzqfnn lai.

fyqe bộjwpc 《 Khôijtv Vinh Thầjwpcn Quyềxwtwn 》, thìhskrfyqe bảanxrn thăwbyong cấfxfwp củnwdia《 Hảanxri Thầjwpcn quyềxwtwn 》.

Thâbslmn thểfgiv bảanxrn tôijtvn củnwdia Giang Trầjwpcn, nguyêzqfnn lai tu luyệkqpgn qua 《 Phákqpgmeztng Đbpwaao 》 cùmugfng 《 Hảanxri Thầjwpcn quyềxwtwn 》, nhưfhrkng đninrxwtwu thuộjwpcc vềxwtw vừrfqqa mớumkdi nhậxkkvp môijtvn, hoàfyqen toàfyqen khôijtvng cóbpwa nắrcpvm giữoath bộjwpc phậxkkvn hạftglch tâbslmm.

Cho nêzqfnn hiệkqpgn tạftgli Giang Trầjwpcn tu luyệkqpgn hai môijtvn vũhlal kỹfgiv thăwbyong cấfxfwp bảanxrn kia, trêzqfnn căwbyon bảanxrn làfyqe bắrcpvt đninrjwpcu lạftgli từrfqq đninrjwpcu.

《 Thưfhrkơbslmng Hảanxri Nghịkuspch Lưfhrku Đbpwaao 》 cóbpwa tấfxfwt cảanxr bảanxry thứjbhwc. Mộjwpct khi luyệkqpgn thàfyqenh bảanxry thứjbhwc, đninrao thứjbhwc kia tựbcpga nhưfhrk Thưfhrkơbslmng Hảanxri Hoàfyqenh Lưfhrku, đninrftgli hiểfgivn bảanxrn sắrcpvc anh hùmugfng.

Nghe nóbpwai, mộjwpct khi luyệkqpgn thàfyqenh toàfyqen bộjwpc bảanxry thứjbhwc đninrao kỹfgiv, thôijtvng hiểfgivu đninrftglo límfdc, dùmugfng tu vi Châbslmn Khímfdc cảanxrnh, thậxkkvm chímfdcbpwa thểfgivmugfng Linh Đbpwaftglo cưfhrklgrrng giảanxr chốlgrrng lạftgli.

mugfng Châbslmn Khímfdc cảanxrnh đninrlgrri khákqpgng Linh Đbpwaftglo trong truyềxwtwn thuyếxkkvt, tin đninrqnotn bựbcpgc nàfyqey, cóbpwa thểfgiv thấfxfwy đninrưfhrkwbyoc《 Thưfhrkơbslmng Hảanxri Nghịkuspch Lưfhrku Đbpwaao 》 bákqpg đninrftglo cỡzntjfyqeo.

Luyệkqpgn Võqnot Tràfyqeng củnwdia Giang Hãmeztn Hầjwpcu phủnwdi, dưfhrkumkdi ákqpgnh trăwbyong, Giang Trầjwpcn lấfxfwy tay làfyqem đninrao, bôijtṿ pháp nhưfhrk đninrákqpgfhrkumkdt sóbpwang, mỗzntji mộjwpct cákqpgi lêzqfnn xuốlgrrng, đninrxwtwu cóbpwa mộjwpct loạftgli ýyzmr cảanxrnh sóbpwang cảanxrmeztnh liệkqpgt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.