Độc Tôn Tam Giới

Chương 84 : Triệt để đánh bại 2

    trước sau   
vsokng rấxzddt rõapknvsokng, sưfngéc năkgnẉng củkxtya hai thàvsoknh cổibuu phầqjxwn danh nghĩoxvia nàvsoky, giáecvq trịlabh đzpdoâmzrzu chỉbieivsok mấxzddy trăkgnwm vạoofmn lưfngelukvng? Sau khi Nhấxzddt Phậvsokt Táecvqn kia ra thịlabh trưfngedvovng, tấxzddt sẽoafnvsokn quérvjyt tấxzddt cảzwhy, mang đzpdoếqnchn lũrvjyng đzpdooạoofmn khôloqing hềnmuf nghi ngờdvov.

rtjjnh toáecvqn đzpdoếqnchn lâmzrzu dàvsoki, tiềnmufn lờdvovi củkxtya hai thàvsoknh cổibuu phầqjxwn danh nghĩoxvia nàvsoky, tuyệwvnwt đzpdoxgihi làvsokibuung trăkgnwm triệwvnwu tírtjjnh toáecvqn.

Đrtjjan Vưfngeơgozang Uyểeehpn mộnhutt hồoxvii tạoofmo thếqnch đzpdodvovn cuồoxving, kếqncht quảzwhy lạoofmi thàvsoknh toàvsokn Dưfngelukvc Sưfnge Đrtjjiệwvnwn. Hơgozan nữhxkaa, thuậvsokn tiệwvnwn đzpdovikdy mìmzrznh vàvsoko trong vựjuebc sâmzrzu diệwvnwt vong.

Đrtjjâmzrzy quảzwhy thựjuebc làvsok đzpdoàvsoko hốxgih chôloqin mìmzrznh!

qjxwfngeeehpi nhógchom cao tầqjxwng củkxtya Dưfngelukvc Sưfnge Đrtjjiệwvnwn lầqjxwn nữhxkaa cam đzpdooan, kháecvqch nhâmzrzn ởrjcw hiệwvnwn trưfngedvovng mớeehpi lưfngeu luyếqnchn rờdvovi đzpdoi.

Lầqjxwn nàvsoky, Dưfngelukvc Sưfnge Đrtjjiệwvnwn đzpdooofmi hoạoofmch toàvsokn thắzwssng, thắzwssng lợlukvi trởrjcw vềnmuf.


Giang Trầqjxwn vớeehpi tưfngeecvqch ngưfngedvovi đzpdoiềnmufu khiểeehpn phírtjja sau màvsokn, nêdvovn xem náecvqo nhiệwvnwt cũrvjyng đzpdoãoxvi xem xong rồoxvii. Mang lấxzddy thủkxty hạoofm, cũrvjyng chuẩvikdn bịlabh ly khai, lúuhpvc đzpdoi ngang qua triểeehpm lãoxvim đzpdoàvsoki củkxtya Đrtjjan Vưfngeơgozang Uyểeehpn, Giang Trầqjxwn bỗvlsong nhiêdvovn dừduryng bưfngeeehpc.

- Đrtjjúuhpvng rồoxvii, Uôloqing uyểeehpn chủkxty, lầqjxwn trưfngeeehpc ta hảzwhyo tâmzrzm nhắzwssc nhởrjcw ngưfngeơgozai, ngàvsoky giờdvov khôloqing nhiềnmufu rôloqìi. Ngưfngeơgozai đzpdoem hảzwhyo tâmzrzm củkxtya ta trởrjcw thàvsoknh lòemdjng lang dạoofm thúuhpv, aii, cũrvjyng khôloqing biếqncht phảzwhyi an ủkxtyi ngưfngeơgozai nhưfnge thếqnchvsoko.

Đrtjjxgihi vớeehpi Uôloqing uyểeehpn chủkxtyvsoky, Giang Trầqjxwn làvsok ýnyxi đzpdolabhnh mộnhutt cưfngeeehpc giếqncht chếqncht.

Ngưfngedvovi nàvsoky lầqjxwn trưfngeeehpc ởrjcw trêdvovn yếqnchn tiệwvnwc củkxtya Long Đrtjjhxkang Hầqjxwu, côloqing nhiêdvovn chèsuvon érvjyp Giang gia, nhụnlznc nhãoxvi phụnlzn thâmzrzn Giang Phong. Ởqjxw trong mắzwsst Giang Trầqjxwn, ngưfngedvovi nàvsoky nhấxzddt đzpdolabhnh làvsokfngeơgozang khôloqi trong mộnhut, thờdvovi gian khôloqing nhiềnmufu lắzwssm.

Trong mắzwsst Uôloqing uyểeehpn chủkxty bắzwssn ra sáecvqt cơgoza lạoofmnh lùibuung, hai mắzwsst đzpdoobyv bừduryng tràvsokn đzpdoqjxwy đzpdodvovn cuồoxving, thậvsokt giốxgihng nhưfnge mộnhutt con sógchoi đzpdoógchoi vàvsoko đzpdoưfngedvovng cùibuung, tùibuuy thờdvovi chuẩvikdn bịlabh dốxgihc sứwumzc liềnmufu mạoofmng.

Đrtjji ra Vạoofmn Bảzwhyo Cung, Giang Trầqjxwn ngữhxka khírtjj pháecvqt lạoofmnh:

- Đrtjjáecvqnh rắzwssn khôloqing chếqncht, ngưfngelukvc lạoofmi bịlabh hạoofmi. Đrtjjan Vưfngeơgozang Uyểeehpn nàvsoky, muốxgihn làvsokm, nhấxzddt đzpdolabhnh phảzwhyi làvsokm chếqncht!

Thắzwssng Tựjueb Doanh Tứwumz huynh đzpdowvnw đzpdonmufu nhao nhao gậvsokt đzpdoqjxwu, cảzwhym thấxzddy Giang Trầqjxwn nógchoi cógchonyxi.

- Giang Trầqjxwn, ngưfngeơgozai chờdvov mộnhutt chúuhpvt.

qjxw cửnlzna ra vàvsoko Vạoofmn Bảzwhyo Cung, Câmzrzu Ngọpsdlc côloqing chúuhpva mộnhutt thâmzrzn giáecvqp da xanh nhạoofmt, lôloqii cuốxgihn lấxzddy mộnhutt mùibuui thơgozam cơgoza thểeehp, nhanh chógchong đzpdoi tớeehpi trưfngeeehpc mặucpyt Giang Trầqjxwn.

vsokng đzpdoưfngea cáecvqi hộnhutp kia tớeehpi:

- Hai thàvsoknh cổibuu phầqjxwn danh nghĩoxvia nàvsoky, trảzwhy lạoofmi ngưfngeơgozai.

- Đrtjjưfngea ta làvsokm gìmzrz?
Giang Trầqjxwn cưfngedvovi cưfngedvovi.

- Đrtjjâmzrzy khôloqing phảzwhyi tiềnmufn lìmzrzmzrz đzpdoưfngea cho ngưfngeơgozai sao?

- Hừdury, đzpdoduryng tưfngerjcwng rằhxkang Bổibuun cung khôloqing biếqncht, Dưfngelukvc Sưfnge Đrtjjiệwvnwn có thêdvov̉ lậvsokt bàvsokn, khẳcwavng đzpdolabhnh cógcho ngưfngeơgozai ởrjcwdvovn trong giởrjcw tròemdj quỷskmv. Nhấxzddt Phậvsokt Táecvqn kia, ngưfngeơgozai cho rằhxkang ta khôloqing biếqncht lai lịlabhch gìmzrz sao?

mzrzu Ngọpsdlc côloqing chúuhpva hai gòemdjecvqnlznng đzpdoobyv.

- Nógchoi cho ngưfngeơgozai liềnmufn thu đzpdoi, nógchoi nhảzwhym nhiềnmufu nhưfnge vậvsoky làvsokm gìmzrz?

Giang Trầqjxwn liếqnchc mắzwsst.

- Nógchoi sau, Nhấxzddt Phậvsokt Táecvqn nàvsoky, ngưfngeơgozai làvsok ngưfngedvovi thứwumz nhấxzddt phụnlznc dụnlznng. Làvsokrvjyng sĩoxvi thửnlzn đzpdoan, cầqjxwm chúuhpvt tiềnmufn lìmzrzmzrzrvjyng bìmzrznh thưfngedvovng khôloqing phảzwhyi sao?

- Cáecvqi gìmzrz? Giang Trầqjxwn ngưfngeơgozai têdvovn tiểeehpu tửnlzn thúuhpvi nàvsoky, lạoofmi đzpdoem Bổibuun cung làvsokm dũrvjyng sĩoxvi thửnlzn đzpdoan?

mzrzu Ngọpsdlc côloqing chúuhpva nhịlabhn khôloqing đzpdoưfngelukvc cógcho chúuhpvt nổibuui giậvsokn.

- Ngưfngeơgozai khôloqing phảzwhyi khôloqing cógcho việwvnwc gìmzrz sao!

Giang Trầqjxwn cưfngedvovi hắzwssc hắzwssc. Nógchoi đzpdoùibuua gìmzrz vậvsoky, Giang Trầqjxwn hắzwssn vớeehpi tưfngeecvqch Đrtjjan Đrtjjoofmo Đrtjjoofmi Sưfnge nổibuui tiếqnchng Chưfnge Thiêdvovn, lấxzddy ra đzpdoan phưfngeơgozang, cáecvqi kia đzpdonmufu làvsok đzpdoan phưfngeơgozang tiêdvovn tiếqnchn nhấxzddt, đzpdonmufu trảzwhyi qua thiêdvovn chuy báecvqch luyệwvnwn, còemdjn cầqjxwn dũrvjyng sĩoxvi thửnlzn đzpdoan gìmzrz?

- Đrtjjduryng mộnhutt bộnhut hung ba ba nữhxkaa. Ta biếqncht rõapkn nộnhuti tâmzrzm ngưfngeơgozai nhấxzddt đzpdolabhnh rấxzddt cảzwhym kírtjjch ta. Nếqnchu nhưfnge muốxgihn báecvqo đzpdoáecvqp, sớeehpm đzpdoem bộnhut phi đzpdoao kia đzpdoưfngea tớeehpi cho ta a.

gchoi xong, hai châmzrzn Giang Trầqjxwn thúuhpvc ngựjueba chạoofmy vộnhuti màvsok đzpdoi.


Thắzwssng Tựjueb Doanh Tứwumz huynh đzpdowvnw phụnlznng mệwvnwnh bảzwhyo hộnhut Giang Trầqjxwn, chỉbieigcho thểeehp bấxzddt đzpdozwssc dĩoxvifngeeehpng côloqing chúuhpva nhìmzrzn thoáecvqng qua, liềnmufn cựjuebc kỳskmv nhanh đzpdoi theo.

emdjn lạoofmi Câmzrzu Ngọpsdlc côloqing chúuhpva, cầqjxwm lấxzddy hộnhutp ngọpsdlc trong tay, kinh ngạoofmc ngẩvikdn ngưfngedvovi. Trảzwhyi qua chuyệwvnwn hôloqim nay, Câmzrzu Ngọpsdlc đzpdoãoxvigoza bảzwhyn cógcho thểeehpecvqc đzpdolabhnh, Giang Trầqjxwn nàvsoky tuyệwvnwt đzpdoxgihi khôloqing cógcho đzpdoơgozan giảzwhyn nhưfnge mặucpyt ngoàvsoki.

- Giang Trầqjxwn...

mzrzu Ngọpsdlc côloqing chúuhpva nhẹzwss nhàvsokng nhai nuốxgiht lấxzddy cáecvqi têdvovn nàvsoky, trong lúuhpvc nhấxzddt thờdvovi lâmzrzm vàvsoko suy nghĩoxvimzrzu xa.

...

Trởrjcw lạoofmi Giang Hãoxvin Hầqjxwu phủkxty, Giang Trầqjxwn cũrvjyng khôloqing cógcho bởrjcwi vìmzrz chuyệwvnwn ngàvsoky hôloqim nay màvsokfngeng phấxzddn. Nógchoi trắzwssng ra làvsok, chuyệwvnwn ngàvsoky hôloqim nay, đzpdoxgihi vớeehpi hắzwssn màvsokgchoi, cuốxgihi cùibuung chỉbieivsok mộnhutt khúuhpvc nhạoofmc đzpdowvnwm.

apkn đzpdooofmo vôloqi tậvsokn, mơgozái làvsok mụnlznc tiêdvovu cuốxgihi cùibuung củkxtya Giang Trầqjxwn.

- Giang Chírtjjnh, ngưfngeơgozai đzpdoi Dưfngelukvc Sưfnge Đrtjjiệwvnwn, bảzwhyo Kiềnmufu Bạoofmch Thạoofmch đzpdoếqnchn chỗvlso củkxtya ta mộnhutt chuyếqnchn.

Giang Trầqjxwn suy nghĩoxvi chốxgihc láecvqt, trong nộnhuti tâmzrzm hơgozai cógcho chủkxty ýnyxi.

Hắzwssn cũrvjyng khôloqing muốxgihn cảzwhy ngàvsoky phâmzrzn tâmzrzm đzpdoi câmzrzn nhắzwssc sựjuebmzrznh Dưfngelukvc Sưfnge Đrtjjiệwvnwn, võapkn đzpdooofmo chi lộnhut, Giang Trầqjxwn câmzrz̀n càvsokng chuyêdvovn tâmzrzm.

Khôloqing thểeehp khôloqing nógchoi, hôloqim nay Kiềnmufu Bạoofmch Thạoofmch đzpdoxgihi vớeehpi Giang Trầqjxwn, đzpdoãoxvi gầqjxwn nhưfngeibuung báecvqi mùibuu quáecvqng rôloqìi. Tuy Dưfngelukvc Sưfnge Đrtjjiệwvnwn cógcho mộnhutt đzpdoxgihng lớeehpn sựjuebmzrznh chờdvov hắzwssn xửnlznnyxi, nhưfngeng màvsok nghe Giang Trầqjxwn triệwvnwu hoáecvqn, hắzwssn lạoofmi khôloqing cógcho nửnlzna đzpdoiểeehpm do dựjueb, lậvsokp tứwumzc đzpdowumzng dậvsoky đzpdouổibuui tớeehpi.

Đrtjjxgihi vớeehpi loạoofmi tháecvqi đzpdonhutvsoky củkxtya Kiềnmufu Bạoofmch Thạoofmch, Giang Trầqjxwn rấxzddt thoảzwhyoxvin.

- Tam Đrtjjiệwvnwn Chủkxty, ta chỉbieigcho mộnhutt câmzrzu, hôloqim nay ta cógcho thểeehp cho Dưfngelukvc Sưfnge Đrtjjiệwvnwn ngưfngeơgozai, ngàvsoky mai cũrvjyng cógcho thểeehp từduryfngelukvc Sưfnge Đrtjjiệwvnwn ngưfngeơgozai thu hồoxvii gấxzddp 10 lầqjxwn, khôloqing biếqncht ngưfngeơgozai tin hay khôloqing?


Kiềnmufu Bạoofmch Thạoofmch nghe vậvsoky kinh hãoxvii, vộnhuti vàvsokng đzpdowumzng lêdvovn:

- Tiểeehpu Hầqjxwu gia, khôloqing phảzwhyi làvsokfngelukvc Sưfnge Đrtjjiệwvnwn chúuhpvng ta cógchomzrz mạoofmo phạoofmm chứwumz? Ta lậvsokp tứwumzc trởrjcw vềnmuf đzpdoiềnmufu tra, ai chọpsdlc Tiểeehpu Hầqjxwu gia, ta liềnmufn đzpdoeehp cho hắzwssn cuốxgihn gógchoi rờdvovi đzpdoi!

Giang Trầqjxwn đzpdoèsuvo érvjyp tay, cưfngedvovi nógchoi:

- Ngưfngeơgozai đzpdoduryng kírtjjch đzpdonhutng, ta chỉbieivsokgchoi nhưfnge vậvsoky màvsok thôloqii. Hôloqim nay tìmzrzm ngưfngeơgozai đzpdoếqnchn, làvsok muốxgihn nógchoi vớeehpi ngưfngeơgozai vàvsoki câmzrzu xuấxzddt pháecvqt từdury nộnhuti tâmzrzm.

- Tiểeehpu Hầqjxwu gia cógchomzrz dặucpyn dòemdj, Bạoofmch Thạoofmch rửnlzna tai lắzwssng nghe.

Kiềnmufu Bạoofmch Thạoofmch ởrjcw trưfngeeehpc mặucpyt Giang Trầqjxwn, tưfnge tháecvqi thảzwhyloqiibuung thấxzddp, hắzwssn so vớeehpi ai kháecvqc đzpdonmufu tinh tưfngedvovng, Dưfngelukvc Sưfnge Đrtjjiệwvnwn hôloqim nay huy hoàvsokng, Kiềnmufu Bạoofmch Thạoofmch hắzwssn hôloqim nay huy hoàvsokng, đzpdonmufu làvsok Giang Trầqjxwn ban cho.

Tựjueba nhưfnge Giang Trầqjxwn nógchoi, hôloqim nay hắzwssn cógcho thểeehp cho Dưfngelukvc Sưfnge Đrtjjiệwvnwn hếqncht thảzwhyy, ngàvsoky mai cũrvjyng cógcho thểeehp thu hồoxvii gấxzddp 10 lầqjxwn.

Giang Trầqjxwn gậvsokt gậvsokt đzpdoqjxwu:

- Ta cứwumz việwvnwc nógchoi thẳcwavng a, ta khôloqing cógcho thờdvovi gian mỗvlsoi tháecvqng đzpdoếqnchn Dưfngelukvc Sưfnge Đrtjjiệwvnwn cáecvqc ngưfngeơgozai mộnhutt chuyếqnchn, thậvsokm chírtjj hai lầqjxwn, ba lưfngelukvt. Ta câmzrz̀n mộnhutt tâmzrzm phúuhpvc, mộnhutt tùibuuy tùibuung. Hoặucpyc làvsokgchoi dễvzsp nghe mộnhutt chúuhpvt, mộnhutt kýnyxi danh đzpdowvnw tửnlzngcho thểeehp nghe lờdvovi ta nógchoi.

Trong lòemdjng Kiềnmufu Bạoofmch Thạoofmch khẽoafn đzpdonhutng, hắzwssn có thêdvov̉ lêdvovn làvsokm Đrtjjiệwvnwn Chủkxty, thếqnchvsoko lạoofmi làvsok ngu ngốxgihc? Tựjueb nhiêdvovn nghe rõapkn ýnyxi tứwumz lờdvovi nàvsoky củkxtya Giang Trầqjxwn.

Đrtjjâmzrzy làvsok muốxgihn Kiềnmufu Bạoofmch Thạoofmch hắzwssn vàvsoko hàvsokng, tuyêdvovn bốxgih thuầqjxwn phụnlznc a!

- Tam Đrtjjiệwvnwn Chủkxty, ngưfngeơgozai làvsok ngưfngedvovi thôloqing minh. Ta chỉbieigchoi mộnhutt câmzrzu, đzpdolukvi mộnhutt thờdvovi gian, ngưfngedvovi so vớeehpi ngưfngeơgozai còemdjn mạoofmnh hơgozan gấxzddp trăkgnwm lầqjxwn, quỳskmv gốxgihi dưfngeeehpi lòemdjng bàvsokn châmzrzn ta, ta cũrvjyng chưfngea hẳcwavn sẽoafn thu hắzwssn làvsokm đzpdooxvi đzpdowvnw. Ta cógcho thểeehp cho ngưfngeơgozai, làvsok gấxzddp 10 lầqjxwn, gấxzddp trăkgnwm lầqjxwn sứwumzc tưfngerjcwng tưfngelukvng cựjuebc hạoofmn củkxtya ngưfngeơgozai!

Kiềnmufu Bạoofmch Thạoofmch hôloqi hấxzddp đzpdonmufu dồoxvin dậvsokp lêdvovn. Hắzwssn nhưfnge thếqnchvsoko sẽoafn khôloqing tin? Giang Trầqjxwn chỉbieiibuuy ýnyxi lấxzddy ra ba đzpdoan phưfngeơgozang, liềnmufn cảzwhyi biếqnchn toàvsokn bộnhut thếqnch cụnlznc Linh Dưfngelukvc giớeehpi củkxtya Đrtjjôloqing Phưfngeơgozang Vưfngeơgozang Quốxgihc.

Đrtjjlukvi mộnhutt thờdvovi gian, đzpdoan dưfngelukvc củkxtya Dưfngelukvc Sưfnge Đrtjjiệwvnwn, lan qua quanh thâmzrzn 16 nưfngeeehpc, đzpdooofmi pháecvqt hoàvsoknh tàvsoki, tuyệwvnwt đzpdoxgihi làvsok khôloqing nógchoi chơgozai.

vsokecvqi nàvsoky, đzpdonmufu làvsok Giang Trầqjxwn ban cho.

Nhấxzddt niệwvnwm đzpdoếqnchn đzpdoâmzrzy, Kiềnmufu Bạoofmch Thạoofmch sao còemdjn do dựjueb, hai đzpdoqjxwu gốxgihi quỳskmv xuốxgihng đzpdoxzddt:

- Sưfngeloqin ởrjcw trêdvovn, Bạoofmch Thạoofmch khấxzddu kiếqnchn. Bạoofmch Thạoofmch cuộnhutc đzpdodvovi nàvsoky, nguyệwvnwn đzpdoi theo sưfngeloqin, họpsdlc tậvsokp đzpdoan đzpdooofmo vôloqi tậvsokn.

gchoi xong, cung kírtjjnh dậvsokp đzpdoqjxwu, lễvzsp tiếqncht báecvqi sưfnge rấxzddt đzpdokxty.

Giang Trầqjxwn cũrvjyng khôloqing sĩoxvi diệwvnwn cãoxvii láecvqo, nhậvsokn lễvzspecvqi sưfnge củkxtya hắzwssn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.