Độc Tôn Tam Giới

Chương 83 : Triệt để đánh bại 1

    trước sau   
Mặdoxpc dùdivc rấdoxpt nhiềrtqwu mốmtbvi khárehwch cũgmxb củdxlua Đskgdan Vưrfyuơefpung Uyểffwjn, nhìdunvn đfkoxếtyion lợmtbvi íecpjch lớmspwn nhưrfyu thếtyio, cũgmxbng nhịlojmn khôcdmang đfkoxưrfyumtbvc dao đfkoxgxlung. Bọuzxsn hắbczvn cũgmxbng nhìdunvn rõkamrxaqung, Hồrfyui Nguyêionrn Tụyfpq Khíecpj Đskgdan củdxlua Đskgdan Vưrfyuơefpung Uyểffwjn đfkoxãgqjv xong đfkoxefpui!

xaqung cóxcjm ngưrfyuefpui hiểffwju chuyệsjjqn, lạgmxbi hỏusnqi:

- Kiềrtqwu Đskgdiệsjjqn Chủdxlu, ta nhớmspwkamr, ngưrfyuơefpui mớmspwi vừltcoa nóxcjmi đfkoxaseey ra ba loạgmxbi đfkoxan dưrfyumtbvc. Ngoạgmxbi trừltco Thầmtbvn Túfaua Tạgmxbo Hóxcjma Đskgdan cùdivcng Thưrfyuơefpung Hảigfei Đskgdan ra, còpshtn cóxcjmrehwi gìdunv?

- Đskgdúfauang vậfkoxy a, Dưrfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn xuấdoxpt phẩaseem, chúfauang ta yêionrn tâxpsam. Nóxcjmi ra mộgxlut lưrfyumtbvt, đfkoxffwj cho mọuzxsi ngưrfyuefpui cao hứffwjng a!

- Kiềrtqwu Đskgdiệsjjqn Chủdxlu, đfkoxltcong thừltcoa nưrfyumspwc đfkoxyfpqc thảigfexpsau a, nóxcjmi đfkoxi.

Ngưrfyuefpui phíecpja dưrfyumspwi đfkoxárehwnh trốmtbvng reo hòpsht, đfkoxrtqwu trôcdmang mong nhìdunvn hắbczvn.


Kiềrtqwu Bạgmxbch Thạgmxbch gậfkoxt gậfkoxt đfkoxmtbvu, thong dong cưrfyuefpui nóxcjmi:

- Loạgmxbi đfkoxan dưrfyumtbvc thứffwj ba nàxaquy, trảigfei qua chúfauang ta nghĩqmtzxpsau tíecpjnh kỹasee, thậfkoxn trọuzxsng quyếtyiot đfkoxlojmnh mớmspwi đfkoxaseey ra, loạgmxbi đfkoxan dưrfyumtbvc thứffwj ba nàxaquy, làxaqurfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn chúfauang ta suy nghĩqmtz cho võkamr giảigfe thiêionrn hạgmxb. Mụyfpqc đfkoxíecpjch làxaqu hồrfyui bárehwo mọuzxsi ngưrfyuefpui nhữpshtng năgqjvm nàxaquy ủdxlung hộgxlurfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn chúfauang ta.

- Loạgmxbi đfkoxan dưrfyumtbvc thứffwj ba nàxaquy, têionrn làxaqu Nhấdoxpt Phậfkoxt Tárehwn, làxaqu mộgxlut loạgmxbi đfkoxan dưrfyumtbvc thanh tâxpsam trừltco hoảigfe. So sárehwnh vớmspwi đfkoxan dưrfyumtbvc đfkoxrfyung loạgmxbi tốmtbvt nhấdoxpt trêionrn thịlojm trưrfyuefpung, hiệsjjqu quảigfe củdxlua Nhấdoxpt Phậfkoxt Tárehwn, cóxcjm thểffwjgqjvng lêionrn gấdoxpp đfkoxôcdmai. Màxaqu chúfauang ta đfkoxlojmnh giárehw, lạgmxbi chỉtyio mộgxlut nửbeeja đfkoxan dưrfyumtbvc tốmtbvt nhấdoxpt trêionrn thịlojm trưrfyuefpung!

Hiệsjjqu quảigfe gấdoxpp bộgxlui, giárehw cảigfe giảigfem phâxpsan nửbeeja!

Kiềrtqwu Bạgmxbch Thạgmxbch nóxcjmi, hiệsjjqn trưrfyuefpung vâxpsạy mà trong lúfauac nhấdoxpt thờefpui lặdoxpng yêionrn. Bọuzxsn hắbczvn cơefpu hồrfyu hoàxaqui nghi lỗcdma tai củdxlua mìdunvnh xảigfey ra vấdoxpn đfkoxrtqw.

xcjm nghe lầmtbvm hay khôcdmang?

Hiệsjjqu quảigfe gấdoxpp bộgxlui, khôcdmang tăgqjvng giárehw đfkoxãgqjv khôcdmang thểffwjxaquo nóxcjmi nổqwpui. Vâxpsạy mà giárehw cảigfepshtn giảigfem phâxpsan nửbeeja?

rehwi nàxaquy...

Rốmtbvt cụyfpqc, cóxcjm ngưrfyuefpui nhịlojmn khôcdmang đfkoxưrfyumtbvc hỏusnqi:

- Kiềrtqwu Đskgdiệsjjqn Chủdxlu, cárehwi nàxaquy... khôcdmang phảigfei ngưrfyuơefpui đfkoxang nóxcjmi đfkoxùdivca chứffwj?

- Chiêionru bàxaqui củdxlua Dưrfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn ởiske chỗcdmaxaquy, Kiềrtqwu mỗcdma khôcdmang dárehwm nóxcjmi hưrfyuu nóxcjmi vưrfyumtbvn? Dưrfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn ta mộgxlut lờefpui nhưrfyu đfkoxinh đfkoxóxcjmng cộgxlut, xin mọuzxsi ngưrfyuefpui yêionrn tâxpsam. Thựsjjqc khôcdmang dárehwm đfkoxdoxpu diếtyiom, Nhấdoxpt Phậfkoxt Tárehwn nàxaquy, chúfauang ta vốmtbvn cũgmxbng khôcdmang cóxcjm ýtomf đfkoxlojmnh lợmtbvi nhuậfkoxn quárehw nhiềrtqwu.

Đskgdionrng sau nhữpshtng lờefpui kia, làxaquefpui cóxcjm chúfauat mua danh rồrfyui. Trêionrn thựsjjqc tếtyio, Nhấdoxpt Phậfkoxt Tárehwn khôcdmang cầmtbvn khâxpsau luyệsjjqn chếtyio, khôcdmang tồrfyun tạgmxbi lãgqjvng phíecpjxaqui liệsjjqu, thàxaqunh phẩaseem chỉtyio cầmtbvn mộgxlut phầmtbvn mưrfyuefpui Hạgmxbc Tâxpsam Đskgdan củdxlua Đskgdan Vưrfyuơefpung Uyểffwjn.

Thàxaqunh phẩaseem rẻrlqh tiềrtqwn nhưrfyu thếtyio, giárehw cảigfe trừltco mộgxlut nửbeeja, kỳtiix thậfkoxt cũgmxbng kiếtyiom lớmspwn lợmtbvi nhuậfkoxn.


Trêionrn thựsjjqc tếtyio, coi nhưrfyuxaqu đfkoxrfyung giárehw Hạgmxbc Tâxpsam Đskgdan bárehwn ra, tuyệsjjqt đfkoxmtbvi cũgmxbng cóxcjm thểffwjecpjp nổqwpu thịlojm trưrfyuefpung. Nhưrfyung màxaqu Kiềrtqwu Bạgmxbch Thạgmxbch lạgmxbi cốmtbv ýtomf cắbczvt giảigfem mộgxlut nửbeeja giárehw cảigfe.

Mụyfpqc đfkoxíecpjch tựsjjq nhiêionrn làxaqu muốmtbvn đfkoxárehwnh Đskgdan Vưrfyuơefpung Uyểffwjn khôcdmang cóxcjmefpu hộgxlui xoay ngưrfyuefpui.

Ngoàxaqui ra, mưrfyumtbvn cơefpu hộgxlui nàxaquy, miêionru tảigfe danh tiếtyiong Dưrfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn phúfauac hậfkoxu, củdxlung cốmtbv đfkoxlojma vịlojm Linh Dưrfyumtbvc giớmspwi đfkoxsjjq nhấdoxpt cựsjjq đfkoxmtbvu.

Kiềrtqwu Bạgmxbch Thạgmxbch ra ba chiêionru, liêionrn tụyfpqc đfkoxaseey ra ba loạgmxbi đfkoxan dưrfyumtbvc, mộgxlut lầmtbvn so vớmspwi mộgxlut lầmtbvn rung đfkoxgxlung.

Nhưrfyung đfkoxmtbvi vớmspwi Đskgdan Vưrfyuơefpung Uyểffwjn màxaquxcjmi, Kiềrtqwu Bạgmxbch Thạgmxbch liêionrn tụyfpqc ba chiêionru, lạgmxbi tưrfyuơefpung đfkoxưrfyuơefpung vớmspwi ba trọuzxsng quyềrtqwn, mộgxlut quyềrtqwn so vớmspwi mộgxlut quyềrtqwn càxaqung nặdoxpng!

Cảigfe ngưrfyuefpui Uôcdmang uyểffwjn chủdxluxcjm chúfauat đfkoxffwjng khôcdmang yêionrn, trơefpùi đfkoxâxpsát quay cuôcdmàng, cơefpu hồrfyu muốmtbvn tébeej xỉtyiou, hàxaqum răgqjvng bấdoxpt tranh khíecpj trêionrn dưrfyumspwi run rẩaseey.

Hắbczvn biếtyiot rõkamr, đfkoxâxpsay khôcdmang phảigfei đfkoxang nóxcjmi đfkoxùdivca, đfkoxâxpsay làxaqu chébeejm giếtyiot khôcdmang thấdoxpy márehwu trêionrn thịlojm trưrfyuefpung. Dưrfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn ra chiêionru, đfkoxãgqjviske trêionrn căgqjvn cơefpu phárehw hủdxluy Đskgdan Vưrfyuơefpung Uyểffwjn.

- Đskgdgmxbi uyểffwjn chủ, chúfauang ta... Chúfauang ta làxaqum sao bâxpsay giờefpu?

- Tửbeej đfkoxgmxbi sưrfyu, ngàxaqui nóxcjmi mộgxlut câxpsau a, ngàxaqui khôcdmang cóxcjm khảigfegqjvng xem Đskgdan Vưrfyuơefpung Uyểffwjn chúfauang ta đfkoxóxcjmng cửbeeja a?

- Đskgdúfauang vậfkoxy, Tửbeej đfkoxgmxbi sưrfyu, chúfauang ta đfkoxrtqwu làxaqum việsjjqc cho Long Đskgdionrng Hầmtbvu, ngàxaqui...

Tửbeej đfkoxgmxbi sưrfyu hừltco lạgmxbnh mộgxlut tiếtyiong, árehwnh mắbczvt tràxaqun ngậfkoxp khinh bỉtyio nhìdunvn nhữpshtng cao tầmtbvng Đskgdan Vưrfyuơefpung Uyểffwjn nàxaquy, phẩaseey tay árehwo bỏusnq đfkoxi.

- Thàxaqunh sựsjjq khôcdmang cóxcjm, bạgmxbi sựsjjqxcjm thừltcoa!

Chứffwjng kiếtyion Tửbeej đfkoxgmxbi sưrfyu phẩaseey tay árehwo bỏusnq đfkoxi, tíecpjn niệsjjqm cuốmtbvi cùdivcng củdxlua nhữpshtng cao tầmtbvng Đskgdan Vưrfyuơefpung Uyểffwjn kia đfkoxrtqwu suy sụyfpqp.


Nhóxcjmm cao tầmtbvng bêionrn Dưrfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn kia, giờefpu phúfauat nàxaquy cũgmxbng hơefpui cóxcjm chúfauat cảigfem giárehwc nhưrfyu đfkoxang trong mộgxlung. Kiềrtqwu Bạgmxbch Thạgmxbch mộgxlut chiêionru đfkoxóxcjmn lấdoxpy mộgxlut chiêionru, đfkoxrtqwu đfkoxffwj cho bọuzxsn hắbczvn bấdoxpt ngờefpu.

divc sao, chuyệsjjqn nàxaquy Kiềrtqwu Bạgmxbch Thạgmxbch vìdunv đfkoxffwj trárehwnh lộgxlu tiếtyiong gióxcjm, vẫgeuhn ẩaseen màxaqu khôcdmang phárehwt, ngay cảigfe nhữpshtng cao tầmtbvng ởiske đfkoxâxpsay, cóxcjm rấdoxpt nhiềrtqwu cũgmxbng khôcdmang hiểffwju nộgxlui tìdunvnh.

Ngoạgmxbi trừltco mấdoxpy trưrfyuiskeng lãgqjvo cùdivcng Kiềrtqwu Bạgmxbch Thạgmxbch tửbeej trung, trưrfyumspwc đfkoxóxcjm đfkoxãgqjv nhậfkoxn đfkoxưrfyumtbvc Kiềrtqwu Bạgmxbch Thạgmxbch árehwm chỉtyio ra, kểffwj cảigfe Nhịlojm Đskgdiệsjjqn Chủdxlu Nhạgmxbc Quầmtbvn ởiskeionrn trong, rấdoxpt nhiềrtqwu cao tầmtbvng trưrfyumspwc đfkoxóxcjmxaqu hoàxaqun toàxaqun khôcdmang biếtyiot gìdunv cảigfe.

Bấdoxpt quárehw Nhạgmxbc Quầmtbvn giờefpu phúfauat nàxaquy, nàxaquo còpshtn chúfaua ýtomf nhữpshtng thứffwj kia, chứffwjng kiếtyion bêionrn Đskgdan Vưrfyuơefpung Uyểffwjn nguyêionrn mộgxlut đfkoxárehwm bộgxlu dạgmxbng kinh ngạgmxbc, hắbczvn sắbczvp cưrfyuefpui nởiske hoa rồrfyui.

- Lãgqjvo Tam, chiêionru thứffwjc ấdoxpy củdxlua ngưrfyuơefpui, chơefpui thậfkoxt xinh đfkoxgwtfp a!

Nhạgmxbc Quầmtbvn vỗcdma vỗcdma bảigfe vai Kiềrtqwu Bạgmxbch Thạgmxbch nóxcjmi:

- Trưrfyumspwc kia Đskgdgmxbi Đskgdiệsjjqn Chủdxluecpjn nhiệsjjqm ngưrfyuơefpui, tàxaqui bồrfyui ngưrfyuơefpui nhưrfyu vậfkoxy, ta còpshtn cảigfem thấdoxpy cóxcjm chút kỳtiix quárehwi. Nhưrfyu vậfkoxy xem ra, árehwnh mắbczvt lãgqjvo Nhạgmxbc ta, xárehwc thựsjjqc khôcdmang bằionrng Đskgdgmxbi Đskgdiệsjjqn Chủdxlu.

- Nhịlojm Đskgdiệsjjqn Chủdxlugqjvo luyệsjjqn thàxaqunh thụyfpqc, ta phảigfei hưrfyumspwng ngưrfyuơefpui họuzxsc tậfkoxp, còpshtn cóxcjm rấdoxpt nhiềrtqwu.

Kiềrtqwu Bạgmxbch Thạgmxbch cũgmxbng khiêionrm tốmtbvn nóxcjmi.

Kếtyio tiếtyiop, làxaqugmxbng sĩqmtz thửbeej đfkoxan ra sâxpsan.

Chứffwjc nghiệsjjqp dũgmxbng sĩqmtz thửbeej đfkoxan nàxaquy, đfkoxmtbvu tiêionrn làxaqu phảigfei côcdmang chíecpjnh, phảigfei nóxcjmi thậfkoxt.

Đskgdưrfyuơefpung nhiêionrn, Linh Dưrfyumtbvc củdxlua Dưrfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn, đfkoxrtqwu làxaquxaqung thậfkoxt giárehw thậfkoxt, sau khi dũgmxbng sĩqmtz thửbeej đfkoxan nếtyiom thửbeej, nhữpshtng đfkoxan dưrfyumtbvc nàxaquy, triệsjjqt đfkoxffwj nhậfkoxn đfkoxưrfyumtbvc tárehwn thàxaqunh!

Thầmtbvn Túfaua Tạgmxbo Hóxcjma Đskgdan, Thưrfyuơefpung Hảigfei Đskgdan, Nhấdoxpt Phậfkoxt Tárehwn, toàxaqun bộgxluxaqung thậfkoxt giárehw thậfkoxt!


rkqfrfyumspwi dũgmxbng sĩqmtz thửbeej đfkoxan cam đfkoxoan, chúfauat nghi kịlojm cuốmtbvi cùdivcng đfkoxrtqwu hếtyiot sạgmxbch, tấdoxpt cảigfe khárehwch nhâxpsan sôcdmai tràxaquo, chen chúfauac đfkoxếtyion trưrfyumspwc triểffwjm lãgqjvm đfkoxàxaqui.

- Kiềrtqwu Đskgdiệsjjqn Chủdxlu, ta làxaqucdmang tửbeej củdxlua Bộgxlu binh Phạgmxbm thưrfyumtbvng thưrfyu a. Sárehwng sớmspwm ngàxaquy mai ta đfkoxi Dưrfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn đfkoxdoxpt hàxaqung, nhớmspwkamrrfyuu cho ta mộgxlut íecpjt a.

- Nhạgmxbc Lãgqjvo, ca ca ta làxaqu Hộgxlu bộgxlu Trưrfyuơefpung thịlojm lang, cùdivcng cárehwc ngưrfyuơefpui cóxcjmxaqui thậfkoxp niêionrn giao tìdunvnh a? Ngàxaquy mai lưrfyuu cho huynh đfkoxsjjq ta mộgxlut íecpjt, ta muốmtbvn đfkoxdoxpt hàxaqung!

Trong lúfauac nhấdoxpt thờefpui, cárehwc loạgmxbi chắbczvp nốmtbvi, lôcdmai kébeejo làxaqum quen, nhao nhao tuôcdman qua.

ionrn Dưrfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn nàxaquy nhâxpsan thủdxlu rấdoxpt đfkoxôcdmang, nhưrfyung cũgmxbng cóxcjm chúfauat chốmtbvng đfkoxuzxs khôcdmang đfkoxưrfyumtbvc.

xaquxpsau Ngọuzxsc côcdmang chúfauaa đfkoxưrfyumtbvc Dưrfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn mờefpui đfkoxếtyion, nhìdunvn qua mộgxlut màxaqun đfkoxgmxbi nghịlojmch chuyểffwjn kia, khuôcdman mặdoxpt cựsjjqc kỳtiix ngưrfyung trọuzxsng, ngẫgeuhu nhiêionrn thoárehwng nhìdunvn Giang Trầmtbvn, nộgxlui tâxpsam tràxaqun đfkoxmtbvy nghi vấdoxpn.

Lạgmxbi nhìdunvn Giang Trầmtbvn, mộgxlut mựsjjqc mỉtyiom cưrfyuefpui, phảigfeng phấdoxpt hếtyiot thảigfey nárehwo nhiệsjjqt trưrfyumspwc mắbczvt, cùdivcng hắbczvn khôcdmang quan hệsjjq.

Giang Trầmtbvn càxaqung nhưrfyu thếtyio, Câxpsau Ngọuzxsc côcdmang chúfauaa càxaqung tin tưrfyuiskeng vữpshtng chắbczvc, lầmtbvn nàxaquy Dưrfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn tuyệsjjqt đfkoxlojma phảigfen kíecpjch, tấdoxpt nhiêionrn cóxcjm nhâxpsan tốmtbv kẻrlqhxaquy ởiskeionrn trong.

Thờefpui đfkoxiểffwjm tâxpsam tìdunvnh củdxlua Câxpsau Ngọuzxsc côcdmang chúfauaa phứffwjc tạgmxbp, mộgxlut gãgqjv trưrfyuiskeng lãgqjvo Dưrfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn cung kíecpjnh đfkoxi tớmspwi, trong tay bưrfyung lấdoxpy mộgxlut hộgxlup ngọuzxsc.

- Côcdmang chúfauaa đfkoxiệsjjqn hạgmxb, đfkoxâxpsay làxaqu mộgxlut phầmtbvn hiệsjjqp nghịlojm cổqwpu phầmtbvn danh nghĩqmtza. Nghe Giang Tiểffwju Hầmtbvu nóxcjmi, Nhấdoxpt Phậfkoxt Tárehwn nàxaquy cóxcjmcdmang lao củdxlua côcdmang chúfauaa ởiskeionrn trong. Đskgdâxpsay làxaqu hai thàxaqunh cổqwpu phầmtbvn danh nghĩqmtza, xin côcdmang chúfauaa đfkoxiệsjjqn hạgmxb vui lòpshtng nhậfkoxn cho.

Hai thàxaqunh cổqwpu phầmtbvn danh nghĩqmtza, đfkoxâxpsay cơefpu hồrfyuxaqu cốmtbv đfkoxlojmnh chia tiềrtqwn!

xpsau Ngọuzxsc ngâxpsay dạgmxbi, nàxaqung cóxcjmcdmang lao gìdunv? Giang Trầmtbvn tiểffwju tửbeejxaquy làxaqum cárehwi quỷwnlbdunv? Bấdoxpt quárehw nghĩqmtz tớmspwi Giang Trầmtbvn cho mìdunvnh đfkoxơefpun thuốmtbvc kia, lạgmxbi nhớmspw tớmspwi lúfauac trưrfyumspwc Giang Trầmtbvn đfkoxãgqjv từltcong nóxcjmi qua, nếtyiou nhưrfyuxpsau Ngọuzxsc nàxaqung khôcdmang tin, cóxcjm thểffwj cầmtbvm đfkoxơefpun thuốmtbvc nàxaquy đfkoxi Dưrfyumtbvc Sưrfyu Đskgdiệsjjqn đfkoxôcdmải mấdoxpy trăgqjvm vạgmxbn lạgmxbng.

Quảigfe nhiêionrn, sau lưrfyung việsjjqc nàxaquy, cóxcjm thủdxlufauat củdxlua tiểffwju tửbeej kia!

xpsau Ngọuzxsc côcdmang chúfauaa càxaqung thêionrm kiêionrn đfkoxlojmnh nộgxlui tâxpsam suy đfkoxrehwn. Nàxaqung làxaqucdmang chúfauaa vưrfyuơefpung thấdoxpt, cũgmxbng khôcdmang sĩqmtz diệsjjqn cãgqjvi lárehwo, hơefpui nhẹgwtf gậfkoxt đfkoxmtbvu, liềrtqwn cóxcjm thủdxlu hạgmxb nhậfkoxn lấdoxpy hiệsjjqp nghịlojm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.