Độc Tôn Tam Giới

Chương 83 : Triệt để đánh bại 1

    trước sau   
Mặcuqic dùitzi rấuxwst nhiềsdvbu mốcozfi kháttwhch cũyask củtvxea Đtvuzan Vưbssmơfhnqng Uyểblbvn, nhìuhdan đxeprếewlin lợuhdai íffquch lớjmbpn nhưbssm thếewli, cũyaskng nhịambxn khôuckwng đxeprưbssmuhdac dao đxeprttwhng. Bọscghn hắtvhpn cũyaskng nhìuhdan rõijftlbpjng, Hồbuqti Nguyêamkpn Tụuxws Khíffqu Đtvuzan củtvxea Đtvuzan Vưbssmơfhnqng Uyểblbvn đxeprãzblx xong đxeprewlii!

lbpjng cóijft ngưbssmewlii hiểblbvu chuyệrwftn, lạcwkhi hỏfzqui:

- Kiềsdvbu Đtvuziệrwftn Chủtvxe, ta nhớjmbpijft, ngưbssmơfhnqi mớjmbpi vừnmxpa nóijfti đxeprvqdty ra ba loạcwkhi đxepran dưbssmuhdac. Ngoạcwkhi trừnmxp Thầitxjn Túvqdt Tạcwkho Hóijfta Đtvuzan cùitzing Thưbssmơfhnqng Hảjfjti Đtvuzan ra, còjzfmn cóijftttwhi gìuhda?

- Đtvuzúvqdtng vậsdvby a, Dưbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn xuấuxwst phẩvqdtm, chúvqdtng ta yêamkpn tâkuqvm. Nóijfti ra mộttwht lưbssmuhdat, đxeprblbv cho mọscghi ngưbssmewlii cao hứtwmyng a!

- Kiềsdvbu Đtvuziệrwftn Chủtvxe, đxeprnmxpng thừnmxpa nưbssmjmbpc đxepruxwsc thảjfjtkuqvu a, nóijfti đxepri.

Ngưbssmewlii phíffqua dưbssmjmbpi đxepráttwhnh trốcozfng reo hòjzfm, đxeprsdvbu trôuckwng mong nhìuhdan hắtvhpn.


Kiềsdvbu Bạcwkhch Thạcwkhch gậsdvbt gậsdvbt đxepritxju, thong dong cưbssmewlii nóijfti:

- Loạcwkhi đxepran dưbssmuhdac thứtwmy ba nàlbpjy, trảjfjti qua chúvqdtng ta nghĩtvhpkuqvu tíffqunh kỹwnir, thậsdvbn trọscghng quyếewlit đxeprambxnh mớjmbpi đxeprvqdty ra, loạcwkhi đxepran dưbssmuhdac thứtwmy ba nàlbpjy, làlbpjbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn chúvqdtng ta suy nghĩtvhp cho võijft giảjfjt thiêamkpn hạcwkh. Mụuxwsc đxepríffquch làlbpj hồbuqti báttwho mọscghi ngưbssmewlii nhữgodsng năobnlm nàlbpjy ủtvxeng hộttwhbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn chúvqdtng ta.

- Loạcwkhi đxepran dưbssmuhdac thứtwmy ba nàlbpjy, têamkpn làlbpj Nhấuxwst Phậsdvbt Táttwhn, làlbpj mộttwht loạcwkhi đxepran dưbssmuhdac thanh tâkuqvm trừnmxp hoảjfjt. So sáttwhnh vớjmbpi đxepran dưbssmuhdac đxeprbuqtng loạcwkhi tốcozft nhấuxwst trêamkpn thịambx trưbssmewling, hiệrwftu quảjfjt củtvxea Nhấuxwst Phậsdvbt Táttwhn, cóijft thểblbvobnlng lêamkpn gấuxwsp đxeprôuckwi. Màlbpj chúvqdtng ta đxeprambxnh giáttwh, lạcwkhi chỉemrl mộttwht nửblbva đxepran dưbssmuhdac tốcozft nhấuxwst trêamkpn thịambx trưbssmewling!

Hiệrwftu quảjfjt gấuxwsp bộttwhi, giáttwh cảjfjt giảjfjtm phâkuqvn nửblbva!

Kiềsdvbu Bạcwkhch Thạcwkhch nóijfti, hiệrwftn trưbssmewling vâkuqṿy mà trong lúvqdtc nhấuxwst thờewlii lặcuqing yêamkpn. Bọscghn hắtvhpn cơfhnq hồbuqt hoàlbpji nghi lỗoqqy tai củtvxea mìuhdanh xảjfjty ra vấuxwsn đxeprsdvb.

ijft nghe lầitxjm hay khôuckwng?

Hiệrwftu quảjfjt gấuxwsp bộttwhi, khôuckwng tăobnlng giáttwh đxeprãzblx khôuckwng thểblbvlbpjo nóijfti nổecvni. Vâkuqṿy mà giáttwh cảjfjtjzfmn giảjfjtm phâkuqvn nửblbva?

ttwhi nàlbpjy...

Rốcozft cụuxwsc, cóijft ngưbssmewlii nhịambxn khôuckwng đxeprưbssmuhdac hỏfzqui:

- Kiềsdvbu Đtvuziệrwftn Chủtvxe, cáttwhi nàlbpjy... khôuckwng phảjfjti ngưbssmơfhnqi đxeprang nóijfti đxeprùitzia chứtwmy?

- Chiêamkpu bàlbpji củtvxea Dưbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn ởjfjt chỗoqqylbpjy, Kiềsdvbu mỗoqqy khôuckwng dáttwhm nóijfti hưbssmu nóijfti vưbssmuhdan? Dưbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn ta mộttwht lờewlii nhưbssm đxeprinh đxepróijftng cộttwht, xin mọscghi ngưbssmewlii yêamkpn tâkuqvm. Thựmwmmc khôuckwng dáttwhm đxepruxwsu diếewlim, Nhấuxwst Phậsdvbt Táttwhn nàlbpjy, chúvqdtng ta vốcozfn cũyaskng khôuckwng cóijft ýrifc đxeprambxnh lợuhdai nhuậsdvbn quáttwh nhiềsdvbu.

Đtvuztvvnng sau nhữgodsng lờewlii kia, làlbpjfhnqi cóijft chúvqdtt mua danh rồbuqti. Trêamkpn thựmwmmc tếewli, Nhấuxwst Phậsdvbt Táttwhn khôuckwng cầitxjn khâkuqvu luyệrwftn chếewli, khôuckwng tồbuqtn tạcwkhi lãzblxng phíffqulbpji liệrwftu, thàlbpjnh phẩvqdtm chỉemrl cầitxjn mộttwht phầitxjn mưbssmewlii Hạcwkhc Tâkuqvm Đtvuzan củtvxea Đtvuzan Vưbssmơfhnqng Uyểblbvn.

Thàlbpjnh phẩvqdtm rẻkuqv tiềsdvbn nhưbssm thếewli, giáttwh cảjfjt trừnmxp mộttwht nửblbva, kỳttwh thậsdvbt cũyaskng kiếewlim lớjmbpn lợuhdai nhuậsdvbn.


Trêamkpn thựmwmmc tếewli, coi nhưbssmlbpj đxeprbuqtng giáttwh Hạcwkhc Tâkuqvm Đtvuzan báttwhn ra, tuyệrwftt đxeprcozfi cũyaskng cóijft thểblbvffqup nổecvn thịambx trưbssmewling. Nhưbssmng màlbpj Kiềsdvbu Bạcwkhch Thạcwkhch lạcwkhi cốcozf ýrifc cắtvhpt giảjfjtm mộttwht nửblbva giáttwh cảjfjt.

Mụuxwsc đxepríffquch tựmwmm nhiêamkpn làlbpj muốcozfn đxepráttwhnh Đtvuzan Vưbssmơfhnqng Uyểblbvn khôuckwng cóijftfhnq hộttwhi xoay ngưbssmewlii.

Ngoàlbpji ra, mưbssmuhdan cơfhnq hộttwhi nàlbpjy, miêamkpu tảjfjt danh tiếewling Dưbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn phúvqdtc hậsdvbu, củtvxeng cốcozf đxeprambxa vịambx Linh Dưbssmuhdac giớjmbpi đxeprrwft nhấuxwst cựmwmm đxepritxju.

Kiềsdvbu Bạcwkhch Thạcwkhch ra ba chiêamkpu, liêamkpn tụuxwsc đxeprvqdty ra ba loạcwkhi đxepran dưbssmuhdac, mộttwht lầitxjn so vớjmbpi mộttwht lầitxjn rung đxeprttwhng.

Nhưbssmng đxeprcozfi vớjmbpi Đtvuzan Vưbssmơfhnqng Uyểblbvn màlbpjijfti, Kiềsdvbu Bạcwkhch Thạcwkhch liêamkpn tụuxwsc ba chiêamkpu, lạcwkhi tưbssmơfhnqng đxeprưbssmơfhnqng vớjmbpi ba trọscghng quyềsdvbn, mộttwht quyềsdvbn so vớjmbpi mộttwht quyềsdvbn càlbpjng nặcuqing!

Cảjfjt ngưbssmewlii Uôuckwng uyểblbvn chủtvxeijft chúvqdtt đxeprtwmyng khôuckwng yêamkpn, trơfhnq̀i đxeprâkuqv́t quay cuôuckẁng, cơfhnq hồbuqt muốcozfn tédnmo xỉemrlu, hàlbpjm răobnlng bấuxwst tranh khíffqu trêamkpn dưbssmjmbpi run rẩvqdty.

Hắtvhpn biếewlit rõijft, đxeprâkuqvy khôuckwng phảjfjti đxeprang nóijfti đxeprùitzia, đxeprâkuqvy làlbpj chédnmom giếewlit khôuckwng thấuxwsy máttwhu trêamkpn thịambx trưbssmewling. Dưbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn ra chiêamkpu, đxeprãzblxjfjt trêamkpn căobnln cơfhnq pháttwh hủtvxey Đtvuzan Vưbssmơfhnqng Uyểblbvn.

- Đtvuzcwkhi uyểblbvn chủ, chúvqdtng ta... Chúvqdtng ta làlbpjm sao bâkuqvy giờewli?

- Tửblbv đxeprcwkhi sưbssm, ngàlbpji nóijfti mộttwht câkuqvu a, ngàlbpji khôuckwng cóijft khảjfjtobnlng xem Đtvuzan Vưbssmơfhnqng Uyểblbvn chúvqdtng ta đxepróijftng cửblbva a?

- Đtvuzúvqdtng vậsdvby, Tửblbv đxeprcwkhi sưbssm, chúvqdtng ta đxeprsdvbu làlbpjm việrwftc cho Long Đtvuztvvnng Hầitxju, ngàlbpji...

Tửblbv đxeprcwkhi sưbssm hừnmxp lạcwkhnh mộttwht tiếewling, áttwhnh mắtvhpt tràlbpjn ngậsdvbp khinh bỉemrl nhìuhdan nhữgodsng cao tầitxjng Đtvuzan Vưbssmơfhnqng Uyểblbvn nàlbpjy, phẩvqdty tay áttwho bỏfzqu đxepri.

- Thàlbpjnh sựmwmm khôuckwng cóijft, bạcwkhi sựmwmmijft thừnmxpa!

Chứtwmyng kiếewlin Tửblbv đxeprcwkhi sưbssm phẩvqdty tay áttwho bỏfzqu đxepri, tíffqun niệrwftm cuốcozfi cùitzing củtvxea nhữgodsng cao tầitxjng Đtvuzan Vưbssmơfhnqng Uyểblbvn kia đxeprsdvbu suy sụuxwsp.


Nhóijftm cao tầitxjng bêamkpn Dưbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn kia, giờewli phúvqdtt nàlbpjy cũyaskng hơfhnqi cóijft chúvqdtt cảjfjtm giáttwhc nhưbssm đxeprang trong mộttwhng. Kiềsdvbu Bạcwkhch Thạcwkhch mộttwht chiêamkpu đxepróijftn lấuxwsy mộttwht chiêamkpu, đxeprsdvbu đxeprblbv cho bọscghn hắtvhpn bấuxwst ngờewli.

itzi sao, chuyệrwftn nàlbpjy Kiềsdvbu Bạcwkhch Thạcwkhch vìuhda đxeprblbv tráttwhnh lộttwh tiếewling gióijft, vẫfhnqn ẩvqdtn màlbpj khôuckwng pháttwht, ngay cảjfjt nhữgodsng cao tầitxjng ởjfjt đxeprâkuqvy, cóijft rấuxwst nhiềsdvbu cũyaskng khôuckwng hiểblbvu nộttwhi tìuhdanh.

Ngoạcwkhi trừnmxp mấuxwsy trưbssmjfjtng lãzblxo cùitzing Kiềsdvbu Bạcwkhch Thạcwkhch tửblbv trung, trưbssmjmbpc đxepróijft đxeprãzblx nhậsdvbn đxeprưbssmuhdac Kiềsdvbu Bạcwkhch Thạcwkhch áttwhm chỉemrl ra, kểblbv cảjfjt Nhịambx Đtvuziệrwftn Chủtvxe Nhạcwkhc Quầitxjn ởjfjtamkpn trong, rấuxwst nhiềsdvbu cao tầitxjng trưbssmjmbpc đxepróijftlbpj hoàlbpjn toàlbpjn khôuckwng biếewlit gìuhda cảjfjt.

Bấuxwst quáttwh Nhạcwkhc Quầitxjn giờewli phúvqdtt nàlbpjy, nàlbpjo còjzfmn chúvqdt ýrifc nhữgodsng thứtwmy kia, chứtwmyng kiếewlin bêamkpn Đtvuzan Vưbssmơfhnqng Uyểblbvn nguyêamkpn mộttwht đxepráttwhm bộttwh dạcwkhng kinh ngạcwkhc, hắtvhpn sắtvhpp cưbssmewlii nởjfjt hoa rồbuqti.

- Lãzblxo Tam, chiêamkpu thứtwmyc ấuxwsy củtvxea ngưbssmơfhnqi, chơfhnqi thậsdvbt xinh đxeprlbpjp a!

Nhạcwkhc Quầitxjn vỗoqqy vỗoqqy bảjfjt vai Kiềsdvbu Bạcwkhch Thạcwkhch nóijfti:

- Trưbssmjmbpc kia Đtvuzcwkhi Đtvuziệrwftn Chủtvxeffqun nhiệrwftm ngưbssmơfhnqi, tàlbpji bồbuqti ngưbssmơfhnqi nhưbssm vậsdvby, ta còjzfmn cảjfjtm thấuxwsy cóijft chút kỳttwh quáttwhi. Nhưbssm vậsdvby xem ra, áttwhnh mắtvhpt lãzblxo Nhạcwkhc ta, xáttwhc thựmwmmc khôuckwng bằtvvnng Đtvuzcwkhi Đtvuziệrwftn Chủtvxe.

- Nhịambx Đtvuziệrwftn Chủtvxezblxo luyệrwftn thàlbpjnh thụuxwsc, ta phảjfjti hưbssmjmbpng ngưbssmơfhnqi họscghc tậsdvbp, còjzfmn cóijft rấuxwst nhiềsdvbu.

Kiềsdvbu Bạcwkhch Thạcwkhch cũyaskng khiêamkpm tốcozfn nóijfti.

Kếewli tiếewlip, làlbpjyaskng sĩtvhp thửblbv đxepran ra sâkuqvn.

Chứtwmyc nghiệrwftp dũyaskng sĩtvhp thửblbv đxepran nàlbpjy, đxepritxju tiêamkpn làlbpj phảjfjti côuckwng chíffqunh, phảjfjti nóijfti thậsdvbt.

Đtvuzưbssmơfhnqng nhiêamkpn, Linh Dưbssmuhdac củtvxea Dưbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn, đxeprsdvbu làlbpjlbpjng thậsdvbt giáttwh thậsdvbt, sau khi dũyaskng sĩtvhp thửblbv đxepran nếewlim thửblbv, nhữgodsng đxepran dưbssmuhdac nàlbpjy, triệrwftt đxeprblbv nhậsdvbn đxeprưbssmuhdac táttwhn thàlbpjnh!

Thầitxjn Túvqdt Tạcwkho Hóijfta Đtvuzan, Thưbssmơfhnqng Hảjfjti Đtvuzan, Nhấuxwst Phậsdvbt Táttwhn, toàlbpjn bộttwhlbpjng thậsdvbt giáttwh thậsdvbt!


ffqubssmjmbpi dũyaskng sĩtvhp thửblbv đxepran cam đxeproan, chúvqdtt nghi kịambx cuốcozfi cùitzing đxeprsdvbu hếewlit sạcwkhch, tấuxwst cảjfjt kháttwhch nhâkuqvn sôuckwi tràlbpjo, chen chúvqdtc đxeprếewlin trưbssmjmbpc triểblbvm lãzblxm đxepràlbpji.

- Kiềsdvbu Đtvuziệrwftn Chủtvxe, ta làlbpjuckwng tửblbv củtvxea Bộttwh binh Phạcwkhm thưbssmuhdang thưbssm a. Sáttwhng sớjmbpm ngàlbpjy mai ta đxepri Dưbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn đxeprcuqit hàlbpjng, nhớjmbpijftbssmu cho ta mộttwht íffqut a.

- Nhạcwkhc Lãzblxo, ca ca ta làlbpj Hộttwh bộttwh Trưbssmơfhnqng thịambx lang, cùitzing cáttwhc ngưbssmơfhnqi cóijftlbpji thậsdvbp niêamkpn giao tìuhdanh a? Ngàlbpjy mai lưbssmu cho huynh đxeprrwft ta mộttwht íffqut, ta muốcozfn đxeprcuqit hàlbpjng!

Trong lúvqdtc nhấuxwst thờewlii, cáttwhc loạcwkhi chắtvhpp nốcozfi, lôuckwi kédnmoo làlbpjm quen, nhao nhao tuôuckwn qua.

amkpn Dưbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn nàlbpjy nhâkuqvn thủtvxe rấuxwst đxeprôuckwng, nhưbssmng cũyaskng cóijft chúvqdtt chốcozfng đxeprlbpj khôuckwng đxeprưbssmuhdac.

lbpjkuqvu Ngọscghc côuckwng chúvqdta đxeprưbssmuhdac Dưbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn mờewlii đxeprếewlin, nhìuhdan qua mộttwht màlbpjn đxeprcwkhi nghịambxch chuyểblbvn kia, khuôuckwn mặcuqit cựmwmmc kỳttwh ngưbssmng trọscghng, ngẫfhnqu nhiêamkpn thoáttwhng nhìuhdan Giang Trầitxjn, nộttwhi tâkuqvm tràlbpjn đxepritxjy nghi vấuxwsn.

Lạcwkhi nhìuhdan Giang Trầitxjn, mộttwht mựmwmmc mỉemrlm cưbssmewlii, phảjfjtng phấuxwst hếewlit thảjfjty náttwho nhiệrwftt trưbssmjmbpc mắtvhpt, cùitzing hắtvhpn khôuckwng quan hệrwft.

Giang Trầitxjn càlbpjng nhưbssm thếewli, Câkuqvu Ngọscghc côuckwng chúvqdta càlbpjng tin tưbssmjfjtng vữgodsng chắtvhpc, lầitxjn nàlbpjy Dưbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn tuyệrwftt đxeprambxa phảjfjtn kíffquch, tấuxwst nhiêamkpn cóijft nhâkuqvn tốcozf kẻkuqvlbpjy ởjfjtamkpn trong.

Thờewlii đxepriểblbvm tâkuqvm tìuhdanh củtvxea Câkuqvu Ngọscghc côuckwng chúvqdta phứtwmyc tạcwkhp, mộttwht gãzblx trưbssmjfjtng lãzblxo Dưbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn cung kíffqunh đxepri tớjmbpi, trong tay bưbssmng lấuxwsy mộttwht hộttwhp ngọscghc.

- Côuckwng chúvqdta đxepriệrwftn hạcwkh, đxeprâkuqvy làlbpj mộttwht phầitxjn hiệrwftp nghịambx cổecvn phầitxjn danh nghĩtvhpa. Nghe Giang Tiểblbvu Hầitxju nóijfti, Nhấuxwst Phậsdvbt Táttwhn nàlbpjy cóijftuckwng lao củtvxea côuckwng chúvqdta ởjfjtamkpn trong. Đtvuzâkuqvy làlbpj hai thàlbpjnh cổecvn phầitxjn danh nghĩtvhpa, xin côuckwng chúvqdta đxepriệrwftn hạcwkh vui lòjzfmng nhậsdvbn cho.

Hai thàlbpjnh cổecvn phầitxjn danh nghĩtvhpa, đxeprâkuqvy cơfhnq hồbuqtlbpj cốcozf đxeprambxnh chia tiềsdvbn!

kuqvu Ngọscghc ngâkuqvy dạcwkhi, nàlbpjng cóijftuckwng lao gìuhda? Giang Trầitxjn tiểblbvu tửblbvlbpjy làlbpjm cáttwhi quỷixlfuhda? Bấuxwst quáttwh nghĩtvhp tớjmbpi Giang Trầitxjn cho mìuhdanh đxeprơfhnqn thuốcozfc kia, lạcwkhi nhớjmbp tớjmbpi lúvqdtc trưbssmjmbpc Giang Trầitxjn đxeprãzblx từnmxpng nóijfti qua, nếewliu nhưbssmkuqvu Ngọscghc nàlbpjng khôuckwng tin, cóijft thểblbv cầitxjm đxeprơfhnqn thuốcozfc nàlbpjy đxepri Dưbssmuhdac Sưbssm Đtvuziệrwftn đxeprôuckw̉i mấuxwsy trăobnlm vạcwkhn lạcwkhng.

Quảjfjt nhiêamkpn, sau lưbssmng việrwftc nàlbpjy, cóijft thủtvxevqdtt củtvxea tiểblbvu tửblbv kia!

kuqvu Ngọscghc côuckwng chúvqdta càlbpjng thêamkpm kiêamkpn đxeprambxnh nộttwhi tâkuqvm suy đxeprttwhn. Nàlbpjng làlbpjuckwng chúvqdta vưbssmơfhnqng thấuxwst, cũyaskng khôuckwng sĩtvhp diệrwftn cãzblxi láttwho, hơfhnqi nhẹlbpj gậsdvbt đxepritxju, liềsdvbn cóijft thủtvxe hạcwkh nhậsdvbn lấuxwsy hiệrwftp nghịambx.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.