Độc Tôn Tam Giới

Chương 82 : Vẽ mặt thăng cấp 2

    trước sau   
Kiềmcxru Bạpuwfch Thạpuwfch cưxfvmkpzdi nóusmoi:

- Lúaryhc nàhhyzy, Dưxfvmecpkc Sưxfvm Đrqsmiệtmhln ta chuẩiibcn bịetaq đuunyem mộqottt ímcxrt đuunyan dưxfvmecpkc màhhyz nhữttczng năsgcrm gầaryhn đuunyâeroky nghiêliman cứkwemu phárawgt minh, tậecpkp thểkdbg đuunyiibcy ra. Ngoạpuwfi trừzcdu Thầaryhn Túaryh Tạpuwfo Hóusmoa Đrqsman, chúaryhng ta còtmhln đuunyiibcy ra hai loạpuwfi đuunyan dưxfvmecpkc. Mộqottt loạpuwfi làhhyz Thưxfvmơfsxhng Hảieuki Đrqsman hồxfvmi nguyêliman tụvnpw khímcxr, mộqottt loạpuwfi làhhyz Nhấfaevt Phậecpkt Tárawgn thanh tâerokm trừzcdu hoảieuk.

gqrrnh vựukchc hồxfvmi nguyêliman tụvnpw khímcxr, thanh tâerokm trừzcdu hoảieuk.

Hiệtmhln trưxfvmkpzdng đuunymcxru làhhyz ngưxfvmkpzdi thôxcypng minh, lậecpkp tứkwemc lĩgqrrnh ngộqott ra, Dưxfvmecpkc Sưxfvm Đrqsmiệtmhln đuunyiibcy ra đuunyan dưxfvmecpkc, rấfaevt cóusmomcxrnh nhắhixmm vàhhyzo a, rõssfkhhyzng làhhyzxfvmwidmng vềmcxr phímcxra Đrqsman Vưxfvmơfsxhng Uyểkdbgn đuunyếrawgn.

Hai lĩgqrrnh vựukchc kia, vốmtdgn làhhyz hai lĩgqrrnh vựukchc màhhyz Đrqsman Vưxfvmơfsxhng Uyểkdbgn am hiểkdbgu nhấfaevt.

Chẳetaqng lẽezveusmoi, lúaryhc nàhhyzy đuunyâeroky, Dưxfvmecpkc Sưxfvm Đrqsmiệtmhln làhhyz ýdpbm đuunyetaqnh nhúaryhng tay vàhhyzo hai lĩgqrrnh vựukchc nàhhyzy? Đrqsmâeroky làhhyz muốmtdgn triệtmhlt đuunykdbg phárawg tan Đrqsman Vưxfvmơfsxhng Uyểkdbgn sao?


Nhữttczng cao tầaryhng Đrqsman Vưxfvmơfsxhng Uyểkdbgn kia, tấfaevt cảieuk đuunymcxru biếrawgn sắhixmc. Trưxfvmwidmc kia bọtpuun hắhixmn đuunyãxvca bịetaq Thầaryhn Túaryh Tạpuwfo Hóusmoa Đrqsman đuunyieukmcxrch đuunyếrawgn tin tưxfvmpncjng khôxcypng còtmhln, hôxcypm nay nghe Kiềmcxru Bạpuwfch Thạpuwfch nóusmoi nhưxfvm vậecpky, lậecpkp tứkwemc cóusmo mộqottt loạpuwfi cảieukm giárawgc nguy cơfsxh.

xcypng uyểkdbgn chủrawg chỉuznj cảieukm thấfaevy sau lưxfvmng lạpuwfnh lẽezveo, mồxfvmxcypi lạpuwfnh ứkwema ra, mộqottt loạpuwfi dựukch cảieukm bấfaevt tưxfvmkpzdng ởpncj trong lòtmhlng hắhixmn nổhixmi lêliman.

Hắhixmn cóusmo mộqottt cảieukm giárawgc xấfaevu, mìyttjnh tâerokn tâerokn khổhixm khổhixm bốmtdg trímcxr hếrawgt thảieuky, chẳetaqng nhữttczng bịetaqxfvmecpkc Sưxfvm Đrqsmiệtmhln hóusmoa giảieuki hoàhhyzn toàhhyzn, hơfsxhn nữttcza Dưxfvmecpkc Sưxfvm Đrqsmiệtmhln còtmhln chuẩiibcn bịetaq phảieukn kímcxrch árawgc liệtmhlt, muốmtdgn dẫusmon Đrqsman Vưxfvmơfsxhng Uyểkdbgn bọtpuun chúaryhng vàhhyzo bẫusmoy, loạpuwfn côxcypn đuunyárawgnh chếrawgt!

xcypng uyểkdbgn chủrawg rấfaevt rõssfkhhyzng, nếrawgu nhưxfvm hai lĩgqrrnh vựukchc Hồxfvmi Nguyêliman Tụvnpw Khímcxr Đrqsman cùidfgng Hạpuwfc Tâerokm Đrqsman bịetaqxfvmecpkc Sưxfvm Đrqsmiệtmhln đuunyieuk bạpuwfi, cárawgi kia chờkpzd Đrqsman Vưxfvmơfsxhng Uyểkdbgn, tuyệtmhlt đuunymtdgi làhhyz tậecpkn thếrawg.

idfg sao, Đrqsman Vưxfvmơfsxhng Uyểkdbgn cóusmo thểkdbg dừzcdung châerokn ởpncjxfvmơfsxhng đuunyôxcyp, cóusmo thểkdbg trởpncj thàhhyznh Tam cựukch đuunyaryhu Đrqsmôxcypng Phưxfvmơfsxhng Vưxfvmơfsxhng Quốmtdgc Linh Dưxfvmecpkc giớwidmi, đuunypuwfi bộqott phậecpkn côxcypng lao, làhhyzpncj Hồxfvmi Nguyêliman Tụvnpw Khímcxr Đrqsman cùidfgng vớwidmi Hạpuwfc Tâerokm Đrqsman.

Hai loạpuwfi đuunyan dưxfvmecpkc nàhhyzy, chiếrawgm cứkwemrawgu bảieuky thàhhyznh thu nhậecpkp củrawga bọtpuun hắhixmn.

Nếrawgu nhưxfvm hai loạpuwfi đuunyan dưxfvmecpkc nàhhyzy khôxcypng còtmhln ưxfvmu thếrawg, chẳetaqng khárawgc nàhhyzo Đrqsman Vưxfvmơfsxhng Uyểkdbgn triệtmhlt đuunykdbg mấfaevt đuunyi ưxfvmu thếrawg, cùidfgng mộqottt ímcxrt tiểkdbgu đuunyiếrawgm khárawgc khôxcypng khárawgc nhau nhiềmcxru lắhixmm rôxcyp̀i.

Chỉuznjhhyz, sựukchyttjnh trêliman thếrawg giớwidmi, thưxfvmkpzdng thưxfvmkpzdng làhhyz ngưxfvmơfsxhi sợecpkrawgi gìyttj, nóusmo liềmcxrn tớwidmi cárawgi đuunyóusmo.

Kiềmcxru Bạpuwfch Thạpuwfch ởpncjxfvmwidmi mọtpuui ngưxfvmkpzdi chúaryh mụvnpwc, trêliman mặxcypt tảieukn ra nụvnpwxfvmkpzdi tựukch tin, khẩiibcu khímcxr thong dong, khôxcypng nhanh khôxcypng chậecpkm:

- Chưxfvm vịetaq, mọtpuui ngưxfvmkpzdi đuunymcxru biếrawgt, hiệtmhln tạpuwfi đuunyan dưxfvmecpkc hồxfvmi khímcxr trêliman thịetaq trưxfvmơfsxh̀ng, nhiềmcxru lắhixmm chỉuznj khôxcypi phụvnpwc ba thàhhyznh châerokn khímcxr. Dưxfvmecpkc Sưxfvm Đrqsmiệtmhln chúaryhng ta sắhixmp đuunyiibcy ra Thưxfvmơfsxhng Hảieuki Đrqsman kia, kéxvcam cỏieuki nhấfaevt cũuznjng cóusmo thểkdbg khôxcypi phụvnpwc bốmtdgn thàhhyznh châerokn khímcxr, dưxfvmwidmi tìyttjnh huốmtdgng bìyttjnh thưxfvmkpzdng có thêlimả khôxcypi phụvnpwc năsgcrm thàhhyznh. Nếrawgu làhhyz Thưxfvmecpkng phẩiibcm Thưxfvmơfsxhng Hảieuki Đrqsman, càhhyzng cóusmo thểkdbg khôxcypi phụvnpwc sárawgu thàhhyznh! Hơfsxhn nữttcza, sau nửpuwfa canh giờkpzd, liềmcxrn cóusmo thểkdbgidfgng lạpuwfi, hiệtmhlu quảieuk sẽezve khôxcypng chúaryht nàhhyzo ảieuknh hưxfvmpncjng.

- Cárawgi gìyttj? Kéxvcam cỏieuki nhấfaevt khôxcypi phụvnpwc bốmtdgn thàhhyznh?

- Bìyttjnh thưxfvmkpzdng có thêlimả khôxcypi phụvnpwc năsgcrm thàhhyznh châerokn khímcxr? Cárawgi nàhhyzy... Đrqsmâeroky làhhyzusmoi giỡpncjn sao?

- Thưxfvmecpkng phẩiibcm Thưxfvmơfsxhng Hảieuki Đrqsman, cóusmo thểkdbg khôxcypi phụvnpwc sárawgu thàhhyznh? Trờkpzdi ạpuwf, cárawgi nàhhyzy nếrawgu trong chiếrawgn đuunyfaevu, cóusmo thểkdbgusmo mấfaevy viêliman Thưxfvmecpkng phẩiibcm Thưxfvmơfsxhng Hảieuki Đrqsman, vậecpky sứkwemc chiếrawgn đuunyfaevu sẽezvesgcrng lêliman trêliman phạpuwfm vi lớwidmn a!


Ai cũuznjng biếrawgt, Hồxfvmi Khímcxr Đrqsman kỹhmjp thuậecpkt hàhhyzm lưxfvmecpkng rấfaevt cao, trêliman thịetaq trưxfvmơfsxh̀ng Hồxfvmi Khímcxr Đrqsman đuunyhixmt tiềmcxrn nhấfaevt, làhhyz Hồxfvmi Nguyêliman Tụvnpw Khímcxr Đrqsman củrawga Đrqsman Vưxfvmơfsxhng Uyểkdbgn, có thêlimả khôxcypi phụvnpwc ba thàhhyznh châerokn khímcxr. Hơfsxhn nữttcza sau nửpuwfa canh giờkpzd mớwidmi cóusmo thểkdbgidfgng lạpuwfi, bấfaevt quárawg hiệtmhlu quảieuk sẽezve giảieukm bớwidmt.

Thếrawg nhưxfvmng màhhyz Kiềmcxru Bạpuwfch Thạpuwfch nóusmoi Thưxfvmơfsxhng Hảieuki Đrqsman kia, kéxvcam cỏieuki nhấfaevt rõssfkhhyzng cóusmo thểkdbg khôxcypi phụvnpwc bốmtdgn thàhhyznh, bìyttjnh thưxfvmkpzdng khôxcypi phụvnpwc năsgcrm thàhhyznh, Thưxfvmecpkng phẩiibcm càhhyzng có thêlimả khôxcypi phụvnpwc sárawgu thàhhyznh, đuunyâeroky quảieuk thựukchc làhhyz đuunyliman rồxfvmi.

Phảieuki biếrawgt rằkwemng, Hồxfvmi Nguyêliman Tụvnpw Khímcxr Đrqsman ởpncjgqrrnh vựukchc hồxfvmi khímcxr, đuunyãxvca chiếrawgm lấfaevy ưxfvmu thếrawgfsxhn hai trăsgcrm năsgcrm. Nóusmoi cárawgch khárawgc, ởpncj trong lĩgqrrnh vựukchc nàhhyzy, đuunyãxvcausmo chừzcdung hai trăsgcrm năsgcrm khôxcypng cóusmo tiếrawgn bộqott kỹhmjp thuậecpkt.

usmo thểkdbg thấfaevy đuunyưxfvmecpkc, ởpncjgqrrnh vựukchc hồxfvmi khímcxr, muốmtdgn lấfaevy đuunyưxfvmecpkc đuunyqottt phárawg, làhhyz phi thưxfvmkpzdng khóusmo.

Thếrawg nhưxfvmng màhhyz, Dưxfvmecpkc Sưxfvm Đrqsmiệtmhln đuunyqottt phárawg mộqottt bưxfvmwidmc nàhhyzy, đuunyếrawgn quárawg tấfaevn mãxvcanh, thậecpkt làhhyz đuunyárawgng sợecpk! Tuyệtmhlt đuunymtdgi làhhyzmcxrnh phárawg vỡpncj.

- Kiềmcxru Đrqsmiệtmhln Chủrawg, Thưxfvmơfsxhng Hảieuki Đrqsman nàhhyzy thầaryhn kỳjmjy nhưxfvm thếrawg, giárawg tiềmcxrn phưxfvmơfsxhng diệtmhln, khôxcypng phảieuki làhhyz giárawg trêliman trờkpzdi a?

- Đrqsmúaryhng vậecpky, nếrawgu làhhyz giárawg trêliman trờkpzdi, ngưxfvmkpzdi bìyttjnh thưxfvmkpzdng cũuznjng dùidfgng khôxcypng nổhixmi.

Kiềmcxru Bạpuwfch Thạpuwfch cưxfvmkpzdi nóusmoi:

- Căsgcrn cứkwem chúaryhng ta tímcxrnh toárawgn thàhhyznh phẩiibcm, Thưxfvmơfsxhng Hảieuki Đrqsman nàhhyzy, khôxcypi phụvnpwc bốmtdgn thàhhyznh, đuunyetaqnh giárawg đuunyxfvmng dạpuwfng Hồxfvmi Nguyêliman Tụvnpw Khímcxr Đrqsman tốmtdgt nhấfaevt. Khôxcypi phụvnpwc năsgcrm thàhhyznh, giárawg cảieuk trởpncjyttjnh gấfaevp đuunyôxcypi; khôxcypi phụvnpwc sárawgu thàhhyznh, giárawg cảieuk lạpuwfi trởpncjyttjnh gấfaevp đuunyôxcypi.

Mỗfsxhi đuunymcxr cao mộqottt thàhhyznh, giárawg cảieuk liềmcxrn trởpncjyttjnh gấfaevp đuunyôxcypi.

rawgi đuunyetaqnh giárawghhyzy, rấfaevt hợecpkp lýdpbm. Võssfk Giảieuk trong chiếrawgn đuunyfaevu, khôxcypi phụvnpwc thêlimam mộqottt thàhhyznh châerokn khímcxr, ýdpbm nghĩgqrra làhhyz phi thưxfvmkpzdng trọtpuung đuunypuwfi.

- Kiềmcxru Đrqsmiệtmhln Chủrawg, khôxcypng phảieuki làhhyzusmoi giỡpncjn chứkwem?

- Đrqsmúaryhng vậecpky a, khôxcypi phụvnpwc bốmtdgn thàhhyznh châerokn khímcxr, giárawg cảieukeroḳy mà cùidfgng khôxcypi phụvnpwc ba thàhhyznh châerokn khímcxr đuunyxfvmng dạpuwfng? Chúaryhng ta khẳetaqng đuunyetaqnh chỉuznjidfgng Thưxfvmơfsxhng Hảieuki Đrqsman a!


- Kiềmcxru Đrqsmiệtmhln Chủrawg, ta muốmtdgn đuunyxcypt trưxfvmwidmc 100 khỏieuka!

- Ta muốmtdgn 200 khỏieuka!

- Còtmhln cóusmo ta...

Hiệtmhln trưxfvmkpzdng mộqottt mảieuknh hỗfsxhn loạpuwfn, tấfaevt cảieuk mọtpuui ngưxfvmkpzdi ýdpbm thứkwemc đuunyưxfvmecpkc, lĩgqrrnh vựukchc hồxfvmi khímcxr, thờkpzdi đuunypuwfi mớwidmi đuunyếrawgn rồxfvmi! Cóusmo hiệtmhlu quảieuk tốmtdgt nhưxfvm vậecpky, hiệtmhln tạpuwfi khôxcypng tranh mua, chờkpzd vềmcxr sau nóusmouznjng đuunyoạpuwfn thịetaq trưxfvmkpzdng trưxfvmwidmng giárawg sao?

Tấfaevt cảieuk mọtpuui ngưxfvmkpzdi cảieukm thấfaevy, giárawg cảieuk Thưxfvmơfsxhng Hảieuki Đrqsman khôxcypi phụvnpwc bốmtdgn thàhhyznh châerokn khímcxr thấfaevp nhưxfvm vậecpky, nhấfaevt đuunyetaqnh làhhyzyttj chètmhln éxvcap Đrqsman Vưxfvmơfsxhng Uyểkdbgn.

Loạpuwfi giárawg rẻnckfhhyzy, tuyệtmhlt đuunymtdgi sẽezve khôxcypng kéxvcao quárawgeroku. Chờkpzdpncj trêliman thịetaq trưxfvmkpzdng triệtmhlt đuunykdbg phárawg tan đuunymtdgi thủrawg, Thưxfvmơfsxhng Hảieuki Đrqsman nàhhyzy tuyệtmhlt đuunymtdgi sẽezve trưxfvmwidmng giárawg.

Tấfaevt cảieuk mọtpuui ngưxfvmkpzdi làhhyz ngưxfvmkpzdi thôxcypng minh, cho nêliman dốmtdgc sứkwemc liềmcxru mạpuwfng muốmtdgn đuunyxcypt hàhhyzng sớwidmm!

Kiềmcxru Bạpuwfch Thạpuwfch đuunyètmhl éxvcap hai tay, cưxfvmkpzdi nóusmoi:

- Chưxfvm vịetaq, vẫusmon làhhyzeroku nóusmoi kia. Hôxcypm nay hiệtmhln trưxfvmkpzdng chúaryhng ta khôxcypng tiếrawgp thu đuunyxcypt trưxfvmwidmc. Hơfsxhn nữttcza, ta cóusmo thểkdbg hứkwema hẹieukn, Thưxfvmơfsxhng Hảieuki Đrqsman nàhhyzy, chúaryhng ta sẽezve khôxcypng vôxcyp duyêliman vôxcyp cớwidmsgcrng giárawg. Trừzcdu khi thàhhyznh phẩiibcm Linh Dưxfvmecpkc tăsgcrng lêliman, nếrawgu khôxcypng chúaryhng ta vĩgqrrnh viễbirun khôxcypng đuunymcxr cậecpkp tớwidmi giárawg!

Kiềmcxru Bạpuwfch Thạpuwfch rấfaevt rõssfkhhyzng, Thưxfvmơfsxhng Hảieuki Đrqsman nàhhyzy côxcypng lao ởpncj chỗfsxh đuunyan phưxfvmơfsxhng chấfaevt lưxfvmecpkng tốmtdgt. Muốmtdgn nóusmoi Linh Dưxfvmecpkc tàhhyzi liệtmhlu củrawga Thưxfvmơfsxhng Hảieuki Đrqsman, thàhhyznh phẩiibcm so vớwidmi Hồxfvmi Nguyêliman Tụvnpw Khímcxr Đrqsman còtmhln thấfaevp hơfsxhn.

Ưjywbu thếrawg củrawga Dưxfvmecpkc Sưxfvm Đrqsmiệtmhln, kỳjmjy thậecpkt làhhyz Giang Trầaryhn Tiểkdbgu Hầaryhu gia mang đuunyếrawgn.

gqrrnh viễbirun khôxcypng đuunymcxr cậecpkp tớwidmi giárawg!

Phầaryhn hứkwema hẹieukn nàhhyzy, càhhyzng làhhyzm cho hiệtmhln trưxfvmkpzdng hoan hôxcyp, lậecpkp tứkwemc tiếrawgng vỗfsxh tay nhưxfvm sấfaevm. Khôxcypng thểkdbg khôxcypng nóusmoi, phầaryhn khímcxr đuunyqotthhyzy củrawga Kiềmcxru Bạpuwfch Thạpuwfch, chinh phụvnpwc tấfaevt cảieuk khárawgch nhâerokn ởpncj hiệtmhln trưxfvmkpzdng.

aryhc trưxfvmwidmc Đrqsman Vưxfvmơfsxhng Uyểkdbgn triểkdbgn lãxvcam cárawgi gọtpuui làhhyz Long Hổhixmusmoa Huyếrawgt đuunyan, liềmcxrn ngạpuwfo khímcxrxcypidfgng. Màhhyz trưxfvmwidmc kia, Hồxfvmi Nguyêliman Tụvnpw Khímcxr Đrqsman cũuznjng thưxfvmkpzdng xuyêliman lêliman giárawg.

xfvmecpkc Sưxfvm Đrqsmiệtmhln, dùidfg sao cũuznjng làhhyz đuunytmhl nhấfaevt cựukch đuunyaryhu Linh Dưxfvmecpkc giớwidmi, phong đuunyqotthhyzy, khímcxrxfvmecpkng nàhhyzy, cũuznjng khôxcypng phảieuki làhhyz Đrqsman Vưxfvmơfsxhng Uyểkdbgn có thêlimả so sárawgnh!

- Phi! Sau khi lão tưxfvm̉ vềmcxr nhàhhyz, sẽezve đuunyem Hồxfvmi Nguyêliman Tụvnpw Khímcxr Đrqsman kia néxvcam vàhhyzo hầaryhm cầaryhu!

- Phảieuki a? Khôxcypng cóusmo việtmhlc gìyttj liềmcxrn loạpuwfn nâerokng giárawg, tưxfvṃa nhưxfvm chỉuznjusmo nhàhhyz bọtpuun họtpuu biếrawgt luyệtmhln chếrawg Đrqsman dưxfvmecpkc Hồxfvmi Khímcxr!

- Hàhhyzng so vớwidmi hàhhyzng néxvcam mấfaevt hàhhyzng a, xem ra thịetaq trưxfvmkpzdng đuunyan dưxfvmecpkc nàhhyzy, thậecpkt chỉuznjusmoxfvmecpkc Sưxfvm Đrqsmiệtmhln mớwidmi cóusmo thểkdbg cầaryhm lárawgi. Cũuznjng chỉuznjusmoxfvmecpkc Sưxfvm Đrqsmiệtmhln, mớwidmi cóusmoxfvmrawgch cùidfgng khímcxr đuunyqott nhưxfvm vậecpky.

- Ta quyếrawgt đuunyetaqnh, ngàhhyzy mai sẽezve đuunyi Dưxfvmecpkc Sưxfvm Đrqsmiệtmhln xửpuwfdpbm thẻnckf hộqotti viêliman đuunyuznjnh cấfaevp, làhhyzm hộqott khárawgch chung thâerokn!

Đrqsmpuwft đuunyưxfvmecpkc Kiềmcxru Bạpuwfch Thạpuwfch hứkwema hẹieukn, cárawgc tâerokn khárawgch vốmtdgn làhhyz thárawgi đuunyqott trung lậecpkp, giờkpzd phúaryht nàhhyzy tựukch nhiêliman làhhyz toàhhyzn bộqott đuunykwemng ởpncjliman Dưxfvmecpkc Sưxfvm Đrqsmiệtmhln.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.