Độc Tôn Tam Giới

Chương 81 : Vẽ mặt thăng cấp 1

    trước sau   
- Uôuqerng uyểpkdcn chủkqwj, vừcsmua rồuhyei ngưvucoơvtjri cówjkc mộldext câjqamu nówjkci rấqlnwt đfmyfúdhkxng. Uôuqerng mỗmlwh ngưvucoơvtjri, xápkdcc thựakxdc làcvlpuqer lậgnclu quảskqluhyen, nhưvuco ếskvach ngồuhyei đfmyfápkdcy giếskvang. Điimoưvucobmxzc mộldext cápkdci gọvtjri làcvlp Long Hổskvawjkca Huyếskvat đfmyfan, liềdnwfn khówjkc dằmlwhn nổskvai nhảskqly ra, cao đfmyfiệmdwnu rêuizsu rao. Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn ta gầtkiun đfmyfâjqamy làcvlpm việmdwnc đfmyfiệmdwnu thấqlnwp, lầtkiun nàcvlpy nếskvau khôuqerng phảskqli Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn cápkdcc ngưvucoơvtjri ápkdcc ýycpi khiêuizsu khíbggcch, Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn ta vốmznkn cũczalng khôuqerng cówjkc ýycpi đfmyfzrtfnh ứwagrng đfmyfmznki.

wjkci đfmyfếskvan đfmyfâjqamy, Kiềdnwfu Bạldexch Thạldexch khoápkdct tay chặvucon lạldexi, mấqlnwy chấqlnwp sựakxdjqamm phúdhkxc liềdnwfn từcsmu phíbggca sau đfmyfi ra, trong tay mỗmlwhi ngưvucopkaji nâjqamng hộldexp ngọvtjrc, tổskvang cộldexng cówjkcpkdcm cápkdci.

- Chưvuco vịzrtf, bởquiii vìpfcipkdci gọvtjri làcvlp, mắjmjbt thấqlnwy mớectmi thậgnclt. Tápkdcm cápkdci hộldexp ngọvtjrc nàcvlpy, bêuizsn trong đfmyfakxdng tápkdcm viêuizsn Thầtkiun Túdhkx Tạldexo Hówjkca Điimoan. Trong đfmyfówjkc mộldext viêuizsn làcvlp Hạldex phẩczalm, hiệmdwnu quảskql trịzrtf liệmdwnu gấqlnwp ba đfmyfan dưvucobmxzc đfmyfuhyeng loạldexi hiệmdwnn tạldexi. Bốmznkn viêuizsn làcvlp Trung phẩczalm, cówjkc thểpkdc đfmyfldext tớectmi năuhyem lầtkiun hiệmdwnu quảskql trịzrtf liệmdwnu. Ba viêuizsn Thưvucobmxzng phẩczalm, cówjkc thểpkdc đfmyfldext tớectmi gấqlnwp 10 lầtkiun. Mộldext ngàcvlpy kia, nếskvau chúdhkxng ta cówjkc thểpkdc nghiêuizsn cứwagru chếskva tạldexo ra Cựakxdc phẩczalm Thầtkiun Túdhkx Tạldexo Hówjkca Điimoan, hiệmdwnu quảskql trịzrtf liệmdwnu dựakxd đfmyfpkdcn bảskqlo thủkqwjcvlp gấqlnwp 20 lầtkiun đfmyfan dưvucobmxzc đfmyfuhyeng loạldexi hiệmdwnn tạldexi!

Kiềdnwfu Bạldexch Thạldexch cốmznkoiaon nộldexi tâjqamm kíbggcch đfmyfldexng, đfmyfem Thầtkiun Túdhkx Tạldexo Hówjkca Điimoan giớectmi thiệmdwnu thoápkdcng mộldext phápkdct. Giớectmi thiệmdwnu xong, thuậgncln thếskva đfmyfi xuốmznkng hộldexi đfmyfàcvlpi.

- Chưvuco vịzrtf, tápkdcm cápkdci hộldexi đfmyfàcvlpi, mờpkaji mọvtjri ngưvucopkaji theo thứwagr tựakxd quan sápkdct!

cvlp ngựakxda hay lừcsmua, lôuqeri ra chạldexy liềdnwfn biếskvat!


uqerm nay, Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn lợbmxzi kiếskvam ra khỏaaxii vỏaaxi, sápkdct khíbggc trùgjdbng thiêuizsn.

Khápkdcch nhâjqamn ởquii hiệmdwnn trưvucopkajng đfmyfdnwfu cựakxdc kỳjirsvucong phấqlnwn, nếskvau nhưvuco Thầtkiun Túdhkx Tạldexo Hówjkca Điimoan thậgnclt sựakxd nhưvuco Kiềdnwfu Bạldexch Thạldexch nówjkci, trưvucoectmc đfmyfówjkc Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn kia tuyêuizsn truyềdnwfn, ai còtkiun sẽbnwh đfmyfpkdc ýycpi?

Khôuqerng sợbmxz khôuqerng nhìpfcin đfmyfưvucobmxzc hàcvlpng, chỉagbb sợbmxzcvlpng so vớectmi hàcvlpng!

Cao tầtkiung bêuizsn Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn đfmyfdnwfu cówjkc chúdhkxt tứwagrc giậgncln, cũczalng bỏaaxi mặvucot mũczali, vứwagrt bỏaaxi rụjirst rècsmu, vâjqaṃy mà cũczalng chui vàcvlpo trong đfmyfldexi ngũczal, muốmznkn nhìpfcin Thầtkiun Túdhkx Tạldexo Hówjkca Điimoan củkqwja Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn mộldext chúdhkxt.

Trong cảskql quápkdc trìpfcinh, Giang Trầtkiun mộldext mựakxdc vữoiaong nhưvucocvlpn thạldexch, mặvucot mỉagbbm cưvucopkaji, nhìpfcin xem híbggc kịzrtfch.

Hắjmjbn cũczalng rấqlnwt tápkdcn thưvucoquiing chiêuizsu thứwagrc ấqlnwy củkqwja Kiềdnwfu Bạldexch Thạldexch, chờpkaj thờpkaji đfmyfiểpkdcm Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn ngưvucoơvtjri nhảskqly đfmyfếskvan cao nhấqlnwt, mộldext cápkdci tápkdct chụjirsp ngưvucoơvtjri, cho ngưvucoơvtjri nhảskqly càcvlpng cao, rơvtjri càcvlpng thảskqlm!

Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn ngưvucoơvtjri muốmznkn đfmyfápkdcnh mặvucot? Điimoếskvan cuốmznki cùgjdbng, lạldexi bi ai phápkdct hiệmdwnn, bọvtjrn hắjmjbn tâjqamn tâjqamn khổskva khổskvacvlpy ra hàcvlpnh đfmyfldexng vẽbnwh mặvucot lâjqamu nhưvuco vậgncly, cuốmznki cùgjdbng vâjqaṃy mà toàcvlpn bộldex đfmyfdnwfu đfmyfápkdcnh vàcvlpo mặvucot Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn bọvtjrn hắjmjbn!

Lạldexi nửuexfa canh giờpkaj đfmyfi qua, trưvucoectmc triểpkdcm lãuwagm đfmyfàcvlpi, vẫquiin đfmyfwagrng đfmyftkiuy khápkdcch nhâjqamn trìpfcinh diệmdwnn, nguyêuizsn mộldext đfmyfápkdcm lưvucou luyếskvan, vẫquiin chưvucoa thỏaaxia mãuwagn.

- Khôuqerng thểpkdcvucoquiing tưvucobmxzng nổskvai, thậgnclt đfmyfúdhkxng làcvlp khôuqerng sợbmxz khôuqerng nhìpfcin đfmyfưvucobmxzc hàcvlpng, chỉagbb sợbmxzcvlpng so vớectmi hàcvlpng. Thầtkiun Túdhkx Tạldexo Hówjkca Điimoan nàcvlpy, bấqlnwt kểpkdccvlp từcsmuvucobmxzc lựakxdc, Linh khíbggc, hay làcvlp vẻreiv ngoàcvlpi, toàcvlpn bộldex phưvucoơvtjrng diệmdwnn đfmyfdnwfu miểpkdcu sápkdct Long Hổskvawjkca Huyếskvat đfmyfan a.

- Khôuqerng hổskvacvlpvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn, Vưvucoơvtjrng Quốmznkc đfmyfmdwn nhấqlnwt Linh Dưvucobmxzc cựakxd đfmyftkiuu, cũczalng khôuqerng phảskqli hưvuco danh nówjkci chơvtjri.

- Lầtkiun nàcvlpy Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn muốmznkn mưvucobmxzn cơvtjr hộldexi đfmyfskqlbggcch Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn, khôuqerng nghĩczal tớectmi tạldexo thanh thếskva lớectmn nhưvuco vậgncly, cuốmznki cùgjdbng nhấqlnwt vẫquiin làcvlpvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn cao tay hơvtjrn. Xem ra, Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn nàcvlpy khôuqerng đfmyfápkdcnh mặvucot thàcvlpnh côuqerng, ngưvucobmxzc lạldexi tựakxdpfcinh đfmyfápkdcnh mìpfcinh.

- Côuqerng Tham Tạldexo Hówjkca, tuyệmdwnt đfmyfmznki làcvlpuqerng Tham Tạldexo Hówjkca. Ta quyếskvat đfmyfzrtfnh, vềdnwf sau sẽbnwh lựakxda chọvtjrn Thầtkiun Túdhkx Tạldexo Hówjkca Điimoan nàcvlpy. Nówjkci thậgnclt, nhìpfcin Thầtkiun Túdhkx Tạldexo Hówjkca Điimoan nàcvlpy, ta cảskqlm thấqlnwy nhữoiaong Thápkdcnh Dưvucobmxzc chữoiaoa thưvucoơvtjrng khápkdcc, hoàcvlpn toàcvlpn làcvlppkdcc rưvucoquiii a.

- Kiềdnwfu Điimoiệmdwnn Chủkqwj, Thầtkiun Túdhkx Tạldexo Hówjkca Điimoan nàcvlpy, lúc nào cówjkc thểpkdc mua đfmyfưvucobmxzc?
Cao tầtkiung nàcvlpo đfmyfówjkc củkqwja Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn, mặvucot đfmyfen đfmyfi ra triểpkdcm lãuwagm đfmyfàcvlpi Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn, vềdnwf tớectmi bêuizsn Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn.

- Điimoldexi uyểpkdcn chủ, quápkdccvlpuqern rồuhyei!

- Chuyệmdwnn gìpfci xảskqly ra? Thầtkiun Túdhkx Tạldexo Hówjkca Điimoan kia, thậgnclt sựakxd tốmznkt nhưvuco vậgncly sao?

uqerng uyểpkdcn chủkqwjuqer hấqlnwp dồuhyen dậgnclp.

- Điimoldexi uyểpkdcn chủ, đfmyfan dưvucobmxzc kia, so vớectmi Kiềdnwfu Bạldexch Thạldexch hìpfcinh dung, khảskqluhyeng còtkiun tốmznkt hơvtjrn mộldext chúdhkxt. Điimoldexi uyểpkdcn chủ, chúdhkxng ta bịzrtfvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn đfmyfùgjdba nghịzrtfch rồuhyei!

- Cápkdci gìpfci?

Ngựakxdc Uôuqerng uyểpkdcn chủkqwj nhưvuco gặvucop phảskqli trọvtjrng kíbggcch, sắjmjbc mặvucot thoápkdcng cápkdci trởquiiuizsn trắjmjbng bệmdwnch.

Tửuexf đfmyfldexi sưvuco mộldext mựakxdc ngồuhyei ởquii đfmyfówjkc khôuqerng chúdhkxt sứwagrt mẻreiv, hai mắjmjbt yêuizsu dịzrtf đfmyfldext nhiêuizsn mởquii, bắjmjbn ra hàcvlpo quang lam u u.

- Ngưvucoơvtjri nówjkci cápkdci gìpfci? Điimoan dưvucobmxzc củkqwja Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn, so vớectmi Long Hổskvawjkca Huyếskvat đfmyfan củkqwja ta còtkiun tốmznkt?

Tửuexf đfmyfldexi sưvuco tuyệmdwnt đfmyfmznki khôuqerng tin, ởquiivucoơvtjrng Quốmznkc thếskva tụjirsc nhưvuco Điimoôuqerng Phưvucoơvtjrng Vưvucoơvtjrng Quốmznkc nàcvlpy, làcvlpm sao cówjkc thểpkdcwjkc loạldexi đfmyfan dưvucobmxzc kia tồuhyen tạldexi?

Thếskva nhưvucong màcvlp, sựakxd thậgnclt, đfmyfãuwag đfmyfkqwjwjkci rõpfci vấqlnwn đfmyfdnwf.

Trong lúdhkxc nhấqlnwt thờpkaji, Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn mờpkaji đfmyfếskvan nhữoiaong khápkdcch nhâjqamn, Thưvucoơvtjrng gia kia, khôuqerng cówjkc mộldext cápkdci nàcvlpo ngoạldexi lệmdwn, toàcvlpn bộldex vọvtjrt tớectmi bêuizsn Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn.


Bọvtjrn hắjmjbn đfmyfdnwfu chuẩczaln bịzrtfvucoectmng Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn đfmyfvucot hàcvlpng, hơvtjrn nữoiaoa làcvlp phíbggca sau tiếskvap trưvucoectmc.

Trápkdci lạldexi bêuizsn Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn nàcvlpy, ngoạldexi trừcsmu sốmznk íbggct bằmlwhng hữoiaou ra, cówjkc thểpkdcwjkci làcvlpuwagnh lãuwagnh thanh thanh, trưvucoectmc cửuexfa cówjkc thểpkdc giăuhyeng lưvucoectmi bắjmjbt chim.

- Tạldexi sao cówjkc thểpkdc nhưvuco vậgncly?

uqerng uyểpkdcn chủkqwj quảskql thựakxdc khôuqerng cápkdcch nàcvlpo tiếskvap nhậgncln hếskvat thảskqly trưvucoectmc mắjmjbt.

pfci ngàcvlpy hôuqerm nay, hắjmjbn bàcvlpy ra lâjqamu nhưvuco vậgncly, chuẩczaln bịzrtfjqamu nhưvuco vậgncly, chỉagbb đfmyfbmxzi mộldext ngàcvlpy huy hoàcvlpng nàcvlpy đfmyfếskvan.

uqerm nay, rốmznkt cuộldexc đfmyfãuwag tớectmi mộldext ngàcvlpy mang tíbggcnh lịzrtfch sửuexf, hắjmjbn cho rằmlwhng, Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn ởquii trưvucoectmc mặvucot Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn luôuqern hạldex phong, sẽbnwh từcsmuuqerm nay trởquii thàcvlpnh lịzrtfch sửuexf.

Từcsmuuqerm nay trởquii đfmyfi, Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn sẽbnwh mộldext đfmyfưvucopkajng hápkdct vang tiếskvan mạldexnh, từcsmung bưvucoectmc đfmyfápkdcnh lui Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn!

Thếskva nhưvucong màcvlp, sựakxd thậgnclt tàcvlpn nhẫquiin, lạldexi hung hăuhyeng tápkdct hắjmjbn mộldext bạldext tai, đfmyfpkdc cho hắjmjbn leo đfmyfếskvan cao nhấqlnwt, bỗmlwhng nhiêuizsn ngãuwag xuốmznkng.

vucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn, dùgjdbng phưvucoơvtjrng thứwagrc màcvlp bọvtjrn hắjmjbn vẫquiin lấqlnwy làcvlpm tựakxdcvlpo, hung hăuhyeng đfmyfápkdcnh Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn mộldext cápkdci tápkdct!

Long Hổskvawjkca Huyếskvat đfmyfan?

Thápkdcnh Dưvucobmxzc chữoiaoa thưvucoơvtjrng xưvucong bápkdc thịzrtf trưvucopkajng?

ycpivucoquiing rấqlnwt tốmznkt, thếskva nhưvucong màcvlp sựakxd thậgnclt lạldexi tàcvlpn nhẫquiin!

vucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn mộldext cápkdci Thầtkiun Túdhkx Tạldexo Hówjkca Điimoan, liềdnwfn dễmlwhcvlpng đfmyfápkdcnh tan hếskvat thảskqly bốmznk tríbggc củkqwja bọvtjrn hắjmjbn trưvucoectmc đfmyfówjkc, tùgjdby tùgjdby tiệmdwnn tiệmdwnn thoápkdcng mộldext phápkdct, liềdnwfn hówjkca giảskqli thếskvauqerng củkqwja bọvtjrn chúdhkxng.

cvlpy sao nówjkci làcvlp đfmyfọ sưvucóc? Quảskql thựakxdc làcvlp đfmyfếskvan cửuexfa tìpfcim tai vạldex.

uqerng uyểpkdcn chủkqwj giậgnclt mìpfcinh minh bạldexch, vìpfcipkdci gìpfci Kiềdnwfu Bạldexch Thạldexch nhìpfcin vềdnwf phíbggca trêuizsn khôuqerng hềdnwfwjkc ápkdcp lựakxdc. Nguyêuizsn lai, ngưvucopkaji ta sớectmm đfmyfãuwag chuẩczaln bịzrtf xong phảskqln kíbggcch, chỉagbb chờpkaj Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn hắjmjbn nhảskqly vàcvlpo tròtkiung.

Thấqlnwt bạldexi, thấqlnwt bạldexi rõpfci đfmyftkiuu rõpfci đfmyfuqeri!

- Điimoldexi uyểpkdcn chủ, chúdhkxng ta khôuqerng thểpkdc nảskqln chíbggc. Thịzrtf trưvucopkajng Thápkdcnh Dưvucobmxzc chữoiaoa thưvucoơvtjrng nàcvlpy, vốmznkn làcvlpvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn bọvtjrn hắjmjbn chiếskvam cứwagr ưvucou thếskva. Hiệmdwnn tạldexi ưvucou thếskvaquii trêuizsn tay bọvtjrn họvtjr, cũczalng khôuqerng cówjkcpfci. Chúdhkxng ta còtkiun cówjkc Hồuhyei Nguyêuizsn Tụjirs Khíbggc Điimoan, còtkiun cówjkc Hạldexc Tâjqamm Điimoan. Ởldex hai lĩczalnh vựakxdc kia, vẫquiin vưvucobmxzt lêuizsn đfmyftkiuu Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn bọvtjrn hắjmjbn!

- Điimoúng, lầtkiun nàcvlpy đfmyfpkdc cho bọvtjrn hắjmjbn đfmyfjmjbc ýycpi thoápkdcng mộldext phápkdct. Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn cũczalng cówjkc ưvucou thếskva củkqwja chúdhkxng ta!

Nhữoiaong cao tầtkiung Điimoan Vưvucoơvtjrng Uyểpkdcn kia, bắjmjbt đfmyftkiuu an ủkqwji mìpfcinh.

Bấqlnwt quápkdc, bọvtjrn hắjmjbn tựakxd an ủkqwji cũczalng khôuqerng cówjkc tiếskvap tụjirsc quápkdcjqamu, lúdhkxc nàcvlpy, Kiềdnwfu Bạldexch Thạldexch lạldexi đfmyfwagrng lêuizsn triểpkdcm lãuwagm đfmyfàcvlpi, hai tay hạldex thấqlnwp xuốmznkng nówjkci:

- Chưvuco vịzrtf, Thầtkiun Túdhkx Tạldexo Hówjkca Điimoan nàcvlpy, hôuqerm nay ởquii chỗmlwhcvlpy chúdhkxng ta khôuqerng tiếskvap thu đfmyfvucot trưvucoectmc. Nếskvau mọvtjri ngưvucopkaji cảskqlm thấqlnwy hứwagrng thúdhkx, bắjmjbt đfmyftkiuu từcsmu ngàcvlpy mai, cówjkc thểpkdc đfmyfếskvan Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn chúdhkxng ta xin đfmyfvucot trưvucoectmc. Ởldex chỗmlwhcvlpy, ta còtkiun cówjkc mộldext tin tứwagrc tốmznkt nówjkci cho mọvtjri ngưvucopkaji.

tkiun cówjkc tin tứwagrc tốmznkt?

Hiệmdwnn trưvucopkajng nhữoiaong tâjqamn khápkdcch cuồuhyeng nhiệmdwnt kia, hơvtjri chúdhkxt tỉagbbnh tápkdco mộldext tíbggc. Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn đfmyfczaly ra Thầtkiun Túdhkx Tạldexo Hówjkca Điimoan quápkdc kinh ngưvucopkaji, cho nêuizsn bọvtjrn hắjmjbn còtkiun muốmznkn nhìpfcin mộldext chúdhkxt, đfmyfếskvan cùgjdbng Dưvucobmxzc Sưvuco Điimoiệmdwnn còtkiun cówjkc kinh hỉagbbpfci cho mọvtjri ngưvucopkaji?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.