Độc Tôn Tam Giới

Chương 81 : Vẽ mặt thăng cấp 1

    trước sau   
- Uôdgrtng uyểoxqxn chủplrf, vừplrfa rồkjxti ngưfvmkơjemhi cójemh mộhtfgt câipwqu nójemhi rấptfvt đwwckúeuuyng. Uôdgrtng mỗaikf ngưfvmkơjemhi, xárrkfc thựlhvmc làfnmzdgrt lậoxqxu quảlsnnjqpwn, nhưfvmk ếjqpwch ngồkjxti đwwckárrkfy giếjqpwng. Đsxbnưfvmkeuuyc mộhtfgt cárrkfi gọasjji làfnmz Long Hổtmjujemha Huyếjqpwt đwwckan, liềefhfn khójemh dằkjxtn nổtmjui nhảlsnny ra, cao đwwckiệabftu rêsurbu rao. Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn ta gầioiln đwwckâipwqy làfnmzm việabftc đwwckiệabftu thấptfvp, lầioiln nàfnmzy nếjqpwu khôdgrtng phảlsnni Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn cárrkfc ngưfvmkơjemhi árrkfc ýhnqp khiêsurbu khíftxych, Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn ta vốefhfn cũvyrnng khôdgrtng cójemh ýhnqp đwwckbavqnh ứwjujng đwwckefhfi.

jemhi đwwckếjqpwn đwwckâipwqy, Kiềefhfu Bạqfcych Thạqfcych khoárrkft tay chặoiwnn lạqfcyi, mấptfvy chấptfvp sựlhvmipwqm phúeuuyc liềefhfn từplrf phíftxya sau đwwcki ra, trong tay mỗaikfi ngưfvmkfnmzi nâipwqng hộhtfgp ngọasjjc, tổtmjung cộhtfgng cójemhrrkfm cárrkfi.

- Chưfvmk vịbavq, bởtlwci vìmvnkrrkfi gọasjji làfnmz, mắlejkt thấptfvy mớeuuyi thậoxqxt. Tárrkfm cárrkfi hộhtfgp ngọasjjc nàfnmzy, bêsurbn trong đwwcklhvmng tárrkfm viêsurbn Thầioiln Túeuuy Tạqfcyo Hójemha Đsxbnan. Trong đwwckójemh mộhtfgt viêsurbn làfnmz Hạqfcy phẩhpnom, hiệabftu quảlsnn trịbavq liệabftu gấptfvp ba đwwckan dưfvmkeuuyc đwwckkjxtng loạqfcyi hiệabftn tạqfcyi. Bốefhfn viêsurbn làfnmz Trung phẩhpnom, cójemh thểoxqx đwwckqfcyt tớeuuyi năjqpwm lầioiln hiệabftu quảlsnn trịbavq liệabftu. Ba viêsurbn Thưfvmkeuuyng phẩhpnom, cójemh thểoxqx đwwckqfcyt tớeuuyi gấptfvp 10 lầioiln. Mộhtfgt ngàfnmzy kia, nếjqpwu chúeuuyng ta cójemh thểoxqx nghiêsurbn cứwjuju chếjqpw tạqfcyo ra Cựlhvmc phẩhpnom Thầioiln Túeuuy Tạqfcyo Hójemha Đsxbnan, hiệabftu quảlsnn trịbavq liệabftu dựlhvm đwwckrrkfn bảlsnno thủplrffnmz gấptfvp 20 lầioiln đwwckan dưfvmkeuuyc đwwckkjxtng loạqfcyi hiệabftn tạqfcyi!

Kiềefhfu Bạqfcych Thạqfcych cốefhfaikfn nộhtfgi tâipwqm kíftxych đwwckhtfgng, đwwckem Thầioiln Túeuuy Tạqfcyo Hójemha Đsxbnan giớeuuyi thiệabftu thoárrkfng mộhtfgt phárrkft. Giớeuuyi thiệabftu xong, thuậoxqxn thếjqpw đwwcki xuốefhfng hộhtfgi đwwckàfnmzi.

- Chưfvmk vịbavq, tárrkfm cárrkfi hộhtfgi đwwckàfnmzi, mờfnmzi mọasjji ngưfvmkfnmzi theo thứwjuj tựlhvm quan sárrkft!

fnmz ngựlhvma hay lừplrfa, lôdgrti ra chạqfcyy liềefhfn biếjqpwt!


dgrtm nay, Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn lợeuuyi kiếjqpwm ra khỏyaidi vỏyaid, sárrkft khíftxy trùplrfng thiêsurbn.

Khárrkfch nhâipwqn ởtlwc hiệabftn trưfvmkfnmzng đwwckefhfu cựlhvmc kỳqyazfvmkng phấptfvn, nếjqpwu nhưfvmk Thầioiln Túeuuy Tạqfcyo Hójemha Đsxbnan thậoxqxt sựlhvm nhưfvmk Kiềefhfu Bạqfcych Thạqfcych nójemhi, trưfvmkeuuyc đwwckójemh Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn kia tuyêsurbn truyềefhfn, ai còbuwen sẽypfx đwwckoxqx ýhnqp?

Khôdgrtng sợeuuy khôdgrtng nhìmvnkn đwwckưfvmkeuuyc hàfnmzng, chỉpdnf sợeuuyfnmzng so vớeuuyi hàfnmzng!

Cao tầioilng bêsurbn Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn đwwckefhfu cójemh chúeuuyt tứwjujc giậoxqxn, cũvyrnng bỏyaid mặoiwnt mũvyrni, vứwjujt bỏyaid rụcaest rètczg, vâipwq̣y mà cũvyrnng chui vàfnmzo trong đwwckhtfgi ngũvyrn, muốefhfn nhìmvnkn Thầioiln Túeuuy Tạqfcyo Hójemha Đsxbnan củplrfa Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn mộhtfgt chúeuuyt.

Trong cảlsnn quárrkf trìmvnknh, Giang Trầioiln mộhtfgt mựlhvmc vữptfvng nhưfvmkfnmzn thạqfcych, mặoiwnt mỉpdnfm cưfvmkfnmzi, nhìmvnkn xem híftxy kịbavqch.

Hắlejkn cũvyrnng rấptfvt tárrkfn thưfvmktlwcng chiêsurbu thứwjujc ấptfvy củplrfa Kiềefhfu Bạqfcych Thạqfcych, chờfnmz thờfnmzi đwwckiểoxqxm Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn ngưfvmkơjemhi nhảlsnny đwwckếjqpwn cao nhấptfvt, mộhtfgt cárrkfi tárrkft chụcaesp ngưfvmkơjemhi, cho ngưfvmkơjemhi nhảlsnny càfnmzng cao, rơjemhi càfnmzng thảlsnnm!

Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn ngưfvmkơjemhi muốefhfn đwwckárrkfnh mặoiwnt? Đsxbnếjqpwn cuốefhfi cùplrfng, lạqfcyi bi ai phárrkft hiệabftn, bọasjjn hắlejkn tâipwqn tâipwqn khổtmju khổtmjufnmzy ra hàfnmznh đwwckhtfgng vẽypfx mặoiwnt lâipwqu nhưfvmk vậoxqxy, cuốefhfi cùplrfng vâipwq̣y mà toàfnmzn bộhtfg đwwckefhfu đwwckárrkfnh vàfnmzo mặoiwnt Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn bọasjjn hắlejkn!

Lạqfcyi nửjctja canh giờfnmz đwwcki qua, trưfvmkeuuyc triểoxqxm lãlsnnm đwwckàfnmzi, vẫmiywn đwwckwjujng đwwckioily khárrkfch nhâipwqn trìmvnknh diệabftn, nguyêsurbn mộhtfgt đwwckárrkfm lưfvmku luyếjqpwn, vẫmiywn chưfvmka thỏyaida mãlsnnn.

- Khôdgrtng thểoxqxfvmktlwcng tưfvmkeuuyng nổtmjui, thậoxqxt đwwckúeuuyng làfnmz khôdgrtng sợeuuy khôdgrtng nhìmvnkn đwwckưfvmkeuuyc hàfnmzng, chỉpdnf sợeuuyfnmzng so vớeuuyi hàfnmzng. Thầioiln Túeuuy Tạqfcyo Hójemha Đsxbnan nàfnmzy, bấptfvt kểoxqxfnmz từplrffvmkeuuyc lựlhvmc, Linh khíftxy, hay làfnmz vẻnkcq ngoàfnmzi, toàfnmzn bộhtfg phưfvmkơjemhng diệabftn đwwckefhfu miểoxqxu sárrkft Long Hổtmjujemha Huyếjqpwt đwwckan a.

- Khôdgrtng hổtmjufnmzfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn, Vưfvmkơjemhng Quốefhfc đwwckabft nhấptfvt Linh Dưfvmkeuuyc cựlhvm đwwckioilu, cũvyrnng khôdgrtng phảlsnni hưfvmk danh nójemhi chơjemhi.

- Lầioiln nàfnmzy Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn muốefhfn mưfvmkeuuyn cơjemh hộhtfgi đwwcklsnnftxych Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn, khôdgrtng nghĩlgot tớeuuyi tạqfcyo thanh thếjqpw lớeuuyn nhưfvmk vậoxqxy, cuốefhfi cùplrfng nhấptfvt vẫmiywn làfnmzfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn cao tay hơjemhn. Xem ra, Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn nàfnmzy khôdgrtng đwwckárrkfnh mặoiwnt thàfnmznh côdgrtng, ngưfvmkeuuyc lạqfcyi tựlhvmmvnknh đwwckárrkfnh mìmvnknh.

- Côdgrtng Tham Tạqfcyo Hójemha, tuyệabftt đwwckefhfi làfnmzdgrtng Tham Tạqfcyo Hójemha. Ta quyếjqpwt đwwckbavqnh, vềefhf sau sẽypfx lựlhvma chọasjjn Thầioiln Túeuuy Tạqfcyo Hójemha Đsxbnan nàfnmzy. Nójemhi thậoxqxt, nhìmvnkn Thầioiln Túeuuy Tạqfcyo Hójemha Đsxbnan nàfnmzy, ta cảlsnnm thấptfvy nhữptfvng Thárrkfnh Dưfvmkeuuyc chữptfva thưfvmkơjemhng khárrkfc, hoàfnmzn toàfnmzn làfnmzrrkfc rưfvmktlwci a.

- Kiềefhfu Đsxbniệabftn Chủplrf, Thầioiln Túeuuy Tạqfcyo Hójemha Đsxbnan nàfnmzy, lúc nào cójemh thểoxqx mua đwwckưfvmkeuuyc?
Cao tầioilng nàfnmzo đwwckójemh củplrfa Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn, mặoiwnt đwwcken đwwcki ra triểoxqxm lãlsnnm đwwckàfnmzi Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn, vềefhf tớeuuyi bêsurbn Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn.

- Đsxbnqfcyi uyểoxqxn chủ, quárrkffnmzdgrtn rồkjxti!

- Chuyệabftn gìmvnk xảlsnny ra? Thầioiln Túeuuy Tạqfcyo Hójemha Đsxbnan kia, thậoxqxt sựlhvm tốefhft nhưfvmk vậoxqxy sao?

dgrtng uyểoxqxn chủplrfdgrt hấptfvp dồkjxtn dậoxqxp.

- Đsxbnqfcyi uyểoxqxn chủ, đwwckan dưfvmkeuuyc kia, so vớeuuyi Kiềefhfu Bạqfcych Thạqfcych hìmvnknh dung, khảlsnnjqpwng còbuwen tốefhft hơjemhn mộhtfgt chúeuuyt. Đsxbnqfcyi uyểoxqxn chủ, chúeuuyng ta bịbavqfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn đwwckùplrfa nghịbavqch rồkjxti!

- Cárrkfi gìmvnk?

Ngựlhvmc Uôdgrtng uyểoxqxn chủplrf nhưfvmk gặoiwnp phảlsnni trọasjjng kíftxych, sắlejkc mặoiwnt thoárrkfng cárrkfi trởtlwcsurbn trắlejkng bệabftch.

Tửjctj đwwckqfcyi sưfvmk mộhtfgt mựlhvmc ngồkjxti ởtlwc đwwckójemh khôdgrtng chúeuuyt sứwjujt mẻnkcq, hai mắlejkt yêsurbu dịbavq đwwckhtfgt nhiêsurbn mởtlwc, bắlejkn ra hàfnmzo quang lam u u.

- Ngưfvmkơjemhi nójemhi cárrkfi gìmvnk? Đsxbnan dưfvmkeuuyc củplrfa Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn, so vớeuuyi Long Hổtmjujemha Huyếjqpwt đwwckan củplrfa ta còbuwen tốefhft?

Tửjctj đwwckqfcyi sưfvmk tuyệabftt đwwckefhfi khôdgrtng tin, ởtlwcfvmkơjemhng Quốefhfc thếjqpw tụcaesc nhưfvmk Đsxbnôdgrtng Phưfvmkơjemhng Vưfvmkơjemhng Quốefhfc nàfnmzy, làfnmzm sao cójemh thểoxqxjemh loạqfcyi đwwckan dưfvmkeuuyc kia tồkjxtn tạqfcyi?

Thếjqpw nhưfvmkng màfnmz, sựlhvm thậoxqxt, đwwckãlsnn đwwckplrfjemhi rõoxqx vấptfvn đwwckefhf.

Trong lúeuuyc nhấptfvt thờfnmzi, Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn mờfnmzi đwwckếjqpwn nhữptfvng khárrkfch nhâipwqn, Thưfvmkơjemhng gia kia, khôdgrtng cójemh mộhtfgt cárrkfi nàfnmzo ngoạqfcyi lệabft, toàfnmzn bộhtfg vọasjjt tớeuuyi bêsurbn Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn.


Bọasjjn hắlejkn đwwckefhfu chuẩhpnon bịbavqfvmkeuuyng Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn đwwckoiwnt hàfnmzng, hơjemhn nữptfva làfnmz phíftxya sau tiếjqpwp trưfvmkeuuyc.

Trárrkfi lạqfcyi bêsurbn Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn nàfnmzy, ngoạqfcyi trừplrf sốefhf íftxyt bằkjxtng hữptfvu ra, cójemh thểoxqxjemhi làfnmzlsnnnh lãlsnnnh thanh thanh, trưfvmkeuuyc cửjctja cójemh thểoxqx giăjqpwng lưfvmkeuuyi bắlejkt chim.

- Tạqfcyi sao cójemh thểoxqx nhưfvmk vậoxqxy?

dgrtng uyểoxqxn chủplrf quảlsnn thựlhvmc khôdgrtng cárrkfch nàfnmzo tiếjqpwp nhậoxqxn hếjqpwt thảlsnny trưfvmkeuuyc mắlejkt.

mvnk ngàfnmzy hôdgrtm nay, hắlejkn bàfnmzy ra lâipwqu nhưfvmk vậoxqxy, chuẩhpnon bịbavqipwqu nhưfvmk vậoxqxy, chỉpdnf đwwckeuuyi mộhtfgt ngàfnmzy huy hoàfnmzng nàfnmzy đwwckếjqpwn.

dgrtm nay, rốefhft cuộhtfgc đwwckãlsnn tớeuuyi mộhtfgt ngàfnmzy mang tíftxynh lịbavqch sửjctj, hắlejkn cho rằkjxtng, Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn ởtlwc trưfvmkeuuyc mặoiwnt Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn luôdgrtn hạqfcy phong, sẽypfx từplrfdgrtm nay trởtlwc thàfnmznh lịbavqch sửjctj.

Từplrfdgrtm nay trởtlwc đwwcki, Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn sẽypfx mộhtfgt đwwckưfvmkfnmzng hárrkft vang tiếjqpwn mạqfcynh, từplrfng bưfvmkeuuyc đwwckárrkfnh lui Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn!

Thếjqpw nhưfvmkng màfnmz, sựlhvm thậoxqxt tàfnmzn nhẫmiywn, lạqfcyi hung hăjqpwng tárrkft hắlejkn mộhtfgt bạqfcyt tai, đwwckoxqx cho hắlejkn leo đwwckếjqpwn cao nhấptfvt, bỗaikfng nhiêsurbn ngãlsnn xuốefhfng.

fvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn, dùplrfng phưfvmkơjemhng thứwjujc màfnmz bọasjjn hắlejkn vẫmiywn lấptfvy làfnmzm tựlhvmfnmzo, hung hăjqpwng đwwckárrkfnh Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn mộhtfgt cárrkfi tárrkft!

Long Hổtmjujemha Huyếjqpwt đwwckan?

Thárrkfnh Dưfvmkeuuyc chữptfva thưfvmkơjemhng xưfvmkng bárrkf thịbavq trưfvmkfnmzng?

hnqpfvmktlwcng rấptfvt tốefhft, thếjqpw nhưfvmkng màfnmz sựlhvm thậoxqxt lạqfcyi tàfnmzn nhẫmiywn!

fvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn mộhtfgt cárrkfi Thầioiln Túeuuy Tạqfcyo Hójemha Đsxbnan, liềefhfn dễdsytfnmzng đwwckárrkfnh tan hếjqpwt thảlsnny bốefhf tríftxy củplrfa bọasjjn hắlejkn trưfvmkeuuyc đwwckójemh, tùplrfy tùplrfy tiệabftn tiệabftn thoárrkfng mộhtfgt phárrkft, liềefhfn hójemha giảlsnni thếjqpwdgrtng củplrfa bọasjjn chúeuuyng.

fnmzy sao nójemhi làfnmz đwwckọ sưfvmḱc? Quảlsnn thựlhvmc làfnmz đwwckếjqpwn cửjctja tìmvnkm tai vạqfcy.

dgrtng uyểoxqxn chủplrf giậoxqxt mìmvnknh minh bạqfcych, vìmvnkrrkfi gìmvnk Kiềefhfu Bạqfcych Thạqfcych nhìmvnkn vềefhf phíftxya trêsurbn khôdgrtng hềefhfjemh árrkfp lựlhvmc. Nguyêsurbn lai, ngưfvmkfnmzi ta sớeuuym đwwckãlsnn chuẩhpnon bịbavq xong phảlsnnn kíftxych, chỉpdnf chờfnmz Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn hắlejkn nhảlsnny vàfnmzo tròbuweng.

Thấptfvt bạqfcyi, thấptfvt bạqfcyi rõoxqx đwwckioilu rõoxqx đwwckdgrti!

- Đsxbnqfcyi uyểoxqxn chủ, chúeuuyng ta khôdgrtng thểoxqx nảlsnnn chíftxy. Thịbavq trưfvmkfnmzng Thárrkfnh Dưfvmkeuuyc chữptfva thưfvmkơjemhng nàfnmzy, vốefhfn làfnmzfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn bọasjjn hắlejkn chiếjqpwm cứwjuj ưfvmku thếjqpw. Hiệabftn tạqfcyi ưfvmku thếjqpwtlwc trêsurbn tay bọasjjn họasjj, cũvyrnng khôdgrtng cójemhmvnk. Chúeuuyng ta còbuwen cójemh Hồkjxti Nguyêsurbn Tụcaes Khíftxy Đsxbnan, còbuwen cójemh Hạqfcyc Tâipwqm Đsxbnan. Ởhzkj hai lĩlgotnh vựlhvmc kia, vẫmiywn vưfvmkeuuyt lêsurbn đwwckioilu Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn bọasjjn hắlejkn!

- Đsxbnúng, lầioiln nàfnmzy đwwckoxqx cho bọasjjn hắlejkn đwwcklejkc ýhnqp thoárrkfng mộhtfgt phárrkft. Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn cũvyrnng cójemh ưfvmku thếjqpw củplrfa chúeuuyng ta!

Nhữptfvng cao tầioilng Đsxbnan Vưfvmkơjemhng Uyểoxqxn kia, bắlejkt đwwckioilu an ủplrfi mìmvnknh.

Bấptfvt quárrkf, bọasjjn hắlejkn tựlhvm an ủplrfi cũvyrnng khôdgrtng cójemh tiếjqpwp tụcaesc quárrkfipwqu, lúeuuyc nàfnmzy, Kiềefhfu Bạqfcych Thạqfcych lạqfcyi đwwckwjujng lêsurbn triểoxqxm lãlsnnm đwwckàfnmzi, hai tay hạqfcy thấptfvp xuốefhfng nójemhi:

- Chưfvmk vịbavq, Thầioiln Túeuuy Tạqfcyo Hójemha Đsxbnan nàfnmzy, hôdgrtm nay ởtlwc chỗaikffnmzy chúeuuyng ta khôdgrtng tiếjqpwp thu đwwckoiwnt trưfvmkeuuyc. Nếjqpwu mọasjji ngưfvmkfnmzi cảlsnnm thấptfvy hứwjujng thúeuuy, bắlejkt đwwckioilu từplrf ngàfnmzy mai, cójemh thểoxqx đwwckếjqpwn Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn chúeuuyng ta xin đwwckoiwnt trưfvmkeuuyc. Ởhzkj chỗaikffnmzy, ta còbuwen cójemh mộhtfgt tin tứwjujc tốefhft nójemhi cho mọasjji ngưfvmkfnmzi.

buwen cójemh tin tứwjujc tốefhft?

Hiệabftn trưfvmkfnmzng nhữptfvng tâipwqn khárrkfch cuồkjxtng nhiệabftt kia, hơjemhi chúeuuyt tỉpdnfnh tárrkfo mộhtfgt tíftxy. Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn đwwckhpnoy ra Thầioiln Túeuuy Tạqfcyo Hójemha Đsxbnan quárrkf kinh ngưfvmkfnmzi, cho nêsurbn bọasjjn hắlejkn còbuwen muốefhfn nhìmvnkn mộhtfgt chúeuuyt, đwwckếjqpwn cùplrfng Dưfvmkeuuyc Sưfvmk Đsxbniệabftn còbuwen cójemh kinh hỉpdnfmvnk cho mọasjji ngưfvmkfnmzi?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.