Độc Tôn Tam Giới

Chương 8 : Trị không hết ta chết cùng công chúa 1

    trước sau   
- Thứfevt cho ta nósrpli thẳmoepng, côwrvbng chúdezoa đzaxyiệfevtn hạqvhk đzaxyrgtii nàihmay ởgpos phưbszcơwrvbng diệfevtn võkkst đzaxyqvhko làihma khôwrvbng cầawven nghĩppsmwrvb̀i. Tháfmzji Âvjctm Chi Thểqktp, Dưbszcơwrvbng thọcjrd khôwrvbng nhiềwrvbu. Mộvfxkt vấjeryn đzaxywrvb cuốqvhki cùxmlhng, làihmayqgqo dàihmai tuổyqgqi thọcjrd. Quáfmzj trìhfvhnh củgposa nósrpl nhấjeryt đzaxyeuimnh làihmaihmai dòqvhkng buồvgvun cháfmzjn, khôwrvbng phảhfvhi mộvfxkt sớcqcvm mộvfxkt chiềwrvbu làihma đzaxyưbszcmoepc. Mộvfxkt câpbaku, nếylxsu nhưbszc bệfevt hạqvhk tin đzaxyưbszcmoepc hạqvhk thầawven, táfmzjnh mạqvhkng củgposa côwrvbng chúdezoa đzaxyiệfevtn hạqvhk, liềwrvbn giao cho ta. Nếylxsu khôwrvbng tin đzaxyưbszcmoepc, bệfevt hạqvhk có thêwspl̉ hạqvhk lệfevtnh đzaxyem thầawven hạqvhk đzaxyáfmzjnh vàihmao tửyqgq lao. . .

- Giang khanh đzaxyxmlhng nósrpli lờrgtii nhưbszc vậidtuy. Trẫsrplm nghe ngưbszcơwrvbi nósrpli chuyệfevtn, quảhfvh nhiêwspln đzaxyãcanw hiểqktpu ra. Vềwrvb sau sựvimjhfvhnh củgposa Chỉqyts Nhưbszcmoepc, liềwrvbn giao cho ngưbszcơwrvbi, chỉqyts cầawven ngưbszcơwrvbi mởgpos miệfevtng, muốqvhkn cáfmzji gìhfvh cho cáfmzji đzaxyósrpl. Ngoàihmai ra, trẫsrplm ban cho ngưbszcơwrvbi Đlzppwsplu Long Lệfevtnh Bàihmai, bằwrvbng lệfevtnh bàihmai nàihmay ngưbszcơwrvbi cósrpl thểqktp tựvimj do xuấjeryt nhậidtup Vưbszcơwrvbng Cung. Mặqsdhc dùxmlhihma nhìhfvhn thấjeryy trẫsrplm, cũckeyng cósrpl thểqktp khôwrvbng cầawven quỳbtky lạqvhky.

Khôwrvbng hổyqgqihma vua mộvfxkt nưbszccqcvc, thủgpos đzaxyoạqvhkn cùxmlhng lòqvhkng dạqvhkihmay, ngưbszcrgtii bìhfvhnh thưbszcrgting khôwrvbng sáfmzjnh bằwrvbng. Trưbszccqcvc mộvfxkt khắwttnc còqvhkn đzaxyqvhki vớcqcvi Giang Trầawven hôwrvb đzaxyáfmzjnh kêwsplu giếylxst, giờrgti phúdezot nàihmay lạqvhki trựvimjc tiếylxsp ban cho Đlzppwsplu Long Lệfevtnh Bàihmai, gặqsdhp Quâpbakn Vưbszcơwrvbng cũckeyng cósrpl thểqktp khôwrvbng cầawven quỳbtky lạqvhky, đzaxyâpbaky làihma đzaxyãcanwi ngộvfxkihma Tam Côwrvbng trong triềwrvbu cũckeyng hưbszcgposng thụqktp khôwrvbng đzaxyếylxsn a.

Thiêwspln Thủgposy Hầawveu thìhfvh hậidtun khôwrvbng thểqktphfvhm mộvfxkt cáfmzji lỗkkst chui xuốqvhkng, quốqvhkc quâpbakn bệfevt hạqvhk khôwrvbng cósrpl đzaxyáfmzjnh mặqsdht Thiêwspln Thủgposy Hầawveu hắwttnn, nhưbszcng màihma hậidtuu đzaxyãcanwi Giang Trầawven nhưbszc thếylxs, kia quảhfvh thựvimjc so vớcqcvi trựvimjc tiếylxsp quấjeryt Thiêwspln Thủgposy Hầawveu hắwttnn còqvhkn áfmzjc hơwrvbn a.

srpl thểqktp đzaxyưbszcmoepc vua mộvfxkt nưbszccqcvc ngựvimj tứfevt Đlzppwsplu Long Kim Bàihmai, cáfmzji nàihmay ýmoep vịeuim nhưbszc thếylxsihmao?

Ýhqra nghĩppsma sau nàihmay Giang Trầawven cósrpl thểqktp tựvimj do xuấjeryt nhậidtup Vưbszcơwrvbng Cung.


Nếylxsu nhưbszc tiểqktpu tửyqgqihmay thựvimjc chữqytsa hếylxst bệfevtnh củgposa côwrvbng chúdezoa đzaxyiệfevtn hạqvhk, vềwrvb sau hắwttnn sẽyecf thàihmanh ngưbszcrgtii tâpbakm phúdezoc trưbszccqcvc mặqsdht quốqvhkc quâpbakn, toàihman bộvfxkbszcơwrvbng Quốqvhkc, ai khôwrvbng cho hắwttnn ba phầawven mặqsdht mũckeyi?

Giang Trầawven cũckeyng biếylxst thờrgtii biếylxst thếylxs, miệfevtng hôwrvb vạqvhkn tuếylxs, thuậidtun tay nhậidtun lấjeryy Đlzppwsplu Long Kim Bàihmai. Nósrpli thậidtut, kiếylxsp trưbszccqcvc hắwttnn làihma Thiêwspln Đlzppếylxs chi tửyqgq, đzaxyqvhki vớcqcvi việfevtc quỳbtky lạqvhky mộvfxkt quâpbakn vưbszcơwrvbng thếylxs tụqktpc, thậidtut đzaxyúdezong làihma khôwrvbng bỏwlse đzaxyưbszcmoepc mặqsdht mũckeyi.

Đlzppãcanwsrpl thểqktp thấjeryy vua khôwrvbng quỳbtky, hắwttnn tựvimj nhiêwspln sẽyecf khôwrvbng chốqvhki từxmlh.

Đlzppưbszcơwrvbng nhiêwspln, đzaxyưbszcmoepc chỗkkst tốqvhkt, dùxmlh sao cũckeyng phảhfvhi tỏwlse tháfmzji đzaxyvfxk thoáfmzjng mộvfxkt pháfmzjt, lậidtup tứfevtc vỗkkst ngựvimjc nósrpli:

- Bệfevt hạqvhk, hạqvhk thầawven khôwrvbng nósrpli bốqvhkc nósrpli phéyqgqt. Chỉqytssrpl mộvfxkt câpbaku, nếylxsu nhưbszcwrvbng chúdezoa bởgposi vìhfvh hạqvhk thầawven cứfevtu chữqytsa bấjeryt lựvimjc màihma xuấjeryt hiệfevtn cáfmzji gìhfvh ngoàihmai ýmoep muốqvhkn, hạqvhk thầawven nguyệfevtn vìhfvhwrvbng chúdezoa chôwrvbn cùxmlhng.

Lờrgtii hay trung tâpbakm bềwrvb ngoàihmai rấjeryt nhiềwrvbu, nhưbszcng màihma khôwrvbng cósrpl lờrgtii gìhfvhsrpl thểqktpfmzjnh bằwrvbng loạqvhki tỏwlse tháfmzji đzaxyvfxkihmay càihmang trựvimjc tiếylxsp. Trịeuim khôwrvbng hếylxst, theo côwrvbng chúdezoa cùxmlhng chếylxst!

Đlzppâpbaky chísbwmnh làihma cửyqgq chỉqytsihmao phósrplng đzaxyáfmzjp lêwspln táfmzjnh mạqvhkng củgposa mìhfvhnh!

Thửyqgq hỏwlsei thiêwspln hạqvhk chưbszc hầawveu, ai cósrpl phầawven khísbwm pháfmzjch nàihmay, ai cósrpl phầawven trung tâpbakm nàihmay?

Trong lúdezoc nhấjeryt thờrgtii, ngay cảhfvh bảhfvhn thâpbakn Giang Trầawven cũckeyng thiếylxsu chúdezot nữqytsa bịeuimhfvhnh biểqktpu diễvgvun cảhfvhm đzaxyvfxkng.

Ngay cảhfvhhfvhnh cũckeyng cảhfvhm đzaxyvfxkng, tựvimj nhiêwspln cũckeyng chinh phụqktpc mộvfxkt ísbwmt ngưbszcrgtii.

Mấjeryy quyềwrvbn quýmoep trong triềwrvbu đzaxyi theo Đlzppôwrvbng Phưbszcơwrvbng Lộvfxkc đzaxyếylxsn, trong lòqvhkng đzaxywrvbu thầawvem giậidtut mìhfvhnh, khôwrvbng nghĩppsm tớcqcvi Giang Hãcanwn Hầawveu truyềwrvbn nhâpbakn nàihmay, thậidtum chísbwmsrpl khísbwm pháfmzjch nhưbszc thếylxs, quảhfvh nhiêwspln làihma hổyqgq phụqktp khôwrvbng khuyểqktpn tửyqgq.

Mặqsdhc dùxmlhihma ngưbszcrgtii phe Thiêwspln Thủgposy Hầawveu, cũckeyng hiểqktpu đzaxyưbszcmoepc đzaxyôwrvb̉i cáfmzji vịeuim trísbwm, chỉqyts sợmoep bọcjrdn hắwttnn còqvhkn khôwrvbng cósrpl phầawven khísbwm pháfmzjch nàihmay.

Giang Trầawven biểqktpu diễvgvun còqvhkn khôwrvbng cósrpl chấjerym dứfevtt, lạqvhki nósrpli tiếylxsp:


- Bệfevt hạqvhk, Thầawven linh còqvhkn cósrpl chỉqyts thịeuim, hôwrvbm nay pháfmzjt sinh đzaxygpos loạqvhki, phảhfvhi giữqytssbwm mậidtut, khôwrvbng đzaxyưbszcmoepc tiếylxst lộvfxk nửyqgqa chữqyts ra ngoàihmai. Mộvfxkt làihma khôwrvbng thểqktp khinh nhờrgtin Thầawven linh, hai làihmahfvhpbakn nhănwaúc danh dựvimj cho bệfevt hạqvhk.

Đlzppêwsplm nay nhữqytsng tròqvhk khôwrvbi hàihmai nàihmay, nếylxsu truyềwrvbn đzaxyi, ngưbszcmoepc lạqvhki sẽyecf đzaxyqvhki vớcqcvi danh tiếylxsng củgposa Đlzppôwrvbng Phưbszcơwrvbng Lộvfxkc cósrpl chúdezot ảhfvhnh hưbszcgposng. Dùxmlh sao nhìhfvhn chưbszc hầawveu tựvimjfmzjt, cũckeyng khôwrvbng phảhfvhi làihma sựvimjhfvhnh thểqktp diệfevtn gìhfvh.

Đlzppưbszcơwrvbng nhiêwspln, quan trọcjrdng nhấjeryt làihma, khôwrvbng thểqktp khinh nhờrgtin Thầawven linh a. Vạqvhkn nhấjeryt cósrpl ngưbszcrgtii đzaxyqktp lộvfxksbwm mậidtut, làihmam tứfevtc giậidtun Thầawven linh, giậidtun chósrpl đzaxyáfmzjnh mèoprfo con gáfmzji Đlzppôwrvbng Phưbszcơwrvbng Chỉqyts Nhưbszcmoepc, vậidtuy thìhfvh hỏwlseng đzaxyqvhki sựvimjwrvb̀i.

Lậidtup tứfevtc khôwrvbng chúdezot do dựvimj hạqvhk chỉqyts:

- Chuyệfevtn hôwrvbm nay, ra nơwrvbi đzaxyâpbaky, mặqsdhc cho ai cũckeyng khôwrvbng đzaxyưbszcmoepc tiếylxst lộvfxk nửyqgqa chữqyts. Nếylxsu khôwrvbng, làihmaxmlhng Đlzppôwrvbng Phưbszcơwrvbng vưbszcơwrvbng tộvfxkc ta đzaxyqvhki nghịeuimch!

ckeyng may hiệfevtn trưbszcrgting đzaxyếylxsn cũckeyng khôwrvbng nhiềwrvbu ngưbszcrgtii, ngoạqvhki trừxmlh mấjeryy ngưbszcrgtii bêwspln Giang Hãcanwn Hầawveu, đzaxyi theo quốqvhkc quâpbakn đzaxyếylxsn, chỉqytsihmafmzju bảhfvhy ngưbszcrgtii.

Nhữqytsng ngưbszcrgtii nàihmay đzaxywrvbu làihmaihmang giàihmaihmang lãcanwo luyệfevtn, biếylxst rõkkst lờrgtii nàihmay củgposa quốqvhkc quâpbakn bệfevt hạqvhk khôwrvbng phảhfvhi nósrpli giỡgposn. Việfevtc nàihmay thựvimjc truyềwrvbn ra ngoàihmai, chỉqyts sợmoep đzaxyawveu ngưbszcrgtii trêwspln cổyqgq bọcjrdn hắwttnn cũckeyng khósrpl bảhfvho vệfevt.

srpli sau, hôwrvbm nay bọcjrdn hắwttnn biểqktpu hiệfevtn, cũckeyng khôwrvbng cósrpl thểqktp diệfevtn a. Truyềwrvbn đzaxyi, đzaxyqvhki vớcqcvi bọcjrdn hắwttnn đzaxyvgvung dạqvhkng khôwrvbng cósrpl nửyqgqa đzaxyiểqktpm chỗkkst tốqvhkt.

ihma Giang Trầawven mưbszcmoepn danh nghĩppsma Thầawven linh, cáfmzjo mưbszcmoepn oai hùxmlhm, hùxmlh đzaxyưbszcmoepc đzaxyáfmzjm quâpbakn thầawven nàihmay nơwrvbm nớcqcvp lo sợmoep, tựvimj nhiêwspln cũckeyng làihma xuấjeryt pháfmzjt từxmlhpbakn nhănwaúc đzaxyiệfevtu thấjeryp.

Hắwttnn cũckeyng khôwrvbng muốqvhkn việfevtc nàihmay truyềwrvbn đzaxyi, mìhfvhnh bịeuim toàihman bộvfxk quốqvhkc gia coi làihma quáfmzji thai!

Trong lòqvhkng Đlzppôwrvbng Phưbszcơwrvbng Lộvfxkc cósrpl chúdezot cảhfvhm kháfmzji, cầawvem chặqsdht tay Giang Hãcanwn Hầawveu, khósrpl đzaxyưbszcmoepc nósrpli ra mộvfxkt câpbaku đzaxyvfxkng tìhfvhnh:

- Giang hầawveu, cha con ngưbszcơwrvbi trung nghĩppsma, trẫsrplm rấjeryt cảhfvhm đzaxyvfxkng a.

Giang Phong cũckeyng chỉqytssrpl thểqktpbszcrgtii khổyqgq. Nhi tửyqgqihmam việfevtc, lờrgtii hay cũckeyng đzaxyãcanwsrpli đzaxyếylxsn nưbszccqcvc nàihmay rôwrvb̀i. Nếylxsu nhưbszc hắwttnn ngănwaun trởgpos, đzaxyâpbaky khôwrvbng phảhfvhi làihma tựvimj đzaxyòqvhki mấjeryt mặqsdht sao? Chỉqytssrpl thểqktpgpos trong nộvfxki tâpbakm lo lắwttnng.

- Xúdezo tiểqktpu tửyqgq, ngưbszcơwrvbi làihmam việfevtc ngưbszcmoepc lạqvhki làihma thốqvhkng khoáfmzji, nhưbszcng đzaxyxmlhng làihmam hưbszc a. Màihma thôwrvbi màihma thôwrvbi, phụqktp tửyqgq mộvfxkt kiếylxsp, nếylxsu tiểqktpu tửyqgqihmay làihmam hưbszc, thiêwspln đzaxyqvhki tai họcjrda, ta làihmam lão tưbszc̉ cũckeyng gáfmzjnh cho ngưbszcơwrvbi a.

Trảhfvhi qua biếylxsn cốqvhk thay đzaxyyqgqi rấjeryt nhanh nàihmay, tâpbakm tísbwmnh củgposa Giang Phong cũckeyng ổyqgqn trọcjrdng rấjeryt nhiềwrvbu.

Bởgposi vìhfvhfmzji gọcjrdi làihma bệfevtnh lâpbaku thàihmanh y, Giang Trầawven kiếylxsp trưbszccqcvc, bịeuim Tháfmzji Âvjctm Chi Thểqktpihmam phứfevtc tạqvhkp trănwaum vạn nănwaum. Đlzppqvhki vớcqcvi bệfevtnh trạqvhkng nàihmay tựvimj nhiêwspln làihma nghiêwspln cứfevtu rấjeryt nhiềwrvbu.

Đlzppưbszcơwrvbng nhiêwspln, dùxmlhng đzaxyiềwrvbu kiệfevtn trưbszccqcvc mắwttnt, nhưbszc phụqktp thâpbakn kiếylxsp trưbszccqcvc luyệfevtn chếylxs mộvfxkt khỏwlsea Nhậidtut Nguyệfevtt Thầawven Đlzppan, đzaxyósrplihmasrpli chuyệfevtn hoang đzaxyưbszcrgting viểqktpn vôwrvbng, cănwaun bảhfvhn khôwrvbng cósrpl khảhfvhnwaung thựvimjc hiệfevtn.

Nhậidtut Nguyệfevtt Thầawven Đlzppan, đzaxyósrplihma thầawven đzaxyan đzaxyoạqvhkt thiêwspln đzaxyeuima tạqvhko hósrpla, cùxmlhng Nhậidtut Nguyệfevtt tranh thọcjrd. Coi nhưbszcihma Thiêwspln Đlzppếylxs, cũckeyng hao phísbwm Thầawven Nguyêwspln, hy sinh Dưbszcơwrvbng thọcjrd luyệfevtn chếylxs thàihmanh.

Nhữqytsng tàihmai liệfevtu luyệfevtn chếylxs Nhậidtut Nguyệfevtt Thầawven Đlzppan kia, đzaxyxmlhng nósrpli trêwspln thếylxs giớcqcvi nàihmay khảhfvhnwaung khôwrvbng cósrpl, dùxmlhsrpl, thếylxs giớcqcvi thếylxs tụqktpc nàihmay cũckeyng khôwrvbng cósrpl khảhfvhnwaung cósrpl ngưbszcrgtii phụqktpc chếylxs Thiêwspln Đlzppếylxs.

Nhậidtut Nguyệfevtt Thầawven Đlzppan khôwrvbng cósrpl, nhưbszcng màihma đzaxyan dưbszcmoepc phỏwlseng chếylxs Nhậidtut Nguyệfevtt Thầawven Đlzppan, dùxmlh chỉqytssrpl thểqktp pháfmzjt huy mộvfxkt phầawven vạqvhkn côwrvbng hiệfevtu củgposa Nhậidtut Nguyệfevtt Thầawven Đlzppan, vậidtuy cũckeyng đzaxygposyqgqo dàihmai mộvfxkt trănwaum nănwaum tuổyqgqi thọcjrdwrvb̀i.

Phảhfvhi biếylxst rằwrvbng, kiếylxsp trưbszccqcvc Giang Trầawven phụqktpc dụqktpng Nhậidtut Nguyệfevtt Thầawven Đlzppan, chísbwmnh làihma sốqvhkng trănwaum vạqvhkn tuếylxs nguyệfevtt cũckeyng khôwrvbng chếylxst. Nếylxsu khôwrvbng phảhfvhi gặqsdhp đzaxyưbszcmoepc Thiêwspln Đlzppqvhko hạqvhko kiếylxsp, hắwttnn thậidtum chísbwmihma Bấjeryt Tửyqgq Chi Thâpbakn.

xmlhng tìhfvhnh huốqvhkng củgposa Đlzppôwrvbng Phưbszcơwrvbng Chỉqyts Nhưbszcmoepc, muốqvhkn nàihmang sốqvhkng trănwaum vạn nănwaum, coi nhưbszcihma Thiêwspln Đlzppếylxs trùxmlhng sinh, chỉqyts sợmoepckeyng khôwrvbng cósrpl khảhfvhnwaung làihmam đzaxyưbszcmoepc.

Nhưbszcng màihma muốqvhkn nàihmang sốqvhkng trănwaum tuổyqgqi, Giang Trầawven tuyệfevtt đzaxyqvhki cósrpl biệfevtn pháfmzjp, hơwrvbn nữqytsa khôwrvbng chỉqyts mộvfxkt loạqvhki.

Bấjeryt quáfmzj, Giang Trầawven cũckeyng khôwrvbng ýmoep đzaxyeuimnh mộvfxkt lầawven làihma xong. Nếylxsu nhưbszc hai ba lầawven đzaxyem vấjeryn đzaxywrvb củgposa Đlzppôwrvbng Phưbszcơwrvbng Chỉqyts Nhưbszcmoepc giảhfvhi quyếylxst, ai biếylxst Đlzppôwrvbng Phưbszcơwrvbng Lộvfxkc sẽyecf cảhfvhm kísbwmch bao lâpbaku.

Đlzppếylxsbszcơwrvbng tâpbakm, làihma thiệfevtn biếylxsn nhấjeryt. Thờrgtii gian ngắwttnn cảhfvhm kísbwmch, tuyệfevtt đzaxyqvhki khôwrvbng đzaxyyqgqi đzaxyưbszcmoepc thờrgtii gian dàihmai ởgpos chung hòqvhka thuậidtun.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.