Độc Tôn Tam Giới

Chương 8 : Trị không hết ta chết cùng công chúa 1

    trước sau   
- Thứylat cho ta nórwsgi thẳmtseng, côyfytng chúmduba đrgqmiệhtxdn hạmtse đrgqmlqzsi nàexygy ởxhqt phưtcenơgatzng diệhtxdn võyxcf đrgqmmtseo làexyg khôyfytng cầmzyln nghĩmjlpyfyt̀i. Thájanji Âgcjfm Chi Thểmtse, Dưtcenơgatzng thọncfs khôyfytng nhiềuhvpu. Mộaqctt vấkqvvn đrgqmuhvp cuốtceni cùxhqtng, làexygiwnho dàexygi tuổwiwgi thọncfs. Quájanj trìstmanh củeacta nórwsg nhấkqvvt đrgqmwiwgnh làexygexygi dòghsvng buồeactn chájanjn, khôyfytng phảmzyli mộaqctt sớigqnm mộaqctt chiềuhvpu làexyg đrgqmưtcenbqkic. Mộaqctt câwkcsu, nếyxcfu nhưtcen bệhtxd hạmtse tin đrgqmưtcenbqkic hạmtse thầmzyln, tájanjnh mạmtseng củeacta côyfytng chúmduba đrgqmiệhtxdn hạmtse, liềuhvpn giao cho ta. Nếyxcfu khôyfytng tin đrgqmưtcenbqkic, bệhtxd hạmtse có thêjkkh̉ hạmtse lệhtxdnh đrgqmem thầmzyln hạmtse đrgqmájanjnh vàexygo tửfjrx lao. . .

- Giang khanh đrgqmeculng nórwsgi lờlqzsi nhưtcen vậqdfby. Trẫvuxsm nghe ngưtcenơgatzi nórwsgi chuyệhtxdn, quảmzyl nhiêjkkhn đrgqmãijca hiểmtseu ra. Vềuhvp sau sựshfgstmanh củeacta Chỉiwnh Nhưtcenbqkic, liềuhvpn giao cho ngưtcenơgatzi, chỉiwnh cầmzyln ngưtcenơgatzi mởxhqt miệhtxdng, muốtcenn cájanji gìstma cho cájanji đrgqmórwsg. Ngoàexygi ra, trẫvuxsm ban cho ngưtcenơgatzi Đdomljkkhu Long Lệhtxdnh Bàexygi, bằcgyvng lệhtxdnh bàexygi nàexygy ngưtcenơgatzi córwsg thểmtse tựshfg do xuấkqvvt nhậqdfbp Vưtcenơgatzng Cung. Mặrtzgc dùxhqtexyg nhìstman thấkqvvy trẫvuxsm, cũthvwng córwsg thểmtse khôyfytng cầmzyln quỳeeww lạmtsey.

Khôyfytng hổwiwgexyg vua mộaqctt nưtcenigqnc, thủeact đrgqmoạmtsen cùxhqtng lòghsvng dạmtseexygy, ngưtcenlqzsi bìstmanh thưtcenlqzsng khôyfytng sájanjnh bằcgyvng. Trưtcenigqnc mộaqctt khắuatrc còghsvn đrgqmtceni vớigqni Giang Trầmzyln hôyfyt đrgqmájanjnh kêjkkhu giếyxcft, giờlqzs phúmdubt nàexygy lạmtsei trựshfgc tiếyxcfp ban cho Đdomljkkhu Long Lệhtxdnh Bàexygi, gặrtzgp Quâwkcsn Vưtcenơgatzng cũthvwng córwsg thểmtse khôyfytng cầmzyln quỳeeww lạmtsey, đrgqmâwkcsy làexyg đrgqmãijcai ngộaqctexyg Tam Côyfytng trong triềuhvpu cũthvwng hưtcenxhqtng thụujpj khôyfytng đrgqmếyxcfn a.

Thiêjkkhn Thủeacty Hầmzylu thìstma hậqdfbn khôyfytng thểmtsestmam mộaqctt cájanji lỗeeww chui xuốtcenng, quốtcenc quâwkcsn bệhtxd hạmtse khôyfytng córwsg đrgqmájanjnh mặrtzgt Thiêjkkhn Thủeacty Hầmzylu hắuatrn, nhưtcenng màexyg hậqdfbu đrgqmãijcai Giang Trầmzyln nhưtcen thếyxcf, kia quảmzyl thựshfgc so vớigqni trựshfgc tiếyxcfp quấkqvvt Thiêjkkhn Thủeacty Hầmzylu hắuatrn còghsvn ájanjc hơgatzn a.

rwsg thểmtse đrgqmưtcenbqkic vua mộaqctt nưtcenigqnc ngựshfg tứylat Đdomljkkhu Long Kim Bàexygi, cájanji nàexygy ýmjlp vịwiwg nhưtcen thếyxcfexygo?

Ýjkkh nghĩmjlpa sau nàexygy Giang Trầmzyln córwsg thểmtse tựshfg do xuấkqvvt nhậqdfbp Vưtcenơgatzng Cung.


Nếyxcfu nhưtcen tiểmtseu tửfjrxexygy thựshfgc chữlqzsa hếyxcft bệhtxdnh củeacta côyfytng chúmduba đrgqmiệhtxdn hạmtse, vềuhvp sau hắuatrn sẽyxcf thàexygnh ngưtcenlqzsi tâwkcsm phúmdubc trưtcenigqnc mặrtzgt quốtcenc quâwkcsn, toàexygn bộaqcttcenơgatzng Quốtcenc, ai khôyfytng cho hắuatrn ba phầmzyln mặrtzgt mũthvwi?

Giang Trầmzyln cũthvwng biếyxcft thờlqzsi biếyxcft thếyxcf, miệhtxdng hôyfyt vạmtsen tuếyxcf, thuậqdfbn tay nhậqdfbn lấkqvvy Đdomljkkhu Long Kim Bàexygi. Nórwsgi thậqdfbt, kiếyxcfp trưtcenigqnc hắuatrn làexyg Thiêjkkhn Đdomlếyxcf chi tửfjrx, đrgqmtceni vớigqni việhtxdc quỳeeww lạmtsey mộaqctt quâwkcsn vưtcenơgatzng thếyxcf tụujpjc, thậqdfbt đrgqmúmdubng làexyg khôyfytng bỏaovf đrgqmưtcenbqkic mặrtzgt mũthvwi.

Đdomlãijcarwsg thểmtse thấkqvvy vua khôyfytng quỳeeww, hắuatrn tựshfg nhiêjkkhn sẽyxcf khôyfytng chốtceni từecul.

Đdomlưtcenơgatzng nhiêjkkhn, đrgqmưtcenbqkic chỗeeww tốtcent, dùxhqt sao cũthvwng phảmzyli tỏaovf thájanji đrgqmaqct thoájanjng mộaqctt phájanjt, lậqdfbp tứylatc vỗeeww ngựshfgc nórwsgi:

- Bệhtxd hạmtse, hạmtse thầmzyln khôyfytng nórwsgi bốtcenc nórwsgi phéiwnht. Chỉiwnhrwsg mộaqctt câwkcsu, nếyxcfu nhưtcenyfytng chúmduba bởxhqti vìstma hạmtse thầmzyln cứylatu chữlqzsa bấkqvvt lựshfgc màexyg xuấkqvvt hiệhtxdn cájanji gìstma ngoàexygi ýmjlp muốtcenn, hạmtse thầmzyln nguyệhtxdn vìstmayfytng chúmduba chôyfytn cùxhqtng.

Lờlqzsi hay trung tâwkcsm bềuhvp ngoàexygi rấkqvvt nhiềuhvpu, nhưtcenng màexyg khôyfytng córwsg lờlqzsi gìstmarwsg thểmtsejanjnh bằcgyvng loạmtsei tỏaovf thájanji đrgqmaqctexygy càexygng trựshfgc tiếyxcfp. Trịwiwg khôyfytng hếyxcft, theo côyfytng chúmduba cùxhqtng chếyxcft!

Đdomlâwkcsy chíaovfnh làexyg cửfjrx chỉiwnhexygo phórwsgng đrgqmájanjp lêjkkhn tájanjnh mạmtseng củeacta mìstmanh!

Thửfjrx hỏaovfi thiêjkkhn hạmtse chưtcen hầmzylu, ai córwsg phầmzyln khíaovf phájanjch nàexygy, ai córwsg phầmzyln trung tâwkcsm nàexygy?

Trong lúmdubc nhấkqvvt thờlqzsi, ngay cảmzyl bảmzyln thâwkcsn Giang Trầmzyln cũthvwng thiếyxcfu chúmdubt nữlqzsa bịwiwgstmanh biểmtseu diễgcjfn cảmzylm đrgqmaqctng.

Ngay cảmzylstmanh cũthvwng cảmzylm đrgqmaqctng, tựshfg nhiêjkkhn cũthvwng chinh phụujpjc mộaqctt íaovft ngưtcenlqzsi.

Mấkqvvy quyềuhvpn quýmjlp trong triềuhvpu đrgqmi theo Đdomlôyfytng Phưtcenơgatzng Lộaqctc đrgqmếyxcfn, trong lòghsvng đrgqmuhvpu thầmzylm giậqdfbt mìstmanh, khôyfytng nghĩmjlp tớigqni Giang Hãijcan Hầmzylu truyềuhvpn nhâwkcsn nàexygy, thậqdfbm chíaovfrwsg khíaovf phájanjch nhưtcen thếyxcf, quảmzyl nhiêjkkhn làexyg hổwiwg phụujpj khôyfytng khuyểmtsen tửfjrx.

Mặrtzgc dùxhqtexyg ngưtcenlqzsi phe Thiêjkkhn Thủeacty Hầmzylu, cũthvwng hiểmtseu đrgqmưtcenbqkic đrgqmôyfyt̉i cájanji vịwiwg tríaovf, chỉiwnh sợbqki bọncfsn hắuatrn còghsvn khôyfytng córwsg phầmzyln khíaovf phájanjch nàexygy.

Giang Trầmzyln biểmtseu diễgcjfn còghsvn khôyfytng córwsg chấkqvvm dứylatt, lạmtsei nórwsgi tiếyxcfp:


- Bệhtxd hạmtse, Thầmzyln linh còghsvn córwsg chỉiwnh thịwiwg, hôyfytm nay phájanjt sinh đrgqmeact loạmtsei, phảmzyli giữlqzsaovf mậqdfbt, khôyfytng đrgqmưtcenbqkic tiếyxcft lộaqct nửfjrxa chữlqzs ra ngoàexygi. Mộaqctt làexyg khôyfytng thểmtse khinh nhờlqzsn Thầmzyln linh, hai làexygstmawkcsn nhăpbeńc danh dựshfg cho bệhtxd hạmtse.

Đdomlêjkkhm nay nhữlqzsng tròghsv khôyfyti hàexygi nàexygy, nếyxcfu truyềuhvpn đrgqmi, ngưtcenbqkic lạmtsei sẽyxcf đrgqmtceni vớigqni danh tiếyxcfng củeacta Đdomlôyfytng Phưtcenơgatzng Lộaqctc córwsg chúmdubt ảmzylnh hưtcenxhqtng. Dùxhqt sao nhìstman chưtcen hầmzylu tựshfgjanjt, cũthvwng khôyfytng phảmzyli làexyg sựshfgstmanh thểmtse diệhtxdn gìstma.

Đdomlưtcenơgatzng nhiêjkkhn, quan trọncfsng nhấkqvvt làexyg, khôyfytng thểmtse khinh nhờlqzsn Thầmzyln linh a. Vạmtsen nhấkqvvt córwsg ngưtcenlqzsi đrgqmmtse lộaqctaovf mậqdfbt, làexygm tứylatc giậqdfbn Thầmzyln linh, giậqdfbn chórwsg đrgqmájanjnh mèwveio con gájanji Đdomlôyfytng Phưtcenơgatzng Chỉiwnh Nhưtcenbqkic, vậqdfby thìstma hỏaovfng đrgqmmtsei sựshfgyfyt̀i.

Lậqdfbp tứylatc khôyfytng chúmdubt do dựshfg hạmtse chỉiwnh:

- Chuyệhtxdn hôyfytm nay, ra nơgatzi đrgqmâwkcsy, mặrtzgc cho ai cũthvwng khôyfytng đrgqmưtcenbqkic tiếyxcft lộaqct nửfjrxa chữlqzs. Nếyxcfu khôyfytng, làexygxhqtng Đdomlôyfytng Phưtcenơgatzng vưtcenơgatzng tộaqctc ta đrgqmtceni nghịwiwgch!

thvwng may hiệhtxdn trưtcenlqzsng đrgqmếyxcfn cũthvwng khôyfytng nhiềuhvpu ngưtcenlqzsi, ngoạmtsei trừecul mấkqvvy ngưtcenlqzsi bêjkkhn Giang Hãijcan Hầmzylu, đrgqmi theo quốtcenc quâwkcsn đrgqmếyxcfn, chỉiwnhexygjanju bảmzyly ngưtcenlqzsi.

Nhữlqzsng ngưtcenlqzsi nàexygy đrgqmuhvpu làexygexygng giàexygexygng lãijcao luyệhtxdn, biếyxcft rõyxcf lờlqzsi nàexygy củeacta quốtcenc quâwkcsn bệhtxd hạmtse khôyfytng phảmzyli nórwsgi giỡeculn. Việhtxdc nàexygy thựshfgc truyềuhvpn ra ngoàexygi, chỉiwnh sợbqki đrgqmmzylu ngưtcenlqzsi trêjkkhn cổwiwg bọncfsn hắuatrn cũthvwng khórwsg bảmzylo vệhtxd.

rwsgi sau, hôyfytm nay bọncfsn hắuatrn biểmtseu hiệhtxdn, cũthvwng khôyfytng córwsg thểmtse diệhtxdn a. Truyềuhvpn đrgqmi, đrgqmtceni vớigqni bọncfsn hắuatrn đrgqmeactng dạmtseng khôyfytng córwsg nửfjrxa đrgqmiểmtsem chỗeeww tốtcent.

exyg Giang Trầmzyln mưtcenbqkin danh nghĩmjlpa Thầmzyln linh, cájanjo mưtcenbqkin oai hùxhqtm, hùxhqt đrgqmưtcenbqkic đrgqmájanjm quâwkcsn thầmzyln nàexygy nơgatzm nớigqnp lo sợbqki, tựshfg nhiêjkkhn cũthvwng làexyg xuấkqvvt phájanjt từeculwkcsn nhăpbeńc đrgqmiệhtxdu thấkqvvp.

Hắuatrn cũthvwng khôyfytng muốtcenn việhtxdc nàexygy truyềuhvpn đrgqmi, mìstmanh bịwiwg toàexygn bộaqct quốtcenc gia coi làexyg quájanji thai!

Trong lòghsvng Đdomlôyfytng Phưtcenơgatzng Lộaqctc córwsg chúmdubt cảmzylm khájanji, cầmzylm chặrtzgt tay Giang Hãijcan Hầmzylu, khórwsg đrgqmưtcenbqkic nórwsgi ra mộaqctt câwkcsu đrgqmaqctng tìstmanh:

- Giang hầmzylu, cha con ngưtcenơgatzi trung nghĩmjlpa, trẫvuxsm rấkqvvt cảmzylm đrgqmaqctng a.

Giang Phong cũthvwng chỉiwnhrwsg thểmtsetcenlqzsi khổwiwg. Nhi tửfjrxexygm việhtxdc, lờlqzsi hay cũthvwng đrgqmãijcarwsgi đrgqmếyxcfn nưtcenigqnc nàexygy rôyfyt̀i. Nếyxcfu nhưtcen hắuatrn ngăpbenn trởxhqt, đrgqmâwkcsy khôyfytng phảmzyli làexyg tựshfg đrgqmòghsvi mấkqvvt mặrtzgt sao? Chỉiwnhrwsg thểmtsexhqt trong nộaqcti tâwkcsm lo lắuatrng.

- Xúmdub tiểmtseu tửfjrx, ngưtcenơgatzi làexygm việhtxdc ngưtcenbqkic lạmtsei làexyg thốtcenng khoájanji, nhưtcenng đrgqmeculng làexygm hưtcen a. Màexyg thôyfyti màexyg thôyfyti, phụujpj tửfjrx mộaqctt kiếyxcfp, nếyxcfu tiểmtseu tửfjrxexygy làexygm hưtcen, thiêjkkhn đrgqmmtsei tai họncfsa, ta làexygm lão tưtcen̉ cũthvwng gájanjnh cho ngưtcenơgatzi a.

Trảmzyli qua biếyxcfn cốtcen thay đrgqmwiwgi rấkqvvt nhanh nàexygy, tâwkcsm tíaovfnh củeacta Giang Phong cũthvwng ổwiwgn trọncfsng rấkqvvt nhiềuhvpu.

Bởxhqti vìstmajanji gọncfsi làexyg bệhtxdnh lâwkcsu thàexygnh y, Giang Trầmzyln kiếyxcfp trưtcenigqnc, bịwiwg Thájanji Âgcjfm Chi Thểmtseexygm phứylatc tạmtsep trăpbenm vạn năpbenm. Đdomltceni vớigqni bệhtxdnh trạmtseng nàexygy tựshfg nhiêjkkhn làexyg nghiêjkkhn cứylatu rấkqvvt nhiềuhvpu.

Đdomlưtcenơgatzng nhiêjkkhn, dùxhqtng đrgqmiềuhvpu kiệhtxdn trưtcenigqnc mắuatrt, nhưtcen phụujpj thâwkcsn kiếyxcfp trưtcenigqnc luyệhtxdn chếyxcf mộaqctt khỏaovfa Nhậqdfbt Nguyệhtxdt Thầmzyln Đdomlan, đrgqmórwsgexygrwsgi chuyệhtxdn hoang đrgqmưtcenlqzsng viểmtsen vôyfytng, căpbenn bảmzyln khôyfytng córwsg khảmzylpbenng thựshfgc hiệhtxdn.

Nhậqdfbt Nguyệhtxdt Thầmzyln Đdomlan, đrgqmórwsgexyg thầmzyln đrgqman đrgqmoạmtset thiêjkkhn đrgqmwiwga tạmtseo hórwsga, cùxhqtng Nhậqdfbt Nguyệhtxdt tranh thọncfs. Coi nhưtcenexyg Thiêjkkhn Đdomlếyxcf, cũthvwng hao phíaovf Thầmzyln Nguyêjkkhn, hy sinh Dưtcenơgatzng thọncfs luyệhtxdn chếyxcf thàexygnh.

Nhữlqzsng tàexygi liệhtxdu luyệhtxdn chếyxcf Nhậqdfbt Nguyệhtxdt Thầmzyln Đdomlan kia, đrgqmeculng nórwsgi trêjkkhn thếyxcf giớigqni nàexygy khảmzylpbenng khôyfytng córwsg, dùxhqtrwsg, thếyxcf giớigqni thếyxcf tụujpjc nàexygy cũthvwng khôyfytng córwsg khảmzylpbenng córwsg ngưtcenlqzsi phụujpjc chếyxcf Thiêjkkhn Đdomlếyxcf.

Nhậqdfbt Nguyệhtxdt Thầmzyln Đdomlan khôyfytng córwsg, nhưtcenng màexyg đrgqman dưtcenbqkic phỏaovfng chếyxcf Nhậqdfbt Nguyệhtxdt Thầmzyln Đdomlan, dùxhqt chỉiwnhrwsg thểmtse phájanjt huy mộaqctt phầmzyln vạmtsen côyfytng hiệhtxdu củeacta Nhậqdfbt Nguyệhtxdt Thầmzyln Đdomlan, vậqdfby cũthvwng đrgqmeactiwnho dàexygi mộaqctt trăpbenm năpbenm tuổwiwgi thọncfsyfyt̀i.

Phảmzyli biếyxcft rằcgyvng, kiếyxcfp trưtcenigqnc Giang Trầmzyln phụujpjc dụujpjng Nhậqdfbt Nguyệhtxdt Thầmzyln Đdomlan, chíaovfnh làexyg sốtcenng trăpbenm vạmtsen tuếyxcf nguyệhtxdt cũthvwng khôyfytng chếyxcft. Nếyxcfu khôyfytng phảmzyli gặrtzgp đrgqmưtcenbqkic Thiêjkkhn Đdomlmtseo hạmtseo kiếyxcfp, hắuatrn thậqdfbm chíaovfexyg Bấkqvvt Tửfjrx Chi Thâwkcsn.

xhqtng tìstmanh huốtcenng củeacta Đdomlôyfytng Phưtcenơgatzng Chỉiwnh Nhưtcenbqkic, muốtcenn nàexygng sốtcenng trăpbenm vạn năpbenm, coi nhưtcenexyg Thiêjkkhn Đdomlếyxcf trùxhqtng sinh, chỉiwnh sợbqkithvwng khôyfytng córwsg khảmzylpbenng làexygm đrgqmưtcenbqkic.

Nhưtcenng màexyg muốtcenn nàexygng sốtcenng trăpbenm tuổwiwgi, Giang Trầmzyln tuyệhtxdt đrgqmtceni córwsg biệhtxdn phájanjp, hơgatzn nữlqzsa khôyfytng chỉiwnh mộaqctt loạmtsei.

Bấkqvvt quájanj, Giang Trầmzyln cũthvwng khôyfytng ýmjlp đrgqmwiwgnh mộaqctt lầmzyln làexyg xong. Nếyxcfu nhưtcen hai ba lầmzyln đrgqmem vấkqvvn đrgqmuhvp củeacta Đdomlôyfytng Phưtcenơgatzng Chỉiwnh Nhưtcenbqkic giảmzyli quyếyxcft, ai biếyxcft Đdomlôyfytng Phưtcenơgatzng Lộaqctc sẽyxcf cảmzylm kíaovfch bao lâwkcsu.

Đdomlếyxcftcenơgatzng tâwkcsm, làexyg thiệhtxdn biếyxcfn nhấkqvvt. Thờlqzsi gian ngắuatrn cảmzylm kíaovfch, tuyệhtxdt đrgqmtceni khôyfytng đrgqmwiwgi đrgqmưtcenbqkic thờlqzsi gian dàexygi ởxhqt chung hòghsva thuậqdfbn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.