Độc Tôn Tam Giới

Chương 79 : Đan Vương Uyển đắc ý 2

    trước sau   
kwho sao, Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn ngưxhrgơgpaai mởwxji đjgjvan dưxhrgzkkic triểpxmtn lãtavmm, Dưxhrgzkkic Sưxhrg Đdpydiệkfzan ngưxhrggoifi ta cũbghvng cóxixl quyềkzcnn mởwxji đjgjvan dưxhrgzkkic triểpxmtn lãtavmm.

Bấrwhkt quáqjwo, nhữjvelng kháqjwoch mờgoifi kia vẫgzxmn cóxixl chúkxfz ýjayy, dùkwho sao thu đjgjvưxhrgzkkic thiệkfzap mờgoifi củptjya Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn trưxhrgqjkqc, theo nhưxhrg quy củptjy, phảlujhi đjgjvếelqgn chỗrstj Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn ngồlujhi mộkxfzt chúkxfzt a.

Ngoạzmggi trừezvo mộkxfzt bộkxfz phậwguxn bằeyygng hữjvelu đjgjváqjwong tin củptjya Dưxhrgzkkic Sưxhrg Đdpydiệkfzan ra, hiệkfzan trưxhrggoifng nhữjvelng kháqjwoch nhâezvon trung lậwguxp kia, đjgjvkzcnu làegwuezvom tífvuknh khôdpydng đjgjvnxryc tộkxfzi tớqjkqi ai, tớqjkqi bêfvukn Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn trưxhrgqjkqc, ngồlujhi xuốbghvng xem mộkxfzt chúkxfzt đjgjvãtavm.

Bọoengn hắnxryn cũbghvng biếelqgt, Dưxhrgzkkic Sưxhrg Đdpydiệkfzan lâezvom thờgoifi pháqjwot thiệkfzap mờgoifi, tấrwhkt sẽlrao khôdpydng chúkxfz ýjayy bọoengn hắnxryn tớqjkqi Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn trưxhrgqjkqc, đjgjvâezvoy làegwu quy củptjy thứzmgg tựxhrg đjgjvếelqgn trưxhrgqjkqc vàegwu sau.

dpydng uyểpxmtn chủptjy chứzmggng kiếelqgn đjgjvzmggi bộkxfz phậwguxn kháqjwoch nhâezvon vẫgzxmn làegwu ngồlujhi bêfvukn Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn bọoengn hắnxryn, trong đjgjvfmkxu cóxixl chúkxfzt thoảlujhtavmn, mang theo vàegwui phầfmkxn khiêfvuku khífvukch nhìeugpn qua Kiềkzcnu Bạzmggch Thạzmggch.

Đdpydáqjwom cao tầfmkxng củptjya Dưxhrgzkkic Sưxhrg Đdpydiệkfzan ngồlujhi ởwxji đjgjveyygng sau đjgjvàegwui, đjgjvkzcnu hơgpaai cóxixl chúkxfzt khôdpydng đjgjvưxhrgzkkic tựxhrg nhiêfvukn. Chuyệkfzan nàegwuy vẫgzxmn làegwu Kiềkzcnu Bạzmggch Thạzmggch thao táqjwoc a.


dpydm nay bọoengn hắnxryn cũbghvng làegwu đjgjvưxhrgzkkic Kiềkzcnu Bạzmggch Thạzmggch mờgoifi đjgjvếelqgn, đjgjvbghvi vớqjkqi Kiềkzcnu Bạzmggch Thạzmggch ởwxji trong hồlujhdpydqjwon thuốbghvc gìeugp, cũbghvng khôdpydng rõrmfh lắnxrym.

xhrgqjkqi mắnxryt nhìeugpn thấrwhky bêfvukn Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn kia tiếelqgng ngưxhrggoifi huyêfvukn náqjwoo, ngưxhrggoifi ta tấrwhkp nậwguxp. Màegwufvukn Dưxhrgzkkic Sưxhrg Đdpydiệkfzan nàegwuy, trừezvo mộkxfzt ífvukt bằeyygng hữjvelu ra, nhâezvon sốbghv lạzmggi rảlujhi ráqjwoc.

- Lãtavmo Tam, ngưxhrgơgpaai đjgjvang giởwxji tròtavm quỷebgxeugp? Ngưxhrgơgpaai muốbghvn làegwum, nêfvukn sớqjkqm pháqjwot thiệkfzap mờgoifi a? Nhưxhrg thếelqgegwuy, khiếelqgn cho Dưxhrgzkkic Sưxhrg Đdpydiệkfzan chúkxfzng ta làegwum sao chịfelvu nổrirsi?

Trêfvukn mặkfzat Nhịfelv Đdpydiệkfzan Chủptjy Nhạzmggc Quầfmkxn cóxixl chúkxfzt ífvukt khôdpydng vui.

- Nhịfelv Đdpydiệkfzan Chủptjyxixli cóxixljayy, sớqjkqm biếelqgt làegwu nhưxhrg thếelqg, hôdpydm nay thựxhrgc khôdpydng nêfvukn tớqjkqi.

Lam trưxhrgwxjing lãtavmo lầfmkxn trưxhrgqjkqc cùkwhong Giang Trầfmkxn từezvong cóxixl ma sáqjwot cũbghvng đjgjvi theo phàegwun nàegwun.

- Ha ha, có lẽ Tam Đdpydiệkfzan Chủptjyxixl cẩlddqm nang diệkfzau kếelqgeugp a.

Đdpydâezvoy làegwu mộkxfzt gãtavm trưxhrgwxjing lãtavmo ủptjyng hộkxfz Kiềkzcnu Bạzmggch Thạzmggch.

- Xem mộkxfzt chúkxfzt đjgjvi, dùkwho sao cũbghvng đjgjvãtavm đjgjvếelqgn rồlujhi. Muốbghvn nóxixli Tam Đdpydiệkfzan Chủptjy an bàegwui chúkxfzng ta ởwxji chỗrstjegwuy làegwu chờgoif bịfelv đjgjváqjwonh mặkfzat, ta nhưxhrg thếelqgegwuo cũbghvng khôdpydng tin. Tam Đdpydiệkfzan Chủptjy chúkxfzng ta, khôdpydng phảlujhi loạzmggi ngốbghvc nghếelqgch nhưxhrg thếelqg.

Đdpydâezvoy làegwu bằeyygng hữjvelu củptjya Kiềkzcnu Bạzmggch Thạzmggch.

fvukn Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn kia, Uôdpydng uyểpxmtn chủptjyxixlng háqjwoi, đjgjvi đjgjvếelqgn hộkxfzi đjgjvàegwui, thanh âezvom cao vúkxfzt, tràegwun đjgjvfmkxy hàegwuo khífvuk:

- Chưxhrg vịfelv, lầfmkxn nàegwuy triểpxmtn lãtavmm đjgjvan dưxhrgzkkic, Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn chúkxfzng ta đjgjvlddqy ra mộkxfzt loạzmggi Long Hổrirsxixla Huyếelqgt đjgjvan, chífvuknh làegwu Tháqjwonh Dưxhrgzkkic chữjvela thưxhrgơgpaang. Hiệkfzau quảlujh trịfelv liệkfzau củptjya nóxixl, làegwu gấrwhkp đjgjvôdpydi sảlujhn phẩlddqm đjgjvlujhng loạzmggi trêfvukn thịfelv trưxhrggoifng hiệkfzan tạzmggi, thậwguxm chífvuktavmn cao!

qjwoi gìeugp?


Tháqjwonh Dưxhrgzkkic chữjvela thưxhrgơgpaang? So vớqjkqi sảlujhn phẩlddqm đjgjvlujhng loạzmggi trêfvukn thịfelv trưxhrggoifng hiệkfzau quảlujh trịfelv liệkfzau gấrwhkp đjgjvôdpydi, thậwguxm chífvuktavmn cao?

Hiệkfzan trưxhrggoifng vốbghvn đjgjvang cóxixl rấrwhkt nhiềkzcnu ngưxhrggoifi xìeugpegwuo bàegwun táqjwon, nghe đjgjvưxhrgzkkic Uôdpydng uyểpxmtn chủptjyxixli, đjgjvkzcnu khôdpydng hẹcrden màegwukwhong yêfvukn tĩlxzxnh trởwxji lạzmggi.

Hiệkfzan trưxhrggoifng thoáqjwong cáqjwoi tĩlxzxnh đjgjvếelqgn ngay cảlujhezvoy kim rơgpaai xuốbghvng đjgjvrwhkt cũbghvng cóxixl thểpxmt nghe đjgjvưxhrgzkkic.

- Long Hổrirsxixla Huyếelqgt đjgjvan nàegwuy, hóxixla huyếelqgt trừezvo tụfmkx, tụfmkxc gâezvon tiếelqgp cốbghvt, hiệkfzau quảlujh trịfelv liệkfzau cựxhrgc tốbghvt. Nhấrwhkt làegwu đjgjvbghvi vớqjkqi ngoạzmggi thưxhrgơgpaang, càegwung cóxixl thểpxmtwxji trong vòtavmng 3 ngàegwuy, đjgjvpxmt cho cáqjwoc loạzmggi vếelqgt thưxhrgơgpaang đjgjvao kiếelqgm triệkfzat đjgjvpxmt khỏrstji hẳbzybn, khôdpydng lưxhrgu vếelqgt sẹcrdeo.

Trong vòtavmng 3 ngàegwuy, triệkfzat đjgjvpxmt trịfelv hếelqgt vếelqgt thưxhrgơgpaang đjgjvao kiếelqgm, khôdpydng lưxhrgu vếelqgt sẹcrdeo!

- Đdpydbghvi vớqjkqi nộkxfzi thưxhrgơgpaang, cho dùkwho bịfelv đjgjváqjwonh đjgjvếelqgn nằeyygm trêfvukn giưxhrggoifng, phụfmkxc dụfmkxng viêfvukn thuốbghvc nàegwuy, cũbghvng có thêfvuk̉ ởwxji trong vòtavmng mưxhrggoifi ngàegwuy, khôdpydi phụfmkxc nguyêfvukn khífvuk, trởwxji lạzmggi trưxhrgqjkqc khi bịfelv thưxhrgơgpaang.

dpydng uyểpxmtn chủptjyegwung nóxixli càegwung hưxhrgng phấrwhkn, đjgjvem Long Hổrirsxixla Huyếelqgt đjgjvan thổrirsi Thiêfvukn Hoa Loạzmggn Trụfmkxy, nưxhrgqjkqc miếelqgng bay loạzmggn.

Khôdpydng thểpxmt khôdpydng nóxixli, Long Hổrirsxixla Huyếelqgt đjgjvan kia nếelqgu thậwguxt thầfmkxn kỳqazr nhưxhrg hắnxryn nóxixli, mộkxfzt khi viêfvukn thuốbghvc nàegwuy đjgjvfmkxu nhậwguxp thịfelv trưxhrggoifng, tuyệkfzat đjgjvbghvi cóxixl thểpxmt đjgjvèxrny sậwguxp tấrwhkt cảlujh sảlujhn phẩlddqm kháqjwoc.

Mấrwhky ngàegwuy nay Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn cao đjgjviềkzcnu nhưxhrg thếelqg, tậwguxn sứzmggc tuyêfvukn truyềkzcnn đjgjvan dưxhrgzkkic triểpxmtn lãtavmm lầfmkxn nàegwuy, quảlujh nhiêfvukn làegwuxixl vốbghvn liếelqgng cao đjgjviệkfzau, quảlujh nhiêfvukn làegwu ýjayy đjgjvfelvnh bằeyygng viêfvukn thuốbghvc nàegwuy, bỗrstjng nhiêfvukn nổrirsi tiếelqgng!

Ngưxhrggoifi nàegwuo khôdpydng biếelqgt, Tháqjwonh Dưxhrgzkkic chữjvela thưxhrgơgpaang kia, làegwu mộkxfzt loạzmggi đjgjvan dưxhrgzkkic sốbghvt dẻrstjo nhấrwhkt trêfvukn thịfelv trưxhrggoifng đjgjvan dưxhrgzkkic. Dùkwho sao, bấrwhkt luậwguxn Võrmfh Giảlujhegwuo, đjgjvkzcnu khôdpydng tráqjwonh đjgjvưxhrgzkkic bịfelv thưxhrgơgpaang. Bịfelv thưxhrgơgpaang, sẽlrao tráqjwonh khôdpydng đjgjvưxhrgzkkic phảlujhi dùkwhong Tháqjwonh Dưxhrgzkkic chữjvela thưxhrgơgpaang nàegwuy.

Ai chiếelqgm cứzmgg thịfelv trưxhrggoifng Tháqjwonh Dưxhrgzkkic chữjvela thưxhrgơgpaang, ngưxhrggoifi đjgjvóxixlxixl thểpxmt chiếelqgm đjgjvưxhrgzkkic tiêfvukn cơgpaa. Nếelqgu nhưxhrg ai cóxixl thểpxmtbghvng đjgjvoạzmggn thịfelv trưxhrggoifng nàegwuy, ngưxhrggoifi đjgjvóxixl liềkzcnn dẫgzxmn dắnxryt thuỷebgx triềkzcnu củptjya thịfelv trưxhrggoifng.

Thoáqjwong cáqjwoi, đjgjvzmggi bộkxfz phậwguxn kháqjwoch mờgoifi ởwxji đjgjvâezvoy, đjgjvkzcnu ngộkxfz ra nguyêfvukn nhâezvon Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn cao đjgjviềkzcnu nhưxhrg thếelqg, đjgjvâezvoy làegwu muốbghvn hưxhrgqjkqng Dưxhrgzkkic Sưxhrg Đdpydiệkfzan tuyêfvukn chiếelqgn! Khiêfvuku chiếelqgn đjgjvfelva vịfelv củptjya Dưxhrgzkkic Sưxhrg Đdpydiệkfzan!

fvukn Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn, nhóxixlm cao tầfmkxng mỗrstji mộkxfzt cái đjgjvkzcnu mặkfzat mang tưxhrgơgpaai cưxhrggoifi đjgjvnxryc ýjayy, bọoengn hắnxryn đjgjvãtavm sớqjkqm dựxhrg cảlujhm đjgjvếelqgn, mộkxfzt khi Long Hổrirsxixla Huyếelqgt đjgjvan kia tuyêfvukn bốbghv ra, sẽlrao mang đjgjvếelqgn hiệkfzau ứzmggng oanh đjgjvkxfzng nhưxhrg thếelqgegwuo.


Bởwxjii vìeugpqjwoi gọoengi làegwu "nghèxrnyo văxixln giàegwuu võrmfh", tu luyệkfzan võrmfh đjgjvzmggo, đjgjvkzcnu làegwu cam lòng dùkwhong tiềkzcnn nhấrwhkt. Nếelqgu nhưxhrg ngưxhrgơgpaai khôdpydng cóxixl tiềkzcnn, sớqjkqm đjgjvezvong chọoengn võrmfh đjgjvzmggo chi lộkxfz.

egwu Tháqjwonh Dưxhrgzkkic chữjvela thưxhrgơgpaang, càegwung làegwulxzxnh vựxhrgc màegwurmfh giảlujh cam lòng dùkwhong tiềkzcnn nhấrwhkt. Dùkwho sao, Tháqjwonh Dưxhrgzkkic chữjvela thưxhrgơgpaang tốbghvt, nhiềkzcnu khi chẳbzybng kháqjwoc nàegwuo làegwuqjwonh mạzmggng thứzmgg hai!

Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn đjgjvúkxfzng làegwu nắnxrym chuẩlddqn đjgjviểpxmtm nàegwuy, xem chuẩlddqn Huyềkzcnn Cơgpaa, tuyểpxmtn đjgjvúkxfzng chỗrstj đjgjvkxfzt pháqjwo. Chỉbmjf cầfmkxn ởwxji khu vựxhrgc nàegwuy đjgjváqjwonh ngãtavmxhrgzkkic Sưxhrg Đdpydiệkfzan, đjgjvzkkii mộkxfzt thờgoifi gian, thay thếelqg đjgjvfelva vịfelv củptjya Dưxhrgzkkic Sưxhrg Đdpydiệkfzan, lạzmggi cóxixlqjwoi gìeugp khôdpydng cóxixl khảlujhxixlng?

kwho sao, Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn ởwxjilxzxnh vựxhrgc hồlujhi nguyêfvukn tụfmkx khífvuk, thanh tâezvom trừezvo hoảlujh, vốbghvn đjgjvãtavmxixl ưxhrgu thếelqg rấrwhkt lớqjkqn.

dpydm nay ba cáqjwoi lĩlxzxnh vựxhrgc cùkwhong nhau vưxhrgzkkit lêfvukn, nếelqgu nhưxhrg Đdpydan Vưxhrgơgpaang Uyểpxmtn còtavmn lấrwhky khôdpydng nổrirsi đjgjvfelva vịfelv cựxhrg đjgjvfmkxu, kia mớqjkqi làegwu chuyệkfzan lạzmgg!

dpydng uyểpxmtn chủptjyxixli:

- Chưxhrg vịfelv kháqjwoch quýjayy, phífvuka dưxhrgqjkqi, chúkxfzng ta sẽlraowxjiqjwou sâezvon khâezvóu, bầfmkxy đjgjvkfzat sáqjwou viêfvukn Long Hổrirsxixla Huyếelqgt đjgjvan, mờgoifi mọoengi ngưxhrggoifi xếelqgp hàegwung, theo thứzmgg tựxhrg quan sáqjwot. Cáqjwoi gọoengi làegwu tai nghe làegwu giảlujh, mắnxryt thấrwhky mớqjkqi thậwguxt. Long Hổrirsxixla Huyếelqgt đjgjvan nàegwuy phải chăxixlng thậwguxt sựxhrgxixl kỳqazr hiệkfzau nhưxhrg vậwguxy, bảlujhn uyểpxmtn chủ phải chăxixlng cóxixlxixli khoáqjwoc hay khôdpydng, mọoengi ngưxhrggoifi cóxixl thểpxmt tựxhrgeugpnh xem xékwhot thoáqjwong mộkxfzt pháqjwot. Chờgoif sau khi xem xékwhot hoàegwun tấrwhkt, sẽlraoeugpm dũbghvng sĩlxzx thửrsvg đjgjvan làegwum thífvuk nghiệkfzam thoáqjwong mộkxfzt pháqjwot.

qjwoi gọoengi dũbghvng sĩlxzx thửrsvg đjgjvan, làegwu mộkxfzt loạzmggi chứzmggc nghiệkfzap phong hiểpxmtm rấrwhkt cao, đjgjvkzcnu làegwu loạzmggi Võrmfh Giảlujhwxjirmfh đjgjvzmggo chi lộkxfzdpyd vọoengng, lạzmggi muốbghvn lợzkkii nhuậwguxn tiềkzcnn mưxhrgu sinh, mỗrstji mộkxfzt lầfmkxn cóxixl đjgjvan dưxhrgzkkic mớqjkqi xuấrwhkt hiệkfzan, sẽlraokwhong thâezvon thửrsvg đjgjvan.

Bấrwhkt luậwguxn mộkxfzt loạzmggi đjgjvan dưxhrgzkkic gìeugp, ởwxji trưxhrgqjkqc khi trảlujhi qua thịfelv trưxhrggoifng khảlujho hạzmggch, đjgjvkzcnu làegwuxixl phong hiểpxmtm.

egwubghvng sĩlxzx thửrsvg đjgjvan, đjgjvúkxfzng làegwuwxji trưxhrgqjkqc khi ngưxhrggoifi tiêfvuku thụfmkx khôdpydng cóxixl đjgjvfmkxy đjgjvptjyfvukn nhiệkfzam, tựxhrgeugpnh thửrsvg đjgjvan, dùkwhong thâezvon thửrsvg hiểpxmtm.

Đdpydâezvoy làegwu mộkxfzt loạzmggi chứzmggc nghiệkfzap nguy hiểpxmtm cao, cũbghvng cóxixl hồlujhi báqjwoo nhấrwhkt.

kwho sao, vạzmggn nhấrwhkt đjgjvan dưxhrgzkkic cóxixl vấrwhkn đjgjvkzcn, hoặkfzac làegwuxixlqjwoc dụfmkxng phụfmkx, cáqjwoi thứzmgg nhấrwhkt khôdpydng may đjgjvúkxfzng làegwubghvng sĩlxzx thửrsvg đjgjvan.

Nhữjvelng kháqjwoch mờgoifi ởwxji đjgjvâezvoy, đjgjvkzcnu nhao nhao đjgjvzmggng dậwguxy, đjgjvi qua hộkxfzi đjgjvàegwui. Tấrwhkt cảlujh mọoengi ngưxhrggoifi đjgjvkzcnu muốbghvn sắnxryp xếelqgp ởwxji phífvuka trưxhrgqjkqc, thấrwhky trưxhrgqjkqc mớqjkqi thífvukch.

bghvng may tổrirsng cộkxfzng cóxixlqjwou hộkxfzi đjgjvàegwui, sáqjwou hàegwung đjgjvkxfzi ngũbghv, ngưxhrgzkkic lạzmggi cũbghvng khôdpydng chờgoif quáqjwoezvou.

Ưjlcvqjkqc chừezvong qua nửrsvga canh giờgoif, cơgpaa hồlujh tấrwhkt cảlujh kháqjwoch nhâezvon đjgjvãtavm xem qua mộkxfzt lầfmkxn.

- Chậwguxc chậwguxc, Long Hổrirsxixla Huyếelqgt đjgjvan nàegwuy, chỉbmjf nghe thấrwhky mùkwhoi, liềkzcnn biếelqgt bấrwhkt phàegwum. Hiệkfzan tạzmggi nhữjvelng Tháqjwonh Dưxhrgzkkic chữjvela thưxhrgơgpaang trêfvukn thịfelv trưxhrggoifng kia, cùkwhong nóxixl so sáqjwonh, xáqjwoc thựxhrgc đjgjvkzcnu làegwuqjwoc rưxhrgwxjii a!

- Khôdpydng biếelqgt Long Hổrirsxixla Huyếelqgt đjgjvan nàegwuy sẽlraoqjwon bao nhiêfvuku tiềkzcnn mộkxfzt viêfvukn? Ta ýjayy đjgjvfelvnh trưxhrgqjkqc mua vàegwui chụfmkxc viêfvukn, nóxixli khôdpydng chừezvong đjgjvếelqgn lúkxfzc đjgjvóxixlxixl thểpxmtxixlng giáqjwo!

- Long Hổrirsxixla Huyếelqgt đjgjvan nàegwuy, tấrwhkt sẽlrao trởwxji thàegwunh Tháqjwonh Dưxhrgzkkic chữjvela thưxhrgơgpaang hiếelqgm hàegwung nhấrwhkt vưxhrgơgpaang đjgjvôdpyd.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.