Độc Tôn Tam Giới

Chương 78 : Đan Vương Uyển đắc ý 1

    trước sau   
- Đknppjstmi mộmeqst chúfevvt, ngưvpnmơujlsi đsibffjzzng lạvwmai, đsibfâusxty làxbwp đsibfan dưvpnmjstmc triểcurvn lãyhwsm thịlrhknh hộmeqsi, ngưvpnmơujlsi cófevv thiếtiamp mờrvboi khôjhccng?

Hai Võvtdw Giảdapivcebng hổrthk, ngăjjhtn đsibfófevvn đsibfáwpvim ngưvpnmrvboi Giang Trầulton.

Giang Chíepylnh ởdapiuoign cạvwmanh Giang Trầulton hừjkol lạvwmanh mộmeqst tiếtiamng, đsibfem thiệpxnfp mờrvboi củrthka Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn vung đsibfếtiamn trêuoign mặdapit đsibfazfwi phưvpnmơujlsng.

Đknppazfwi phưvpnmơujlsng tiếtiamp nhậzybkn thiệpxnfp mờrvboi, liếtiamc qua, giốazfwng nhưvpnmvpnmrvboi màxbwp khôjhccng phảdapii cưvpnmrvboi nófevvi:

- Đknppâusxty làxbwp thiệpxnfp mờrvboi đsibfcrakng cấxbwpp thấxbwpp nhấxbwpt, khôjhccng cófevv chỗqktd ngồvpnmi, chỉfevvfevv chỗqktd đsibffjzzng. Bêuoign kia, nơujlsi hẻdyeno láwpvinh đsibfófevv, tựqvtjpxnfnh đsibfi qua a. Nhớqeuv kỹjstm, khôjhccng nêuoign lớqeuvn tiếtiamng xôjhccn xao, làxbwpm phiềdaucn kháwpvich quýeqzl kháwpvic.

Vẽmeqs mặdapit, Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn nàxbwpy, quảdapi nhiêuoign đsibfãyhws sớqeuvm thiếtiamt kếtiam tốazfwt con đsibfưvpnmrvbong vẽmeqs mặdapit. Từjkol ngàxbwpy đsibfưvpnma cho Giang Trầulton thiệpxnfp mờrvboi bắyhwst đsibfultou, đsibfãyhws thiếtiamt kếtiam tốazfwt cáwpvii bẫlrhky vẽmeqs mặdapit rồvpnmi.


Bấxbwpt quáwpvi Giang Chíepylnh lạvwmai khinh miệpxnft cưvpnmrvboi cưvpnmrvboi:

- Ngưvpnmơujlsi đsibfjkolng nghĩccjj sai rồvpnmi. Cáwpvic ngưvpnmơujlsi cáwpvii gọacigi làxbwp đsibfan dưvpnmjstmc triểcurvn lãyhwsm, Tiểcurvu Hầultou gia củrthka chúfevvng ta chưvpnmqeuvng mắyhwst, căjjhtn bảdapin khôjhccng cófevv hứfjzzng thúfevv tham gia. Vừjkola vặdapin đsibfi ngang qua đsibfâusxty, đsibfem cáwpvii pháwpvi thiệpxnfp mờrvboi kia trảdapi lạvwmai cho các ngưvpnmơujlsi màxbwp thôjhcci.

Đknppazfwi phưvpnmơujlsng ngâusxty ngẩpkqpn cảdapi ngưvpnmrvboi, khôjhccng phảdapii tớqeuvi tham gia đsibfan dưvpnmjstmc triểcurvn lãyhwsm, vậzybky tớqeuvi làxbwpm gìpxnf?

- Khôjhccng phảdapii tham gia đsibfan dưvpnmjstmc triểcurvn lãyhwsm? Cáwpvii kia chíepylnh làxbwp ngưvpnmrvboi khôjhccng cófevv phậzybkn sựqvtj, ngưvpnmrvboi đsibfâusxtu, đsibfuổrthki bọacign họacig đsibfi ra.

Mộmeqst gãyhws chấxbwpp sựqvtj củrthka Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn hùvcebng hổrthk đsibfi tớqeuvi.

Giang Chíepylnh cưvpnmrvboi lạvwmanh:

- Vạvwman Bảdapio Cung nàxbwpy, hôjhccm nay bịlrhk Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn cáwpvic ngưvpnmơujlsi đsibfdapit bao hếtiamt sao? Hôjhccm nay Tiểcurvu Hầultou gia củrthka ta làxbwp kháwpvich quýeqzldapi đsibfâusxty, cáwpvic ngưvpnmơujlsi nhữmeqsng cẩpkqpu nôjhccxbwpi nàxbwpy, xưvpnmơujlsng cốazfwt ngứfjzza sao?

Tứfjzz huynh đsibfpxnf Thắyhwsng Tựqvtj Doanh bưvpnmqeuvc ra mộmeqst bưvpnmqeuvc, tòfkbcng quâusxtn nuôjhcci dưvpnmsibfng thàxbwpnh khíepyl thếtiamwpvit phạvwmat, dâusxtng lêuoign màxbwp ra, élxdgp tớqeuvi chấxbwpp sựqvtj kia sắyhwsc mặdapit trắyhwsng bệpxnfch, liêuoign tụdyenc lui bưvpnmqeuvc.

Giang Trầulton thảdapin nhiêuoign nófevvi:

- Chófevv ngoan khôjhccng cảdapin đsibfưvpnmrvbong.

Ngay lúfevvc nàxbwpy, trong hàxbwpnh lang củrthka Vạvwman Bảdapio Cung đsibfi ra mộmeqst ngưvpnmrvboi, đsibfúfevvng làxbwpvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn Tam Đknppiệpxnfn Chủrthk Kiềdaucu Bạvwmach Thạvwmach.

Kiềdaucu Bạvwmach Thạvwmach mặdapit màxbwpy hớqeuvn hởdapi, cưvpnmrvboi to chạvwmay ra đsibfófevvn chàxbwpo:

- Giang Tiểcurvu Hầultou, cuốazfwi cùvcebng chờrvbo ngưvpnmơujlsi đsibfếtiamn rồvpnmi. Mờrvboi vàxbwpo trong, mờrvboi vàxbwpo trong.


- Kiềdaucu Đknppiệpxnfn Chủrthk, Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn cáwpvic ngưvpnmơujlsi đsibfâusxty làxbwp sao? Khôjhccng phảdapii nófevvi hôjhccm nay làxbwpm đsibfan dưvpnmjstmc triểcurvn lãyhwsm sao? Sao đsibfiệpxnfu thấxbwpp nhưvpnm thếtiam?

Giang Trầulton cốazfw ýeqzl phàxbwpn nàxbwpn nófevvi.

Kiềdaucu Bạvwmach Thạvwmach cưvpnmrvboi nófevvi:

- Phong cáwpvich củrthka Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn chúfevvng ta, từjkol trưvpnmqeuvc đsibfếtiamn nay làxbwp đsibfiệpxnfu thấxbwpp làxbwpm chủrthk. Lậzybkp tứfjzzc sẽmeqs bốazfw tríepyl hộmeqsi đsibfàxbwpi, cáwpvii nàxbwpy cũqrerng khôjhccng cầulton hao phíepyl thờrvboi gian gìpxnf.

- Cũqrerng cófevv đsibfvwmao lýeqzl, Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn nắyhwsm chắyhwsc bao hàxbwpm, đsibfiệpxnfu thấxbwpp thậzybkt làxbwppxnfnh thưvpnmrvbong. Ngưvpnmjstmc lạvwmai khôjhccng giốazfwng cófevv chúfevvt nhàxbwp giàxbwpu mớqeuvi nổrthki, làxbwpm ra thanh thếtiam to lớqeuvn nhưvpnm vậzybky.

Giang Trầulton mỉfevvm cưvpnmrvboi gậzybkt đsibfultou.

- Kiềdaucu Bạvwmach Thạvwmach, ngưvpnmơujlsi đsibfâusxty làxbwp ýeqzlpxnf?

uoign Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn kia, Đknppvwmai đsibfưvpnmơujlsng gia Uôjhccng uyểcurvn chủrthk nổrthki giậzybkn đsibfùvcebng đsibfùvcebng đsibfi tớqeuvi.

- Hôjhccm nay làxbwp Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn chúfevvng ta làxbwpm đsibfan dưvpnmjstmc triểcurvn lãyhwsm, cáwpvic ngưvpnmơujlsi làxbwp đsibfếtiamn làxbwpm kháwpvich, hẳcrakn làxbwp muốazfwn pháwpvivpnm quy củrthk, ởdapi chỗqktdxbwpy nháwpvio sựqvtj?

jhccng uyểcurvn chủrthk mộmeqst bộmeqs hiêuoign ngang lẫlrhkm liệpxnft.

- Uôjhccng uyểcurvn chủrthk, chắyhwsc hẳcrakn ngưvpnmơujlsi cófevv chỗqktdxbwpo hiểcurvu lầultom đsibfi àxbwp nha? Cáwpvic ngưvpnmơujlsi làxbwpm đsibfan dưvpnmjstmc triểcurvn lãyhwsm làxbwp đsibfúfevvng, chẳcrakng lẽmeqsvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn chúfevvng ta, khôjhccng thểcurvxbwpm đsibfan dưvpnmjstmc triểcurvn lãyhwsm sao? Ngưvpnmơujlsi pháwpvit thiệpxnfp mờrvboi cho chúfevvng ta, chẳcrakng lẽmeqs chúfevvng ta cầulton phảdapii hãyhwsnh diệpxnfn tớqeuvi tham gia?

Kiềdaucu Bạvwmach Thạvwmach ngữmeqs khíepyl khôjhccng mặdapin khôjhccng nhạvwmat.

- Ngưvpnmơujlsi... Ngưvpnmơujlsi khôjhccng phảdapii tớqeuvi tham gia đsibfan dưvpnmjstmc triểcurvn lãyhwsm?


Trong mắyhwst Uôjhccng uyểcurvn chủrthk tỏdapia ra ýeqzl tứfjzzxbwpm xúfevvc khôjhccng thểcurvvpnmdaping tưvpnmjstmng nổrthki.

- Làxbwp tớqeuvi tham gia đsibfan dưvpnmjstmc triểcurvn lãyhwsm, bấxbwpt quáwpvixbwp đsibfan dưvpnmjstmc triểcurvn lãyhwsm củrthka Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn chúfevvng ta.

Kiềdaucu Bạvwmach Thạvwmach khẽmeqsvpnmrvboi nófevvi.

- Cófevv ýeqzl tứfjzzpxnf?

jhccng uyểcurvn chủrthk áwpvinh mắyhwst lạvwmanh lẽmeqso.

- Kiềdaucu Bạvwmach Thạvwmach, ngưvpnmơujlsi làxbwp cốazfwpxnfnh tớqeuvi quấxbwpy rốazfwi?

- Quấxbwpy rốazfwi?

Kiềdaucu Bạvwmach Thạvwmach cưvpnmrvboi lạvwmanh.

- Uôjhccng uyểcurvn chủrthk ngưvpnmơujlsi quáwpvi nhìpxnfn cao mìpxnfnh rồvpnmi? Dùvcebng đsibflrhka vịlrhk củrthka Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn ngưvpnmơujlsi, xứfjzzng Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn ta tớqeuvi quấxbwpy rốazfwi sao?

jhccng uyểcurvn chủrthk áwpvi khẩpkqpu khôjhccng trảdapi lờrvboi đsibfưvpnmjstmc, trừjkolng mắyhwst nhìpxnfn Giang Trầulton:

- Giang Trầulton, thiệpxnfp mờrvboi ngưvpnmơujlsi đsibfãyhws trảdapi cho chúfevvng ta rôjhcc̀i, còfkbcn đsibfếtiamn nơujlsi đsibfâusxty làxbwpm chi?

- Ngu xuẩpkqpn, đsibfưvpnmơujlsng nhiêuoign làxbwp tham gia đsibfan dưvpnmjstmc triểcurvn lãyhwsm, Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn cùvcebng Giang gia ta cófevv quan hệpxnf hợjstmp táwpvic a. Bọacign hắyhwsn tổrthk chứfjzzc đsibfan dưvpnmjstmc triểcurvn lãyhwsm, bổrthkn thiếtiamu gia cófevv thểcurv khôjhccng tớqeuvi sao?

Giang Trầulton mộmeqst bộmeqs nhìpxnfn kẻdyen ngốazfwc xem Uôjhccng uyểcurvn chủrthk.


Sắyhwsc mặdapit Uôjhccng uyểcurvn chủrthkwpvii nhợjstmt, hắyhwsn cảdapim giáwpvic bịlrhk ngưvpnmrvboi đsibfùvceba bỡsibfn. Bấxbwpt quáwpvi lậzybkp tứfjzzc nghĩccjj đsibfếtiamn bốazfw cụdyenc hôjhccm nay, khôjhccng phảdapii làxbwppxnf đsibfáwpvinh mặdapit Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn sao?

vpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn đsibfãyhws khôjhccng biếtiamt tựqvtjvpnmjstmng sứfjzzc mìpxnfnh, muốazfwn làxbwpm đsibfan dưvpnmjstmc hộmeqsi gìpxnf đsibfófevv, vừjkola vặdapin nhâusxtn cơujls hộmeqsi nàxbwpy, đsibfem khíepyl diễperxm củrthka Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn mộmeqst lầulton hàxbwpnh đsibfmeqsng đsibfèjstm xuốazfwng.

Nhấxbwpt niệpxnfm đsibfếtiamn đsibfâusxty, trêuoign mặdapit Uôjhccng uyểcurvn chủrthk trồvpnmi lêuoign mộmeqst tia âusxtm hiểcurvm:

- Kiềdaucu Bạvwmach Thạvwmach, xem ra Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn cáwpvic ngưvpnmơujlsi cũqrerng khôjhccng muốazfwn ngồvpnmi chờrvbo chếtiamt. Đknppãyhws muốazfwn đsibfưvpnma mặdapit đsibfếtiamn cửutkka, vậzybky thìpxnfdapi đsibfan dưvpnmjstmc so cao thấxbwpp a.

jhccng uyểcurvn chủrthk tinh thầulton vôjhccvcebng phấxbwpn chấxbwpn, Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn đsibfãyhws muốazfwn khôjhccng biếtiamt tựqvtjvpnmjstmng sứfjzzc mìpxnfnh, ởdapi trêuoign đsibfan dưvpnmjstmc so đsibfxbwpu thoáwpving mộmeqst pháwpvit, vậzybky hãyhwsy đsibfcurv cho Long Hổrthkfevva Huyếtiamt đsibfan hung hăjjhtng đsibfáwpvinh mặdapit Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn a.

Hiệpxnfu suấxbwpt xửutkkeqzl sựqvtjpxnfnh củrthka Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn, còfkbcn làxbwp rấxbwpt cao.

Rấxbwpt nhanh, ởdapi đsibfazfwi diệpxnfn hiệpxnfn trưvpnmrvbong Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn, mộmeqst hộmeqsi đsibfàxbwpi rấxbwpt nhanh đsibfưvpnmjstmc dựqvtjng lêuoign. Cao tầultong củrthka Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn, ngoạvwmai trừjkol Kiềdaucu Bạvwmach Thạvwmach ra, còfkbcn cófevv Nhịlrhk Đknppiệpxnfn Chủrthk Nhạvwmac Quầulton, cùvcebng vớqeuvi sáwpviu bảdapiy trưvpnmdaping lãyhwso.

Ngoàxbwpi ra, rấxbwpt nhiềdaucu chấxbwpp sựqvtj củrthka Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn, cũqrerng bắyhwst đsibfultou làxbwpm lấxbwpy chuẩpkqpn bịlrhk.

Lầulton nàxbwpy Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn làxbwpm rấxbwpt kỳpjtq quáwpvii, ngoạvwmai trừjkol Giang Trầulton cùvcebng Câusxtu Ngọacigc côjhccng chúfevva ra, kháwpvich mớqeuvi kháwpvic, vâusxṭy mà đsibfdaucu khôjhccng cófevv sớqeuvm pháwpvit thiệpxnfp mờrvboi.

xbwp chờrvbo tớqeuvi lúfevvc nàxbwpy, đsibfi tớqeuvi chỗqktd kháwpvich nhâusxtn củrthka Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn, thuậzybkn tay pháwpvit mộmeqst thiệpxnfp mờrvboi liềdaucn xong.

Bởdapii nhưvpnm vậzybky, dụdyenng ýeqzl củrthka Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn, liềdaucn quáwpvivtdwxbwpng.

fevvc nàxbwpy, ởdapivpnmơujlsng đsibfôjhcc phàxbwpm làxbwp ngưvpnmrvboi cófevv quyềdaucn thếtiam, trêuoign cơujls bảdapin đsibfdaucu nhậzybkn đsibfưvpnmjstmc Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn mờrvboi. Thờrvboi đsibfiểcurvm nhữmeqsng kháwpvich nhâusxtn nàxbwpy đsibfếtiamn, lạvwmai nhậzybkn đsibfưvpnmjstmc thiệpxnfp mờrvboi củrthka Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn, đsibfdaucu cảdapim thấxbwpy kỳpjtq quáwpvii.

Bấxbwpt quáwpvi đsibfvwmai bộmeqs phậzybkn nhữmeqsng ngưvpnmrvboi nàxbwpy đsibfdaucu làxbwp trung lậzybkp, thấxbwpy Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn ởdapi hiệpxnfn trưvpnmrvbong cùvcebng Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn so tàxbwpi, chẳcrakng nhữmeqsng khôjhccng ghélxdgt, ngưvpnmjstmc lạvwmai cảdapim thấxbwpy hứfjzzng thúfevv dạvwmat dàxbwpo.

Vốazfwn cho làxbwp tớqeuvi tham gia mộmeqst lầulton đsibfan dưvpnmjstmc triểcurvn lãyhwsm, hứfjzzng thúfevv quảdapi thựqvtjc khôjhccng tíepylnh cao. Nhưvpnmng nếtiamu cófevv thểcurv chứfjzzng kiếtiamn hai Linh Dưvpnmjstmc cựqvtj đsibfultou so đsibfxbwpu, vậzybky cófevv khi sẽmeqs thu hoạvwmach ngoàxbwpi ýeqzl muốazfwn a!

Mộmeqst đsibfáwpvim cao tầultong củrthka Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn, tụdyen lạvwmai cùvcebng nhau thưvpnmơujlsng nghịlrhk mộmeqst hồvpnmi, đsibfdaucu cảdapim thấxbwpy Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn lai giảdapi bấxbwpt thiệpxnfn.

Bấxbwpt quáwpvi Tửutkk đsibfvwmai sưvpnm lạvwmai thậzybkp phầulton tựqvtj tin, Long Hổrthkfevva Huyếtiamt đsibfan nàxbwpy làxbwpwpvic phẩpkqpm đsibfyhwsc ýeqzl củrthka hắyhwsn, làxbwp đsibfan phưvpnmơujlsng đsibfếtiamn từjkolutson Thếtiamjhccng Môjhccn, ởdapivpnmơujlsng Quốazfwc thếtiam tụdyenc, hắyhwsn tin tưvpnmdaping tuyệpxnft đsibfazfwi cófevv thểcurv ăjjhtn sạvwmach.

vpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn? Tửutkk đsibfvwmai sưvpnm lắyhwsc đsibfultou, áwpvinh mắyhwst cófevv chúfevvt khinh miệpxnft.

Thấxbwpy Tửutkk đsibfvwmai sưvpnm tựqvtj tin nhưvpnm vậzybky, nhữmeqsng cao tầultong kia củrthka Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn nguyêuoign bảdapin cófevv chúfevvt bậzybkn tâusxtm, thoáwpving cáwpvii lạvwmai tràxbwpn đsibfultoy tựqvtj tin rồvpnmi.

Nghe nófevvi, Tửutkk đsibfvwmai sưvpnmxbwpy đsibfếtiamn từjkolutson Thếtiamjhccng Môjhccn, cao nhâusxtn bựqvtjc nàxbwpy, ởdapivpnmơujlsng đsibfôjhccfkbcn cófevv thểcurv khôjhccng đsibfi ngang? Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn tựqvtjpxnfnh đsibfưvpnma mặdapit đsibfếtiamn cửutkka, hôjhccm nay nhấxbwpt đsibflrhknh bịlrhk Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn đsibfáwpvinh thàxbwpnh đsibfultou heo.

Đknppãyhwsfevv tầultong câusxtn nhăjjht́c nàxbwpy, Đknppan Vưvpnmơujlsng Uyểcurvn đsibfazfwi vớqeuvi Dưvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn diễperxn xuấxbwpt, cũqrerng khôjhccng ngăjjhtn trởdapi, cũqrerng khôjhccng kháwpving nghịlrhk, tùvceby ýeqzlvpnmjstmc Sưvpnm Đknppiệpxnfn pháwpvit thiệpxnfp mờrvboi cho tấxbwpt cảdapi mọacigi ngưvpnmrvboi.

Đknppưvpnmơujlsng nhiêuoign, bọacign hắyhwsn cũqrerng ngăjjhtn trởdapi khôjhccng đsibfưvpnmjstmc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.