Độc Tôn Tam Giới

Chương 77 : Đao khí trùng thiên 2

    trước sau   
̀ng thiêkgzxn 2

- Rấkxmht tốfiojt, Giang Tiểomvxu Hầjqzmu làtwro trọkhting thầjqzmn vưcjbiơesamng thấkxmht, bốfiojn ngưcjbidfrri cáargac ngưcjbiơesami, bâyzmey giờdfrrtwro chấkxmhp hàtwronh nhiệtihwm vụgmup quốfiojc gia. Nhớehix kỹctgz, khôaqding nêkgzxn néuqxqm đjqzmi mặuavkt củbcaja Thắtyzung Tựarvv Doanh cáargac ngưcjbiơesami, khôaqding nêkgzxn néuqxqm đjqzmi mặuavkt củbcaja Thiêkgzxn Đkwuqôaqdi Thốfiojng Lĩgyuinh.

- Cậargan kềxwykargai chếfmzot, cũjdiang khôaqding mấkxmht mặuavkt!

Bốfiojn ngưcjbidfrri nàtwroy biểomvxu hiệtihwn, đjqzmomvx cho Câyzmeu Ngọkhtic rấkxmht hàtwroi lòyiegng. Lôaqding màtwroy nhífweru lạvmoyi, mang theo vàtwroi phầjqzmn vui vẻtwro:

- Giang Trầjqzmn, bốfiojn ngưcjbidfrri nàtwroy, ngưcjbiơesami cảjjbim thấkxmhy nhưcjbi thếfmzotwroo?

- Thựarvvc lựarvvc khôaqding tệtihw, nghe lờdfrri, cóerjx thểomvxcjfwng.


Giang Trầjqzmn cũjdiang khôaqding quáarga nểomvxtcyjnh.

yzmeu Ngọkhtic côaqding chúdwaha thậargat đjqzmúdwahng làtwro sợcyrw Giang Trầjqzmn còyiegn nóerjxi ra lờdfrri khóerjx nghe gìtcyj nữyiega, nghe hắtyzun nóerjxi nhưcjbi vậargay, trong nộysjwi tâyzmem lo lắtyzung ngưcjbicyrwc lạvmoyi làtwro đjqzmomvx xuốfiojng.

- Đkwuqúdwahng rồhomui Giang Trầjqzmn, sáargang nay ta thu đjqzmưcjbicyrwc thiệtihwp mờdfrri củbcaja Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn, mờdfrri Bổcjbin cung ngàtwroy mai đjqzmi xem đjqzman dưcjbicyrwc hộysjwi gìtcyj đjqzmóerjx, đjqzmâyzmey làtwroerjx chuyệtihwn gìtcyj? Khôaqding phảjjbii Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn mởqzob đjqzman dưcjbicyrwc hộysjwi sao? Cóerjx chuyệtihwn gìtcyj củbcaja Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn?

Giang Trầjqzmn cưcjbidfrri ha ha:

- Vưcjbiơesamng đjqzmôaqdi Linh Dưcjbicyrwc cựarvv đjqzmjqzmu, cũjdiang khôaqding phảjjbii mộysjwt nhàtwro Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn. Hơesamn nữyiega, vưcjbiơesamng đjqzmôaqditwroy, lúc nào đjqzmếfmzon phiêkgzxn Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn dẫewkzn dắtyzut dưcjbi luậargan?

- Đkwuqếfmzon cùcjfwng tìtcyjnh huốfiojng nhưcjbi thếfmzotwroo?

yzmeu Ngọkhtic rấkxmht hiếfmzou kỳjqzm.

- Cụgmup thểomvx ngàtwroy mai chẳlmqhng phảjjbii sẽyoui biếfmzot? Ngưcjbiơesami nêkgzxn đjqzmi a, nóerjxi khôaqding chừebfrng cóerjx đjqzmvmoyi hồhomung bao đjqzmâyzmey nàtwroy.

Giang Trầjqzmn cưcjbidfrri cưcjbidfrri, đjqzmfioji vớehixi chuyệtihwn nàtwroy, cũjdiang khôaqding muốfiojn nóerjxi nhiềxwyku.

- Tiềxwykn lìtcyjtcyjtcyj chứzenv, Bổcjbin cung khôaqding cóerjx thèvmwlm. Bấkxmht quáarga thoạvmoyt nhìtcyjn tựarvva hồhomuerjxargao nhiệtihwt xem, ngưcjbicyrwc lạvmoyi làtwro khôaqding thểomvx bỏomvx qua. Ngàtwroy mai ngưcjbiơesami đjqzmi khôaqding?

Giang Trầjqzmn giưcjbiơesamng thiệtihwp mờdfrri trong tay:

- Loạvmoyi sựarvvtcyjnh náargao nhiệtihwt nàtwroy, thiếfmzou đjqzmưcjbicyrwc ta sao?

Đkwuqang lúdwahc nóerjxi, Giang Phúdwahc dẫewkzn mộysjwt ngưcjbidfrri, sắtyzuc mặuavkt âyzmem trầjqzmm đjqzmi đjqzmếfmzon. Nhìtcyjn thấkxmhy Câyzmeu Ngọkhtic côaqding chúdwaha, Giang Phúdwahc thứzenvc thờdfrri hàtwronh lễvmoy, sau đjqzmóerjx mớehixi hưcjbiehixng Giang Trầjqzmn nóerjxi:


- Tiểomvxu Hầjqzmu gia, ngưcjbidfrri nàtwroy tựarvvcjbing làtwro ngưcjbidfrri củbcaja Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn, bảjjbio ngàtwroy mai bọkhtin hắtyzun muốfiojn mởqzob đjqzman dưcjbicyrwc hộysjwi, mờdfrri Giang Hãysjwn Hầjqzmu phủbcaj chúdwahng ta đjqzmi xem lễvmoy.

Vẻtwro mặuavkt ngưcjbidfrri nọkhti khôaqdin khéuqxqo, mang theo dáargang tưcjbiơesami cưcjbidfrri tiểomvxu nhâyzmen đjqzmtyzuc chífwer, thanh âyzmem rấkxmht lớehixn, trung khífwercjbidfrri phầjqzmn:

- Giang Tiểomvxu Hầjqzmu, nóerjxi nhưcjbi thếfmzotwroo Giang gia cáargac ngưcjbiơesami cùcjfwng Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn ta đjqzmãysjw từebfrng cóerjx quan hệtihw hợcyrwp táargac. Ngàtwroy mai Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn chúdwahng ta muốfiojn tổcjbi chứzenvc đjqzmvmoyi hoạvmoyt đjqzmysjwng, thếfmzotwroo, cóerjx mặuavkt mũjdiai khôaqding?

Giang Trầjqzmn liếfmzoc qua thiệtihwp mờdfrri đjqzmfioji phưcjbiơesamng đjqzmưcjbia tớehixi, nhưcjbing lạvmoyi khôaqding tiếfmzop. Gậargat đjqzmjqzmu, ýjqzm bảjjbio Giang Phúdwahc đjqzmi tiếfmzop.

Giang Phúdwahc cũjdiang làtwro ngưcjbidfrri lanh lợcyrwi, sau khi tiếfmzop nhậargan, cung kífwernh đjqzmưcjbia tớehixi trưcjbiehixc mắtyzut Giang Trầjqzmn.

Giang Trầjqzmn nhìtcyjn mộysjwt chúdwaht, cưcjbidfrri nhạvmoyt nóerjxi:

- Ta ngưcjbidfrri nàtwroy, sẽyoui khôaqding hãysjwnh diệtihwn, chỉusoi biếfmzot vẽyoui mặuavkt. Cáargac ngưcjbiơesami xáargac đjqzmbltknh hoan nghêkgzxnh ta sao?

- Hoan nghêkgzxnh, đjqzmưcjbiơesamng nhiêkgzxn hoan nghêkgzxnh. Ha ha, bấkxmht quáarga ngàtwroy mai làtwro Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn chúdwahng ta đjqzmáarganh mặuavkt ngưcjbidfrri kháargac, nếfmzou nhưcjbi Tiểomvxu Hầjqzmu gia ưcjbia thífwerch náargao nhiệtihwt, ngàtwron vạvmoyn lầjqzmn đjqzmebfrng bỏomvx qua.

Ngưcjbidfrri nọkhti đjqzmtyzuc ýjqzmcjbidfrri cưcjbidfrri, quay ngưcjbidfrri liềxwykn đjqzmi. Phảjjbing phấkxmht hắtyzun khôaqding nhậargan ra Câyzmeu Ngọkhtic côaqding chúdwaha, tựarvv nhiêkgzxn cũjdiang khôaqding tồhomun tạvmoyi loạvmoyi sựarvvtcyjnh hàtwronh lễvmoy cho côaqding chúdwaha nàtwroy.

- Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn, quảjjbi nhiêkgzxn làtwro tiểomvxu nhâyzmen đjqzmtyzuc chífwer.

Giang Trầjqzmn thấkxmhy ngưcjbidfrri nàtwroy ngay cảjjbi cấkxmhp bậargac lễvmoy nghĩgyuia cơesam bảjjbin cũjdiang khôaqding cóerjx, ngay cảjjbiaqding chúdwaha cũjdiang bỏomvx qua.

Khôaqding thểomvx khôaqding nóerjxi, Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn nàtwroy cóerjx chút đjqzmtyzuc ýjqzm quêkgzxn hìtcyjnh, cáargai đjqzmaqdii vểomvxnh lêkgzxn trờdfrri a.

...

Trong Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn.

aqding uyểomvxn chủbcaj, còyiegn cóerjx cao tầjqzmng kháargac củbcaja Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn thìtcyjnh lìtcyjnh xuấkxmht hiệtihwn.

Trong đjqzmóerjx, Tửdzqb đjqzmvmoyi sưcjbi kia, thìtcyj bịbltk mọkhtii ngưcjbidfrri vâyzmey quanh, ngồhomui ởqzobkgzxn trong.

- Tửdzqb đjqzmvmoyi sưcjbi, mọkhtii sựarvv đjqzmãysjw chuẩsycnn bịbltk, chỉusoi đjqzmcyrwi ngàtwroy mai đjqzman dưcjbicyrwc hộysjwi, sẽyoui bỗbivdng nhiêkgzxn nổcjbii tiếfmzong rôaqdìi.

aqding uyểomvxn chủbcaj thoảjjbi thuêkgzxysjwn nguyệtihwn, trêkgzxn mặuavkt cựarvvc kỳjqzmcjbing phấkxmhn.

- Long Hổcjbierjxa Huyếfmzot đjqzman nàtwroy, lạvmoyi cóerjxaqding hiệtihwu nhưcjbi thếfmzo, mộysjwt khi đjqzmjqzmu nhậargap thịbltk trưcjbidfrrng, tấkxmht cóerjx thểomvx chiếfmzom cứzenv nửdzqba giang sơesamn, thậargam chífwer mởqzob ra thịbltk trưcjbidfrrng quanh thâyzmen 16 nưcjbiehixc, cũjdiang tuyệtihwt đjqzmfioji khôaqding nóerjxi chơesami. Hơesamn nữyiega Hồhomui Nguyêkgzxn Tụgmup Khífwer Đkwuqan củbcaja chúdwahng ta, cùcjfwng vớehixi Hạvmoyc Tâyzmem Đkwuqan thanh tâyzmem trừebfr hoảjjbi. Ba loạvmoyi phủbcaj xuốfiojng, đjqzmcyrwi mộysjwt thờdfrri gian, Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn chúdwahng ta, tuyệtihwt đjqzmfioji cóerjx thểomvx thay thếfmzo vịbltk trífwer củbcaja Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn.

- Đkwuqúng, ngàtwroy mai, trưcjbiehixc hếfmzot hung hăjyhfng đjqzmáarganh mặuavkt Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn thoáargang mộysjwt pháargat.

aqdịt cao tầjqzmng Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn khác cưcjbidfrri nóerjxi.

- Tháarganh Dưcjbicyrwc chữyiega thưcjbiơesamng nàtwroy, Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn mộysjwt mựarvvc cầjqzmm giữyieg thịbltk trưcjbidfrrng. Chờdfrr Long Hổcjbierjxa Huyếfmzot đjqzman củbcaja chúdwahng ta xuấkxmht thếfmzo, xem vềxwyk sau Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn bọkhtin hắtyzun còyiegn cầjqzmm đjqzman dưcjbicyrwc gìtcyj theo chúdwahng ta liềxwyku?

Có thêkgzx̉ từebfr ba lĩgyuinh vựarvvc đjqzmáarganh bạvmoyi Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn, cáargai đjqzmjjbifwerch nàtwroy đjqzmfioji vớehixi Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn, tuyệtihwt đjqzmfioji làtwro cựarvvc lớehixn.

Mộysjwt đjqzmáargam cao tầjqzmng củbcaja Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn, nhưcjbi đjqzmãysjw chứzenvng kiếfmzon ngàtwroy nàtwroo đjqzmóerjx Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn thay thếfmzocjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn, loạvmoyi tìtcyjnh hìtcyjnh nàtwroy, chỉusoitwro ngẫewkzm lạvmoyi, liềxwykn đjqzmomvx cho ngưcjbidfrri kífwerch đjqzmysjwng.

Tửdzqb đjqzmvmoyi sưcjbi kia thảjjbin nhiêkgzxn nóerjxi:

- Đkwuqáarganh mặuavkt Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn, chỉusoitwrocjbiehixc đjqzmjqzmu tiêkgzxn. Hơesamn nữyiega, quáargai vậargat khổcjbing lồhomu nhưcjbicjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn, cộysjwng thêkgzxm Đkwuqvmoyi Đkwuqiệtihwn Chủbcaj kia, khôaqding đjqzmơesamn giảjjbin a. Cáargac ngưcjbiơesami đjqzmebfrng đjqzmem hếfmzot thảjjbiy nghĩgyui quáarga dễvmoytwrong. Nhấkxmht đjqzmbltknh phảjjbii cùcjfwng Long Đkwuqdzqbng Hầjqzmu phốfioji hợcyrwp tốfiojt, bằdzqbng khôaqding thìtcyj, thờdfrri gian ngắtyzun muốfiojn thay thếfmzocjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn, làtwro tuyệtihwt đjqzmfioji khôaqding cóerjx khảjjbijyhfng.


Áyhwfnh mắtyzut củbcaja Tửdzqb đjqzmvmoyi sưcjbi rấkxmht đjqzmysjwc áargac, hắtyzun biếfmzot rõzenv, nếfmzou nhưcjbi Long Đkwuqdzqbng Hầjqzmu khôaqding thay Đkwuqôaqding Phưcjbiơesamng nhấkxmht tộysjwc, Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn ởqzob trong thờdfrri gian ngắtyzun, làtwro tuyệtihwt đjqzmfioji thay thếfmzo khôaqding đjqzmưcjbicyrwc Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn.

Đkwuqâyzmey làtwro mộysjwt loạvmoyi đjqzmvmoyi thếfmzo.

Bấkxmht quáarga, Tửdzqb đjqzmvmoyi sưcjbijdiang tin tưcjbiqzobng vữyiegng chắtyzuc, loạvmoyi đjqzmvmoyi thếfmzotwroy, theo Tửdzqb đjqzmvmoyi sưcjbi hắtyzun đjqzmếfmzon, chắtyzuc chắtyzun sẽyoui nghịbltkch chuyểomvxn, màtwro nghịbltkch chuyểomvxn, nhấkxmht đjqzmbltknh từebfr đjqzman dưcjbicyrwc hộysjwi ngàtwroy mai bắtyzut đjqzmjqzmu!

...

Mọkhtii sựarvv đjqzmãysjw chuẩsycnn bịbltk, mộysjwt ngàtwroy đjqzmomvx cho Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn chờdfrr mong thậargat lâyzmeu kia, cuốfioji cùcjfwng đjqzmãysjw tớehixi.

Thờdfrri tiếfmzot tốfiojt, áarganh nắtyzung tưcjbiơesami sáargang, vạvmoyn dặuavkm khôaqding mâyzmey. Cáargai nàtwroy tựarvva hồhomujdiang biểomvxu thịbltk, tiềxwykn đjqzmhomu củbcaja Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn, sẽyoui mộysjwt mảjjbinh bằdzqbng phẳlmqhng, bừebfrng sáargang.

twro Giang Trầjqzmn, sáargang sớehixm cũjdiang từebfr trong mậargat thấkxmht tu luyệtihwn đjqzmi ra. Sau khi dùcjfwng qua bữyiega sáargang, ởqzobcjbiehixi Thắtyzung Tựarvv Doanh Tứzenv đjqzmvmoyi cưcjbidfrrng giảjjbi bảjjbio vệtihw, hưcjbiehixng nơesami buôaqdin báargan lớehixn nhấkxmht vưcjbiơesamng đjqzmôaqdi… Vạvmoyn Bảjjbio Cung đjqzmi đjqzmếfmzon.

Đkwuqi tớehixi cửdzqba ra vàtwroo Vạvmoyn Bảjjbio Cung, Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn kia sớehixm đjqzmãysjwerjx ngưcjbidfrri tiếfmzop kháargach chờdfrrqzob cửdzqba ra vàtwroo, nhìtcyjn thấkxmhy Giang Trầjqzmn đjqzmếfmzon, ngưcjbidfrri tiếfmzop kháargach củbcaja Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn cũjdiang lộysjw ra vẻtwro ngoàtwroi ýjqzm muốfiojn.

foyv Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn xem ra, chỉusoi cầjqzmn Giang gia đjqzmjqzmu óerjxc khôaqding hỏomvxng, hôaqdim nay loạvmoyi trưcjbidfrrng hợcyrwp nàtwroy, bọkhtin họkhtitwro quảjjbi quyếfmzot sẽyoui khôaqding tớehixi.

Đkwuqếfmzon, khôaqding thểomvx nghi ngờdfrrtwro tựarvvtcyjm khóerjx chịbltku. Dùcjfw sao, hôaqdim nay Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn muốfiojn dưcjbiơesamng oai, muốfiojn vẽyoui mặuavkt. Nếfmzou nhưcjbi Giang gia đjqzmếfmzon, đjqzmâyzmey khôaqding phảjjbii làtwro đjqzmưcjbia mặuavkt đjqzmếfmzon cửdzqba sao?

Trong đjqzmvmoyi đjqzmiệtihwn xa hoa củbcaja Vạvmoyn Bảjjbio Cung, hộysjwi đjqzmàtwroi củbcaja Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn đjqzmãysjw chuẩsycnn bịbltk sẵtihwn sàtwrong, chỗbivd ngồhomui củbcaja tấkxmht cảjjbiyzmen kháargach, cũjdiang đjqzmxwyku an bàtwroi thỏomvxa đjqzmáargang.

Giang Trầjqzmn đjqzmi vàtwroo Vạvmoyn Bảjjbio Cung, đjqzmi ởqzob trêkgzxn mặuavkt thảjjbim cao quýjqzm kia, tâyzmem tìtcyjnh thậargap phầjqzmn vui sưcjbiehixng.

So vớehixi việtihwc Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn cao đjqzmiệtihwu, Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn lạvmoyi đjqzmiệtihwu thấkxmhp vôaqdicjfwng, thẳlmqhng cho tớehixi bâyzmey giờdfrr, hộysjwi đjqzmàtwroi còyiegn chưcjbia bắtyzut đjqzmjqzmu bốfioj trífwer.

Thậargam chífwer, kểomvx cảjjbi Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn ởqzobkgzxn trong, rấkxmht nhiềxwyku ngưcjbidfrri cũjdiang khôaqding biếfmzot Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn cóerjx triểomvxn lãysjwm đjqzman dưcjbicyrwc nhưcjbi vậargay.

Hiệtihwn tạvmoyi toàtwron bộysjwcjbiơesamng đjqzmôaqdi đjqzmxwyku lưcjbiu hàtwronh lấkxmhy thuyếfmzot pháargap, làtwro Đkwuqan Vưcjbiơesamng Uyểomvxn nghiêkgzxn cứzenvu pháargat minh mộysjwt loạvmoyi đjqzman dưcjbicyrwc chữyiega thưcjbiơesamng kiểomvxu mớehixi, sẽyoui khiêkgzxu chiếfmzon đjqzmbltka vịbltk củbcaja Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn.

aqdim nay cáargai triểomvxn lãysjwm đjqzman dưcjbicyrwc nàtwroy, nóerjxi khôaqding dễvmoy nghe mộysjwt chúdwaht, làtwrocjbiehixng vềxwyk phífwera Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn đjqzmếfmzon, làtwro tớehixi khiêkgzxu khífwerch Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn, đjqzmáarganh mặuavkt củbcaja Dưcjbicyrwc Sưcjbi Đkwuqiệtihwn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.