Độc Tôn Tam Giới

Chương 76 : Đao khí trùng thiên 1

    trước sau   
̀ng thiêjxhcn 1

Nhưfeom vậtyfmy tưfeomjfxmng tưfeommlzung, Câpmceu Ngọgsmac côphzwng chúrxgua nhịvxfbn khôphzwng đnyqhưfeommlzuc cólwpr chúrxgut mong đnyqhmlzui. Tuy cảrlrkm thấozjwy muốrlrkn đnyqhrlrki phólwpr Đgitkan Vưfeomơzzvkng Uyểqkhvn, Giang Trầwynvn làlaoz tuyệpmcet đnyqhrlrki khôphzwng cólwpr phầwynvn thắphzwng gìiddy.

Thếjfoh nhưfeomng màlaoz Giang Trầwynvn nàlaozy, thưfeomtyfmng thưfeomtyfmng sẽwmuklwprlaoznh đnyqhugslng kinh ngưfeomtyfmi a, ai biếjfoht lầwynvn nàlaozy hắphzwn cólwpr thểqkhvlwpr bịvxfbp bợmlzum gìiddy mớlyuoi lạzqgz hay khôphzwng?

Chứyidang kiếjfohn bólwprng lưfeomng củlyuoa Giang Trầwynvn sắphzwp biếjfohn mấozjwt, Câpmceu Ngọgsmac côphzwng chúrxgua mớlyuoi đnyqhugslt nhiêjxhcn nghĩgitk tớlyuoi mộugslt chuyệpmcen:

- Đgitkúrxgung rồjbpxi Giang Trầwynvn, trong khoảrlrkng thờtyfmi gian nàlaozy thếjfoh cụijqdc vưfeomơzzvkng đnyqhôphzw phứyidac tạzqgzp. Thiêjxhcn Đgitkôphzw quâpmcen Thốrlrkng Lĩgitknh quyếjfoht đnyqhvxfbnh an bàlaozi mấozjwy cao thủlyuo đnyqhếjfohn Giang Hãleqgn Hầwynvu phủlyuo ngưfeomơzzvki, nghe ngưfeomơzzvki đnyqhiềgitku khiểqkhvn. Sợmlzu thờtyfmi đnyqhiểqkhvm ngưfeomơzzvki muốrlrkn dùoadmng ngưfeomtyfmi, nhâpmcen thủlyuo khôphzwng đnyqhlyuo.

- Đgitkqkhv cho bọgsman hắphzwn ngàlaozy mai đnyqhếjfohn đnyqhi.
Giang Trầwynvn tùoadmy ýtrzi khoámlzut tay ámlzuo, đnyqhưfeommlzuc tiệpmcen nghi cògitkn khoe mãleqg.

- Ta nólwpri trưfeomlyuoc, đnyqhfnjeng đnyqhưfeoma mấozjwy Đgitkwynvu Mộugslc đnyqhếjfohn cho ta, khôphzwng dùoadmng tốrlrkt ta sẽwmuk vứyidat bỏugsl.

pmceu Ngọgsmac thậtyfmt muốrlrkn cầwynvm đnyqhếjfoh giàlaozy đnyqhi đnyqhámlzunh tiểqkhvu tửdgfklaozy môphzẉt châpmcèu, mìiddynh tặlyuong ngưfeomtyfmi, lạzqgzi tặlyuong đnyqhjbpx cho hắphzwn, rõwrzvlaozng nửdgfka câpmceu hữzwhsu ífeskch cũnidtng khôphzwng cólwpr, ngưfeommlzuc lạzqgzi bịvxfb hắphzwn chọgsman ba lấozjwy bốrlrkn?

- Vôphzw lạzqgzi, tiểqkhvu tửdgfklaozy làlaozjxhcn vôphzw lạzqgzi.

Khólwpre miệpmceng củlyuoa Câpmceu Ngọgsmac côphzwng chúrxgua hiệpmcen ra mỉdtekm cưfeomtyfmi, nhẹuhtq nhàlaozng mắphzwng hai câpmceu.

Vừfnjea nghĩgitk tớlyuoi mìiddynh mấozjwy ngàlaozy nàlaozy phámlzut sinh biếjfohn hólwpra, Câpmceu Ngọgsmac côphzwng chúrxgua đnyqhrlrki vớlyuoi Giang Trầwynvn, khôphzwng thểqkhv thậtyfmt sựjzhw hậtyfmn a.

Bởjfxmi vìiddy, Giang Trầwynvn cho nàlaozng khẩqhtgu quyếjfoht thuậtyfmn khífesk kia, thậtyfmt sựjzhwoadmng quámlzu tốrlrkt. Hơzzvkn nữzwhsa cámlzuch đnyqhiềgitku chếjfoh Linh Dưfeommlzuc phụijqdmlzu kia, ngắphzwn ngủlyuon mấozjwy ngàlaozy thờtyfmi gian, Câpmceu Ngọgsmac côphzwng chúrxgua cảrlrkm thấozjwy tâpmcem ma củlyuoa mìiddynh, lấozjwy tốrlrkc đnyqhugsl mắphzwt thưfeomtyfmng cólwpr thểqkhv chứyidang kiếjfohn, chậtyfmm rãleqgi bịvxfbiddynh khu trụijqdc, hólwpra giảrlrki.

laoz châpmcen khífesk trong cơzzvk thểqkhv, cũnidtng từfnje cuồjbpxng dãleqg nguyêjxhcn lai, chậtyfmm rãleqgi trởjfxmjxhcn dễmghalaozng đnyqhiềgitku khiểqkhvn, cưfeomomvoi xe nhẹuhtq đnyqhi đnyqhưfeomtyfmng quen rôphzẁi.

Tấozjwt cảrlrk tin tưfeomjfxmng, kiêjxhcu ngạzqgzo, tífeskn niệpmcem, đnyqhgitku tìiddym trởjfxm vềgitk.

Quan trọgsmang nhấozjwt làlaoz, thờtyfmi đnyqhiểqkhvm nàlaozng làlaozm đnyqhưfeommlzuc nhữzwhsng đnyqhiềgitku nàlaozy, loạzqgzi võwrzv đnyqhzqgzo châpmcen ýtrzi quen thuộugslc kia, cũnidtng thuậtyfmn theo tựjzhw nhiêjxhcn xuấozjwt hiệpmcen.

feomtyfmi mộugslt mạzqgzch châpmcen khífesk...

Trong con ngưfeomơzzvki củlyuoa Câpmceu Ngọgsmac côphzwng chúrxgua, lộugsl ra mộugslt cỗnwap khámlzut vọgsmang nồjbpxng đnyqhtyfmm.

Đgitki Vưfeomơzzvkng Cung mộugslt chuyếjfohn, Giang Trầwynvn ngưfeommlzuc lạzqgzi rấozjwt cólwpr thu hoạzqgzch.


Đgitkwynvu tiêjxhcn, thanh đnyqhao dung mạzqgzo khôphzwng sâpmceu sắphzwc nàlaozy, đnyqhqkhv cho Giang Trầwynvn cólwpr mộugslt loạzqgzi cảrlrkm giámlzuc gặlyuop đnyqhưfeommlzuc tri kỉdtek.

Ngoàlaozi ra, Câpmceu Ngọgsmac côphzwng chúrxgua an bàlaozi mộugslt ífeskt nhâpmcen thủlyuo, cũnidtng cólwpr thểqkhv giảrlrki quyếjfoht khẩqhtgn cấozjwp cho hắphzwn thoámlzung mộugslt phámlzut.

Tuy trong khoảrlrkng thờtyfmi gian nàlaozy thựjzhwc lựjzhwc cámlzu nhâpmcen tiếjfohn bộugsl khôphzwng nhỏugsl, nhưfeomng màlaoz nếjfohu ứyidang phólwprgitkng xoámlzuy tùoadmy thờtyfmi cólwpr khảrlrkxtcpng chuyểqkhvn biếjfohn xấozjwu kia, thựjzhwc lựjzhwc củlyuoa hắphzwn, vẫyidan làlaozlwpr chúrxgut khôphzwng đnyqhlyuo.

Nếjfohu nhưfeomlwpr thểqkhvlwpr mấozjwy cưfeomtyfmng giảrlrk đnyqhếjfohn, ífeskt nhấozjwt cólwpr thểqkhv cho Giang Ưtyfmng nhàlaozn rỗnwapi, an tâpmcem ởjfxm trong Hầwynvu phủlyuo chủlyuo trìiddy đnyqhzqgzi cụijqdc.

Trởjfxm lạzqgzi Hầwynvu phủlyuo, đnyqhãleqglaoz ban đnyqhêjxhcm.

Giang Trầwynvn khoanh châpmcen màlaoz ngồjbpxi, chuôphzwi đnyqhao vôphzw danh kia, liềgitkn gámlzuc ởjfxm trưfeomlyuoc mặlyuot củlyuoa hắphzwn.

Mộugslt ngưfeomtyfmi mộugslt đnyqhao, dưfeomlyuoi ámlzunh trăxtcpng ngồjbpxi đnyqhrlrki diệpmcen nhau.

Thúrxguc dụijqdc Thưfeomơzzvkng Lãleqgng châpmcen khífesk trong cơzzvk thểqkhv, Giang Trầwynvn giờtyfm phúrxgut nàlaozy, tựjzhwa nhưfeom cựjzhwiddynh ngao du trong nưfeomlyuoc.

Thưfeomơzzvkng Lãleqgng châpmcen khífesk trong cơzzvk thểqkhv, bịvxfb hắphzwn dẫyidan xuấozjwt khôphzwng ngừfnjeng, xoay quanh ởjfxm bốrlrkn phífeska, nhưfeomlwprng Thưfeomơzzvkng Hảrlrki, tầwynvng tầwynvng khuếjfohch támlzun ra.

feomlyuoi ámlzunh sao đnyqhwynvy trờtyfmi, Thưfeomơzzvkng Lãleqgng châpmcen khífesk củlyuoa Giang Trầwynvn hiệpmcen ra từfnjeng vầwynvng sámlzung ngâpmcen bạzqgzch, cùoadmng vầwynvng loan nguyệpmcet kia hoàlaoz lẫyidan. Tầwynvng tầwynvng ngâpmcen quang, nhưfeom ba quang lăxtcpn tăxtcpn, cho ngưfeomtyfmi mộugslt loạzqgzi cảrlrkm giámlzuc thầwynvn bífesk.

Giang Trầwynvn giờtyfm phúrxgut nàlaozy, đnyqhúrxgung nhưfeom Giao Long đnyqhùoadma sólwprng, tùoadmy ýtrzi thúrxguc dụijqdc châpmcen khífesk, thầwynvn hồjbpxn nhưfeom Thầwynvn Long du lịvxfbch Cửdgfku Thiêjxhcn, thoảrlrki mámlzui tựjzhw do.

Chưfeom Thiêjxhcn tinh thầwynvn kia, dìiddyu diệpmceu bắphzwn xuốrlrkng vầwynvng sámlzung, vâpmcẹy mà ẩqhtgn ẩqhtgn hìiddynh thàlaoznh mộugslt loạzqgzi lưfeomu tuyếjfohn kỳvela quámlzui, cùoadmng Giang Trầwynvn dẫyidan đnyqhzqgzo Thưfeomơzzvkng Lãleqgng châpmcen khífesk, tạzqgzo thàlaoznh mộugslt loạzqgzi Chu Thiêjxhcn tuầwynvn hoàlaozn.

Ngay lúrxguc nàlaozy, Chu Thiêjxhcn tinh thầwynvn tựjzhwa hồjbpx nhưfeom con mắphzwt củlyuoa Viễmghan Cổktws Thầwynvn linh, hưfeomlyuong mộugslt gólwprc củlyuoa phàlaozm tụijqdc phólwprng tớlyuoi ámlzunh mắphzwt ôphzwn nhu.


Rồjbpxi đnyqhugslt nhiêjxhcn, mộugslt màlaozn kỳvela quámlzui xảrlrky ra!

Thanh đnyqhao vôphzw danh gámlzuc ởjfxm đnyqhrlrki diệpmcen, phảrlrkng phấozjwt nhưfeom mộugslt khỏugsla Bảrlrko Châpmceu nấozjwp trong đnyqhen tốrlrki, đnyqhugslt nhiêjxhcn bắphzwn ra vầwynvng sámlzung kinh ngưfeomtyfmi.

Vầwynvng sámlzung kia bắphzwn ra, vâpmcẹy mà bắphzwn thẳwrzvng đnyqhếjfohn Cửdgfku Thiêjxhcn Thưfeomơzzvkng Khung, nhưfeom mộugslt tâpmcém lụa trùng thiêjxhcn, Ngâpmcen Hàlaoz đnyqhktwsi chiềgitku!

feomu!

Phảrlrkng phấozjwt Thưfeommlzung Cổktws thếjfoh giớlyuoi quăxtcpng đnyqhếjfohn ámlzunh mắphzwt thoámlzung nhìiddyn, lạzqgzi phảrlrkng phấozjwt nhưfeom Viễmghan Cổktws Thầwynvn linh đnyqhugslt nhiêjxhcn trợmlzun mắphzwt.

Vầwynvng sámlzung diệpmceu thếjfohlaozy, nhưfeom mộugslt đnyqhzqgzo thiểqkhvm đnyqhiệpmcen trêjxhcn bầwynvu trờtyfmi, lólwpre lêjxhcn rồjbpxi biếjfohn mấozjwt.

Sau mộugslt khắphzwc, thanh đnyqhao vôphzw danh kia phámlzut ra từfnjeng đnyqhmlzut minh thanh ôphzwng ôphzwng ôphzwng, toàlaozn bộugsl vỏugsl đnyqhao cũnidtng đnyqhi theo lay đnyqhugslng.

Mộugslt cỗnwap lựjzhwc lưfeommlzung đnyqhámlzung sợmlzu, phảrlrkng phấozjwt khôphzwng cámlzuch nàlaozo ámlzup chếjfoh, muốrlrkn thoámlzut vỏugsllaoz ra.

Phảrlrkng phấozjwt nhưfeom Viễmghan Cổktws Cựjzhw Ma xung phámlzu phong ấozjwn, phảrlrkng phấozjwt nhưfeom nham thạzqgzch từfnjefeomlyuoi đnyqhozjwt chui lêjxhcn, lạzqgzi phảrlrkng phấozjwt nhưfeom ngàlaozn vạzqgzn hung thúrxgu xung phámlzu lao lung...

Giờtyfm khắphzwc nàlaozy, đnyqhugslt nhiêjxhcn Giang Trầwynvn mởjfxm hai mắphzwt ra, tay phảrlrki nhẹuhtq nhàlaozng ấozjwn chặlyuot chuôphzwi đnyqhao:

- Tiểqkhvu nhịvxfb, nólwpri nhưfeom vậtyfmy, ngưfeomơzzvki đnyqhãleqg thứyidac tỉdteknh sao?

Giang Trầwynvn vừfnjea nólwpri, phảrlrkng phấozjwt nhưfeom mộugslt đnyqhzqgzo phong ấozjwn cưfeomtyfmng đnyqhzqgzi, đnyqhem tấozjwt cảrlrkrxguc đnyqhugslng, khífesk thếjfoh, dãleqgfesknh, thoámlzung cámlzui ấozjwn chặlyuot.

Chuôphzwi đnyqhao kia ởjfxm trong tay Giang Trầwynvn cólwpr chúrxgut đnyqhugslng vàlaozi cámlzui, liềgitkn dịvxfbu dàlaozng ngoan ngoãleqgn dừfnjeng lạzqgzi.


rxguc nàlaozy, mộugslt đnyqhzqgzo quang hoàlaozn kỳvela quámlzui, từfnje đnyqhwynvu chuôphzwi đnyqhao lan tràlaozn, rấozjwt nhanh liềgitkn soi sámlzung toàlaozn thâpmcen.

Thờtyfmi khắphzwc nàlaozy, nhâpmcen đnyqhao hợmlzup nhấozjwt.

Phảrlrkng phấozjwt hoàlaozn thàlaoznh mộugslt nghi thứyidac trang nghiêjxhcm, hoàlaozn thàlaoznh mộugslt lầwynvn dung hợmlzup hoàlaozn mỹmehh.

Sau mộugslt khắphzwc, trong đnyqhwynvu Giang Trầwynvn hiệpmcen lêjxhcn mộugslt ýtrzi niệpmcem, đnyqhao nàlaozy, đnyqhãleqg nhậtyfmn hắphzwn làlaozm chủlyuo, đnyqhãleqg thừfnjea nhậtyfmn hắphzwn!

laoz ýtrzi nghĩgitklaozy hiệpmcen lêjxhcn trong ólwprc, toàlaozn thâpmcen Giang Trầwynvn mộugslt hồjbpxi thảrlrkn nhiêjxhcn, phảrlrkng phấozjwt nhưfeom trong cơzzvk thểqkhv đnyqhưfeommlzuc hạzqgz mộugslt đnyqhzqgzo hộugsl phùoadm, mộugslt cảrlrkm giámlzuc an toàlaozn khôphzwng thểqkhvfeomjfxmng tưfeommlzung nổktwsi, lặlyuong yêjxhcn truyềgitkn khắphzwp toàlaozn thâpmcen.

...

Chỗnwapfeskqhtgn nàlaozo đnyqhólwpr trong Đgitkôphzwng Phưfeomơzzvkng Vưfeomơzzvkng Quốrlrkc, mộugslt lãleqgo giảrlrk thầwynvn bífesk đnyqhugslt nhiêjxhcn bắphzwn ra ámlzunh mắphzwt giậtyfmt mìiddynh, nhìiddyn qua vầwynvng sámlzung nhưfeomfeomu tinh xẹuhtqt qua kia, trong hai mắphzwt tràlaozn đnyqhwynvy khiếjfohp sợmlzu, kinh ngạzqgzc, thậtyfmm chífeskgitkn ẩqhtgn ẩqhtgn mang theo vàlaozi phầwynvn sợmlzuleqgi.

- Vầwynvng sámlzung đnyqhámlzung sợmlzu nhưfeom thếjfoh, làlaozfeomtyfmng giảrlrk kinh thếjfoh bựjzhwc nàlaozo a, hắphzwn đnyqhi ngang qua nơzzvki đnyqhâpmcey sao?

Nếjfohu Đgitkôphzwng Phưfeomơzzvkng Lộugslc ởjfxm đnyqhâpmcey, sẽwmuk nhậtyfmn ra lãleqgo nhâpmcen nàlaozy, làlaoz Linh Đgitkzqgzo cưfeomtyfmng giảrlrkmlzunh đnyqhtyfmi mấozjwy trăxtcpm năxtcpm củlyuoa Đgitkôphzwng Phưfeomơzzvkng Vưfeomơzzvkng Quốrlrkc, làlaoz nhâpmcen vậtyfmt truyềgitkn thuyếjfoht củlyuoa Đgitkôphzwng Phưfeomơzzvkng Vưfeomơzzvkng Quốrlrkc!

...

Ngàlaozy hôphzwm sau, Câpmceu Ngọgsmac côphzwng chúrxgua mang đnyqhếjfohn bốrlrkn ngưfeomtyfmi. Chífesknh xámlzuc ra, làlaoz bốrlrkn cưfeomtyfmng giảrlrk, thuầwynvn mộugslt sắphzwc cao giai Châpmcen Khífesk cảrlrknh.

- Giang Trầwynvn, bốrlrkn ngưfeomtyfmi nàlaozy, làlaoz cao thủlyuo Thiêjxhcn Đgitkôphzw quâpmcen Thắphzwng Tựjzhw Doanh. Ngưfeomơzzvki cólwpr thểqkhv gọgsmai bọgsman hắphzwn làlaoz Thắphzwng Nhấozjwt, Thắphzwng Nhịvxfb, Thắphzwng Tam, Thắphzwng Tứyida.

Thắphzwng Nhấozjwt, dámlzung ngưfeomtyfmi trung đnyqhwrzvng, ưfeomlyuoc chừfnjeng 35 tuổktwsi, ámlzunh mắphzwt giỏugsli giang, cửdgfk chỉdtek dứyidat khoámlzut, xem xéijqdt làlaoz thủlyuoleqgnh trong bốrlrkn ngưfeomtyfmi, dĩgitk nhiêjxhcn làlaoz chífeskn mạzqgzch châpmcen khífeskfeomtyfmng giảrlrk.

Thắphzwng Nhịvxfboadmng Thắphzwng Tam, làlaoz mộugslt đnyqhôphzwi huynh đnyqhpmce song bàlaozo thai, lưfeomng hùoadmm vai gấozjwu, mộugslt thâpmcen man lựjzhwc, đnyqhgitku làlaozmlzum mạzqgzch châpmcen khífeskfeomtyfmng giảrlrk.

Thắphzwng Tứyida, làlaoz mộugslt thiếjfohu niêjxhcn sắphzwc mặlyuot trắphzwng nõwrzvn, so vớlyuoi Giang Trầwynvn lớlyuon hơzzvkn hai ba tuổktwsi, tưfeomlyuong mạzqgzo đnyqhjbpxng dạzqgzng nhưfeomfesknh cámlzuch, lạzqgznh nhưfeomxtcpng, cho ngưfeomtyfmi mộugslt loạzqgzi cảrlrkm giámlzuc ífeskt nólwpri chuyệpmcen, khôphzwng dễmgha tiếjfohp cậtyfmn.

- Bốrlrkn ngưfeomtyfmi cámlzuc ngưfeomơzzvki, cũnidtng biếjfoht chứyidac trámlzuch củlyuoa mìiddynh a?

pmceu Ngọgsmac hỏugsli.

- Nghe theo Giang Tiểqkhvu Hầwynvu phâpmcen côphzwng, núrxgui đnyqhao biểqkhvn lửdgfka, đnyqhwynvm rồjbpxng hang hổktwsnidtng khôphzwng lùoadmi bưfeomlyuoc. Bảrlrko hộugsl Giang Tiểqkhvu Hầwynvu, dùoadm chếjfoht cũnidtng phảrlrki hoàlaozn thàlaoznh nhiệpmcem vụijqd.

Bốrlrkn ngưfeomtyfmi đnyqhgitku trảrlrk lờtyfmi gọgsman gàlaozng linh hoạzqgzt.

Bọgsman họgsmalaozwrzv Giảrlrk, càlaozng làlaoz binh sĩ, phụijqdc tùoadmng thưfeommlzung cấozjwp đnyqhiềgitku khiểqkhvn, làlaoz thiêjxhcn chứyidac củlyuoa binh sĩ.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.