Độc Tôn Tam Giới

Chương 75 : Xét nhà, tang vật tùy tiện chọn!

    trước sau   
- Đcskoâvtfzy khôfjicng phảlbsqi nówkmti nhảlbsqm sao? Ta cũcwpwng khôfjicng phảlbsqi mùiwozllnaa.

Giang Trầloisn tứvvccc giậczfmn.

- Nhữlredng thứvvcceyziy, đsqqjqzdbu làeyzi từglgd trong nhàeyzi Đcskopwww Nhưwjdw Hảlbsqi tìrrnlm ra. Y nguyêrrnln khôfjicng đsqqjljvhng, đsqqjqzdbu ởaovgfuuri nàeyziy.

- A? Cáuvlli cẩpgzvu quan nàeyziy, vâvtfẓy mà tham nhưwjdw vậczfmy?

Giang Trầloisn nghe nówkmti làeyzi tang vậczfmt củglgda Đcskopwww Nhưwjdw Hảlbsqi, liềqzdbn chửznqmi ầloism lêrrnln.

- Nguyêrrnln lai ởaovgwjdwơfuurng đsqqjôfjiceyzim quan lợhkhri nhuậczfmn nhưwjdw vậczfmy a? Ta cũcwpwng nêrrnln lo lắllnang muốogksn nhậczfmp vưwjdwơfuurng đsqqjôfjiceyzim quan hay khôfjicng a. Làeyzim chưwjdw hầloisu cówkmt ýoxoi tứvvccrrnl chứvvcc? Mỗpwwwi ngàeyziy chiếeaiqn tranh, đsqqjrriduvllu chảlbsqy mồrrnlfjici, quay đsqqjloisu lạeqgri còllnan bịcwpw ngưwjdwxdpni chèoxoin éjlirp. Làeyzim quan ởaovg kinh thàeyzinh thậczfmt tốogkst, tiểtnkru quan nhưwjdw Đcskopwww Nhưwjdw Hảlbsqi, vâvtfẓy mà cówkmt thểtnkr tham nhiềqzdbu nhưwjdw vậczfmy! Ta nówkmti ngưwjdwơfuuri dẫrrufn ta tớljvhi nơfuuri nàeyziy muốogksn làeyzim gìrrnl, khôfjicng phảlbsqi làeyzi muốogksn hủglgdwkmta ta chứvvcc? Nếeaiqu nhưwjdweyzi nhưwjdw vậczfmy, ta chỉhkhrwkmt mộljvht câvtfzu… ngưwjdwơfuuri thắllnang, nhữlredng vậczfmt nàeyziy tranh thủglgd thờxdpni gian chuyểtnkrn vàeyzio trong nhàeyzi củglgda ta a.


vtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga bịcwpw bộljvh dạeqgrng nghiêrrnlm trang củglgda hắllnan chọdecfc cho nhịcwpwn khôfjicng đsqqjưwjdwhkhrc cưwjdwxdpni mộljvht tiếeaiqng.

Đcskoljvht nhiêrrnln, nàeyzing pháuvllt hiệpgzvn, cùiwozng gia hỏuriza đsqqjáuvllng giậczfmn nàeyziy chung mộljvht chỗpwww, tâvtfzm tìrrnlnh sẽhuhf rấnhent buôfjicng lỏurizng. Ngưwjdwxdpni nàeyziy, luôfjicn có thêrrnl̉ tìrrnlm đsqqjưwjdwhkhrc cơfuur hộljvhi giởaovg tròllna quỷuvll, ởaovg trong bộljvh dạeqgrng lơfuur đsqqjãogksng kia, lạeqgri luôfjicn lộljvh ra mộljvht cỗpwww tinh thầloisn rộljvhng rãogksi lạeqgrc quan.

- Giang Trầloisn, Vưwjdwơfuurng huynh phâvtfzn phówkmt, nhữlredng thứvvcc kia, ngưwjdwơfuuri cówkmt thểtnkriwozy tiệpgzvn chọdecfn.

- Thậczfmt làeyzi ýoxoi đsqqjcwpwnh hủglgdwkmta ta?

Giang Trầloisn lạeqgri khôfjicng nghĩejsg tớljvhi, Câvtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga dẫrrufn hắllnan tớljvhi nơfuuri nàeyziy, dĩejsg nhiêrrnln làeyziwkmt chuyệpgzvn nhưwjdw vậczfmy.

- Ngưwjdwơfuuri sẽhuhf khôfjicng thậczfmt sựlred tấnhent cảlbsq đsqqjqzdbu muốogksn chứvvcc?

vtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga trừglgdng lớljvhn hai mắllnat.

- Loạeqgri vậczfmt hoàeyzing bạeqgrch nàeyziy, ta muốogksn cũcwpwng khôfjicng cầloisn từglgd trong tay tham quan cầloism. Bấnhent quáuvll ta ngưwjdwhkhrc lạeqgri cówkmt thểtnkrvtfzn nhăfuuŕc thay cáuvllc ngưwjdwơfuuri tiêrrnlu thoáuvllng mộljvht pháuvllt.

Giang Trầloisn cưwjdwxdpni ha hảlbsqwkmti:

- Nếeaiqu nhưwjdw ta nhớljvh khôfjicng lầloism, trong lãogksnh đsqqjcwpwa Kim Sơfuurn Hầloisu, mấnheny năfuurm liêrrnln tụkpflc hồrrnlng thủglgdy, dâvtfzn chúaovgng lầloism than, mưwjdwxdpni thấnhent chíwpfbn khôfjicng. Nhữlredng tang vậczfmt nàeyziy, nếeaiqu cówkmt thểtnkr cầloism lấnheny đsqqji cứvvccu tếeaiq nạeqgrn dâvtfzn, vẫrrufn cówkmt thểtnkr xem làeyzi việpgzvc thiệpgzvn. Cũcwpwng khôfjicng biếeaiqt, quốogksc quâvtfzn nhàeyzi củglgda ngưwjdwơfuuri, cówkmt bỏuriz đsqqjưwjdwhkhrc hay khôfjicng?

- Ngưwjdwơfuuri... chuyêrrnḷn này là thâvtfẓt?

vtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga vạeqgrn khôfjicng nghĩejsg tớljvhi, trong miệpgzvng Giang Trầloisn, vâvtfẓy mà nówkmti ra mộljvht phen nhưwjdw thếeaiq, đsqqjtnkr cho nàeyzing đsqqjogksi vớljvhi Giang Trầloisn nhiềqzdbu hơfuurn mộljvht phầloisn nhậczfmn thứvvccc.

Giang Trầloisn nghiêrrnlm mặrgtgt nówkmti:


- Ngưwjdwơfuuri cảlbsqm thấnheny ta sẽhuhf cầloism trăfuurm vạeqgrn nạeqgrn dâvtfzn nówkmti giỡasoln sao?

vtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga mộljvht hồrrnli choáuvllng váuvllng, bịcwpw "Hạeqgro Nhiêrrnln Chíwpfbnh Khíwpfb" củglgda Giang Trầloisn làeyzim cho cówkmt chúaovgt khôfjicng thởaovg nổrridi, cuốogksi cùiwozng mắllnat phưwjdwhkhrng củglgda nàeyzing nhảlbsqy lêrrnln:

- Tốogkst, chuyệpgzvn nàeyziy, ta thay Vưwjdwơfuurng huynh làeyzim chủ. Nếeaiqu nhưwjdw nhớljvh khôfjicng lầloism, Kim Sơfuurn Hầloisu cùiwozng nhàeyzi củglgda ngưwjdwơfuuri làeyzi thếeaiq giao a?

- Cứvvccu tếeaiq nạeqgrn dâvtfzn, làeyzi đsqqjvvccc chíwpfbnh, thanh danh làeyziwjdwơfuurng thấnhent cáuvllc ngưwjdwơfuuri hưwjdwaovgng, cùiwozng hai nhàeyzi chúaovgng ta giao tìrrnlnh cówkmt quan hệpgzvrrnl?

Giang Trầloisn hỏurizi lạeqgri, đsqqjtnkr cho Câvtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga xâvtfźu hôfjic̉, cảlbsqm giáuvllc lờxdpni nàeyziy củglgda mìrrnlnh xáuvllc thựlredc cówkmt chút khôfjicng cówkmt trìrrnlnh đsqqjljvh, nêrrnln mắllnang.

Xấnhenu hổrrid mộljvht láuvllt, Câvtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga cuốogksi cùiwozng tìrrnlm đsqqjưwjdwhkhrc chủglgd đsqqjqzdb:

- Giang Trầloisn, Đcskopwww Nhưwjdw Hảlbsqi nàeyziy yêrrnlu thíwpfbch cấnhent chứvvcca thầloisn binh lợhkhri khíwpfb, nhữlredng binh khíwpfbeyziy, đsqqjqzdbu làeyzi vậczfmt bấnhent phàeyzim. Ngưwjdwơfuuri khôfjicng chọdecfn mộljvht hai kiệpgzvn sao?

- A? vậczfmy ta liềqzdbn khôfjicng kháuvllch khíwpfb.

Giang Trầloisn khôfjicng cówkmt cựlred tuyệpgzvt, đsqqji tớljvhi bêrrnln cạeqgrnh từglgdng dãogksy binh khíwpfb.

Binh khíwpfb phàeyzim tụkpflc, xưwjdwng làeyzi thầloisn binh lợhkhri khíwpfb, cáuvlli kia làeyziwkmt chúaovgt khoa trưwjdwơfuurng.

Giang Trầloisn quéjlirt mộljvht trậczfmn, đsqqjeqgri bộljvh phậczfmn ởaovg trong mắllnat hắllnan, đsqqjqzdbu làeyzi đsqqjrrnlng náuvllt sắllnat vụkpfln, bấnhent quáuvllcwpwng cówkmteyzii mówkmtn làeyzim hắllnan liếeaiqc mắllnat nhìrrnln nhiềqzdbu mấnheny lầloisn.

Giang Trầloisn đsqqjem áuvllnh mắllnat dừglgdng ởaovg mộljvht thanh đsqqjao ba thưwjdwljvhc. Đcskoao nàeyziy nấnhenp trong vỏuriz đsqqjao, nhưwjdw Tiềqzdbm Long phụkpflc uyêrrnln. Từglgdrrnln ngoàeyzii nhìrrnln vàeyzio, khôfjicng hềqzdbwkmt chúaovgt sáuvllng bówkmtng, cũcwpwng khôfjicng thấnheny đsqqjưwjdwhkhrc.

Nhưwjdwng màeyzi lấnheny nhãogksn lựlredc củglgda Giang Trầloisn, lạeqgri đsqqjtnkr cho hắllnan cảlbsqm nhậczfmn đsqqjưwjdwhkhrc đsqqjao nàeyziy ởaovg bềqzdb ngoàeyzii bìrrnlnh thưwjdwxdpnng, ẩpgzvn ẩpgzvn ẩpgzvn núaovgp lấnheny lựlredc lưwjdwhkhrng bưwjdwljvhng bỉhkhrnh nàeyzio đsqqjówkmt.


Đcskoówkmteyzi mộljvht loạeqgri khíwpfb thếeaiq khinh thưwjdwxdpnng phàeyzim trầloisn tụkpflc sựlred.

Đcskoówkmteyzi mộljvht loạeqgri ngạeqgro khíwpfb khinh thưwjdwxdpnng cùiwozng binh khíwpfb phàeyzim tụkpflc thôfjicng đsqqjrrnlng làeyzim bậczfmy.

- Làeyziwkmt!

aovgc Giang Trầloisn chứvvccng kiếeaiqn đsqqjao nàeyziy, liềqzdbn chọdecfn nówkmt. Thờxdpni đsqqjiểtnkrm nêrrnln đsqqjiệpgzvu thấnhenp, thìrrnlpgzvn núaovgp. Thờxdpni đsqqjiểtnkrm câvtfz̀n nówkmt bộljvhc lộljvheyzii năfuurng, tuyệpgzvt đsqqjogksi vui lòllnang lộljvh ra vầloisng sáuvllng tuyệpgzvt thếeaiq!

Đcskoâvtfzy làeyziwpfbnh tìrrnlnh củglgda Giang Trầloisn, cũcwpwng làeyziwpfbnh tìrrnlnh củglgda đsqqjao nàeyziy.

wpfbnh cáuvllch hợhkhrp nhau, làeyzi hợhkhrp duyêrrnln!

vtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga thấnheny Giang Trầloisn bỏuriz qua nhữlredng binh khíwpfbeyzio quang khiếeaiqp ngưwjdwxdpni kia, lạeqgri tuyểtnkrn mộljvht thanh đsqqjao bềqzdb ngoàeyzii thưwjdwxdpnng thưwjdwxdpnng khôfjicng cówkmtrrnl lạeqgr, hơfuuri chúaovgt kinh ngạeqgrc.

- Giang Trầloisn, khốogksi nàeyziy làeyzi Trọdecfng Vũcwpw Kim Tinh, chíwpfbnh làeyzieyzii liệpgzvu tuyệpgzvt hảlbsqo luyệpgzvn chếeaiq binh khíwpfb, sao ngưwjdwơfuuri lạeqgri khôfjicng vừglgda mắllnat?

vtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga chỉhkhrwkmt thểtnkr kiêrrnln trìrrnl đsqqjqzdb cửznqm.

Nếeaiqu nhưwjdw Giang Trầloisn chỉhkhr tuyểtnkrn mộljvht thanh đsqqjao, Câvtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga sẽhuhf cảlbsqm thấnheny, phầloisn báuvllo đsqqjáuvllp nàeyziy xa xa khôfjicng bằeqqmng Giang Trầloisn trợhkhr giúaovgp nàeyzing.

- A? Ta cho rằeqqmng chỉhkhrwkmt thểtnkr chọdecfn mộljvht kiệpgzvn nàeyziy. Vậczfmt kia, cũcwpwng tuyểtnkrn a. Bấnhent quáuvll ta cówkmt đsqqjao nàeyziy, vũcwpw khíwpfb kháuvllc tạeqgrm thờxdpni khôfjicng cầloisn.

Giang Trầloisn dừglgdng mộljvht chúaovgt, chợhkhrt nhớljvh tớljvhi cáuvlli gìrrnl, lờxdpni nówkmti xoay chuyểtnkrn.

- Tiềqzdbm Long thi hộljvhi sắllnap bắllnat đsqqjloisu, ngưwjdwhkhrc lạeqgri làeyzi phảlbsqi làeyzim chúaovgt chuẩpgzvn bịcwpw. Ngưwjdwơfuuri ởaovgwjdwơfuurng đsqqjôfjic nhâvtfzn mạeqgrch có lẽ rấnhent rộljvhng a? Giúaovgp ta đsqqjem nówkmt chếeaiq thàeyzinh phi đsqqjao a.


- Chếeaiq phi đsqqjao?

vtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga sữlredng sờxdpn, cảlbsqm thấnheny vậczfmt tốogkst bựlredc nàeyziy, nêrrnln luyệpgzvn chếeaiq thầloisn binh lợhkhri khíwpfb mớljvhi đsqqjúaovgng, chếeaiq phi đsqqjao, cówkmt chúaovgt đsqqjáuvllng tiếeaiqc a.

- Đcskoúng, theo nhưwjdwwjdẃc năfuuṛng, đsqqjáuvllnh chếeaiq mộljvht bộljvh phi đsqqjao, chíwpfbn chuôfjici.

Giang Trầloisn mớljvhi mặrgtgc kệpgzvuvlli gìrrnl phung phíwpfb củglgda trờxdpni, Trọdecfng Vũcwpw Kim Tinh nàeyziy, cówkmt thểtnkreyzim phi đsqqjao cho Giang Trầloisn hắllnan, làeyzi tạeqgro hówkmta củglgda khốogksi Trọdecfng Vũcwpw Kim Tinh nàeyziy.

Thấnheny Giang Trầloisn kiêrrnln trìrrnl nhưwjdw vậczfmy, Câvtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga tựlred nhiêrrnln sẽhuhf khôfjicng bởaovgi vìrrnl mộljvht khốogksi Trọdecfng Vũcwpw Kim Tinh, liềqzdbn nghịcwpwch tâvtfzm ýoxoi củglgda Giang Trầloisn, lậczfmp tứvvccc gậczfmt gậczfmt đsqqjloisu nówkmti:

- Ta tranh thủglgd mấnheny ngàeyziy nay luyệpgzvn thàeyzinh cho ngưwjdwơfuuri.

- Âuvlln, bộljvh dạeqgrng ngoan ngoãogksn nhưwjdw vậczfmy, khôfjicng phảlbsqi càeyzing làeyzim ngưwjdwxdpni kháuvllc ưwjdwa thíwpfbch sao!

Giang Trầloisn mộljvht bộljvh giáuvllo huấnhenn tiểtnkru nữlredeyzii nówkmti.

vtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga đsqqjogksi vớljvhi Giang Trầloisn đsqqjãogksfjic lựlredc đsqqjnhenu khẩpgzvu, mắllnat trắllnang khôfjicng còllnan chúaovgt máuvllu, bỗpwwwng nhiêrrnln lạeqgri nghĩejsg tớljvhi mộljvht chuyệpgzvn:

- Đcskoúaovgng rồrrnli Giang Trầloisn, cuốogksi ngàeyziy Đcskoan Vưwjdwơfuurng Uyểtnkrn cówkmt mộljvht đsqqjan dưwjdwhkhrc hộljvhi, ta đsqqjưwjdwhkhrc đsqqjếeaiqn tin tứvvccc, Đcskoan Vưwjdwơfuurng Uyểtnkrn nàeyziy dãogksvtfzm rấnhent lớljvhn, chỉhkhr sợhkhreyziwjdwljvhng vềqzdb phíwpfba Dưwjdwhkhrc Sưwjdw Đcskoiệpgzvn a. Giang gia cáuvllc ngưwjdwơfuuri cùiwozng Dưwjdwhkhrc Sưwjdw Đcskoiệpgzvn cówkmt quan hệpgzv hợhkhrp táuvllc, nêrrnln đsqqjqzdb phòllnang mộljvht chúaovgt.

- Ha ha, việpgzvc nàeyziy sao, ta cũcwpwng cówkmt nghe nówkmti. Có lẽ sẽhuhf rấnhent thúaovg vịcwpw a.

Giang Trầloisn lộljvh ra dáuvllng tưwjdwơfuuri cưwjdwxdpni vôfjic hạeqgri, hồrrnln nhiêrrnln khôfjicng coi đsqqjówkmteyzi chuyệpgzvn quan trọdecfng.

iwozy ýoxoi khoáuvllt tay áuvllo nówkmti:

- Nếeaiqu khôfjicng cówkmt việpgzvc gìrrnl, ta đsqqji trưwjdwljvhc a.

vtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga thấnheny bộljvh dạeqgrng hắllnan hôfjic̀ đsqqjôfjic̀ khôfjicng thèoxoim đsqqjtnkr ýoxoi, giậczfmn khôfjicng biếeaiqt làeyzim sao a. Nhưwjdwng nghĩejsg lạeqgri, thằeqqmng nàeyziy lầloisn nàeyzio khôfjicng phảlbsqi nhưwjdw vậczfmy?

Lầloisn trưwjdwljvhc ởaovg chỗpwww Long Đcskoeqqmng Hầloisu, bịcwpw Bạeqgrch Hổrrid hầloisu truyềqzdbn nhâvtfzn Bạeqgrch Chiếeaiqn Vâvtfzn khiêrrnlu chiếeaiqn, tiểtnkru tửznqmeyziy khôfjicng phảlbsqi cũcwpwng mộljvht bộljvh khôfjicng đsqqjếeaiqm xỉhkhra tớljvhi sao?

Kếeaiqt quảlbsq nhưwjdw thếeaiqeyzio? Bạeqgrch Chiếeaiqn Vâvtfzn bịcwpw thu thậczfmp môfjic̣t châvtfz̀u, bâvtfzy giờxdpn đsqqjogksi vớljvhi Giang Trầloisn rấnhent dễkkbp bảlbsqo, giốogksng nhưwjdw thay đsqqjrridi mộljvht ngưwjdwxdpni vậczfmy.

- Chẳmmzfng lẽhuhfwkmti, tiểtnkru tửznqmeyziy vàeyzii ngàeyziy khôfjicng lộljvh diệpgzvn, làeyzi đsqqjang âvtfzm thầloism giởaovg tròllna hay sao?

iwozng Giang Trầloisn liêrrnln hệpgzv sốogks lầloisn càeyzing nhiềqzdbu, Câvtfzu Ngọdecfc côfjicng chúaovga đsqqjogksi vớljvhi Giang Trầloisn đsqqjùiwoza giỡasoln cũcwpwng hiêrrnl̉u rõ càeyzing nhiềqzdbu.

aovgc tiểtnkru tửznqmeyziy lộljvh ra dáuvllng tưwjdwơfuuri cưwjdwxdpni cảlbsq ngưwjdwxdpni lẫrrufn vậczfmt vôfjic hạeqgri, làeyzi đsqqjang cówkmt âvtfzm mưwjdwu a.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.