Độc Tôn Tam Giới

Chương 75 : Xét nhà, tang vật tùy tiện chọn!

    trước sau   
- Đkvglâvbkpy khôxyxong phảtmhli nóytuli nhảtmhlm sao? Ta cũcsbpng khôxyxong phảtmhli mùmvtimetua.

Giang Trầmetun tứlevkc giậrjogn.

- Nhữucoing thứlevkjemvy, đnjyvethnu làjemv từnroo trong nhàjemv Đkvglknln Nhưflah Hảtmhli tìssbum ra. Y nguyêshdrn khôxyxong đnjyvibding, đnjyvethnu ởurybvbkpi nàjemvy.

- A? Cáioioi cẩqcveu quan nàjemvy, vâvbkp̣y mà tham nhưflah vậrjogy?

Giang Trầmetun nghe nóytuli làjemv tang vậrjogt củuruna Đkvglknln Nhưflah Hảtmhli, liềethnn chửfpvwi ầmetum lêshdrn.

- Nguyêshdrn lai ởurybflahơvbkpng đnjyvôxyxojemvm quan lợrwrvi nhuậrjogn nhưflah vậrjogy a? Ta cũcsbpng nêshdrn lo lắcsbpng muốtmhln nhậrjogp vưflahơvbkpng đnjyvôxyxojemvm quan hay khôxyxong a. Làjemvm chưflah hầmetuu cóytul ývbkp tứlevkssbu chứlevk? Mỗknlni ngàjemvy chiếgijon tranh, đnjyvquuiioiou chảtmhly mồucoixyxoi, quay đnjyvmetuu lạrwrvi còmetun bịuryb ngưflahsioli chèawhbn étmhlp. Làjemvm quan ởuryb kinh thàjemvnh thậrjogt tốtmhlt, tiểoqafu quan nhưflah Đkvglknln Nhưflah Hảtmhli, vâvbkp̣y mà cóytul thểoqaf tham nhiềethnu nhưflah vậrjogy! Ta nóytuli ngưflahơvbkpi dẫemfen ta tớpqkui nơvbkpi nàjemvy muốtmhln làjemvm gìssbu, khôxyxong phảtmhli làjemv muốtmhln hủurunytula ta chứlevk? Nếgijou nhưflahjemv nhưflah vậrjogy, ta chỉwhsbytul mộibdit câvbkpu… ngưflahơvbkpi thắcsbpng, nhữucoing vậrjogt nàjemvy tranh thủurun thờsioli gian chuyểoqafn vàjemvo trong nhàjemv củuruna ta a.


vbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza bịuryb bộibdi dạrwrvng nghiêshdrm trang củuruna hắcsbpn chọurybc cho nhịurybn khôxyxong đnjyvưflahrwrvc cưflahsioli mộibdit tiếgijong.

Đkvglibdit nhiêshdrn, nàjemvng pháioiot hiệvdsqn, cùmvting gia hỏytula đnjyváioiong giậrjogn nàjemvy chung mộibdit chỗknln, tâvbkpm tìssbunh sẽowpe rấujywt buôxyxong lỏytulng. Ngưflahsioli nàjemvy, luôxyxon có thêshdr̉ tìssbum đnjyvưflahrwrvc cơvbkp hộibdii giởuryb tròmetu quỷkwqo, ởuryb trong bộibdi dạrwrvng lơvbkp đnjyvãjemvng kia, lạrwrvi luôxyxon lộibdi ra mộibdit cỗknln tinh thầmetun rộibding rãjemvi lạrwrvc quan.

- Giang Trầmetun, Vưflahơvbkpng huynh phâvbkpn phóytul, nhữucoing thứlevk kia, ngưflahơvbkpi cóytul thểoqafmvtiy tiệvdsqn chọurybn.

- Thậrjogt làjemv ývbkp đnjyvurybnh hủurunytula ta?

Giang Trầmetun lạrwrvi khôxyxong nghĩqcve tớpqkui, Câvbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza dẫemfen hắcsbpn tớpqkui nơvbkpi nàjemvy, dĩqcve nhiêshdrn làjemvytul chuyệvdsqn nhưflah vậrjogy.

- Ngưflahơvbkpi sẽowpe khôxyxong thậrjogt sựtmhl tấujywt cảtmhl đnjyvethnu muốtmhln chứlevk?

vbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza trừnroong lớpqkun hai mắcsbpt.

- Loạrwrvi vậrjogt hoàjemvng bạrwrvch nàjemvy, ta muốtmhln cũcsbpng khôxyxong cầmetun từnroo trong tay tham quan cầmetum. Bấujywt quáioio ta ngưflahrwrvc lạrwrvi cóytul thểoqafvbkpn nhăquuíc thay cáioioc ngưflahơvbkpi tiêshdru thoáioiong mộibdit pháioiot.

Giang Trầmetun cưflahsioli ha hảtmhlytuli:

- Nếgijou nhưflah ta nhớpqku khôxyxong lầmetum, trong lãjemvnh đnjyvuryba Kim Sơvbkpn Hầmetuu, mấujywy năquuim liêshdrn tụzwarc hồucoing thủuruny, dâvbkpn chúnjpzng lầmetum than, mưflahsioli thấujywt chíipjxn khôxyxong. Nhữucoing tang vậrjogt nàjemvy, nếgijou cóytul thểoqaf cầmetum lấujywy đnjyvi cứlevku tếgijo nạrwrvn dâvbkpn, vẫemfen cóytul thểoqaf xem làjemv việvdsqc thiệvdsqn. Cũcsbpng khôxyxong biếgijot, quốtmhlc quâvbkpn nhàjemv củuruna ngưflahơvbkpi, cóytul bỏytul đnjyvưflahrwrvc hay khôxyxong?

- Ngưflahơvbkpi... chuyêshdṛn này là thâvbkp̣t?

vbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza vạrwrvn khôxyxong nghĩqcve tớpqkui, trong miệvdsqng Giang Trầmetun, vâvbkp̣y mà nóytuli ra mộibdit phen nhưflah thếgijo, đnjyvoqaf cho nàjemvng đnjyvtmhli vớpqkui Giang Trầmetun nhiềethnu hơvbkpn mộibdit phầmetun nhậrjogn thứlevkc.

Giang Trầmetun nghiêshdrm mặogtit nóytuli:


- Ngưflahơvbkpi cảtmhlm thấujywy ta sẽowpe cầmetum trăquuim vạrwrvn nạrwrvn dâvbkpn nóytuli giỡogtin sao?

vbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza mộibdit hồucoii choáioiong váioiong, bịuryb "Hạrwrvo Nhiêshdrn Chíipjxnh Khíipjx" củuruna Giang Trầmetun làjemvm cho cóytul chúnjpzt khôxyxong thởuryb nổquuii, cuốtmhli cùmvting mắcsbpt phưflahrwrvng củuruna nàjemvng nhảtmhly lêshdrn:

- Tốtmhlt, chuyệvdsqn nàjemvy, ta thay Vưflahơvbkpng huynh làjemvm chủ. Nếgijou nhưflah nhớpqku khôxyxong lầmetum, Kim Sơvbkpn Hầmetuu cùmvting nhàjemv củuruna ngưflahơvbkpi làjemv thếgijo giao a?

- Cứlevku tếgijo nạrwrvn dâvbkpn, làjemv đnjyvlevkc chíipjxnh, thanh danh làjemvflahơvbkpng thấujywt cáioioc ngưflahơvbkpi hưflahurybng, cùmvting hai nhàjemv chúnjpzng ta giao tìssbunh cóytul quan hệvdsqssbu?

Giang Trầmetun hỏytuli lạrwrvi, đnjyvoqaf cho Câvbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza xâvbkṕu hôxyxỏ, cảtmhlm giáioioc lờsioli nàjemvy củuruna mìssbunh xáioioc thựtmhlc cóytul chút khôxyxong cóytul trìssbunh đnjyvibdi, nêshdrn mắcsbpng.

Xấujywu hổquui mộibdit láioiot, Câvbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza cuốtmhli cùmvting tìssbum đnjyvưflahrwrvc chủurun đnjyvethn:

- Giang Trầmetun, Đkvglknln Nhưflah Hảtmhli nàjemvy yêshdru thíipjxch cấujywt chứlevka thầmetun binh lợrwrvi khíipjx, nhữucoing binh khíipjxjemvy, đnjyvethnu làjemv vậrjogt bấujywt phàjemvm. Ngưflahơvbkpi khôxyxong chọurybn mộibdit hai kiệvdsqn sao?

- A? vậrjogy ta liềethnn khôxyxong kháioioch khíipjx.

Giang Trầmetun khôxyxong cóytul cựtmhl tuyệvdsqt, đnjyvi tớpqkui bêshdrn cạrwrvnh từnroong dãjemvy binh khíipjx.

Binh khíipjx phàjemvm tụzwarc, xưflahng làjemv thầmetun binh lợrwrvi khíipjx, cáioioi kia làjemvytul chúnjpzt khoa trưflahơvbkpng.

Giang Trầmetun quétmhlt mộibdit trậrjogn, đnjyvrwrvi bộibdi phậrjogn ởuryb trong mắcsbpt hắcsbpn, đnjyvethnu làjemv đnjyvucoing náioiot sắcsbpt vụzwarn, bấujywt quáioiocsbpng cóytuljemvi móytuln làjemvm hắcsbpn liếgijoc mắcsbpt nhìssbun nhiềethnu mấujywy lầmetun.

Giang Trầmetun đnjyvem áioionh mắcsbpt dừnroong ởuryb mộibdit thanh đnjyvao ba thưflahpqkuc. Đkvglao nàjemvy nấujywp trong vỏytul đnjyvao, nhưflah Tiềethnm Long phụzwarc uyêshdrn. Từnrooshdrn ngoàjemvi nhìssbun vàjemvo, khôxyxong hềethnytul chúnjpzt sáioiong bóytulng, cũcsbpng khôxyxong thấujywy đnjyvưflahrwrvc.

Nhưflahng màjemv lấujywy nhãjemvn lựtmhlc củuruna Giang Trầmetun, lạrwrvi đnjyvoqaf cho hắcsbpn cảtmhlm nhậrjogn đnjyvưflahrwrvc đnjyvao nàjemvy ởuryb bềethn ngoàjemvi bìssbunh thưflahsiolng, ẩqcven ẩqcven ẩqcven núnjpzp lấujywy lựtmhlc lưflahrwrvng bưflahpqkung bỉwhsbnh nàjemvo đnjyvóytul.


Đkvglóytuljemv mộibdit loạrwrvi khíipjx thếgijo khinh thưflahsiolng phàjemvm trầmetun tụzwarc sựtmhl.

Đkvglóytuljemv mộibdit loạrwrvi ngạrwrvo khíipjx khinh thưflahsiolng cùmvting binh khíipjx phàjemvm tụzwarc thôxyxong đnjyvucoing làjemvm bậrjogy.

- Làjemvytul!

njpzc Giang Trầmetun chứlevkng kiếgijon đnjyvao nàjemvy, liềethnn chọurybn nóytul. Thờsioli đnjyviểoqafm nêshdrn đnjyviệvdsqu thấujywp, thìssbuqcven núnjpzp. Thờsioli đnjyviểoqafm câvbkp̀n nóytul bộibdic lộibdijemvi năquuing, tuyệvdsqt đnjyvtmhli vui lòmetung lộibdi ra vầmetung sáioiong tuyệvdsqt thếgijo!

Đkvglâvbkpy làjemvipjxnh tìssbunh củuruna Giang Trầmetun, cũcsbpng làjemvipjxnh tìssbunh củuruna đnjyvao nàjemvy.

ipjxnh cáioioch hợrwrvp nhau, làjemv hợrwrvp duyêshdrn!

vbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza thấujywy Giang Trầmetun bỏytul qua nhữucoing binh khíipjxjemvo quang khiếgijop ngưflahsioli kia, lạrwrvi tuyểoqafn mộibdit thanh đnjyvao bềethn ngoàjemvi thưflahsiolng thưflahsiolng khôxyxong cóytulssbu lạrwrv, hơvbkpi chúnjpzt kinh ngạrwrvc.

- Giang Trầmetun, khốtmhli nàjemvy làjemv Trọurybng Vũcsbp Kim Tinh, chíipjxnh làjemvjemvi liệvdsqu tuyệvdsqt hảtmhlo luyệvdsqn chếgijo binh khíipjx, sao ngưflahơvbkpi lạrwrvi khôxyxong vừnrooa mắcsbpt?

vbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza chỉwhsbytul thểoqaf kiêshdrn trìssbu đnjyvethn cửfpvw.

Nếgijou nhưflah Giang Trầmetun chỉwhsb tuyểoqafn mộibdit thanh đnjyvao, Câvbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza sẽowpe cảtmhlm thấujywy, phầmetun báioioo đnjyváioiop nàjemvy xa xa khôxyxong bằioiong Giang Trầmetun trợrwrv giúnjpzp nàjemvng.

- A? Ta cho rằioiong chỉwhsbytul thểoqaf chọurybn mộibdit kiệvdsqn nàjemvy. Vậrjogt kia, cũcsbpng tuyểoqafn a. Bấujywt quáioio ta cóytul đnjyvao nàjemvy, vũcsbp khíipjx kháioioc tạrwrvm thờsioli khôxyxong cầmetun.

Giang Trầmetun dừnroong mộibdit chúnjpzt, chợrwrvt nhớpqku tớpqkui cáioioi gìssbu, lờsioli nóytuli xoay chuyểoqafn.

- Tiềethnm Long thi hộibdii sắcsbpp bắcsbpt đnjyvmetuu, ngưflahrwrvc lạrwrvi làjemv phảtmhli làjemvm chúnjpzt chuẩqcven bịuryb. Ngưflahơvbkpi ởurybflahơvbkpng đnjyvôxyxo nhâvbkpn mạrwrvch có lẽ rấujywt rộibding a? Giúnjpzp ta đnjyvem nóytul chếgijo thàjemvnh phi đnjyvao a.


- Chếgijo phi đnjyvao?

vbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza sữucoing sờsiol, cảtmhlm thấujywy vậrjogt tốtmhlt bựtmhlc nàjemvy, nêshdrn luyệvdsqn chếgijo thầmetun binh lợrwrvi khíipjx mớpqkui đnjyvúnjpzng, chếgijo phi đnjyvao, cóytul chúnjpzt đnjyváioiong tiếgijoc a.

- Đkvglúng, theo nhưflahflah́c năquuịng, đnjyváioionh chếgijo mộibdit bộibdi phi đnjyvao, chíipjxn chuôxyxoi.

Giang Trầmetun mớpqkui mặogtic kệvdsqioioi gìssbu phung phíipjx củuruna trờsioli, Trọurybng Vũcsbp Kim Tinh nàjemvy, cóytul thểoqafjemvm phi đnjyvao cho Giang Trầmetun hắcsbpn, làjemv tạrwrvo hóytula củuruna khốtmhli Trọurybng Vũcsbp Kim Tinh nàjemvy.

Thấujywy Giang Trầmetun kiêshdrn trìssbu nhưflah vậrjogy, Câvbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza tựtmhl nhiêshdrn sẽowpe khôxyxong bởurybi vìssbu mộibdit khốtmhli Trọurybng Vũcsbp Kim Tinh, liềethnn nghịurybch tâvbkpm ývbkp củuruna Giang Trầmetun, lậrjogp tứlevkc gậrjogt gậrjogt đnjyvmetuu nóytuli:

- Ta tranh thủurun mấujywy ngàjemvy nay luyệvdsqn thàjemvnh cho ngưflahơvbkpi.

- Âlpphn, bộibdi dạrwrvng ngoan ngoãjemvn nhưflah vậrjogy, khôxyxong phảtmhli càjemvng làjemvm ngưflahsioli kháioioc ưflaha thíipjxch sao!

Giang Trầmetun mộibdit bộibdi giáioioo huấujywn tiểoqafu nữucoijemvi nóytuli.

vbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza đnjyvtmhli vớpqkui Giang Trầmetun đnjyvãjemvxyxo lựtmhlc đnjyvujywu khẩqcveu, mắcsbpt trắcsbpng khôxyxong còmetun chúnjpzt máioiou, bỗknlnng nhiêshdrn lạrwrvi nghĩqcve tớpqkui mộibdit chuyệvdsqn:

- Đkvglúnjpzng rồucoii Giang Trầmetun, cuốtmhli ngàjemvy Đkvglan Vưflahơvbkpng Uyểoqafn cóytul mộibdit đnjyvan dưflahrwrvc hộibdii, ta đnjyvưflahrwrvc đnjyvếgijon tin tứlevkc, Đkvglan Vưflahơvbkpng Uyểoqafn nàjemvy dãjemvvbkpm rấujywt lớpqkun, chỉwhsb sợrwrvjemvflahpqkung vềethn phíipjxa Dưflahrwrvc Sưflah Đkvgliệvdsqn a. Giang gia cáioioc ngưflahơvbkpi cùmvting Dưflahrwrvc Sưflah Đkvgliệvdsqn cóytul quan hệvdsq hợrwrvp táioioc, nêshdrn đnjyvethn phòmetung mộibdit chúnjpzt.

- Ha ha, việvdsqc nàjemvy sao, ta cũcsbpng cóytul nghe nóytuli. Có lẽ sẽowpe rấujywt thúnjpz vịuryb a.

Giang Trầmetun lộibdi ra dáioiong tưflahơvbkpi cưflahsioli vôxyxo hạrwrvi, hồucoin nhiêshdrn khôxyxong coi đnjyvóytuljemv chuyệvdsqn quan trọurybng.

mvtiy ývbkp khoáioiot tay áioioo nóytuli:

- Nếgijou khôxyxong cóytul việvdsqc gìssbu, ta đnjyvi trưflahpqkuc a.

vbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza thấujywy bộibdi dạrwrvng hắcsbpn hôxyxò đnjyvôxyxò khôxyxong thèawhbm đnjyvoqaf ývbkp, giậrjogn khôxyxong biếgijot làjemvm sao a. Nhưflahng nghĩqcve lạrwrvi, thằioiong nàjemvy lầmetun nàjemvo khôxyxong phảtmhli nhưflah vậrjogy?

Lầmetun trưflahpqkuc ởuryb chỗknln Long Đkvglioiong Hầmetuu, bịuryb Bạrwrvch Hổquui hầmetuu truyềethnn nhâvbkpn Bạrwrvch Chiếgijon Vâvbkpn khiêshdru chiếgijon, tiểoqafu tửfpvwjemvy khôxyxong phảtmhli cũcsbpng mộibdit bộibdi khôxyxong đnjyvếgijom xỉwhsba tớpqkui sao?

Kếgijot quảtmhl nhưflah thếgijojemvo? Bạrwrvch Chiếgijon Vâvbkpn bịuryb thu thậrjogp môxyxọt châvbkp̀u, bâvbkpy giờsiol đnjyvtmhli vớpqkui Giang Trầmetun rấujywt dễvmse bảtmhlo, giốtmhlng nhưflah thay đnjyvquuii mộibdit ngưflahsioli vậrjogy.

- Chẳfrkdng lẽowpeytuli, tiểoqafu tửfpvwjemvy vàjemvi ngàjemvy khôxyxong lộibdi diệvdsqn, làjemv đnjyvang âvbkpm thầmetum giởuryb tròmetu hay sao?

mvting Giang Trầmetun liêshdrn hệvdsq sốtmhl lầmetun càjemvng nhiềethnu, Câvbkpu Ngọurybc côxyxong chúnjpza đnjyvtmhli vớpqkui Giang Trầmetun đnjyvùmvtia giỡogtin cũcsbpng hiêshdr̉u rõ càjemvng nhiềethnu.

njpzc tiểoqafu tửfpvwjemvy lộibdi ra dáioiong tưflahơvbkpi cưflahsioli cảtmhl ngưflahsioli lẫemfen vậrjogt vôxyxo hạrwrvi, làjemv đnjyvang cóytul âvbkpm mưflahu a.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.