Độc Tôn Tam Giới

Chương 74 : Ba loại đan dược 2

    trước sau   
meffiaopqqfyc Sưiaop Đznbdiệiywyn trọgemkn vẹumjyn sánvupu ngàeiyay, hắjjgzn mớlywhi trởeiya lạwfdbi Hầwtvzu phủiprw

irrxc nàeiyay phụmlei thâpekcn Giang Phong còpudcn đlrqzang bếztwr quan, Giang Trầwtvzn biếztwrt rõxail, lầwtvzn nàeiyay phụmlei thâpekcn bếztwr quan, íqewit thìdilb cảxwor thánvupng, nhiềkxyau thìdilb ba bốkqrmn thánvupng cũezxung cómeff thểiprw.

pudcng tíqewinh cánvupch vũezxu si củiprwa phụmlei thâpekcn, chỉedax sợqqfy lầwtvzn nàeiyay khômleing đlrqztphxt phánvupiaopiprwi mạwfdbch châpekcn khíqewi, làeiya tuyệiywyt đlrqzkqrmi sẽklpl khômleing đlrqzi ra.

Thơezxùi đlrqzuqof̉m phụmlei thâpekcn xuấezxut quan, làeiya ngàeiyay Giang Hãnmven Hầwtvzu phủiprw xuấezxut hiệiywyn vịoqpv Châpekcn Khíqewi đlrqzwfdbi sưiaop thứefqh nhấezxut!

Bởeiyai vìdilb trưiaoplywhc khi Giang Trầwtvzn đlrqzi Dưiaopqqfyc Sưiaop Đznbdiệiywyn, cũezxung đlrqzãnmve dặpttmn dòpudc qua, cho nêuqofn ởeiya trong Hầwtvzu phủiprw, hếztwrt thảxwory đlrqzkxyau rấezxut bìdilbnh tĩpibenh, cũezxung khômleing cómeff bởeiyai vìdilb Giang Trầwtvzn thờiprwi gian dàeiyai khômleing xuấezxut hiệiywyn màeiya khủiprwng hoảxworng.

- Giang Phúirrxc, trong khoảxworng thờiprwi gian nàeiyay, bêuqofn ngoàeiyai cómeff chuyệiywyn gìdilb xảxwory ra khômleing?


Giang Phúirrxc tấezxut cung tấezxut kíqewinh đlrqzefqhng ởeiya trưiaoplywhc mặpttmt Giang Trầwtvzn, đlrqzkqrmi vớlywhi Tiểiprwu Hầwtvzu gia nàeiyay, Giang Phúirrxc cũezxung thu lạwfdbi ýeinmnmvenh đlrqzwfdbm khinh thịoqpvpibenmveng.

Khômleing thểiprw khômleing nómeffi, thờiprwi đlrqziểiprwm mấezxuu chốkqrmt Giang Trầwtvzn biểiprwu hiệiywyn, đlrqzãnmve chinh phụmleic nhữirrxng hạwfdb nhâpekcn Hầwtvzu phủiprweiyay.

- Tiểiprwu Hầwtvzu gia, mấezxuy ngàeiyay nay, mộtphxt mựlrokc rấezxut bìdilbnh tĩpibenh. Sựlrokdilbnh Hầwtvzu gia trúirrxng đlrqztphxc, ngoạwfdbi giớlywhi mộtphxt mựlrokc đlrqzztwrn đlrqzãnmvei. Bấezxut quánvup đlrqzwfdbi đlrqztphxng tĩpibenh, lạwfdbi khômleing cómeff. Hiệiywyn tạwfdbi bêuqofn ngoàeiyai lưiaopu hàeiyanh mộtphxt loạwfdbi thuyếztwrt phánvupp, làeiya Hầwtvzu gia đlrqzãnmve... đlrqzãnmve gặpttmp nạwfdbn. Chỉedaxeiya trởeiya ngạwfdbi mộtphxt íqewit ánvupp lựlrokc, nêuqofn khômleing cómeffmleing bốkqrm...

Giang Phúirrxc nómeffi đlrqzếztwrn đlrqzâpekcy, lạwfdbi cómeff chúirrxt ấezxup a ấezxup úirrxng. Dùpudc sao Giang Hãnmven Hầwtvzu phải chăbueung thậwteet sựlrokpudcn sốkqrmng, bọgemkn hắjjgzn cũezxung cómeff chúirrxt khômleing rõxail.

- Nhữirrxng tin đlrqzztwrn nàeiyay, thìdilb khômleing cầwtvzn đlrqziprw ýeinm.

Giang Trầwtvzn tựlrok nhiêuqofn rõxaileiyang cha mìdilbnh bâpekcy giờiprweiyadilbnh huốkqrmng nhưiaop thếztwreiyao.

- Mấezxuy ngàeiyay nay, cómeff ngưiaopiprwi tìdilbm ta khômleing?

Giang Trầwtvzn lạwfdbi hỏudedi.

- Cómeff, Kim Sơezxun Hầwtvzu cùpudcng Hổahgr Khâpekcu Hầwtvzu đlrqzkxyau tớlywhi, còpudcn cómeff hai vịoqpv Tiểiprwu Hầwtvzu gia nữirrxa.

Kim Sơezxun Hầwtvzu làeiya cha củiprwa Tuyêuqofn Bàeiyan tửxail, Hổahgr Khâpekcu Hầwtvzu thìdilbeiya cha củiprwa Hồztwr Khâpekcu Nhạwfdbc. Hai nhàeiya đlrqzkxyau làeiya mấezxuy đlrqziprwi giao tìdilbnh, nghe nómeffi Giang Phong gặpttmp chuyệiywyn khômleing may, đlrqzếztwrn đlrqzâpekcy thăbueum hỏudedi làeiya rấezxut bìdilbnh thưiaopiprwng.

- Còpudcn cómeff ngưiaopiprwi khánvupc khômleing?

- Cómeff. Câpekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa cũezxung tớlywhi.

Giang Phúirrxc nómeffi đlrqzếztwrn đlrqzâpekcy, ngữirrx khíqewimeff chúirrxt cổahgr quánvupi.


- Hơezxun nữirrxa, Câpekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa mỗjyyii ngàeiyay đlrqzkxyau đlrqzếztwrn, nàeiyang còpudcn đlrqziprw lạwfdbi lờiprwi nómeffi.

- Nómeffi cánvupi gìdilb? Ấoqpvp a ấezxup úirrxng làeiyam gìdilb, nómeffi thẳkqrmng đlrqzi.

Giang Phúirrxc cưiaopiprwi xấezxuu hổahgr:

- Cômleing chúirrxa đlrqziệiywyn hạwfdbmeffi, lúc nào Tiểiprwu Hầwtvzu gia trởeiya lạwfdbi, liềkxyan lăbueun vàeiyao cung gặpttmp nàeiyang. Giốkqrmng nhưiaopmeffi làeiya, Chỉedax Nhưiaopqqfyc cômleing chúirrxa nhớlywh ngưiaopơezxui.

Giang Trầwtvzn nhịoqpvn khômleing đlrqzưiaopqqfyc cưiaopiprwi lêuqofn:

- Cômleieiyang nàeiyay, chíqewinh mìdilbnh muốkqrmn gặpttmp ta liềkxyan nómeffi thẳkqrmng, kéiywyo tiểiprwu nha đlrqzwtvzu Chỉedax Nhưiaopqqfyc kia làeiyam gìdilb? Nhìdilbn ngưiaopơezxui cũezxung khômleing phảxwori cômleieiyang da mặpttmt mỏudedng a.

Giang Phúirrxc nghẹumjyn họgemkng nhìdilbn trâpekcn trốkqrmi, hắjjgzn bịoqpv Giang Trầwtvzn làeiyam kinh ngạwfdbc a. Hai cômleing chúirrxa củiprwa Vưiaopơezxung thấezxut, ởeiya trong miệiywyng Tiểiprwu Hầwtvzu gia, mộtphxt cánvupi thàeiyanh "cômleieiyang", mộtphxt cánvupi thàeiyanh "Tiểiprwu nha đlrqzwtvzu".

Vịoqpv Tiểiprwu Hầwtvzu gia nhàeiyadilbnh nàeiyay, thậwteet đlrqzúirrxng làeiya ngữirrx khômleing sợqqfy ngưiaopiprwi chếztwrt a.

- Đznbdưiaopqqfyc rồztwri, vậwteey thìdilbeiyao cung chơezxui đlrqzùpudca mộtphxt chúirrxt. Ưxailng thúirrxc, ngưiaopơezxui theo ta đlrqzi mộtphxt chuyếztwrn.

Hiệiywyn tạwfdbi thếztwr cụmleic vưiaopơezxung đlrqzômlei, Giang Trầwtvzn cũezxung khômleing dánvupm vômlei lễpkqv.

- Vâpekcng.

Giang Ưxailng vớlywhi tưiaopnvupch thốkqrmng lĩpibenh Giang gia hộtphx vệiywy, bảxworo hộtphx chủiprw tửxail, đlrqzómeffeiya thiêuqofn chứefqhc củiprwa hắjjgzn. Trưiaoplywhc kia khômleing cómeff bảxworo vệiywy tốkqrmt Hầwtvzu gia, Giang Ưxailng mộtphxt mựlrokc rấezxut tựlrok tránvupch, tìdilbm khômleing thấezxuy cơezxu hộtphxi cứefqhu vãnmven. Hômleim nay nghe Tiểiprwu Hầwtvzu gia phâpekcn cômleing, tựlrok nhiêuqofn làeiya khăbueung khăbueung mộtphxt mựlrokc, cho dùpudc mấezxut mạwfdbng, cũezxung phảxwori bảxworo hộtphx Tiểiprwu Hầwtvzu gia chu toàeiyan.

...

pekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa mấezxuy ngàeiyay nay, xánvupc thựlrokc mỗjyyii ngàeiyay đlrqzkxyau đlrqzi Giang Hãnmven Hầwtvzu phủiprw. Tâpekcm tìdilbnh củiprwa nàeiyang mấezxuy ngàeiyay nay, mộtphxt mựlrokc rấezxut phứefqhc tạwfdbp. Nàeiyang khômleing biếztwrt Giang Trầwtvzn làeiya cốkqrm ýeinm trốkqrmn tránvupnh nàeiyang, hay làeiyabueun bảxworn khômleing muốkqrmn gặpttmp nàeiyang, hoặpttmc làeiyameffi, Giang Trầwtvzn làeiyadilb sựlrokdilbnh Giang Phong, đlrqzkqrmi vớlywhi vưiaopơezxung thấezxut cómeffnvupn khíqewi?

Khômleing biếztwrt tạwfdbi sao, Câpekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa cảxwor đlrqziprwi đlrqztphxc lai đlrqztphxc vãnmveng, truy cầwtvzu võxail đlrqzwfdbo, rấezxut íqewit đlrqzi đlrqziprw ýeinm cảxworm thụmlei củiprwa ngưiaopiprwi khánvupc.

Thếztwr nhưiaopng màeiya, thiếztwru niêuqofn bạwfdbi hoạwfdbi, lờiprwi nómeffi ánvupc đlrqztphxc kia, lạwfdbi giốkqrmng nhưiaop mộtphxt lạwfdbc ấezxun, thậwteet sâpekcu khắjjgzc vàeiyao ýeinm thứefqhc củiprwa nàeiyang.

pudceiyang cốkqrm ýeinm tránvupnh đlrqzi, nhưiaopng thơezxùi đlrqzuqof̉m nửxaila đlrqzêuqofm khômleing ngưiaopiprwi, trong đlrqzwtvzu hiệiywyn ra, lạwfdbi luômlein làeiya thâpekcn ảxwornh củiprwa thiếztwru niêuqofn nàeiyay, thầwtvzn thánvupi kia lưiaopiprwi biếztwrng, biểiprwu lộtphx giốkqrmng nhưiaopiaopiprwi màeiya khômleing phảxwori cưiaopiprwi.

Khi thủiprw hạwfdbnvupo lạwfdbi, nómeffi Giang gia Tiểiprwu Hầwtvzu gia đlrqzếztwrn tìdilbm, Câpekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa "vụmleit" thoánvupng mộtphxt phánvupt liềkxyan đlrqzefqhng lêuqofn, lạwfdbi tựlroka hồztwr cảxworm giánvupc mìdilbnh biểiprwu hiệiywyn quánvupiaopng phấezxun a.

ezxui chúirrxt lấezxuy lạwfdbi bìdilbnh tĩpibenh, lúirrxc nàeiyay mớlywhi đlrqzi ra ngoàeiyai.

Giang Trầwtvzn đlrqzefqhng ởeiyauqofn cạwfdbnh hòpudcn non bộtphx ngoàeiyai cưiaop thấezxut củiprwa Câpekcu Ngọgemkc, nhìdilbn xem nưiaoplywhc chảxwory rómeffc ránvupch trêuqofn giảxworezxun, vâpekc̣y mà nhấezxut thờiprwi nhậwteep thầwtvzn.

- Ồjyyi? Đznbdếztwrn cùpudcng còpudcn làeiya mộtphxt cômleieiyang nghe lờiprwi a!

Giang Trầwtvzn vừwteea thấezxuy Câpekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa, bảxworn tíqewinh lờiprwi nómeffi ánvupc đlrqztphxc liềkxyan bộtphxc lộtphx ra.

- Xem ra, ngưiaopơezxui vẫjvbnn làeiya lựlroka chọgemkn tin tưiaopeiyang ta. Nhìdilbn ra đlrqzưiaopqqfyc, trạwfdbng thánvupi củiprwa ngưiaopơezxui so vớlywhi trưiaoplywhc tốkqrmt hơezxun nhiềkxyau. Tiếztwrp tụmleic nhưiaop vậwteey, ngưiaopơezxui đlrqztphxt phánvupiaopiprwi mộtphxt mạwfdbch châpekcn khíqewi, chỉedax trong vòpudcng mộtphxt thánvupng. Sớlywhm chúirrxc mừwteeng a.

Giang Trầwtvzn ngữirrx khíqewi nhẹumjy nhõxailm, phảxworng phấezxut đlrqzkqrmi vớlywhi đlrqztphxt phánvupiaopiprwi mộtphxt mạwfdbch châpekcn khíqewi nhưiaopeiya ăbueun cơezxum, khômleing đlrqzánvupng ngạwfdbc nhiêuqofn.

pekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa vốkqrmn làeiyapudcng tràeiyan đlrqzwtvzy chờiprw mong, chờiprw Giang Trầwtvzn khen ngợqqfyi nàeiyang vàeiyai câpekcu. Cho dùpudc mộtphxt câpekcu khen qua loa cũezxung đlrqzưiaopqqfyc. Cánvupi gìdilb thiêuqofn phúirrx xuấezxut chúirrxng, võxail đlrqzwfdbo kỳykvheiyai….

Thếztwr nhưiaopng màeiya, nàeiyang bi ai phánvupt hiệiywyn, gia hỏudeda đlrqzánvupng giậwteen nàeiyay, tựlroka hồztwrbueun bảxworn khômleing biếztwrt nữirrx nhâpekcn làeiyapekc̀n tánvupn dưiaopơezxung a.


Nhìdilbn Câpekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa trừwteeng lớlywhn mắjjgzt phưiaopqqfyng theo dõxaili hắjjgzn, Giang Trầwtvzn bạwfdbi hoạwfdbi cưiaopiprwi cưiaopiprwi:

- Nómeffi đlrqzi, tìdilbm ta cómeff chuyệiywyn gìdilb. Mấezxuy ngàeiyay nay ta mệiywyt muốkqrmn chếztwrt rồztwri. Nếztwru khômleing cómeff việiywyc, ta phảxwori vềkxya nhàeiya đlrqzi ngủiprw.

pekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa nhìdilbn hắjjgzn cánvupi bộtphxnvupng nàeiyay, vừwteea bựlrokc mìdilbnh vừwteea buồztwrn cưiaopiprwi.

- Giang Trầwtvzn, nhìdilbn bộtphx dạwfdbng ngưiaopơezxui nhưiaop vậwteey, phụmlei thâpekcn ngưiaopơezxui khômleing cómeff sao chứefqh?

Giang Trầwtvzn trừwteeng mắjjgzt nhìdilbn:

- Ngưiaopơezxui hi vọgemkng hắjjgzn cómeff việiywyc?

- Đznbdưiaopơezxung nhiêuqofn khômleing phảxwori.

pekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa đlrqzômleii vộtphxi nómeffi, cómeff chúirrxt gấezxup gánvupp.

- Ởmeff trong lòpudcng ngưiaopơezxui, ta hưiaop hỏudedng nhưiaop vậwteey sao?

- Tốkqrmt rồztwri tốkqrmt rồztwri, dùpudc sao bâpekcy giờiprw chúirrxng ta đlrqzkxyau ởeiya trêuqofn mộtphxt cánvupi thuyềkxyan. Ngưiaopơezxui tốkqrmt hay xấezxuu, ta cũezxung phảxwori nhắjjgzm mắjjgzt đlrqzi theo a? Đznbdúirrxng rồztwri, ngưiaopơezxui mỗjyyii ngàeiyay đlrqzkxyau đlrqzi nhàeiya ta mộtphxt lầwtvzn, đlrqzếztwrn cùpudcng cómeff sựlrokdilbnh gìdilb quan trọgemkng khômleing?

pekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa khômleing cómeff biệiywyn phánvupp làeiyam gìdilb hắjjgzn, chỉedax phảxwori chi tiếztwrt nómeffi ra:

- Tìdilbm ngưiaopơezxui đlrqzưiaopơezxung nhiêuqofn cómeff chuyệiywyn, ngưiaopơezxui đlrqzi theo ta.

- Đznbdi đlrqzâpekcu? Ngưiaopơezxui khômleing phảxwori làeiya muốkqrmn ăbueun cỏuded non chứefqh?

Vẻezxu mặpttmt Giang Trầwtvzn đlrqzkxya phòpudcng.

- Ămmisn cánvupi đlrqzwfdbi đlrqzwtvzu quỷztwr ngưiaopơezxui, ngưiaopơezxui coi Bổahgrn cômleing chúirrxa làeiyanvupi gìdilb?

pekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa thiếztwru chúirrxt nữirrxa mộtphxt cưiaoplywhc đlrqzwfdbp lêuqofn mặpttmt hắjjgzn.

- Đznbdúng, ngưiaopơezxui nhanh nhẹumjyn dũezxung mãnmvenh nhưiaop vậwteey, thoạwfdbt nhìdilbn làeiya nữirrx đlrqzàeiyan ômleing, hẳkqrmn làeiya ưiaopa thíqewich nữirrx nhâpekcn a?

pekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa triệiywyt đlrqziprw bịoqpv đlrqzánvupnh bạwfdbi, nếztwru nhưiaop ánvupnh mắjjgzt cómeff thểiprwnvupt nhâpekcn, giờiprw phúirrxt nàeiyay Giang Trầwtvzn tuyệiywyt đlrqzkqrmi chếztwrt mưiaopiprwi lầwtvzn rồztwri.

Mộtphxt đlrqzưiaopiprwng đlrqzi theo Câpekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa, đlrqzi vàeiyao mộtphxt kho hàeiyang lớlywhn, bốkqrmn phíqewia đlrqzkxyau cómeff trọgemkng binh canh gánvupc.

Nhìdilbn thấezxuy Câpekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa đlrqzếztwrn, cảxwor đlrqzánvupm đlrqzkxyau nhao nhao hàeiyanh lễpkqv.

- Giang Trầwtvzn, ngưiaopơezxui theo ta.

Giang Trầwtvzn ởeiya trưiaoplywhc mặpttmt ngưiaopiprwi khánvupc, vẫjvbnn phảxwori cho Câpekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa chúirrxt mặpttmt mũezxui, ngoan ngoãnmven theo sánvupt đlrqzi vàeiyao.

uqofn trong vàeiyang bạwfdbc tàeiyai bảxworo, xếztwrp thàeiyanh mộtphxt tòpudca núirrxi nhỏuded. Màeiyaeiya trêuqofn kệiywy hai bêuqofn, thìdilb chấezxut đlrqzwtvzy cánvupc loạwfdbi kỳykvh trâpekcn dịoqpv bảxworo.

- Ngưiaopơezxui đlrqznvupn nhữirrxng cánvupi nàeiyay làeiyanvupi gìdilb?

pekcu Ngọgemkc cômleing chúirrxa hỏudedi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.