Độc Tôn Tam Giới

Chương 73 : Ba loại đan dược 1

    trước sau   
Kếlmmp hoạtxmpch hợdiwhp tálnznc lậbrpwp tứqvqlc khởngnci đuhnmjlqzng, Giang Trầporrn cóbtbw mộjlqzt quyếlmmpt đuhnmcxblnh cốrcjf chấexpzp, làmsxj Luyệuhnmn Đeprman Sưkogl, phảyyksi làmsxj Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch.

Bởngnci vìpnws cho tớxisai bâsfqwy giờpnws, Giang Trầporrn đuhnmrcjfi vớxisai Dưkogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn hiểyknqu khôeprmng nhiềgsolu lắqvqlm, hắqvqln chỉumzk tin đuhnmưkogldiwhc Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch. Tưkoglơvscvng đuhnmrcjfi màmsxjbtbwi, Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch làmsxj ngưkoglpnwsi thôeprmng minh, cũexpzng làmsxj ngưkoglpnwsi phúdolxc hậbrpwu.


Cho nêuhusn, ởngnc thờpnwsi đuhnmiểyknqm thao tálnznc hạtxmpch tâsfqwm, Giang Trầporrn chỉumzk nguyệuhnmn ýtvau cho Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch tham dựafmt, màmsxj khôeprmng phảyyksi nhữnsskng Luyệuhnmn Đeprman Sưkogl khálnznc củsbgoa Dưkogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn nhúdolxng tay.

Đeprmrcjfi vớxisai chuyệuhnmn nàmsxjy, Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch làmsxj ưkoglxisac gìpnws a.

vscv hộjlqzi tốrcjft nhưkogl vậbrpwy, dùndyi Giang Trầporrn khôeprmng nóbtbwi, Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch cũexpzng sẽkogl khôeprmng đuhnmem cơvscv hộjlqzi nhưkoglpnwsng cho ngưkoglpnwsi khálnznc. Tuy Giang Trầporrn sẽkogl khôeprmng đuhnmyknq cho hắqvqln nắqvqlm giữnssk tấexpzt cảyyks nộjlqzi dung hạtxmpch tâsfqwm.

Nhưkoglng màmsxj, chỉumzk cầporrn làmsxj Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch hắqvqln tham dựafmt trong đuhnmóbtbw, ởngnc trong Dưkogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn, hắqvqln chẳgtgfng khálnznc nàmsxjo khốrcjfng chếlmmp quyềgsoln nóbtbwi chuyệuhnmn.


lnzni nàmsxjy đuhnmrcjfi vớxisai Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch hắqvqln ởngnc ngàmsxjy sau khốrcjfng chếlmmp quyềgsoln hàmsxjnh, khôeprmng thểyknq nghi ngờpnwsmsxj trợdiwh giúdolxp cựafmtc lớxisan.

Chỉumzk cầporrn Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch hắqvqln cùndying Giang Trầporrn cóbtbw tầporrng quan hệuhnm hợdiwhp tálnznc nàmsxjy, thửkkka hỏkgwqi mộjlqzt câsfqwu, trong Dưkogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn, ai còmsxjn cóbtbw thểyknq dao đuhnmjlqzng đuhnmcxbla vịcxbl ngưkoglpnwsi nốrcjfi nghiệuhnmp củsbgoa hắqvqln?

Kểyknq từwbjz đuhnmóbtbw, vềgsol sau Đeprmtxmpi Đeprmiệuhnmn Chủsbgomsxji bồfnwci hắqvqln, muốrcjfn truyềgsoln ngôeprmi cho hắqvqln, sẽkoglmsxjng thêuhusm danh chízezwnh ngôeprmn thuậbrpwn.

ndyi sao, phảyyksn đuhnmrcjfi Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch hắqvqln, chẳgtgfng khálnznc nàmsxjo chặmydzt đuhnmqvqlt sứqvqlc cạtxmpnh tranh hạtxmpch tâsfqwm củsbgoa Dưkogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn.

Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch rấexpzt cảyyksm kízezwch, hắqvqln cảyyksm thấexpzy, ngàmsxjy đuhnmóbtbwpnwsnh làmsxjm mộjlqzt quyếlmmpt đuhnmcxblnh vôeprmndying anh minh. Nếlmmpu nhưkogl ngàmsxjy đuhnmóbtbw khôeprmng phảyyksi hắqvqln lựafmtc bàmsxji chúdolxng nghịcxbl, đuhnmem Long Cốrcjft Chízezwkoglơvscvng Thảyykso bálnznn cho Giang Trầporrn, nhưkogl vậbrpwy hiệuhnmn tạtxmpi tìpnwsnh thếlmmp củsbgoa vưkoglơvscvng đuhnmôeprm, chỉumzk sợdiwh sẽkoglmsxj mộjlqzt bộjlqzlnznng khálnznc.

msxj Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch hắqvqln, chỉumzk sợdiwhmsxjn phảyyksi kẹljgpp lấexpzy cálnzni đuhnmeprmi, tiếlmmpp tụlrgxc ởngnckogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn vùndyii đuhnmporru làmsxjm khổjzcx sai.

Ngàmsxjy nay, nếlmmpu nhưkogl hắqvqln cóbtbw thểyknqmsxjm tốrcjft toàmsxjn bộjlqz nhữnsskng sựafmtpnwsnh nàmsxjy, mộjlqzt lầporrn hàmsxjnh đuhnmjlqzng đuhnmálnznnh tan đuhnmrcjfi thủsbgo cạtxmpnh tranh Đeprman Vưkoglơvscvng Uyểyknqn, nhưkogl vậbrpwy thựafmtc lựafmtc, mịcxbl lựafmtc cùndying năiqusng lựafmtc lãeprmnh đuhnmtxmpo củsbgoa Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch hắqvqln, sẽkogl thoálnznng cálnzni tăiqusng vọlmmpt.

Bởngnci nhưkogl vậbrpwy, đuhnmcxbla vịcxbl củsbgoa hắqvqln ởngnckogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn, sẽkogleprmndying vữnsskng chắqvqlc, đuhnmtxmpt đuhnmưkogldiwhc vôeprm sốrcjfsbgong hộjlqz.

ndyi sao, mộjlqzt Đeprmiệuhnmn Chủsbgobtbw thểyknq cho Dưkogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn phálnznt tàmsxji, cóbtbw thểyknq mang đuhnmếlmmpn vinh quang cho Dưkogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn, làmsxj ai cũexpzng nguyệuhnmn ýtvau chứqvqlng kiếlmmpn.

Đeprmálnznnh Đeprman Vưkoglơvscvng Uyểyknqn xuốrcjfng, đuhnmâsfqwy làmsxj Đeprmtxmpi Đeprmiệuhnmn Chủsbgo Tốrcjfng Thiêuhusn Tinh, trưkoglxisac kia cũexpzng cốrcjf gắqvqlng màmsxj chưkogla từwbjzng thựafmtc hiệuhnmn đuhnmưkogldiwhc!

Ba ngàmsxjy sau, Thầporrn Túdolx Tạtxmpo Hóbtbwa Đeprman thuậbrpwn lợdiwhi ra đuhnmpnwsi, mộjlqzt lòmsxj đuhnmi ra, thàmsxjnh đuhnman cóbtbwlnznm khỏkgwqa, trong đuhnmóbtbw ba viêuhusn làmsxj Thưkogldiwhng phẩmzdjm, bốrcjfn viêuhusn Trung phẩmzdjm, mộjlqzt viêuhusn Hạtxmp phẩmzdjm.

Khi Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch cảyyksm nhậbrpwn đuhnmưkogldiwhc dưkogldiwhc lựafmtc nồfnwcng đuhnmbrpwm củsbgoa Thầporrn Túdolx Tạtxmpo Hóbtbwa Đeprman, ngoạtxmpi hìpnwsnh hồfnwcn nhiêuhusn thiêuhusn thàmsxjnh, đuhnman hiệuhnmu chỉumzk nghe liềgsoln đuhnmyknq cho khízezw huyếlmmpt khởngnci đuhnmjlqzng, khóbtbwe mắqvqlt hắqvqln đuhnmkgwquhusn.

Hắqvqln rốrcjft cụlrgxc tin tưkoglngncng, nguyêuhusn lai, Thầporrn Túdolx Tạtxmpo Hóbtbwa Đeprman nàmsxjy quảyyks nhiêuhusn làmsxj thậbrpwt sựafmt.


Mấexpzy ngàmsxjy nay, hắqvqln gálnznnh chịcxblu quálnzn nhiềgsolu álnznp lựafmtc. Theo thờpnwsi gian chuyểyknqn dờpnwsi, Thầporrn Túdolx Tạtxmpo Hóbtbwa Đeprman mộjlqzt mựafmtc khôeprmng cóbtbw xuấexpzt hiệuhnmn, bêuhusn trong Dưkogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn, cũexpzng tồfnwcn tạtxmpi mộjlqzt ízezwt nghi vấexpzn, mộjlqzt ízezwt thanh âsfqwm khálnznc thưkoglpnwsng. Hoàmsxji nghi lầporrn nàmsxjy Dưkogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn sẽkogl bịcxbl Giang Trầporrn đuhnmùndyia nghịcxblch.

eprmm nay, Thầporrn Túdolx Tạtxmpo Hóbtbwa Đeprman làmsxjm cho lòmsxjng ngưkoglpnwsi say mêuhus kia rốrcjft cụlrgxc bàmsxjy ởngnc trưkoglxisac mắqvqlt Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch, Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch làmsxjm sao cóbtbw thểyknq khôeprmng rơvscvi lệuhnm đuhnmporry mặmydzt.

Mộjlqzt Luyệuhnmn Đeprman Sưkogl, ởngnc mộjlqzt khắqvqlc hỏkgwqa diệuhnmt đuhnman thàmsxjnh nàmsxjy, tuyệuhnmt đuhnmrcjfi làmsxjbtbw cảyyksm giálnznc cựafmtc kỳgtgf thàmsxjnh tựafmtu, cũexpzng làmsxj mộjlqzt khắqvqlc kízezwch đuhnmjlqzng nhâsfqwn tâsfqwm nhấexpzt.

Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch cũexpzng khôeprmng ngoạtxmpi lệuhnm, viêuhusn Thầporrn Túdolx Tạtxmpo Hóbtbwa Đeprman nàmsxjy, ýtvau nghĩcvoga thậbrpwt sựafmt quálnzn nhiềgsolu, quálnzn nặmydzng!

Thoálnznng cálnzni, Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch phảyyksng phấexpzt bỏkgwq xuốrcjfng tấexpzt cảyykslnznnh nặmydzng.

Lạtxmpi hai ngàmsxjy sau, đuhnman dưkogldiwhc hồfnwci nguyêuhusn tụlrgx khízezw, cũexpzng đuhnmi theo ra lòmsxj. Khi Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch hỏkgwqi têuhusn củsbgoa đuhnman dưkogldiwhc, Giang Trầporrn liềgsoln bỏkgwq đuhnmi danh tựafmt vốrcjfn cóbtbw, màmsxj mệuhnmnh danh làmsxj Thưkoglơvscvng Hảyyksi Đeprman.

Hai ngàmsxjy cuốrcjfi cùndying, Giang Trầporrn đuhnmem đuhnmơvscvn thuốrcjfc thanh tâsfqwm trừwbjz hoảyyks, hơvscvi chúdolxt gia côeprmng thoálnznng mộjlqzt phálnznt, đuhnmmydzt têuhusn làmsxj Nhấexpzt Phậbrpwt Tálnznn.

Nhấexpzt Phậbrpwt Tálnznn nàmsxjy, lạtxmpi khôeprmng cầporrn luyệuhnmn chếlmmp, chỉumzk cầporrn nghiềgsoln nálnznt mộjlqzt ízezwt Linh Dưkogldiwhc, hơvscvi chúdolxt gia côeprmng, liềgsoln thàmsxjnh dưkogldiwhc.

Khâsfqwu khôeprmng cầporrn luyệuhnmn chếlmmpmsxjy, làmsxj khôeprmng tồfnwcn tạtxmpi hao tổjzcxn, lạtxmpi cóbtbw thểyknq giảyyksm bớxisat luyệuhnmn chếlmmp tiêuhusu hao.

lnzni nàmsxjy tựafmt nhiêuhusn cóbtbw thểyknq cho thàmsxjnh phẩmzdjm bằrcjfng mộjlqzt phầporrn mưkoglpnwsi đuhnman dưkogldiwhc.

ndyi sao, luyệuhnmn chếlmmp đuhnman dưkogldiwhc, tálnznm chízezwn phầporrn mưkoglpnwsi làmsxjngnc trong hao tổjzcxn, 100 phầporrn tàmsxji liệuhnmu luyệuhnmn chếlmmp đuhnman dưkogldiwhc, hiệuhnmu suấexpzt thàmsxjnh đuhnman, cũexpzng chỉumzk mộjlqzt hai chụlrgxc viêuhusn.

Đeprman sưkogl trìpnwsnh đuhnmjlqz cao, cóbtbw lẽkoglbtbw hai ba mưkoglơvscvi viêuhusn, nhưkoglng màmsxj khôeprmng thểyknq bảyykso chứqvqlng nhiềgsolu lầporrn đuhnmgsolu cóbtbw thểyknq nhưkogl thếlmmp.

Trong sálnznu ngàmsxjy thờpnwsi gian, Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch cơvscv hồfnwcmsxj ngàmsxjy đuhnmêuhusm khôeprmng chợdiwhp mắqvqlt, hơvscvn nữnsska tinh lựafmtc còmsxjn thậbrpwp phầporrn tràmsxjn đuhnmporry, long tinh hổjzcxeprmnh, đuhnmyknq cho ngưkoglpnwsi hoàmsxji nghi dùndyi lạtxmpi álnznc chiếlmmpn hai thálnznng, chỉumzk sợdiwh hắqvqln cũexpzng sẽkogl khôeprmng hôeprm mệuhnmt mỏkgwqi.


lnznc thựafmtc, chứqvqlc nghiệuhnmp nhiệuhnmt tìpnwsnh củsbgoa Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch, đuhnmãeprm triệuhnmt đuhnmyknqlnznp nhậbrpwp vàmsxjo trong sựafmt nghiệuhnmp nàmsxjy.

Trong sálnznu ngàmsxjy thờpnwsi gian nàmsxjy, Giang Trầporrn mang cho hắqvqln rung đuhnmjlqzng, thậbrpwt sựafmt quálnzn lớxisan. Tuy sựafmtpnwsnh luyệuhnmn đuhnman giao Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch hắqvqln, nhưkoglng màmsxj phưkoglơvscvng diệuhnmn phốrcjfi trízezw hạtxmpch tâsfqwm, vẫndyin làmsxj Giang Trầporrn khốrcjfng chếlmmp.

Đeprmrcjfi vớxisai cálnzni nàmsxjy, Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch cũexpzng khôeprmng oálnznn, làmsxj hợdiwhp đuhnmfnwcng cóbtbw quy đuhnmcxblnh. Muốrcjfn Giang Trầporrn đuhnmem phưkoglơvscvng diệuhnmn phốrcjfi trízezw hạtxmpch tâsfqwm toàmsxjn bộjlqzbtbwi cho hắqvqln biếlmmpt, cálnzni nàmsxjy làmsxj khôeprmng thựafmtc tếlmmp.

lnznu ngàmsxjy thờpnwsi gian nhưkogl mộjlqzng ảyykso trôeprmi qua.

Nhìpnwsn trưkoglxisac mắqvqlt chồfnwcng chấexpzt lấexpzy nhữnsskng bìpnwsnh thuốrcjfc kia, Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch còmsxjn cóbtbw mộjlqzt loạtxmpi cảyyksm giálnznc nhưkogl đuhnmang trong mộjlqzng. Trong sálnznu ngàmsxjy thờpnwsi gian nàmsxjy, hắqvqln ởngnc luyệuhnmn đuhnman lấexpzy đuhnmưkogldiwhc cảyyksm giálnznc thàmsxjnh tựafmtu cùndying hạtxmpnh phúdolxc, làmsxj trưkoglxisac đuhnmâsfqwy hơvscvn nửkkkaa đuhnmpnwsi ngưkoglpnwsi khôeprmng cóbtbw đuhnmưkogldiwhc qua.

msxj hếlmmpt thảyyksy, toàmsxjn bộjlqz nhờpnws thiếlmmpu niêuhusn trưkoglxisac mắqvqlt nàmsxjy ban tặmydzng.

Trong lúdolxc nhấexpzt thờpnwsi, Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch đuhnmrcjfi vớxisai Giang Trầporrn, càmsxjng phálnznt ra mộjlqzt loạtxmpi cảyyksm giálnznc núdolxi cao ngưkogluokcng vọlmmpng.

- Tam Đeprmiệuhnmn Chủsbgo, chuyệuhnmn ta nêuhusn làmsxjm, đuhnmãeprmmsxjm. Tiếlmmpp theo, liềgsoln xem Dưkogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn cálnznc ngưkoglơvscvi vậbrpwn tálnznc rôeprm̀i. Nếlmmpu nhưkogl khôeprmng thểyknq đuhnmálnznnh sụlrgxp Đeprman Vưkoglơvscvng Uyểyknqn, ta sẽkogl rấexpzt thấexpzt vọlmmpng.

Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch vỗkgxj ngựafmtc nóbtbwi:

- Giang Tiểyknqu Hầporru, Kiềgsolu mỗkgxj ta chưkogla bao giờpnwsbtbwi bốrcjfc nóbtbwi phékgwqt. Nhưkoglng màmsxj lầporrn nàmsxjy, ngưkoglơvscvi cứqvql xem hàmsxjnh đuhnmjlqzng củsbgoa chúdolxng ta. Cóbtbw thầporrn đuhnman thầporrn dưkogldiwhc nàmsxjy tưkoglơvscvng trợdiwh, bằrcjfng con đuhnmưkoglpnwsng nhâsfqwn mạtxmpch củsbgoa Dưkogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn, nếlmmpu khôeprmng thểyknq đuhnmálnznnh ngãeprm Đeprman Vưkoglơvscvng Uyểyknqn, vậbrpwy thìpnws thậbrpwt sựafmt phụ danh tiếlmmpng củsbgoa Dưkogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn rôeprm̀i.

Giang Trầporrn đuhnmrcjfi vớxisai Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch tỏkgwq thálnzni đuhnmjlqz vẫndyin làmsxj thoảyykseprmn, khẽkoglkoglpnwsi nóbtbwi:

- Nóbtbwi nhưkogl vậbrpwy, cálnzni đuhnman dưkogldiwhc hộjlqzi kia, chắqvqlc cóbtbw lẽkogllnznc ngưkoglơvscvi khôeprmng bỏkgwq qua a?

- Ha ha, tấexpzt nhiêuhusn làmsxj khôeprmng thểyknq bỏkgwq qua. Đeprman Vưkoglơvscvng Uyểyknqn cao đuhnmiệuhnmu nhưkogl vậbrpwy, nếlmmpu Dưkogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn chúdolxng ta khôeprmng cóbtbw mộjlqzt chúdolxt đuhnmjlqzng tálnznc, chẳgtgfng phảyyksi làmsxj phụlrgx uy danh cựafmt đuhnmporru đuhnmuhnm nhấexpzt Linh Dưkogldiwhc củsbgoa Vưkoglơvscvng Quốrcjfc sao?

sfqwm tìpnwsnh củsbgoa Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch thậbrpwt tốrcjft.

- Nhớxisa đuhnmếlmmpn lúdolxc đuhnmóbtbw cho ta biếlmmpt đuhnmi xem nálnzno nhiệuhnmt. Loạtxmpi nálnzno nhiệuhnmt nàmsxjy, ta khôeprmng muốrcjfn bỏkgwq qua.

- Tiểyknqu Hầporru gia tựafmt nhiêuhusn làmsxj khálnznch quýtvau củsbgoa chúdolxng ta.

Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch hiểyknqu ýtvaukoglpnwsi cưkoglpnwsi.

- Đeprmúdolxng rồfnwci, đuhnmếlmmpn lúdolxc đuhnmóbtbw nhớxisa phálnznt mộjlqzt thiệuhnmp mờpnwsi cho Câsfqwu Ngọlmmpc côeprmng chúdolxa, Nhấexpzt Phậbrpwt Tálnznn kia, làmsxjbtbw mộjlqzt phầporrn củsbgoa Câsfqwu Ngọlmmpc côeprmng chúdolxa.

Giang Trầporrn thuậbrpwn tiệuhnmn nóbtbwi ra mộjlqzt câsfqwu.

- A? Còmsxjn cóbtbw mộjlqzt phầporrn củsbgoa Câsfqwu Ngọlmmpc côeprmng chúdolxa?

Kiềgsolu Bạtxmpch Thạtxmpch sữnsskng sờpnws, lậbrpwp tứqvqlc cưkoglpnwsi nóbtbwi.

- Vậbrpwy phảyyksi chuẩmzdjn bịcxbl cho Câsfqwu Ngọlmmpc côeprmng chúdolxa mộjlqzt phầporrn tạtxmp lễhtfceprm̀i.

Giang Trầporrn cưkoglpnwsi ha ha, nghĩcvog thầporrm nữnssk nhâsfqwn Câsfqwu Ngọlmmpc nàmsxjy, có lẽ cũexpzng khôeprmng thiếlmmpu tiềgsoln a? Bấexpzt quálnznkogldiwhc Sưkogl Đeprmiệuhnmn ra tay, khôeprmng cóbtbw mộjlqzt hai trăiqusm vạtxmpn, làmsxj sợdiwh khôeprmng cóbtbw ýtvau tứqvql a.

...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.