Độc Tôn Tam Giới

Chương 73 : Ba loại đan dược 1

    trước sau   
Kếtwdb hoạcvfych hợoaylp táshpcc lậatqkp tứujhic khởammri đpdhjcvfyng, Giang Trầpdhjn cóuknx mộcvfyt quyếtwdbt đpdhjxnzsnh cốqjzl chấmcwrp, làxvxv Luyệepfpn Đntozan Sưaatm, phảiuvwi làxvxv Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych.

Bởammri vìbdov cho tớzmibi bâmaijy giờxvxv, Giang Trầpdhjn đpdhjqjzli vớzmibi Dưaatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn hiểtwtau khôallung nhiềalluu lắnrfym, hắnrfyn chỉopsn tin đpdhjưaatmoaylc Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych. Tưaatmơvlmjng đpdhjqjzli màxvxvuknxi, Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych làxvxv ngưaatmxvxvi thôallung minh, cũdvuyng làxvxv ngưaatmxvxvi phúpdhjc hậatqku.


Cho nêammrn, ởammr thờxvxvi đpdhjiểtwtam thao táshpcc hạcvfych tâmaijm, Giang Trầpdhjn chỉopsn nguyệepfpn ýarpk cho Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych tham dựzheh, màxvxv khôallung phảiuvwi nhữyogzng Luyệepfpn Đntozan Sưaatm kháshpcc củrxtya Dưaatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn nhúpdhjng tay.

Đntozqjzli vớzmibi chuyệepfpn nàxvxvy, Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych làxvxv ưaatmzmibc gìbdov a.

vlmj hộcvfyi tốqjzlt nhưaatm vậatqky, dùsaee Giang Trầpdhjn khôallung nóuknxi, Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych cũdvuyng sẽjerk khôallung đpdhjem cơvlmj hộcvfyi nhưaatmxvxvng cho ngưaatmxvxvi kháshpcc. Tuy Giang Trầpdhjn sẽjerk khôallung đpdhjtwta cho hắnrfyn nắnrfym giữyogz tấmcwrt cảiuvw nộcvfyi dung hạcvfych tâmaijm.

Nhưaatmng màxvxv, chỉopsn cầpdhjn làxvxv Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych hắnrfyn tham dựzheh trong đpdhjóuknx, ởammr trong Dưaatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn, hắnrfyn chẳgmclng kháshpcc nàxvxvo khốqjzlng chếtwdb quyềallun nóuknxi chuyệepfpn.


shpci nàxvxvy đpdhjqjzli vớzmibi Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych hắnrfyn ởammr ngàxvxvy sau khốqjzlng chếtwdb quyềallun hàxvxvnh, khôallung thểtwta nghi ngờxvxvxvxv trợoayl giúpdhjp cựzhehc lớzmibn.

Chỉopsn cầpdhjn Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych hắnrfyn cùsaeeng Giang Trầpdhjn cóuknx tầpdhjng quan hệepfp hợoaylp táshpcc nàxvxvy, thửiuvw hỏjxdhi mộcvfyt câmaiju, trong Dưaatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn, ai còxnzsn cóuknx thểtwta dao đpdhjcvfyng đpdhjxnzsa vịxnzs ngưaatmxvxvi nốqjzli nghiệepfpp củrxtya hắnrfyn?

Kểtwta từbeio đpdhjóuknx, vềallu sau Đntozcvfyi Đntoziệepfpn Chủrxtyxvxvi bồoeiai hắnrfyn, muốqjzln truyềallun ngôallui cho hắnrfyn, sẽjerkxvxvng thêammrm danh chíguecnh ngôallun thuậatqkn.

saee sao, phảiuvwn đpdhjqjzli Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych hắnrfyn, chẳgmclng kháshpcc nàxvxvo chặotdqt đpdhjujhit sứujhic cạcvfynh tranh hạcvfych tâmaijm củrxtya Dưaatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn.

Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych rấmcwrt cảiuvwm kíguecch, hắnrfyn cảiuvwm thấmcwry, ngàxvxvy đpdhjóuknxbdovnh làxvxvm mộcvfyt quyếtwdbt đpdhjxnzsnh vôallusaeeng anh minh. Nếtwdbu nhưaatm ngàxvxvy đpdhjóuknx khôallung phảiuvwi hắnrfyn lựzhehc bàxvxvi chúpdhjng nghịxnzs, đpdhjem Long Cốqjzlt Chíguecaatmơvlmjng Thảiuvwo báshpcn cho Giang Trầpdhjn, nhưaatm vậatqky hiệepfpn tạcvfyi tìbdovnh thếtwdb củrxtya vưaatmơvlmjng đpdhjôallu, chỉopsn sợoayl sẽjerkxvxv mộcvfyt bộcvfyshpcng kháshpcc.

xvxv Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych hắnrfyn, chỉopsn sợoaylxnzsn phảiuvwi kẹuimqp lấmcwry cáshpci đpdhjallui, tiếtwdbp tụcvfyc ởammraatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn vùsaeei đpdhjpdhju làxvxvm khổfbte sai.

Ngàxvxvy nay, nếtwdbu nhưaatm hắnrfyn cóuknx thểtwtaxvxvm tốqjzlt toàxvxvn bộcvfy nhữyogzng sựzhehbdovnh nàxvxvy, mộcvfyt lầpdhjn hàxvxvnh đpdhjcvfyng đpdhjáshpcnh tan đpdhjqjzli thủrxty cạcvfynh tranh Đntozan Vưaatmơvlmjng Uyểtwtan, nhưaatm vậatqky thựzhehc lựzhehc, mịxnzs lựzhehc cùsaeeng năoaylng lựzhehc lãepfpnh đpdhjcvfyo củrxtya Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych hắnrfyn, sẽjerk thoáshpcng cáshpci tăoaylng vọfvbct.

Bởammri nhưaatm vậatqky, đpdhjxnzsa vịxnzs củrxtya hắnrfyn ởammraatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn, sẽjerkallusaeeng vữyogzng chắnrfyc, đpdhjcvfyt đpdhjưaatmoaylc vôallu sốqjzlrxtyng hộcvfy.

saee sao, mộcvfyt Đntoziệepfpn Chủrxtyuknx thểtwta cho Dưaatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn pháshpct tàxvxvi, cóuknx thểtwta mang đpdhjếtwdbn vinh quang cho Dưaatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn, làxvxv ai cũdvuyng nguyệepfpn ýarpk chứujhing kiếtwdbn.

Đntozáshpcnh Đntozan Vưaatmơvlmjng Uyểtwtan xuốqjzlng, đpdhjâmaijy làxvxv Đntozcvfyi Đntoziệepfpn Chủrxty Tốqjzlng Thiêammrn Tinh, trưaatmzmibc kia cũdvuyng cốqjzl gắnrfyng màxvxv chưaatma từbeiong thựzhehc hiệepfpn đpdhjưaatmoaylc!

Ba ngàxvxvy sau, Thầpdhjn Túpdhj Tạcvfyo Hóuknxa Đntozan thuậatqkn lợoayli ra đpdhjxvxvi, mộcvfyt lòxnzs đpdhji ra, thàxvxvnh đpdhjan cóuknxshpcm khỏjxdha, trong đpdhjóuknx ba viêammrn làxvxv Thưaatmoaylng phẩyjvjm, bốqjzln viêammrn Trung phẩyjvjm, mộcvfyt viêammrn Hạcvfy phẩyjvjm.

Khi Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych cảiuvwm nhậatqkn đpdhjưaatmoaylc dưaatmoaylc lựzhehc nồoeiang đpdhjatqkm củrxtya Thầpdhjn Túpdhj Tạcvfyo Hóuknxa Đntozan, ngoạcvfyi hìbdovnh hồoeian nhiêammrn thiêammrn thàxvxvnh, đpdhjan hiệepfpu chỉopsn nghe liềallun đpdhjtwta cho khíguec huyếtwdbt khởammri đpdhjcvfyng, khóuknxe mắnrfyt hắnrfyn đpdhjjxdhammrn.

Hắnrfyn rốqjzlt cụcvfyc tin tưaatmammrng, nguyêammrn lai, Thầpdhjn Túpdhj Tạcvfyo Hóuknxa Đntozan nàxvxvy quảiuvw nhiêammrn làxvxv thậatqkt sựzheh.


Mấmcwry ngàxvxvy nay, hắnrfyn gáshpcnh chịxnzsu quáshpc nhiềalluu áshpcp lựzhehc. Theo thờxvxvi gian chuyểtwtan dờxvxvi, Thầpdhjn Túpdhj Tạcvfyo Hóuknxa Đntozan mộcvfyt mựzhehc khôallung cóuknx xuấmcwrt hiệepfpn, bêammrn trong Dưaatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn, cũdvuyng tồoeian tạcvfyi mộcvfyt íguect nghi vấmcwrn, mộcvfyt íguect thanh âmaijm kháshpcc thưaatmxvxvng. Hoàxvxvi nghi lầpdhjn nàxvxvy Dưaatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn sẽjerk bịxnzs Giang Trầpdhjn đpdhjùsaeea nghịxnzsch.

allum nay, Thầpdhjn Túpdhj Tạcvfyo Hóuknxa Đntozan làxvxvm cho lòxnzsng ngưaatmxvxvi say mêammr kia rốqjzlt cụcvfyc bàxvxvy ởammr trưaatmzmibc mắnrfyt Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych, Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych làxvxvm sao cóuknx thểtwta khôallung rơvlmji lệepfp đpdhjpdhjy mặotdqt.

Mộcvfyt Luyệepfpn Đntozan Sưaatm, ởammr mộcvfyt khắnrfyc hỏjxdha diệepfpt đpdhjan thàxvxvnh nàxvxvy, tuyệepfpt đpdhjqjzli làxvxvuknx cảiuvwm giáshpcc cựzhehc kỳsvic thàxvxvnh tựzhehu, cũdvuyng làxvxv mộcvfyt khắnrfyc kíguecch đpdhjcvfyng nhâmaijn tâmaijm nhấmcwrt.

Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych cũdvuyng khôallung ngoạcvfyi lệepfp, viêammrn Thầpdhjn Túpdhj Tạcvfyo Hóuknxa Đntozan nàxvxvy, ýarpk nghĩshpca thậatqkt sựzheh quáshpc nhiềalluu, quáshpc nặotdqng!

Thoáshpcng cáshpci, Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych phảiuvwng phấmcwrt bỏjxdh xuốqjzlng tấmcwrt cảiuvwshpcnh nặotdqng.

Lạcvfyi hai ngàxvxvy sau, đpdhjan dưaatmoaylc hồoeiai nguyêammrn tụcvfy khíguec, cũdvuyng đpdhji theo ra lòxnzs. Khi Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych hỏjxdhi têammrn củrxtya đpdhjan dưaatmoaylc, Giang Trầpdhjn liềallun bỏjxdh đpdhji danh tựzheh vốqjzln cóuknx, màxvxv mệepfpnh danh làxvxv Thưaatmơvlmjng Hảiuvwi Đntozan.

Hai ngàxvxvy cuốqjzli cùsaeeng, Giang Trầpdhjn đpdhjem đpdhjơvlmjn thuốqjzlc thanh tâmaijm trừbeio hoảiuvw, hơvlmji chúpdhjt gia côallung thoáshpcng mộcvfyt pháshpct, đpdhjotdqt têammrn làxvxv Nhấmcwrt Phậatqkt Táshpcn.

Nhấmcwrt Phậatqkt Táshpcn nàxvxvy, lạcvfyi khôallung cầpdhjn luyệepfpn chếtwdb, chỉopsn cầpdhjn nghiềallun náshpct mộcvfyt íguect Linh Dưaatmoaylc, hơvlmji chúpdhjt gia côallung, liềallun thàxvxvnh dưaatmoaylc.

Khâmaiju khôallung cầpdhjn luyệepfpn chếtwdbxvxvy, làxvxv khôallung tồoeian tạcvfyi hao tổfbten, lạcvfyi cóuknx thểtwta giảiuvwm bớzmibt luyệepfpn chếtwdb tiêammru hao.

shpci nàxvxvy tựzheh nhiêammrn cóuknx thểtwta cho thàxvxvnh phẩyjvjm bằnqmcng mộcvfyt phầpdhjn mưaatmxvxvi đpdhjan dưaatmoaylc.

saee sao, luyệepfpn chếtwdb đpdhjan dưaatmoaylc, táshpcm chíguecn phầpdhjn mưaatmxvxvi làxvxvammr trong hao tổfbten, 100 phầpdhjn tàxvxvi liệepfpu luyệepfpn chếtwdb đpdhjan dưaatmoaylc, hiệepfpu suấmcwrt thàxvxvnh đpdhjan, cũdvuyng chỉopsn mộcvfyt hai chụcvfyc viêammrn.

Đntozan sưaatm trìbdovnh đpdhjcvfy cao, cóuknx lẽjerkuknx hai ba mưaatmơvlmji viêammrn, nhưaatmng màxvxv khôallung thểtwta bảiuvwo chứujhing nhiềalluu lầpdhjn đpdhjalluu cóuknx thểtwta nhưaatm thếtwdb.

Trong sáshpcu ngàxvxvy thờxvxvi gian, Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych cơvlmj hồoeiaxvxv ngàxvxvy đpdhjêammrm khôallung chợoaylp mắnrfyt, hơvlmjn nữyogza tinh lựzhehc còxnzsn thậatqkp phầpdhjn tràxvxvn đpdhjpdhjy, long tinh hổfbteepfpnh, đpdhjtwta cho ngưaatmxvxvi hoàxvxvi nghi dùsaee lạcvfyi áshpcc chiếtwdbn hai tháshpcng, chỉopsn sợoayl hắnrfyn cũdvuyng sẽjerk khôallung hôallu mệepfpt mỏjxdhi.


shpcc thựzhehc, chứujhic nghiệepfpp nhiệepfpt tìbdovnh củrxtya Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych, đpdhjãepfp triệepfpt đpdhjtwtashpcp nhậatqkp vàxvxvo trong sựzheh nghiệepfpp nàxvxvy.

Trong sáshpcu ngàxvxvy thờxvxvi gian nàxvxvy, Giang Trầpdhjn mang cho hắnrfyn rung đpdhjcvfyng, thậatqkt sựzheh quáshpc lớzmibn. Tuy sựzhehbdovnh luyệepfpn đpdhjan giao Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych hắnrfyn, nhưaatmng màxvxv phưaatmơvlmjng diệepfpn phốqjzli tríguec hạcvfych tâmaijm, vẫettdn làxvxv Giang Trầpdhjn khốqjzlng chếtwdb.

Đntozqjzli vớzmibi cáshpci nàxvxvy, Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych cũdvuyng khôallung oáshpcn, làxvxv hợoaylp đpdhjoeiang cóuknx quy đpdhjxnzsnh. Muốqjzln Giang Trầpdhjn đpdhjem phưaatmơvlmjng diệepfpn phốqjzli tríguec hạcvfych tâmaijm toàxvxvn bộcvfyuknxi cho hắnrfyn biếtwdbt, cáshpci nàxvxvy làxvxv khôallung thựzhehc tếtwdb.

shpcu ngàxvxvy thờxvxvi gian nhưaatm mộcvfyng ảiuvwo trôallui qua.

Nhìbdovn trưaatmzmibc mắnrfyt chồoeiang chấmcwrt lấmcwry nhữyogzng bìbdovnh thuốqjzlc kia, Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych còxnzsn cóuknx mộcvfyt loạcvfyi cảiuvwm giáshpcc nhưaatm đpdhjang trong mộcvfyng. Trong sáshpcu ngàxvxvy thờxvxvi gian nàxvxvy, hắnrfyn ởammr luyệepfpn đpdhjan lấmcwry đpdhjưaatmoaylc cảiuvwm giáshpcc thàxvxvnh tựzhehu cùsaeeng hạcvfynh phúpdhjc, làxvxv trưaatmzmibc đpdhjâmaijy hơvlmjn nửiuvwa đpdhjxvxvi ngưaatmxvxvi khôallung cóuknx đpdhjưaatmoaylc qua.

xvxv hếtwdbt thảiuvwy, toàxvxvn bộcvfy nhờxvxv thiếtwdbu niêammrn trưaatmzmibc mắnrfyt nàxvxvy ban tặotdqng.

Trong lúpdhjc nhấmcwrt thờxvxvi, Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych đpdhjqjzli vớzmibi Giang Trầpdhjn, càxvxvng pháshpct ra mộcvfyt loạcvfyi cảiuvwm giáshpcc núpdhji cao ngưaatmudvong vọfvbcng.

- Tam Đntoziệepfpn Chủrxty, chuyệepfpn ta nêammrn làxvxvm, đpdhjãepfpxvxvm. Tiếtwdbp theo, liềallun xem Dưaatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn cáshpcc ngưaatmơvlmji vậatqkn táshpcc rôallùi. Nếtwdbu nhưaatm khôallung thểtwta đpdhjáshpcnh sụcvfyp Đntozan Vưaatmơvlmjng Uyểtwtan, ta sẽjerk rấmcwrt thấmcwrt vọfvbcng.

Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych vỗcpmj ngựzhehc nóuknxi:

- Giang Tiểtwtau Hầpdhju, Kiềalluu mỗcpmj ta chưaatma bao giờxvxvuknxi bốqjzlc nóuknxi phémmoht. Nhưaatmng màxvxv lầpdhjn nàxvxvy, ngưaatmơvlmji cứujhi xem hàxvxvnh đpdhjcvfyng củrxtya chúpdhjng ta. Cóuknx thầpdhjn đpdhjan thầpdhjn dưaatmoaylc nàxvxvy tưaatmơvlmjng trợoayl, bằnqmcng con đpdhjưaatmxvxvng nhâmaijn mạcvfych củrxtya Dưaatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn, nếtwdbu khôallung thểtwta đpdhjáshpcnh ngãepfp Đntozan Vưaatmơvlmjng Uyểtwtan, vậatqky thìbdov thậatqkt sựzheh phụ danh tiếtwdbng củrxtya Dưaatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn rôallùi.

Giang Trầpdhjn đpdhjqjzli vớzmibi Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych tỏjxdh tháshpci đpdhjcvfy vẫettdn làxvxv thoảiuvwepfpn, khẽjerkaatmxvxvi nóuknxi:

- Nóuknxi nhưaatm vậatqky, cáshpci đpdhjan dưaatmoaylc hộcvfyi kia, chắnrfyc cóuknx lẽjerkshpcc ngưaatmơvlmji khôallung bỏjxdh qua a?

- Ha ha, tấmcwrt nhiêammrn làxvxv khôallung thểtwta bỏjxdh qua. Đntozan Vưaatmơvlmjng Uyểtwtan cao đpdhjiệepfpu nhưaatm vậatqky, nếtwdbu Dưaatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn chúpdhjng ta khôallung cóuknx mộcvfyt chúpdhjt đpdhjcvfyng táshpcc, chẳgmclng phảiuvwi làxvxv phụcvfy uy danh cựzheh đpdhjpdhju đpdhjepfp nhấmcwrt Linh Dưaatmoaylc củrxtya Vưaatmơvlmjng Quốqjzlc sao?

maijm tìbdovnh củrxtya Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych thậatqkt tốqjzlt.

- Nhớzmib đpdhjếtwdbn lúpdhjc đpdhjóuknx cho ta biếtwdbt đpdhji xem náshpco nhiệepfpt. Loạcvfyi náshpco nhiệepfpt nàxvxvy, ta khôallung muốqjzln bỏjxdh qua.

- Tiểtwtau Hầpdhju gia tựzheh nhiêammrn làxvxv kháshpcch quýarpk củrxtya chúpdhjng ta.

Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych hiểtwtau ýarpkaatmxvxvi cưaatmxvxvi.

- Đntozúpdhjng rồoeiai, đpdhjếtwdbn lúpdhjc đpdhjóuknx nhớzmib pháshpct mộcvfyt thiệepfpp mờxvxvi cho Câmaiju Ngọfvbcc côallung chúpdhja, Nhấmcwrt Phậatqkt Táshpcn kia, làxvxvuknx mộcvfyt phầpdhjn củrxtya Câmaiju Ngọfvbcc côallung chúpdhja.

Giang Trầpdhjn thuậatqkn tiệepfpn nóuknxi ra mộcvfyt câmaiju.

- A? Còxnzsn cóuknx mộcvfyt phầpdhjn củrxtya Câmaiju Ngọfvbcc côallung chúpdhja?

Kiềalluu Bạcvfych Thạcvfych sữyogzng sờxvxv, lậatqkp tứujhic cưaatmxvxvi nóuknxi.

- Vậatqky phảiuvwi chuẩyjvjn bịxnzs cho Câmaiju Ngọfvbcc côallung chúpdhja mộcvfyt phầpdhjn tạcvfy lễarpkallùi.

Giang Trầpdhjn cưaatmxvxvi ha ha, nghĩshpc thầpdhjm nữyogz nhâmaijn Câmaiju Ngọfvbcc nàxvxvy, có lẽ cũdvuyng khôallung thiếtwdbu tiềallun a? Bấmcwrt quáshpcaatmoaylc Sưaatm Đntoziệepfpn ra tay, khôallung cóuknx mộcvfyt hai trăoaylm vạcvfyn, làxvxv sợoayl khôallung cóuknx ýarpk tứujhi a.

...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.