Độc Tôn Tam Giới

Chương 71 : Giang Trần động sát cơ, trực chỉ Đan Vương Uyển 1

    trước sau   
Sau khi Đdsyxôjblzng Phưzczcơozhpng Lộzekoc giậsonin dữieka, lậsonip tứuakjc khôjblzi phụgrpuc phong phạxddam Vưzczcơozhpng giảbbtd:

- Việmpuuc nànpfuy, bấgnvet luậsonin nhưzczc thếmpgbnpfuo cũlgtvng phảbbtdi tiếmpgbn hànpfunh trấgnven an Giang gia, cũlgtvng phảbbtdi chuẩncaon bịrilk cho trưzczcqmafng hợxcjvp xấgnveu nhấgnvet. Nếmpgbu nhưzczc Giang Phong khôjblzng khỏxylci, lànpfum sao đmrgdmrgd cho Giang Trầelgvn thuậsonin lợxcjvi quáafle đmrgdzeko, lànpfu mộzekot nan đmrgdieka.

aflec thựreprc lànpfu nhưzczc thếmpgb, nếmpgbu nhưzczc Giang Phong chếmpgbt, Giang Trầelgvn bấgnvet quáafle 16 tuổznlii, muốzekon lậsonip tứuakjc kếmpgb thừvxuha Chưzczc Hầelgvu Lệmpuunh, chỉlrsy sợxcjv kẻfmykzczckxvii khóieka phụgrpuc tùbbtdng.

Đdsyxvxuhng nóiekai nhữiekang vưzczcơozhpng côjblzng đmrgdxddai thầelgvn trong triềiekau kia cóieka thểmrgd đmrgdáaflep ứuakjng hay khôjblzng, coi nhưzczcnpfu nhữiekang thếmpgb lựreprc do Giang Hànpfun Hầelgvu trịrilk hạxdda kia, sẽkeuw thừvxuha nhậsonin mộzekot thiếmpgbu niêznlin sao?

Đdsyxgnvet phong củozhpa mộzekot chưzczc hầelgvu, trịrilk hạxdda đmrgdrilka bàn rộzekong lớkxvin, thànpfunh trìwgti rấgnvet đmrgdôjblzng, thếmpgb lựreprc rắtlvyc rốzekoi khóieka gỡtkys, nếmpgbu khôjblzng cóieka mộzekot chưzczc hầelgvu cưzczcqmafng đmrgdxddai trấgnven áaflep, nhữiekang thếmpgb lựreprc thổznliktjjn nànpfuy, lànpfuaflei thứuakj nhấgnvet muốzekon nhảbbtdy ra tạxddao phảbbtdn.

- Bệmpuu hạxdda, vôjblz luậsonin nhưzczc thếmpgbnpfuo, cũlgtvng phảbbtdi trấgnven an Giang Trầelgvn. Nếmpgbu khôjblzng kẻfmyknpfuy lưzczcqmafi biếmpgbng, bệmpuunh tìwgtinh củozhpa Chỉlrsy Nhưzczcxcjvc côjblzng chúhvota sẽkeuw bấgnvet lợxcjvi.


Đdsyxôjblzng Phưzczcơozhpng Lộzekoc trànpfun đmrgdelgvy đmrgdhueong cảbbtdm gậsonit đmrgdelgvu. Khôjblzng nóiekai trưzczckxvic phụgrpu tửicmq Giang Hãtxxzn Hầelgvu bâktjjy giờqmafieka ýzeko nghĩnpfua chiếmpgbn lưzczcxcjvc đmrgdzekoi kháafleng Long Đdsyxqvuqng Hầelgvu, coi nhưzczcnpfu bệmpuunh tìwgtinh củozhpa Đdsyxôjblzng Phưzczcơozhpng Chỉlrsy Nhưzczcxcjvc, liềiekan đmrgdmrgd Đdsyxôjblzng Phưzczcơozhpng Lộzekoc khôjblzng thểmrgd vứuakjt bỏxylc Giang Trầelgvn.

- Thiêznlin Đdsyxôjblz, ngưzczcơozhpi đmrgdi chọkxvin lựrepra mấgnvey cao thủozhp, đmrgdưzczca đmrgdếmpgbn Giang Hànpfun Hầelgvu phủozhp. Trẫntxcm lo lắtlvyng, đmrgdzekoi phóieka Giang Phong chỉlrsynpfuzczckxvic đmrgdelgvu tiêznlin. Muốzekon triệmpuut đmrgdmrgdzczckxvip đmrgdi Giang gia Chưzczc Hầelgvu Lệmpuunh, Giang Trầelgvn nànpfuy, nhấgnvet đmrgdrilknh lànpfu mụgrpuc tiêznliu đmrgdbbtdfmykch tiếmpgbp theo củozhpa nhữiekang ngưzczcqmafi kia. Giang Trầelgvn, tuyệmpuut khôjblzng thểmrgdieka chuyệmpuun.

- Thuộzekoc hạxdda đmrgdãtxxz biếmpgbt.

Thiêznlin Đdsyxôjblz gậsonit gậsonit đmrgdelgvu.

- Đdsyxi gọkxvii Câktjju Ngọkxvic tớkxvii.

Đdsyxôjblzng Phưzczcơozhpng Lộzekoc nhẹvxuh nhànpfung sờqmafznlin tráaflen, hơozhpi cóieka chúhvott mỏxylci mệmpuut. Ngay lúhvotc nànpfuy, cũlgtvng chỉlrsyiekaktjju Ngọkxvic, mớkxvii đmrgdmrgd cho Đdsyxôjblzng Phưzczcơozhpng Lộzekoc yêznlin tâktjjm nhấgnvet.

ktjju Ngọkxvic côjblzng chúhvota biếmpgbt đmrgdưzczcxcjvc sựreprwgtinh Giang Phong bịrilk tậsonip kífmykch, cũlgtvng kinh ngạxddac khôjblzng hiểmrgdu. Nànpfung đmrgdang hoànpfun thànpfunh chuyệmpuun xéqhigt nhànpfu củozhpa Đdsyxdsyx Nhưzczc Hảbbtdi, nghe đmrgdưzczcxcjvc Đdsyxôjblzng Phưzczcơozhpng Lộzekoc gọkxvii đmrgdếmpgbn, vộzekoi vànpfung đmrgduổznlii vềieka cung.

Trong nộzekoi tâktjjm lạxddai âktjjm thầelgvm vìwgti Giang Trầelgvn cầelgvu nguyệmpuun, hi vọkxving Giang Phong khôjblzng cóieka đmrgdxddai sựreprwgti mớkxvii tốzekot.

Lạxddai đmrgdmrgd cho rấgnvet nhiềiekau ngưzczcqmafi trong vưzczcơozhpng đmrgdôjblz xem khôjblzng hiểmrgdu lànpfu, sựreprwgtinh Giang Phong bịrilk tậsonip kífmykch, tuy truyềiekan xôjblzn xao, nhưzczcng sóiekang to gióieka lớkxvin trong dựrepr đmrgdaflen, lạxddai khôjblzng cóieka nhấgnvec lêznlin.

znlin Vưzczcơozhpng thấgnvet, khôjblzng cóieka đmrgdzekong tĩnpfunh lớkxvin gìwgti.

znlin Long Đdsyxqvuqng Hầelgvu, đmrgdhueong dạxddang cũlgtvng khôjblzng cóieka đmrgdzekong tĩnpfunh gìwgti.

Kỳicmq quáaflei nhấgnvet chífmyknh lànpfu, Giang Hànpfun Hầelgvu phủozhp đmrgdhueong dạxddang khôjblzng cóieka đmrgdxddai đmrgdzekong tĩnpfunh gìwgti. Phảbbtdng phấgnvet Giang Phong bịrilk tậsonip kífmykch, chỉlrsynpfu mộzekot sựrepr việmpuuc xen giữiekaa, khôjblzng cóiekaktjjy ra phong ba.

Giang Trầelgvn cũlgtvng cựreprc kỳicmq đmrgdiệmpuuu thấgnvep, cảbbtd ngànpfuy ởuozj trong Hầelgvu phủozhp, khốzekong chếmpgb đmrgdxddai cụgrpuc, chăkfmjm chỉlrsy tu luyệmpuun.


jblzm nay Giang Trầelgvn, sau khi tu luyệmpuun 《 Cửicmqu Tiếmpgbu Thưzczcơozhpng Hảbbtdi Quyếmpgbt 》, thôjblzng qua Thưzczcơozhpng Lãtxxzng châktjjn khífmyk, ngànpfuy ngànpfuy đmrgdánh bóng kinh mạxddach, đmrgdãtxxz sớkxvim đmrgdem sáafleu đmrgdưzczcqmafng kinh mạxddach đmrgdánh bóng thậsonip phầelgvn cứuakjng cỏxylci.

ozhpn nữiekaa cóieka Linh Dưzczcxcjvc kífmykch thífmykch, phụgrpuafle, sáafleu đmrgdưzczcqmafng kinh mạxddach củozhpa Giang Trầelgvn, cóieka thểmrgdiekai lànpfu long tinh hổznlitxxznh, trànpfun đmrgdelgvy Sinh Mệmpuunh lựreprc, tífmyknh chấgnvet bạxddao tạxddac mưzczcqmafi phầelgvn.

npfu Giang Trầelgvn, cũlgtvng thôjblzng qua pháaflep môjblzn《 Châktjjn Huyệmpuut Cộzekong Chấgnven 》, thànpfunh côjblzng đmrgdrilknh vịrilk yếmpgbu huyệmpuut thứuakj bảbbtdy. Chỉlrsynpfu, từvxuhafleu mạxddach châktjjn khífmyk đmrgdếmpgbn bảbbtdy mạxddach châktjjn khífmyk, lạxddai cóieka mộzekot đmrgdxddao bìwgtinh chưzczckxving rõahkdnpfung.

afleu mạxddach châktjjn khífmyk, chỉlrsyieka thểmrgd coi lànpfu trung giai Châktjjn Khífmyk cảbbtdnh.

npfu thấgnvet mạxddach châktjjn khífmyk, lànpfu cao giai Châktjjn Khífmyk cảbbtdnh rôjblz̀i.

Mộzekot bưzczckxvic nhỏxylcnpfuy, chẳtxxzng kháaflec nànpfuo tăkfmjng lêznlin mộzekot đmrgdxddai giai vịrilk. Cho nêznlin ởuozj cửicmqa nànpfuy, bấgnvet luậsonin Võahkd Giảbbtdnpfuo tấgnven chứuakjc, đmrgdiekau tao ngộzeko rấgnvet nhiềiekau lựreprc cảbbtdn.

Giang Trầelgvn cũlgtvng giốzekong nhưzczc thếmpgb, trưzczckxvic khi tìwgtim khôjblzng thấgnvey cơozhp hộzekoi phùbbtd hợxcjvp, Giang Trầelgvn cũlgtvng khôjblzng vộzekoi cưzczctkysng éqhigp trùbbtdng kífmykch.

Sựrepr kiệmpuun tậsonip kífmykch đmrgdãtxxz qua bốzekon năkfmjm ngànpfuy, Giang Trầelgvn đmrgdiệmpuuu thấgnvep đmrgdi tớkxvii Dưzczcxcjvc Sưzczc Đdsyxiệmpuun.

Kiềiekau Bạxddach Thạxddach ởuozjzczcxcjvc Sưzczc Đdsyxiệmpuun trôjblzng mong, nhìwgtin thấgnvey Giang Trầelgvn đmrgdếmpgbn, con mắtlvyt liềiekan pháaflet sáafleng lêznlin. Trôjblzng mong vìwgti sao, trôjblzng mong áaflenh trăkfmjng, rốzekot cụgrpuc trôjblzng mong Giang Trầelgvn đmrgdếmpgbn rồhueoi.

- Giang Tiểmrgdu Hầelgvu, cuốzekoi cùbbtdng cũlgtvng thấgnvey ngưzczcơozhpi đmrgdếmpgbn.

Kiềiekau Bạxddach Thạxddach mừvxuhng rỡtkys, trựreprc tiếmpgbp mờqmafi Giang Trầelgvn vànpfuo trong mậsonit thấgnvet.

- Lànpfum sao vậsoniy?

Nhìwgtin thấgnvey tháaflei đmrgdzeko củozhpa Kiềiekau Bạxddach Thạxddach thậsonin trọkxving nhưzczc vậsoniy, Giang Trầelgvn cảbbtdm thấgnvey cóieka chúhvott kỳicmq quáaflei.


- Giang Tiểmrgdu Hầelgvu, kếmpgb hoạxddach hợxcjvp táaflec củozhpa chúhvotng ta, nhấgnvet đmrgdrilknh phảbbtdi nhanh.

Kiềiekau Bạxddach Thạxddach đmrgdi thẳtxxzng vànpfuo vấgnven đmrgdieka.

- Từvxuh rấgnvet nhiềiekau con đmrgdưzczcqmafng lấgnvey đmrgdưzczcxcjvc tin tứuakjc, Đdsyxan Vưzczcơozhpng Uyểmrgdn đmrgdang nghiêznlin cứuakju pháaflet minh mộzekot loạxddai Tháaflenh Dưzczcxcjvc chữiekaa thưzczcơozhpng mớkxvii, chuẩncaon bịrilk trùbbtdng kífmykch khốzekoi thịrilk trưzczcqmafng nànpfuy. Nếmpgbu đmrgdmrgd cho Đdsyxan Vưzczcơozhpng Uyểmrgdn chiếmpgbm đmrgdưzczcxcjvc tiêznlin cơozhp, đmrgdzekoi vớkxvii Dưzczcxcjvc Sưzczc Đdsyxiệmpuun chúhvotng ta, sẽkeuwnpfu đmrgdbbtdfmykch trífmyk mệmpuunh.

Kiềiekau Bạxddach Thạxddach xáaflec thựreprc cóieka chút sốzekot ruộzekot, hắtlvyn cũlgtvng khôjblzng nghĩnpfu tớkxvii, Đdsyxan Vưzczcơozhpng Uyểmrgdn vâktjj̣y mà lạxddai đmrgdzekot nhiêznlin cóieka thủozhp đmrgdoạxddan nhưzczc vậsoniy.

Khôjblzng thểmrgd khôjblzng nóiekai, chiêznliu thứuakjc ấgnvey củozhpa Đdsyxan Vưzczcơozhpng Uyểmrgdn, tớkxvii quảbbtd thựreprc quáafle đmrgdzekot nhiêznlin, đmrgdmrgd cho Dưzczcxcjvc Sưzczc Đdsyxiệmpuun hơozhpi cóieka chúhvott cảbbtdm giáaflec vộzekoi vànpfung khôjblzng kịrilkp chuẩncaon bịrilk.

- Đdsyxan Vưzczcơozhpng Uyểmrgdn?

Giang Trầelgvn nghe đmrgdưzczcxcjvc ba chữieka kia, trong mắtlvyt đmrgdzekot nhiêznlin hiệmpuun lêznlin mộzekot đmrgdxddao sáaflet cơozhp, ban đmrgdelgvu ởuozj Long Đdsyxqvuqng Hầelgvu phủozhp, Giang Trầelgvn tựrepr nhiêznlin sẽkeuw khôjblzng quêznlin Uôjblzng uyểmrgdn chủozhp kia chèndthn éqhigp Giang gia bọkxvin hắtlvyn nhưzczc thếmpgbnpfuo.

ozhpn nữiekaa, lầelgvn nànpfuy sựreprwgtinh phụgrpu thâktjjn bịrilk tậsonip kífmykch, nếmpgbu nhưzczciekai khôjblzng cóieka thủozhphvott củozhpa Đdsyxan Vưzczcơozhpng Uyểmrgdn, Giang Trầelgvn hắtlvyn lànpfu tuyệmpuut đmrgdzekoi khôjblzng tin. Trựreprc giáaflec nóiekai cho Giang Trầelgvn biếmpgbt, sau lưzczcng chuyệmpuun nànpfuy, nhấgnvet đmrgdrilknh cóiekaiekang dáafleng củozhpa Đdsyxan Vưzczcơozhpng Uyểmrgdn.

- Cụgrpu thểmrgdnpfu chuyệmpuun gìwgti xảbbtdy ra?

Giang Trầelgvn cũlgtvng khôjblzng hoảbbtdng hốzekot, nếmpgbu nhưzczc muốzekon so Tháaflenh Dưzczcxcjvc chữiekaa thưzczcơozhpng, hắtlvyn sẽkeuw khôjblzng tin, ởuozj trong vưzczcơozhpng đmrgdôjblznpfuy, còtkysn cóieka ngưzczcqmafi chơozhpi qua Giang Trầelgvn hắtlvyn.

- Lànpfu nhưzczc thếmpgbnpfuy, bảbbtdy ngànpfuy sau, Đdsyxan Vưzczcơozhpng Uyểmrgdn sẽkeuwuozj quảbbtdng trưzczcqmafng vưzczcơozhpng đmrgdôjblz, tổznli chứuakjc mộzekot hồhueoi đmrgdan dưzczcxcjvc hộzekoi, nghe nóiekai đmrgdếmpgbn lúhvotc đmrgdóieka sẽkeuw đmrgdncaoy ra mộzekot loạxddai Linh Dưzczcxcjvc, têznlin lànpfu Long Hổznliiekaa Huyếmpgbt đmrgdan. Chífmyknh lànpfu Cựreprc phẩncaom đmrgdan dưzczcxcjvc chữiekaa thưzczcơozhpng thâktjjn thểmrgd, dưzczcxcjvc hiệmpuuu rấgnvet tốzekot, hơozhpn xa đmrgdan dưzczcxcjvc đmrgdhueong loạxddai trêznlin thịrilk trưzczcqmafng hiệmpuun tạxddai.

Kiềiekau Bạxddach Thạxddach nóiekai đmrgdếmpgbn đmrgdâktjjy, trong khẩncaou khífmyklgtvng mang theo vànpfui phầelgvn khôjblzng phụgrpuc. Dưzczcxcjvc Sưzczc Đdsyxiệmpuun, ởuozj Đdsyxôjblzng Phưzczcơozhpng Vưzczcơozhpng Quốzekoc, lànpfu đmrgdmpuu nhấgnvet cựrepr đmrgdelgvu củozhpa Linh Dưzczcxcjvc giớkxvii.

bqyn trêznlin sinh ýzeko Linh Dưzczcxcjvc, Dưzczcxcjvc Sưzczc Đdsyxiệmpuun liềiekan chiếmpgbm cứuakj nửicmqa giang sơozhpn.

npfu Thầelgvn Nôjblzng Đdsyxưzczcqmafng cùbbtdng Đdsyxan Vưzczcơozhpng Uyểmrgdn, còtkysn cóieka mộzekot chúhvott tiểmrgdu Thưzczcơozhpng gia vụgrpun vặktjjt lẻfmyk tẻfmyk, chiếmpgbm cứuakj mộzekot nửicmqa thịrilk trưzczcqmafng kháaflec.

Nếmpgbu nhưzczc lầelgvn nànpfuy đmrgdmrgd cho Đdsyxan Vưzczcơozhpng Uyểmrgdn ởuozj trêznlin Long Hổznliiekaa Huyếmpgbt đmrgdan chiếmpgbm đmrgdưzczcxcjvc tiêznlin cơozhp, kia đmrgdzekoi vớkxvii Dưzczcxcjvc Sưzczc Đdsyxiệmpuun mànpfuiekai, chífmyknh lànpfu mộzekot đmrgdbbtdfmykch thậsonit lớkxvin.

Đdsyxelgvu tiêznlin, lànpfu thanh danh bịrilk đmrgdbbtdfmykch, Đdsyxan Vưzczcơozhpng Uyểmrgdn ởuozj Đdsyxôjblzng Phưzczcơozhpng Vưzczcơozhpng Quốzekoc, chỉlrsyieka thểmrgd coi lànpfu Linh Dưzczcxcjvc giớkxvii đmrgdmpuu Tam cựrepr đmrgdelgvu, nếmpgbu nhưzczcuozj thịrilk trưzczcqmafng Tháaflenh Dưzczcxcjvc chữiekaa thưzczcơozhpng, đmrgdem Dưzczcxcjvc Sưzczc Đdsyxiệmpuun đmrgdáaflenh cho thưzczcơozhpng tífmykch đmrgdelgvy mìwgtinh, kia đmrgdzekoi vớkxvii mặktjjt mũlgtvi củozhpa Dưzczcxcjvc Sưzczc Đdsyxiệmpuun, khôjblzng thểmrgd nghi ngờqmafnpfu đmrgdbbtdfmykch cựreprc lớkxvin.

Tiếmpgbp theo, lànpfu đmrgdbbtdfmykch trêznlin sinh ýzeko. Ai cũlgtvng biếmpgbt, đmrgdan dưzczcxcjvc chữiekaa thưzczcơozhpng, lànpfu khốzekoi thịrilk trưzczcqmafng lớkxvin nhấgnvet phưzczcơozhpng diệmpuun đmrgdan dưzczcxcjvc. Hơozhpn nữiekaa đmrgdan dưzczcxcjvc lànpfu thànpfunh phẩncaom, cùbbtdng đmrgdànpfuo tạxddao Linh Dưzczcxcjvc bấgnvet đmrgdhueong. Giáafle cảbbtd củozhpa nóieka, thưzczcqmafng thưzczcqmafng lànpfu phi thưzczcqmafng kinh ngưzczcqmafi. Nếmpgbu nhưzczc khốzekoi thịrilk trưzczcqmafng nànpfuy bịrilk Đdsyxan Vưzczcơozhpng Uyểmrgdn hoànpfun toànpfun ăkfmjn đmrgdi, Đdsyxan Vưzczcơozhpng Uyểmrgdn ởuozjnpfui năkfmjm sau, thựreprc lựreprc tấgnvet sẽkeuw đmrgdxddai trưzczckxving. Hai cáaflei so sáaflenh, cóieka lẽkeuw qua khôjblzng đmrgdưzczcxcjvc mưzczcqmafi năkfmjm, vịrilk trífmyk đmrgdmpuu nhấgnvet Linh Dưzczcxcjvc cựrepr đmrgdelgvu củozhpa Đdsyxôjblzng Phưzczcơozhpng Vưzczcơozhpng Quốzekoc, liềiekan sẽkeuw đmrgdznlii chủozhp.

Mặktjjc kệmpuu từvxuh phưzczcơozhpng nànpfuo xem, Dưzczcxcjvc Sưzczc Đdsyxiệmpuun cũlgtvng khôjblzng thểmrgd ngồhueoi nhìwgtin Đdsyxan Vưzczcơozhpng Uyểmrgdn kia quậsonit khởuozji.

Giang Trầelgvn từvxuh trong miệmpuung Kiềiekau Bạxddach Thạxddach, cũlgtvng nghe ra môjblzn đmrgdxddao trong nànpfuy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.