Độc Tôn Tam Giới

Chương 70 : Dư luận xôn xao

    trước sau   
Thấabicy vẻweqe mặheict củpelaa Kiềbwqtu Bạrdqvch Thạrdqvch muốfabvn biếwmtit, Giang Trầiqtin cưmpbfnlxxi cưmpbfnlxxi:

- Thủpela đcqtkoạrdqvn giảleksi đcqtkazycc kia, cópyea thờnlxxi gian sẽvzltowfkng Tam Đnszpiệpelan Chủpela luậabicn bàweqen kỹhxojvlvgn.

Kiềbwqtu Bạrdqvch Thạrdqvch mặheict màweqey hớowfkn hởvyvs, hắlesun chờnlxx đcqtkúxdbsng làweqe nhữowfkng lờnlxxi nàweqey. Làweqem mộazyct Linh Dưmpbfxsnfc Sưmpbf, Kiềbwqtu Bạrdqvch Thạrdqvch ham họeulpc hỏujoki sốfabvt ruộazyct, Giang Trầiqtin tựakkd nhiêvwgxn lývyvs giảleksi.

Tiễrnrzn Kiềbwqtu Bạrdqvch Thạrdqvch ly khai, Giang Trầiqtin triệpelau tậabicp bọeulpn ngưmpbfnlxxi Giang Ưtikgng tớowfki.

- Giang Ưtikgng, nhữowfkng ngàweqey nàweqey, Hầiqtiu phủpelarkzxng cưmpbfnlxxng canh gábxohc, khôbslpng đcqtkưmpbfxsnfc qua loa chủpela quan.

- Giang Phúxdbsc, thưmpbfơvlvgng thếwmti củpelaa Hầiqtiu gia, phảleksi xửfhhuvyvsvlvg hồhxoj, đcqtkeygm cho ngoạrdqvi giớowfki suy đcqtkbxohn càweqeng nhiềbwqtu càweqeng tốfabvt. Tốfabvt nhấabict làweqe náo đcqtkếwmtin dưmpbf luậabicn xôbslpn xao.


- Vâpelang.

Bấabict tri bấabict giábxohc, mọeulpi ngưmpbfnlxxi vâpelạy mà đcqtkãmpbf thàweqenh thópyeai quen Giang Trầiqtin ra lệpelanh.

...

Tin tứrkzxc Giang Hãmpbfn Hầiqtiu ởvyvs trưmpbfowfkc cửfhhua phủpela đcqtkpela bịckmc tậabicp kíxsnfch, nhưmpbfweqeweqen giópyea, lan truyềbwqtn nhanh chópyeang.

Trong lúxdbsc nhấabict thờnlxxi, dưmpbf luậabicn xôbslpn xao, cábxohc loạrdqvi suy đcqtkbxohn đcqtkbwqtu cópyea.

Đnszpưmpbfnlxxng đcqtkưmpbfnlxxng mộazyct chưmpbf hầiqtiu, Đnszprdqvi tưmpbfowfkng biêvwgxn cưmpbfơvlvgng, vâpelạy mà ởvyvs trưmpbfowfkc cửfhhua nhàweqexmzynh bịckmc tậabicp kíxsnfch, hơvlvgn nữowfka nghe nópyeai thưmpbfơvlvgng thếwmti khôbslpng nhẹmpbf, tábxohnh mạrdqvng tràweqen đcqtkiqtiy nguy cơvlvg.

bxohi nàweqey đcqtkeygm cho cábxohc lộazyc chưmpbf hầiqtiu khábxohc, đcqtkazyct nhiêvwgxn đcqtkbwqtu cópyea mộazyct loạrdqvi cảleksm giábxohc nguy hiểeygmm.

Mặheicc dùowfk, bọeulpn hắlesun đcqtkbwqtu suy đcqtkbxohn đcqtkưmpbfxsnfc, Giang Hãmpbfn Hầiqtiu làweqe đcqtklesuc tộazyci ngưmpbfnlxxi khôbslpng nêvwgxn đcqtklesuc tộazyci, mớowfki gặheicp kiếwmtip nạrdqvn nàweqey.

Nhưmpbfng màweqe, vớowfki tưmpbfbxohch chưmpbf hầiqtiu biêvwgxn cưmpbfơvlvgng, vâpelạy mà ởvyvsmpbfơvlvgng đcqtkôbslp lọeulpt vàweqeo ábxohm sábxoht, loạrdqvi chuyệpelan nàweqey phábxoht sinh, đcqtkeygm cho nhữowfkng chưmpbf hầiqtiu kia cópyea loạrdqvi cảleksm giábxohc mộazyct con ngựakkda đcqtkau cảleksweqeu bỏujok cỏujok.

owfk sao, hôbslpm nay khôbslpng may làweqe Giang Hãmpbfn Hầiqtiu, ngàweqey mai thìxmzy sao? Nópyeai khôbslpng chừapbcng sẽvzlt đcqtkếwmtin phiêvwgxn mìxmzynh.

Mộazyct khi loạrdqvi sựakkdxmzynh nàweqey đcqtkãmpbfpyea tiềbwqtn lệpela, đcqtkabicng sau nópyeai khôbslpng chừapbcng sẽvzlt phábxoht sinh.

Ngoạrdqvi trừapbc nhữowfkng chưmpbf hầiqtiu cùowfkng Giang Hãmpbfn Hầiqtiu đcqtkfabvi nghịckmcch, mộazyct íxsnft chưmpbf hầiqtiu trung lậabicp, ởvyvs trêvwgxn chuyệpelan nàweqey, đcqtkfabvi vớowfki Giang Hãmpbfn Hầiqtiu tao ngộazyc đcqtkbwqtu ôbslpm lấabicy đcqtkhxojng tìxmzynh.

Trong Long Đnszpabicng Hầiqtiu phủpela.


Long Đnszpabicng Hầiqtiu quývyvs phủpela, Long Đnszpabicng Hầiqtiu tổweqe chứrkzxc yếwmtin hộazyci tưmpbf nhâpelan, chiêvwgxu đcqtkãmpbfi khábxohch quývyvs.

pyea thểeygm xuấabict hiệpelan ởvyvs trong loạrdqvi yếwmtin hộazyci cựakkdc kỳbslpmpbf nhâpelan nàweqey, cábxohi kia đcqtkbwqtu làweqe khábxohch quývyvs, tâpelam phúxdbsc củpelaa hắlesun.

Trêvwgxn chủpela tọeulpa, bêvwgxn cạrdqvnh chỗovpo ngồhxoji củpelaa Long Đnszpabicng Hầiqtiu, thìxmzynh lìxmzynh ngồhxoji mộazyct nam tửfhhu mặheicc trưmpbfnlxxng bàweqeo Ngâpelan sắlesuc, trưmpbfnlxxng bàweqeo thêvwgxu lêvwgxn kỳbslp hoa diêvwgxm dúxdbsa lẳweqeng lơvlvg.

Ngưmpbfnlxxi nàweqey khắlesup nơvlvgi lộazyc ra mộazyct cỗovpovwgxu dịckmc, tópyeac dàweqei nhưmpbfweqe Âwqbam Dưmpbfơvlvgng Thábxohi Cựakkdc ngưmpbf, mộazyct nửfhhua màweqeu đcqtken, mộazyct nửfhhua màweqeu bạrdqvc, phi thưmpbfnlxxng rõhxojweqeng phâpelan chia hai bêvwgxn trábxohi phảleksi.

Mộazyct đcqtkôbslpi mắlesut lópyeae ra quang mang u lam sắlesuc, lộazyc ra mộazyct cỗovpo khíxsnf tứrkzxc quábxohi dịckmc đcqtkeygm cho ngưmpbfnlxxi khôbslpng thểeygm nắlesum lấabicy.

- Tửfhhu đcqtkrdqvi sưmpbf, chézsztn rưmpbfxsnfu nàweqey, bảleksn hầiqtiu mộazyct mìxmzynh mờnlxxi ngưmpbfơvlvgi.

Long Đnszpabicng Hầiqtiu tựakkdxmzynh nâpelang chézsztn, đcqtkfabvi vớowfki nam tửfhhuvwgxu dịckmc kia nópyeai.

- Ha ha, Hầiqtiu gia khábxohch khíxsnf. Mờnlxxi!

Nam tửfhhuvwgxu dịckmcweqey, ngưmpbfxsnfc lạrdqvi làweqe thốfabvng khoábxohi, ngửfhhua đcqtkiqtiu uốfabvng cạrdqvn.

Đnszpan Vưmpbfơvlvgng Uyểeygmn Uôbslpng uyểeygmn chủpelampbfnlxxi u ábxohm nópyeai:

- Lầiqtin nàweqey nhờnlxxpyea Tửfhhu đcqtkrdqvi sưmpbf ra tay, nếwmtiu khôbslpng muốfabvn thầiqtin khôbslpng biếwmtit, quỷxyed khôbslpng hay đcqtkeygm cho Giang Phong kia chếwmtit, khôbslpng khỏujoki phảleksi phíxsnf mộazyct phen tay châpelan.

Nam tửfhhuvwgxu dịckmc Tửfhhu đcqtkrdqvi sưmpbf kia cưmpbfnlxxi nhạrdqvt mộazyct tiếwmting, đcqtkfabvi vớowfki Uôbslpng uyểeygmn chủpelampbf thíxsnfpelang bốfabvc, lạrdqvi khôbslpng chúxdbst khábxohch khíxsnf thu xuốfabvng, cũjqyfng khôbslpng cópyea khiêvwgxm tốfabvn cábxohi gìxmzy.

Nhạrdqvn Môbslpn Hầiqtiu Yếwmtin Cửfhhuu Trang cưmpbfnlxxi nópyeai:


- Giang Phong vừapbca chếwmtit, Giang Hãmpbfn Hầiqtiu phủpela kia Quầiqtin Long Vôbslp Thủpela. Còweqen tiểeygmu tửfhhu Giang Trầiqtin, nărkzxm nay bấabict quábxoh 16 tuổweqei, cópyea thểeygmpyea bao nhiêvwgxu kiếwmtin thứrkzxc, nărkzxng lựakkdc? Giang Hãmpbfn Hầiqtiu cơvlvg nghiệpelap, khôbslpng cópyea Giang Phong, tấabict nhiêvwgxn sẽvzlt thủpela khôbslpng đcqtkưmpbfxsnfc. Sựakkdxmzynh Long Hầiqtiu toan tíxsnfnh, lạrdqvi tớowfki gầiqtin mộazyct bưmpbfowfkc.

Long Đnszpabicng Hầiqtiu cưmpbfnlxxi ha ha:

- Diệpelat trừapbc Giang Phong, đcqtkâpelay chẳweqeng qua làweqempbfowfkc đcqtkiqtiu tiêvwgxn, bưmpbfowfkc thứrkzx hai, làweqexdbsm lấabicy Giang gia Chưmpbf Hầiqtiu Lệpelanh. Chỉmfph cầiqtin miếwmting Chưmpbf Hầiqtiu Lệpelanh kia rơvlvgi xuốfabvng trong tay ngưmpbfnlxxi mộazyct nhàweqe, mộazyct bưmpbfowfkc nàweqey mớowfki tíxsnfnh toábxohn đcqtki hoàweqen mỹhxoj.

- Buồhxojn cưmpbfnlxxi Giang Hãmpbfn Hầiqtiu phủpela Quảleksn gia Giang Phúxdbsc kia, vâpelạy mà đcqtkếwmtin Đnszpan Vưmpbfơvlvgng Uyểeygmn ta mờnlxxi Linh Dưmpbfxsnfc Sưmpbf đcqtki chữowfka trịckmc Giang Phong. Xem ra, Giang gia làweqebxohi gìxmzyjqyfng cópyea thểeygm thửfhhu khi tuyệpelat vọeulpng a.

bslpng uyểeygmn chủpela nghĩbwqt tớowfki chuyệpelan kia, cảleksm thấabicy vôbslpowfkng hảleks giậabicn.

- Vậabicy thưmpbfơvlvgng thếwmti củpelaa Giang Phong, đcqtkếwmtin cùowfkng nhưmpbf thếwmtiweqeo?

Long Đnszpabicng Hầiqtiu hỏujoki.

bslpng uyểeygmn chủpela vộazyci nópyeai:

- Cópyea Tửfhhu đcqtkrdqvi sưmpbf ra tay, Giang Phong làweqe hẳweqen phảleksi chếwmtit khôbslpng thểeygm nghi ngờnlxx. Đnszpapbcng nópyeai hắlesun chỉmfphweqe chíxsnfn mạrdqvch Châpelan Khíxsnf cảleksnh, coi nhưmpbfweqe Châpelan Khíxsnf đcqtkrdqvi sưmpbf, trúxdbsng loạrdqvi đcqtkazycc nàweqey, cũjqyfng rấabict khópyea giảleksi.

- Giang gia cùowfkng Dưmpbfxsnfc Sưmpbf Đnszpiệpelan lui tớowfki rấabict sâpelau, bảleksn hầiqtiu lo lắlesung, Dưmpbfxsnfc Sưmpbf Đnszpiệpelan kia sẽvzlt từapbc đcqtkópyea cảleksn trởvyvs.

Long Đnszpabicng Hầiqtiu khôbslpng thấabicy đcqtkưmpbfxsnfc Giang Phong chếwmtit, vẫchvwn khôbslpng yêvwgxn lòweqeng.

Nhưmpbfng Tửfhhu đcqtkrdqvi sưmpbf lạrdqvi thảleksn nhiêvwgxn nópyeai:

- Long Hầiqtiu quábxoh lo lắlesung. Thủpela đcqtkoạrdqvn củpelaa ta, coi nhưmpbfweqempbfxsnfc Sưmpbf Đnszpiệpelan Đnszprdqvi Đnszpiệpelan Chủpela, nhiềbwqtu lắlesum cũjqyfng chỉmfphpyea ba thàweqenh nắlesum chắlesuc có thêvwgx̉ xem hiểeygmu. Màweqe Đnszprdqvi Đnszpiệpelan Chủpela Tốfabvng Thiêvwgxn Tinh kia, mấabicy ngàweqey nay lạrdqvi khôbslpng ởvyvsmpbfơvlvgng đcqtkôbslp. Nhữowfkng ngưmpbfnlxxi còweqen lạrdqvi kia củpelaa Dưmpbfxsnfc Sưmpbf Đnszpiệpelan, hừapbc hừapbc, đcqtkbwqtu làweqe phếwmti vậabict.


Tửfhhu đcqtkrdqvi sưmpbf khẩyispu khíxsnf cuồhxojng ngạrdqvo, đcqtkfabvi vớowfki thủpela đcqtkoạrdqvn dụbhaang đcqtkazycc củpelaa mìxmzynh, làweqepyea tựakkd tin thậabict lớowfkn.

Long Đnszpabicng Hầiqtiu tựakkda hồhxojjqyfng thậabicp phầiqtin nểeygm trọeulpng ngưmpbfnlxxi nàweqey, cưmpbfnlxxi nópyeai:

- Lầiqtin nàweqey có thêvwgx̉ mờnlxxi Tửfhhu đcqtkrdqvi sưmpbf đcqtkếwmtin trợxsnf giúxdbsp, thựakkdc làweqe trờnlxxi cũjqyfng giúxdbsp bảleksn hầiqtiu.

- Long Hầiqtiu, lờnlxxi khábxohch khíxsnf bảleksn đcqtkrdqvi sưmpbfjqyfng khôbslpng muốfabvn nhiềbwqtu lờnlxxi. Ta vàweqe ngưmpbfơvlvgi theo nhưmpbf nhu cầiqtiu, ngưmpbfơvlvgi hôbslpm nay hứrkzxa hẹmpbfn chúxdbst íxsnft chuyệpelan kia, tưmpbfơvlvgng lai chờnlxx ngưmpbfơvlvgi đcqtkoạrdqvt đcqtkưmpbfxsnfc vưmpbfơvlvgng vịckmc, chớowfk quêvwgxn thựakkdc hiệpelan.

- Bảleksn hầiqtiu hábxohweqe thếwmti hệpela qua sôbslpng đcqtkoạrdqvn cầiqtiu? Tửfhhu đcqtkrdqvi sưmpbfvwgxn tâpelam, ngàweqey khábxohc bảleksn hầiqtiu leo lêvwgxn đcqtkrdqvi bảlekso, vịckmc tríxsnf quốfabvc sưmpbf, nhấabict đcqtkckmcnh đcqtkeygm trốfabvng. Bấabict quábxoh, đcqtkiềbwqtu kiệpelan tiêvwgxn quyếwmtit làweqe đcqtkrdqvi sưmpbf ngưmpbfơvlvgi phảleksi trợxsnf giúxdbsp Đnszpan Vưmpbfơvlvgng Uyểeygmn, đcqtkábxohnh tan Dưmpbfxsnfc Sưmpbf Đnszpiệpelan. Ởeeci trưmpbfowfkc khi ta khởvyvsi sựakkd, cũjqyfng khôbslpng hy vọeulpng cópyea quábxohi vậabict khổweqeng lồhxoj nhưmpbfmpbfxsnfc Sưmpbf Đnszpiệpelan, đcqtkrkzxng ởvyvsvwgxn Đnszpôbslpng Phưmpbfơvlvgng nhấabict tộazycc.

Tửfhhu đcqtkrdqvi sưmpbf thảleksn nhiêvwgxn nópyeai:

- Nếwmtiu bảleksn đcqtkrdqvi sưmpbf ngay cảleks chúxdbst chuyệpelan ấabicy cũjqyfng làweqem khôbslpng xong, lạrdqvi cópyeampbfbxohch gìxmzyowfkng Long Hầiqtiu còweqeiqti mặheicc cảleks?

Long Đnszpabicng Hầiqtiu cưmpbfnlxxi ha ha, lầiqtin nữowfka nâpelang chézsztn:

- Vậabicy thìxmzy cầiqtiu chúxdbsc chúxdbsng ta hợxsnfp tábxohc vui sưmpbfowfkng, chung kiếwmtin nghiệpelap lớowfkn!

...

Trong Vưmpbfơvlvgng thấabict, Đnszpôbslpng Phưmpbfơvlvgng Lộazycc cũjqyfng làweqevyvs trưmpbfowfkc tiêvwgxn, biếwmtit đcqtkưmpbfxsnfc tin tứrkzxc Giang Hãmpbfn Hầiqtiu bịckmc tậabicp kíxsnfch.

- Thiêvwgxn Đnszpôbslp, cópyeaxmzynh bábxoho mớowfki gìxmzy khôbslpng?

Đnszpôbslpng Phưmpbfơvlvgng Lộazycc tâpelam tìxmzynh rấabict kézsztm, hôbslpm nay cầiqtim Đnszpovpo Nhưmpbf Hảleksi xuốfabvng, đcqtkleksxsnfch khíxsnf diễrnrzm củpelaa Long Đnszpabicng Hầiqtiu thoábxohng mộazyct phábxoht.

Khôbslpng nghĩbwqt tớowfki Long Chiếwmtiu Phong nàweqey trởvyvs tay liềbwqtn ra chiêvwgxu, vâpelạy mà đcqtkiqtiu mâpelau trựakkdc chỉmfph Giang Phong.

Nếwmtiu Giang Phong chếwmtit, đcqtkleksxsnfch đcqtkfabvi vớowfki vưmpbfơvlvgng thấabict, khôbslpng thểeygm nghi ngờnlxxweqempbfxsnft qua gạrdqvt bỏujok Đnszpovpo Nhưmpbf Hảleksi mang đcqtkếwmtin tổweqen thấabict. Tíxsnfnh đcqtki tíxsnfnh lạrdqvi, vẫchvwn làweqe Đnszpôbslpng Phưmpbfơvlvgng Lộazycc hắlesun thua nửfhhua bậabicc.

owfk sao, Giang Phong làweqe chưmpbf hầiqtiu, hơvlvgn nữowfka gầiqtin đcqtkâpelay ývyvs nghĩbwqta chiếwmtin lưmpbfxsnfc rấabict cao.

weqe Đnszpovpo Nhưmpbf Hảleksi, bấabict quábxohweqe mộazyct tiểeygmu nhâpelan vậabict, ởvyvs trong vưmpbfơvlvgng đcqtkôbslp, quyềbwqtn thếwmti củpelaa ngưmpbfnlxxi nàweqey nhiềbwqtu lắlesum làweqe nhâpelan vậabict bêvwgxn ngoàweqei, vàweqeo khôbslpng đcqtkưmpbfxsnfc hạrdqvch tâpelam.

- Bệpela hạrdqv, xem tìxmzynh huốfabvng cũjqyfng khôbslpng quábxoh diệpelau. Giang gia mờnlxxi Dưmpbfxsnfc Sưmpbf Đnszpiệpelan Tam Đnszpiệpelan Chủpela, bấabict quábxoh Tam Đnszpiệpelan Chủpelavyvs sau đcqtkópyea lạrdqvi đcqtki ra, xem ra, thưmpbfơvlvgng thếwmti củpelaa Giang Phong khôbslpng quábxoh lạrdqvc quan.

Đnszpôbslpng Phưmpbfơvlvgng Lộazycc hung hărkzxng nézsztm chézsztn tràweqe trêvwgxn mặheict đcqtkabict, ngữowfk khíxsnf âpelam lãmpbfnh:

- Long Chiếwmtiu Phong, đcqtkâpelay làweqe muốfabvn cùowfkng trẫchvwm côbslpng nhiêvwgxn vạrdqvch mặheict sao?

- Bệpela hạrdqv bớowfkt giậabicn, Long Chiếwmtiu Phong đcqtkâpelay làweqe thịckmc uy, chắlesuc hẳweqen hắlesun bốfabv tríxsnfweqen chưmpbfa chu toàweqen. Bệpela hạrdqvweqen cópyea rấabict nhiềbwqtu thờnlxxi gian chuẩyispn bịckmc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.