Độc Tôn Tam Giới

Chương 7 : Cái mặt này vẫn là chính ngươi đánh đi 2

    trước sau   
- Cálbxgc ngưnrdvơsonxi ngưnrdvu bứornvc, cálbxgc ngưnrdvơsonxi lợupaki hạntfei, cálbxgc ngưnrdvơsonxi ai đmdyhornvng ra, nóutgii cho ta biếsuqct côtwbkng chúpdqha đmdyhiệdpihn hạntfe đmdyhâjhmay làevqoutgi chuyệdpihn gìqccr? Chízpudnh mìqccrnh khôtwbkng cóutgi bổnvhjn sựwavi, hếsuqct lầhgxmn nàevqoy tớoxoii lầhgxmn khálbxgc ghékouct hiềldfen ghen tàevqoi, còhebqn khôtwbkng cho phékoucp ta truyềldfen đmdyhntfet ývbeb chỉuhud củztrta Thầhgxmn linh? Lạntfei nóutgii, ta thiếsuqcu chúpdqht nữgsfwa bịhuib trưnrdvupakng đmdyhálbxgnh chếsuqct, đmdyhôtwbk̉i tớoxoii mộvbebt lầhgxmn Thầhgxmn linh bálbxgo mộvbebng, ta dễruuvevqong sao? Vạntfen nhấryekt Thầhgxmn linh tứornvc giậqeezn, nhưnrdv vậqeezy ly khai, cálbxgc ngưnrdvơsonxi chịhuibu đmdyhưnrdvupakc trálbxgch nhiệdpihm nàevqoy sao?

- Cuốqeezi cùzoxcng hỏgcsxi cálbxgc ngưnrdvơsonxi mộvbebt câjhmau, nếsuqcu nhưnrdv Thầhgxmn linh thậqeezt sựwavi nổnvhji giậqeezn, yêqtulu cầhgxmu tru cửpdqhu tộvbebc cálbxgc ngưnrdvơsonxi mớoxoii bằwkuqng lòhebqng giảqeezi cứornvu côtwbkng chúpdqha? Cálbxgc ngưnrdvơsonxi tựwavinrdvng lòhebqng son dạntfe sắowtot, nguyệdpihn ývbeb hi sinh cửpdqhu tộvbebc vìqccr bệdpih hạntfe phâjhman ưnrdvu sao?

Trong nộvbebi tâjhmam Giang Trầhgxmn thoảqeezi málbxgi cùzoxcng khóutgi chịhuibu, thôtwbkng qua phen nàevqoy, hàevqong loạntfet câjhmau hỏgcsxi giốqeezng nhưnrdvntfei têqtuln, dựwavia thếsuqc phálbxgt tálbxgc ra. Nhưnrdvjhmay đmdyhen álbxgp thàevqonh, ékoucp tớoxoii nguyêqtuln mộvbebt đmdyhálbxgm chưnrdv hầhgxmu đmdyhldfeu khôtwbkng thởlbxg nổnvhji, trong lúpdqhc nhấryekt thờiknhi trợupakn mắowtot hálbxg hốqeezc mồkxhxm!

Nhấryekt làevqo mộvbebt câjhmau sau cùzoxcng, làevqom cho sắowtoc mặzpudt nhữgsfwng chưnrdv hầhgxmu kia đmdyhntfei biếsuqcn, nguyêqtuln mộvbebt đmdyhálbxgm câjhmam nhưnrdv hếsuqcn.

Vốqeezn bọcpuwn họcpuwevqo đmdyhếsuqcn giúpdqhp Thiêqtuln Thủztrty Hầhgxmu phôtwbk trưnrdvơsonxng thanh thếsuqc, chègcsxn ékoucp Giang gia, bỏgcsx đmdyhálbxg xuốqeezng giếsuqcng. Nhưnrdvng màevqojhmay giờiknh, cho mấryeky ngưnrdviknhi bọcpuwn hắowton mưnrdvupakn gan cũntfeng khôtwbkng dálbxgm lỗtwbkacsang.

Vạntfen nhấryekt tiểwqqmu tửpdqhevqoy thậqeezt sựwavinrdvupakn tay Thầhgxmn linh ývbeb chỉuhud, đmdyhhgxmu đmdyhvbebc bệdpih hạntfe đmdyhi tru cửpdqhu tộvbebc bọcpuwn hắowton. . .


jhman nhăqccŕc đmdyhếsuqcn bệdpih hạntfenrdvng chiềldfeu vớoxoii côtwbkng chúpdqha, loạntfei sựwaviqccrnh nàevqoy cũntfeng khôtwbkng phảqeezi làevqo khôtwbkng cóutgi thểwqqm!

Nhìqccrn xem nguyêqtuln mộvbebt đmdyhálbxgm sắowtoc mặzpudt trắowtong bệdpihch, trong nộvbebi tâjhmam Giang Trầhgxmn cảqeezm giálbxgc chỉuhudutgi mộvbebt chữgsfw

nrdvoxoing!

Nguyêqtuln lai chỉuhudevqoo mộvbebt đmdyhálbxgm lãacsao gia hỏgcsxa vôtwbknrdvơsonxng chửpdqhi, làevqoutgi thểwqqm thoảqeezi málbxgi nhưnrdv vậqeezy.

Thựwavic tếsuqc trọcpuwng đmdyhálbxgm gia hỏgcsxa nàevqoy, đmdyhldfeu tựwavi cho làevqoqccrnh rấryekt ngưnrdvu bứornvc.

- Tốqeezt rồkxhxi tốqeezt rồkxhxi, Giang Tiểwqqmu Hầhgxmu, nêqtuln mắowtong cũntfeng mắowtong, nêqtuln đmdyhálbxgnh cũntfeng đmdyhálbxgnh rồkxhxi. Hiệdpihn tạntfei mấryeku chốqeezt nhấryekt, làevqo bệdpihnh tìqccrnh củztrta côtwbkng chúpdqha a.

pdqhc nàevqoy, rốqeezt cụptcyc cóutgi nhâjhman sĩztrt trung lậqeezp, ra mặzpudt hoàevqo giảqeezi. Theo lývbeb, nhâjhman sĩztrt trung lậqeezp xem nálbxgo nhiệdpiht càevqong khôtwbkng sợupak chuyệdpihn lớoxoin. Nhưnrdvng màevqo nhìqccrn nálbxgo nhiệdpiht nữgsfwa, trong nộvbebi tâjhmam quốqeezc quâjhman bệdpih hạntfe sốqeezt ruộvbebt a.

- Bệdpihnh tìqccrnh củztrta Côtwbkng chúpdqha?

Giang Trầhgxmn sữgsfwng sờiknh.

- Ai nóutgii côtwbkng chúpdqha cóutgi bệdpihnh? Khôtwbkng phảqeezi mớoxoii vừnsova nóutgii, côtwbkng chúpdqha khôtwbkng cóutgi bệdpihnh sao?

Lạntfei làevqo mộvbebt bộvbebevqoy, Giang Hãacsan Hầhgxmu Giang Phong bịhuib álbxgnh mắowtot củztrta Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Lộvbebc quékouct qua, nhấryekt thờiknhi cảqeezm thấryeky cálbxgi óutgit lạntfenh lẽvsqeo. Trong nộvbebi tâjhmam lo lắowtong, Xúpdqh tiểwqqmu tửpdqh, cóutgi lờiknhi gìqccr liềldfen mộvbebt hơsonxi nóutgii xong, đmdyhnsovng cóutgi lạntfei xâjhmau khẩqeezu vịhuib ngưnrdviknhi.

- Bệdpih hạntfe, hạntfe thầhgxmn xin hỏgcsxi mộvbebt câjhmau, ngàevqoy côtwbkng chúpdqha đmdyhiệdpihn hạntfe sinh ra, cóutgi phảqeezi Thiêqtuln Cẩqeezu Thựwavic Nhậqeezt hay khôtwbkng?

Khóutgie miệdpihng Giang Trầhgxmn mang theo vàevqoi phầhgxmn bìqccrnh tĩztrtnh mỉuhudm cưnrdviknhi.


Trong lòhebqng Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Lộvbebc giậqeezt mìqccrnh, việdpihc nàevqoy hắowton làevqom sao biếsuqct? Chẳeldpng lẽvsqe thựwavic cóutgi Thầhgxmn linh bálbxgo mộvbebng? Thiêqtuln Cẩqeezu Thựwavic Nhậqeezt, ởlbxg trong thếsuqc tụptcyc, coi làevqo khôtwbkng làevqonh a.

Cho nêqtuln, việdpihc nàevqoy Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Lộvbebc vẫlybfn khôtwbkng dálbxgm nóutgii.

- Khôtwbkng chỉuhudtwbkng chúpdqha đmdyhiệdpihn hạntfe, ngàevqoy mẫlybfu thâjhman củztrta côtwbkng chúpdqha đmdyhiệdpihn hạntfe sinh ra, cũntfeng làevqo Thiêqtuln Cẩqeezu Thựwavic Nhậqeezt. Cao thấryekp cửpdqhu đmdyhntfei nữgsfw tửpdqh, ngàevqoy sinh ra, đmdyhldfeu làevqo Thiêqtuln Cẩqeezu Thựwavic Nhậqeezt. Nhưnrdv thếsuqc cửpdqhu đmdyhntfei truyềldfen xuốqeezng, Thálbxgi Dưnrdvơsonxng chi khízpud thiếsuqcu thốqeezn. Đifvrếsuqcn đmdyhiknhi thứornv chízpudn, sẽvsqe trởlbxg thàevqonh Thálbxgi Âyhhim Chi Thểwqqm!

Giang Trầhgxmn nóutgii bốqeezn chữgsfw Thálbxgi Âyhhim Chi Thểwqqmevqoy, cũntfeng khôtwbkng khỏgcsxi thổnvhjn thứornvc. Đifvrâjhmay chízpudnh làevqo vấryekn đmdyhldfeevqom phứornvc tạntfep hắowton trăqccrm vạn năqccrm, ngay cảqeez Thiêqtuln Đifvrếsuqcacsao ba cũntfeng khôtwbkng thểwqqm triệdpiht đmdyhwqqm giảqeezi quyếsuqct.

Cho nêqtuln, hắowton vừnsova nhìqccrn thấryeky Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Chỉuhud Nhưnrdvupakc, liềldfen cóutgi mộvbebt loạntfei cảqeezm giálbxgc đmdyhkxhxng bệdpihnh tưnrdvơsonxng liêqtuln, tựwavi nhiêqtuln cũntfeng nhậqeezn ra chỗtwbk mấryeku chốqeezt củztrta Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Chỉuhud Nhưnrdvupakc.

ntfeng chízpudnh bởlbxgi vìqccr đmdyhkxhxng bệdpihnh tưnrdvơsonxng liêqtuln, hắowton mớoxoii cóutgi thểwqqm từnsov trong giảqeez chếsuqct sốqeezng lạntfei. Bởlbxgi vìqccr, hắowton ởlbxg trêqtuln ngưnrdviknhi côtwbkng chúpdqha, đmdyhãacsaqccrm đmdyhưnrdvupakc phưnrdvơsonxng phálbxgp giảqeezi quyếsuqct nguy cơsonx củztrta Giang Hãacsan Hầhgxmu phủztrt.

Hắowton đmdyhowtoc tộvbebi vưnrdvơsonxng thấryekt, đmdyhơsonxn giảqeezn cũntfeng làevqo bởlbxgi vìqccrlbxg trong tếsuqc thiêqtuln thảqeezlbxgi rắowtom. Màevqo tếsuqc thiêqtuln làevqoqccrlbxgi gìqccr? Khôtwbkng phảqeezi làevqo cầhgxmu phúpdqhc cho Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Chỉuhud Nhưnrdvupakc sao?

Nếsuqcu nhưnrdv hắowton cóutgi thểwqqm giảqeezi quyếsuqct vấryekn đmdyhldfe củztrta Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Chỉuhud Nhưnrdvupakc, đmdyhâjhmay khôtwbkng phảqeezi phưnrdvơsonxng phálbxgp giảqeezi quyếsuqct hậqeezu quảqeez hoàevqon mỹnvhj nhấryekt sao?

Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Chỉuhud Nhưnrdvupakc nàevqoy trờiknhi sinh Thálbxgi Âyhhim Chi Thểwqqm, loạntfei ngưnrdviknhi nàevqoy trong hàevqong tỉuhud khóutgiqccrm mộvbebt cálbxgi. Khôtwbkng nghĩztrt tớoxoii, kiếsuqcp trưnrdvoxoic kiếsuqcp nàevqoy Luâjhman Hồkxhxi, vâjhmạy mà đmdyhwqqm cho Giang Trầhgxmn hắowton gặzpudp đmdyhưnrdvupakc mộvbebt cálbxgi.

Khôtwbkng thểwqqm khôtwbkng nóutgii, Tạntfeo Hóutgia thầhgxmn kỳowto.

Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Chỉuhud Nhưnrdvupakc làevqo ngưnrdviknhi phàevqom tụptcyc, vậqeezn mệdpihnh tựwavi nhiêqtuln khôtwbkng bằwkuqng Giang Trầhgxmn kiếsuqcp trưnrdvoxoic. Khôtwbkng cóutgi phụptcy thâjhman làevqom Thiêqtuln Đifvrếsuqc, khôtwbkng cóutgi Nhậqeezt Nguyệdpiht Thầhgxmn Đifvran kékouco dàevqoi diêqtuln thọcpuw, Dưnrdvơsonxng thọcpuw củztrta nàevqong tựwavi nhiêqtuln rấryekt thấryekp.

Trưnrdvoxoic mắowtot nàevqong đmdyhãacsanrdviknhi ba tuổnvhji, khắowtop nơsonxi chẩqeezn đmdyhlbxgn bệdpihnh, Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Chỉuhud Nhưnrdvupakc đmdyhldfeu rấryekt khóutgi sốqeezng qua 14 tuổnvhji.

Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Lộvbebc álbxgi nữgsfw sốqeezt ruộvbebt, lúpdqhc nàevqoy mớoxoii cửpdqhevqonh Tếsuqc Thiêqtuln Đifvrntfei Đifvriểwqqmn, vi álbxgi nữgsfw cầhgxmu phúpdqhc.


- Thálbxgi Âyhhim Chi Thểwqqm?

Nguyêqtuln mộvbebt đmdyhálbxgm quâjhman thầhgxmn xìqccrevqoo bàevqon tálbxgn, hiểwqqmn nhiêqtuln, bọcpuwn hắowton chưnrdva từnsovng nghe qua cálbxgi từnsovevqoy. Nếsuqcu nhưnrdv khôtwbkng phảqeezi Giang Trầhgxmn nóutgii cóutgintfei cóutgi mắowtot, bọcpuwn hắowton cơsonx hồkxhx sẽvsqeqtuln álbxgn Giang Trầhgxmn thêqtulu dệdpiht vôtwbk cớoxoi.

Thậqeezt lâjhmau, Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Lộvbebc mớoxoii từnsov trong rung đmdyhvbebng phụptcyc hồkxhxi tinh thầhgxmn lạntfei. Ímtnht nhấryekt, vấryekn đmdyhldfe Thiêqtuln Cẩqeezu Thựwavic Nhậqeezt nàevqoy, Giang Trầhgxmn nóutgii mộvbebt chúpdqht cũntfeng khôtwbkng sai.

Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Chỉuhud Nhưnrdvupakc, cùzoxcng vớoxoii mẹjsba ruộvbebt củztrta Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Chỉuhud Nhưnrdvupakc, lúpdqhc mớoxoii sinh ra, xálbxgc thựwavic đmdyhldfeu đmdyhptcyng phảqeezi dịhuibnrdvupakng Thiêqtuln Cẩqeezu Thựwavic Nhậqeezt.

Giờiknh khắowtoc nàevqoy, Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Lộvbebc thậqeezt sựwavi tin. Giang gia tiểwqqmu tửpdqhevqoy, chỉuhud sợupak thậqeezt sựwavi nhậqeezn đmdyhưnrdvupakc Thầhgxmn linh chỉuhud thịhuib, truyềldfen đmdyhntfet Thầhgxmn linh ývbeb chỉuhud.

- Chẳeldpng lẽvsqeutgii, thàevqonh ývbeb trẫlybfm tếsuqc thiêqtuln, cảqeezm đmdyhvbebng Thiêqtuln Đifvrhuiba? Cảqeezm đmdyhvbebng Thầhgxmn minh rồkxhxi?

Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Lộvbebc kízpudch đmdyhvbebng, tưnrdv thálbxgi cựwavic thấryekp hỏgcsxi.

- Giang Trầhgxmn, nhưnrdv vậqeezy Thálbxgi Âyhhim Chi Thểwqqmevqoy, cóutgi trịhuib đmdyhưnrdvupakc khôtwbkng?

- Thálbxgi Âyhhim Chi Thểwqqm, vốqeezn khôtwbkng phảqeezi bệdpihnh, chízpudnh làevqo thiêqtuln tàevqon. Nhưnrdvtwbkng chúpdqha đmdyhiệdpihn hạntfe, khôtwbkng tậqeezp võclnx Luyệdpihn Khízpud, sốqeezng năqccrm ba mưnrdvơsonxi tuổnvhji làevqo khôtwbkng cóutgi vấryekn đmdyhldfe. Nhưnrdvng nàevqong cưnrdvnvhjng ékoucp tu luyệdpihn, bịhuib thưnrdvơsonxng nguyêqtuln khízpud vốqeezn đmdyhãacsa bấryekt ổnvhjn. Cho nêqtuln, nếsuqcu nhưnrdv khôtwbkng cóutgi ngoạntfei lựwavic can thiệdpihp, côtwbkng chúpdqha đmdyhiệdpihn hạntfe khóutgi qua đmdyhntfeo khảqeezm mưnrdviknhi sálbxgu tuổnvhji.

lbxgi chẩqeezn đmdyhlbxgn nàevqoy, cùzoxcng đmdyhálbxgm thálbxgi y chẩqeezn đmdyhlbxgn rấryekt tiếsuqcp cậqeezn.

Nghe xong lờiknhi nàevqoy, càevqong ngàevqoy càevqong nhiềldfeu ngưnrdviknhi cảqeezm thấryeky, chẳeldpng lẽvsqe Giang Trầhgxmn nàevqoy thựwavic nhậqeezn đmdyhưnrdvupakc Thầhgxmn linh chỉuhud thịhuib? Bằwkuqng khôtwbkng sao cóutgi thểwqqmutgii kỹnvhjevqong nhưnrdv thếsuqc?

Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Lộvbebc vộvbebi hỏgcsxi:

- Ngoạntfei lựwavic can thiệdpihp? Nóutgii cálbxgch khálbxgc, Thálbxgi Âyhhim Chi Thểwqqmevqoy, còhebqn cóutgi biệdpihn phálbxgp khảqeez thi?

- Vốqeezn đmdyhâjhmay cũntfeng khôtwbkng phảqeezi làevqo bệdpihnh gìqccr, tựwavi nhiêqtuln làevqoutgi biệdpihn phálbxgp. Bưnrdvoxoic đmdyhhgxmu tiêqtuln, làevqo đmdyhìqccrnh chỉuhud tu luyệdpihn võclnx đmdyhntfeo, đmdyhìqccrnh chỉuhud phụptcyc dụptcyng nhữgsfwng đmdyhan dưnrdvupakc cảqeezi thiệdpihn kinh mạntfech kia. Nếsuqcu khôtwbkng, qua nửpdqha năqccrm nữgsfwa, dùzoxcevqo Thầhgxmn linh hạntfe phạntfem cũntfeng khóutgi trịhuib.

Lờiknhi nàevqoy làevqom Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Lộvbebc tim đmdyhqeezp gia tốqeezc, trong nộvbebi tâjhmam liềldfen hôtwbk may mắowton. Hắowton mộvbebt mựwavic đmdyhldfeu cho rằwkuqng Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Chỉuhud Nhưnrdvupakc thểwqqm yếsuqcu, cho nêqtuln chủztrt trưnrdvơsonxng đmdyhwqqm cho Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Chỉuhud Nhưnrdvupakc tu luyệdpihn. Dùzoxc tu luyệdpihn khôtwbkng thàevqonh, cưnrdviknhng thâjhman kiệdpihn thểwqqmntfeng tốqeezt.

Nghĩztrt tớoxoii tu luyệdpihn chẳeldpng nhữgsfwng khôtwbkng cóutgitwbkng hiệdpihu, ngưnrdvupakc lạntfei sinh ra phảqeezn tálbxgc dụptcyng. Còhebqn cóutgi nhữgsfwng đmdyhan dưnrdvupakc kia, trởlbxg thàevqonh đmdyhvbebc dưnrdvupakc lấryeky mạntfeng.

- Bưnrdvoxoic tiếsuqcp theo thìqccr sao?

Giờiknh phúpdqht nàevqoy Đifvrôtwbkng Phưnrdvơsonxng Lộvbebc giốqeezng nhưnrdv mộvbebt họcpuwc sinh thàevqonh kízpudnh, khôtwbkng ngạntfei họcpuwc hỏgcsxi kẻutginrdvoxoii.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.