Độc Tôn Tam Giới

Chương 7 : Cái mặt này vẫn là chính ngươi đánh đi 2

    trước sau   
- Cáutmfc ngưvnllơvkbei ngưvnllu bứwvkrc, cáutmfc ngưvnllơvkbei lợgcpti hạjuebi, cáutmfc ngưvnllơvkbei ai đhgeowvkrng ra, nóxmzqi cho ta biếzzadt côhbkang chúagpda đhgeoiệayaln hạjueb đhgeoâgvjfy làsuxixmzq chuyệayaln gìwqso? Chíqmxcnh mìwqsonh khôhbkang cóxmzq bổfzgmn sựlxlp, hếzzadt lầrecnn nàsuxiy tớqmxci lầrecnn kháutmfc ghésuxit hiềjuebn ghen tàsuxii, còoaxnn khôhbkang cho phésuxip ta truyềjuebn đhgeojuebt ýqlhj chỉbjlz củvnlla Thầrecnn linh? Lạjuebi nóxmzqi, ta thiếzzadu chúagpdt nữsuxia bịizug trưvnllgcptng đhgeoáutmfnh chếzzadt, đhgeoôhbkải tớqmxci mộoaxnt lầrecnn Thầrecnn linh báutmfo mộoaxnng, ta dễiaqnsuxing sao? Vạjuebn nhấjhttt Thầrecnn linh tứwvkrc giậgmajn, nhưvnll vậgmajy ly khai, cáutmfc ngưvnllơvkbei chịizugu đhgeoưvnllgcptc tráutmfch nhiệayalm nàsuxiy sao?

- Cuốnqrni cùnsmwng hỏahvai cáutmfc ngưvnllơvkbei mộoaxnt câgvjfu, nếzzadu nhưvnll Thầrecnn linh thậgmajt sựlxlp nổfzgmi giậgmajn, yêamlzu cầrecnu tru cửjhttu tộoaxnc cáutmfc ngưvnllơvkbei mớqmxci bằqeaeng lòoaxnng giảnqrni cứwvkru côhbkang chúagpda? Cáutmfc ngưvnllơvkbei tựlxlpvnllng lòoaxnng son dạjueb sắoqxot, nguyệayaln ýqlhj hi sinh cửjhttu tộoaxnc vìwqso bệayal hạjueb phâgvjfn ưvnllu sao?

Trong nộoaxni tâgvjfm Giang Trầrecnn thoảnqrni máutmfi cùnsmwng khóxmzq chịizugu, thôhbkang qua phen nàsuxiy, hàsuxing loạjuebt câgvjfu hỏahvai giốnqrnng nhưvnlleaysi têamlzn, dựlxlpa thếzzad pháutmft táutmfc ra. Nhưvnllgvjfy đhgeoen áutmfp thàsuxinh, ésuxip tớqmxci nguyêamlzn mộoaxnt đhgeoáutmfm chưvnll hầrecnu đhgeojuebu khôhbkang thởjawp nổfzgmi, trong lúagpdc nhấjhttt thờvspri trợgcptn mắoqxot háutmf hốnqrnc mồgvjfm!

Nhấjhttt làsuxi mộoaxnt câgvjfu sau cùnsmwng, làsuxim cho sắoqxoc mặpotvt nhữsuxing chưvnll hầrecnu kia đhgeojuebi biếzzadn, nguyêamlzn mộoaxnt đhgeoáutmfm câgvjfm nhưvnll hếzzadn.

Vốnqrnn bọnsmwn họnsmwsuxi đhgeoếzzadn giúagpdp Thiêamlzn Thủvnlly Hầrecnu phôhbka trưvnllơvkbeng thanh thếzzad, chèohtbn ésuxip Giang gia, bỏahva đhgeoáutmf xuốnqrnng giếzzadng. Nhưvnllng màsuxigvjfy giờvspr, cho mấjhtty ngưvnllvspri bọnsmwn hắoqxon mưvnllgcptn gan cũeaysng khôhbkang dáutmfm lỗdzbvoldfng.

Vạjuebn nhấjhttt tiểjawpu tửjhttsuxiy thậgmajt sựlxlpvnllgcptn tay Thầrecnn linh ýqlhj chỉbjlz, đhgeorecnu đhgeooaxnc bệayal hạjueb đhgeoi tru cửjhttu tộoaxnc bọnsmwn hắoqxon. . .


gvjfn nhăxagóc đhgeoếzzadn bệayal hạjuebvnllng chiềjuebu vớqmxci côhbkang chúagpda, loạjuebi sựlxlpwqsonh nàsuxiy cũeaysng khôhbkang phảnqrni làsuxi khôhbkang cóxmzq thểjawp!

Nhìwqson xem nguyêamlzn mộoaxnt đhgeoáutmfm sắoqxoc mặpotvt trắoqxong bệayalch, trong nộoaxni tâgvjfm Giang Trầrecnn cảnqrnm giáutmfc chỉbjlzxmzq mộoaxnt chữsuxi

vnllqmxcng!

Nguyêamlzn lai chỉbjlzsuxio mộoaxnt đhgeoáutmfm lãoldfo gia hỏahvaa vôhbkavnllơvkbeng chửjhtti, làsuxixmzq thểjawp thoảnqrni máutmfi nhưvnll vậgmajy.

Thựlxlpc tếzzad trọnsmwng đhgeoáutmfm gia hỏahvaa nàsuxiy, đhgeojuebu tựlxlp cho làsuxiwqsonh rấjhttt ngưvnllu bứwvkrc.

- Tốnqrnt rồgvjfi tốnqrnt rồgvjfi, Giang Tiểjawpu Hầrecnu, nêamlzn mắoqxong cũeaysng mắoqxong, nêamlzn đhgeoáutmfnh cũeaysng đhgeoáutmfnh rồgvjfi. Hiệayaln tạjuebi mấjhttu chốnqrnt nhấjhttt, làsuxi bệayalnh tìwqsonh củvnlla côhbkang chúagpda a.

agpdc nàsuxiy, rốnqrnt cụnsmwc cóxmzq nhâgvjfn sĩjfdn trung lậgmajp, ra mặpotvt hoàsuxi giảnqrni. Theo lýqlhj, nhâgvjfn sĩjfdn trung lậgmajp xem náutmfo nhiệayalt càsuxing khôhbkang sợgcpt chuyệayaln lớqmxcn. Nhưvnllng màsuxi nhìwqson náutmfo nhiệayalt nữsuxia, trong nộoaxni tâgvjfm quốnqrnc quâgvjfn bệayal hạjueb sốnqrnt ruộoaxnt a.

- Bệayalnh tìwqsonh củvnlla Côhbkang chúagpda?

Giang Trầrecnn sữsuxing sờvspr.

- Ai nóxmzqi côhbkang chúagpda cóxmzq bệayalnh? Khôhbkang phảnqrni mớqmxci vừaawja nóxmzqi, côhbkang chúagpda khôhbkang cóxmzq bệayalnh sao?

Lạjuebi làsuxi mộoaxnt bộoaxnsuxiy, Giang Hãoldfn Hầrecnu Giang Phong bịizug áutmfnh mắoqxot củvnlla Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Lộoaxnc quésuxit qua, nhấjhttt thờvspri cảnqrnm thấjhtty cáutmfi óxmzqt lạjuebnh lẽdzbvo. Trong nộoaxni tâgvjfm lo lắoqxong, Xúagpd tiểjawpu tửjhtt, cóxmzq lờvspri gìwqso liềjuebn mộoaxnt hơvkbei nóxmzqi xong, đhgeoaawjng cóxmzq lạjuebi xâgvjfu khẩrecnu vịizug ngưvnllvspri.

- Bệayal hạjueb, hạjueb thầrecnn xin hỏahvai mộoaxnt câgvjfu, ngàsuxiy côhbkang chúagpda đhgeoiệayaln hạjueb sinh ra, cóxmzq phảnqrni Thiêamlzn Cẩrecnu Thựlxlpc Nhậgmajt hay khôhbkang?

Khóxmzqe miệayalng Giang Trầrecnn mang theo vàsuxii phầrecnn bìwqsonh tĩjfdnnh mỉbjlzm cưvnllvspri.


Trong lòoaxnng Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Lộoaxnc giậgmajt mìwqsonh, việayalc nàsuxiy hắoqxon làsuxim sao biếzzadt? Chẳnsmwng lẽdzbv thựlxlpc cóxmzq Thầrecnn linh báutmfo mộoaxnng? Thiêamlzn Cẩrecnu Thựlxlpc Nhậgmajt, ởjawp trong thếzzad tụnsmwc, coi làsuxi khôhbkang làsuxinh a.

Cho nêamlzn, việayalc nàsuxiy Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Lộoaxnc vẫylqvn khôhbkang dáutmfm nóxmzqi.

- Khôhbkang chỉbjlzhbkang chúagpda đhgeoiệayaln hạjueb, ngàsuxiy mẫylqvu thâgvjfn củvnlla côhbkang chúagpda đhgeoiệayaln hạjueb sinh ra, cũeaysng làsuxi Thiêamlzn Cẩrecnu Thựlxlpc Nhậgmajt. Cao thấjhttp cửjhttu đhgeojuebi nữsuxi tửjhtt, ngàsuxiy sinh ra, đhgeojuebu làsuxi Thiêamlzn Cẩrecnu Thựlxlpc Nhậgmajt. Nhưvnll thếzzad cửjhttu đhgeojuebi truyềjuebn xuốnqrnng, Tháutmfi Dưvnllơvkbeng chi khíqmxc thiếzzadu thốnqrnn. Đsxyvếzzadn đhgeovspri thứwvkr chíqmxcn, sẽdzbv trởjawp thàsuxinh Tháutmfi Âamlzm Chi Thểjawp!

Giang Trầrecnn nóxmzqi bốnqrnn chữsuxi Tháutmfi Âamlzm Chi Thểjawpsuxiy, cũeaysng khôhbkang khỏahvai thổfzgmn thứwvkrc. Đsxyvâgvjfy chíqmxcnh làsuxi vấjhttn đhgeojuebsuxim phứwvkrc tạjuebp hắoqxon trăxagom vạn năxagom, ngay cảnqrn Thiêamlzn Đsxyvếzzadoldfo ba cũeaysng khôhbkang thểjawp triệayalt đhgeojawp giảnqrni quyếzzadt.

Cho nêamlzn, hắoqxon vừaawja nhìwqson thấjhtty Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Chỉbjlz Nhưvnllgcptc, liềjuebn cóxmzq mộoaxnt loạjuebi cảnqrnm giáutmfc đhgeogvjfng bệayalnh tưvnllơvkbeng liêamlzn, tựlxlp nhiêamlzn cũeaysng nhậgmajn ra chỗdzbv mấjhttu chốnqrnt củvnlla Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Chỉbjlz Nhưvnllgcptc.

eaysng chíqmxcnh bởjawpi vìwqso đhgeogvjfng bệayalnh tưvnllơvkbeng liêamlzn, hắoqxon mớqmxci cóxmzq thểjawp từaawj trong giảnqrn chếzzadt sốnqrnng lạjuebi. Bởjawpi vìwqso, hắoqxon ởjawp trêamlzn ngưvnllvspri côhbkang chúagpda, đhgeoãoldfwqsom đhgeoưvnllgcptc phưvnllơvkbeng pháutmfp giảnqrni quyếzzadt nguy cơvkbe củvnlla Giang Hãoldfn Hầrecnu phủvnll.

Hắoqxon đhgeooqxoc tộoaxni vưvnllơvkbeng thấjhttt, đhgeoơvkben giảnqrnn cũeaysng làsuxi bởjawpi vìwqsojawp trong tếzzad thiêamlzn thảnqrnutmfi rắoqxom. Màsuxi tếzzad thiêamlzn làsuxiwqsoutmfi gìwqso? Khôhbkang phảnqrni làsuxi cầrecnu phúagpdc cho Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Chỉbjlz Nhưvnllgcptc sao?

Nếzzadu nhưvnll hắoqxon cóxmzq thểjawp giảnqrni quyếzzadt vấjhttn đhgeojueb củvnlla Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Chỉbjlz Nhưvnllgcptc, đhgeoâgvjfy khôhbkang phảnqrni phưvnllơvkbeng pháutmfp giảnqrni quyếzzadt hậgmaju quảnqrn hoàsuxin mỹyvfv nhấjhttt sao?

Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Chỉbjlz Nhưvnllgcptc nàsuxiy trờvspri sinh Tháutmfi Âamlzm Chi Thểjawp, loạjuebi ngưvnllvspri nàsuxiy trong hàsuxing tỉbjlz khóxmzqwqsom mộoaxnt cáutmfi. Khôhbkang nghĩjfdn tớqmxci, kiếzzadp trưvnllqmxcc kiếzzadp nàsuxiy Luâgvjfn Hồgvjfi, vâgvjf̣y mà đhgeojawp cho Giang Trầrecnn hắoqxon gặpotvp đhgeoưvnllgcptc mộoaxnt cáutmfi.

Khôhbkang thểjawp khôhbkang nóxmzqi, Tạjuebo Hóxmzqa thầrecnn kỳancw.

Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Chỉbjlz Nhưvnllgcptc làsuxi ngưvnllvspri phàsuxim tụnsmwc, vậgmajn mệayalnh tựlxlp nhiêamlzn khôhbkang bằqeaeng Giang Trầrecnn kiếzzadp trưvnllqmxcc. Khôhbkang cóxmzq phụnsmw thâgvjfn làsuxim Thiêamlzn Đsxyvếzzad, khôhbkang cóxmzq Nhậgmajt Nguyệayalt Thầrecnn Đsxyvan késuxio dàsuxii diêamlzn thọnsmw, Dưvnllơvkbeng thọnsmw củvnlla nàsuxing tựlxlp nhiêamlzn rấjhttt thấjhttp.

Trưvnllqmxcc mắoqxot nàsuxing đhgeoãoldfvnllvspri ba tuổfzgmi, khắoqxop nơvkbei chẩrecnn đhgeoutmfn bệayalnh, Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Chỉbjlz Nhưvnllgcptc đhgeojuebu rấjhttt khóxmzq sốnqrnng qua 14 tuổfzgmi.

Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Lộoaxnc áutmfi nữsuxi sốnqrnt ruộoaxnt, lúagpdc nàsuxiy mớqmxci cửjhttsuxinh Tếzzad Thiêamlzn Đsxyvjuebi Đsxyviểjawpn, vi áutmfi nữsuxi cầrecnu phúagpdc.


- Tháutmfi Âamlzm Chi Thểjawp?

Nguyêamlzn mộoaxnt đhgeoáutmfm quâgvjfn thầrecnn xìwqsosuxio bàsuxin táutmfn, hiểjawpn nhiêamlzn, bọnsmwn hắoqxon chưvnlla từaawjng nghe qua cáutmfi từaawjsuxiy. Nếzzadu nhưvnll khôhbkang phảnqrni Giang Trầrecnn nóxmzqi cóxmzqeaysi cóxmzq mắoqxot, bọnsmwn hắoqxon cơvkbe hồgvjf sẽdzbvamlzn áutmfn Giang Trầrecnn thêamlzu dệayalt vôhbka cớqmxc.

Thậgmajt lâgvjfu, Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Lộoaxnc mớqmxci từaawj trong rung đhgeooaxnng phụnsmwc hồgvjfi tinh thầrecnn lạjuebi. Íbjlzt nhấjhttt, vấjhttn đhgeojueb Thiêamlzn Cẩrecnu Thựlxlpc Nhậgmajt nàsuxiy, Giang Trầrecnn nóxmzqi mộoaxnt chúagpdt cũeaysng khôhbkang sai.

Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Chỉbjlz Nhưvnllgcptc, cùnsmwng vớqmxci mẹqykx ruộoaxnt củvnlla Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Chỉbjlz Nhưvnllgcptc, lúagpdc mớqmxci sinh ra, xáutmfc thựlxlpc đhgeojuebu đhgeonsmwng phảnqrni dịizugvnllgcptng Thiêamlzn Cẩrecnu Thựlxlpc Nhậgmajt.

Giờvspr khắoqxoc nàsuxiy, Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Lộoaxnc thậgmajt sựlxlp tin. Giang gia tiểjawpu tửjhttsuxiy, chỉbjlz sợgcpt thậgmajt sựlxlp nhậgmajn đhgeoưvnllgcptc Thầrecnn linh chỉbjlz thịizug, truyềjuebn đhgeojuebt Thầrecnn linh ýqlhj chỉbjlz.

- Chẳnsmwng lẽdzbvxmzqi, thàsuxinh ýqlhj trẫylqvm tếzzad thiêamlzn, cảnqrnm đhgeooaxnng Thiêamlzn Đsxyvizuga? Cảnqrnm đhgeooaxnng Thầrecnn minh rồgvjfi?

Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Lộoaxnc kíqmxcch đhgeooaxnng, tưvnll tháutmfi cựlxlpc thấjhttp hỏahvai.

- Giang Trầrecnn, nhưvnll vậgmajy Tháutmfi Âamlzm Chi Thểjawpsuxiy, cóxmzq trịizug đhgeoưvnllgcptc khôhbkang?

- Tháutmfi Âamlzm Chi Thểjawp, vốnqrnn khôhbkang phảnqrni bệayalnh, chíqmxcnh làsuxi thiêamlzn tàsuxin. Nhưvnllhbkang chúagpda đhgeoiệayaln hạjueb, khôhbkang tậgmajp võcqlp Luyệayaln Khíqmxc, sốnqrnng năxagom ba mưvnllơvkbei tuổfzgmi làsuxi khôhbkang cóxmzq vấjhttn đhgeojueb. Nhưvnllng nàsuxing cưvnllhwaqng ésuxip tu luyệayaln, bịizug thưvnllơvkbeng nguyêamlzn khíqmxc vốnqrnn đhgeoãoldf bấjhttt ổfzgmn. Cho nêamlzn, nếzzadu nhưvnll khôhbkang cóxmzq ngoạjuebi lựlxlpc can thiệayalp, côhbkang chúagpda đhgeoiệayaln hạjueb khóxmzq qua đhgeojuebo khảnqrnm mưvnllvspri sáutmfu tuổfzgmi.

utmfi chẩrecnn đhgeoutmfn nàsuxiy, cùnsmwng đhgeoáutmfm tháutmfi y chẩrecnn đhgeoutmfn rấjhttt tiếzzadp cậgmajn.

Nghe xong lờvspri nàsuxiy, càsuxing ngàsuxiy càsuxing nhiềjuebu ngưvnllvspri cảnqrnm thấjhtty, chẳnsmwng lẽdzbv Giang Trầrecnn nàsuxiy thựlxlpc nhậgmajn đhgeoưvnllgcptc Thầrecnn linh chỉbjlz thịizug? Bằqeaeng khôhbkang sao cóxmzq thểjawpxmzqi kỹyvfvsuxing nhưvnll thếzzad?

Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Lộoaxnc vộoaxni hỏahvai:

- Ngoạjuebi lựlxlpc can thiệayalp? Nóxmzqi cáutmfch kháutmfc, Tháutmfi Âamlzm Chi Thểjawpsuxiy, còoaxnn cóxmzq biệayaln pháutmfp khảnqrn thi?

- Vốnqrnn đhgeoâgvjfy cũeaysng khôhbkang phảnqrni làsuxi bệayalnh gìwqso, tựlxlp nhiêamlzn làsuxixmzq biệayaln pháutmfp. Bưvnllqmxcc đhgeorecnu tiêamlzn, làsuxi đhgeoìwqsonh chỉbjlz tu luyệayaln võcqlp đhgeojuebo, đhgeoìwqsonh chỉbjlz phụnsmwc dụnsmwng nhữsuxing đhgeoan dưvnllgcptc cảnqrni thiệayaln kinh mạjuebch kia. Nếzzadu khôhbkang, qua nửjhtta năxagom nữsuxia, dùnsmwsuxi Thầrecnn linh hạjueb phạjuebm cũeaysng khóxmzq trịizug.

Lờvspri nàsuxiy làsuxim Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Lộoaxnc tim đhgeogmajp gia tốnqrnc, trong nộoaxni tâgvjfm liềjuebn hôhbka may mắoqxon. Hắoqxon mộoaxnt mựlxlpc đhgeojuebu cho rằqeaeng Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Chỉbjlz Nhưvnllgcptc thểjawp yếzzadu, cho nêamlzn chủvnll trưvnllơvkbeng đhgeojawp cho Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Chỉbjlz Nhưvnllgcptc tu luyệayaln. Dùnsmw tu luyệayaln khôhbkang thàsuxinh, cưvnllvsprng thâgvjfn kiệayaln thểjawpeaysng tốnqrnt.

Nghĩjfdn tớqmxci tu luyệayaln chẳnsmwng nhữsuxing khôhbkang cóxmzqhbkang hiệayalu, ngưvnllgcptc lạjuebi sinh ra phảnqrnn táutmfc dụnsmwng. Còoaxnn cóxmzq nhữsuxing đhgeoan dưvnllgcptc kia, trởjawp thàsuxinh đhgeooaxnc dưvnllgcptc lấjhtty mạjuebng.

- Bưvnllqmxcc tiếzzadp theo thìwqso sao?

Giờvspr phúagpdt nàsuxiy Đsxyvôhbkang Phưvnllơvkbeng Lộoaxnc giốnqrnng nhưvnll mộoaxnt họnsmwc sinh thàsuxinh kíqmxcnh, khôhbkang ngạjuebi họnsmwc hỏahvai kẻancwvnllqmxci.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.