Độc Tôn Tam Giới

Chương 69 : Phụ thân bị tập kích, phong ba tái khởi 2

    trước sau   
Đbrpqtrujng nóckfti chờpxcp mộfvort láxclgt, dùjkmp chờpxcpjneapxcpi ngàhfdjy mưjneapxcpi đtreiêjneam, hắcawun cũhfhlng sẽcgotjkmpng màhfdjy khôjkmpng nhăixion đtreiáxclgp ứlqlfng.

Chấlowvt đtreifvorc nàhfdjy, trêjnean thàhfdjnh phầytttn dụqjkeng đtreifvorc, tuy thậexddp phầytttn tốtzpui nghĩbtpha, nhưjneang lạowcai khôjkmpng làhfdjm khóckft đtreiưjneaflhvc Giang Trầytttn kiếxuzen thứlqlfc cao siêjneau. Ngưjneaflhvc lạowcai làhfdj thủuhpl pháxclgp dùjkmpng đtreifvorc, lạowcai sửyijh dụqjkeng mộfvort ílqlft thủuhpl pháxclgp phi thưjneapxcpng, ngay cảjnea Kiềjflju Bạowcach Thạowcach làhfdjjneaflhvc Sưjnea Đbrpqiệotdvn Đbrpqiệotdvn Chủuhplhfhlng nhìlxwbn khôjkmpng thấlowvu, cũhfhlng coi làhfdj cao thủuhpl dụqjkeng đtreifvorc.

Đbrpqtzpui vớdzcei Giang Trầytttn màhfdjckfti, nhữtreing thủuhpl đtreioạowcan nàhfdjy, vẫljtvn làhfdj đtreihfdj chơowcai cho con nílqlft.

Phảjneai biếxuzet rằaojhng, Giang Trầytttn kiếxuzep trưjneadzcec, trăixiom vạn năixiom nghiêjnean cứlqlfu đtreian đtreiowcao, dạowcang đtreihfdj vậexddt gìlxwb khôjkmpng đtreiưjneaflhvc chứlqlfng kiếxuzen? Rấlowvt nhiềjflju Đbrpqan tiêjnean củuhpla cáxclgc Chưjnea Thiêjnean vịfmjv diệotdvn, đtreijflju thưjneapxcpng xuyêjnean hưjneadzceng Giang Trầytttn thỉrwiunh giáxclgo vấlowvn đtreijflj.

Giang Trầytttn kiếxuzep trưjneadzcec, làhfdj mộfvort củuhpli mụqjkec tu luyệotdvn, nhưjneang đtreian đtreiowcao mộfvort đtreiưjneapxcpng, lạowcai cóckft thểrwiu tiếxuzeu ngạowcao Chưjnea Thiêjnean.

Vừtruja rồhfdji, Giang Trầytttn ởlxwb trong cảjnea quáxclg trìlxwbnh, ngăixion cảjnean Giang Ưrvzung tựjrooxclgt, phâqcfcn phóckft bọxsldn hắcawun đtreii mờpxcpi Kiềjflju Bạowcach Thạowcach, ghi tờpxcp đtreiơowcan, cùjkmpng Kiềjflju Bạowcach Thạowcach đtreitzpui thoạowcai,… kỳueww thậexddt mộfvort mựjrooc đtreiang suy nghĩbtph giảjneai đtreifvorc nhưjnea thếxuzehfdjo.


Cuốtzpui cùjkmpng, hắcawun đtreiãvvot đtreifmjvnh mộfvort biệotdvn pháxclgp giảjneai đtreifvorc ổneoyn thỏqrbba nhấlowvt.

Tiếxuzen vàhfdjo mậexddt thấlowvt, Giang Trầytttn nghiềjfljn náxclgt Linh Dưjneaflhvc, dùjkmpng Thưjneaơowcang Lãvvotng châqcfcn khílqlfckfta khai nhữtreing dưjneaflhvc lựjrooc nàhfdjy, dung nhậexddp vàhfdjo trong châqcfcn khílqlf, đtreifvor nhậexddp vàhfdjo cơowca thểrwiu Giang Phong.

Loạowcai biệotdvn pháxclgp châqcfcn khílqlf đtreifvor linh nàhfdjy, thoạowcat nhìlxwbn nguyêjnean lýqiam rấlowvt đtreiơowcan giảjnean, nhưjneang ởlxwb trêjnean giảjneai đtreifvorc, lạowcai khôjkmpng phảjneai ai cũhfhlng cóckft thểrwiuhfdjm.

Đbrpqytttu tiêjnean, châqcfcn khílqlf củuhpla hai ngưjneapxcpi phảjneai nhấlowvt mạowcach tưjneaơowcang thừtruja, khôjkmpng thểrwiuckft nửyijha đtreiiểrwium xung đtreifvort, nếxuzeu khôjkmpng châqcfcn khílqlf đtreitzpui nghịfmjvch lẫljtvn nhau, liềjfljn đtreiuhpl đtreirwiulqlfch pháxclgt đtreifvorc tílqlfnh, làhfdjm cho đtreifvorc tílqlfnh khuếxuzech táxclgn toàhfdjn bộfvor phưjneaơowcang diệotdvn.

Quáxclg trìlxwbnh nàhfdjy, làhfdj tuyệotdvt đtreitzpui khôjkmpng đtreiưjneaflhvc phéytttp cóckft nửyijha đtreiiểrwium quấlowvy nhiễrwppu.

Đbrpqtzpui vớdzcei Giang Trầytttn màhfdjckfti, vấlowvn đtreijflj duy nhấlowvt, làhfdjxclgu mạowcach châqcfcn khílqlf củuhpla hắcawun, cùjkmpng Giang Phong chílqlfn mạowcach châqcfcn khílqlfckft chêjneanh lệotdvch. Kểrwiu từtruj đtreióckft, thờpxcpi đtreiiểrwium thi triểrwiun, lạowcai phảjneai cẩoitnn thậexddn đtreifvorc tílqlfnh phảjnean côjkmpng.

hfhlng may, giờpxcp phúnbtwt nàhfdjy Giang Phong trúnbtwng đtreifvorc hôjkmpn mêjnea, tuy trong ýqiam thứlqlfc cóckft thóckfti quen đtreiiềjflju khiểrwiun châqcfcn khílqlf, nhưjneang dùjkmp sao khôjkmpng cóckft khảjneaixiong thúnbtwc dụqjkec châqcfcn khílqlf cựjrooc hạowcan.

owcan nữtreia Giang Trầytttn tu luyệotdvn làhfdj 《 Cửyijhu Tiếxuzeu Thưjneaơowcang Hảjneai Quyếxuzet 》, so vớdzcei《 Thưjneaơowcang Lãvvotng Quyếxuzet 》củuhpla Giang Phong, làhfdj cao minh hơowcan gấlowvp trăixiom lầytttn.

Cho nêjnean, Thưjneaơowcang Lãvvotng châqcfcn khílqlf củuhpla Giang Trầytttn, dùjkmpng ưjneau thếxuze tuyệotdvt đtreitzpui, cóckft thểrwiu vữtreing vàhfdjng đtreifvor nhậexddp vàhfdjo cơowca thểrwiu Giang Phong, đtreiem dưjneaflhvc lựjrooc giảjneai đtreifvorc chuyểrwiun vậexddn đtreiếxuzen cáxclgc nơowcai trong ngưjneapxcpi.

Kểrwiu từtruj đtreióckft, quáxclg trìlxwbnh giảjneai đtreifvorc liềjfljn đtreiơowcan giảjnean.

Ưrvzudzcec chừtrujng sau nửyijha canh giờpxcp, Giang Phong ung dung tỉrwiunh lạowcai.

- Trầytttn Nhi, làhfdj ngưjneaơowcai thay vi phụqjke giảjneai đtreifvorc?

Giang Phong lậexddp tứlqlfc cảjneam ứlqlfng, càhfdjng làhfdj chấlowvn đtreifvorng.


- Thưjneaơowcang Lãvvotng châqcfcn khílqlf thuầytttn hậexddu nhưjnea thếxuze, ngưjneaơowcai... Trầytttn Nhi,《 Thưjneaơowcang Lãvvotng Quyếxuzet 》củuhpla ngưjneaơowcai tu luyệotdvn tớdzcei trìlxwbnh đtreifvorhfdjo?

Thưjneaơowcang Lãvvotng châqcfcn khílqlf thuầytttn hậexddu nhưjnea vậexddy, Giang Phong cảjneam thấlowvy khôjkmpng thểrwiujnealxwbng tưjneaflhvng nổneoyi.

Nhưjneang Giang Trầytttn lạowcai cưjneapxcpi ha ha:

- Phụqjke thâqcfcn, hàhfdji nhi đtreiang muốtzpun nóckfti vớdzcei ngưjneaơowcai chuyệotdvn nàhfdjy. Ta tu luyệotdvn, khôjkmpng phảjneai 《 Thưjneaơowcang Lãvvotng Quyếxuzet 》, màhfdjhfdj 《 Cửyijhu Tiếxuzeu Thưjneaơowcang Hảjneai Quyếxuzet 》. 《 Thưjneaơowcang Lãvvotng Quyếxuzet 》 chỉrwiuhfdj mộfvort chi nháxclgnh củuhpla nóckft, làhfdjckft nhấlowvt mạowcach tưjneaơowcang truyềjfljn, cha truyềjfljn con nốtzpui xuốtzpung.

- Cửyijhu Tiếxuzeu Thưjneaơowcang Hảjneai Quyếxuzet?

Cảjnea ngưjneapxcpi Giang Phong đtreijflju hóckfta đtreiáxclg.

- Đbrpqúnbtwng vậexddy, nóckfti cáxclgch kháxclgc, Cửyijhu Tiếxuzeu Thưjneaơowcang Hảjneai Quyếxuzet nàhfdjy, làhfdjvvoto tổneoyjkmpng củuhpla《 Thưjneaơowcang Lãvvotng Quyếxuzet 》. Phụqjke thâqcfcn, ngưjneaơowcai tĩbtphnh hạowcaqcfcm lai, ta nóckfti cho ngưjneaơowcai nghe. Vềjflj sau, ngưjneaơowcai tu luyệotdvn《 Cửyijhu Tiếxuzeu Thưjneaơowcang Hảjneai Quyếxuzet 》nàhfdjy, ta đtreijneam bảjneao trong mộfvort tháxclgng, ngưjneaơowcai cóckft thểrwiu pháxclg tan chílqlfn mạowcach châqcfcn khílqlf, tiếxuzen vàhfdjo hàhfdjng ngũhfhl Châqcfcn Khílqlf đtreiowcai sưjnea!

jflj Châqcfcn Khílqlf cảjneanh, mưjneapxcpi mạowcach châqcfcn khílqlf đtreiếxuzen mưjneapxcpi hai mạowcach châqcfcn khílqlf, gọxsldi chung làhfdj Châqcfcn Khílqlf đtreiowcai sưjnea.

Tiếxuzen vàhfdjo Châqcfcn Khílqlf đtreiowcai sưjnea, liềjfljn ýqiam nghĩbtpha, tiếxuzen nhậexddp tầytttng cao nhấlowvt củuhpla Châqcfcn Khílqlf cảjneanh, thếxuze tấlowvt trởlxwb thàhfdjnh đtreirwiunh cấlowvp cưjneapxcpng giảjnea củuhpla toàhfdjn bộfvor Đbrpqôjkmpng Phưjneaơowcang Vưjneaơowcang Quốtzpuc!

Giang Phong nhưjnea đtreiang ởlxwb trong mộfvorng, biểrwiuu lộfvor vẫljtvn còtrein cóckft chúnbtwt thẫljtvn thờpxcp.

Bấlowvt quáxclg Giang Trầytttn nóckfti mộfvort câqcfcu, lạowcai đtreirwiu cho hắcawun triệotdvt đtreirwiu chấlowvn kinh.

- Phụqjke thâqcfcn,《 Cửyijhu Tiếxuzeu Thưjneaơowcang Hảjneai Quyếxuzet》nàhfdjy làhfdjjkmpng pháxclgp có thêjneả tiếxuzen giai, tu tậexddp côjkmpng pháxclgp nàhfdjy, cóckft thểrwiu cho ngưjneaơowcai cóckft bảjneay thàhfdjnh xáxclgc suấlowvt, trùjkmpng kílqlfch Linh Đbrpqowcao cảjneanh!

- Linh Đbrpqowcao cảjneanh?


Giang Phong triệotdvt đtreirwiu ngâqcfcy dạowcai.

Linh Đbrpqowcao cảjneanh, đtreitzpui vớdzcei Võhfhl Giảjnea củuhpla Đbrpqôjkmpng Phưjneaơowcang Vưjneaơowcang Quốtzpuc màhfdjckfti, cáxclgi kia chílqlfnh làhfdj tồhfdjn tạowcai trong truyềjfljn thuyếxuzet. Nghe nóckfti, toàhfdjn bộfvor Đbrpqôjkmpng Phưjneaơowcang Vưjneaơowcang Quốtzpuc mấlowvy trăixiom năixiom qua, chỉrwiu xuấlowvt hiệotdvn qua mộfvort ngưjneapxcpi!

Tấlowvn chứlqlfc Linh Đbrpqowcao, tựjrooa nhưjnea Kim Lâqcfcn hóckfta rồhfdjng, từtruj nay vềjflj sau nhấlowvt phi trùjkmpng thiêjnean, mộfvort bưjneadzcec lêjnean mâqcfcy, pháxclg tan lao lung phàhfdjm tụqjkec, bay lưjneaflhvn trờpxcpi cao!

Ưrvzudzcec chừtrujng hai canh giờpxcp sau, Giang Trầytttn từtruj trong mậexddt thấlowvt đtreii ra.

Trêjnean thựjrooc tếxuze, chữtreia thưjneaơowcang chỉrwiu tốtzpun chừtrujng nửyijha canh giờpxcp, kếxuze tiếxuzep nửyijha canh giờpxcp, Giang Trầytttn đtreiem côjkmpng pháxclgp《 Cửyijhu Tiếxuzeu Thưjneaơowcang Hảjneai Quyếxuzet 》truyềjfljn cho phụqjke thâqcfcn Giang Phong.

Khôjkmpng chỉrwiu nhưjnea thếxuze, Giang Trầytttn còtrein lợflhvi dụqjkeng khoảjneang thờpxcpi gian nàhfdjy, đtreiem huyềjfljn ảjneao, bílqlf quyếxuzet, cùjkmpng vớdzcei mộfvort ílqlft chi tiếxuzet vềjflj tu luyệotdvn Cửyijhu Tiếxuzeu Thưjneaơowcang Hảjneai Quyếxuzet, đtreijflju giảjneang giảjneai mộfvort lầytttn.

Từtruj 《 Thưjneaơowcang Lãvvotng Quyếxuzet 》 quáxclg đtreifvor đtreiếxuzen 《 Cửyijhu Tiếxuzeu Thưjneaơowcang Hảjneai Quyếxuzet 》 cũhfhlng khôjkmpng tílqlfnh khóckft khăixion, dùjkmp sao bảjnean thâqcfcn《 Thưjneaơowcang Lãvvotng Quyếxuzet 》làhfdj 《 Cửyijhu Tiếxuzeu Thưjneaơowcang Hảjneai Quyếxuzet 》 nhấlowvt mạowcach tưjneaơowcang thừtruja xuốtzpung.

《 Cửyijhu Tiếxuzeu Thưjneaơowcang Hảjneai Quyếxuzet 》 chẳxsldng qua làhfdjjkmpng pháxclgp tiếxuzen giai màhfdj thôjkmpi.

Đbrpqưjneaơowcang nhiêjnean, 《 Cửyijhu Tiếxuzeu Thưjneaơowcang Hảjneai Quyếxuzet 》 huyềjfljn ảjneao, so vớdzcei 《 Thưjneaơowcang Lãvvotng Quyếxuzet 》 tăixiong lêjnean khôjkmpng chỉrwiu gấlowvp mưjneapxcpi lầytttn.

Giang Phong vớdzcei tưjneaxclgch chưjnea hầytttu, thiêjnean phúnbtwhfhl đtreiowcao củuhpla hắcawun làhfdj phi thưjneapxcpng khôjkmpng tệotdv. Bằaojhng khôjkmpng thìlxwb hắcawun cũhfhlng khôjkmpng cóckft khảjneaixiong ởlxwbowcan ba mưjneaơowcai tuổneoyi, liềjfljn đtreiem 《 Thưjneaơowcang Lãvvotng Quyếxuzet 》 tu tớdzcei trạowcang tháxclgi đtreirwiunh phong.

Nếxuzeu khôjkmpng phảjneai côjkmpng pháxclgp hạowcan chếxuze, giờpxcp phúnbtwt nàhfdjy tu vi củuhpla hắcawun, tuyệotdvt đtreitzpui khôjkmpng chỉrwiu chílqlfn mạowcach châqcfcn khílqlf đtreiơowcan giảjnean nhưjnea vậexddy. Dùjkmpng thiêjnean phúnbtw củuhpla Giang Phong, tiếxuzen vàhfdjo Châqcfcn Khílqlf đtreiowcai sưjneahfdjneoyn thỏqrbba.

Giang Trầytttn từtruj mậexddt thấlowvt đtreii ra, bọxsldn ngưjneapxcpi Giang Ưrvzung lậexddp tứlqlfc chạowcay tớdzcei đtreióckftn chàhfdjo.

- Tiểrwiuu Hầytttu gia, Hầytttu gia hắcawun...

Giang Ưrvzung làhfdj quan tâqcfcm Giang Phong an nguy nhấlowvt, hắcawun rấlowvt tựjroo tráxclgch, cảjneam thấlowvy Hầytttu gia bịfmjv thưjneaơowcang, đtreijflju làhfdj hắcawun bảjneao hộfvor bấlowvt lựjrooc.

- Phụqjke thâqcfcn đtreiang bếxuze quan.

Giang Trầytttn khôjkmpng cóckft cho ra giảjneai thílqlfch minh xáxclgc.

Giang Phong đtreiowcat đtreiưjneaflhvc 《 Cửyijhu Tiếxuzeu Thưjneaơowcang Hảjneai Quyếxuzet 》, tựjroo nhiêjnean muốtzpun mưjneaflhvn cơowca hộfvori nàhfdjy, trùjkmpng kílqlfch mưjneapxcpi mạowcach châqcfcn khílqlf thoáxclgng mộfvort pháxclgt. Dùjkmp sao, hắcawun dừtrujng ởlxwb chílqlfn mạowcach châqcfcn khílqlf đtreirwiunh phong, đtreiãvvot rấlowvt lâqcfcu rồhfdji.

jkmpm nay đtreiowcat đtreiưjneaflhvc côjkmpng pháxclgp truyềjfljn thừtruja, cóckft thểrwiuckfti làhfdj trờpxcpi ban cơowca hộfvori tốtzput, hắcawun mưjneaflhvn cơowca hộfvori bếxuze quan, mộfvort phưjneaơowcang diệotdvn cóckft thểrwiujnea hoặkxncc ngoạowcai giớdzcei, mộfvort mặkxnct kháxclgc lạowcai cóckft thểrwiuixiong thựjrooc lựjrooc lêjnean, cóckft thểrwiuckfti nhấlowvt cửyijhjneaqrbbng tiệotdvn.

Kiềjflju Bạowcach Thạowcach hiểrwiun nhiêjnean đtreiãvvot coi Giang Trầytttn làhfdj minh hữtreiu, hếxuzet sứlqlfc quan tâqcfcm đtreii tớdzcei hỏqrbbi:

- Tiểrwiuu Hầytttu gia, thưjneaơowcang thếxuze củuhpla lệotdvnh tôjkmpn nhưjnea thếxuzehfdjo?

- Tam Đbrpqiệotdvn Chủuhpl, làhfdjm phiềjfljn lo lắcawung, thưjneaơowcang thếxuze củuhpla gia phụqjke đtreiãvvot khôjkmpng còtrein đtreiáxclgng ngạowcai. Hôjkmpm nay đtreirwiu cho Tam Đbrpqiệotdvn Chủuhpl đtreii mộfvort chuyếxuzen, qua mấlowvy ngàhfdjy, ta lạowcai đtreii Dưjneaflhvc Sưjnea Đbrpqiệotdvn tựjroolxwbnh đtreiáxclgp tạowca. Bấlowvt quáxclg chuyệotdvn ngàhfdjy hôjkmpm nay, kílqlfnh xin Tam Đbrpqiệotdvn Chủuhpl giữtreilqlf mậexddt.

- Cáxclgi nàhfdjy tựjroo nhiêjnean.

Kiềjflju Bạowcach Thạowcach tựjroo nhiêjnean biếxuzet rõhfhl dụqjkeng ýqiam củuhpla Giang Trầytttn.

Thếxuze cụqjkec Vưjneaơowcang đtreiôjkmp nhưjnea vậexddy, thưjneaơowcang thếxuze củuhpla Giang Phong mơowca hồhfdj, sẽcgot đtreirwiu cho ngoạowcai giớdzcei đtreixclgn khôjkmpng ra, khôjkmpng dáxclgm hàhfdjnh đtreifvorng thiếxuzeu suy nghĩbtph.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.