Độc Tôn Tam Giới

Chương 69 : Phụ thân bị tập kích, phong ba tái khởi 2

    trước sau   
Đxtcasttcng nówbmbi chờwyzb mộcwylt láypgvt, dùmkex chờwyzbnhyfwyzbi ngàxldoy mưnhyfwyzbi đroqyêlupim, hắpfecn cũypcbng sẽlufdzobang màxldoy khôzobang nhăzoban đroqyáypgvp ứwhxkng.

Chấlupit đroqycwylc nàxldoy, trêlupin thàxldonh phầrvqin dụvtiing đroqycwylc, tuy thậnsbdp phầrvqin tốvylui nghĩjfina, nhưnhyfng lạihpfi khôzobang làxldom khówbmb đroqyưnhyfyyfjc Giang Trầrvqin kiếhkqqn thứwhxkc cao siêlupiu. Ngưnhyfyyfjc lạihpfi làxldo thủqvir pháypgvp dùmkexng đroqycwylc, lạihpfi sửfkqc dụvtiing mộcwylt íypfqt thủqvir pháypgvp phi thưnhyfwyzbng, ngay cảziur Kiềgdwpu Bạihpfch Thạihpfch làxldonhyfyyfjc Sưnhyf Đxtcaiệldagn Đxtcaiệldagn Chủqvirypcbng nhìgdwpn khôzobang thấlupiu, cũypcbng coi làxldo cao thủqvir dụvtiing đroqycwylc.

Đxtcavylui vớhjyxi Giang Trầrvqin màxldowbmbi, nhữoromng thủqvir đroqyoạihpfn nàxldoy, vẫypcbn làxldo đroqyifnk chơihpfi cho con níypfqt.

Phảziuri biếhkqqt rằfcxmng, Giang Trầrvqin kiếhkqqp trưnhyfhjyxc, trăzobam vạn năzobam nghiêlupin cứwhxku đroqyan đroqyihpfo, dạihpfng đroqyifnk vậnsbdt gìgdwp khôzobang đroqyưnhyfyyfjc chứwhxkng kiếhkqqn? Rấlupit nhiềgdwpu Đxtcaan tiêlupin củqvira cáypgvc Chưnhyf Thiêlupin vịhjyx diệldagn, đroqygdwpu thưnhyfwyzbng xuyêlupin hưnhyfhjyxng Giang Trầrvqin thỉbdopnh giáypgvo vấlupin đroqygdwp.

Giang Trầrvqin kiếhkqqp trưnhyfhjyxc, làxldo mộcwylt củqviri mụvtiic tu luyệldagn, nhưnhyfng đroqyan đroqyihpfo mộcwylt đroqyưnhyfwyzbng, lạihpfi cówbmb thểvlek tiếhkqqu ngạihpfo Chưnhyf Thiêlupin.

Vừsttca rồifnki, Giang Trầrvqin ởpxbo trong cảziur quáypgv trìgdwpnh, ngăzoban cảziurn Giang Ưeaccng tựlfzpypgvt, phâroqyn phówbmb bọgmoxn hắpfecn đroqyi mờwyzbi Kiềgdwpu Bạihpfch Thạihpfch, ghi tờwyzb đroqyơihpfn, cùmkexng Kiềgdwpu Bạihpfch Thạihpfch đroqyvylui thoạihpfi,… kỳdgke thậnsbdt mộcwylt mựlfzpc đroqyang suy nghĩjfin giảziuri đroqycwylc nhưnhyf thếhkqqxldoo.


Cuốvylui cùmkexng, hắpfecn đroqyãwyzb đroqyhjyxnh mộcwylt biệldagn pháypgvp giảziuri đroqycwylc ổvlekn thỏqvira nhấlupit.

Tiếhkqqn vàxldoo mậnsbdt thấlupit, Giang Trầrvqin nghiềgdwpn náypgvt Linh Dưnhyfyyfjc, dùmkexng Thưnhyfơihpfng Lãwyzbng châroqyn khíypfqwbmba khai nhữoromng dưnhyfyyfjc lựlfzpc nàxldoy, dung nhậnsbdp vàxldoo trong châroqyn khíypfq, đroqycwyl nhậnsbdp vàxldoo cơihpf thểvlek Giang Phong.

Loạihpfi biệldagn pháypgvp châroqyn khíypfq đroqycwyl linh nàxldoy, thoạihpft nhìgdwpn nguyêlupin lýhkqq rấlupit đroqyơihpfn giảziurn, nhưnhyfng ởpxbo trêlupin giảziuri đroqycwylc, lạihpfi khôzobang phảziuri ai cũypcbng cówbmb thểvlekxldom.

Đxtcarvqiu tiêlupin, châroqyn khíypfq củqvira hai ngưnhyfwyzbi phảziuri nhấlupit mạihpfch tưnhyfơihpfng thừsttca, khôzobang thểvlekwbmb nửfkqca đroqyiểvlekm xung đroqycwylt, nếhkqqu khôzobang châroqyn khíypfq đroqyvylui nghịhjyxch lẫypcbn nhau, liềgdwpn đroqyqvir đroqyvlekypfqch pháypgvt đroqycwylc tíypfqnh, làxldom cho đroqycwylc tíypfqnh khuếhkqqch táypgvn toàxldon bộcwyl phưnhyfơihpfng diệldagn.

Quáypgv trìgdwpnh nàxldoy, làxldo tuyệldagt đroqyvylui khôzobang đroqyưnhyfyyfjc phénsbdp cówbmb nửfkqca đroqyiểvlekm quấlupiy nhiễkydju.

Đxtcavylui vớhjyxi Giang Trầrvqin màxldowbmbi, vấlupin đroqygdwp duy nhấlupit, làxldoypgvu mạihpfch châroqyn khíypfq củqvira hắpfecn, cùmkexng Giang Phong chíypfqn mạihpfch châroqyn khíypfqwbmb chêlupinh lệldagch. Kểvlek từsttc đroqyówbmb, thờwyzbi đroqyiểvlekm thi triểvlekn, lạihpfi phảziuri cẩosten thậnsbdn đroqycwylc tíypfqnh phảziurn côzobang.

ypcbng may, giờwyzb phúakzdt nàxldoy Giang Phong trúakzdng đroqycwylc hôzoban mêlupi, tuy trong ýhkqq thứwhxkc cówbmb thówbmbi quen đroqyiềgdwpu khiểvlekn châroqyn khíypfq, nhưnhyfng dùmkex sao khôzobang cówbmb khảziurzobang thúakzdc dụvtiic châroqyn khíypfq cựlfzpc hạihpfn.

ihpfn nữoroma Giang Trầrvqin tu luyệldagn làxldo 《 Cửfkqcu Tiếhkqqu Thưnhyfơihpfng Hảziuri Quyếhkqqt 》, so vớhjyxi《 Thưnhyfơihpfng Lãwyzbng Quyếhkqqt 》củqvira Giang Phong, làxldo cao minh hơihpfn gấlupip trăzobam lầrvqin.

Cho nêlupin, Thưnhyfơihpfng Lãwyzbng châroqyn khíypfq củqvira Giang Trầrvqin, dùmkexng ưnhyfu thếhkqq tuyệldagt đroqyvylui, cówbmb thểvlek vữoromng vàxldong đroqycwyl nhậnsbdp vàxldoo cơihpf thểvlek Giang Phong, đroqyem dưnhyfyyfjc lựlfzpc giảziuri đroqycwylc chuyểvlekn vậnsbdn đroqyếhkqqn cáypgvc nơihpfi trong ngưnhyfwyzbi.

Kểvlek từsttc đroqyówbmb, quáypgv trìgdwpnh giảziuri đroqycwylc liềgdwpn đroqyơihpfn giảziurn.

Ưeacchjyxc chừsttcng sau nửfkqca canh giờwyzb, Giang Phong ung dung tỉbdopnh lạihpfi.

- Trầrvqin Nhi, làxldo ngưnhyfơihpfi thay vi phụvtii giảziuri đroqycwylc?

Giang Phong lậnsbdp tứwhxkc cảziurm ứwhxkng, càxldong làxldo chấlupin đroqycwylng.


- Thưnhyfơihpfng Lãwyzbng châroqyn khíypfq thuầrvqin hậnsbdu nhưnhyf thếhkqq, ngưnhyfơihpfi... Trầrvqin Nhi,《 Thưnhyfơihpfng Lãwyzbng Quyếhkqqt 》củqvira ngưnhyfơihpfi tu luyệldagn tớhjyxi trìgdwpnh đroqycwylxldoo?

Thưnhyfơihpfng Lãwyzbng châroqyn khíypfq thuầrvqin hậnsbdu nhưnhyf vậnsbdy, Giang Phong cảziurm thấlupiy khôzobang thểvleknhyfpxbong tưnhyfyyfjng nổvleki.

Nhưnhyfng Giang Trầrvqin lạihpfi cưnhyfwyzbi ha ha:

- Phụvtii thâroqyn, hàxldoi nhi đroqyang muốvylun nówbmbi vớhjyxi ngưnhyfơihpfi chuyệldagn nàxldoy. Ta tu luyệldagn, khôzobang phảziuri 《 Thưnhyfơihpfng Lãwyzbng Quyếhkqqt 》, màxldoxldo 《 Cửfkqcu Tiếhkqqu Thưnhyfơihpfng Hảziuri Quyếhkqqt 》. 《 Thưnhyfơihpfng Lãwyzbng Quyếhkqqt 》 chỉbdopxldo mộcwylt chi nháypgvnh củqvira nówbmb, làxldowbmb nhấlupit mạihpfch tưnhyfơihpfng truyềgdwpn, cha truyềgdwpn con nốvylui xuốvylung.

- Cửfkqcu Tiếhkqqu Thưnhyfơihpfng Hảziuri Quyếhkqqt?

Cảziur ngưnhyfwyzbi Giang Phong đroqygdwpu hówbmba đroqyáypgv.

- Đxtcaúakzdng vậnsbdy, nówbmbi cáypgvch kháypgvc, Cửfkqcu Tiếhkqqu Thưnhyfơihpfng Hảziuri Quyếhkqqt nàxldoy, làxldowyzbo tổvlekzobang củqvira《 Thưnhyfơihpfng Lãwyzbng Quyếhkqqt 》. Phụvtii thâroqyn, ngưnhyfơihpfi tĩjfinnh hạihpfroqym lai, ta nówbmbi cho ngưnhyfơihpfi nghe. Vềgdwp sau, ngưnhyfơihpfi tu luyệldagn《 Cửfkqcu Tiếhkqqu Thưnhyfơihpfng Hảziuri Quyếhkqqt 》nàxldoy, ta đroqyziurm bảziuro trong mộcwylt tháypgvng, ngưnhyfơihpfi cówbmb thểvlek pháypgv tan chíypfqn mạihpfch châroqyn khíypfq, tiếhkqqn vàxldoo hàxldong ngũypcb Châroqyn Khíypfq đroqyihpfi sưnhyf!

gmox Châroqyn Khíypfq cảziurnh, mưnhyfwyzbi mạihpfch châroqyn khíypfq đroqyếhkqqn mưnhyfwyzbi hai mạihpfch châroqyn khíypfq, gọgmoxi chung làxldo Châroqyn Khíypfq đroqyihpfi sưnhyf.

Tiếhkqqn vàxldoo Châroqyn Khíypfq đroqyihpfi sưnhyf, liềgdwpn ýhkqq nghĩjfina, tiếhkqqn nhậnsbdp tầrvqing cao nhấlupit củqvira Châroqyn Khíypfq cảziurnh, thếhkqq tấlupit trởpxbo thàxldonh đroqybdopnh cấlupip cưnhyfwyzbng giảziur củqvira toàxldon bộcwyl Đxtcaôzobang Phưnhyfơihpfng Vưnhyfơihpfng Quốvyluc!

Giang Phong nhưnhyf đroqyang ởpxbo trong mộcwylng, biểvleku lộcwyl vẫypcbn còoromn cówbmb chúakzdt thẫypcbn thờwyzb.

Bấlupit quáypgv Giang Trầrvqin nówbmbi mộcwylt câroqyu, lạihpfi đroqyvlek cho hắpfecn triệldagt đroqyvlek chấlupin kinh.

- Phụvtii thâroqyn,《 Cửfkqcu Tiếhkqqu Thưnhyfơihpfng Hảziuri Quyếhkqqt》nàxldoy làxldozobang pháypgvp có thêlupỉ tiếhkqqn giai, tu tậnsbdp côzobang pháypgvp nàxldoy, cówbmb thểvlek cho ngưnhyfơihpfi cówbmb bảziury thàxldonh xáypgvc suấlupit, trùmkexng kíypfqch Linh Đxtcaihpfo cảziurnh!

- Linh Đxtcaihpfo cảziurnh?


Giang Phong triệldagt đroqyvlek ngâroqyy dạihpfi.

Linh Đxtcaihpfo cảziurnh, đroqyvylui vớhjyxi Võuwlk Giảziur củqvira Đxtcaôzobang Phưnhyfơihpfng Vưnhyfơihpfng Quốvyluc màxldowbmbi, cáypgvi kia chíypfqnh làxldo tồifnkn tạihpfi trong truyềgdwpn thuyếhkqqt. Nghe nówbmbi, toàxldon bộcwyl Đxtcaôzobang Phưnhyfơihpfng Vưnhyfơihpfng Quốvyluc mấlupiy trăzobam năzobam qua, chỉbdop xuấlupit hiệldagn qua mộcwylt ngưnhyfwyzbi!

Tấlupin chứwhxkc Linh Đxtcaihpfo, tựlfzpa nhưnhyf Kim Lâroqyn hówbmba rồifnkng, từsttc nay vềgdwp sau nhấlupit phi trùmkexng thiêlupin, mộcwylt bưnhyfhjyxc lêlupin mâroqyy, pháypgv tan lao lung phàxldom tụvtiic, bay lưnhyfyyfjn trờwyzbi cao!

Ưeacchjyxc chừsttcng hai canh giờwyzb sau, Giang Trầrvqin từsttc trong mậnsbdt thấlupit đroqyi ra.

Trêlupin thựlfzpc tếhkqq, chữoroma thưnhyfơihpfng chỉbdop tốvylun chừsttcng nửfkqca canh giờwyzb, kếhkqq tiếhkqqp nửfkqca canh giờwyzb, Giang Trầrvqin đroqyem côzobang pháypgvp《 Cửfkqcu Tiếhkqqu Thưnhyfơihpfng Hảziuri Quyếhkqqt 》truyềgdwpn cho phụvtii thâroqyn Giang Phong.

Khôzobang chỉbdop nhưnhyf thếhkqq, Giang Trầrvqin còoromn lợyyfji dụvtiing khoảziurng thờwyzbi gian nàxldoy, đroqyem huyềgdwpn ảziuro, bíypfq quyếhkqqt, cùmkexng vớhjyxi mộcwylt íypfqt chi tiếhkqqt vềgdwp tu luyệldagn Cửfkqcu Tiếhkqqu Thưnhyfơihpfng Hảziuri Quyếhkqqt, đroqygdwpu giảziurng giảziuri mộcwylt lầrvqin.

Từsttc 《 Thưnhyfơihpfng Lãwyzbng Quyếhkqqt 》 quáypgv đroqycwyl đroqyếhkqqn 《 Cửfkqcu Tiếhkqqu Thưnhyfơihpfng Hảziuri Quyếhkqqt 》 cũypcbng khôzobang tíypfqnh khówbmb khăzoban, dùmkex sao bảziurn thâroqyn《 Thưnhyfơihpfng Lãwyzbng Quyếhkqqt 》làxldo 《 Cửfkqcu Tiếhkqqu Thưnhyfơihpfng Hảziuri Quyếhkqqt 》 nhấlupit mạihpfch tưnhyfơihpfng thừsttca xuốvylung.

《 Cửfkqcu Tiếhkqqu Thưnhyfơihpfng Hảziuri Quyếhkqqt 》 chẳwyzbng qua làxldozobang pháypgvp tiếhkqqn giai màxldo thôzobai.

Đxtcaưnhyfơihpfng nhiêlupin, 《 Cửfkqcu Tiếhkqqu Thưnhyfơihpfng Hảziuri Quyếhkqqt 》 huyềgdwpn ảziuro, so vớhjyxi 《 Thưnhyfơihpfng Lãwyzbng Quyếhkqqt 》 tăzobang lêlupin khôzobang chỉbdop gấlupip mưnhyfwyzbi lầrvqin.

Giang Phong vớhjyxi tưnhyfypgvch chưnhyf hầrvqiu, thiêlupin phúakzduwlk đroqyihpfo củqvira hắpfecn làxldo phi thưnhyfwyzbng khôzobang tệldag. Bằfcxmng khôzobang thìgdwp hắpfecn cũypcbng khôzobang cówbmb khảziurzobang ởpxboihpfn ba mưnhyfơihpfi tuổvleki, liềgdwpn đroqyem 《 Thưnhyfơihpfng Lãwyzbng Quyếhkqqt 》 tu tớhjyxi trạihpfng tháypgvi đroqybdopnh phong.

Nếhkqqu khôzobang phảziuri côzobang pháypgvp hạihpfn chếhkqq, giờwyzb phúakzdt nàxldoy tu vi củqvira hắpfecn, tuyệldagt đroqyvylui khôzobang chỉbdop chíypfqn mạihpfch châroqyn khíypfq đroqyơihpfn giảziurn nhưnhyf vậnsbdy. Dùmkexng thiêlupin phúakzd củqvira Giang Phong, tiếhkqqn vàxldoo Châroqyn Khíypfq đroqyihpfi sưnhyfxldovlekn thỏqvira.

Giang Trầrvqin từsttc mậnsbdt thấlupit đroqyi ra, bọgmoxn ngưnhyfwyzbi Giang Ưeaccng lậnsbdp tứwhxkc chạihpfy tớhjyxi đroqyówbmbn chàxldoo.

- Tiểvleku Hầrvqiu gia, Hầrvqiu gia hắpfecn...

Giang Ưeaccng làxldo quan târoqym Giang Phong an nguy nhấlupit, hắpfecn rấlupit tựlfzp tráypgvch, cảziurm thấlupiy Hầrvqiu gia bịhjyx thưnhyfơihpfng, đroqygdwpu làxldo hắpfecn bảziuro hộcwyl bấlupit lựlfzpc.

- Phụvtii thâroqyn đroqyang bếhkqq quan.

Giang Trầrvqin khôzobang cówbmb cho ra giảziuri thíypfqch minh xáypgvc.

Giang Phong đroqyihpft đroqyưnhyfyyfjc 《 Cửfkqcu Tiếhkqqu Thưnhyfơihpfng Hảziuri Quyếhkqqt 》, tựlfzp nhiêlupin muốvylun mưnhyfyyfjn cơihpf hộcwyli nàxldoy, trùmkexng kíypfqch mưnhyfwyzbi mạihpfch châroqyn khíypfq thoáypgvng mộcwylt pháypgvt. Dùmkex sao, hắpfecn dừsttcng ởpxbo chíypfqn mạihpfch châroqyn khíypfq đroqybdopnh phong, đroqyãwyzb rấlupit lâroqyu rồifnki.

zobam nay đroqyihpft đroqyưnhyfyyfjc côzobang pháypgvp truyềgdwpn thừsttca, cówbmb thểvlekwbmbi làxldo trờwyzbi ban cơihpf hộcwyli tốvylut, hắpfecn mưnhyfyyfjn cơihpf hộcwyli bếhkqq quan, mộcwylt phưnhyfơihpfng diệldagn cówbmb thểvleklupi hoặpxboc ngoạihpfi giớhjyxi, mộcwylt mặpxbot kháypgvc lạihpfi cówbmb thểvlekzobang thựlfzpc lựlfzpc lêlupin, cówbmb thểvlekwbmbi nhấlupit cửfkqcnhyfnzrfng tiệldagn.

Kiềgdwpu Bạihpfch Thạihpfch hiểvlekn nhiêlupin đroqyãwyzb coi Giang Trầrvqin làxldo minh hữoromu, hếhkqqt sứwhxkc quan târoqym đroqyi tớhjyxi hỏqviri:

- Tiểvleku Hầrvqiu gia, thưnhyfơihpfng thếhkqq củqvira lệldagnh tôzoban nhưnhyf thếhkqqxldoo?

- Tam Đxtcaiệldagn Chủqvir, làxldom phiềgdwpn lo lắpfecng, thưnhyfơihpfng thếhkqq củqvira gia phụvtii đroqyãwyzb khôzobang còoromn đroqyáypgvng ngạihpfi. Hôzobam nay đroqyvlek cho Tam Đxtcaiệldagn Chủqvir đroqyi mộcwylt chuyếhkqqn, qua mấlupiy ngàxldoy, ta lạihpfi đroqyi Dưnhyfyyfjc Sưnhyf Đxtcaiệldagn tựlfzpgdwpnh đroqyáypgvp tạihpf. Bấlupit quáypgv chuyệldagn ngàxldoy hôzobam nay, kíypfqnh xin Tam Đxtcaiệldagn Chủqvir giữoromypfq mậnsbdt.

- Cáypgvi nàxldoy tựlfzp nhiêlupin.

Kiềgdwpu Bạihpfch Thạihpfch tựlfzp nhiêlupin biếhkqqt rõuwlk dụvtiing ýhkqq củqvira Giang Trầrvqin.

Thếhkqq cụvtiic Vưnhyfơihpfng đroqyôzoba nhưnhyf vậnsbdy, thưnhyfơihpfng thếhkqq củqvira Giang Phong mơihpf hồifnk, sẽlufd đroqyvlek cho ngoạihpfi giớhjyxi đroqyypgvn khôzobang ra, khôzobang dáypgvm hàxldonh đroqycwylng thiếhkqqu suy nghĩjfin.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.