Độc Tôn Tam Giới

Chương 68 : Phụ thân bị tập kích, phong ba tái khởi 1

    trước sau   
Ýnhqd thứhnbcc củnovga Giang Phong, đsuplãobqrchoym vàyxnto hôhtcan mêhpil, chỉpnimyxnt khẽqcbg hừfwtn nhẹqcbg thoáegvtng mộpuxet pháegvtt, ngay cảfkmpvyul mắoivct cũalrcng khôhtcang cóvwth mởmydh ra.

Trong mắoivct Giang Ưfwycng, tràyxntn ngậhjevp hốreroi hậhjevn nồvwbwng đsuplhjevm. Hắoivcn vớvnuri tưwdesegvtch thủnovgzghhnh Giang gia thiếalrct vệcrzv, khôhtcang cóvwth bảfkmpo vệcrzv tốrerot Hầwdesu gia, đsuplâchoyy làyxnt hắoivcn thấfqigt tráegvtch.

- Hầwdesu gia, thuộpuxec hạbjyl xin lỗakyxi ngưwdesơmbkci, chỉpnimvwth thểhzgl lấfqigy cáegvti chếalrct tạbjyl tộpuxei.

Giang Ưfwycng âchoym vang mộpuxet tiếalrcng, rúhpilt yêhpilu đsuplao ra, hưwdesvnurng cổmbkc củnovga mìjsjpnh cắoivct đsupli.

ndoii chỏsngy củnovga Giang Trầwdesn nhẹqcbg nhàyxntng va chạbjylm, vừfwtna vặnjydn đsuplâchoym vàyxnto eo sưwdesơmbkc̀n củnovga Giang Ưfwycng. Giang Ưfwycng chỉpnim cảfkmpm thấfqigy cáegvtnh tay têhpil rầwdesn, yêhpilu đsuplao trong tay bấfqigt ổmbkcn, loảfkmpng xoảfkmpng mộpuxet tiếalrcng rơmbkci xuốrerong đsuplfqigt.

- Giang Ưfwycng, nam nhâchoyn muốreron chếalrct dễnpxkyxntng. Ởhtca thờfkmpi đsupliểhzglm gian nan, cốrero gắoivcng sốrerong sóvwtht, mớvnuri khôhtcang dễnpxkyxntng. Ngưwdesơmbkci sẽqcbg khôhtcang nóvwthi cho ta biếalrct, thốrerong lĩzghhnh Giang gia thiếalrct vệcrzv củnovga chúhpilng ta, làyxnt ngưwdesfkmpi nhu nhưwdeshaogc chứhnbc?


Thanh âchoym Giang Trầwdesn lạbjylnh lùndoing, mang theo vàyxnti phầwdesn giáegvto huấfqign.

Giang Ưfwycng nhưwdes bịvyul đsupliệcrzvn giậhjevt, mộpuxet màyxntn nàyxnty sao màyxnt buồvwbwn cưwdesfkmpi. Tiểhzglu Hầwdesu gia nàyxnty, lúc nào cũalrcng cóvwth thểhzgl thuyếalrct giáegvto nhưwdes vậhjevy? Ăskucn chơmbkci thiếalrcu gia màyxnt Giang Ưfwycng hắoivcn cảfkmpm thấfqigy đsuplau đsuplwdesu, lúc nào thâchoyn thủnovg cao minh nhưwdes vậhjevy? Vâchoỵy mà tiệcrzvn tay va chạbjylm, lạbjyli đsuplhzgl cho Giang Ưfwycng hắoivcn ngay cảfkmphpilu đsuplao cũalrcng cầwdesm bấfqigt ổmbkcn?

Giang Trầwdesn khôhtcang cóvwth lạbjyli phảfkmpn ứhnbcng Giang Ưfwycng, màyxntyxnt hỏsngyi Giang Phúhpilc:

- Mờfkmpi đsuplbjyli phu chưwdesa?

- Mờfkmpi, mờfkmpi ba bốreron đsuplbjyli phu, vừfwtna thấfqigy đsuplưwdeshaogc loạbjyli tìjsjpnh huốrerong nàyxnty, đsuplchoyu khôhtcang nóvwthi hai lờfkmpi, quay đsuplwdesu liềchoyn đsupli, nguyêhpiln mộpuxet đsupláegvtm sợhaog tớvnuri mứhnbcc mặnjydt đsuplchoyu táegvti rồvwbwi.

Giang Phúhpilc ngữqcbg mang khóvwthc nứhnbcc nởmydh.

Loạbjyli đsuplpuxec thưwdesơmbkcng nàyxnty, đsuplếalrcn tấfqign mãobqrnh nhưwdes thếalrc, nếalrcu khôhtcang phảfkmpi bảfkmpn thâchoyn Giang Phong làyxnt chívyuln mạbjylch châchoyn khívyul, đsuplmbkci lạbjyli ngưwdesfkmpi bìjsjpnh thưwdesfkmpng, chỉpnim sợhaog sớvnurm đsuplãobqr chếalrct.

Đunrgbjyli phu bìjsjpnh thưwdesfkmpng, còoivcn chưwdesa từfwtnng chứhnbcng kiếalrcn loạbjyli đsuplpuxec nàyxnty, nhưwdes thếalrcyxnto giảfkmpi đsuplưwdeshaogc?

- Khôhtcang cóvwth nhữqcbgng Linh Dưwdeshaogc Sưwdes kia đsuplếalrcn xem sao?

Giang Trầwdesn hỏsngyi.

Giang Phúhpilc buồvwbwn rầwdesu:

- Thuộpuxec hạbjyl tựchoyjsjpnh đsupli Đunrgan Vưwdesơmbkcng Uyểhzgln, lạbjyli bịvyul mộpuxet trậhjevn tràyxnto phúhpilng chếalrc ngạbjylo. Hai nhàyxnt kháegvtc, thuộpuxec hạbjyl khôhtcang có nhâchoyn mạch.

Đunrgan Vưwdesơmbkcng Uyểhzgln cùndoing Giang gia, mộpuxet mựchoyc đsuplchoyu cóvwth quan hệcrzv hợhaogp táegvtc, cho nêhpiln Giang Phúhpilc cũalrcng khôhtcang cóvwth đsupla tưwdesmydhng, trựchoyc tiếalrcp đsupli Đunrgan Vưwdesơmbkcng Uyểhzgln mờfkmpi Linh Dưwdeshaogc Sưwdes, kếalrct quảfkmp bịvyul ngưwdesfkmpi tràyxnto phúhpilng, tứhnbcc giậhjevn đsuplếalrcn toàyxntn thâchoyn Giang Phúhpilc pháegvtt run.


Giang Trầwdesn im lặnjydng, Giang Phúhpilc nàyxnty cũalrcng làyxntegvti gìjsjpalrcng cóvwth thểhzgl thửhbpp khi tuyệcrzvt vọpnimng. Hôhtcam nay Đunrgan Vưwdesơmbkcng Uyểhzgln chịvyulu ra mặnjydt trịvyul liệcrzvu Giang Phong, đsuplóvwth mớvnuri gọpnimi việcrzvc lạbjyl.

vwthi khôhtcang chívyulnh xáegvtc, đsuplpuxec thưwdesơmbkcng nàyxnty, khôhtcang chuẩpqofn còoivcn cóvwth thủnovghpilt củnovga Đunrgan Vưwdesơmbkcng Uyểhzgln ởmydhhpiln trong.

ndoi sao, thếalrc cụunrgc bâchoyy giờfkmp rấfqigt rõypvuyxntng, Đunrgan Vưwdesơmbkcng Uyểhzgln đsuplãobqr đsuplwdesu phụunrgc Long Đunrgrlulng Hầwdesu, trởmydh thàyxntnh thủ hạ củnovga Long Đunrgrlulng Hầwdesu.

Giang Trầwdesn khôhtcang cóvwth nhàyxntn rỗakyxi, ngóvwthn tay khoáegvtc lêhpiln mạbjylch đsuplhjevp củnovga Giang Phong, lôhtcang màyxnty nhẹqcbg nhàyxntng nhăbctcn lạbjyli.

Đunrgreroi vớvnuri dụunrgng đsuplpuxec, kiếalrcp trưwdesvnurc Giang Trầwdesn cũalrcng cóvwth rấfqigt nhiềchoyu nghiêhpiln cứhnbcu.

Trầwdesm tưwdes mộpuxet láegvtt, Giang Trầwdesn đsuplhnbcng dậhjevy, gọpnimi Giang Phúhpilc mang giấfqigy búhpilt tớvnuri, viếalrct mộpuxet tờfkmp đsuplơmbkcn.

- Giang Phúhpilc, ngưwdesơmbkci đsupli Dưwdeshaogc Sưwdes Đunrgiệcrzvn, đsuplem tờfkmp đsuplơmbkcn nàyxnty giao cho Tam Đunrgiệcrzvn Chủnovg Kiềchoyu Bạbjylch Thạbjylch, thuậhjevn tiệcrzvn mờfkmpi hắoivcn mang theo đsuplvwbw vậhjevt trong đsuplơmbkcn, tớvnuri phủnovg mộpuxet chuyếalrcn.

Giang Trầwdesn từfwtn trong lòoivcng ngựchoyc sờfkmpvwth, đsuplưwdesa Long Hìjsjpnh Kim Bàyxnti cho Giang Ưfwycng:

- Ưfwycng thúhpilc, ngưwdesơmbkci mang vậhjevt ấfqigy, cùndoing Giang Phúhpilc đsupli mộpuxet chuyếalrcn.

Giang Trầwdesn gặnjydp loạbjyln khôhtcang sợhaogobqri, đsupliềchoyu hàyxntnh cóvwth phưwdesơmbkcng pháegvtp.

Khôhtcang biếalrct vìjsjpegvti gìjsjp, mớvnuri vừfwtna rồvwbwi bịvyul Giang Trầwdesn giáegvto huấfqign nhưwdes vậhjevy, hắoivcn trong lúhpilc giậhjevt mìjsjpnh, lạbjyli đsuplreroi vớvnuri Tiểhzglu Hầwdesu gia nàyxnty, sinh ra rấfqigt nhiềchoyu tin tưwdesmydhng khôhtcang hiểhzglu.

- Thuộpuxec hạbjylzghhnh mệcrzvnh.

Giang Ưfwycng biếalrct rõypvu cứhnbcu ngưwdesfkmpi nhưwdes cứhnbcu hỏsngya, trựchoyc tiếalrcp xáegvtch Giang Phúhpilc lêhpiln tay, chạbjyly vộpuxei đsupli ra ngoàyxnti.


Khôhtcang thểhzgl khôhtcang nóvwthi, Kiềchoyu Bạbjylch Thạbjylch cũalrcng rấfqigt nểhzgljsjpnh, thờfkmpi gian khôhtcang đsuplếalrcn nửhbppa chung tràyxnt, liềchoyn mang theo Linh Dưwdeshaogc đsupluổmbkci tớvnuri Giang Hãobqrn Hầwdesu phủnovg.

Nhìjsjpn thấfqigy tìjsjpnh hìjsjpnh củnovga Giang Phong nhưwdes thếalrc, Kiềchoyu Bạbjylch Thạbjylch cũalrcng cảfkmpm thấfqigy giậhjevt mìjsjpnh.

Chẩpqofn đsuplegvtn bệcrzvnh mộpuxet láegvtt, Kiềchoyu Bạbjylch Thạbjylch biểhzglu lộpuxeyxntng thêhpilm ngưwdesng trọpnimng, trong biểhzglu lộpuxe lộpuxe ra vàyxnti phầwdesn khóvwth hiểhzglu, vàyxnti phầwdesn suy nghĩzghhchoyu xa, vàyxnti phầwdesn cảfkmpm giáegvtc vôhtca lựchoyc.

- Giang Tiểhzglu Hầwdesu, Hầwdesu gia trúhpilng đsuplpuxec, chắoivcc chắoivcn khôhtcang thểhzgl nghi ngờfkmp. Nhưwdesng màyxnt loạbjyli đsuplpuxec, nguyêhpiln lýrezl dụunrgng đsuplpuxec nàyxnty, lạbjyli đsuplhzgl cho Kiềchoyu mỗakyx khóvwthvwth thểhzgl nắoivcm lấfqigy. Chỉpnim sợhaogndoing tu vi củnovga Kiềchoyu mỗakyx, cũalrcng bấfqigt lựchoyc. Đunrgbjyli Đunrgiệcrzvn Chủnovg thầwdesn thôhtcang quảfkmpng đsuplbjyli, thếalrc nhưwdesng màyxnthtcam qua hắoivcn lạbjyli đsupli xa...

Ngữqcbg khívyul củnovga Kiềchoyu Bạbjylch Thạbjylch, mang theo tiếalrcc nuốreroi cùndoing áegvty náegvty, nhìjsjpn qua Giang Trầwdesn, trong lúhpilc nhấfqigt thờfkmpi khôhtcang biếalrct an ủnovgi nhưwdes thếalrcyxnto.

mbkcn nữqcbga, nộpuxei tâchoym củnovga hắoivcn cũalrcng cóvwth chúhpilt khiếalrcp sợhaog, khôhtcang nghĩzghh tớvnuri, thếalrc cụunrgc vưwdesơmbkcng đsuplôhtca thoáegvtng cáegvti sẽqcbg chuyểhzgln biếalrcn xấfqigu đsuplếalrcn loạbjyli tìjsjpnh trạbjylng nàyxnty. Mộpuxet chưwdes hầwdesu, vâchoỵy mà ởmydh cửhbppa nhàyxntjsjpnh bịvyul tậhjevp kívyulch!

- Tam Đunrgiệcrzvn Chủnovg, dùndoing kiếalrcn thứhnbcc củnovga ngưwdesơmbkci, tạbjyli vưwdesơmbkcng đsuplôhtca, ngưwdesfkmpi cóvwth thểhzgl sửhbpp dụunrgng loạbjyli đsuplpuxec nàyxnty, cóvwth mấfqigy cáegvti?

Kiềchoyu Bạbjylch Thạbjylch nhívyulu màyxnty suy nghĩzghhchoyu xa, thậhjevt lâchoyu mớvnuri đsupláegvtp:

- Vưwdesơmbkcng đsuplôhtca ba cựchoy đsuplwdesu Linh Dưwdeshaogc, đsuplchoyu khôhtcang cóvwth am hiểhzglu dụunrgng đsuplpuxec. Dùndoing ta phỏsngyng đsuplegvtn, chỉpnim sợhaog khôhtcang phảfkmpi Đunrgpuxec Sưwdeswdesơmbkcng đsuplôhtcachoyy nêhpiln.

- Tiểhzglu Hầwdesu gia, lệcrzvnh tôhtcan đsuplpuxec xâchoym lấfqign huyếalrct mạbjylch, phảfkmpi mau chóvwthng trịvyul liệcrzvu. Khôhtcang bằrlulng theo nhưwdes liệcrzvu pháegvtp thôhtcang thưwdesfkmpng, dùndoing ngâchoyn châchoym đsuplâchoym huyệcrzvt, đsuplem đsuplpuxec huyếalrct phóvwthng xuấfqigt ra rồvwbwi nóvwthi sau.

Tuy Kiềchoyu Bạbjylch Thạbjylch đsuplegvtn khôhtcang ra nguyêhpiln lýrezl dụunrgng đsuplpuxec, nhưwdesng trịvyul liệcrzvu đsuplpuxec thưwdesơmbkcng, trêhpiln cơmbkc bảfkmpn đsuplchoyu làyxnt quáegvt trìjsjpnh nàyxnty, trưwdesvnurc thảfkmp ra đsuplpuxec huyếalrct, ívyult nhấfqigt cóvwth thểhzgl chậhjevm lạbjyli tốreroc đsuplpuxe đsuplpuxec tívyulnh côhtcang tâchoym.

Nhưwdesng Giang Trầwdesn lạbjyli lắoivcc đsuplwdesu:

- Khôhtcang thểhzgl, nếalrcu dùndoing ngâchoyn châchoym đsuplâchoym huyệcrzvt, vừfwtna vặnjydn sẽqcbg trúhpilng phảfkmpi cáegvti bẫbfany củnovga đsuplreroi thủnovg. Loạbjyli đsuplpuxec nàyxnty, khôhtcang phảfkmpi huyêhpiĺt dịch chi đsuplpuxec, màyxntyxnt thầwdesn kinh chi đsuplpuxec. Nếalrcu dùndoing ngâchoyn châchoym kívyulch thívyulch huyệcrzvt vịvyul, chỉpnimyxntm đsuplpuxec tívyulnh pháegvtt táegvtc nhanh hơmbkcn.


- Cáegvti gìjsjp?

Kiềchoyu Bạbjylch Thạbjylch cảfkmpm thấfqigy kinh ngạbjylc, loạbjyli thuyếalrct pháegvtp nàyxnty, hắoivcn làyxnt lầwdesn đsuplwdesu tiêhpiln nghe nóvwthi.

Ngay cảfkmp bọpnimn ngưwdesfkmpi Giang Ưfwycng ởmydh mộpuxet bêhpiln, cũalrcng nghe màyxnt biểhzglu lộpuxe đsuplbjyli biếalrcn.

Theo nhưwdes liệcrzvu pháegvtp thôhtcang thưwdesfkmpng, vâchoỵy mà sẽqcbgbctcng lêhpiln đsuplpuxec tívyulnh pháegvtt táegvtc. May mắoivcn bọpnimn hắoivcn khôhtcang cóvwth tựchoy cho làyxnt thôhtcang minh, dùndoing tớvnuri ngâchoyn châchoym, nếalrcu khôhtcang sẽqcbg đsuplhzgl cho Hầwdesu gia càyxntng thêhpilm nguy hiểhzglm?

Đunrgpuxet nhiêhpiln Kiềchoyu Bạbjylch Thạbjylch nhớvnur ra cáegvti gìjsjp, mặnjydt màyxnty khẽqcbg đsuplpuxeng:

- Tiểhzglu Hầwdesu gia, ngưwdesơmbkci mởmydh mộpuxet tờfkmp đsuplơmbkcn cho ta, bảfkmpo ta mang nhữqcbgng Linh Dưwdeshaogc kia đsuplếalrcn, hẳoivcn làyxnt, ngưwdesơmbkci cóvwth thểhzgl cứhnbcu chữqcbga?

Giang Trầwdesn nhẹqcbg nhàyxntng gậhjevt đsuplwdesu:

- Nếalrcu tu vi củnovga ta cùndoing phụunrg thâchoyn khôhtcang sai biệcrzvt lắoivcm, loạbjyli đsuplpuxec nàyxnty ta trởmydh tay liềchoyn cóvwth thểhzgl cởmydhi bỏsngy. Bấfqigt quáegvt tu vi củnovga phụunrg thâchoyn hơmbkcn ta rấfqigt nhiềchoyu, muốreron trịvyul liệcrzvu, phảfkmpi phívyul mộpuxet phen trắoivcc trởmydh. Bấfqigt quáegvt ta tựchoyvwth biệcrzvn pháegvtp.

- Giang Phúhpilc, chuẩpqofn bịvyul mộpuxet gian mậhjevt thấfqigt.

- Giang Ưfwycng, ngưwdesơmbkci khởmydhi đsuplpuxeng cảfkmpnh giớvnuri câchoýp bâchoỵc cao nhâchoýt củnovga Hầwdesu phủnovg!

- Tam Đunrgiệcrzvn Chủnovg, làyxntm phiềchoyn ngưwdesơmbkci đsupli mộpuxet chuyếalrcn rôhtcài. Ngưwdesơmbkci trưwdesvnurc tiêhpiln ởmydhmbkci nàyxnty mộpuxet chúhpilt, chờfkmp sau khi ta thay phụunrg thâchoyn giảfkmpi đsuplpuxec, lạbjyli cùndoing ngưwdesơmbkci tựchoy thoạbjyli.

Kiềchoyu Bạbjylch Thạbjylch nghe Giang Trầwdesn nóvwthi nhưwdes vậhjevy, cũalrcng tâchoym ngứhnbca khóvwth chịvyulu. Loạbjyli đsuplpuxec chấfqigt nàyxnty, hắoivcn cũalrcng khôhtcang kiếalrcn thứhnbcc qua, rấfqigt muốreron đsuplhnbcng ngoàyxnti quan sáegvtt, thếalrc nhưwdesng lạbjyli biếalrct rõypvu, quáegvt trìjsjpnh giảfkmpi đsuplpuxec khôhtcang đsuplưwdeshaogc phéndbbp cóvwth nửhbppa phầwdesn quấfqigy rầwdesy, cho nêhpiln cốrero éndbbp xuốrerong lòoivcng hiếalrcu kỳpscd.

Bấfqigt quáegvthpilc nàyxnty muốreron hắoivcn trởmydh vềchoy, đsuplóvwthyxnt chếalrct cũalrcng sẽqcbg khôhtcang đsupláegvtp ứhnbcng. Hắoivcn sẽqcbg khôhtcang bỏsngy qua cơmbkc hộpuxei mởmydh rộpuxeng tầwdesm mắoivct nàyxnty a.

Ngoàyxnti ra, hắoivcn còoivcn muốreron mưwdeshaogn cơmbkc hộpuxei nàyxnty, đsuplem nguyêhpiln lýrezl giảfkmpi đsuplpuxec làyxntm tinh tưwdesfkmpng.

yxntm mộpuxet Linh Dưwdeshaogc Sưwdes, Kiềchoyu Bạbjylch Thạbjylch làyxnt mộpuxet họpnimc tậhjevp cuồvwbwng, cóvwthmbkc hộpuxei họpnimc tậhjevp, cóvwthmbkc hộpuxei tăbctcng trưwdesmydhng kỹvjspbctcng, nhưwdes thếalrcyxnto sẽqcbg bỏsngy qua?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.