Độc Tôn Tam Giới

Chương 67 : Chỉ điểm Câu Ngọc, trả nàng nhân tình 2

    trước sau   
Tiểvmwyu nha đcgydobomu tuổzjdji khôqmqlng lớioyan, nówgvfi chuyệurpyn lêjbbun, tựfhii nhiêjbbun cũbyrxng khôqmqlng cówgvf nhiềkvmou cốfpso kỵfhws nhưgvpw vậrhezy.

- Ta khôqmqlng đcgydếyfznn xem liềkvmon lo lắenoang a. Vạyzitn nhấweizt bọytapn hắenoan ngưgvpwudstc đcgydãecali ngưgvpwơhfohi, khôqmqlng cówgvf theo nhưgvpw ta nówgvfi xửfpsowcmj thìzdko sao bâqmrjy giờyfzn? Nếyfznu ngưgvpwơhfohi xảplwiy ra sựfhiizdkonh gìzdko, ta sẽbyrx phảplwii mấweizt đcgydobomu a.

Giang Trầobomn ởjbbu trưgvpwioyac mặynsvt Chỉobbs Nhưgvpwudstc côqmqlng chúwbaya, cũbyrxng làptvy mộynsvt bộynsv khôqmqlng cówgvf chísozvnh hìzdkonh.

Hai ngưgvpwyfzni cưgvpwyfzni cưgvpwyfzni nówgvfi nówgvfi, ngưgvpwudstc lạyziti khôqmqlng cówgvf nửfpsoa phầobomn ngăfpvpn cáhfohch.

qmrju Ngọytapc côqmqlng chúwbaya vừlloda mớioyai đcgyduổzjdji tớioyai, nhìzdkon thấweizy mộynsvt màptvyn nàptvyy, trong nộynsvi tâqmrjm cảplwim thấweizy làptvy lạyzit. Cówgvf chúwbayt hâqmrjm mộynsv hai ngưgvpwyfzni bọytapn họytap, cówgvf thểvmwy thâqmrjn mậrhezt nówgvfi chuyệurpyn phiếyfznm màptvy khôqmqlng câqmrju nệurpy.

Lạyziti ẩgahzn ẩgahzn cảplwim thấweizy nhưgvpw vậrhezy tựfhiia hồdmon khôqmqlng ổzjdjn.


Bấweizt quáhfoh, cuốfpsoi cùqrmmng nàptvyng lạyziti cáhfohi gìzdkobyrxng khôqmqlng nówgvfi.

- Côqmqlqmql, ngưgvpwơhfohi cũbyrxng tớioyai thăfpvpm ta a. Thậrhezt tốfpsot quáhfoh, hôqmqlm nay thoáhfohng cáhfohi chứjbbung kiếyfznn hai ngưgvpwyfzni màptvy Chỉobbs Nhưgvpwudstc yêjbbuu nhấweizt, thậrhezt sựfhiiptvy cao hứjbbung.

- Chỉobbs Nhưgvpwudstc, ngưgvpwơhfohi đcgydi lấweizy giấweizy búwbayt đcgydếyfznn, ta ghi mấweizy thứjbbu cho côqmqlqmql ngưgvpwơhfohi.

Giang Trầobomn mộynsvt bộynsv khísozv pháhfohi đcgydyziti lãecalo gia, màptvygvpwơhfohng Quốfpsoc cao thấweizp, dáhfohm sai Đgsfmôqmqlng Phưgvpwơhfohng Chỉobbs Nhưgvpwudstc nhưgvpw vậrhezy, cũbyrxng chỉobbswgvf Giang Trầobomn.

Mặynsvc dùqrmmptvy Đgsfmôqmqlng Phưgvpwơhfohng Lộynsvc, hắenoan cũbyrxng khôqmqlng bỏaggn đcgydưgvpwudstc đcgydem con gáhfohi coi làptvy nha hoàptvyn đcgydếyfznn sai sửfpso.

Thếyfzn nhưgvpwng màptvy, tiểvmwyu nha đcgydobomu lạyziti rấweizt nghe lờyfzni Giang Trầobomn, cao hứjbbung bừllodng bừllodng đcgydi ngay, phảplwing phấweizt nhưgvpw tiểvmwyu hàptvyi tửfpso đcgydưgvpwudstc đcgydyziti nhâqmrjn cho kẹgvpwo, đcgydynsvng lựfhiic mưgvpwyfzni phầobomn.

Tựfhiia hồdmonptvym việurpyc cho Giang Trầobomn, làptvym nàptvyng rấweizt vinh hạyzitnh.

Giấweizy búwbayt tớioyai, Giang Trầobomn cầobomm búwbayt trầobomm tưgvpw mộynsvt láhfoht, liềkvmon bắenoat đcgydobomu viếyfznt.

Rấweizt nhanh, liềkvmon ghi thàptvynh hai tờyfzn giấweizy.

- Tờyfzn thứjbbu nhấweizt, làptvy mộynsvt bộynsv khẩgahzu quyếyfznt thuậrhezn khísozv, ngưgvpwơhfohi lấweizy vềkvmo nghiêjbbun cứjbbuu, đcgydfpsoi vớioyai ngưgvpwơhfohi bìzdkonh tâqmrjm tĩgfjznh khísozv tuyệurpyt đcgydfpsoi làptvywgvf chỗwgvf tốfpsot. Tờyfzn thứjbbu hai, làptvy mộynsvt phưgvpwơhfohng thuốfpsoc. Ngưgvpwơhfohi cówgvf thểvmwy lấweizy vềkvmo phốfpsoi dưgvpwudstc cho mìzdkonh dùqrmmng.

Giang Trầobomn thuậrhezn tay đcgydem hai tờyfzn giấweizy nhéfhiit vàptvyo trong tay Câqmrju Ngọytapc côqmqlng chúwbaya.

qmrju Ngọytapc côqmqlng chúwbaya máy móc tiếyfznp tớioyai.

- Trong lòobomng ngưgvpwơhfohi nhấweizt đcgyddqdknh nghĩgfjz, ta cáhfohi tiểvmwyu thísozvptvyi, ghi thứjbbuptvyy đcgydếyfznn hùqrmm ngưgvpwơhfohi đcgydi àptvy nha?
Giang Trầobomn cưgvpwyfzni hìzdkozdkowgvfi.

- Ngưgvpwơhfohi cówgvf thểvmwy lựfhiia chọytapn tin tưgvpwjbbung, cũbyrxng cówgvf thểvmwy lựfhiia chọytapn khôqmqlng tin. Dùqrmm sao nhâqmrjn tìzdkonh ta đcgydãecal trảplwi.

- Đgsfmúwbayng rồdmoni, nếyfznu ngưgvpwơhfohi thậrhezt khôqmqlng tin, cówgvf thểvmwy lấweizy tờyfzn đcgydơhfohn kia đcgydi Dưgvpwudstc Sưgvpw Đgsfmiệurpyn đcgydweizu giáhfoh, cówgvf thểvmwy cho ngưgvpwơhfohi kiếyfznm đcgydưgvpwudstc 3500 vạn lạyzitng bạyzitc.

Giang Trầobomn bàptvyn giao vàptvyi câqmrju, liềkvmon bắenoat đcgydobomu ởjbbu trong khuêjbbu phòobomng củgwufa Chỉobbs Nhưgvpwudstc côqmqlng chúwbaya đcgydi dạyzito.

Nhữhfohng Ngọytapa Dưgvpwơhfohng Thạyzitch kia, đcgydãecal theo nhưgvpw hắenoan nówgvfi bốfpso trísozv. Nhưgvpwng màptvy trưgvpwioyac mắenoat màptvywgvfi, nhữhfohng Ngọytapa Dưgvpwơhfohng Thạyzitch nàptvyy, vẫfhiin còobomn làptvy tửfpso vậrhezt, lẫfhiin nhau khôqmqlng cówgvfzdkonh thàptvynh câqmrju thôqmqlng, khôqmqlng cówgvf hiệurpyu ứjbbung hìzdkonh thàptvynh trậrhezn pháhfohp.

Nhưgvpwng màptvy, hôqmqlm nay Giang Trầobomn cũbyrxng chỉobbswgvf thểvmwyptvym đcgydếyfznn mộynsvt bưgvpwioyac nàptvyy. Dùqrmmng tu vi trưgvpwioyac mắenoat củgwufa hắenoan, muốfpson thao túwbayng mộynsvt trậrhezn pháhfohp, hiểvmwyn nhiêjbbun làptvy khôqmqlng quáhfoh sựfhii thậrhezt.

Tạyzitm thờyfzni màptvywgvfi, cũbyrxng chỉobbswgvf thểvmwy tụidhizdkonh, có thêjbbủ pháhfoht huy mộynsvt thàptvynh táhfohc dụidhing, cũbyrxng coi nhưgvpw khôqmqlng tệurpy.

- Tốfpsot rồdmoni, cáhfohc ngưgvpwơhfohi hảplwio hảplwio tâqmrjm sựfhii a, ta còobomn cówgvf việurpyc, đcgydi trưgvpwioyac. Tiểvmwyu nha đcgydobomu, đcgydllodng bưgvpwioyang bỉobbsnh, đcgydllodng quêjbbun nhữhfohng sựfhiizdkonh ta bàptvyn giao kia.

Giang Trầobomn cảplwim thấweizy khôqmqlng khísozv hiệurpyn trưgvpwyfznng cówgvf chút cổzjdj quáhfohi, liềkvmon đcgydưgvpwa ra cáhfoho từllod.

Đgsfmôqmqlng Phưgvpwơhfohng Chỉobbs Nhưgvpwudstc cówgvf chúwbayt buồdmonn bựfhiic:

- Giang Trầobomn ca ca, ngưgvpwơhfohi vừlloda tớioyai liềkvmon đcgydi sao. Ngưgvpwơhfohi yêjbbun tâqmrjm đcgydi, Chỉobbs Nhưgvpwudstc vìzdko Giang Trầobomn ca ca, nhấweizt đcgyddqdknh phảplwii hảplwio hảplwio sốfpsong. Tuyệurpyt khôqmqlng thểvmwy đcgydvmwy ngưgvpwơhfohi đcgydurpym lưgvpwng cho Chỉobbs Nhưgvpwudstc.

Lờyfzni nówgvfi nàptvyy, làptvym Giang Trầobomn mộynsvt hồdmoni im lặynsvng, cáhfoho từllod đcgydi ra ngoàptvyi.

qmrju Ngọytapc côqmqlng chúwbaya trừllodng mắenoat nhìzdkon bówgvfng lưgvpwng Giang Trầobomn ly khai, lầobomm bầobomm nówgvfi:


- Ngưgvpwyfzni nàptvyy, thísozvch răfpvṕm thí nhấweizt rôqmql̀i.

- Hắenoac hắenoac, côqmqlqmql, sau lưgvpwng nówgvfi bậrhezy ngưgvpwyfzni, làptvy bấweizt lưgvpwơhfohng a.

Tiểvmwyu nha đcgydobomu cưgvpwyfzni xấweizu xa nówgvfi.

- Giốfpsong nhưgvpw vừlloda rồdmoni ngưgvpwyfzni nàptvyo đcgydówgvf, còobomn lấweizy chỗwgvf tốfpsot củgwufa răfpvṕm thí đcgydâqmrjy nàptvyy.

- Tốfpsot ngưgvpwơhfohi cáhfohi Xúwbay nha đcgydobomu, lấweizy tay bắenoat cáhfoh đcgydúwbayng khôqmqlng?

qmrju Ngọytapc côqmqlng chúwbaya cùqrmmng cháhfohu gáhfohi nàptvyy cảplwim tìzdkonh vôqmqlqrmmng tốfpsot, hai côqmql chấweizt xưgvpwa nay càptvyng giốfpsong tỷzdko muộynsvi.

gvpwyfzni toe toéfhiit, đcgydùqrmma giỡbczcn đcgyduổzjdji theo, trong lúwbayc nhấweizt thờyfzni hoan thanh tiếyfznu ngữhfoh tràptvyn đcgydobomy đcgydìzdkonh việurpyn.

...

Ly khai Vưgvpwơhfohng Cung, ýwcmj nghĩgfjz củgwufa Giang Trầobomn cũbyrxng tỉobbsnh táhfoho lạyziti, đcgydang tổzjdjng kếyfznt hôqmqlm nay đcgydưgvpwudstc mấweizt, bỗwgvfng nhiêjbbun trêjbbun đcgydưgvpwyfznng cáhfohi trưgvpwioyac mặynsvt chạyzity đcgydếyfznn mộynsvt nhówgvfm ngưgvpwyfzni ngựfhiia.

Ngưgvpwyfzni cầobomm đcgydobomu bậrhezn áhfoho giáhfohp, rõmeqyptvyng làptvy Giang Hãecaln Hầobomu phủgwuf, thủgwufgfjznh Giang gia thiếyfznt vệurpy Giang Ưkdbyng.

- Tiểvmwyu Hầobomu gia, Giang Hầobomu lệurpynh thuộynsvc hạyzit đcgydếyfznn đcgydâqmrjy tiếyfznp ứjbbung Tiểvmwyu Hầobomu gia.

Giang Ưkdbyng nhảplwiy xuốfpsong ngựfhiia, đcgydynsvng táhfohc giỏaggni giang, trong lúwbayc nówgvfi chuyệurpyn, áhfohnh mắenoat cũbyrxng tràptvyn ngậrhezp đcgydkvmo phòobomng, quan sáhfoht bốfpson phísozva.

- Ưkdbyng thúwbayc, sao ngưgvpwơhfohi lạyziti tớioyai đcgydâqmrjy?


Giang Trầobomn giậrhezt mìzdkonh, lậrhezp tứjbbuc lĩgfjznh hộynsvi ra cáhfohi gìzdko.

- Xin Tiểvmwyu Hầobomu gia hồdmoni phủgwuf lạyziti nówgvfi sau.

Giang Ưkdbyng đcgydang khi nówgvfi chuyệurpyn, nhówgvfm thiếyfznt vệurpy kia đcgydãecal bảplwio hộynsv Giang Trầobomn ởjbbu khu vựfhiic hạyzitch tâqmrjm, hộynsv tốfpsong Giang Trầobomn hồdmoni phủgwuf.

- Cówgvf phảplwii xảplwiy ra chuyệurpyn gìzdko hay khôqmqlng?

Giang Trầobomn thấweizp giọytapng hỏaggni.

- Lúwbayc trưgvpwioyac Hầobomu gia vừlloda muốfpson đcgydi ra ngoàptvyi, ởjbbu cửfpsoa Hầobomu phủgwuf tao ngộynsv mai phụidhic. Vưgvpwơhfohng đcgydôqmql thếyfzn cụidhic hỗwgvfn loạyzitn, cho nêjbbun Hầobomu gia lệurpynh thuộynsvc hạyzit đcgydếyfznn đcgydâqmrjy tiếyfznp ứjbbung Tiểvmwyu Hầobomu gia.

- Cáhfohi gìzdko? Cha ta cówgvf bịdqdk thưgvpwơhfohng khôqmqlng?

Sắenoac mặynsvt Giang Trầobomn trầobomm xuốfpsong, xem ra vẫfhiin làptvy đcgydáhfohnh giáhfoh thấweizp thếyfzn cụidhic hỗwgvfn loạyzitn củgwufa vưgvpwơhfohng đcgydôqmql a.

- Thoáhfohng bịdqdk vếyfznt thưgvpwơhfohng nhẹgvpw, đcgydiềkvmou dưgvpwbczcng mấweizy ngàptvyy liềkvmon khôqmqlng sao rôqmql̀i.

Giang Ưkdbyng mộynsvt bêjbbun trảplwi lờyfzni, áhfohnh mắenoat lạyziti giốfpsong nhưgvpw chim ưgvpwng, dòobomfhiit bốfpson phísozva, lòobomng cảplwinh giáhfohc cựfhiic cao.

- Làptvy ai hạyzit thủgwuf? Cówgvf manh mốfpsoi gìzdko khôqmqlng?

Giang Trầobomn nghe phụidhi thâqmrjn khôqmqlng cówgvf trởjbbu ngạyziti, tâqmrjm tìzdkonh hơhfohi chúwbayt an tâqmrjm. Nówgvfi thậrhezt, hắenoan đcgydi vàptvyo thếyfzn giớioyai nàptvyy, cáhfohi thứjbbu nhấweizt đcgydvmwy cho hắenoan cówgvf cảplwim giáhfohc nhậrhezn đcgyddmonng, làptvy phụidhi thâqmrjn.

- Thuộynsvc hạyzitobomn chưgvpwa kịdqdkp đcgydi thăfpvpm dòobom.


Giang Ưkdbyng trảplwi lờyfzni đcgydơhfohn giảplwin.

- Hừllod, xem ra đcgydfpsoi vớioyai phiếyfznn báhfohn linh đcgyddqdka kia củgwufa Giang gia chúwbayng ta xảplwio thủgwuf khôqmqlng thàptvynh, làptvy chuẩgahzn bịdqdkgvpwyfznng chiếyfznm a.

Giang Trầobomn dùqrmmng đcgydobomu ngówgvfn châqmrjn cũbyrxng cówgvf thểvmwy nghĩgfjz ra, cáhfohi nàptvyy tấweizt nhiêjbbun làptvy Long Đgsfmbyrxng Hầobomu Long Chiếyfznu Phong hạyzit thủgwuf.

Giang Trầobomn ba hạyzitng trụidhi cộynsvt khảplwio hạyzitch bịdqdk kẹgvpwt, Đgsfmwgvf Nhưgvpw Hảplwii tísozvch cựfhiic dẫfhiin đcgydobomu, hơhfohn nữhfoha phụidhi thâqmrjn ởjbbu cửfpsoa ra vàptvyo bịdqdk tậrhezp kísozvch, đcgydiềkvmou nàptvyy hiểvmwyn nhiêjbbun làptvy khâqmrju khâqmrju đcgydplwisozvch.

Giang Trầobomn thậrhezt sựfhii nổzjdji giậrhezn, nổzjdji giậrhezn pháhfoht ra từllod đcgydáhfohy lòobomng.

Đgsfmi vàptvyo thếyfzn giớioyai nàptvyy, trưgvpwioyac kia tao ngộynsv đcgydếyfznn nhữhfohng khiêjbbuu khísozvch, ởjbbu Giang Trầobomn xem ra, đcgydkvmou làptvy mộynsvt ísozvt tiểvmwyu đcgydplwi tiểvmwyu nháhfoho. Hắenoan vẫfhiin luôqmqln dùqrmmng mộynsvt loạyziti tâqmrjm tísozvnh siêjbbuu nhiêjbbun đcgydêjbbún đcgydôqmqĺi đcgydãi.

Thếyfzn nhưgvpwng màptvy, hiệurpyn tạyziti sựfhii thậrhezt máhfohu chảplwiy đcgydobomm đcgydìzdkoa đcgydãecalptvyy ởjbbu trưgvpwioyac mặynsvt, đcgydówgvf khôqmqlng phảplwii tiểvmwyu đcgydplwi tiểvmwyu nháhfoho, màptvyptvyhfoht phạyzitt ngưgvpwơhfohi chếyfznt ta sốfpsong.

- Long Chiếyfznu Phong...

Trong tâqmrjm Giang Trầobomn lặynsvng lẽbyrx lẩgahzm bẩgahzm cáhfohi têjbbun nàptvyy, lầobomn thứjbbu nhấweizt dâqmrjng lêjbbun sáhfoht ýwcmj.

Đgsfmvmwy cho Giang Trầobomn cùqrmmng Giang Ưkdbyng đcgydkvmou khôqmqlng nghĩgfjz tớioyai làptvy, thưgvpwơhfohng thếyfzn củgwufa Giang Phong, cũbyrxng khôqmqlng phảplwii mặynsvt ngoàptvyi đcgydơhfohn giảplwin nhưgvpw vậrhezy, cũbyrxng khôqmqlng phảplwii bịdqdk chúwbayt vếyfznt thưgvpwơhfohng nhỏaggn.

Đgsfmfpsoi thủgwuf, vâqmrj̣y mà ởjbbu trêjbbun lưgvpwbczci đcgydao dùqrmmng đcgydynsvc, hơhfohn nữhfoha đcgydynsvc nàptvyy bộynsvc pháhfoht, phi thưgvpwyfznng uy mãecalnh!

Trong khoảplwing thờyfzni gian Giang Ưkdbyng đcgydi ra ngoàptvyi nghêjbbunh đcgydówgvfn Giang Trầobomn, ngắenoan ngủgwufn khôqmqlng đcgydếyfznn nửfpsoa canh giờyfzn, thưgvpwơhfohng thếyfzn củgwufa Giang Phong, vâqmrj̣y mà cấweizp tốfpsoc chuyểvmwyn biếyfznn xấweizu.

Chờyfzn Giang Trầobomn trởjbbu lạyziti quýwcmj phủgwuf, Giang Phong đcgydãecalqmrjm vàptvyo hôqmqln mêjbbu, khuôqmqln mặynsvt đcgyden kịdqdkt nhưgvpw than cốfpsoc.

- Tiểvmwyu Hầobomu gia, Ưkdbyng gia, cáhfohc ngưgvpwơhfohi cuốfpsoi cùqrmmng trởjbbu lạyziti rồdmoni, Hầobomu gia hắenoan...

Hầobomu phủgwuf tổzjdjng quảplwin Giang Phúwbayc gấweizp đcgydếyfznn đcgydynsvgvpwioyac mắenoat chảplwiy ra rồdmoni.

Giang Trầobomn ba bưgvpwioyac nhưgvpw thàptvynh hai bưgvpwioyac, lao đcgydếyfznn trưgvpwioyac mặynsvt Giang Phong:

- Phụidhi thâqmrjn!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.