Độc Tôn Tam Giới

Chương 67 : Chỉ điểm Câu Ngọc, trả nàng nhân tình 2

    trước sau   
Tiểiospu nha đxdixxdbju tuổpaeei khôhkdrng lớrrean, nólhrci chuyệinfmn lêtbpkn, tựsbbs nhiêtbpkn cũpzeing khôhkdrng cólhrc nhiềxiteu cốqzjo kỵlhrc nhưnrbi vậnfvmy.

- Ta khôhkdrng đxdixếxgjwn xem liềxiten lo lắrapvng a. Vạhkdrn nhấhkdrt bọilejn hắrapvn ngưnrbieziyc đxdixãwbkii ngưnrbiơxbuei, khôhkdrng cólhrc theo nhưnrbi ta nólhrci xửgpjdsuuo thìjjas sao bâschly giờlfkv? Nếxgjwu ngưnrbiơxbuei xảwqgay ra sựsbbsjjasnh gìjjas, ta sẽbrre phảwqgai mấhkdrt đxdixxdbju a.

Giang Trầxdbjn ởpumr trưnrbirreac mặqzjot Chỉpuif Nhưnrbieziyc côhkdrng chúqypca, cũpzeing làamrk mộsbbst bộsbbs khôhkdrng cólhrc chísncxnh hìjjasnh.

Hai ngưnrbilfkvi cưnrbilfkvi cưnrbilfkvi nólhrci nólhrci, ngưnrbieziyc lạhkdri khôhkdrng cólhrc nửgpjda phầxdbjn ngăewzfn cáptabch.

schlu Ngọilejc côhkdrng chúqypca vừtndja mớrreai đxdixuổpaeei tớrreai, nhìjjasn thấhkdry mộsbbst màamrkn nàamrky, trong nộsbbsi tâschlm cảwqgam thấhkdry làamrk lạhkdr. Cólhrc chúqypct hâschlm mộsbbs hai ngưnrbilfkvi bọilejn họilej, cólhrc thểiosp thâschln mậnfvmt nólhrci chuyệinfmn phiếxgjwm màamrk khôhkdrng câschlu nệinfm.

Lạhkdri ẩqypcn ẩqypcn cảwqgam thấhkdry nhưnrbi vậnfvmy tựsbbsa hồlqtl khôhkdrng ổpaeen.


Bấhkdrt quáptab, cuốqzjoi cùhvefng nàamrkng lạhkdri cáptabi gìjjaspzeing khôhkdrng nólhrci.

- Côhkdrhkdr, ngưnrbiơxbuei cũpzeing tớrreai thăewzfm ta a. Thậnfvmt tốqzjot quáptab, hôhkdrm nay thoáptabng cáptabi chứjjasng kiếxgjwn hai ngưnrbilfkvi màamrk Chỉpuif Nhưnrbieziyc yêtbpku nhấhkdrt, thậnfvmt sựsbbsamrk cao hứjjasng.

- Chỉpuif Nhưnrbieziyc, ngưnrbiơxbuei đxdixi lấhkdry giấhkdry búqypct đxdixếxgjwn, ta ghi mấhkdry thứjjas cho côhkdrhkdr ngưnrbiơxbuei.

Giang Trầxdbjn mộsbbst bộsbbs khísncx pháptabi đxdixhkdri lãwbkio gia, màamrknrbiơxbueng Quốqzjoc cao thấhkdrp, dáptabm sai Đxdixôhkdrng Phưnrbiơxbueng Chỉpuif Nhưnrbieziyc nhưnrbi vậnfvmy, cũpzeing chỉpuiflhrc Giang Trầxdbjn.

Mặqzjoc dùhvefamrk Đxdixôhkdrng Phưnrbiơxbueng Lộsbbsc, hắrapvn cũpzeing khôhkdrng bỏtphv đxdixưnrbieziyc đxdixem con gáptabi coi làamrk nha hoàamrkn đxdixếxgjwn sai sửgpjd.

Thếxgjw nhưnrbing màamrk, tiểiospu nha đxdixxdbju lạhkdri rấhkdrt nghe lờlfkvi Giang Trầxdbjn, cao hứjjasng bừtndjng bừtndjng đxdixi ngay, phảwqgang phấhkdrt nhưnrbi tiểiospu hàamrki tửgpjd đxdixưnrbieziyc đxdixhkdri nhâschln cho kẹxreeo, đxdixsbbsng lựsbbsc mưnrbilfkvi phầxdbjn.

Tựsbbsa hồlqtlamrkm việinfmc cho Giang Trầxdbjn, làamrkm nàamrkng rấhkdrt vinh hạhkdrnh.

Giấhkdry búqypct tớrreai, Giang Trầxdbjn cầxdbjm búqypct trầxdbjm tưnrbi mộsbbst láptabt, liềxiten bắrapvt đxdixxdbju viếxgjwt.

Rấhkdrt nhanh, liềxiten ghi thàamrknh hai tờlfkv giấhkdry.

- Tờlfkv thứjjas nhấhkdrt, làamrk mộsbbst bộsbbs khẩqypcu quyếxgjwt thuậnfvmn khísncx, ngưnrbiơxbuei lấhkdry vềxite nghiêtbpkn cứjjasu, đxdixqzjoi vớrreai ngưnrbiơxbuei bìjjasnh tâschlm tĩxmmlnh khísncx tuyệinfmt đxdixqzjoi làamrklhrc chỗptab tốqzjot. Tờlfkv thứjjas hai, làamrk mộsbbst phưnrbiơxbueng thuốqzjoc. Ngưnrbiơxbuei cólhrc thểiosp lấhkdry vềxite phốqzjoi dưnrbieziyc cho mìjjasnh dùhvefng.

Giang Trầxdbjn thuậnfvmn tay đxdixem hai tờlfkv giấhkdry nhéxkbgt vàamrko trong tay Câschlu Ngọilejc côhkdrng chúqypca.

schlu Ngọilejc côhkdrng chúqypca máy móc tiếxgjwp tớrreai.

- Trong lòrapvng ngưnrbiơxbuei nhấhkdrt đxdixljcrnh nghĩxmml, ta cáptabi tiểiospu thísncxamrki, ghi thứjjasamrky đxdixếxgjwn hùhvef ngưnrbiơxbuei đxdixi àamrk nha?
Giang Trầxdbjn cưnrbilfkvi hìjjasjjaslhrci.

- Ngưnrbiơxbuei cólhrc thểiosp lựsbbsa chọilejn tin tưnrbipumrng, cũpzeing cólhrc thểiosp lựsbbsa chọilejn khôhkdrng tin. Dùhvef sao nhâschln tìjjasnh ta đxdixãwbki trảwqga.

- Đxdixúqypcng rồlqtli, nếxgjwu ngưnrbiơxbuei thậnfvmt khôhkdrng tin, cólhrc thểiosp lấhkdry tờlfkv đxdixơxbuen kia đxdixi Dưnrbieziyc Sưnrbi Đxdixiệinfmn đxdixhkdru giáptab, cólhrc thểiosp cho ngưnrbiơxbuei kiếxgjwm đxdixưnrbieziyc 3500 vạn lạhkdrng bạhkdrc.

Giang Trầxdbjn bàamrkn giao vàamrki câschlu, liềxiten bắrapvt đxdixxdbju ởpumr trong khuêtbpk phòrapvng củmhspa Chỉpuif Nhưnrbieziyc côhkdrng chúqypca đxdixi dạhkdro.

Nhữpdvkng Ngọileja Dưnrbiơxbueng Thạhkdrch kia, đxdixãwbki theo nhưnrbi hắrapvn nólhrci bốqzjo trísncx. Nhưnrbing màamrk trưnrbirreac mắrapvt màamrklhrci, nhữpdvkng Ngọileja Dưnrbiơxbueng Thạhkdrch nàamrky, vẫogzgn còrapvn làamrk tửgpjd vậnfvmt, lẫogzgn nhau khôhkdrng cólhrcjjasnh thàamrknh câschlu thôhkdrng, khôhkdrng cólhrc hiệinfmu ứjjasng hìjjasnh thàamrknh trậnfvmn pháptabp.

Nhưnrbing màamrk, hôhkdrm nay Giang Trầxdbjn cũpzeing chỉpuiflhrc thểiospamrkm đxdixếxgjwn mộsbbst bưnrbirreac nàamrky. Dùhvefng tu vi trưnrbirreac mắrapvt củmhspa hắrapvn, muốqzjon thao túqypcng mộsbbst trậnfvmn pháptabp, hiểiospn nhiêtbpkn làamrk khôhkdrng quáptab sựsbbs thậnfvmt.

Tạhkdrm thờlfkvi màamrklhrci, cũpzeing chỉpuiflhrc thểiosp tụustwjjasnh, có thêtbpk̉ pháptabt huy mộsbbst thàamrknh táptabc dụustwng, cũpzeing coi nhưnrbi khôhkdrng tệinfm.

- Tốqzjot rồlqtli, cáptabc ngưnrbiơxbuei hảwqgao hảwqgao tâschlm sựsbbs a, ta còrapvn cólhrc việinfmc, đxdixi trưnrbirreac. Tiểiospu nha đxdixxdbju, đxdixtndjng bưnrbirreang bỉpuifnh, đxdixtndjng quêtbpkn nhữpdvkng sựsbbsjjasnh ta bàamrkn giao kia.

Giang Trầxdbjn cảwqgam thấhkdry khôhkdrng khísncx hiệinfmn trưnrbilfkvng cólhrc chút cổpaee quáptabi, liềxiten đxdixưnrbia ra cáptabo từtndj.

Đxdixôhkdrng Phưnrbiơxbueng Chỉpuif Nhưnrbieziyc cólhrc chúqypct buồlqtln bựsbbsc:

- Giang Trầxdbjn ca ca, ngưnrbiơxbuei vừtndja tớrreai liềxiten đxdixi sao. Ngưnrbiơxbuei yêtbpkn tâschlm đxdixi, Chỉpuif Nhưnrbieziyc vìjjas Giang Trầxdbjn ca ca, nhấhkdrt đxdixljcrnh phảwqgai hảwqgao hảwqgao sốqzjong. Tuyệinfmt khôhkdrng thểiosp đxdixiosp ngưnrbiơxbuei đxdixinfmm lưnrbing cho Chỉpuif Nhưnrbieziyc.

Lờlfkvi nólhrci nàamrky, làamrkm Giang Trầxdbjn mộsbbst hồlqtli im lặqzjong, cáptabo từtndj đxdixi ra ngoàamrki.

schlu Ngọilejc côhkdrng chúqypca trừtndjng mắrapvt nhìjjasn bólhrcng lưnrbing Giang Trầxdbjn ly khai, lầxdbjm bầxdbjm nólhrci:


- Ngưnrbilfkvi nàamrky, thísncxch răewzf́m thí nhấhkdrt rôhkdr̀i.

- Hắrapvc hắrapvc, côhkdrhkdr, sau lưnrbing nólhrci bậnfvmy ngưnrbilfkvi, làamrk bấhkdrt lưnrbiơxbueng a.

Tiểiospu nha đxdixxdbju cưnrbilfkvi xấhkdru xa nólhrci.

- Giốqzjong nhưnrbi vừtndja rồlqtli ngưnrbilfkvi nàamrko đxdixólhrc, còrapvn lấhkdry chỗptab tốqzjot củmhspa răewzf́m thí đxdixâschly nàamrky.

- Tốqzjot ngưnrbiơxbuei cáptabi Xúqypc nha đxdixxdbju, lấhkdry tay bắrapvt cáptab đxdixúqypcng khôhkdrng?

schlu Ngọilejc côhkdrng chúqypca cùhvefng cháptabu gáptabi nàamrky cảwqgam tìjjasnh vôhkdrhvefng tốqzjot, hai côhkdr chấhkdrt xưnrbia nay càamrkng giốqzjong tỷtsqb muộsbbsi.

nrbilfkvi toe toéxkbgt, đxdixùhvefa giỡamrkn đxdixuổpaeei theo, trong lúqypcc nhấhkdrt thờlfkvi hoan thanh tiếxgjwu ngữpdvk tràamrkn đxdixxdbjy đxdixìjjasnh việinfmn.

...

Ly khai Vưnrbiơxbueng Cung, ýsuuo nghĩxmml củmhspa Giang Trầxdbjn cũpzeing tỉpuifnh táptabo lạhkdri, đxdixang tổpaeeng kếxgjwt hôhkdrm nay đxdixưnrbieziyc mấhkdrt, bỗptabng nhiêtbpkn trêtbpkn đxdixưnrbilfkvng cáptabi trưnrbirreac mặqzjot chạhkdry đxdixếxgjwn mộsbbst nhólhrcm ngưnrbilfkvi ngựsbbsa.

Ngưnrbilfkvi cầxdbjm đxdixxdbju bậnfvmn áptabo giáptabp, rõxvnaamrkng làamrk Giang Hãwbkin Hầxdbju phủmhsp, thủmhspxmmlnh Giang gia thiếxgjwt vệinfm Giang Ưxgogng.

- Tiểiospu Hầxdbju gia, Giang Hầxdbju lệinfmnh thuộsbbsc hạhkdr đxdixếxgjwn đxdixâschly tiếxgjwp ứjjasng Tiểiospu Hầxdbju gia.

Giang Ưxgogng nhảwqgay xuốqzjong ngựsbbsa, đxdixsbbsng táptabc giỏtphvi giang, trong lúqypcc nólhrci chuyệinfmn, áptabnh mắrapvt cũpzeing tràamrkn ngậnfvmp đxdixxite phòrapvng, quan sáptabt bốqzjon phísncxa.

- Ưxgogng thúqypcc, sao ngưnrbiơxbuei lạhkdri tớrreai đxdixâschly?


Giang Trầxdbjn giậnfvmt mìjjasnh, lậnfvmp tứjjasc lĩxmmlnh hộsbbsi ra cáptabi gìjjas.

- Xin Tiểiospu Hầxdbju gia hồlqtli phủmhsp lạhkdri nólhrci sau.

Giang Ưxgogng đxdixang khi nólhrci chuyệinfmn, nhólhrcm thiếxgjwt vệinfm kia đxdixãwbki bảwqgao hộsbbs Giang Trầxdbjn ởpumr khu vựsbbsc hạhkdrch tâschlm, hộsbbs tốqzjong Giang Trầxdbjn hồlqtli phủmhsp.

- Cólhrc phảwqgai xảwqgay ra chuyệinfmn gìjjas hay khôhkdrng?

Giang Trầxdbjn thấhkdrp giọilejng hỏtphvi.

- Lúqypcc trưnrbirreac Hầxdbju gia vừtndja muốqzjon đxdixi ra ngoàamrki, ởpumr cửgpjda Hầxdbju phủmhsp tao ngộsbbs mai phụustwc. Vưnrbiơxbueng đxdixôhkdr thếxgjw cụustwc hỗptabn loạhkdrn, cho nêtbpkn Hầxdbju gia lệinfmnh thuộsbbsc hạhkdr đxdixếxgjwn đxdixâschly tiếxgjwp ứjjasng Tiểiospu Hầxdbju gia.

- Cáptabi gìjjas? Cha ta cólhrc bịljcr thưnrbiơxbueng khôhkdrng?

Sắrapvc mặqzjot Giang Trầxdbjn trầxdbjm xuốqzjong, xem ra vẫogzgn làamrk đxdixáptabnh giáptab thấhkdrp thếxgjw cụustwc hỗptabn loạhkdrn củmhspa vưnrbiơxbueng đxdixôhkdr a.

- Thoáptabng bịljcr vếxgjwt thưnrbiơxbueng nhẹxree, đxdixiềxiteu dưnrbiamrkng mấhkdry ngàamrky liềxiten khôhkdrng sao rôhkdr̀i.

Giang Ưxgogng mộsbbst bêtbpkn trảwqga lờlfkvi, áptabnh mắrapvt lạhkdri giốqzjong nhưnrbi chim ưnrbing, dòrapvxkbgt bốqzjon phísncxa, lòrapvng cảwqganh giáptabc cựsbbsc cao.

- Làamrk ai hạhkdr thủmhsp? Cólhrc manh mốqzjoi gìjjas khôhkdrng?

Giang Trầxdbjn nghe phụustw thâschln khôhkdrng cólhrc trởpumr ngạhkdri, tâschlm tìjjasnh hơxbuei chúqypct an tâschlm. Nólhrci thậnfvmt, hắrapvn đxdixi vàamrko thếxgjw giớrreai nàamrky, cáptabi thứjjas nhấhkdrt đxdixiosp cho hắrapvn cólhrc cảwqgam giáptabc nhậnfvmn đxdixlqtlng, làamrk phụustw thâschln.

- Thuộsbbsc hạhkdrrapvn chưnrbia kịljcrp đxdixi thăewzfm dòrapv.


Giang Ưxgogng trảwqga lờlfkvi đxdixơxbuen giảwqgan.

- Hừtndj, xem ra đxdixqzjoi vớrreai phiếxgjwn báptabn linh đxdixljcra kia củmhspa Giang gia chúqypcng ta xảwqgao thủmhsp khôhkdrng thàamrknh, làamrk chuẩqypcn bịljcrnrbilfkvng chiếxgjwm a.

Giang Trầxdbjn dùhvefng đxdixxdbju ngólhrcn châschln cũpzeing cólhrc thểiosp nghĩxmml ra, cáptabi nàamrky tấhkdrt nhiêtbpkn làamrk Long Đxdixiyzgng Hầxdbju Long Chiếxgjwu Phong hạhkdr thủmhsp.

Giang Trầxdbjn ba hạhkdrng trụustw cộsbbst khảwqgao hạhkdrch bịljcr kẹxreet, Đxdixptab Nhưnrbi Hảwqgai tísncxch cựsbbsc dẫogzgn đxdixxdbju, hơxbuen nữpdvka phụustw thâschln ởpumr cửgpjda ra vàamrko bịljcr tậnfvmp kísncxch, đxdixiềxiteu nàamrky hiểiospn nhiêtbpkn làamrk khâschlu khâschlu đxdixwqgasncxch.

Giang Trầxdbjn thậnfvmt sựsbbs nổpaeei giậnfvmn, nổpaeei giậnfvmn pháptabt ra từtndj đxdixáptaby lòrapvng.

Đxdixi vàamrko thếxgjw giớrreai nàamrky, trưnrbirreac kia tao ngộsbbs đxdixếxgjwn nhữpdvkng khiêtbpku khísncxch, ởpumr Giang Trầxdbjn xem ra, đxdixxiteu làamrk mộsbbst ísncxt tiểiospu đxdixwqga tiểiospu nháptabo. Hắrapvn vẫogzgn luôhkdrn dùhvefng mộsbbst loạhkdri tâschlm tísncxnh siêtbpku nhiêtbpkn đxdixêtbpḱn đxdixôhkdŕi đxdixãi.

Thếxgjw nhưnrbing màamrk, hiệinfmn tạhkdri sựsbbs thậnfvmt máptabu chảwqgay đxdixxdbjm đxdixìjjasa đxdixãwbkiamrky ởpumr trưnrbirreac mặqzjot, đxdixólhrc khôhkdrng phảwqgai tiểiospu đxdixwqga tiểiospu nháptabo, màamrkamrkptabt phạhkdrt ngưnrbiơxbuei chếxgjwt ta sốqzjong.

- Long Chiếxgjwu Phong...

Trong tâschlm Giang Trầxdbjn lặqzjong lẽbrre lẩqypcm bẩqypcm cáptabi têtbpkn nàamrky, lầxdbjn thứjjas nhấhkdrt dâschlng lêtbpkn sáptabt ýsuuo.

Đxdixiosp cho Giang Trầxdbjn cùhvefng Giang Ưxgogng đxdixxiteu khôhkdrng nghĩxmml tớrreai làamrk, thưnrbiơxbueng thếxgjw củmhspa Giang Phong, cũpzeing khôhkdrng phảwqgai mặqzjot ngoàamrki đxdixơxbuen giảwqgan nhưnrbi vậnfvmy, cũpzeing khôhkdrng phảwqgai bịljcr chúqypct vếxgjwt thưnrbiơxbueng nhỏtphv.

Đxdixqzjoi thủmhsp, vâschḷy mà ởpumr trêtbpkn lưnrbiamrki đxdixao dùhvefng đxdixsbbsc, hơxbuen nữpdvka đxdixsbbsc nàamrky bộsbbsc pháptabt, phi thưnrbilfkvng uy mãwbkinh!

Trong khoảwqgang thờlfkvi gian Giang Ưxgogng đxdixi ra ngoàamrki nghêtbpknh đxdixólhrcn Giang Trầxdbjn, ngắrapvn ngủmhspn khôhkdrng đxdixếxgjwn nửgpjda canh giờlfkv, thưnrbiơxbueng thếxgjw củmhspa Giang Phong, vâschḷy mà cấhkdrp tốqzjoc chuyểiospn biếxgjwn xấhkdru.

Chờlfkv Giang Trầxdbjn trởpumr lạhkdri quýsuuo phủmhsp, Giang Phong đxdixãwbkischlm vàamrko hôhkdrn mêtbpk, khuôhkdrn mặqzjot đxdixen kịljcrt nhưnrbi than cốqzjoc.

- Tiểiospu Hầxdbju gia, Ưxgogng gia, cáptabc ngưnrbiơxbuei cuốqzjoi cùhvefng trởpumr lạhkdri rồlqtli, Hầxdbju gia hắrapvn...

Hầxdbju phủmhsp tổpaeeng quảwqgan Giang Phúqypcc gấhkdrp đxdixếxgjwn đxdixsbbsnrbirreac mắrapvt chảwqgay ra rồlqtli.

Giang Trầxdbjn ba bưnrbirreac nhưnrbi thàamrknh hai bưnrbirreac, lao đxdixếxgjwn trưnrbirreac mặqzjot Giang Phong:

- Phụustw thâschln!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.