Độc Tôn Tam Giới

Chương 66 : Chỉ điểm Câu Ngọc, trả nàng nhân tình 1

    trước sau   
Mộifewt khắykicc nànlcgy, trong lòdkddng Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha cómvrz mộifewt íalxut cảsuzfm giárpmsc khárpmsc thưabdryenrng. Bởpqwgi vìmvrz, từrckk nhỏbyqz đcdfcếvhtfn lớrrzvn, nànlcgng còdkddn chưabdra bao giờyenr gặcdfcp mộifewt ngưabdryenri cómvrz can đcdfcsuzfm nómvrzi chuyệqcmkn vớrrzvi nànlcgng nhưabdr vậykicy.

gwjzn nữpgzpa, ngưabdryenri nànlcgy còdkddn nhỏbyqzgwjzn nànlcgng sárpmsu bảsuzfy tuổvmrzi.

Vềfiws sau, Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha biếvhtft đcdfcưabdrnazyc bệqcmknh tìmvrznh củpgzpa Đmvrzôyhkdng Phưabdrơgwjzng Chỉnlcg Nhưabdrnazyc vâiqiṣy mà bởpqwgi vìmvrz Giang Trầkxrnn hộifewi chẩczwcn, thậykicm chíalxumvrz chỗyenr chuyểmhvln biếvhtfn tốpqwgt đcdfctuoap, mộifewt khắykicc nànlcgy, Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha cảsuzfm nhậykicn, bấsvfat tri bấsvfat giárpmsc xuấsvfat hiệqcmkn chuyểmhvln biếvhtfn.

Vềfiws sau, Giang Trầkxrnn ởpqwg Long Đmvrzxrjhng Hầkxrnu phủpgzp đcdfczgmzi nárpmso, cànlcgng lànlcgm cho Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha khôyhkdng thểmhvl khôyhkdng thừrckka nhậykicn, trưabdrrrzvc kia nànlcgng nhìmvrzn lầkxrnm thiếvhtfu niêvtnyn nànlcgy rôyhkd̀i.

Cho đcdfcếvhtfn ngànlcgy nay, Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha so vớrrzvi ai khárpmsc còdkddn tinh tưabdryenrng, Giang Trầkxrnn nànlcgy, tuyệqcmkt khôyhkdng phảsuzfi nhưabdr hắykicn trưabdrrrzvc kia biểmhvlu hiệqcmkn đcdfcơgwjzn giảsuzfn nhưabdr vậykicy. Cárpmsi gọkyhli lànlcg ănazyn chơgwjzi thiếvhtfu gia, khôyhkdng họkyhlc vấsvfan khôyhkdng nghềfiws nghiệqcmkp, tuyệqcmkt đcdfcpqwgi lànlcg mộifewt ngụavwry trang che dấsvfau tai mắykict ngưabdryenri!

Thếvhtf nhưabdrng mànlcg, Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha lànlcg ngưabdryenri hảsuzfo cưabdryenrng, ba phen mâiqiśy bâiqiṣn, nànlcgng đcdfcfiwsu khôyhkdng chiếvhtfm đcdfcưabdrnazyc chỗyenr tốpqwgt trêvtnyn ngưabdryenri Giang Trầkxrnn. Mộifewt loạzgmzi rụavwrt rèigan củpgzpa nữpgzp nhâiqisn, lànlcgm cho nànlcgng khôyhkdng bỏbyqz xuốpqwgng đcdfcưabdrnazyc tưabdr thárpmsi, cùaonyng thiếvhtfu niêvtnyn nànlcgy tâiqism bìmvrznh khíalxudkdda đcdfcpqwgi thoạzgmzi.


Nhưabdrng Giang Trầkxrnn lạzgmzi khôyhkdng biếvhtft, tâiqism tưabdr củpgzpa Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha sẽsvfa nhưabdr vậykicy. Còdkddn tưabdrpqwgng rằxrjhng nữpgzp nhâiqisn nànlcgy mang thùaony, nhớrrzv ngànlcgy đcdfcómvrzpqwgabdrơgwjzng Cung thoárpms mạzgmznlcgng.

abdryenri khổvmrz nhìmvrzn bómvrzng lưabdrng nómvrzng rárpmst củpgzpa Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha, hắykicn nhoẻlyirn miệqcmkng cưabdryenri, đcdfcfiws cao âiqism lưabdrnazyng nómvrzi:

- Châiqisn khíalxu đcdfcsvfau lẫijkzn nhau, khómvrzmvrz thểmhvl đcdfciềfiwsu khiểmhvln. Mưabdryenri mạzgmzch Châiqisn Khíalxu cảsuzfnh, dừrckkng lạzgmzi khôyhkdng dưabdrrrzvi ba nănazym đcdfci ànlcg nha? Vìmvrz sao chậykicm chạzgmzp khôyhkdng thểmhvl đcdfcifewt phárpms? Vốpqwgn muốpqwgn mưabdrnazyn cơgwjz hộifewi nànlcgy trảsuzf lạzgmzi nhâiqisn tìmvrznh cho ngưabdrơgwjzi. Đmvrzãmvrz khôyhkdng lĩvmrznh tìmvrznh, quêvtnyn đcdfci.

Thâiqisn thểmhvl mềfiwsm mạzgmzi củpgzpa Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha khẽsvfa run lêvtnyn, bưabdrrrzvc châiqisn di chuyểmhvln đcdfcifewt nhiêvtnyn ngừrckkng lạzgmzi.

Nếvhtfu nhưabdr Giang Trầkxrnn nómvrzi cárpmsi gìmvrz khárpmsc, dùaonyng tíalxunh cárpmsch kiêvtnyu ngạzgmzo củpgzpa Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha, quảsuzf quyếvhtft lànlcg sẽsvfa khôyhkdng quay đcdfckxrnu lạzgmzi.

Nhưabdrng mànlcg, hếvhtft lầkxrnn nànlcgy tớrrzvi lầkxrnn khárpmsc Giang Trầkxrnn nómvrzi, lànlcgiqism sựnlcg mẫijkzn cảsuzfm nhấsvfat, chúxurh ýetzk nhấsvfat, cũabdrng buồtbgtn rầkxrnu nhấsvfat trong nộifewi tâiqism nànlcgng!

Đmvrzúxurhng vậykicy, nànlcgng dừrckkng lạzgmzi ởpqwgabdryenri mạzgmzch châiqisn khíalxu, đcdfcãmvrz trọkyhln vẹtuoan ba nănazym. Từrckknazym mưabdryenri tárpmsm tuổvmrzi, Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha phong nhãmvrznlcgo hoa, mộifewt lầkxrnn hànlcgnh đcdfcifewng đcdfcifewt phárpms chíalxun mạzgmzch châiqisn khíalxu, tấsvfan chứacltc mưabdryenri mạzgmzch châiqisn khíalxu, trởpqwg thànlcgnh Châiqisn Khíalxu đcdfczgmzi sưabdr trẻlyir tuổvmrzi nhấsvfat toànlcgn bộifewabdrơgwjzng Quốpqwgc.

Từrckk mộifewt khắykicc nànlcgy, Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha kiêvtnyn đcdfcetzknh tíalxun niệqcmkm, đcdfcómvrz chíalxunh lànlcg tu luyệqcmkn võpkbr đcdfczgmzo.

Ba nănazym qua, nànlcgng lúxurhc nànlcgo cũabdrng vìmvrz thếvhtfnlcg nỗyenr lựnlcgc, thậykicm chíalxuabdrơgwjzng huynh Đmvrzôyhkdng Phưabdrơgwjzng Lộifewc giao cho nànlcgng nhiệqcmkm vụavwr, nànlcgng cũabdrng vung cho Đmvrzyenr Nhưabdr Hảsuzfi khốpqwgng chếvhtf.

Đmvrzâiqisy cũabdrng lànlcg nguyêvtnyn nhâiqisn vìmvrz sao Đmvrzyenr Nhưabdr Hảsuzfi cómvrz thểmhvlpqwg Tiềfiwsm Long thi hộifewi hôyhkd phong hoárpmsn vũabdr, thậykict sựnlcgnlcg bởpqwgi vìmvrznlcgng uỷyhkd quyềfiwsn quárpms lớrrzvn.

Thếvhtf nhưabdrng mànlcg, ba nănazym qua, vôyhkd luậykicn nànlcgng cốpqwg gắykicng cỡpegvnlcgo, ra ngoànlcgi thíalxu luyệqcmkn, vànlcgo Nam ra Bắykicc, lạzgmzi thủpgzpy chung tìmvrzm khôyhkdng thấsvfay cơgwjz hộifewi đcdfcifewt phárpmsabdryenri mộifewt mạzgmzch châiqisn khíalxu.

Mộifewt khắykicc tấsvfan chứacltc kia, chậykicm chạzgmzp khôyhkdng thểmhvl đcdfcếvhtfn.

Ba nănazym qua, nànlcgng cốpqwg gắykicng qua, phấsvfan đcdfcsvfau qua, đcdfcvtnyn cuồtbgtng qua, thậykicm chíalxuxurhc nửlqkha đcdfcêvtnym khôyhkdng ngưabdryenri, vụavwrng trộifewm khómvrzc qua.


Thếvhtf nhưabdrng mànlcg, võpkbr đcdfczgmzo chi lộifew, nhưabdr bịetzk đcdfceo lêvtnyn mộifewt gôyhkdng xiềfiwsng, mưabdryenri mộifewt mạzgmzch Châiqisn Khíalxu cảsuzfnh kia, luôyhkdn khôyhkdng cómvrz cửlqkha đcdfcmhvlnlcgo.

nlcgm cho nànlcgng cơgwjz hồtbgt muốpqwgn hoànlcgi nghi, khôyhkdng phảsuzfi mìmvrznh đcdfcárpmsnh giárpmsmvrznh quárpms cao chứaclt?

mvrz phảsuzfi tiềfiwsm lựnlcgc củpgzpa mìmvrznh, chỉnlcgpqwgabdryenri mạzgmzch châiqisn khíalxu hay khôyhkdng?

Trong khoảsuzfng thờyenri gian nànlcgy trởpqwg vềfiwsabdrơgwjzng đcdfcôyhkd, cũabdrng lànlcg thờyenri gian Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha lòdkddng dạzgmz yếvhtfu nhấsvfat, nhâiqisn sinh ngãmvrzdkddng nhấsvfat.

rpmsi trárpmsn lạzgmznh lùaonyng nhẹtuoa nhànlcgng giãmvrzn ra, con ngưabdrơgwjzi giốpqwgng nhưabdr Thu Thủpgzpy, ẩczwcn ẩczwcn chớrrzvp đcdfcifewng lêvtnyn kíalxuch đcdfcifewng khôyhkdng cárpmsch nànlcgo che dấsvfau. Bấsvfat quárpms loạzgmzi thầkxrnn thárpmsi nànlcgy, cũabdrng chỉnlcg chợnazyt lómvrze lêvtnyn liềfiwsn biếvhtfn mấsvfat.

iqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha lạzgmzi khôyhkdi phụavwrc lạzgmznh lùaonyng trưabdrrrzvc kia.

- Sựnlcgmvrznh Võpkbr đcdfczgmzo, ngưabdrơgwjzi tuổvmrzi còdkddn nhỏbyqz, chớrrzv đcdfcrpmsn bừrckka.

- Thậykict lànlcg đcdfcrpmsn sao?

Giang Trầkxrnn dùaony bậykicn vẫijkzn ung dung cưabdryenri nómvrzi:

- Chíalxunh ngưabdrơgwjzi chỉnlcg sợnazyabdrng khôyhkdng biếvhtft, ngưabdrơgwjzi khôyhkdng cárpmsch nànlcgo đcdfcifewt phárpmsabdryenri mộifewt mạzgmzch châiqisn khíalxu, lo nghĩvmrzabdrng đcdfcãmvrz ghi lêvtnyn trêvtnyn mặcdfct.

- Chỉnlcg sợnazy ngưabdrơgwjzi cànlcgng khôyhkdng thểmhvlabdrpqwgng đcdfcưabdrnazyc chíalxunh lànlcg, ngưabdrơgwjzi tiếvhtfp tụavwrc nhưabdr vậykicy, khôyhkdng chỉnlcg đcdfcifewt phárpms khôyhkdng đcdfcưabdrnazyc, hơgwjzn nữpgzpa cárpmsch tẩczwcu hỏbyqza nhậykicp ma đcdfcãmvrz khôyhkdng xa.

- Ngưabdrơgwjzi cũabdrng khôyhkdng thểmhvl khôyhkdng thừrckka nhậykicn, mỗyenri đcdfcếvhtfn thơgwjz̀i đcdfcvtnỷm mặcdfct trờyenri lặcdfcn, tâiqism tìmvrznh củpgzpa ngưabdrơgwjzi sẽsvfa bựnlcgc bộifewi khôyhkdng chịetzku nổvmrzi. Phảsuzfng phấsvfat trong đcdfckxrnu cómvrz mộifewt đcdfcnlcgn Liệqcmkt Hỏbyqza sắykicp thiêvtnyu đcdfcpqwgt, muốpqwgn đcdfcem cảsuzf ngưabdryenri ngưabdrơgwjzi đcdfcpqwgt thànlcgnh tro tànlcgn.

- Ngưabdrơgwjzi cómvrz thểmhvl khôyhkdng thừrckka nhậykicn, nhưabdrng ta vâiqis̃n còn lờyenri muôyhkd́n nómvrzi, coi nhưabdr trảsuzf nhâiqisn tìmvrznh cho ngưabdrơgwjzi a. Ngưabdrơgwjzi cómvrz nghe hay khôyhkdng, tùaonyy ởpqwg ngưabdrơgwjzi.


Giang Trầkxrnn lộifew ra dárpmsng tưabdrơgwjzi cưabdryenri thiệqcmkn ýetzk, dárpmsng tưabdrơgwjzi cưabdryenri củpgzpa thiếvhtfu niêvtnyn mưabdryenri lănazym mưabdryenri sárpmsu tuổvmrzi, lànlcg rựnlcgc rỡpegv nhấsvfat, árpmsnh mặcdfct trờyenri nhấsvfat, cũabdrng dễnlcgnlcgng xua tárpmsn vẻlyir lo lắykicng nhấsvfat.

Quảsuzf nhiêvtnyn, nụavwrabdryenri thiệqcmkn ýetzknlcgy, lànlcgm cho Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha tíalxunh tìmvrznh hiếvhtfu thắykicng, thầkxrnn kỳrckk khôyhkdng cómvrz rút châiqisn ly khai, cũabdrng khôyhkdng cómvrz phảsuzfn bárpmsc, mànlcgnlcg árpmsnh mắykict phứacltc tạzgmzp nhìmvrzn xem hắykicn.

Nhìmvrzn xem thiếvhtfu niêvtnyn nànlcgng cànlcgng ngànlcgy cànlcgng khôyhkdng hiểmhvlu thấsvfau kia.

- Thiêvtnyn phúxurh củpgzpa ngưabdrơgwjzi, côyhkdng phárpmsp ngưabdrơgwjzi tu luyệqcmkn, kỳrckk thậykict đcdfcfiwsu đcdfcpgzp đcdfcmhvl cho ngưabdrơgwjzi đcdfcifewt phárpmsabdryenri mộifewt mạzgmzch châiqisn khíalxu. Thậykicm chíalxu, trêvtnyn ngưabdryenri củpgzpa ngưabdrơgwjzi, ẩczwcn chứaclta tiềfiwsm lựnlcgc trùaonyng kíalxuch Linh Đmvrzzgmzo.

- Đmvrzárpmsng tiếvhtfc, ngưabdrơgwjzi quárpms hiếvhtfu thắykicng, tíalxunh cárpmsch ngưabdrơgwjzi quárpms mạzgmznh mẽsvfa, ảsuzfnh hưabdrpqwgng tớrrzvi tâiqism tíalxunh củpgzpa ngưabdrơgwjzi.

- Thìmvrzalxunh sao?

iqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha cómvrz chúxurht khôyhkdng phụavwrc, nhưabdrng lạzgmzi hi vọkyhlng Giang Trầkxrnn tranh thủpgzp thờyenri gian giảng xuốpqwgng dưabdrrrzvi.

- Rấsvfat đcdfcơgwjzn giảsuzfn, bốpqwgn chữpgzp… tâiqism bìmvrznh khíalxudkdda.

Giang Trầkxrnn cưabdryenri nhạzgmzt nómvrzi.

- Tâiqism hỏbyqza củpgzpa ngưabdrơgwjzi qua vưabdrnazyng, lànlcgm cho dưabdrơgwjzng khíalxu trong cơgwjz thểmhvlabdr thừrckka, từrckk đcdfcómvrz dẫijkzn phárpmst Âvafam Dưabdrơgwjzng khôyhkdng đcdfciềfiwsu, ảsuzfnh hưabdrpqwgng kinh mạzgmzch vậykicn chuyểmhvln. Tănazyng thêvtnym ngưabdrơgwjzi phậykicp phồtbgtng khôyhkdng yêvtnyn, đcdfcpqwgi vớrrzvi khốpqwgng chếvhtf kinh mạzgmzch dĩvmrz nhiêvtnyn lànlcgnlcgng thêvtnym bạzgmzc nhưabdrnazyc yếvhtfu kéhlcwm.

- Chỉnlcg đcdfcơgwjzn giảsuzfn nhưabdr vậykicy?

iqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha bárpmsn tíalxun bárpmsn nghi.

- Nómvrzi đcdfcơgwjzn giảsuzfn chỉnlcg đcdfcơgwjzn giảsuzfn nhưabdr vậykicy. Nómvrzi khôyhkdng đcdfcơgwjzn giảsuzfn cũabdrng khôyhkdng đcdfcơgwjzn giảsuzfn. Võpkbr đcdfczgmzo tu luyệqcmkn, khôyhkdng phảsuzfi đcdfckyhlc sárpmsch họkyhlc vănazyn, muốpqwgn lànlcgm đcdfcếvhtfn tâiqism bìmvrznh khíalxudkdda, xua đcdfcuổvmrzi Tâiqism Ma, nómvrzi dễnlcg vậykicy sao? Dùaonyng tíalxunh cárpmsch củpgzpa ngưabdrơgwjzi, ta xem đcdfcifew khómvrz khôyhkdng nhỏbyqz. Hơgwjzn nữpgzpa chíalxunh ngưabdrơgwjzi chẳfppong lẽsvfa khôyhkdng cómvrz phárpmst hiệqcmkn, ngưabdrơgwjzi cárpmsch tẩczwcu hỏbyqza nhậykicp ma, cànlcgng ngànlcgy cànlcgng gầkxrnn sao?

iqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha đcdfcifewng dung, trêvtnyn khuôyhkdn mặcdfct tuyệqcmkt mỹtbgt, hiệqcmkn ra mộifewt tia ảsuzfm đcdfczgmzm. Nànlcgng rấsvfat muốpqwgn khôyhkdng thừrckka nhậykicn, nhưabdrng mànlcg trựnlcgc giárpmsc nómvrzi cho nànlcgng biếvhtft, sựnlcg thậykict lànlcg nhưabdr thếvhtf.

Trong giâiqisy lárpmst, nànlcgng cómvrz chúxurht giãmvrzn ra, miệqcmkng hỏbyqzi:

- Giang Trầkxrnn, ngưabdrơgwjzi có biệqcmkn phárpmsp nànlcgo khôyhkdng?

Hỏbyqzi ra nhữpgzpng lờyenri nànlcgy, Câiqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha phảsuzfng phấsvfat lấsvfay hếvhtft khíalxu lựnlcgc toànlcgn thâiqisn mìmvrznh. Nànlcgng thậykicm chíalxu cảsuzfm thấsvfay, mìmvrznh thậykict sựnlcg quárpms mềfiwsm yếvhtfu, tạzgmzi sao phảsuzfi ngâiqisy thơgwjz nhưabdr vậykicy, sẽsvfaabdrrrzvng hắykicn cầkxrnu họkyhlc chứaclt? Nếvhtfu nhưabdr hắykicn trảsuzf lờyenri khôyhkdng biếvhtft, thậykict lànlcg rấsvfat khómvrz chịetzku nổvmrzi?

Trong lúxurhc nhấsvfat thờyenri, Câiqisu Ngọkyhlc tâiqism tìmvrznh phứacltc tạzgmzp, thậykicm chíalxu khôyhkdng cómvrzabdrng khíalxu nhìmvrzn árpmsnh mắykict củpgzpa Giang Trầkxrnn. Áalxunh mắykict củpgzpa thiếvhtfu niêvtnyn nànlcgy, phảsuzfng phấsvfat cómvrz thểmhvl xuyêvtnyn thủpgzpng Kim Thạzgmzch, cómvrz thểmhvl tốpqwgc hànlcgnh thếvhtf giớrrzvi nộifewi tâiqism củpgzpa nànlcgng.

- Ta nómvrzi rồtbgti, cárpmsi nànlcgy coi nhưabdr ta nợnazy ngưabdrơgwjzi nhâiqisn tìmvrznh.

Giang Trầkxrnn cưabdryenri cưabdryenri.

- Ta muốpqwgn đcdfcếvhtfn thănazym Chỉnlcg Nhưabdrnazyc côyhkdng chúxurha, ngưabdrơgwjzi muốpqwgn đcdfci cùaonyng khôyhkdng?

iqisu Ngọkyhlc côyhkdng chúxurha dậykicm châiqisn, bưabdrrrzvc châiqisn vẫijkzn lànlcg bấsvfat tranh khíalxu theo sárpmst hắykicn.

Chỉnlcg Nhưabdrnazyc côyhkdng chúxurha nhìmvrzn thấsvfay Giang Trầkxrnn liềfiwsn mừrckkng rỡpegv, cảsuzf ngưabdryenri nhưabdr muốpqwgn bay lêvtnyn, đcdfcôyhkdi mắykict bắykicn ra sắykicc thárpmsi vôyhkdaonyng hâiqisn hoan.

- Giang Trầkxrnn ca ca, khôyhkdng phảsuzfi nómvrzi mộifewt thárpmsng qua mộifewt lầkxrnn sao? Chẳfppong lẽsvfanlcg nhớrrzv Chỉnlcg Nhưabdrnazyc nêvtnyn đcdfcếvhtfn?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.