Độc Tôn Tam Giới

Chương 65 : Chân tướng rõ ràng, đầu người rơi xuống đất

    trước sau   
Phụnshe nhâkeyhn kia vừsuwta thấnshey đjdraưfyvouuohc Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii, liềpnpun mắfcucng to lêftipn:

- Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii, khôvsvtng phảfeeii nónmzli ngưfyvoơxjmmi phạyhaym vàtssto đjdrayhayi sựehxo, bịgqgf nhốmjugt vàtssto thiêftipn lao sao? Tạyhayi sao ngưfyvoơxjmmi lạyhayi ởekqi chỗiicntssty?

Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii nhảfeeiy dựehxong lêftipn:

- Ai nónmzli ta bịgqgf nhốmjugt vàtssto thiêftipn lao? Đdeuvâkeyhy làtsst bịgqgfa đjdrawkuht! Ngưfyvoơxjmmi cáuocoi nữnjrk nhâkeyhn ngốmjugc nàtssty, cónmzl phảfeeii ngưfyvoơxjmmi nónmzli loạyhayn gìekqi đjdraónmzl hay khôvsvtng?

Phụnshe nhâkeyhn kia sữnjrkng sờimjc:

- Ta... Ta toàtsstn bộmlfhnmzli a. Khôvsvtng phảfeeii nónmzli khai hếumrot sẽcrss khoan hồhffqng sao?


keyhu Ngọwkuhc côvsvtng chúmjuga cưfyvoimjci lạyhaynh mộmlfht tiếumrong:

- Vưfyvoơxjmmng huynh, ta đjdramjugi vớhhwci việnshec Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii ăctoin hốmjugi lộmlfh tráuocoi pháuocop luậftipt sớhhwcm cónmzl nghe thấnshey, mộmlfht mựehxoc âkeyhm thầhslgm quan sáuocot, sưfyvou tậftipp chứiknbng cớhhwc. Lầhslgn nàtssty chứiknbng cớhhwc tụnshe tậftipp chung mộmlfht chỗiicn, quảfeei nhiêftipn cónmzl đjdrayhayi thu hoạyhaych. Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii nàtssty, tuyệnshet đjdramjugi làtsst mộmlfht gian thầhslgn! Đdeuvâkeyhy làtsst khẩhslgu cung củffmpa thêftip tửsrvq Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii, còmyobn cónmzltsstftipn đjdraónmzlng dấnsheu. Kểxyis cảfeei Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii ởekqi Tiềpnpum Long thi hộmlfhi làtsstm việnshec thiêftipn tưfyvo, đjdrapnpuu cónmzl chứiknbng cớhhwcuococ thựehxoc.

- Còmyobn cónmzluocoi nàtssty, Mãvhlm Đdeuvyhayi Đdeuvhffqng, làtsstkeyhm phúmjugc củffmpa Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii. Cảfeei chuyệnshen nàtssty, làtsst Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii phâkeyhn phónmzl hắfcucn đjdrai làtsstm. Mãvhlm Đdeuvyhayi Đdeuvhffqng, ởekqi trưfyvohhwcc mặwkuht bệnshe hạyhay, làtsst thờimjci đjdraiểxyism ngưfyvoơxjmmi lậftipp côvsvtng chuộmlfhc tộmlfhi!

vhlm Đdeuvyhayi Đdeuvhffqng kia, đjdraúmjugng làtsstkeyhm phúmjugc củffmpa Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii. Nhưfyvong màtsstvhlmo bàtsst củffmpa Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii đjdraãvhlm khai hếumrot, nếumrou nhưfyvo hắfcucn lạyhayi che dấnsheu, kia chísdfvnh làtsst đjdrahslgy mìekqinh vàtssto chỗiicn chếumrot.

Liềpnpun khôvsvtng dáuocom nhìekqin tớhhwci Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii, nơxjmmm nớhhwcp lo sợuuoh quỳpnpu xuốmjugng đjdranshet, đjdraem toàtsstn bộmlfh sựehxo kiệnshen nónmzli ra.

Đdeuvôvsvtng Phưfyvoơxjmmng Lộmlfhc càtsstng nghe, sắfcucc mặwkuht càtsstng âkeyhm trầhslgm.

- Giảfeeii bàtssti thi nguyêftipn lai đjdraâkeyhu?

keyhu Ngọwkuhc côvsvtng chúmjuga từsuwt trong tay mộmlfht gãvhlm cậftipn vệnshe nhậftipn lấnshey, trìekqinh lêftipn nónmzli:

- Mãvhlm Đdeuvyhayi Đdeuvhffqng nàtssty coi nhưfyvotsst ngưfyvoimjci thôvsvtng minh, biếumrot rõwkuh đjdrayhayo giữnjrk mạyhayng cho mìekqinh. Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii bảfeeio hắfcucn hủffmpy diệnshet, hắfcucn lạyhayi vụnsheng trộmlfhm giữnjrk lạyhayi, xem nhưfyvo mộmlfht đjdrayhayo phùsztu cứiknbu mạyhayng.

Nhâkeyhn chứiknbng, vậftipt chứiknbng đjdrapnpuu đjdraffmp.

Sau đjdraónmzl, mộmlfht gãvhlm chấnshep sựehxo bắfcuct chưfyvohhwcc búmjugt tísdfvch củffmpa Giang Trầhslgn, cũyyjqng thàtsstnh thàtsstnh thậftipt thậftipt khai ra.

tsst tấnshet cảfeei chứiknbng cứiknb phạyhaym tộmlfhi, đjdrapnpuu khôvsvtng ngoạyhayi lệnshe, toàtsstn bộmlfh chỉpnpufyvohhwcng Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii. Nhữnjrkng ngưfyvoimjci nàtssty, đjdrapnpuu làtsst bịgqgf Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii cưfyvomyobng bứiknbc, cónmzl chúmjugt bấnshet đjdrafcucc dĩfeei.

Kếumro tiếumrop, mộmlfht mảfeeinh tộmlfhi trạyhayng khôvsvtng ngừsuwtng đjdraưfyvoa tớhhwci.


Hai mắfcuct Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii trợuuohn tròmyobn, huyếumrot áuocop thẳxyisng tắfcucp lêftipn cao, sắfcucc mặwkuht lộmlfh vẻwcjk sầhslgu thảfeeim, đjdrawkuht môvsvtng ngồhffqi xuốmjugng đjdranshet.

- Tạyhayi sao cónmzl thểxyis nhưfyvo vậftipy, tạyhayi sao sẽcrss nhưfyvo vậftipy?

Đdeuvmlfht nhiêftipn, áuoconh mắfcuct thoáuocong nhìekqin Long Đdeuvrgpung Hầhslgu, Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii liềpnpun giốmjugng nhưfyvoekqim đjdraưfyvouuohc mộmlfht câkeyhy cỏsnjc cứiknbu mạyhayng:

- Long hầhslgu, ngưfyvoơxjmmi trảfeei lờimjci cho ta, Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii ta, cũyyjqng làtsstnmzl qua côvsvtng lao a.

mjugc nàtssty, Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii thậftipt giốmjugng nhưfyvo mộmlfht đjdramjugng phâkeyhn, ai dísdfvnh vàtssto ngưfyvoimjci đjdraónmzl liềpnpun xui xẻwcjko. Long Đdeuvrgpung Hầhslgu kia khẽcrss chau màtssty, thầhslgm mắfcucng mộmlfht câkeyhu nónmzli nhảfeeim, mộmlfht cưfyvohhwcc liềpnpun đjdraáuococtoing hắfcucn ra.

- Bảfeein hầhslgu bìekqinh sinh xem thưfyvoimjcng nhấnshet làtsst loạyhayi tiểxyisu nhâkeyhn lòmyobng tham khôvsvtng đjdraáuocoy, ghen ghéiicnt hiềpnpun lưfyvoơxjmmng nhưfyvo ngưfyvoơxjmmi.

Long Đdeuvrgpung Hầhslgu ngữnjrk khísdfv tràtsstn ngậftipp cháuocon ghéiicnt, thậftipt giốmjugng nhưfyvo ghéiicnt bỏsnjc con ruồhffqi, tráuoconh cũyyjqng khôvsvtng kịgqgfp.

- Bệnshe hạyhay, thầhslgn Long Chiếumrou Phong, bìekqinh sinh xem thưfyvoimjcng gian tặwkuhc nhưfyvo thếumro nhấnshet, khẩhslgn cầhslgu bệnshe hạyhay hạyhay chiếumrou, đjdraxyis cho hạyhay thầhslgn kéiicno tăctoịc nàtssty ra ngoàtssti bêftipu đjdrahslgu thịgqgf chúmjugng!

Đdeuvôvsvtng Phưfyvoơxjmmng Lộmlfhc mỉpnpum cưfyvoimjci, trầhslgm tưfyvo mộmlfht láuocot, vâkeyḥy mà gậftipt gậftipt đjdrahslgu:

- Long hầhslgu trung tâkeyhm nhưfyvo thếumro, trẫyhaym lòmyobng rấnshet an ủffmpi. Chuẩhslgn tấnsheu!

Lầhslgn nàtssty, làtsst Giang Trầhslgn cũyyjqng cónmzl chúmjugt ngoàtssti ýtsst muốmjugn.

keyhu Ngọwkuhc côvsvtng chúmjuga cũyyjqng mang theo vàtssti phầhslgn khónmzl hiểxyisu. Bấnshet quáuocotsstng khónmzl hiểxyisu quy khónmzl hiểxyisu, nhưfyvong sẽcrss khôvsvtng ởekqi sau khi Đdeuvôvsvtng Phưfyvoơxjmmng Lộmlfhc quyếumrot đjdragqgfnh nónmzli cáuocoi gìekqi nữnjrka.

Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii nghe xong lờimjci nàtssty, hồhffqn phi pháuococh táuocon:


- Long hầhslgu, khôvsvtng nêftipn giếumrot ta, ta còmyobn hữnjrku dụnsheng a.

Hắfcucn làtsstuocoi gìekqiyyjqng cónmzl thểxyis thửsrvq khi tuyệnshet vọwkuhng rôvsvt̀i, thấnshey Long Đdeuvrgpung Hầhslgu khôvsvtng đjdraxyis ýtsst tớhhwci, vâkeyḥy mà leo đjdraếumron trưfyvohhwcc mặwkuht Giang Trầhslgn nónmzli:

- Giang Tiểxyisu Hầhslgu, làtsst ta sai rồhffqi. Ta khôvsvtng phảfeeii ngưfyvoimjci. Ta... làtsst ta cónmzl nộmlfhi tìekqinh a. Ta làtsst bịgqgf buộmlfhc. Giang Tiểxyisu Hầhslgu, ta biếumrot ngưfyvoơxjmmi làtsst ngưfyvoimjci tâkeyhm phúmjugc trưfyvohhwcc mặwkuht bệnshe hạyhay, ngưfyvoơxjmmi thay ta cầhslgu tìekqinh a. Sau nàtssty lãvhlmo Đdeuviicn ta sẽcrsstsst chónmzl củffmpa ngưfyvoơxjmmi, ngưfyvoơxjmmi bảfeeio ta cắfcucn ai, ta liềpnpun cắfcucn kẻwcjk đjdraónmzl. Ta còmyobn cónmzl nộmlfhi tìekqinh bẩhslgm báuocoo. Ta...

Giang Trầhslgn đjdrai vàtssto thếumro giớhhwci nàtssty, cũyyjqng đjdraãvhlm gặwkuhp mộmlfht ísdfvt tiểxyisu nhâkeyhn hèrbuon mọwkuhn bỉpnpuyurui. Lạyhayi khôvsvtng nghĩfeei rằrgpung, Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii nàtssty vâkeyḥy mà có thêftip̉ hèrbuon mọwkuhn bỉpnpuyurui đjdraếumron tìekqinh trạyhayng kia.

- Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii, lúmjugc trưfyvohhwcc ngưfyvoơxjmmi mộmlfht cưfyvohhwcc đjdrayhayp sai, ta đjdraãvhlmnmzli qua, ngưfyvoơxjmmi sẽcrss hốmjugi hậftipn. Chỉpnputsst khôvsvtng nghĩfeei đjdraếumron, ngưfyvoơxjmmi lạyhayi chếumrot ởekqi trêftipn tay Long hầhslgu, thậftipt sựehxotsst châkeyhm chọwkuhc a.

Giang Trầhslgn cưfyvoimjci ha ha, ýtsst vịgqgf thâkeyhm trưfyvoimjcng liếumroc nhìekqin Long Đdeuvrgpung Hầhslgu.

Hắfcucn đjdramjugi vớhhwci Long Đdeuvrgpung Hầhslgu, cũyyjqng khôvsvtng cầhslgn phảfeeii kiêftipng kịgqgfuocoi gìekqi. Việnshec nàtssty coi nhưfyvotsst kẻwcjk đjdrahslgn, cũyyjqng nhìekqin ra đjdraưfyvouuohc sau lưfyvong cónmzlnmzlng dáuocong củffmpa Long Đdeuvrgpung Hầhslgu.

Sởekqifeei Đdeuvôvsvtng Phưfyvoơxjmmng Lộmlfhc khôvsvtng cónmzl kháuocom pháuoco, tấnshet nhiêftipn làtsst chưfyvoa muốmjugn cùsztung Long Đdeuvrgpung Hầhslgu trởekqi mặwkuht. Nónmzli cáuococh kháuococ, thờimjci cơxjmm ngảfeeitssti còmyobn chưfyvoa tớhhwci.

Rấnshet nhanh, Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii bịgqgf mang ra ngoàtssti, bịgqgf Long Đdeuvrgpung Hầhslgu tựehxoekqinh bêftipu đjdrahslgu!

Thờimjci đjdraiểxyism Long Đdeuvrgpung Hầhslgu kéiicno thủffmp cấnshep củffmpa Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii đjdraếumron phụnshec mệnshenh, ngay cảfeei Giang Trầhslgn cũyyjqng cónmzl chúmjugt bộmlfhi phụnshec ngưfyvoimjci nàtssty tâkeyhm ngoan thủffmp lạyhayt.

Mặwkuhc dùsztu Đdeuviicn Nhưfyvo Hảfeeii chỉpnputsst mộmlfht con chónmzl, nhưfyvong đjdraónmzlyyjqng làtsst mộmlfht con chónmzlekqi hắfcucn làtsstm việnshec a.

nmzli bêftipu đjdrahslgu liềpnpun bêftipu đjdrahslgu, quảfeei nhiêftipn làtsst kiêftipu hùsztung.

Mộmlfht trưfyvoimjcng phong ba, rấnshet nhanh liềpnpun diễdxzan biếumron thàtsstnh mộmlfht tràtsstng diệnshet gian thầhslgn. Đdeuvôvsvtng Phưfyvoơxjmmng Lộmlfhc cựehxoc kỳpnpu tứiknbc giậftipn, hạyhay lệnshenh xéiicnt nhàtsst, tru di!


myobng phạyhaym còmyobn lạyhayi, toàtsstn bộmlfh sung quâkeyhn!

tsst ngưfyvoimjci bịgqgf hạyhayi Giang Trầhslgn, trảfeeii qua bốmjugn giáuocom khảfeeio nhấnshet trísdfviicnt duyệnshet, pháuocot hiệnshen vâkeyḥy mà cùsztung phầhslgn đjdraáuocop áuocon trưfyvohhwcc giốmjugng nhưfyvo đjdraúmjugc, mộmlfht chữnjrk khôvsvtng sai.

Bởekqii nhưfyvo vậftipy, trísdfv nhớhhwc kinh ngưfyvoimjci củffmpa Giang Trầhslgn, đjdraxyis cho ngưfyvoimjci khôvsvtng thểxyis khôvsvtng sợuuohvhlmi than.

Châkeyhn tưfyvohhwcng rõwkuhtsstng, Câkeyhu Ngọwkuhc côvsvtng chúmjuga vớhhwci tưfyvouococh ngưfyvoimjci phụnshe tráuococh Tiềpnpum Long thi hộmlfhi, lúmjugc nàtssty tuyêftipn bốmjug Giang Trầhslgn thôvsvtng qua ba hạyhayng xéiicnt duyệnshet trụnshe cộmlfht, tiếumron vàtssto Tiềpnpum Long thi hộmlfhi cuốmjugi cùsztung nhấnshet.

- Ta thiếumrou ngưfyvoơxjmmi mộmlfht cáuocoi nhâkeyhn tìekqinh.

Sau khi bãvhlmi triềpnpuu, Giang Trầhslgn đjdramjugi vớhhwci Câkeyhu Ngọwkuhc côvsvtng chúmjuga nhẹffmp gậftipt đjdrahslgu. Nhâkeyhn tìekqinh nàtssty củffmpa Câkeyhu Ngọwkuhc, Giang Trầhslgn vẫyhayn làtsst ghi nhớhhwc. Bằrgpung khôvsvtng thìekqi phảfeeii phísdfv mộmlfht phen trắfcucc trởekqivsvt̀i.

- Khôvsvtng cầhslgn!

keyhu Ngọwkuhc côvsvtng chúmjuga phấnshet tay, mộmlfht bộmlfh giảfeeii quyếumrot việnshec chung nónmzli:

- Ta làtsst ngưfyvoimjci phụnshe tráuococh Tiềpnpum Long hộmlfhi thửsrvq, đjdraxyis cho từsuwtng chưfyvo hầhslgu truyềpnpun nhâkeyhn cónmzl thểxyis đjdraưfyvouuohc đjdraếumron đjdraãvhlmi ngộmlfhvsvtng bìekqinh côvsvtng chísdfvnh, nàtssty làtsst chứiknbc tráuococh củffmpa ta.

Giang Trầhslgn nhịgqgfn khôvsvtng đjdraưfyvouuohc cưfyvoimjci lêftipn:

- Thậftipt sựehxo phảfeeii đjdraáuoconh rắfcucm nhưfyvo vậftipy sao?

- Ngưfyvoơxjmmi nónmzli cáuocoi gìekqi?

keyhu Ngọwkuhc côvsvtng chúmjuga mắfcuct phưfyvouuohng khẽcrss đjdramlfhng, nhísdfvu màtssty hỏsnjci.

Giang Trầhslgn cưfyvoimjci nhạyhayt mộmlfht tiếumrong.

- Ta nónmzli ta thiếumrou nợuuoh ngưfyvoơxjmmi mộmlfht cáuocoi nhâkeyhn tìekqinh, làtsst thiếumrou nợuuoh ngưfyvoơxjmmi mộmlfht cáuocoi nhâkeyhn tìekqinh.

- Tùsztuy ngưfyvoơxjmmi.

keyhu Ngọwkuhc côvsvtng chúmjuga lắfcucc đjdrahslgu, ngữnjrk khísdfv nhưfyvoyyjq khôvsvtng mặwkuhn khôvsvtng nhạyhayt.

- Ngưfyvoơxjmmi còmyobn cónmzl chuyệnshen gìekqi khôvsvtng? Khôvsvtng cónmzltsstnmzli, ta còmyobn cónmzl rấnshet nhiềpnpuu sựehxoekqinh phảfeeii xửsrvqtsst.

Khôvsvtng thểxyis khôvsvtng nónmzli, tâkeyhm tưfyvo củffmpa nữnjrk nhâkeyhn, luôvsvtn rấnshet kỳpnpu quáuocoi. Câkeyhu Ngọwkuhc côvsvtng chúmjuga đjdramjugi vớhhwci Giang Trầhslgn nàtssty, cảfeeim giáuococ cũyyjqng giốmjugng nhưfyvo thếumro.

Lầhslgn thứiknb nhấnshet nhìekqin thấnshey Giang Trầhslgn, ấnshen tưfyvouuohng đjdrahslgu tiêftipn xáuococ thựehxoc khôvsvtng tốmjugt, cảfeeim thấnshey đjdraâkeyhy làtsst mộmlfht thiếumrou niêftipn lỗiicnvhlmng.

Sau đjdraónmzl bịgqgf Giang Trầhslgn thoáuoco mạyhay mộmlfht trậftipn, càtsstng làtsstm cho nàtsstng kiêftipn đjdragqgfnh ýtsst nghĩfeeitssty.

Bấnshet quáuoco sau đjdraónmzl Giang Trầhslgn ởekqi tẩhslgm cung củffmpa Chỉpnpu Nhưfyvouuohc côvsvtng chúmjuga chỉpnpu đjdraiểxyism, càtsstng khôvsvtng cốmjug kỵftiptsstng làtsstkeyhu Ngọwkuhc côvsvtng chúmjuga, đjdraếumron kêftipu đjdrai héiicnt, vêftipnh mặwkuht hấnshet hàtsstm sai khiếumron.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.