Độc Tôn Tam Giới

Chương 63 : Thế cục đại biến, chinh phục giám khảo 1

    trước sau   
Khôarlgng thểoude khôarlgng nógynmi, Giang Trầavotn trívjrd nhớqjin kinh ngưsdizramzi, mộhkuvt phầavotn giảefeii bàafdxi thi, trong vògtkeng mộhkuvt canh giờramz, đgspeãxfdi bịctsm hắgynmn hoàafdxn hoàafdxn chỉmngpnh chỉmngpnh viếdftst ra.

Giang Trầavotn đgspesrglng dậttkqy, đgsperamzy giảefeii bàafdxi thi tớqjini.

- Thầavotn mờramzi bệtqvd hạxhzu xem qua, lạxhzui mờramzi tấxqsct cảefei ngưsdizramzi phụpbdy tráhkuvch thẩramzm duyệtqvdt.

Giang Trầavotn ngữeheh khívjrd nhẹxeev nhõooaym, tràafdxn đgspeavoty tựwnls tin.

Đazruôarlgng Phưsdizơsdddng Lộhkuvc tiếdftsp tớqjini, quévzvvt nhìnuukn vàafdxi lầavotn, pháhkuvt hiệtqvdn giảefeii bàafdxi thi nàafdxy, quảefei nhiêgzezn cùnuukng lúttkqc trưsdizqjinc xem khôarlgng giốarlgng. Trầavotm tưsdiz mộhkuvt láhkuvt, lạxhzui giao giảefeii bàafdxi thi cho bốarlgn ngưsdizramzi phụpbdy tráhkuvch kia.

- Bốarlgn vịctsm khanh gia, hảefeio hảefeio thẩramzm duyệtqvdt thoáhkuvng mộhkuvt pháhkuvt. Việtqvdc nàafdxy quan hệtqvd trọhkuvng đgspexhzui, cáhkuvc ngưsdizơsdddi vạxhzun lầavotn khôarlgng thểoude chủkhry quan.


Đazruôarlgng Phưsdizơsdddng Lộhkuvc dặsvlln dògtke.

Bốarlgn ngưsdizramzi phụpbdy tráhkuvch kia thoáhkuvng cáhkuvi cảefeim thấxqscy áhkuvp lựwnlsc rấxqsct lớqjinn.

Mộhkuvt bêgzezn làafdx đgspeưsdizơsdddng kim quốarlgc quâeiwen bệtqvd hạxhzu dặsvlln dògtke, bêgzezn kia làafdx Đazruiica Nhưsdiz Hảefeii mang theo áhkuvnh mắgynmt uy hiếdftsp rõooayafdxng.

nuuk sao đgspeâeiwey làafdx trêgzezn Kim Loan đgspeiệtqvdn, đgspectsma bàafdxn củkhrya vưsdizơsdddng thấxqsct, Quốarlgc quâeiwen uy nghiêgzezm, cuốarlgi cùnuukng nhấxqsct vẫnygpn áhkuvp qua Đazruiica Nhưsdiz Hảefeii mang tớqjini áhkuvp lựwnlsc.

Bốarlgn ngưsdizramzi nàafdxy, cốarlg gắgynmng đgspeoude cho mìnuuknh bìnuuknh tĩoudenh trởoude lạxhzui, bắgynmt đgspeavotu thẩramzm duyệtqvdt.

Ngay từpgnc đgspeavotu, biểoudeu lộhkuv củkhrya bốarlgn ngưsdizramzi cũllubng chỉmngpafdxsdddi cógynm chúttkqt ngoàafdxi ýomjn muốarlgn, cảefeim thấxqscy giảefeii bàafdxi thi nàafdxy cùnuukng cáhkuvi trưsdizqjinc hoàafdxn toàafdxn bấxqsct đgspellubng.

Nhưsdizng sau khi thấxqscy bộhkuv phậttkqn tựwnls do pháhkuvt huy, bốarlgn ngưsdizramzi phụpbdy tráhkuvch nàafdxy lạxhzui trởoudegzezn cựwnlsc kỳpbdy ngưsdizng trọhkuvng, ngẫnygpu nhiêgzezn lộhkuv ra thầavotn sắgynmc suy nghĩoudeeiweu xa, lạxhzui hiểoudeu ýomjnsdizramzi cưsdizramzi, đgspeógynmn lấxqscy lạxhzui nhưsdiz gặsvllp phảefeii nan đgspeeawhnuuk, đgspei theo lạxhzui xuấxqsct hiệtqvdn cảefeim giáhkuvc "thìnuuk ra làafdx thếdfts" bừpgncng tỉmngpnh đgspexhzui ngộhkuv.

Nhìnuukn xem biểoudeu lộhkuv củkhrya bốarlgn ngưsdizramzi nàafdxy biếdftsn hógynma phong phúttkq nhưsdiz thếdfts, rấxqsct nhiềeawhu ngưsdizramzi đgspeeawhu hiếdftsu kỳpbdy, cáhkuvi giảefeii bàafdxi thi nàafdxy cógynm phứsrglc tạxhzup nhưsdiz vậttkqy sao? Lạxhzui khiếdftsn bốarlgn ngưsdizramzi nàafdxy biểoudeu lộhkuv khoa trưsdizơsdddng nhưsdiz thếdfts?

Thậttkqt lâeiweu, bốarlgn ngưsdizramzi kia mớqjini khôarlgng thỏttkqa mãxfdin đgspeem bàafdxi thi khévzvvp lạxhzui.

- Nhưsdiz thếdftsafdxo?

Đazruôarlgng Phưsdizơsdddng Lộhkuvc tựwnlsnuuknh hỏttkqi.

- Hồllubi bẩramzm bệtqvd hạxhzu, phầavotn giảefeii bàafdxi thi nàafdxy, nếdftsu nhưsdizafdx chúttkqng ta chấxqscm, nhấxqsct đgspectsmnh làafdx đgspeiểoudem cao nhấxqsct.

- Phảefeii. Hơsdddn nữeheha, bộhkuv phậttkqn tựwnls do pháhkuvt huy kia, hắgynmn lýomjn luậttkqn khắgynmc sâeiweu, giảefeii thívjrdch đgspehkuvc đgspeáhkuvo, tầavotm mắgynmt rộhkuvng lớqjinn, dùnuukafdx bảefein thâeiwen vi thầavotn, cũllubng cảefeim thấxqscy khôarlgng bằgzezng.


- Vi thầavotn cũllubng rấxqsct cógynm đgspellubng cảefeim, giảefeii bàafdxi thi nàafdxy tàafdxi hoa hơsdddn ngưsdizramzi, đgspeoude cho ngưsdizramzi khôarlgng khỏttkqi sinh ra cảefeim giáhkuvc núttkqi cao ngưsdizxdumng vọhkuvng.

- Vi thầavotn chỉmngpgynm mộhkuvt câeiweu, cuốarlgn nàafdxy, làafdx vi thầavotn bìnuuknh sinh ívjrdt thấxqscy, chưsdiza từpgncng cógynm ai!

Đazruáhkuvnh giáhkuv, mộhkuvt cáhkuvi so vớqjini mộhkuvt cáhkuvi cao.

Ai nấxqscy đgspeeawhu thấxqscy đgspeưsdizdhlvc, bốarlgn ngưsdizramzi phụpbdy tráhkuvch nàafdxy cũllubng khôarlgng phảefeii ăwrixn nógynmi lung tung. Từpgnc biểoudeu lộhkuv say mêgzez củkhrya bọhkuvn hắgynmn, liềeawhn nhìnuukn ra đgspeưsdizdhlvc, rấxqsct nhiềeawhu thứsrgl trong giảefeii bàafdxi thi kia, cũllubng cầavotn bọhkuvn hắgynmn cógynm thờramzi gian đgspei tiêgzezu hógynma.

Xem bộhkuv dạxhzung thỏttkqa mãxfdin củkhrya bọhkuvn hắgynmn, chỉmngp sợdhlv nộhkuvi dung trong giảefeii bàafdxi thi, đgspeãxfdiafdxm cho bọhkuvn hắgynmn mởoude rộhkuvng tầavotm mắgynmt, đgspeưsdizdhlvc ívjrdch lợdhlvi khôarlgng nhỏttkq.

Đazruôarlgng Phưsdizơsdddng Lộhkuvc nhưsdizgynm thâeiwem ýomjn nhìnuukn Giang Trầavotn, khẽkeia thởoudeafdxi:

- Chưsdiz vịctsm khanh gia, ngay cảefei trẫnygpm cũllubng cógynm chúttkqt hồllub đgspellub rồllubi. Đazrullubng nhấxqsct mộhkuvt đgspeeawh, vìnuuk sao hai phầavotn giảefeii bàafdxi thi lạxhzui hoàafdxn toàafdxn bấxqsct đgspellubng. Mộhkuvt phầavotn tàafdxi hoa hơsdddn ngưsdizramzi, khuấxqsct phụpbdyc ngưsdizramzi phụpbdy tráhkuvch; nhưsdizng mộhkuvt phầavotn lạxhzui rắgynmm chógynm khôarlgng kêgzezu, khôarlgng cáhkuvch nàafdxo đgspexhzut tiêgzezu chuẩramzn.

- Bệtqvd hạxhzu, khảefeio hạxhzuch nàafdxy đgspeãxfdi qua mộhkuvt đgspeêgzezm, mộhkuvt đgspeêgzezm thờramzi gian, Giang Hãxfdin Hầavotu phủkhry hoàafdxn toàafdxn cógynm thểoude mờramzi mộhkuvt đgspeáhkuvm cao nhâeiwen tớqjini, hỗiica trợdhlvafdxo chếdfts mộhkuvt phầavotn giảefeii bàafdxi thi thoảefeixfdin. Việtqvdc nàafdxy, quáhkuv đgspeơsdddn giảefein rôarlg̀i.

Đazruãxfdi qua mộhkuvt đgspeêgzezm, xáhkuvc thựwnlsc cógynm rấxqsct nhiềeawhu sựwnlsnuuknh sẽkeia dễnygpafdxng biếdftsn đgspetqvdi.

Đazruiica Nhưsdiz Hảefeii cũllubng kêgzezu gàafdxo:

- Bệtqvd hạxhzu, Giang gia nàafdxy tựwnls cho làafdx thôarlgng minh, lạxhzui khôarlgng biếdftst làafdxnuuknh ngu xuẩramzn. Hạxhzu thầavotn lờramzi nógynmi khôarlgng dễnygp nghe, Giang Trầavotn nàafdxy hoàafdxn khốarlg, khôarlgng họhkuvc vấxqscn khôarlgng nghềeawh nghiệtqvdp, tạxhzui vưsdizơsdddng đgspeôarlgafdx nổtqvdi danh. Nếdftsu nógynmi bàafdxi thi thuyếdftst phụpbdyc giáhkuvm khảefeio nàafdxy làafdx hắgynmn làafdxm, chỉmngp sợdhlv ngay cảefei ngưsdizramzi buôarlgn báhkuvn nhỏttkq trêgzezn đgspeưsdizramzng cũllubng khôarlgng tin.

Cụpbdyc diệtqvdn, đgspearlgi vớqjini Giang Trầavotn bấxqsct lợdhlvi nhưsdiz trưsdizqjinc.

Khi tấxqsct cảefei áhkuvnh mắgynmt lạxhzui mộhkuvt lầavotn nữeheha tậttkqp trung đgspeếdftsn trêgzezn ngưsdizramzi Giang Trầavotn, Giang Trầavotn lạxhzui cưsdizramzi ha ha, ngạxhzuo nghễnygp tiếdftsn lêgzezn mộhkuvt bưsdizqjinc:


- Đazrullubng nhấxqsct đgspeeawh thi, cáhkuvc ngưsdizơsdddi hoàafdxi nghi ta ăwrixn gian, cũllubng nógynmi đgspeưsdizdhlvc đgspei qua. Vậttkqy làafdxm phiềeawhn mấxqscy vịctsm giáhkuvm khảefeio, ra lạxhzui mộhkuvt ívjrdt đgspeeawh mụpbdyc, Giang Trầavotn nguyệtqvdn ýomjnnuukng mấxqscy vịctsm giáhkuvm khảefeio luậttkqn bàafdxn mộhkuvt chúttkqt.

Hiệtqvdn trưsdizramzng luậttkqn bàafdxn!

- Giang Trầavotn, ngưsdizơsdddi cho rằgzezng đgspeâeiwey làafdx Giang Hãxfdin Hầavotu phủkhry củkhrya ngưsdizơsdddi sao? Trêgzezn triềeawhu đgspeìnuuknh, háhkuvgynm thểoude cho ngưsdizơsdddi trògtke đgspeùnuuka?

Đazruúttkqng vậttkqy a, cho ngưsdizơsdddi đgspeáhkuvp đgspeeawh mộhkuvt lầavotn nữeheha, đgspeãxfdiafdx hoàafdxng âeiwen mêgzeznh môarlgng cuồllubn cuộhkuvn rôarlg̀i, háhkuv có thêgzez̉ cho ngưsdizơsdddi làafdxm càafdxn lầavotn nữeheha?

Đazruôarlgng Phưsdizơsdddng Lộhkuvc cưsdizramzi ha ha, ngăwrixn lạxhzui nhữehehng triềeawhu thầavotn rụpbdyc rịctsmch kia:

- Trêgzezn triềeawhu đgspeìnuuknh, ngồllubi màafdx luậttkqn đgspexhzuo, đgspeâeiwey làafdx sựwnlsnuuknh cao nhãxfdi, Đazruôarlgng Phưsdizơsdddng Vưsdizơsdddng Quốarlgc ta, cógynm tuổtqvdi trẻyqps hậttkqu bốarlgi đgspeefeim pháhkuvch nhưsdiz thếdfts, phảefeii cổtqvdllub, khôarlgng thểoudegynmp chếdftst. Theo nhưsdiz Giang Trầavotn thỉmngpnh cầavotu, chỉmngpafdx khổtqvd cựwnlsc bốarlgn vịctsm giáhkuvm khảefeio, phảefeii phívjrd mộhkuvt ívjrdt tâeiwem tưsdizarlg̀i.

Bốarlgn giáhkuvm khảefeio ngưsdizdhlvc lạxhzui làafdx khôarlgng sao cảefei, hiệtqvdn tạxhzui bọhkuvn hắgynmn cógynmsddd hộhkuvi ởoude trưsdizqjinc mặsvllt quốarlgc quâeiwen bệtqvd hạxhzu biểoudeu hiệtqvdn tàafdxi năwrixng, cáhkuvi cơsddd hộhkuvi nàafdxy cũllubng khôarlgng tệtqvd nha.

sdddn nữeheha, bọhkuvn hắgynmn cũllubng rấxqsct hiếdftsu kỳpbdy, bốarlgn phầavotn giảefeii bàafdxi thi nàafdxy, thậttkqt làafdx Giang Trầavotn làafdxm sao? Nếdftsu thậttkqt sựwnlsafdx nhưsdiz thếdfts, bọhkuvn hắgynmn cũllubng muốarlgn khảefeio thi Giang Trầavotn mộhkuvt chúttkqt, nhìnuukn xem cógynm thểoudegynm thu hoạxhzuch hay khôarlgng.

Tứsrgl đgspexhzui khoa mụpbdyc《 Võooay họhkuvc thưsdiz 》, 《 Linh Dưsdizdhlvc thưsdiz》, 《 Quyềeawhn mưsdizu thưsdiz》, 《 Binh đgspexhzuo thưsdiz》.

Trong đgspeógynm 《 Quyềeawhn mưsdizu thưsdiz》 cùnuukng 《 Binh đgspexhzuo thưsdiz》 trêgzezn thựwnlsc tếdfts đgspeeawhu làafdx phụpbdy gia, nộhkuvi dung khảefeio hạxhzuch cũllubng khôarlgng nhiềeawhu, tỉmngp trọhkuvng khôarlgng lớqjinn, cho nêgzezn hai vấxqscn đgspeeawhafdxy ra trưsdizqjinc.

Hai giáhkuvm khảefeio, tấxqsct cảefei ra hai đgspeeawh mụpbdyc, Giang Trầavotn hơsdddi chúttkqt suy nghĩoude, liềeawhn bắgynmt đgspeavotu trảefei lờramzi.

Mạxhzuch suy nghĩoudeooayafdxng, quan đgspeiểoudem mớqjini lạxhzu, lậttkqp ýomjn cao xa, cảefeinh giớqjini vôarlgnuukng.

Khi Giang Trầavotn đgspeem bốarlgn đgspeáhkuvp áhkuvn từpgncng cáhkuvi trảefei lờramzi ra, chẳvnlpng nhữehehng hai giáhkuvm khảefeio kia, ngay cảefei triềeawhu thầavotn cũllubng cảefeim thấxqscy kinh ngạxhzuc.

Bởoudei vìnuuk, Giang Trầavotn trảefei lờramzi, thậttkqt sựwnls quáhkuv đgspesvllc sắgynmc rôarlg̀i. Mỗiicai mộhkuvt phầavotn đgspeáhkuvp áhkuvn, đgspeeawhu khôarlgng phảefeii loạxhzui tậttkqn lựwnlsc truy cầavotu lậttkqp dịctsm kia.

Nhưsdizng mỗiicai mộhkuvt đgspeáhkuvp áhkuvn, lạxhzui cho ra ngoàafdxi ýomjn liệtqvdu, trảefei lờramzi hợdhlvp tìnuuknh hợdhlvp lýomjn, đgspeoude cho ngưsdizramzi nghe cógynm chúttkqt suy nghĩoude, cógynm chỗiica thu hoạxhzuch.

- Bệtqvd hạxhzu, hai đgspeeawh mụpbdyc nàafdxy, đgspeãxfdiafdx sởoude họhkuvc bìnuuknh sinh củkhrya vi thầavotn. Giang Tiểoudeu Hầavotu trảefei lờramzi, bấxqsct kểoudeafdx từpgncgynmc đgspehkuvafdxo, cũllubng đgspeãxfdisdizdhlvt qua trìnuuknh đgspehkuv họhkuvc thuậttkqt củkhrya vi thầavotn. Thầavotn bộhkuvi phụpbdyc.

- Vi thầavotn cũllubng bộhkuvi phụpbdyc. 《 Binh đgspexhzuo thưsdiz》, vi thầavotn tin tưsdizoudeng trìnuuknh đgspehkuv củkhrya Giang Tiểoudeu Hầavotu, tuyệtqvdt khôarlgng phảefeii ngưsdizramzi giảefeii bai thi ban đgspeavotu kia!

Lờramzi nàafdxy vừpgnca nógynmi ra, đgspeãxfdi nhấxqscc lêgzezn gợdhlvn sógynmng rôarlg̀i.

- Hoa giáhkuvm khảefeio, ngưsdizơsdddi đgspeâeiwey làafdx ýomjnnuuk?

《 Binh đgspexhzuo thưsdiz》 Hoa giáhkuvm khảefeio kia thảefein nhiêgzezn nógynmi:

- Ta mộhkuvt kẻyqps cổtqvd giảefei, cũllubng làafdx ngưsdizramzi đgspehkuvc sáhkuvch, cógynm tiếdftst tháhkuvo củkhrya ngưsdizramzi đgspehkuvc sáhkuvch. Trìnuuknh đgspehkuv củkhrya Giang Tiểoudeu Hầavotu, đgspeoude cho Hoa mỗiica bộhkuvi phụpbdyc. Ởzvar đgspeâeiwey, Hoa mỗiica liềeawhn lắgynmm mồllubm nógynmi mộhkuvt câeiweu, Đazruiica đgspexhzui nhâeiwen vớqjini tưsdizhkuvch ngưsdizramzi phụpbdy tráhkuvch Tiềeawhm Long thi hộhkuvi, lògtkeng dạxhzu phảefeii rộhkuvng lớqjinn, Hảefeii Nạxhzup Báhkuvch Xuyêgzezn, mớqjini dung hạxhzu đgspeưsdizdhlvc cáhkuvc loạxhzui thanh âeiwem a?

Sắgynmc mặsvllt Đazruiica Nhưsdiz Hảefeii trầavotm xuốarlgng:

- Ngưsdizơsdddi nógynmi nhưsdiz vậttkqy, khôarlgng phảefeii làafdxarlgng nhiêgzezn bôarlgi đgspeen Tiềeawhm Long thi hộhkuvi chúttkqng ta cógynm ngưsdizramzi làafdxm rốarlgi kỉmngpsdizơsdddng sao?

- Phải chăwrixng cógynm ngưsdizramzi làafdxm rốarlgi kỉmngpsdizơsdddng, cógynm bệtqvd hạxhzu tháhkuvnh đgspeoạxhzun. Vi thầavotn khôarlgng dáhkuvm nógynmi bừpgnca.

gynmi xong, Hoa giáhkuvm khảefeio tựwnls giáhkuvc lui ra phívjrda sau, con mắgynmt khévzvvp lạxhzui, tựwnls đgspehkuvng tiếdftsn vàafdxo trạxhzung tháhkuvi giảefei chếdftst.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.