Độc Tôn Tam Giới

Chương 62 : Ngự tiền cáo trạng 2

    trước sau   
Vịjzckjkjjy rõixxjjkjjng cho thấqahqy làjkjj phe vưnwrvơjagung thấqahqt, đjkjjpaccng ra giảwvoti vâontzy cho Đpaccôilzkng Phưnwrvơjagung Lộwtrdc.

- Đpaccúng, thầzfkjn cũoksrng córsuj ýkeipjkjjy. Hôilzkm nay nórsuji đjkjjếfxtgn nórsuji đjkjji, đjkjjwtrdu làjkjj lờomhji từqcuz mộwtrdt phíwvota củjkjja bọcmlln hắwtrdn. Thầzfkjn cho rằqegrng, nêzfqdn đjkjjomhj cho bọcmlln hắwtrdn đjkjjem lờomhji nórsuji hếfxtgt, sau đjkjjórsuj chúoyfcng ta phâontzn biệmrfmt thoáwvotng mộwtrdt pháwvott.

Đpaccâontzy làjkjj triềwtrdu thầzfkjn cùfxtgng Giang gia giao hảwvoto.

Đpaccôilzkng Phưnwrvơjagung Lộwtrdc trầzfkjm tưnwrv mộwtrdt láwvott, gậihrlt gậihrlt đjkjjzfkju:

- Đpaccãsavw nhưnwrv vầzfkjy, Đpacckeip khanh, ngưnwrvơjagui nórsuji trưnwrvrkvcc đjkjji.

Đpacckeip Nhưnwrv Hảwvoti gậihrlt gậihrlt đjkjjzfkju:


- Tốzzybt, vậihrly thìzwum cho lãsavwo thầzfkjn nórsuji trưnwrvrkvcc. Giang gia nàjkjjy ởszrt trưnwrvrkvcc ba hạlgoing khảwvoto hạlgoich trụrsuj cộwtrdt, từqcuzng trưnwrvrkvcc sau hai lầzfkjn tìzwumm lãsavwo thầzfkjn. Lầzfkjn thứpacc nhấqahqt, đjkjjưnwrva cho lãsavwo thầzfkjn sáwvotu mưnwrvơjagui vạlgoin lưnwrvsomkng bạlgoic, lãsavwo thầzfkjn thâontzn mang hoàjkjjng âontzn, tráwvotch nhiệmrfmm trọcmllng đjkjjlgoii, háwvotrsuj thểomhj ăsavwn hốzzybi lộwtrd tráwvoti pháwvotp luậihrlt? Liềwtrdn tạlgoii chỗkeip lờomhji lẽkhld nghiêzfqdm khắwtrdc cựedgn tuyệmrfmt Giang Phong yêzfqdu cầzfkju. Sau đjkjjórsuj đjkjjem sáwvotu mưnwrvơjagui vạlgoin lưnwrvsomkng nàjkjjy nộwtrdp lêzfqdn cho quốzzybc khốzzyb.

- Lầzfkjn thứpacc hai, Giang Phong phụrsuj tửihrljkjjy, lạlgoii hẹrhinn lãsavwo thầzfkjn đjkjjếfxtgn quýkeip phủjkjj bọcmlln hắwtrdn, mềwtrdm cứpaccng khôilzkng thàjkjjnh, Giang Trầzfkjn nàjkjjy càjkjjng côilzkng nhiêzfqdn uy hiếfxtgp lãsavwo thầzfkjn, nórsuji lãsavwo thầzfkjn sớrkvcm muộwtrdn gìzwumoksrng phảwvoti hốzzybi hậihrln.

- Lãsavwo thầzfkjn thiếfxtgt cốzzybt boong boong, vìzwum bệmrfm hạlgoijkjjm việmrfmc, khôilzkng thẹrhinn vớrkvci lưnwrvơjagung tâontzm, háwvot lạlgoii sợsomk Giang gia phụrsuj tửihrl uy hiếfxtgp? Chỉjldujkjj, ai từqcuzng nghĩedgn đjkjjếfxtgn, Giang gia phụrsuj tửihrljkjjy, vâontẓy mà thậihrlt sựedgn pháwvott rồxsyh nhưnwrv thếfxtg. Khảwvoto hạlgoich khôilzkng qua, vâontẓy mà đjkjjlgoii náwvoto hộwtrdi trưnwrvomhjng, thậihrlm chíwvot ra tay ẩjlduu đjkjjwvotsavwo thầzfkjn! Bệmrfm hạlgoi, khảwvoto hạlgoich Tiềwtrdm Long thi hộwtrdi nàjkjjy, nhiềwtrdu khâontzu nhưnwrv vậihrly, đjkjjwtrdu córsuj ngưnwrvomhji phụrsuj tráwvotch xửihrlkeip. Hơjagun nữqcuza nhữqcuzng ngưnwrvomhji phụrsuj tráwvotch chấqahqm bàjkjji thi kia, cũoksrng córsuj thểomhj chứpaccng minh, Giang Trầzfkjn giao cho bọcmlln họcmlljkjji thi, làjkjj rắwtrdm chórsuj khôilzkng kêzfqdu, lạlgoic đjkjjwtrd rấqahqt xa. Nhưnwrv thếfxtg, lãsavwo thầzfkjn háwvotrsuj thểomhjjkjjm việmrfmc thiêzfqdn tưnwrv, pháwvotnwrv quy tắwtrdc côilzkng chíwvotnh củjkjja Tiềwtrdm Long hộwtrdi thửihrl? Pháwvotnwrv tổoyfcilzkng đjkjjjzcknh ra pháwvotp luậihrlt?

Đpacckeip Nhưnwrv Hảwvoti nórsuji đjkjjưnwrvomhjng đjkjjưnwrvomhjng chíwvotnh chíwvotnh, khíwvotoksrng khôilzkng thởszrt gấqahqp thoáwvotng mộwtrdt pháwvott, dạlgoing nhưnwrv vậihrly, rõixxjjkjjng tựedgna nhưnwrv mộwtrdt Bao Côilzkng thiếfxtgt diệmrfmn vôilzknwrv thiếfxtgt.

Khôilzkng thểomhj khôilzkng nórsuji, tàjkjji ăsavwn nórsuji củjkjja hắwtrdn rấqahqt tốzzybt, trảwvoti qua hắwtrdn nórsuji ra nhưnwrv vậihrly, rấqahqt nhiềwtrdu triềwtrdu thầzfkjn trung lậihrlp đjkjjwtrdu cảwvotm thấqahqy, Giang gia nàjkjjy chỉjldu sợsomk thậihrlt khôilzkng trong trắwtrdng.

Đpaccôilzkng Phưnwrvơjagung Lộwtrdc cũoksrng hiểomhju đjkjjưnwrvsomkc việmrfmc nàjkjjy córsuj chúoyfct đjkjjau đjkjjzfkju, nhìzwumn vềwtrd phíwvota Giang Trầzfkjn.

- Bệmrfm hạlgoi, hạlgoi thầzfkjn đjkjji vàjkjjo Kim Loan đjkjjiệmrfmn, cũoksrng khôilzkng phảwvoti muốzzybn cùfxtgng Đpacckeip Nhưnwrv Hảwvoti nàjkjjy so khẩjlduu tàjkjji. Hắwtrdn làjkjjm quan vàjkjji thậihrlp niêzfqdn, khẩjlduu tàjkjji quan trưnwrvomhjng, đjkjjãsavw sớrkvcm rèaobdn luyệmrfmn đjkjjếfxtgn lôilzk hỏvkhea thuầzfkjn thanh. Mặoyfcc dùfxtgjkjjjagum rạlgoi, hắwtrdn cũoksrng córsuj thểomhjrsuji thàjkjjnh vàjkjjng.

- Sáwvotu mưnwrvơjagui vạlgoin lưnwrvsomkng Bạlgoich Ngâontzn, làjkjjwvotc thựedgnc. Bấqahqt quáwvot tuyệmrfmt khôilzkng phảwvoti phụrsuj thâontzn ta yêzfqdu cầzfkju hắwtrdn ăsavwn gian cho qua, màjkjjjkjj ngưnwrvomhji nàjkjjy đjkjjếfxtgn Giang Hãsavwn Hầzfkju phủjkjj, áwvotm chỉjldu Giang gia ta córsuj thểomhj xuấqahqt tiềwtrdn mua bìzwumnh an. Nếfxtgu khôilzkng córsujwvotu mưnwrvơjagui vạlgoin lưnwrvsomkng, hắwtrdn liềwtrdn ởszrt trong khảwvoto hạlgoich trụrsuj cộwtrdt đjkjjèaobd chếfxtgt Giang Trầzfkjn ta.

- Tiềwtrdn, hắwtrdn thu. Nhưnwrvng màjkjj vềwtrd sau, Đpacckeip Nhưnwrv Hảwvoti nàjkjjy lạlgoii bịjzck chúoyfct thếfxtg lựedgnc áwvotp báwvotch, lầzfkjn nữqcuza đjkjji vàjkjjo Giang gia ta, tỏvkhe vẻedgn hắwtrdn tiềwtrdn thu, nhưnwrvng màjkjj trụrsuj cộwtrdt khảwvoto hạlgoich vẫtzybn sẽkhld gạlgoit ta. Ta khôilzkng nhịjzckn đjkjjưnwrvsomkc oáwvotn khíwvot, cùfxtgng hắwtrdn tranh chấqahqp vàjkjji câontzu, nórsuji hắwtrdn lấqahqy tiềwtrdn khôilzkng làjkjjm việmrfmc, đjkjjâontzy cũoksrng làjkjj thậihrlt.

- Sáwvotu mưnwrvơjagui vạlgoin lưnwrvsomkng, nếfxtgu nhưnwrvrsuj thểomhj mua bìzwumnh an, Giang gia chúoyfcng ta dùfxtg khôilzkng coi tiềwtrdn nhưnwrvwvotc, cũoksrng córsuj thểomhjjkjjm. Cùfxtgng lắwtrdm thìzwum trởszrt vềwtrdsavwnh đjkjjjzcka, siếfxtgt chặoyfct dâontzy lưnwrvng qua vàjkjji năsavwm khổoyfc. Thếfxtg nhưnwrvng màjkjj, vạlgoin lầzfkjn khôilzkng nghĩedgn tớrkvci, Đpacckeip Nhưnwrv Hảwvoti nàjkjjy thâontzn phụrsuj hoàjkjjng âontzn, vâontẓy mà bịjzck mộwtrdt íwvott thếfxtg lựedgnc uy hiếfxtgp, khôilzkng nhìzwumn luậihrlt pháwvotp tổoyfcilzkng, côilzkng nhiêzfqdn pháwvotnwrv quy tắwtrdc Tiềwtrdm Long thi hộwtrdi, dùfxtgng kếfxtg đjkjjáwvotnh tráwvoto, đjkjjoyfci bàjkjji thi củjkjja ta! Ởqegr đjkjjâontzy đjkjjwtrdu làjkjj đjkjjlgoii nhâontzn vậihrlt củjkjja Vưnwrvơjagung Quốzzybc, Giang Trầzfkjn ta thửihrl hỏvkhei mộwtrdt câontzu, hai hạlgoing trưnwrvrkvcc khảwvoto hạlgoich trụrsuj cộwtrdt, ta đjkjjwtrdu córsuj thểomhj thôilzkng qua, hạlgoing thứpacc ba chỉjldujkjjkeip luậihrln khảwvoto hạlgoich, họcmllc dựedgna vàjkjjo bằqegrng cáwvotch nhớrkvc, ngưnwrvsomkc lạlgoii khôilzkng thôilzkng qua đjkjjưnwrvsomkc? Cáwvoti nàjkjjy phùfxtg hợsomkp lẽkhld thưnwrvomhjng sao?

- Cáwvoti gìzwum? Đpaccoyfci bàjkjji thi?

- Cáwvoti nàjkjjy, Đpacckeip Nhưnwrv Hảwvoti to gan nhưnwrv vậihrly?

- Tiềwtrdm Long thi hộwtrdi, thiêzfqdn cổoyfc đjkjjếfxtgn nay khôilzkng ngưnwrvomhji dáwvotm ởszrt chỗkeipjkjjy gian lậihrln, Giang gia nàjkjjy, khôilzkng phảwvoti làjkjj vu cáwvoto chứpacc?


- Giang Trầzfkjn nórsuji cũoksrng córsuj đjkjjlgoio lýkeip. Hạlgoing thứpacc ba khảwvoto hạlgoich, hoàjkjjn toàjkjjn dựedgna vàjkjjo họcmllc bằqegrng cáwvotch nhớrkvc, coi nhưnwrvjkjjjkjji tửihrl bảwvoty táwvotm tuổoyfci, tìzwumm chúoyfct thờomhji giờomhjoksrng córsuj thểomhj thôilzkng qua!

Triềwtrdu thầzfkjn nghịjzck luậihrln nhao nhao, bọcmlln hắwtrdn cũoksrng khôilzkng biếfxtgt đjkjjâontzu làjkjj thựedgnc, đjkjjâontzu làjkjj giảwvot.

Nếfxtgu nhưnwrv từqcuz danh tiếfxtgng ngàjkjjy thưnwrvomhjng đjkjjếfxtgn xem, Giang Hãsavwn Hầzfkju Giang Phong, xáwvotc thựedgnc làjkjj mộwtrdt nam tửihrl thiếfxtgt cốzzybt boong boong.

jkjj Đpacckeip Nhưnwrv Hảwvoti nàjkjjy, thìzwumrsuj chúoyfct tham lam, thờomhji đjkjjiểomhjm làjkjjm quan, mórsujng tay dàjkjji, miệmrfmng rộwtrdng ăsavwn tứpacc phưnwrvơjagung, ởszrtnwrvơjagung đjkjjôilzkoksrng córsuj nghe thấqahqy.

Đpaccôilzkng Phưnwrvơjagung Lộwtrdc sờomhjzfqdn tráwvotn, nhìzwumn ra ngoàjkjji đjkjjiệmrfmn, hắwtrdn thựedgnc hi vọcmllng lúoyfcc nàjkjjy Câontzu Ngọcmllc côilzkng chúoyfca córsuj thểomhj hiệmrfmn thâontzn, córsuj khảwvotsavwng giúoyfcp đjkjjlyng hắwtrdn pháwvotn đjkjjwvotn thoáwvotng mộwtrdt pháwvott.

Chỉjldujkjj, Câontzu Ngọcmllc cho tớrkvci bâontzy giờomhj, còomhjn khôilzkng hiệmrfmn thâontzn, đjkjjang bềwtrd bộwtrdn cáwvoti gìzwum chứpacc?

Đpacckeip Nhưnwrv Hảwvoti nhảwvoty lêzfqdn quáwvott:

- Giang Trầzfkjn, ngưnwrvơjagui ngậihrlm máwvotu phun ngưnwrvomhji. Nórsuji cho ngưnwrvơjagui biếfxtgt, đjkjjâontzy làjkjj Kim Loan đjkjjiệmrfmn, nórsuji chuyệmrfmn phảwvoti córsuj chứpaccng cớrkvc. Nếfxtgu khôilzkng córsuj chứpaccng cớrkvc, lãsavwo phu córsuj thểomhjwvoto ngưnwrvơjagui tộwtrdi phỉjlduwvotng đjkjjlgoii thầzfkjn.

- Chứpaccng cớrkvc?

Giang Trầzfkjn lạlgoinh lùfxtgng cưnwrvomhji cưnwrvomhji.

- Ta chỉjldu hỏvkhei mộwtrdt câontzu, Đpacckeip Nhưnwrv Hảwvoti, ngưnwrvơjagui nórsuji giảwvoti bàjkjji thi củjkjja ta rắwtrdm chórsuj khôilzkng kêzfqdu, đjkjjáwvotp lung ta lung tung. Nhưnwrv vậihrly, chúoyfcng ta ởszrt trêzfqdn Kim Loan đjkjjiệmrfmn, đjkjjáwvotnh cuộwtrdc mộwtrdt keo. Ngưnwrvơjagui gọcmlli nhữqcuzng ngưnwrvomhji phụrsuj tráwvotch chấqahqm bàjkjji thi kia tớrkvci, ta ởszrt hiệmrfmn trưnwrvomhjng đjkjjáwvotp lạlgoii mộwtrdt lầzfkjn cho bọcmlln hắwtrdn. Nhìzwumn xem giảwvoti bàjkjji thi củjkjja ta, phải chăsavwng đjkjjúoyfcng nhưnwrv ngưnwrvơjagui nórsuji khôilzkng chịjzcku nổoyfci nhưnwrv vậihrly!

- Lạlgoii đjkjjáwvotp mộwtrdt lầzfkjn?

Đpacckeip Nhưnwrv Hảwvoti chốzzybng nạlgoinh màjkjjnwrvomhji.


- Giang Trầzfkjn, ngưnwrvơjagui cho rằqegrng ngưnwrvơjagui làjkjj ai? Tổoyfcilzkng đjkjjjzcknh ra quy củjkjj, cho tớrkvci bâontzy giờomhj sẽkhld khôilzkng córsuj sửihrla đjkjjoyfci qua. Dựedgna vàjkjjo cáwvoti gìzwum bởszrti vìzwum ngưnwrvơjagui màjkjj sửihrla?

- Đpacckeip Nhưnwrv Hảwvoti, ngưnwrvơjagui chộwtrdt dạlgoi, cho nêzfqdn ngưnwrvơjagui cựedgnc lựedgnc phảwvotn đjkjjzzybi a.

oyfcc nàjkjjy, tấqahqt cảwvot ngưnwrvomhji phụrsuj tráwvotch cùfxtgng vớrkvci bàjkjji thi củjkjja Giang Trầzfkjn, cũoksrng đjkjjãsavw đjkjjưnwrva lêzfqdn cho Đpaccôilzkng Phưnwrvơjagung Lộwtrdc.

Đpaccôilzkng Phưnwrvơjagung Lộwtrdc nhìzwumn mộwtrdt chúoyfct, khẽkhld thởszrtjkjji:

- Giang Trầzfkjn, trêzfqdn bàjkjji thi nàjkjjy, córsujzfqdn củjkjja ngưnwrvơjagui. Màjkjj lạlgoic khoảwvotn nàjkjjy, cũoksrng cùfxtgng ngưnwrvơjagui khôilzkng kháwvotc biệmrfmt. Ngưnwrvơjagui muốzzybn chứpaccng minh trong sạlgoich, còomhjn cầzfkjn córsuj thêzfqdm chứpaccng cớrkvc nữqcuza.

Giang Trầzfkjn hồxsyhn nhiêzfqdn khôilzkng sợsomk, áwvotnh mắwtrdt nhàjkjjn nhạlgoit nhìzwumn qua bốzzybn ngưnwrvomhji phụrsuj tráwvotch kia:

- Bệmrfm hạlgoi, chuyệmrfmn cho tớrkvci bâontzy giờomhj, muốzzybn hạlgoi thầzfkjn đjkjji tìzwumm chứpaccng cớrkvc, làjkjj khôilzkng dễdwvh. Bấqahqt quáwvot, nhữqcuzng nộwtrdi dung trong cuộwtrdc thi kia, hạlgoi thầzfkjn lạlgoii đjkjjwtrdu nhớrkvcixxj, màjkjj đjkjjáwvotp áwvotn củjkjja ta, cũoksrng đjkjjwtrdu nhớrkvcixxj tinh tưnwrvomhjng. Hạlgoi thầzfkjn khẩjldun cầzfkju bệmrfm hạlgoi cho ta mộwtrdt cơjagu hộwtrdi, đjkjjomhj cho ta đjkjjem đjkjjáwvotp áwvotn sao chéjkjjp mộwtrdt lầzfkjn. Nhưnwrv thếfxtg, dùfxtgwvotnh toáwvotn trậihrln nàjkjjy Giang gia ta thua, néjkjjm đjkjji Chưnwrv Hầzfkju Lệmrfmnh kia, Giang Trầzfkjn ta cũoksrng thua phụrsujc!

- Đpaccưnwrvsomkc, truyềwtrdn văsavwn phòomhjng tứpacc bảwvoto!

Đpaccôilzkng Phưnwrvơjagung Lộwtrdc lậihrlp tứpaccc cho phéjkjjp.

- Bệmrfm hạlgoi, nhưnwrv thếfxtg, chẳpaccng lẽkhld khôilzkng phảwvoti vi phạlgoim tổoyfc chếfxtg?

- Bệmrfm hạlgoi thậihrln trọcmllng, tổoyfcilzkng chi pháwvotp, háwvot có thêzfqd̉ khinh nhờomhjn?

Đpaccôilzkng Phưnwrvơjagung Lộwtrdc cưnwrvomhji nhạlgoit mộwtrdt tiếfxtgng:

- Chưnwrv khanh gia khôilzkng cầzfkjn lo ngạlgoii. Trẫtzybm chỉjldu muốzzybn nhìzwumn đjkjjáwvotp áwvotn chíwvotnh xáwvotc củjkjja Giang Trầzfkjn mộwtrdt chúoyfct. Lạlgoii khôilzkng nórsuji đjkjjáwvotp áwvotn củjkjja hắwtrdn chíwvotnh xáwvotc, liềwtrdn cho phéjkjjp hắwtrdn thôilzkng qua. Cửihrl đjkjjwtrdng lầzfkjn nàjkjjy chỉjldujkjj dễdwvhjkjjng cho xửihrl áwvotn, màjkjj khôilzkng phảwvoti khảwvoto hạlgoich mộwtrdt lầzfkjn nữqcuza. Song phưnwrvơjagung đjkjjwtrdu làjkjjwvotnh tay đjkjjwtrdc lựedgnc củjkjja trẫtzybm, trẫtzybm khôilzkng dáwvotm làjkjjm việmrfmc qua loa.

savwn phòomhjng tứpacc bảwvoto rấqahqt nhanh liềwtrdn chuẩjldun bịjzck xong, Giang Trầzfkjn thoảwvoti máwvoti tiếfxtgn lêzfqdn, vẻedgn mặoyfct trấqahqn đjkjjjzcknh tựedgn nhiêzfqdn, bắwtrdt đjkjjzfkju ghi.

Nhưnwrvng khôilzkng khíwvot hiệmrfmn trưnwrvomhjng, lạlgoii lâontzm vàjkjjo mộwtrdt loạlgoii lo lắwtrdng cổoyfc quáwvoti.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.