Độc Tôn Tam Giới

Chương 61 : Ngự tiền cáo trạng 1

    trước sau   
Ba!

qsetnh tay Giang Trầqqghn xoay tròeqnxn, hung hătphdng táqsett mộarmyt cáqseti, táqsett ởngje trêeqnxn mặivhmt Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi.

- Giang Trầqqghn, khôvbljng thểcocf lỗosxklkdfng!

hyslu Ngọalvac côvbljng chúarnoa vộarmyi la lêeqnxn.

Thếzsqx nhưaktang màlvpm, bàlvpmn tay nódylcng ráqsett, đegtsãlkdf rắchfwn rắchfwn chắchfwc chắchfwc rơhnsji vàlvpmo trêeqnxn mặivhmt Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi, dấhpbau tay đegtssflaaktaơhnsji, khắchfwc ởngje trêeqnxn mặivhmt âhyslm u củvhqba Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi, lộarmy ra đegtsivhmc biệgolpt chódylci mắchfwt.

- Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi, ta đegtsãlkdf cảzfnpnh cáqseto ngưaktaơhnsji, khôvbljng nêeqnxn chọalvac ta. Ngưaktaơhnsji quảzfnp nhiêeqnxn làlvpm dạarmyy mãlkdfi khôvbljng sửiusua, khôvbljng tìpugom đegtsưaktawrfsng chếzsqxt, sẽmbnf khôvbljng chếzsqxt a. Ngưaktaơhnsji đegtsãlkdf muốvmxgn chếzsqxt, Giang Trầqqghn ta thàlvpmnh toàlvpmn ngưaktaơhnsji!


- Đdueri, ta muốvmxgn ngưaktaơhnsji cùtohung ta lêeqnxn Kim Loan đegtsiệgolpn, bổmbnfn thiếzsqxu gia muốvmxgn cùtohung ngưaktaơhnsji ngựchfw tiềiahgn đegtsvmxgi chấhpbat. Nếzsqxu Giang Trầqqghn ta giảzfnpi bàlvpmi thi sai, Giang Trầqqghn ta ngoan ngoãlkdfn giao ra Chưakta Hầqqghu Lệgolpnh. Nếzsqxu códylc ngưaktawrfsi giởngje tròeqnx, Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi, đegtsqqghu ngưaktawrfsi trêeqnxn cổmbnf ngưaktaơhnsji kia, ta muốvmxgn đegtsiampnh rồzdhji!

Giang Trầqqghn khôvbljng nhìpugon hiệgolpn trưaktawrfsng mộarmyt mảzfnpnh bừptkva bộarmyn, khôvbljng nhìpugon nhữgolpng biểcocfu lộarmy trợcrhin mắchfwt háqset hốvmxgc mồzdhjm kia, sảzfnpi bưaktahpbac đegtsi vềiahg phícrhia Kim Loan đegtsiệgolpn.

aktau lạarmyi hiệgolpn trưaktawrfsng mộarmyt đegtsáqsetm ngưaktawrfsi ngâhysly ra nhưakta phỗosxkng.

hyslu Ngọalvac côvbljng chúarnoa mặivhmt khôvbljng biểcocfu tìpugonh, cũiojing rấhpbat nhanh rờwrfsi đegtsi, đegtscocf cho Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi muốvmxgn khódylcc tốvmxgiojing khôvbljng kịiampp.

- Trờwrfsi ạarmy! Giang gia phụarmy tửiusulvpmy, đegtsâhysly làlvpm muốvmxgn tạarmyo phảzfnpn a! Ẩcrhiu đegtszfnp ngưaktawrfsi phụarmy tráqsetch Tiềiahgm Long thi hộarmyi, đegtsarmyi náqseto Tiềiahgm Long hộarmyi trưaktawrfsng, pháqsetakta tổmbnfvbljng chi pháqsetp. Ta cũiojing muốvmxgn đegtsi Kim Loan đegtsiệgolpn cáqseto ngựchfw trạarmyng. Bổmbnfn tọalvaa muốvmxgn xin hoàlvpmng thưaktacrhing tru sáqsett Giang gia cửiusuu tộarmyc!

Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi biểcocfu lộarmyvbljtohung dữgolp tợcrhin!

Trưaktahpbac đegtsiệgolpn Kim Loan, Kinh Long cổmbnf vang mưaktawrfsi lầqqghn.

Sau mộarmyt trậngjen chung cổmbnf, Giang Trầqqghn sảzfnpi bưaktahpbac đegtsi vàlvpmo trong đegtsiệgolpn. Đduerãlkdfdylc Đduereqnxu Long Kim Bàlvpmi mởngje đegtsưaktawrfsng, võxytcxpfv mộarmyt đegtsưaktawrfsng cho đegtsi khôvbljng trởngje ngạarmyi.

pnwuaktahpbai cảzfnp triềiahgu vătphdn võxytc vẻheec mặivhmt kinh ngạarmyc chúarno mụarmyc, Giang Trầqqghn sảzfnpi bưaktahpbac đegtsi tớhpbai trưaktahpbac vưaktaơhnsjng tọalvaa, sau khi hôvblj to vạarmyn tuếzsqx, liềiahgn bắchfwt đegtsqqghu kêeqnxu oan:

- Bệgolp hạarmy, hạarmy thầqqghn mưaktawrfsi nătphdm gian khổmbnf họalvac tậngjep, cầqqghn tu vătphdn võxytc. Mộarmyt tấhpbam lòeqnxng son, Thiêeqnxn Đdueriampa chứptkvng giáqsetm. Sao nhịiampn tiểcocfu nhâhysln chèuxoln édjshp, đegtscocf cho hạarmy thầqqghn bịiamp thiêeqnxn đegtsarmyi oan khuấhpbat. Hạarmy thầqqghn khổmbnf khôvbljng nơhnsji kháqsetc giảzfnpi oan, chỉuxoldylc thểcocf chạarmyy đegtsếzsqxn chỗosxk bệgolp hạarmyqseto ngựchfw trạarmyng. Bệgolp hạarmy nhâhysln đegtsptkvc, nhấhpbat đegtsiampnh códylc thểcocfpugo thầqqghn hạarmylvpmm chủ.

- Giang khanh, vìpugo sao ngưaktaơhnsji đegtsau khổmbnf nhưakta thếzsqx? Códylcvhqby khuấhpbat gìpugo, hãlkdfy nódylci cho trẫkvibm.

Đduerôvbljng Phưaktaơhnsjng Lộarmyc biếzsqxt rõxytc Giang Trầqqghn códylc hiềiahgm nghi diễdjshn kịiampch, nhưaktang thếzsqx cụarmyc vưaktaơhnsjng đegtsôvblj trưaktahpbac mắchfwt, Giang Trầqqghn cùtohung Đduerôvbljng Phưaktaơhnsjng Lộarmyc hắchfwn đegtsãlkdf bấhpbat tri bấhpbat giáqsetc chen đegtsếzsqxn mộarmyt cáqseti thuyềiahgn, khôvbljng thểcocf khôvbljng phốvmxgi hợcrhip thoáqsetng mộarmyt pháqsett.

- Sựchfwpugonh làlvpm nhưakta thếzsqxlvpmy, hạarmy thầqqghn...


Giang Trầqqghn lậngjep tứptkvc đegtsem sựchfwpugonh từptkv đegtsqqghu đegtsếzsqxn cuốvmxgi nódylci mộarmyt lầqqghn, chỗosxk mấhpbau chốvmxgt, đegtsưaktaơhnsjng nhiêeqnxn khôvbljng thiếzsqxu đegtsưaktacrhic mộarmyt phen thêeqnxm mắchfwm thêeqnxm muốvmxgi, nódylci ngắchfwn lạarmyi, đegtsqqghu mâhyslu làlvpm trựchfwc chỉuxol Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi.

pnwu trêeqnxn chuyệgolpn nàlvpmy, Giang Trầqqghn hắchfwn lẽmbnf thẳmljkng khícrhitohung, hoàlvpmn toàlvpmn đegtsptkvng ởngje phưaktaơhnsjng đegtsarmyo lý, cho nêeqnxn hắchfwn làlvpm mộarmyt đegtsiểcocfm áqsetp lựchfwc cũiojing khôvbljng códylc.

Đduerôvbljng Phưaktaơhnsjng Lộarmyc nghe xong, trầqqghm tưakta thậngjet lâhyslu:

- Nếzsqxu thậngjet nhưakta Giang khanh ngưaktaơhnsji nódylci, ngưaktaơhnsji thậngjet sựchfwlvpm bịiamp thiêeqnxn đegtsarmyi oan khuấhpbat. Việgolpc nàlvpmy trẫkvibm đegtsãlkdf biếzsqxt, bấhpbat quáqset mọi việgolpc khôvbljng thểcocf nghe mộarmyt bêeqnxn, trẫkvibm còeqnxn muốvmxgn nghe bêeqnxn Tiềiahgm Long hộarmyi trưaktawrfsng kia thuyếzsqxt pháqsetp.

- Hạarmy thầqqghn nguyệgolpn cùtohung Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi kia đegtsvmxgi chấhpbat!

crhinh cáqsetch củvhqba Giang Trầqqghn, làlvpmvbljhysliojing muốvmxgn thắchfwng ba phầqqghn. Huốvmxgng chi lầqqghn nàlvpmy hắchfwn hoàlvpmn toàlvpmn códylchysl.

hnsjn nữgolpa, lầqqghn nàlvpmy Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi làlvpm thậngjet sựchfwlvpmm hắchfwn giậngjen, Giang Trầqqghn quyếzsqxt tâhyslm, muốvmxgn cùtohung Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi khôvbljng chếzsqxt khôvbljng ngớhpbat.

Thơhnsj̀i đegtseqnx̉m đegtsang nódylci, Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi kia cũiojing mộarmyt đegtsưaktawrfsng khódylcc rốvmxgng chạarmyy đegtsếzsqxn, mộarmyt thanh nưaktahpbac mũiojii mộarmyt thanh nưaktahpbac mắchfwt, tătphdng thêeqnxm trêeqnxn mặivhmt códylc chưaktangjeng ấhpban, trêeqnxn đegtsưaktawrfsng lạarmyi thuậngjen tiệgolpn kédjsho búarnoi tódylcc, đegtsem mìpugonh làlvpmm cho xiêeqnxm y mấhpbat trậngjet tựchfw, tódylcc tai bùtohutohu.

Bộarmy dạarmyng nhưakta vậngjey đegtsi tớhpbai, xem xédjsht liềiahgn đegtscocf cho ngưaktawrfsi cảzfnpm thấhpbay vôvbljtohung thêeqnxaktaơhnsjng.

- Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi nàlvpmy khôvbljng hổmbnflvpmlkdfo hồzdhj ly, hàlvpmnh đegtsarmyng so vớhpbai tiểcocfu tửiusu Giang Trầqqghn kia, làlvpm cao khôvbljng chỉuxol mộarmyt bậngjec.

dylc chúarnot vưaktaơhnsjng côvbljng đegtsarmyi thầqqghn âhyslm thầqqghm suy nghĩxpfv.

Khôvbljng thểcocf khôvbljng thừptkva nhậngjen, Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi hàlvpmnh đegtsarmyng nhưakta vậngjey, so vớhpbai Giang Trầqqghn càlvpmng thêeqnxm tinh xảzfnpo, áqsetnh mắchfwt ủvhqby khuấhpbat, đegtsarmyng táqsetc thêeqnxaktaơhnsjng, tătphdng thêeqnxm mộarmyt thâhysln đegtsqqghu tódylcc cùtohung quầqqghn áqseto rốvmxgi bờwrfsi, đegtsâhysly quảzfnp thựchfwc toàlvpmn thâhysln cao thấhpbap đegtsiahgu làlvpm đegtsùtohua giỡkvibn.

- Bệgolp hạarmy, lãlkdfo thầqqghn ủvhqby khuấhpbat a.


Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi dậngjep đegtsqqghu, bờwrfsvbljng nâhyslng cao, nưaktahpbac mắchfwt mởngje ra nhưaktaeqnxi nưaktahpbac, rầqqghm rầqqghm tícrhiqsetch.

- Đduerosxk khanh gia, đegtsptkvng lêeqnxn nódylci chuyệgolpn.

Đduerôvbljng Phưaktaơhnsjng Lộarmyc ởngje trưaktahpbac mặivhmt quầqqghn thầqqghn, cũiojing khôvbljng thểcocf nặivhmng bêeqnxn nàlvpmy nhẹehxoeqnxn kia.

Giang Trầqqghn ởngje trêeqnxn Kim Loan đegtsiệgolpn, cũiojing khôvbljng thểcocf giưaktaơhnsjng oai, lạarmynh lùtohung đegtsptkvng ởngjeeqnxn cạarmynh, xem Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi ra sứptkvc diễdjshn xuấhpbat, trong nộarmyi tâhyslm cưaktawrfsi lạarmynh, đegtsvmxgi vớhpbai loạarmyi tôvbljm tédjshp nhãlkdfi nhédjshp nhưakta Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi nàlvpmy tràlvpmn ngậngjep khinh bỉuxol.

- Bệgolp hạarmy, lãlkdfo thầqqghn muốvmxgn cáqseto trạarmyng Giang Trầqqghn, coi trờwrfsi bằufrrng vung, đegtsarmyi náqseto Tiềiahgm Long hộarmyi trưaktawrfsng, ẩdjshu đegtszfnp ngưaktawrfsi phụarmy tráqsetch, càlvpmng làlvpm đegtsqqghu đegtsarmyc Câhyslu Ngọalvac côvbljng chúarnoa pháqsetakta tổmbnf chếzsqx. Bệgolp hạarmy, kẻheeclvpmy ởngje Tếzsqx Thiêeqnxn Đduerarmyi Đdueriểcocfn giưaktaơhnsjng oai, hôvbljm nay khiêeqnxu khícrhich tôvbljng pháqsetp, Giang gia phụarmy tửiusu tộarmyi áqsetc tàlvpmy trờwrfsi, thầqqghn khẩdjshn cầqqghu bệgolp hạarmy ban lệgolpnh, tru cửiusuu tộarmyc Giang gia.

Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi códylc thểcocf đegtsptkvng tớhpbai vịiamp trícrhilvpmy, thựchfwc sựchfwlvpmdylclvpmi phầqqghn thủvhqb đegtsoạarmyn quan trưaktawrfsng. Hắchfwn tựchfw nhiêeqnxn biếzsqxt kícrhich đegtsarmyng cảzfnpm xúarnoc nhưakta thếzsqxlvpmo, gâhysly ra côvbljng phẫkvibn nhưakta thếzsqxlvpmo, bỏsfla đegtsáqset xuốvmxgng giếzsqxng nhưakta thếzsqxlvpmo, vu oan hãlkdfm hạarmyi nhưakta thếzsqxlvpmo, khấhpbau trừptkv chụarmyp mũioji nhưakta thếzsqxlvpmo mớhpbai códylc thểcocf đegtsdjshy Giang gia phụarmy tửiusulvpmo chỗosxk chêeqnx́t.

Bấhpbat quáqset, hắchfwn nghìpugon tícrhinh vạarmyn tícrhinh, lạarmyi tícrhinh toáqsetn khôvbljng đegtsếzsqxn, hôvbljm nay Đduerôvbljng Phưaktaơhnsjng Lộarmyc, đegtsãlkdf sớhpbam xếzsqxp Giang gia phụarmy tửiusulvpmo trậngjen doanh vưaktaơhnsjng thấhpbat rôvblj̀i.

Hắchfwn biểcocfu diễdjshn nhưakta vậngjey, cảzfnpm xúarnoc củvhqba Đduerôvbljng Phưaktaơhnsjng Lộarmyc chẳmljkng nhữgolpng khôvbljng códylc bịiamp đegtsarmyng, ngưaktacrhic lạarmyi đegtsvmxgi vớhpbai Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi càlvpmng thêeqnxm đegtsiahg phòeqnxng.

Ngưaktacrhic lạarmyi làlvpm trong quầqqghn thầqqghn, códylc chúarnot lãlkdfo đegtsqqghu lâhysly nhiễdjshm, bịiamp Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi làlvpmm thàlvpmnh nhưakta vậngjey, đegtsiahgu códylc chúarnot xao đegtsarmyng.

Nhữgolpng thứptkvlvpmy đegtsiahgu làlvpmlkdfo ngoan đegtszdhjng, lúarnoc trưaktahpbac Giang Trầqqghn ởngje Tếzsqx Thiêeqnxn Đduerarmyi Đdueriểcocfn đegtsáqsetnh rắchfwm, may mắchfwn khôvbljng códylc bịiamp đegtsáqsetnh chếzsqxt, đegtsãlkdf đegtscocf cho bọalvan hắchfwn cảzfnpm thấhpbay khódylc chịiampu, cho rằufrrng đegtsâhysly làlvpm đegtsiềiahgm khôvbljng may.

vbljm nay, miệgolpng vếzsqxt thưaktaơhnsjng củvhqba Giang Trầqqghn còeqnxn chưaktaa làlvpmnh, lạarmyi đegtsi nháqseto sựchfw Tiềiahgm Long hộarmyi trưaktawrfsng, khiêeqnxu chiếzsqxn tôvbljng pháqsetp, cáqseti nàlvpmy ởngje trong mắchfwt bọalvan hắchfwn xem ra, quảzfnp thựchfwc làlvpm đegtsarmyi nghịiampch bấhpbat đegtsarmyo.

- Bệgolp hạarmy, Giang gia phụarmy tửiusulvpmm càlvpmn nhưakta thếzsqx, khôvbljng thểcocf tha thứptkv a!

- Thầqqghn táqsetn thàlvpmnh, tàlvpm khícrhi nhưakta thếzsqx, khôvbljng thểcocf cổmbnfioji!

Rấhpbat nhanh, thìpugodylc hai lãlkdfo đegtsqqghu râhyslu ria trắchfwng bódylcng nhảzfnpy ra háqsett đegtsgolpm.

Giang Trầqqghn liếzsqxc hai lãlkdfo đegtsqqghu kia, lạarmyi nhìpugon Long Đduerufrrng Hầqqghu đegtsptkvng ởngjeeqnxn tráqseti đegtsiệgolpn mộarmyt chúarnot, nhưaktadylc đegtsiềiahgu suy nghĩxpfv.

Vẻheec mặivhmt Long Đduerufrrng Hầqqghu mâhysly trôvblji nưaktahpbac chảzfnpy, phảzfnpng phấhpbat việgolpc nàlvpmy cùtohung hắchfwn khôvbljng códylc nửiusua xu quan hệgolp. Trêeqnxn thựchfwc tếzsqx, sựchfwpugonh pháqsett triểcocfn đegtsếzsqxn mộarmyt bưaktahpbac nàlvpmy, Giang Trầqqghn códylc thểcocf khẳmljkng đegtsiampnh, sau lưaktang chuyệgolpn nàlvpmy, tuyệgolpt đegtsvmxgi làlvpm Long Đduerufrrng Hầqqghu khốvmxgng chếzsqx hếzsqxt thảzfnpy.

Đduerosxk Nhưakta Hảzfnpi diễdjshn kịiampch cáqseto trạarmyng, hai lãlkdfo đegtsqqghu châhyslm ngòeqnxi thổmbnfi giódylc, lạarmyi nhảzfnpy ra mộarmyt đegtsáqsetm vẽmbnf đegtsưaktawrfsng cho hưaktaơhnsju chạarmyy.

pnwu đegtsâhysly đegtsiahgu làlvpm đegtsarmyi nhâhysln vậngjet củvhqba Đduerôvbljng Phưaktaơhnsjng Vưaktaơhnsjng Quốvmxgc, códylc đegtszfnpng Long Đduerufrrng Hầqqghu, tấhpbat códylc ngưaktawrfsi chốvmxgng lạarmyi.

- Bệgolp hạarmy, vừptkva rồzdhji lãlkdfo thầqqghn nghe Giang Trầqqghn cùtohung Đduerosxk đegtsarmyi nhâhysln nódylci, chỉuxol cảzfnpm thấhpbay việgolpc nàlvpmy códylc chúarnot kỳzfnp quặivhmc, sao khôvbljng cho bọalvan hắchfwn mộarmyt cơhnsj hộarmyi, đegtscocf cho bọalvan hắchfwn riêeqnxng phâhysl̀n mình phâhysln biệgolpt thoáqsetng mộarmyt pháqsett, tựchfw chứptkvng nhậngjen trong sạarmych? Nếzsqxu Giang Trầqqghn sai, quốvmxgc pháqsetp gia quy, tựchfw nhiêeqnxn sẽmbnf khôvbljng tha cho hắchfwn. Nhưaktang nếzsqxu thậngjet sựchfwdylc ngưaktawrfsi dáqsetm can đegtszfnpm giởngje tròeqnx trêeqnxn Tiềiahgm Long thi hộarmyi, cáqseti kia chẳmljkng phảzfnpi làlvpm khiêeqnxu khícrhich tôvbljng pháqsetp sao? Lãlkdfo thầqqghn cho rằufrrng, chúarnong ta khôvbljng thểcocf oan uổmbnfng ngưaktawrfsi tốvmxgt, cũiojing khôvbljng thểcocf buôvbljng tha bấhpbat kỳzfnp mộarmyt ngưaktawrfsi xấhpbau nàlvpmo. Xửiusuhysl việgolpc nàlvpmy, phảzfnpi côvbljng chícrhinh côvbljng khai, mớhpbai códylc thểcocf khiếzsqxn song phưaktaơhnsjng thoảzfnplkdfn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.