Độc Tôn Tam Giới

Chương 61 : Ngự tiền cáo trạng 1

    trước sau   
Ba!

bzhonh tay Giang Trầqtvmn xoay tròvxbin, hung hăjgzbng tábzhot mộjkxut cábzhoi, tábzhot ởpgjh trêefnnn mặgldtt Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi.

- Giang Trầqtvmn, khôoijsng thểrgrr lỗpftpngtlng!

jeuhu Ngọxvylc côoijsng chúfvgia vộjkxui la lêefnnn.

Thếjqjp nhưoqjhng màxvyl, bàxvyln tay nóvbylng rábzhot, đzouyãngtl rắdywjn rắdywjn chắdywjc chắdywjc rơbypsi vàxvylo trêefnnn mặgldtt Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi, dấcbhou tay đzouysjmdoqjhơbypsi, khắdywjc ởpgjh trêefnnn mặgldtt âjeuhm u củoijsa Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi, lộjkxu ra đzouygldtc biệmeblt chóvbyli mắdywjt.

- Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi, ta đzouyãngtl cảtmvonh cábzhoo ngưoqjhơbypsi, khôoijsng nêefnnn chọxvylc ta. Ngưoqjhơbypsi quảtmvo nhiêefnnn làxvyl dạxyzzy mãngtli khôoijsng sửxyzza, khôoijsng tìpftpm đzouyưoqjhrjhhng chếjqjpt, sẽfypq khôoijsng chếjqjpt a. Ngưoqjhơbypsi đzouyãngtl muốxzrkn chếjqjpt, Giang Trầqtvmn ta thàxvylnh toàxvyln ngưoqjhơbypsi!


- Đuhemi, ta muốxzrkn ngưoqjhơbypsi cùfvging ta lêefnnn Kim Loan đzouyiệmebln, bổrjhhn thiếjqjpu gia muốxzrkn cùfvging ngưoqjhơbypsi ngựvbyl tiềzouyn đzouyxzrki chấcbhot. Nếjqjpu Giang Trầqtvmn ta giảtmvoi bàxvyli thi sai, Giang Trầqtvmn ta ngoan ngoãngtln giao ra Chưoqjh Hầqtvmu Lệmeblnh. Nếjqjpu cóvbyl ngưoqjhrjhhi giởpgjh tròvxbi, Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi, đzouyqtvmu ngưoqjhrjhhi trêefnnn cổrjhh ngưoqjhơbypsi kia, ta muốxzrkn đzouyrjhhnh rồfjbei!

Giang Trầqtvmn khôoijsng nhìpftpn hiệmebln trưoqjhrjhhng mộjkxut mảtmvonh bừxvyla bộjkxun, khôoijsng nhìpftpn nhữaywgng biểrgrru lộjkxu trợavwxn mắdywjt hábzho hốxzrkc mồfjbem kia, sảtmvoi bưoqjhmeblc đzouyi vềzouy phíxidpa Kim Loan đzouyiệmebln.

oqjhu lạxyzzi hiệmebln trưoqjhrjhhng mộjkxut đzouyábzhom ngưoqjhrjhhi ngâjeuhy ra nhưoqjh phỗpftpng.

jeuhu Ngọxvylc côoijsng chúfvgia mặgldtt khôoijsng biểrgrru tìpftpnh, cũoijsng rấcbhot nhanh rờrjhhi đzouyi, đzouyrgrr cho Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi muốxzrkn khóvbylc tốxzrkoijsng khôoijsng kịrjhhp.

- Trờrjhhi ạxyzz! Giang gia phụalbp tửxyzzxvyly, đzouyâjeuhy làxvyl muốxzrkn tạxyzzo phảtmvon a! Ẩpnjou đzouytmvo ngưoqjhrjhhi phụalbp trábzhoch Tiềzouym Long thi hộjkxui, đzouyxyzzi nábzhoo Tiềzouym Long hộjkxui trưoqjhrjhhng, phábzhooqjh tổrjhhoijsng chi phábzhop. Ta cũoijsng muốxzrkn đzouyi Kim Loan đzouyiệmebln cábzhoo ngựvbyl trạxyzzng. Bổrjhhn tọxvyla muốxzrkn xin hoàxvylng thưoqjhavwxng tru sábzhot Giang gia cửxyzzu tộjkxuc!

Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi biểrgrru lộjkxuoijsfvging dữaywg tợavwxn!

Trưoqjhmeblc đzouyiệmebln Kim Loan, Kinh Long cổrjhh vang mưoqjhrjhhi lầqtvmn.

Sau mộjkxut trậbypsn chung cổrjhh, Giang Trầqtvmn sảtmvoi bưoqjhmeblc đzouyi vàxvylo trong đzouyiệmebln. Đuhemãngtlvbyl Đuhemefnnu Long Kim Bàxvyli mởpgjh đzouyưoqjhrjhhng, võrjhhccjd mộjkxut đzouyưoqjhrjhhng cho đzouyi khôoijsng trởpgjh ngạxyzzi.

jgzboqjhmebli cảtmvo triềzouyu văjgzbn võrjhh vẻaywg mặgldtt kinh ngạxyzzc chúfvgi mụalbpc, Giang Trầqtvmn sảtmvoi bưoqjhmeblc đzouyi tớmebli trưoqjhmeblc vưoqjhơbypsng tọxvyla, sau khi hôoijs to vạxyzzn tuếjqjp, liềzouyn bắdywjt đzouyqtvmu kêefnnu oan:

- Bệmebl hạxyzz, hạxyzz thầqtvmn mưoqjhrjhhi năjgzbm gian khổrjhh họxvylc tậbypsp, cầqtvmn tu văjgzbn võrjhh. Mộjkxut tấcbhom lòvxbing son, Thiêefnnn Đuhemrjhha chứkwlfng giábzhom. Sao nhịrjhhn tiểrgrru nhâjeuhn chènwlrn éwsuzp, đzouyrgrr cho hạxyzz thầqtvmn bịrjhh thiêefnnn đzouyxyzzi oan khuấcbhot. Hạxyzz thầqtvmn khổrjhh khôoijsng nơbypsi khábzhoc giảtmvoi oan, chỉvwbsvbyl thểrgrr chạxyzzy đzouyếjqjpn chỗpftp bệmebl hạxyzzbzhoo ngựvbyl trạxyzzng. Bệmebl hạxyzz nhâjeuhn đzouykwlfc, nhấcbhot đzouyrjhhnh cóvbyl thểrgrrpftp thầqtvmn hạxyzzxvylm chủ.

- Giang khanh, vìpftp sao ngưoqjhơbypsi đzouyau khổrjhh nhưoqjh thếjqjp? Cóvbyloijsy khuấcbhot gìpftp, hãngtly nóvbyli cho trẫktwcm.

Đuhemôoijsng Phưoqjhơbypsng Lộjkxuc biếjqjpt rõrjhh Giang Trầqtvmn cóvbyl hiềzouym nghi diễtctvn kịrjhhch, nhưoqjhng thếjqjp cụalbpc vưoqjhơbypsng đzouyôoijs trưoqjhmeblc mắdywjt, Giang Trầqtvmn cùfvging Đuhemôoijsng Phưoqjhơbypsng Lộjkxuc hắdywjn đzouyãngtl bấcbhot tri bấcbhot giábzhoc chen đzouyếjqjpn mộjkxut cábzhoi thuyềzouyn, khôoijsng thểrgrr khôoijsng phốxzrki hợavwxp thoábzhong mộjkxut phábzhot.

- Sựvbylpftpnh làxvyl nhưoqjh thếjqjpxvyly, hạxyzz thầqtvmn...


Giang Trầqtvmn lậbypsp tứkwlfc đzouyem sựvbylpftpnh từxvyl đzouyqtvmu đzouyếjqjpn cuốxzrki nóvbyli mộjkxut lầqtvmn, chỗpftp mấcbhou chốxzrkt, đzouyưoqjhơbypsng nhiêefnnn khôoijsng thiếjqjpu đzouyưoqjhavwxc mộjkxut phen thêefnnm mắdywjm thêefnnm muốxzrki, nóvbyli ngắdywjn lạxyzzi, đzouyqtvmu mâjeuhu làxvyl trựvbylc chỉvwbs Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi.

jgzb trêefnnn chuyệmebln nàxvyly, Giang Trầqtvmn hắdywjn lẽfypq thẳodjpng khíxidpfvging, hoàxvyln toàxvyln đzouykwlfng ởpgjh phưoqjhơbypsng đzouyxyzzo lý, cho nêefnnn hắdywjn làxvyl mộjkxut đzouyiểrgrrm ábzhop lựvbylc cũoijsng khôoijsng cóvbyl.

Đuhemôoijsng Phưoqjhơbypsng Lộjkxuc nghe xong, trầqtvmm tưoqjh thậbypst lâjeuhu:

- Nếjqjpu thậbypst nhưoqjh Giang khanh ngưoqjhơbypsi nóvbyli, ngưoqjhơbypsi thậbypst sựvbylxvyl bịrjhh thiêefnnn đzouyxyzzi oan khuấcbhot. Việmeblc nàxvyly trẫktwcm đzouyãngtl biếjqjpt, bấcbhot quábzho mọi việmeblc khôoijsng thểrgrr nghe mộjkxut bêefnnn, trẫktwcm còvxbin muốxzrkn nghe bêefnnn Tiềzouym Long hộjkxui trưoqjhrjhhng kia thuyếjqjpt phábzhop.

- Hạxyzz thầqtvmn nguyệmebln cùfvging Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi kia đzouyxzrki chấcbhot!

xidpnh cábzhoch củoijsa Giang Trầqtvmn, làxvyloijsmebloijsng muốxzrkn thắdywjng ba phầqtvmn. Huốxzrkng chi lầqtvmn nàxvyly hắdywjn hoàxvyln toàxvyln cóvbylmebl.

bypsn nữaywga, lầqtvmn nàxvyly Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi làxvyl thậbypst sựvbylxvylm hắdywjn giậbypsn, Giang Trầqtvmn quyếjqjpt tâjeuhm, muốxzrkn cùfvging Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi khôoijsng chếjqjpt khôoijsng ngớmeblt.

Thơbyps̀i đzouyefnn̉m đzouyang nóvbyli, Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi kia cũoijsng mộjkxut đzouyưoqjhrjhhng khóvbylc rốxzrkng chạxyzzy đzouyếjqjpn, mộjkxut thanh nưoqjhmeblc mũoijsi mộjkxut thanh nưoqjhmeblc mắdywjt, tăjgzbng thêefnnm trêefnnn mặgldtt cóvbyl chưoqjhpgjhng ấcbhon, trêefnnn đzouyưoqjhrjhhng lạxyzzi thuậbypsn tiệmebln kéwsuzo búfvgii tóvbylc, đzouyem mìpftpnh làxvylm cho xiêefnnm y mấcbhot trậbypst tựvbyl, tóvbylc tai bùfvgifvgi.

Bộjkxu dạxyzzng nhưoqjh vậbypsy đzouyi tớmebli, xem xéwsuzt liềzouyn đzouyrgrr cho ngưoqjhrjhhi cảtmvom thấcbhoy vôoijsfvging thêefnnoqjhơbypsng.

- Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi nàxvyly khôoijsng hổrjhhxvylngtlo hồfjbe ly, hàxvylnh đzouyjkxung so vớmebli tiểrgrru tửxyzz Giang Trầqtvmn kia, làxvyl cao khôoijsng chỉvwbs mộjkxut bậbypsc.

vbyl chúfvgit vưoqjhơbypsng côoijsng đzouyxyzzi thầqtvmn âjeuhm thầqtvmm suy nghĩccjd.

Khôoijsng thểrgrr khôoijsng thừxvyla nhậbypsn, Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi hàxvylnh đzouyjkxung nhưoqjh vậbypsy, so vớmebli Giang Trầqtvmn càxvylng thêefnnm tinh xảtmvoo, ábzhonh mắdywjt ủoijsy khuấcbhot, đzouyjkxung tábzhoc thêefnnoqjhơbypsng, tăjgzbng thêefnnm mộjkxut thâjeuhn đzouyqtvmu tóvbylc cùfvging quầqtvmn ábzhoo rốxzrki bờrjhhi, đzouyâjeuhy quảtmvo thựvbylc toàxvyln thâjeuhn cao thấcbhop đzouyzouyu làxvyl đzouyùfvgia giỡjqjpn.

- Bệmebl hạxyzz, lãngtlo thầqtvmn ủoijsy khuấcbhot a.


Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi dậbypsp đzouyqtvmu, bờrjhhoijsng nâjeuhng cao, nưoqjhmeblc mắdywjt mởpgjh ra nhưoqjhvxbii nưoqjhmeblc, rầqtvmm rầqtvmm tíxidpbzhoch.

- Đuhempftp khanh gia, đzouykwlfng lêefnnn nóvbyli chuyệmebln.

Đuhemôoijsng Phưoqjhơbypsng Lộjkxuc ởpgjh trưoqjhmeblc mặgldtt quầqtvmn thầqtvmn, cũoijsng khôoijsng thểrgrr nặgldtng bêefnnn nàxvyly nhẹwqmrefnnn kia.

Giang Trầqtvmn ởpgjh trêefnnn Kim Loan đzouyiệmebln, cũoijsng khôoijsng thểrgrr giưoqjhơbypsng oai, lạxyzznh lùfvging đzouykwlfng ởpgjhefnnn cạxyzznh, xem Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi ra sứkwlfc diễtctvn xuấcbhot, trong nộjkxui tâjeuhm cưoqjhrjhhi lạxyzznh, đzouyxzrki vớmebli loạxyzzi tôoijsm téwsuzp nhãngtli nhéwsuzp nhưoqjh Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi nàxvyly tràxvyln ngậbypsp khinh bỉvwbs.

- Bệmebl hạxyzz, lãngtlo thầqtvmn muốxzrkn cábzhoo trạxyzzng Giang Trầqtvmn, coi trờrjhhi bằnwlrng vung, đzouyxyzzi nábzhoo Tiềzouym Long hộjkxui trưoqjhrjhhng, ẩxzrku đzouytmvo ngưoqjhrjhhi phụalbp trábzhoch, càxvylng làxvyl đzouyqtvmu đzouyjkxuc Câjeuhu Ngọxvylc côoijsng chúfvgia phábzhooqjh tổrjhh chếjqjp. Bệmebl hạxyzz, kẻaywgxvyly ởpgjh Tếjqjp Thiêefnnn Đuhemxyzzi Đuhemiểrgrrn giưoqjhơbypsng oai, hôoijsm nay khiêefnnu khíxidpch tôoijsng phábzhop, Giang gia phụalbp tửxyzz tộjkxui ábzhoc tàxvyly trờrjhhi, thầqtvmn khẩxzrkn cầqtvmu bệmebl hạxyzz ban lệmeblnh, tru cửxyzzu tộjkxuc Giang gia.

Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi cóvbyl thểrgrr đzouykwlfng tớmebli vịrjhh tríxidpxvyly, thựvbylc sựvbylxvylvbylxvyli phầqtvmn thủoijs đzouyoạxyzzn quan trưoqjhrjhhng. Hắdywjn tựvbyl nhiêefnnn biếjqjpt kíxidpch đzouyjkxung cảtmvom xúfvgic nhưoqjh thếjqjpxvylo, gâjeuhy ra côoijsng phẫktwcn nhưoqjh thếjqjpxvylo, bỏsjmd đzouyábzho xuốxzrkng giếjqjpng nhưoqjh thếjqjpxvylo, vu oan hãngtlm hạxyzzi nhưoqjh thếjqjpxvylo, khấcbhou trừxvyl chụalbpp mũoijs nhưoqjh thếjqjpxvylo mớmebli cóvbyl thểrgrr đzouyxzrky Giang gia phụalbp tửxyzzxvylo chỗpftp chêefnńt.

Bấcbhot quábzho, hắdywjn nghìpftpn tíxidpnh vạxyzzn tíxidpnh, lạxyzzi tíxidpnh toábzhon khôoijsng đzouyếjqjpn, hôoijsm nay Đuhemôoijsng Phưoqjhơbypsng Lộjkxuc, đzouyãngtl sớmeblm xếjqjpp Giang gia phụalbp tửxyzzxvylo trậbypsn doanh vưoqjhơbypsng thấcbhot rôoijs̀i.

Hắdywjn biểrgrru diễtctvn nhưoqjh vậbypsy, cảtmvom xúfvgic củoijsa Đuhemôoijsng Phưoqjhơbypsng Lộjkxuc chẳodjpng nhữaywgng khôoijsng cóvbyl bịrjhh đzouyjkxung, ngưoqjhavwxc lạxyzzi đzouyxzrki vớmebli Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi càxvylng thêefnnm đzouyzouy phòvxbing.

Ngưoqjhavwxc lạxyzzi làxvyl trong quầqtvmn thầqtvmn, cóvbyl chúfvgit lãngtlo đzouyqtvmu lâjeuhy nhiễtctvm, bịrjhh Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi làxvylm thàxvylnh nhưoqjh vậbypsy, đzouyzouyu cóvbyl chúfvgit xao đzouyjkxung.

Nhữaywgng thứkwlfxvyly đzouyzouyu làxvylngtlo ngoan đzouyfjbeng, lúfvgic trưoqjhmeblc Giang Trầqtvmn ởpgjh Tếjqjp Thiêefnnn Đuhemxyzzi Đuhemiểrgrrn đzouyábzhonh rắdywjm, may mắdywjn khôoijsng cóvbyl bịrjhh đzouyábzhonh chếjqjpt, đzouyãngtl đzouyrgrr cho bọxvyln hắdywjn cảtmvom thấcbhoy khóvbyl chịrjhhu, cho rằnwlrng đzouyâjeuhy làxvyl đzouyiềzouym khôoijsng may.

oijsm nay, miệmeblng vếjqjpt thưoqjhơbypsng củoijsa Giang Trầqtvmn còvxbin chưoqjha làxvylnh, lạxyzzi đzouyi nhábzhoo sựvbyl Tiềzouym Long hộjkxui trưoqjhrjhhng, khiêefnnu chiếjqjpn tôoijsng phábzhop, cábzhoi nàxvyly ởpgjh trong mắdywjt bọxvyln hắdywjn xem ra, quảtmvo thựvbylc làxvyl đzouyxyzzi nghịrjhhch bấcbhot đzouyxyzzo.

- Bệmebl hạxyzz, Giang gia phụalbp tửxyzzxvylm càxvyln nhưoqjh thếjqjp, khôoijsng thểrgrr tha thứkwlf a!

- Thầqtvmn tábzhon thàxvylnh, tàxvyl khíxidp nhưoqjh thếjqjp, khôoijsng thểrgrr cổrjhhoijs!

Rấcbhot nhanh, thìpftpvbyl hai lãngtlo đzouyqtvmu râjeuhu ria trắdywjng bóvbylng nhảtmvoy ra hábzhot đzouymeblm.

Giang Trầqtvmn liếjqjpc hai lãngtlo đzouyqtvmu kia, lạxyzzi nhìpftpn Long Đuhemnwlrng Hầqtvmu đzouykwlfng ởpgjhefnnn trábzhoi đzouyiệmebln mộjkxut chúfvgit, nhưoqjhvbyl đzouyiềzouyu suy nghĩccjd.

Vẻaywg mặgldtt Long Đuhemnwlrng Hầqtvmu mâjeuhy trôoijsi nưoqjhmeblc chảtmvoy, phảtmvong phấcbhot việmeblc nàxvyly cùfvging hắdywjn khôoijsng cóvbyl nửxyzza xu quan hệmebl. Trêefnnn thựvbylc tếjqjp, sựvbylpftpnh phábzhot triểrgrrn đzouyếjqjpn mộjkxut bưoqjhmeblc nàxvyly, Giang Trầqtvmn cóvbyl thểrgrr khẳodjpng đzouyrjhhnh, sau lưoqjhng chuyệmebln nàxvyly, tuyệmeblt đzouyxzrki làxvyl Long Đuhemnwlrng Hầqtvmu khốxzrkng chếjqjp hếjqjpt thảtmvoy.

Đuhempftp Nhưoqjh Hảtmvoi diễtctvn kịrjhhch cábzhoo trạxyzzng, hai lãngtlo đzouyqtvmu châjeuhm ngòvxbii thổrjhhi gióvbyl, lạxyzzi nhảtmvoy ra mộjkxut đzouyábzhom vẽfypq đzouyưoqjhrjhhng cho hưoqjhơbypsu chạxyzzy.

jgzb đzouyâjeuhy đzouyzouyu làxvyl đzouyxyzzi nhâjeuhn vậbypst củoijsa Đuhemôoijsng Phưoqjhơbypsng Vưoqjhơbypsng Quốxzrkc, cóvbyl đzouytmvong Long Đuhemnwlrng Hầqtvmu, tấcbhot cóvbyl ngưoqjhrjhhi chốxzrkng lạxyzzi.

- Bệmebl hạxyzz, vừxvyla rồfjbei lãngtlo thầqtvmn nghe Giang Trầqtvmn cùfvging Đuhempftp đzouyxyzzi nhâjeuhn nóvbyli, chỉvwbs cảtmvom thấcbhoy việmeblc nàxvyly cóvbyl chúfvgit kỳnwlr quặgldtc, sao khôoijsng cho bọxvyln hắdywjn mộjkxut cơbyps hộjkxui, đzouyrgrr cho bọxvyln hắdywjn riêefnnng phâjeuh̀n mình phâjeuhn biệmeblt thoábzhong mộjkxut phábzhot, tựvbyl chứkwlfng nhậbypsn trong sạxyzzch? Nếjqjpu Giang Trầqtvmn sai, quốxzrkc phábzhop gia quy, tựvbyl nhiêefnnn sẽfypq khôoijsng tha cho hắdywjn. Nhưoqjhng nếjqjpu thậbypst sựvbylvbyl ngưoqjhrjhhi dábzhom can đzouytmvom giởpgjh tròvxbi trêefnnn Tiềzouym Long thi hộjkxui, cábzhoi kia chẳodjpng phảtmvoi làxvyl khiêefnnu khíxidpch tôoijsng phábzhop sao? Lãngtlo thầqtvmn cho rằnwlrng, chúfvging ta khôoijsng thểrgrr oan uổrjhhng ngưoqjhrjhhi tốxzrkt, cũoijsng khôoijsng thểrgrr buôoijsng tha bấcbhot kỳnwlr mộjkxut ngưoqjhrjhhi xấcbhou nàxvylo. Xửxyzzmebl việmeblc nàxvyly, phảtmvoi côoijsng chíxidpnh côoijsng khai, mớmebli cóvbyl thểrgrr khiếjqjpn song phưoqjhơbypsng thoảtmvongtln.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.