Độc Tôn Tam Giới

Chương 60 : Không tìm đường chết, sẽ không chết!

    trước sau   
Mặxvkvc dùpoit Giang Trầzkuon cófxtl chúzfgct kinh ngạqphmc, nhưdpyfng lạqphmi khôaibxng kinh hoảmzldng. Thờpojei đpowfiểvtsjm đpowfang suy ngẫhdypm, Giang Hãhyzsn Hầzkuou cũownong bưdpyfckmgc nhanh từoygn trong phủlxug đpowfi ra, hiểvtsjn nhiêflccn, hắgslkn cũownong vừoygna nhậazcan đpowfưdpyfpbxoc tin tứagdcc.

- Trầzkuon Nhi, ngưdpyfơgslki...

Giang Phong đpowfi tớckmgi nófxtli.

- Phụpoit thâvlbsn, ta cảmzldm thấnqfmy, ởlkiz đpowfâvlbsy khẳzkuong đpowfpojenh cófxtl vấnqfmn đpowfhcsy. Ta cófxtl thểvtsj cam đpowfoan làgslk, đpowfácsdrp ácsdrn củlxuga ta, tuyệylpst đpowfnqfmi sẽzkuo thôaibxng qua đpowfưdpyfpbxoc khảmzldo hạqphmch.

Ngữazca khítjnc củlxuga Giang Trầzkuon thậazcap phầzkuon kiêflccn đpowfpojenh, châvlbsn thậazcat đpowfácsdrng tin.

Giang Phong vốnqfmn muốnqfmn an ủlxugi nhi tửxvkv, thấnqfmy hắgslkn nófxtli nhưdpyf thếoygn, lạqphmi sữazcang sờpoje chốnqfmc lácsdrt, lôaibxng màgslky nhítjncu lạqphmi:


- Nhưdpyf thếoygn, làgslkfxtl ngưdpyfpojei âvlbsm Giang gia chúzfgcng ta!

- Sácsdrt, Tiềhcsym Long thi hộxxpsi cũownong dácsdrm giởlkiz tròazca quỷeqms, đpowfâvlbsy làgslk đpowfácsdrnh mặxvkvt vưdpyfơgslkng thấnqfmt sao? Khôaibxng đpowfưdpyfpbxoc, Trầzkuon ca, ta khôaibxng thểvtsj cứagdc nhưdpyf vậazcay bỏeqms qua!

- Đjlrnúng, phảmzldi đpowfiềhcsyu tra rõlxuggslkng. Dùpoit chếoygnt, cũownong phảmzldi chếoygnt minh bạqphmch!

Giang Trầzkuon khoácsdrt tay chặxvkvn lạqphmi:

- Chuyệylpsn nàgslky, ta nhấnqfmt đpowfpojenh phảmzldi làgslkm tinh tưdpyfpojeng. Phụpoit thâvlbsn, ngưdpyfơgslki trưdpyfckmgc ởlkiz trong Hầzkuou phủlxug, khôaibxng nêflccn tựqtft loạqphmn trậazcan cưdpyfckmgc. Hàgslki nhi đpowfi Tiềhcsym Long hộxxpsi trưdpyfpojeng, đpowfiềhcsyu tra quyểvtsjn trụpoitc đpowfácsdrp đpowfhcsy củlxuga ta. Nếoygnu thậazcat làgslk lỗkcggi củlxuga ta, Giang Trầzkuon ta khôaibxng phảmzldi ngưdpyfpojei thua khôaibxng trả tiêflcc̀n.

Ngừoygnng lạqphmi mộxxpst chúzfgct, Giang Trầzkuon lờpojei nófxtli xoay chuyểvtsjn, ngữazca khítjnc ngưdpyfng tụpoit:

- Nhưdpyfng nếoygnu đpowfvtsj cho ta biếoygnt cófxtl ngưdpyfpojei giởlkiz tròazca, lúzfgcc nàgslky đpowfâvlbsy bọkpqkn họkpqkgslk thậazcat sựqtft thàgslknh côaibxng làgslkm ta tứagdcc giậazcan rôaibx̀i.

Giang Trầzkuon khôaibxng cófxtl thôaibxng qua trụpoit cộxxpst khảmzldo hạqphmch, tin tứagdcc nàgslky tựqtfta nhưdpyf ôaibxn dịpojech, rấnqfmt nhanh liềhcsyn truyềhcsyn khắgslkp toàgslkn bộxxpsdpyfơgslkng đpowfôaibx. Hồvlbsi tưdpyflkizng lạqphmi Giang Trầzkuon ởlkiz hai hạqphmng khảmzldo hạqphmch thếoygn nhưdpyf chẻebiz tre, cófxtl ítjnct ngưdpyfpojei cảmzldm thấnqfmy khôaibxng thểvtsjdpyflkizng tưdpyfpbxong nổmdkai, cófxtl ítjnct ngưdpyfpojei lạqphmi nhìuihzn cófxtl chúzfgct hảmzldflcc.

Đjlrnưdpyfơgslkng nhiêflccn, càgslkng nhiềhcsyu ngưdpyfpojei nữazcaa làgslk đpowfang trôaibxng xem thếoygngslko. Ngưdpyfpojei hơgslki cófxtl chúzfgct đpowfzkuou ófxtlc, đpowfhcsyu cófxtl thểvtsj từoygn đpowfófxtl ngửxvkvi đpowfưdpyfpbxoc mộxxpst mạqphmch nưdpyfckmgc ngầzkuom giao phong, có thêflcc̉ từoygn đpowfófxtl nghe ra sácsdrt phạqphmt chi âvlbsm.

Thờpojei đpowfiểvtsjm Giang Trầzkuon đpowfi vàgslko Tiềhcsym Long hộxxpsi trưdpyfpojeng, hiệylpsn trưdpyfpojeng đpowfãhyzs đpowfzkuoy ấnqfmp ngưdpyfpojei, đpowfhcsyu đpowfang đpowfpbxoi xem nácsdro nhiệylpst!

- Ta muốnqfmn kiểvtsjm tra bàgslki thi!

Giang Trầzkuon đpowfi thẳzkuong vàgslko vấnqfmn đpowfhcsy.

Đjlrnãhyzs bịpoje ngưdpyfpojei khi dễszxl đpowfếoygnn nưdpyfckmgc nàgslky, Giang Trầzkuon cũownong khôaibxng cófxtluihz cầzkuon đpowfiệylpsu thấnqfmp.


- Kiểvtsjm tra bàgslki thi? Căochjn cứagdc quy tắgslkc, ba ngàgslky sau mớckmgi cófxtldpyfcsdrch kiểvtsjm tra.

Chấnqfmp sựqtft phụpoit trácsdrch kia, lôaibxng mi nhẹoibp nhàgslkng nhúzfgcc nhítjncch, ngay cảmzld đpowfzkuou cũownong khôaibxng ngẩzfgcng thoácsdrng mộxxpst phácsdrt, thanh âvlbsm lưdpyfpojei biếoygnng, tưdpyf̣a nhưdpyf sắgslkp tắgslkt thởlkiz.

- Hiệylpsn tạqphmi ta muốnqfmn tra!

Giang Trầzkuon thảmzldn nhiêflccn nófxtli.

- Ngưdpyfơgslki cho rằkcytng ngưdpyfơgslki làgslk ai? Ngưdpyfơgslki nófxtli tra liềhcsyn tra? Ngưdpyfơgslki dựqtfta vàgslko cácsdri gìuihz?

- Chỉpbxo bằkcytng cácsdri nàgslky!

azcang bàgslkn tay Giang Trầzkuon xòazcae ra, Kim Bàgslki do Đjlrnôaibxng Phưdpyfơgslkng Lộxxpsc ban xuấnqfmt hiệylpsn.

- Cácsdri gìuihz?

Chấnqfmp sựqtft phụpoit trácsdrch kia vừoygna thấnqfmy vậazcat ấnqfmy, cảmzld ngưdpyfpojei lậazcap tứagdcc thanh tỉpbxonh rấnqfmt nhiềhcsyu, bốnqfmi rốnqfmi đpowfagdcng lêflccn, chậazcat vậazcat khôaibxng chịpojeu nổmdkai.

- Xin ngưdpyfơgslki chờpoje mộxxpst chúzfgct, ta đpowfi thôaibxng bácsdro thưdpyfpbxong cấnqfmp.

fxtl Long Hìuihznh Kim Bàgslki mởlkiz đpowfưdpyfpojeng, ởlkiz Tiềhcsym Long hộxxpsi trưdpyfpojeng, chẳzkuong khácsdrc nàgslko cófxtl thácsdrnh chỉpbxo củlxuga Đjlrnôaibxng Phưdpyfơgslkng Lộxxpsc. Nhữazcang kẻebizgslkm khófxtl dễszxl kia, ởlkiz trưdpyfckmgc mặxvkvt vưdpyfơgslkng quyềhcsyn, hếoygnt thảmzldy biếoygnn thàgslknh phùpoitvlbsn.

Cuốnqfmi cùpoitng, đpowfếoygnn mộxxpst ngưdpyfpojei trung niêflccn phụpoit trácsdrch, tựqtftdpyfng Mãhyzs tổmdkang quảmzldn.

- Giang Tiểvtsju Hầzkuou, căochjn cứagdc quy đpowfpojenh, kiểvtsjm tra bàgslki thi câvlbs̀n ba ngàgslky sau mớckmgi có thêflcc̉. Bấnqfmt quácsdr ngưdpyfơgslki cófxtltjncn vậazcat củlxuga vưdpyfơgslkng thấnqfmt, xácsdrc thựqtftc cófxtl đpowflxugdpyfcsdrch xửxvkvnqfm đpowfxvkvc thùpoit. Nhưdpyf vậazcay đpowfi, ngưdpyfơgslki chờpoje mộxxpst lácsdrt, ta đpowfi triệylpsu tậazcap bàgslki thi cho ngưdpyfơgslki. Mặxvkvt khácsdrc, kiểvtsjm tra bàgslki thi câvlbs̀n chúzfgcng ta tựqtftuihznh giácsdrm sácsdrt. Hiệylpsn tạqphmi, Đjlrnkcgg đpowfqphmi nhâvlbsn củlxuga chúzfgcng ta còazcan chưdpyfa tớckmgi, ngưdpyfơgslki câvlbs̀n chờpoje mộxxpst chúzfgct.


- Khôaibxng cầzkuon chờpoje, Bổmdkan cung tựqtftuihznh giácsdrm sácsdrt.

zfgcc nàgslky, bêflccn ngoàgslki truyềhcsyn đpowfếoygnn mộxxpst thanh âvlbsm thanh thúzfgcy màgslk âvlbsm vang hữazcau lựqtftc.

Quay đpowfzkuou lạqphmi xem, đpowfúzfgcng làgslkvlbsu Ngọkpqkc côaibxng chúzfgca ăochjn mặxvkvc mộxxpst thâvlbsn giácsdrp da, dácsdrng ngưdpyfpojei nófxtlng nảmzldy đpowfếoygnn đpowfvtsj cho ngưdpyfpojei chảmzldy mácsdru mũownoi.

dpyfơgslkng thấnqfmt côaibxng chúzfgca, vưdpyfơgslkng thấnqfmt títjncn vậazcat, thoácsdrng cácsdri xuấnqfmt hiệylpsn tạqphmi Tiềhcsym Long hộxxpsi trưdpyfpojeng, cácsdri nàgslky đpowfvtsj cho khôaibxng khítjnc hiệylpsn trưdpyfpojeng lậazcap tứagdcc cuồvlbsng nhiệylpst.

Ai cũownong biếoygnt, Câvlbsu Ngọkpqkc côaibxng chúzfgca bìuihznh thờpojei làgslk khôaibxng hỏeqmsi đpowfếoygnn sựqtftuihznh Tiềhcsym Long hộxxpsi thửxvkv, chỉpbxo đpowfiềhcsyu khiểvtsjn thoácsdrng mộxxpst phácsdrt, ngẫhdypu nhiêflccn gọkpqki Đjlrnkcgg Nhưdpyf Hảmzldi đpowfếoygnn bácsdro cácsdro màgslk thôaibxi.

Trêflccn danh nghĩkcgga Câvlbsu Ngọkpqkc côaibxng chúzfgca làgslk ngưdpyfpojei tổmdkang phụpoit trácsdrch, cófxtl quyềhcsyn quyếoygnt đpowfpojenh hếoygnt thảmzldy. Nhưdpyfng màgslk, trảmzldi qua thờpojei gian dàgslki, đpowfhcsyu làgslk Đjlrnkcgg Nhưdpyf Hảmzldi phụpoit trácsdrch nhữazcang sựqtftuihznh nàgslky, nófxtli Đjlrnkcgg Nhưdpyf Hảmzldi mộxxpst tay che trờpojei, cũownong khôaibxng ngoa.

Chỉpbxogslk, tấnqfmt cảmzld mọkpqki ngưdpyfpojei khôaibxng nghĩkcgg tớckmgi, Câvlbsu Ngọkpqkc côaibxng chúzfgca gầzkuon đpowfâvlbsy khôaibxng hỏeqmsi qua chítjncnh sựqtft, hôaibxm nay rõlxuggslkng tựqtftuihznh giácsdrvlbsm.

- Nhưdpyf thếoygngslko? Ta thâvlbsn làgslk ngưdpyfpojei tổmdkang phụpoit trácsdrch đpowfylps nhấnqfmt, cũownong khôaibxng cófxtldpyfcsdrch quyếoygnt đpowfpojenh sựqtftuihznh Tiềhcsym Long hộxxpsi thửxvkv sao?

Sắgslkc mặxvkvt củlxuga Câvlbsu Ngọkpqkc côaibxng chúzfgca phácsdrt lạqphmnh.

hyzs tổmdkang quảmzldn kia trácsdrn chảmzldy mồvlbsaibxi, ngay cảmzldaibx hấnqfmp cũownong khôaibxng dácsdrm, lậazcap tứagdcc đpowfi lấnqfmy bàgslki thi củlxuga Giang Trầzkuon.

Chưdpyfơgslkng trìuihznh mộxxpst bưdpyfckmgc mộxxpst bưdpyfckmgc, cuốnqfmi cùpoitng nhấnqfmt, bốnqfmn bàgslki thi đpowfưdpyfpbxoc mởlkiz ra, ởlkizdpyfckmgi mấnqfmy nhâvlbsn sĩkcgg chấnqfmm bàgslki thi chứagdcng kiếoygnn, bắgslkt đpowfzkuou kiểvtsjm tra bàgslki thi.

- Đjlrnâvlbsy khôaibxng phảmzldi bàgslki thi củlxuga ta!

Giang Trầzkuon liếoygnc nhìuihzn, liềhcsyn cưdpyfpojei lạqphmnh lắgslkc đpowfzkuou.


hyzs tổmdkang quảmzldn đpowfem ácsdrnh mắgslkt nhìuihzn vềhcsy phítjnca mấnqfmy ngưdpyfpojei phụpoit trácsdrch chấnqfmm bàgslki thi, hỏeqmsi:

- Đjlrnácsdrp đpowfhcsy quyểvtsjn trụpoitc nàgslky, làgslkcsdrc ngưdpyfơgslki chấnqfmm. Cácsdrc ngưdpyfơgslki tớckmgi nhìuihzn xem, Giang Trầzkuon giao bàgslki thi, cófxtl phảmzldi nhữazcang thứagdcgslky hay khôaibxng.

Mấnqfmy ngưdpyfpojei phụpoit trácsdrch từoygnng cácsdri xem qua, đpowfhcsyu nófxtli:

- Chúzfgcng ta phêflcc chữazcaa, xácsdrc thựqtftc làgslk nhữazcang quyểvtsjn trụpoitc nàgslky. Cácsdrc ngưdpyfơgslki xem nhữazcang đpowfácsdrp đpowfhcsygslky, sai khôaibxng chịpojeu nổmdkai, nófxtli khôaibxng đpowfúzfgcng đpowfhcsy, đpowfácsdrp lung tung. Loạqphmi bàgslki thi nàgslky, chúzfgcng ta thậazcat sựqtft khôaibxng cácsdrch nàgslko cho hắgslkn thôaibxng qua.

Tấnqfmt cảmzld ngưdpyfpojei phụpoit trácsdrch, sởlkizkcgg đpowfưdpyfpbxoc tuyểvtsjn đpowfếoygnn chấnqfmm bàgslki thi, tựqtft nhiêflccn làgslk bởlkizi vìuihz bọkpqkn họkpqkfxtl quyềhcsyn uy, cófxtl tiếoygnt thácsdro, cho ngưdpyfpojei tin phụpoitc.

Bọkpqkn hắgslkn nófxtli nhưdpyf vậazcay, ngưdpyfpojei vâvlbsy xem ýnqfm niệylpsm đpowfzkuou tiêflccn làgslk, giảmzldi bàgslki thi củlxuga Giang Trầzkuon xácsdrc thựqtftc rấnqfmt tệylps.

vlbsu Ngọkpqkc côaibxng chúzfgca mắgslkt phưdpyfpbxong khẽzkuo đpowfxxpsng, nhìuihzn vềhcsy phítjnca Giang Trầzkuon.

- Ngưdpyfơgslki đpowfoygnng nhìuihzn ta, loạqphmi giảmzldi bàgslki thi ngu ngốnqfmc nàgslky, khẳzkuong đpowfpojenh khôaibxng phảmzldi từoygn ta tay. Ngưdpyfơgslki làgslk ngưdpyfpojei tổmdkang phụpoit trácsdrch Tiềhcsym Long hộxxpsi thửxvkv, ngưdpyfơgslki tớckmgi xửxvkvnqfm.

Trong nộxxpsi tâvlbsm Câvlbsu Ngọkpqkc côaibxng chúzfgca thầzkuom cắgslkm răochjng, thầzkuom nghĩkcgg tiểvtsju tửxvkv ngưdpyfơgslki nófxtli chúzfgct lờpojei hữazcau ítjncch sẽzkuo chếoygnt sao? Hơgslki chúzfgct chuyểvtsjn hưdpyfckmgng thoácsdrng mộxxpst phácsdrt, đpowfem sựqtftuihznh náo lớckmgn, việylpsc nàgslky mớckmgi cófxtl chỗkcgg trốnqfmng cứagdcu vãhyzsn.

- Việylpsc nàgslky, đpowfhcsyu cófxtlcsdrc loạqphmi thuyếoygnt phácsdrp. Ta vớckmgi tưdpyfcsdrch ngưdpyfpojei phụpoit trácsdrch, khôaibxng thểvtsj thiêflccn vịpoje bấnqfmt luậazcan bêflccn nàgslko. Khôaibxng bằkcytng nhưdpyf vậazcay, hiệylpsn trưdpyfpojeng đpowfvtsj cho Giang Trầzkuon khảmzldo hạqphmch mộxxpst lầzkuon?

vlbsu Ngọkpqkc côaibxng chúzfgca nghĩkcgg ra mộxxpst phưdpyfơgslkng ácsdrn ổmdkan thỏeqmsa.

Tấnqfmt cảmzld ngưdpyfpojei phụpoit trácsdrch đpowfhcsyu khôaibxng sao cảmzld, cùpoitng lắgslkm thìuihz lạqphmi duyệylpst mộxxpst lầzkuon.

Nhưdpyfng màgslk, cófxtl ngưdpyfpojei lạqphmi khôaibxng đpowfácsdrp ứagdcng.

- Côaibxng chúzfgca, việylpsc nàgslky vạqphmn lầzkuon khôaibxng đpowfưdpyfpbxoc. Tổmdka chếoygn quy đpowfpojenh, hếoygnt hạqphmn kỳvlbs thoácsdrng qua, khảmzldo hạqphmch khôaibxng qua, tuyệylpst đpowfnqfmi khôaibxng thểvtsj thi lạqphmi. Côaibxng chúzfgca thâvlbsn làgslk ngưdpyfpojei tổmdkang phụpoit trácsdrch, lạqphmi làgslkaibxng chúzfgca vưdpyfơgslkng thấnqfmt, hácsdr có thêflcc̉ vìuihz mộxxpst chưdpyf hầzkuou truyềhcsyn nhâvlbsn nho nhỏeqms, màgslk hủlxugy bỏeqms phácsdrp chếoygn tổmdkaaibxng?

Đjlrnkcgg Nhưdpyf Hảmzldi đpowfưdpyfpbxoc xưdpyfng còazcan chưdpyfa tớckmgi kia, giờpoje phúzfgct nàgslky lạqphmi kịpojep thờpojei xuấnqfmt hiệylpsn.

- Đjlrnkcgg Nhưdpyf Hảmzldi...

Giang Trầzkuon chứagdcng kiếoygnn Đjlrnkcgg Nhưdpyf Hảmzldi, ẩzfgcn ẩzfgcn liềhcsyn suy đpowfcsdrn ra cácsdri gìuihz.

- Giang Trầzkuon, ngưdpyfơgslki xem kỷeqms luậazcat nhưdpyf khôaibxng, đpowfqphmi nácsdro Tiềhcsym Long hộxxpsi trưdpyfpojeng, tộxxpsi ácsdrc tàgslky trờpojei.

- Phácsdrdpyf quy củlxug, mêflcc hoặxvkvc côaibxng chúzfgca, mưdpyfu đpowfvlbs phếoygn tổmdkaaibxng chi phácsdrp, làgslk tộxxpsi phảmzldn nghịpojech!

- Ngưdpyfơgslki mộxxpst chưdpyf hầzkuou truyềhcsyn nhâvlbsn nho nhỏeqms, sao dácsdrm lớckmgn mậazcat nhưdpyf thếoygn?

Đjlrnkcgg Nhưdpyf Hảmzldi mộxxpst câvlbsu đpowfófxtln lấnqfmy mộxxpst câvlbsu phun tớckmgi, chụpoitp mũownodpyfckmgng trêflccn đpowfzkuou Giang Trầzkuon khấnqfmu trừoygn.

gslk hồvlbs, cácsdri mũownoi củlxuga hắgslkn sắgslkp tiếoygnn đpowfếoygnn trưdpyfckmgc mặxvkvt Giang Trầzkuon rồvlbsi.

zfgcc nàgslky, mộxxpst màgslkn khôaibxng thểvtsjdpyflkizng tưdpyfpbxong nổmdkai đpowfãhyzs xảmzldy ra!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.