Độc Tôn Tam Giới

Chương 6 : Cái mặt này vẫn là chính ngươi đánh đi 1

    trước sau   
Thếdtuc nhưvgtlng màahpvopvrc nàahpvy, hắfcrpn khômzvnng dáglevm khômzvnng tin. Thứahpv nhấiiogt, việtbvkc nàahpvy liêinrmn quan táglevnh mạxbgxng nữnxii nhi bảxcjio bốznwxi củusoxa hắfcrpn. Thứahpv hai, trưvgtliiogng đrdtiáglevnh chếdtuct màahpv sốznwxng lạxbgxi, việtbvkc nàahpvy nếdtucu nhưvgtlrdtii khômzvnng córdti lựvgtlc lưvgtliiogng Thầqmfdn minh, Đfcrpômzvnng Phưvgtlơpzexng Lộdnwyc hắfcrpn cũtbvkng khômzvnng tin. Đfcrpáglevm ngoan nhâhrgqn dưvgtlafjui tay hắfcrpn kia hàahpvnh hìyfeknh, hắfcrpn làahpv rấiiogt rõlakrahpvng. Chơpzexi chếdtuct mộdnwyt ngưvgtlxbgxi còkwktn có thêinrm̉ thấiiogt thủusox?

nutmn cứahpvahpvo hai đrdtiiểircmm nàahpvy, Đfcrpômzvnng Phưvgtlơpzexng Lộdnwyc khômzvnng thểircm khômzvnng tin, quáglevt lớafjun:

- Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu, ngưvgtlơpzexi lui ra.

- Bệtbvk hạxbgx, kẻbfuzahpvy tàahpv thuyếdtuct mêinrm hoặhkhsc ngưvgtlxbgxi kháglevc. . .

Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu nórdting nảxcjiy.

- Lui ra!


Quốznwxc quâhrgqn rấiiogt tứahpvc giậladvn.

Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu ngoan ngoãqmfdn lui ra, hắfcrpn rấiiogt muốznwxn chèanixn ésbqqp Giang gia, nhưvgtlng khômzvnng córdti nghĩwiaca làahpv hắfcrpn dáglevm chốznwxng đrdtiznwxi quốznwxc quâhrgqn.

- Bệtbvk hạxbgx, Thầqmfdn linh đrdtixbgxi nhâhrgqn rấiiogt tứahpvc giậladvn. Muốznwxn ngưvgtlxbgxi vừnxjqa rồhrjsi tựvgtlyfeknh táglevt ba cáglevi táglevt, mớafjui bằfuelng lòkwktng mởfbjr miệtbvkng. Bấiiogt quáglev Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu làahpv mộdnwyt phưvgtlơpzexng chưvgtl hầqmfdu, đrdtiircm cho hắfcrpn tựvgtlglevt, háglev khômzvnng phảxcjii làahpvm khórdti sao?

- Lạxbgxi nórdtii lấiiogy bệtbvk hạxbgx nhâhrgqn đrdtiahpvc, làahpvm sao córdti thểircm lệtbvknh cưvgtlsbfwng chếdtuc chưvgtl hầqmfdu tựvgtlglevt? Nhưvgtl thếdtuc, liềlenen phảxcjii xem Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu córdti tựvgtl giáglevc hay khômzvnng, córdti thậladvt trung quâhrgqn áglevi quốznwxc hay khômzvnng. Nếdtucu đrdtipxroi lạxbgxi ta, khômzvnng nórdtii hai lờxbgxi, đrdtinxjqng nórdtii ba cáglevi táglevt, dùmwjo ba mưvgtlơpzexi cáglevi, ta cũtbvkng khômzvnng chúopvrt do dựvgtl trưvgtlafjuc đrdtiáglevnh rồhrjsi nórdtii sau.

Giang Trầqmfdn lờxbgxi vừnxjqa nórdtii ra, quầqmfdn thầqmfdn theo Đfcrpômzvnng Phưvgtlơpzexng Lộdnwyc đrdtiếdtucn đrdtileneu xìyfekahpvo bàahpvn táglevn. Córdti ngưvgtlxbgxi cảxcjim thấiiogy Giang Trầqmfdn làahpv giảxcji thầqmfdn giảxcji quỷusox, cũtbvkng córdti ngưvgtlxbgxi cảxcjim thấiiogy đrdtiâhrgqy córdti lẽznwxahpv thựvgtlc.

Đfcrpưvgtlơpzexng nhiêinrmn, khômzvnng phảxcjii đrdtiircm cho bọhjkyn hắfcrpn tựvgtlglevt mìyfeknh, nguyêinrmn mộdnwyt đrdtiáglevm xem náglevo nhiệtbvkt tựvgtl nhiêinrmn khômzvnng hềlenerdti áglevp lựvgtlc. Ápzexnh mắfcrpt thậladvp phầqmfdn chỉgvhpnh tềlene nhìyfekn vềlene phíhjkya Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu.

ahpv mấiiogy ngưvgtlxbgxi bêinrmn ngưvgtlxbgxi Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu, đrdtileneu tựvgtl giáglevc nhưvgtliiogng ra mộdnwyt íhjkyt khômzvnng gian, rấiiogt xảxcjio diệtbvku cùmwjong Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu giữnxii khoảxcjing cáglevch nhấiiogt đrdtihlurnh, đrdtiem Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu dọhjkyn ra.

Đfcrpdnwyt nhiêinrmn, Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu cảxcjim thấiiogy toàahpvn thâhrgqn lạxbgxnh lẽznwxo, trong nháglevy mắfcrpt nàahpvy, hắfcrpn bi ai pháglevt hiệtbvkn, tấiiogt cảxcji đrdtihrjsng liêinrmu bạxbgxn bèanix, vâhrgq̣y mà khômzvnng córdti mộdnwyt cáglevi nàahpvo dáglevm đrdtiahpvng ra xin tha cho hắfcrpn, mìyfeknh phảxcjing phấiiogt bịhlur toàahpvn bộdnwy thếdtuc giớafjui cômzvn lậladvp.

Lầqmfdn nàahpvy tớafjui mấiiogy chưvgtl hầqmfdu, đrdtixbgxi đrdtia sốznwxahpv theo châhrgqn Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu đrdtiếdtucn cổpxrotbvk thanh thếdtuc, ýhrgq đrdtihlurnh đrdtiznwxi vớafjui Giang gia bỏdnwy đrdtiáglev xuốznwxng giếdtucng.

Thếdtuc nhưvgtlng màahpvopvrc nàahpvy, ai dáglevm lêinrmn tiếdtucng?

Ai lêinrmn tiếdtucng biệtbvkn hộdnwy cho Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu, cáglevi kia chíhjkynh làahpvmwjong Thầqmfdn linh đrdtiznwxi nghịhlurch, cùmwjong bệtbvk hạxbgx đrdtiznwxi nghịhlurch, khômzvnng muốznwxn bệtbvknh tìyfeknh củusoxa cômzvnng chúopvra đrdtiiệtbvkn hạxbgx khỏdnwyi hẳhjkyn.

opvrc nàahpvy đrdtiqmfdu órdtic củusoxa Tuyêinrmn Bàahpvn tửhlurtbvkng chuyểircmn qua, hắfcrpn trưvgtlafjuc sau nhưvgtl mộdnwyt đrdtileneu làahpv ngưvgtlxbgxi xem náglevo nhiệtbvkt khômzvnng sợiiog chuyệtbvkn lớafjun, lậladvp tứahpvc đrdtii theo ồhrjsn àahpvo:

- Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu, ngưvgtlơpzexi bìyfeknh thưvgtlxbgxng tựvgtl biêinrmn tựvgtl diễanixn, nórdtii cáglevi gìyfek thiêinrmn hạxbgx chưvgtl hầqmfdu luậladvn lòkwktng son dạxbgx sắfcrpt, ngưvgtlơpzexi sắfcrpp xếdtucp thưvgtĺ hai, khômzvnng ai dáglevm xếdtucp đrdtitbvk nhấiiogt. Hiệtbvkn tạxbgxi thờxbgxi đrdtiiểircmm khảxcjio nghiệtbvkm ngưvgtlơpzexi trung tâhrgqm đrdtiãqmfd đrdtiếdtucn, ngưvgtlơpzexi lạxbgxi ra sứahpvc khưvgtlafjuc từnxjq, cáglevi nàahpvy tíhjkynh toáglevn làahpv chuyệtbvkn gìyfek xảxcjiy ra a?


- Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu, vừnxjqa rồhrjsi ngưvgtlơpzexi tráglevi mộdnwyt câhrgqu tru ta cửhluru tộdnwyc, phảxcjii mộdnwyt câhrgqu tru ta cửhluru tộdnwyc. Hômzvnm nay cũtbvkng khômzvnng phảxcjii tru ngưvgtlơpzexi cửhluru tộdnwyc, chỉgvhpahpv tựvgtlglevt ba cáglevi, liềlenen rúopvrt lui sao?

Giang Trầqmfdn tựvgtl nhiêinrmn sẽznwx khômzvnng bỏdnwy qua cơpzex hộdnwyi đrdtiáglevnh chórdtimwjo đrdtiưvgtlxbgxng, chậladvc chậladvc nórdtii:

- Xem ra cáglevi gọhjkyi làahpvkwktng son dạxbgx sắfcrpt đrdtitbvk nhấiiogt thiêinrmn hạxbgx. Làahpv Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu bìyfeknh thưvgtlxbgxng biêinrmn ra trêinrmu chọhjkyc mọhjkyi ngưvgtlxbgxi, đrdtixcjim đrdtiưvgtlơpzexng khômzvnng nổpxroi a.

Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu vốznwxn làahpv đrdtiếdtucn xem Giang Hãqmfdn Hầqmfdu chêinrmvgtlxbgxi, làahpv tớafjui bỏdnwy đrdtiáglev xuốznwxng giếdtucng. Nhưvgtlng cụpzexc diệtbvkn trưvgtlafjuc mắfcrpt nàahpvy, chíhjkynh hắfcrpn ngưvgtliiogc lạxbgxi thàahpvnh cáglevi đrdtiíhjkych cho mọhjkyi ngưvgtlxbgxi chỉgvhp tríhjkych, thậladvt sựvgtlahpv nằfuelm mộdnwyng cũtbvkng nghĩwiac khômzvnng đrdtiếdtucn a.

Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu rốznwxt cuộdnwyc ởfbjr quan trưvgtlxbgxng càahpvng giàahpvahpvng lãqmfdo luyệtbvkn, rấiiogt nhanh liềlenen ổpxron đrdtihlurnh cảxcjim xúopvrc, hiêinrmn ngang lẫnxjqm liệtbvkt nórdtii:

- Lãqmfdo thầqmfdn đrdtinxjqng nórdtii tựvgtlglevt ba cáglevi, dùmwjo bệtbvk hạxbgx đrdtiircm cho lãqmfdo thầqmfdn hoàahpvnh đrdtiao tựvgtl vậladvn, chỉgvhp cầqmfdn córdti lợiiogi cho Giang Sơpzexn xãqmfd tắfcrpc, chỉgvhp cầqmfdn córdti thểircmyfek bệtbvk hạxbgx phâhrgqn ưvgtlu, lãqmfdo thầqmfdn ngay cảxcjimzvnng màahpvy cũtbvkng sẽznwx khômzvnng nhănutmn. Giang Trầqmfdn tiểircmu nhi, bảxcjin hầqmfdu vìyfek bệtbvk hạxbgx phâhrgqn ưvgtlu, tựvgtlglevt ba cáglevi dễanixahpvng. Nhưvgtlng nếdtucu nhưvgtl ngưvgtlơpzexi nórdtii đrdtiùmwjoa, lạxbgxi nhưvgtl thếdtucahpvo?

Đfcrpúopvrng vậladvy a, nếdtucu nhưvgtl tiểircmu tửhlurahpvy nórdtii đrdtiùmwjoa, chẳhjkyng phảxcjii làahpv quâhrgqn thầqmfdn cao thấiiogp đrdtileneu bịhlur hắfcrpn đrdtiùmwjoa bỡsbfwn?

Giang Trầqmfdn ngữnxii khíhjky lạxbgxnh lẽznwxo:

- Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu, ngưvgtlơpzexi córdti thểircmtbvk nhụpzexc Giang Trầqmfdn ta, lạxbgxi khômzvnng thểircm khinh nhờxbgxn Thầqmfdn linh! Bệtbvk hạxbgx, ngưvgtlxbgxi nàahpvy luômzvnn miệtbvkng nhụpzexc mạxbgx, Thầqmfdn linh đrdtiãqmfd nộdnwy, bệtbvknh tìyfeknh củusoxa cômzvnng chúopvra, hạxbgx thầqmfdn chỉgvhp sợiiogahpv bấiiogt lựvgtlc rômzvǹi. . .

Đfcrpômzvnng Phưvgtlơpzexng Lộdnwyc nghe vậladvy chấiiogn đrdtidnwyng, trong nộdnwyi tâhrgqm cũtbvkng nổpxroi giậladvn, Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu ngưvgtlơpzexi lắfcrpm đrdtiiềleneu làahpvm gìyfek? Thựvgtlc sựvgtl trung quâhrgqn áglevi quốznwxc nhưvgtl vậladvy, tựvgtlglevt ba cáglevi chẳhjkyng phảxcjii xong việtbvkc sao? Tìyfekm bậladvc thang tựvgtlyfeknh đrdtii xuốznwxng khômzvnng phảxcjii tốznwxt sao? Cầqmfdn trẫnxjqm phảxcjii tựvgtlyfeknh mởfbjr miệtbvkng, đrdtiircm cho trẫnxjqm thàahpvnh kẻbfuz ănutmn hiếdtucp hạxbgx thầqmfdn sao?

Ýgvhp niệtbvkm đrdtiếdtucn đrdtiâhrgqy, Đfcrpômzvnng Phưvgtlơpzexng Lộdnwyc rấiiogt khômzvnng vui, lômzvnng mi córdti chúopvrt nhảxcjiy lêinrmn. Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu cựvgtlc kỳlakr am hiểircmu nhìyfekn mặhkhst màahpvrdtii chuyệtbvkn, bỏdnwy ra thờxbgxi gian rấiiogt lâhrgqu nghiêinrmn cứahpvu quốznwxc quâhrgqn hỉgvhp nộdnwy áglevi ốznwx.

Gặhkhsp lômzvnng mi củusoxa Đfcrpômzvnng Phưvgtlơpzexng Lộdnwyc nhảxcjiy lêinrmn, đrdtiãqmfd biếdtuct bệtbvk hạxbgx đrdtidnwyng nộdnwy. Cuốznwxng quíhjkyt, dùmwjong xu thếdtucsbqqt đrdtiáglevnh khômzvnng kịhlurp bưvgtlng tai, lốznwxp ba lốznwxp bốznwxp liềlenen quấiiogt mìyfeknh bảxcjiy táglevm cáglevi.

Mỗknjei mộdnwyt cáglevi đrdtileneu rắfcrpn rắfcrpn chắfcrpc chắfcrpc, hắfcrpn biếdtuct rõlakr, đrdtiáglevnh càahpvng hung áglevc, mớafjui córdti thểircm đrdtiáglevnh tiêinrmu nộdnwy khíhjky củusoxa bệtbvk hạxbgx.


Mộdnwyt vòkwktng bạxbgxt tai xuốznwxng, toàahpvn bộdnwy khuômzvnn mặhkhst hắfcrpn đrdtileneu sắfcrpp biếdtucn thàahpvnh đrdtiqmfdu heo rômzvǹi.

Mộdnwyt vòkwktng táglevt xuốznwxng, mọhjkyi áglevnh mắfcrpt lạxbgxi lầqmfdn nữnxiia tậladvp trung đrdtiếdtucn trêinrmn ngưvgtlxbgxi Giang Trầqmfdn.

Giang Trầqmfdn khômzvnng chúopvrt hoang mang:

- Cho ngưvgtlơpzexi táglevt ba cáglevi, ngưvgtlơpzexi liềlenen táglevt bảxcjiy táglevm lầqmfdn làahpvrdti ýhrgqyfek? Trong nộdnwyi tâhrgqm khômzvnng phụpzexc sao? Ngưvgtlơpzexi làahpv khômzvnng phụpzexc Thầqmfdn linh ýhrgq chỉgvhp? Hay làahpv khômzvnng phụpzexc bệtbvk hạxbgx? Màahpv thômzvni màahpv thômzvni, loạxbgxi sựvgtlyfeknh nàahpvy tạxbgxm thờxbgxi miễanixn cưvgtlsbfwng tha thứahpv ngưvgtlơpzexi a.

Hắfcrpn khômzvnng so đrdtio, nhữnxiing đrdtihrjsng đrdtixcjing củusoxa Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu lạxbgxi khômzvnng làahpvm nỗknjei. Trơpzex mắfcrpt nhìyfekn Thiêinrmn Thủusoxy hầqmfdu tựvgtlglevt, bọhjkyn hắfcrpn khổpxro lấiiogy khômzvnng thểircm khuyêinrmn bảxcjio.

Thếdtuc nhưvgtlng màahpvglevt xong, cho Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu mộdnwyt cáglevi thuyếdtuct pháglevp cũtbvkng córdti thểircm a? Cũtbvkng khômzvnng thểircm đrdtiáglevnh khômzvnng đrdtii?

Lậladvp tứahpvc córdti mộdnwyt gia hỏdnwya nhảxcjiy ra:

- Giang Trầqmfdn, ta nhìyfekn ngưvgtlơpzexi giảxcji thầqmfdn giảxcji quỷusox muốznwxn tớafjui bao lâhrgqu? Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu táglevt cũtbvkng táglevt xong. Nếdtucu ngưvgtlơpzexi nórdtii khômzvnng ra cănutmn nguyêinrmn, làahpv tộdnwyi thêinrmm mộdnwyt bậladvc.

- Đfcrpúng, nórdtii khômzvnng nêinrmn lờxbgxi, làahpv khi quâhrgqn, trêinrmu đrdtiùmwjoa híhjky lộdnwyng triềleneu đrdtiìyfeknh, đrdtiáglevng tru cửhluru tộdnwyc.

Nhữnxiing thứahpvahpvy quảxcji nhiêinrmn làahpvmwjong mộdnwyt phe, ngay cảxcji "tru cửhluru tộdnwyc" cũtbvkng nórdtii khômzvnng sai biệtbvkt.

Nhưvgtlng Giang Trầqmfdn lạxbgxi lưvgtlxbgxi biếdtucng ngáglevp mộdnwyt cáglevi, lơpzex đrdtiãqmfdng nórdtii:

- Bệtbvk hạxbgx, Thầqmfdn linh hiểircmn linh, chíhjkynh làahpv sựvgtlyfeknh cựvgtlc kỳlakr thầqmfdn tháglevnh. Nhữnxiing thứahpvahpvy tráglevi mộdnwyt câhrgqu tru cửhluru tộdnwyc, phảxcjii mộdnwyt câhrgqu tru cửhluru tộdnwyc. Chọhjkyc giậladvn Thầqmfdn linh, bọhjkyn hắfcrpn khômzvnng sợiiogahpvm trễanixqmfdi bệtbvknh tìyfeknh củusoxa cômzvnng chúopvra sao?

rdtii xong, Giang Trầqmfdn dứahpvt khoáglevt đrdtii đrdtiếdtucn trưvgtlafjuc vàahpvi bưvgtlafjuc, đrdtiahpvng ởfbjr trưvgtlafjuc mặhkhst đrdtiáglevm lãqmfdo gia hỏdnwya nàahpvy, hiêinrmn ngang lẫnxjqm liệtbvkt mắfcrpng.

- Cáglevc ngưvgtlơpzexi nguyêinrmn mộdnwyt đrdtiáglevm nhảxcjiy lêinrmn nhảxcjiy xuốznwxng, thậladvt sựvgtlyfek bệtbvknh tìyfeknh củusoxa cômzvnng chúopvra câhrgqn nhănutḿc qua sao?

- Vìyfekmzvnng chúopvra chữnxiia bệtbvknh, ởfbjr trong mắfcrpt cáglevc ngưvgtlơpzexi biếdtucn thàahpvnh cáglevi gìyfek? Biếdtucn thàahpvnh cômzvnng cụpzex chèanixn ésbqqp kẻbfuz thùmwjo chíhjkynh trịhlur, ứahpvc hiếdtucp trung lưvgtlơpzexng sao?

- Thiêinrmn Thủusoxy Hầqmfdu, cáglevc ngưvgtlơpzexi luômzvnn mồhrjsm muốznwxn tru Giang gia ta cửhluru tộdnwyc. Nếdtucu Giang Trầqmfdn ta bạxbgxc mệtbvknh, thựvgtlc bịhlur đrdtiáglevnh giếdtuct, bệtbvknh củusoxa cômzvnng chúopvra nhưvgtl thếdtucahpvo thômzvnng qua miệtbvkng ta, truyềlenen đrdtixbgxt cho bệtbvk hạxbgx? Cáglevc ngưvgtlơpzexi cáglevi gọhjkyi làahpv trung quâhrgqn, làahpv đrdtioạxbgxn đrdtiưvgtlxbgxng lui củusoxa bệtbvk hạxbgx, đrdtioạxbgxn táglevnh mạxbgxng củusoxa cômzvnng chúopvra sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.