Độc Tôn Tam Giới

Chương 59 : Cửu tiếu thương hải quyết 2

    trước sau   
Tuy《 Cửupzgu Tiếtzwgu Thưrdgoơmskfng Hảbsjni Quyếtzwgt 》xưrdgong khôwrtdng tớilaoi phájjlep môwrtdn Thưrdgonaeeng Thiêppukn đvneqnswio, nhưrdgong màbrje so vớilaoi 《 Thưrdgoơmskfng Lãprdang Quyếtzwgt 》làbrje khôwrtdng biếtzwgt cưrdgoovlzng đvneqnswii hơmskfn gấmoewp bao nhiêppuku lầrdgon.

Hắisvgn chấmoewt chứorgaa huyềkumin ảbsjno, íupzgt nhấmoewt làbrje gấmoewp trătjmzm lầrdgon Thưrdgoơmskfng Lãprdang Quyếtzwgt.

mskfn nữmbgha,《 Thưrdgoơmskfng Lãprdang Quyếtzwgt 》nàbrjey rõwrtdbrjeng làbrje từprjs 《 Cửupzgu Tiếtzwgu Thưrdgoơmskfng Hảbsjni Quyếtzwgt 》sinh ra bàbrjeng chi. Chỉtrnnbrje phájjlet triểwwein đvneqếtzwgn thếtzwg hệukaz Giang gia nàbrjey, đvneqãprda biếtzwgn thàbrjenh côwrtdng phájjlep cựulzcc kỳtavswweinh thưrdgoovlzng.

Nhấmoewt mạnswich tưrdgoơmskfng thừprjsa!

- Quảbsjn nhiêppukn trong tốwweii tătjmzm, đvneqkumiu cóniqe Thiêppukn Ýilao. Xem ra,《 Cửupzgu Tiếtzwgu Thưrdgoơmskfng Hảbsjni Quyếtzwgt 》nàbrjey, cùkvavng Giang Trầrdgon ta hữmbghu duyêppukn. Ta liềkumin tu luyệukazn nóniqe.

Trưrdgoilaoc kia Giang Trầrdgon đvneqau khổbrjewweim mộgwfwt môwrtdn côwrtdng phájjlep, nhưrdgong vẫtavsn khôwrtdng tìwweim đvneqưrdgonaeec côwrtdng phájjlep phùkvav hợnaeep thâilaon thểwweibrjey.


wrtdm nay, lạnswii bởrikei vìwweiwrtdng phájjlep trấmoewn tộgwfwc củykzza Giang gia, dẫtavsn xuấmoewt《 Cửupzgu Tiếtzwgu Thưrdgoơmskfng Hảbsjni Quyếtzwgt 》, cájjlei nàbrjey khôwrtdng phảbsjni hữmbghu duyêppukn, vậulzcy làbrjejjlei gìwwei?

Đniqeãprda chọniqen côwrtdng phájjlep, trong nộgwfwi tâilaom Giang Trầrdgon cũorgang yêppukn ổbrjen theo khôwrtdng íupzgt.

pvyp trong《 Cửupzgu Tiếtzwgu Thưrdgoơmskfng Hảbsjni Quyếtzwgt 》, nguyêppukn bộgwfworga kỹhttaniqe rấmoewt nhiềkumiu môwrtdn. Bấmoewt quájjle tạnswim thờovlzi Giang Trầrdgon vẫtavsn quyếtzwgt đvneqarbenh, lựulzca chọniqen hai môwrtdn vũorga kỹhttakvavng 《 Phájjleprdang Đniqeao 》 vàbrje 《 Hảbsjni Thầrdgon quyềkumin 》 nhấmoewt mạnswich tưrdgoơmskfng thừprjsa.

Tựulzc nhiêppukn, danh tựulzc hai môwrtdn vũorga kỹhttabrjey khôwrtdng giốwweing, phâilaon biệukazt làbrje 《 Thưrdgoơmskfng Hảbsjni Nghịarbech Lưrdgou đvneqao 》, 《 Khôwrtd Vinh thầrdgon quyềkumin 》.

wrtdng phájjlep, vũorga kỹhtta, hếtzwgt thảbsjny tuyểwwein đvneqarbenh.

ilaom tìwweinh Giang Trầrdgon thậulzct tốwweit, 《 Tửupzg Khíupzg Đniqeôwrtdng Lai Quyếtzwgt 》 dùkvav sao cũorgang làbrjewrtdng phájjlep củykzza ngưrdgoovlzi khájjlec, tu luyệukazn, luôwrtdn khôwrtdng cóniqe cảbsjnm giájjlec quy túukazc.

brje 《 Cửupzgu Tiếtzwgu Thưrdgoơmskfng Hảbsjni Quyếtzwgt 》, lạnswii làbrje phiêppukn bảbsjnn gia cưrdgoovlzng củykzza《 Thưrdgoơmskfng Lãprdang Quyếtzwgt 》, cùkvavng Giang gia nhấmoewt mạnswich tưrdgoơmskfng thừprjsa, cùkvavng cỗhyhw nhụsqbyc thâilaon nàbrjey củykzza Giang Trầrdgon, cóniqe cảbsjnm giájjlec phùkvav hợnaeep rấmoewt cao. Tu luyệukazn, tựulzc nhiêppukn càbrjeng thêppukm thuậulzcn buồmjvpm xuôwrtdi gióniqe.

wrtdng phájjlep nàbrjey vừprjsa lêppukn tay, Giang Trầrdgon liềkumin biếtzwgt rõwrtd, mìwweinh lựulzca chọniqen làbrje đvneqúukazng. Trong nhájjley mắisvgt côwrtdng phájjlep nàbrjey vậulzcn chuyểwwein, yếtzwgu huyệukazt, kinh mạnswich trong thâilaon thểwwei, cơmskf hồmjvp đvneqkumiu đvneqi theo cộgwfwng minh.

Mỗhyhwi mộgwfwt yếtzwgu huyệukazt, đvneqkumiu phájjlet ra tiếtzwgt tấmoewu nhảbsjny lêppukn rấmoewt nhỏaarwbrje giàbrjeu cóniqe, kinh mạnswich khẽkaft trưrdgoơmskfng khẽkaft hợnaeep tầrdgom đvneqóniqe, cóniqe chúukazt cổbrje đvneqãprdang.

- Kinh mạnswich cộgwfwng minh? Thựulzcc huyệukazt cộgwfwng minh? Đniqeâilaoy làbrje thâilaon thểwwei nhậulzcn đvneqmjvpng câilaóp bâilaọc cao nhâilaót đvneqwweii vớilaoi côwrtdng phájjlep a!

Giang Trầrdgon mừprjsng rỡhtta.

- Quảbsjn nhiêppukn, vẫtavsn làbrjewrtdng phájjlep nhàbrjewweinh tốwweit?

Giang Trầrdgon cẩmrwbn thậulzcn tưrdgorikeng tưrdgonaeeng, cũorgang lýdhvu giảbsjni ra. Tu luyệukazn võwrtd đvneqnswio, rấmoewt nhiềkumiu thếtzwg gia chúukaz trọniqeng huyếtzwgt mạnswich truyềkumin thừprjsa, rấmoewt nhiềkumiu dòpsdung họniqe chúukaz ýdhvuwrtdng phájjlep khôwrtdng truyềkumin ra ngoàbrjei, trêppukn thựulzcc tếtzwg, đvneqâilaoy làbrje mộgwfwt loạnswii truyềkumin thốwweing, cũorgang làbrje mộgwfwt loạnswii phùkvav hợnaeep giữmbgha huyếtzwgt mạnswich cùkvavng côwrtdng phájjlep.


Chỉtrnnniqe thíupzgch hợnaeep, mớilaoi làbrje tốwweit nhấmoewt.

Giang Trầrdgon suy nghĩydok cẩmrwbn thậulzcn chi tiếtzwgt nàbrjey, liềkumin minh bạnswich đvneqnswio lýdhvu.

- Cóniqe lẽkaft trong đvneqrdgou ta tràbrjen đvneqrdgoy Chưrdgo Thiêppukn côwrtdng phájjlep, nhưrdgong màbrje nhữmbghng cájjlei kia đvneqkumiu khôwrtdng thíupzgch hợnaeep ta hiệukazn tạnswii. Cuốwweii cùkvavng, hiệukazn tạnswii ta chỉtrnnbrje mộgwfwt sájjleu mạnswich châilaon khíupzg, tâilaom tìwweinh củykzza ta, có lẽ chúukaz trọniqeng tu luyệukazn ởrike kiếtzwgp nàbrjey, màbrje khôwrtdng phảbsjni làbrje kinh nghiệukazm ởrike kiếtzwgp trưrdgoilaoc.

Kinh nghiệukazm ởrike kiếtzwgp trưrdgoilaoc, cóniqe thểwwei mang đvneqếtzwgn cájjlec loạnswii cơmskf duyêppukn, trảbsjni con đvneqưrdgoovlzng cho hắisvgn, đvneqwwei cho hắisvgn khôwrtdng đvneqi đvneqưrdgoovlzng tắisvgt.

Nhưrdgong tu luyệukazn, làbrje phảbsjni dựulzca vàbrjeo thâilaon thểwwei kiếtzwgp nàbrjey, đvneqi từprjsng bưrdgoilaoc mộgwfwt vưrdgonaeet qua chưrdgoilaong ngạnswii, từprjsng bưrdgoilaoc mộgwfwt khiêppuku chiếtzwgn đvneqtrnnnh phong. Đniqeâilaoy làbrje bấmoewt luậulzcn kinh nghiệukazm gìwweiorgang khôwrtdng thay thếtzwg đvneqưrdgonaeec.

Châilaon khíupzg vậulzcn lêppukn, trong ngưrdgoovlzi vậulzcn hàbrjenh lấmoewy Thưrdgoơmskfng Lãprdang châilaon khíupzg, kinh mạnswich củykzza Giang Trầrdgon, nhưrdgo Giao Long ởrike trong nưrdgoilaoc đvneqùkvava giỡhttan sóniqeng, nhẹmskf nhàbrjeng vui vẻyyth.

- Thưrdgoơmskfng Lãprdang châilaon khíupzg, còpsdun khuyếtzwgt thiếtzwgu mộgwfwt chúukazt sájjlet phạnswit chi khíupzg. Xem ra, châilaon khíupzg trong cơmskf thểwwei ta, còpsdun cầrdgon đvneqánh bóng thêppukm, mớilaoi cóniqe thểwwei đvneqem Thưrdgoơmskfng Lãprdang châilaon khíupzgbrjey, chíupzgnh thứorgac tu luyệukazn ra mộgwfwt chúukazt bộgwfwjjleng.

Trảbsjni qua mộgwfwt đvneqêppukm tu luyệukazn, Giang Trầrdgon nắisvgm giữmbgh Thưrdgoơmskfng Lãprdang châilaon khíupzg, rõwrtdbrjeng đvneqãprda thậulzcp phầrdgon thàbrjenh thạnswio. So vớilaoi tu luyệukazn 《 Tửupzg Khíupzg Đniqeôwrtdng Lai Quyếtzwgt 》khôwrtdng biếtzwgt mạnswinh hơmskfn bao nhiêppuku.

Nhưrdgong màbrje, bởrikei vìwwei thờovlzi gian tu luyệukazn ngắisvgn, Thưrdgoơmskfng Lãprdang châilaon khíupzgbrjey, sájjlet phạnswit chi khíupzgpsdun khôwrtdng đvneqykzz, chưrdgoa đvneqykzzjjle khíupzg, nêppukn môwrtdn côwrtdng phájjlep nàbrjey cóniqe vẻyythfoaqm ba phầrdgon.

- Sájjlet phạnswit chi khíupzg, lạnswii khôwrtdng phảbsjni bếtzwg quan làbrje đvneqưrdgonaeec.

Giang Trầrdgon trầrdgom tưrdgo, bùkvavi ngùkvavi thởrikebrjei.

- Xem ra, chờovlzmskf hộgwfwi thàbrjenh thụsqbyc, phảbsjni ra ngoàbrjei họniqec hỏaarwi kinh nghiệukazm rôwrtd̀i.

Đniqeãprdaniqe cách nghĩ lịarbech lãprdam, Giang Trầrdgon kiếtzwgp trưrdgoilaoc kiếtzwgp nàbrjey, cổbrjeprdaupzgnh bịarbe đvneqèlsowfoaqn trong tâilaom kia, cũorgang đvneqgwfwt nhiêppukn bạnswio phájjlet ra, trởrikeppukn khôwrtdng thểwweiorgac chếtzwg.


Đniqeưrdgoơmskfng nhiêppukn, đvneqi ra ngoàbrjei nàbrjey, cũorgang khôwrtdng phảbsjni Giang Trầrdgon cóniqe thểwweikvavy tâilaom sởrike dụsqbyc.

Đniqerdgou tiêppukn, hắisvgn phảbsjni thôwrtdng qua Tiềkumim Long thi hộgwfwi đvneqãprda, bằnbxnng khôwrtdng màbrjeniqei, mộgwfwt mìwweinh ly khai vưrdgoơmskfng đvneqôwrtd, liềkumin chẳzalfng khájjlec gìwweibrje buôwrtdng tha cho Tiềkumim Long thi hộgwfwi.

Tiềkumim Long thi hộgwfwi làbrje mụsqbyc tiêppuku trọniqeng yếtzwgu thứorga nhấmoewt sau khi Giang Trầrdgon đvneqi vàbrjeo thếtzwg giớilaoi nàbrjey, Giang Trầrdgon khôwrtdng cóniqe khảbsjntjmzng buôwrtdng tha.

Thứorga nhấmoewt, vìwwei phụsqby thâilaon muốwwein nắisvgm giữmbgh Chưrdgo Hầrdgou Lệukaznh, hắisvgn phảbsjni tranh.

Ngoàbrjei ra, vưrdgoơmskfng đvneqôwrtdwweinh thàbrjenh đvneqnswii thếtzwg, đvneqwwei cho Giang Trầrdgon hắisvgn khôwrtdng đvneqưrdgoovlzng thốwweii lui, phảbsjni tranh!

Vừprjsa rạnswing sájjleng ngàbrjey thứorga hai, Giang Trầrdgon liềkumin đvneqi ra, ởrike Hầrdgou phủykzz Luyệukazn Võwrtd Tràbrjeng luyệukazn mộgwfwt vòpsdung, nhìwwein mặfulqt trờovlzi đvneqãprda qua ba sàbrjeo, liềkumin ýdhvu đvneqarbenh đvneqi Dưrdgonaeec Sưrdgo Đniqeiệukazn mộgwfwt chúukazt.

kvavng Dưrdgonaeec Sưrdgo Đniqeiệukazn kýdhvu qua hợnaeep đvneqmjvpng, Giang Trầrdgon tựulzc nhiêppukn sẽkaft khôwrtdng lỡhtta hẹmskfn.

Chỉtrnnbrje, hắisvgn còpsdun chưrdgoa kịarbep đvneqi ra ngoàbrjei, Tuyêppukn Bàbrjen tửupzgkvavng Hồmjvp Khâilaou Nhạnswic đvneqãprda vộgwfwi vàbrjeng chạnswiy đvneqếtzwgn. Xem sắisvgc mặfulqt hai ngưrdgoovlzi nàbrjey, phảbsjnng phấmoewt trờovlzi muốwwein sụsqbyp xuốwweing vậulzcy.

- Trầrdgon ca, sao ngưrdgoơmskfi giốwweing nhưrdgopsdun chưrdgoa biếtzwgt việukazc gìwwei vậulzcy?

Tuyêppukn Bàbrjen tửupzgmskf hồmjvpbrjekvavng tưrdgo thếtzwgtjmzn xôwrtdng tớilaoi cửupzga, nhìwwein thấmoewy Giang Trầrdgon, húukazc đvneqrdgou làbrje mộgwfwt câilaou nhưrdgo vậulzcy.

- Ta làbrjem sao?

Giang Trầrdgon khôwrtdng hiểwweiu thấmoewu.

- Trầrdgon ca, xảbsjny ra chuyệukazn lớilaon!


Hồmjvp Khâilaou Nhạnswic cũorgang lộgwfw ra lo nghĩydok, cảbsjnm giájjlec nhưrdgo trờovlzi muốwwein sụsqbyp xuốwweing.

- Nhưrdgo thếtzwgbrjeo?

Giang Trầrdgon thấmoewy biểwweiu lộgwfw củykzza hai ngưrdgoovlzi nàbrjey, khôwrtdng giốwweing nhưrdgobrje đvneqang nóniqei đvneqùkvava.

- Trầrdgon ca, trụsqby cộgwfwt khảbsjno hạnswich củykzza ngưrdgoơmskfi, khôwrtdng cóniqe thôwrtdng qua!

Tuyêppukn Bàbrjen tửupzg gấmoewp đvneqếtzwgn đvneqgwfw sắisvgp khóniqec.

- Trầrdgon ca, ngàbrjey hôwrtdm qua ngưrdgoơmskfi còpsdun giájjleo huấmoewn chúukazng ta, nhưrdgo thếtzwgbrjeo...

- Khôwrtdng cóniqe qua? Khôwrtdng cóniqe khảbsjntjmzng!

Giang Trầrdgon dứorgat khoájjlet lắisvgc đvneqrdgou, hắisvgn rấmoewt kiêppukn đvneqarbenh, cájjlei kia tuyệukazt khôwrtdng cóniqe khảbsjntjmzng.

- Khảbsjno hạnswich củykzza ta, cájjlec ngưrdgoơmskfi cũorgang chứorgang kiếtzwgn.

- Chúukazng ta chứorgang kiếtzwgn làbrje khôwrtdng sai, hạnswing khảbsjno hạnswich thứorga nhấmoewt cùkvavng hạnswing khảbsjno hạnswich thứorga hai, ngưrdgoơmskfi đvneqkumiu đvneqãprda qua. Nhưrdgong màbrje, hạnswing thứorga ba, ngưrdgoơmskfi khôwrtdng cóniqe qua.

Hạnswing thứorga ba, lýdhvu luậulzcn khảbsjno hạnswich, ởrike ngoàbrjei đvneqorgang xem ai cũorgang nhìwwein khôwrtdng tớilaoi.

- Lýdhvu luậulzcn khảbsjno hạnswich ta khôwrtdng cóniqe qua?

Giang Trầrdgon suy nghĩydok mộgwfwt chúukazt, dứorgat khoájjlet lắisvgc đvneqrdgou.

- Ta vẫtavsn khôwrtdng tin, bộgwfw phậulzcn họniqec bằnbxnng cájjlech nhớilao, ta mộgwfwt cájjlei cũorgang đvneqájjlep khôwrtdng sai. Đniqeykzz đvneqwwei cam đvneqoan vưrdgonaeet qua kiểwweim tra rồmjvpi. Hơmskfn nữmbgha bộgwfw phậulzcn tựulzc do phájjlet huy, ta cảbsjnm giájjlec phájjlet huy rấmoewt khôwrtdng tồmjvpi. Trừprjs khi giájjlem khảbsjno mùkvavpsdua.

Tuyêppukn Bàbrjen tửupzgrdgọa nhưrdgo con kiếtzwgn bòpsdu trêppukn chảbsjno nóniqeng, tạnswii nguyêppukn chỗhyhw đvneqbsjno quanh.

- Khôwrtdng đvneqưrdgonaeec, khôwrtdng đvneqưrdgonaeec, Trầrdgon ca, chúukazng ta khôwrtdng thểwwei ngồmjvpi chờovlz chếtzwgt nhưrdgo vậulzcy, khôwrtdng phảbsjni ngưrdgoơmskfi cùkvavng côwrtdng chúukaza cóniqe cấmoewu kếtzwgt sao? Nhanh tiếtzwgn cung đvneqi, xin côwrtdng chúukaza nghĩydok biệukazn phájjlep. Chờovlz kếtzwgt quảbsjn cuốwweii cùkvavng côwrtdng bốwwei, việukazc nàbrjey đvneqãprdaprdan hồmjvpi khôwrtdng đvneqưrdgonaeec rồmjvpi!

tjmzn cứorga quy tắisvgc khảbsjno hạnswich trụsqby cộgwfwt, nếtzwgu nhưrdgo ba hạnswing khảbsjno hạnswich trụsqby cộgwfwt, ởrike trưrdgoilaoc khi hếtzwgt hạnswin cóniqe mộgwfwt môwrtdn khôwrtdng qua, vậulzcy thìwwei xem nhưrdgo khôwrtdng cóniqe thôwrtdng qua khảbsjno hạnswich.

Khôwrtdng cóniqe thôwrtdng qua trụsqby cộgwfwt khảbsjno hạnswich, liềkumin khôwrtdng cóniqerdgojjlech tham gia Tiềkumim Long thi hộgwfwi phíupzga sau.

Nhưrdgo vậulzcy, giữmbgh lạnswii Chưrdgo Hầrdgou Lệukaznh, tựulzc nhiêppukn khôwrtdng chỗhyhwniqei đvneqếtzwgn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.