Độc Tôn Tam Giới

Chương 58 : Cửu tiếu thương hải quyết 1

    trước sau   
Đxgwrãxaehadyl pháhvvxn đthldhvvxn nàtjqjy, trong nộbhzvi tâqynom Giang Trầcmvzn đthldcdkbi kháhvvxi cóadylhvvxi ngọiyetn nguồxupan.

Hắthldn nâqynong chéaoekn nóadyli:

- Hai ngưadylryeri cáhvvxc ngưadylơcdkbi mộbhzvt mựpxghc coi Giang Trầcmvzn ta làtjqj đthldcdkbi ca, hôtjqjm nay ngưadylryeri làtjqjm Đxgwrcdkbi ca nàtjqjy nóadyli mộbhzvt câqynou, nếtsapu nhưadylhvvxc ngưadylơcdkbi tin tưadylekzrng ta. Nhưadyl vậjacly, khôtjqjng quản mụlfgac tiêcdkbu nhâqynon sinh củqfdia cáhvvxc ngưadylơcdkbi làtjqj truy cầcmvzu phújutr quýbxpy, hay truy cầcmvzu võlcud đthldcdkbo, ta đthlduqzau cóadyl thểywlr giújutrp cáhvvxc ngưadylơcdkbi thựpxghc hiệcdkbn.

- Nhưadylng đthldiềuqzau kiệcdkbn tiêcdkbn quyếtsapt làtjqj, cáhvvxc ngưadylơcdkbi làtjqj huynh đthldcdkb củqfdia ta, cảeytj đthldryeri sẽzyrs khôtjqjng thay đthldtzgci.

jutrc Giang Trầcmvzn nóadyli lờryeri nàtjqjy, phi thưadylryerng chăvdqcm chújutr. Trưadylotcpc mắthldt hai ngưadylryeri kia đthldưadylơcdkbng nhiêcdkbn làtjqj huynh đthldcdkb, nhưadylng màtjqj, thờryeri gian cóadyl thểywlr cảeytji biếtsapn rấgqwbt nhiềuqzau, hắthldn câqynòn chíqfdinh làtjqj trung thàtjqjnh vĩpytrnh viễekzrn khôtjqjng thay đthldtzgci.

- Trầcmvzn ca, Tuyêcdkbn Bàtjqjn tửhjgd ta chỉxwymadyli mộbhzvt câqynou, thâqynon thịqynot mỡadyltjqjy đthlduqzau làtjqj củqfdia ngưadylơcdkbi. Chừdfcnng nàtjqjo ngưadylơcdkbi cháhvvxn ăvdqcn sơcdkbn trâqynon hảeytji vịqyno, muốhjgdn ăvdqcn thịqynot ngưadylryeri, cứnzjeekzr trêcdkbn ngưadylryeri ta cắthldt. Nếtsapu nhưadyl khôtjqjng tin đthldưadylvmuoc ngưadylơcdkbi, Tuyêcdkbn Bàtjqjn tửhjgd ta khôtjqjng tin ai đthldưadylvmuoc!


Tuyêcdkbn Bàtjqjn tửhjgdtjqjy cũotcpng khôtjqjng nhăvdqcn thoáhvvxng mộbhzvt pháhvvxt.

- Trầcmvzn ca, tuy ta đthldcmvzn, nhưadylng ta vẫadyln cảeytjm thấgqwby, ngưadylơcdkbi làtjqj mộbhzvt đthldcdkbi ca tốhjgdt, đthldáhvvxng giáhvvx Hồxupa Khâqynou Nhạcdkbc ta đthldi theo.

Hồxupa Khâqynou Nhạcdkbc cũotcpng tỏtjqj tháhvvxi đthldbhzv.

- Tốhjgdt, làtjqj huynh đthldcdkb, cảeytj đthldryeri.

Giang Trầcmvzn gậjaclt gậjaclt đthldcmvzu.

- Hôtjqjm nay liềuqzan đthldếtsapn nơcdkbi đthldâqynoy. Nhớotcp kỹpcxn, sau Tiềuqzam Long thi hộbhzvi, cáhvvxc ngưadylơcdkbi lạcdkbi đthldếtsapn chỗcmvz ta mộbhzvt lầcmvzn. Ta sẽzyrs cho cáhvvxc ngưadylơcdkbi mộbhzvt kinh hỉxwym.

Nhằalihm vàtjqjo hai ngưadylryeri kia, Giang Trầcmvzn cũotcpng cầcmvzn câqynon nhăvdqćc thoáhvvxng mộbhzvt pháhvvxt, phảeytji nhưadyl thếtsaptjqjo cho bọiyetn hắthldn mộbhzvt íqfdit trợvmuo giújutrp. Vừdfcna khôtjqjng thểywlrvdqcng quáhvvx nhanh, lạcdkbi phảeytji đthldhjgdi vớotcpi bọiyetn họiyetadyl hiệcdkbu quảeytj.

Quáhvvx nhanh, khóadyl tráhvvxnh khỏtjqji sẽzyrs bịqyno ngưadylryeri chújutr ýbxpy, khiếtsapn cho phiềuqzan toáhvvxi khôtjqjng cầcmvzn thiếtsapt.

Quáhvvx keo kiệcdkbt, hiệcdkbu quảeytj khôtjqjng tốhjgdt, cũotcpng nhưadyl chưadyla cho.

hvvxi nàtjqjy câqynòn nhìalihn thểywlr chấgqwbt màtjqjtjqjm theo yêcdkbu cầcmvzu, phảeytji tìalihm chújutrt thờryeri giờryerqynon nhắthldc thoáhvvxng mộbhzvt pháhvvxt.

hvvxi gọiyeti làtjqjtjqj chưadylekzrng nan minh (* đthldcdkbi kháhvvxi làtjqj mộbhzvt tay khóadyltjqjm nêcdkbn chuyệcdkbn gìalih), bấgqwbt kỳhvvx mộbhzvt thếtsap giớotcpi nàtjqjo, chỉxwym dựpxgha vàtjqjo sứnzjec mộbhzvt mìalihnh, cóadyl mộbhzvt sốhjgd việcdkbc tổtzgcng sẽzyrs lựpxghc bấgqwbt tòanvwng tâqynom. Bồxupai dưadyladylng mộbhzvt íqfdit thủqfdi hạcdkb, sớotcpm muộbhzvn gìalihotcpng sẽzyrsadylhvvxc dụlfgang.

Đxgwrưadyla hai bằalihng hữtjecu ra vềuqza, Giang Trầcmvzn cũotcpng khôtjqjng cóadyl nhàtjqjn rỗcmvzi, màtjqjtjqj trựpxghc tiếtsapp bếtsap quan, tiếtsapn vàtjqjo mậjaclt thấgqwbt tu luyệcdkbn.

Ban ngàtjqjy, ởekzr trong kiếtsapm khíqfdi thấgqwbt ba canh giờryer, đthldywlr cho hắthldn lĩpytrnh ngộbhzv rấgqwbt nhiềuqzau, thu hoạcdkbch tràtjqjn đthldcmvzy. Năvdqcm đthldcdkbo châqynon khíqfdi, năvdqcm đthldưadylryerng kinh mạcdkbch trong cơcdkb thểywlr, thờryeri đthldiểywlrm cùwytjng ba mưadylơcdkbi hai lầcmvzn kiếtsapm khíqfdi trong kiếtsapm khíqfdi thấgqwbt đthldhjgdi kháhvvxng, khôtjqjng ngừdfcnng bịqyno đthldánh bóng, trùwytjng kíqfdich, tẩwuory lễekzr, côtjqjng phạcdkbt, thẳtsapng đthldếtsapn lộbhzvt xáhvvxc...


Trậjacln chiếtsapn ấgqwby, đthldywlr cho Giang Trầcmvzn ởekzradylotcpi tìalihnh huốhjgdng bấgqwbt tri bấgqwbt giáhvvxc, tấgqwbn thăvdqcng đthldếtsapn sáhvvxu mạcdkbch châqynon khíqfdi.

Đxgwrâqynoy cũotcpng làtjqj thu hoạcdkbch lớotcpn nhấgqwbt củqfdia Giang Trầcmvzn trong trậjacln chiếtsapn ấgqwby.

- Tiếtsapn vàtjqjo sáhvvxu mạcdkbch châqynon khíqfdi, ta cảeytjm giáhvvxc lựpxghc chiếtsapn đthldgqwbu củqfdia mìalihnh, íqfdit nhấgqwbt tăvdqcng lêcdkbn hai ba lầcmvzn.

Giang Trầcmvzn cảeytjm ứnzjeng đthldếtsapn thâqynon thểywlr củqfdia mìalihnh biếtsapn hóadyla, hắthldn cảeytjm giáhvvxc ra, thâqynon thểywlr củqfdia mìalihnh đthldãxaeh nhậjacln đthldưadylvmuoc cưadylryerng hóadyla, cùwytjng thờryeri đthldiểywlrm mớotcpi tớotcpi thếtsap giớotcpi nàtjqjy, đthldãxaehadyl biếtsapn hóadyla thoáhvvxt thai hoáhvvxn cốhjgdt.

- Hôtjqjm nay cùwytjng Yếtsapn Nhấgqwbt Minh kia chiếtsapn mộbhzvt trậjacln, cũotcpng từdfcn trêcdkbn ngưadylryeri ta nhìalihn ra mộbhzvt vàtjqji vấgqwbn đthlduqza. Tuy thắthldng, nhưadylng lạcdkbi thắthldng thậjaclp phầcmvzn mưadylu lợvmuoi.

Giang Trầcmvzn phâqynon tíqfdich, đthldhjgdi vớotcpi trậjacln chiếtsapn ấgqwby cũotcpng cóadyl mộbhzvt íqfdit lĩpytrnh ngộbhzv.

Đxgwrcmvzu tiêcdkbn, Giang Trầcmvzn ởekzr trêcdkbn vũotcp kỹpcxn ăvdqcn phảeytji lỗcmvz vốhjgdn. Tiềuqzan nhiệcdkbm Giang Trầcmvzn ởekzrtjqjng pháhvvxp gia truyềuqzan, luyệcdkbn cựpxghc kỳhvvx qua loa. Duy nhấgqwbt coi nhưadyl dụlfgang tâqynom luyệcdkbn qua, làtjqj《 Tửhjgd Khíqfdi Đxgwrôtjqjng Lai Quyếtsapt 》. Đxgwrâqynoy làtjqj bởekzri vìalih Tiềuqzam Long thi hộbhzvi muốhjgdn khảeytjo thi, bằalihng khôtjqjng chỉxwym sợvmuootcpng sẽzyrs khôtjqjng luyệcdkbn.

Đxgwri vàtjqjo thếtsap giớotcpi nàtjqjy, lạcdkbi vẫadyln dùwytjng nguyêcdkbn bộbhzvotcp kỹpcxn củqfdia《 Tửhjgd Khíqfdi Đxgwrôtjqjng Lai Quyếtsapt 》đthldhjgdi đthldqynoch, khôtjqjng thểywlr khôtjqjng nóadyli, ởekzr vấgqwbn đthlduqzaotcp kỹpcxntjqjy, Giang Trầcmvzn câqynòn phảeytji đthldtzgci mớotcpi.

Giang Trầcmvzn suy tưadyl Giang gia gia truyềuqzan côtjqjng pháhvvxp, bộbhzvtjqjy têcdkbn làtjqj 《 Thưadylơcdkbng Lãxaehng Quyếtsapt 》, làtjqj mộbhzvt môtjqjn côtjqjng pháhvvxp luyệcdkbn khíqfdiotcp kỹpcxn tổtzgcng hợvmuop.

《 Thưadylơcdkbng Lãxaehng Quyếtsapt 》, Phàtjqjm giai Trung phẩwuorm côtjqjng pháhvvxp, hạcdkbn mứnzjec cao nhấgqwbt, tu luyệcdkbn tớotcpi chíqfdin mạcdkbch châqynon khíqfdi.

Nguyêcdkbn bộbhzvotcp kỹpcxn 《 Pháhvvxxaehng Đxgwrao 》, 《 Hảeytji Thầcmvzn quyềuqzan 》.

《 Thưadylơcdkbng Lãxaehng Quyếtsapt 》nàtjqjy, xem nhưadyl mộbhzvt môtjqjn trấgqwbn môtjqjn côtjqjng pháhvvxp củqfdia Giang gia rôtjqj̀i.

- Quảeytj nhiêcdkbn làtjqj mộbhzvt gia tộbhzvc nghèaliho a.


Giang Trầcmvzn cưadylryeri khổtzgc.

- Phâqynon chia côtjqjng pháhvvxp củqfdia thếtsap giớotcpi nàtjqjy, tựpxgha hồxupa phâqynon Phàtjqjm cấgqwbp, Linh cấgqwbp, Tháhvvxnh cấgqwbp, Đxgwrqynoa cấgqwbp, Thiêcdkbn cấgqwbp năvdqcm đthldcdkbi đthldtsapng cấgqwbp. Ởcdkb trong năvdqcm đthldcdkbi đthldtsapng cấgqwbp, lạcdkbi phâqynon Hạcdkb phẩwuorm, Trung phẩwuorm, Thưadylvmuong phẩwuorm, Cựpxghc phẩwuorm bốhjgdn tiểywlru phẩwuorm. Tíqfdinh toáhvvxn ra, Phàtjqjm giai Trung phẩwuorm, xem nhưadyl đthldếtsapm ngưadylvmuoc thứnzje hai a, đthldâqynoy làtjqj trấgqwbn tộbhzvc chi bảeytjo sao?

Giang Trầcmvzn khôtjqjng khỏtjqji khôtjqjng cảeytjm kháhvvxi mìalihnh chuyêcdkb̉n sinh, câqynót bưadylơcdkb́c xáhvvxc thựpxghc cóadyl chút thấgqwbp.

Đxgwrưadylơcdkbng nhiêcdkbn, Vũotcp Kỹpcxntjqjng Pháhvvxp trong thiêcdkbn hạcdkb, cóadyl thểywlr nhậjaclp phẩwuorm, cho dùwytjtjqj Phàtjqjm cấgqwbp Hạcdkb phẩwuorm thấgqwbp nhấgqwbt, đthldóadylotcpng làtjqj nhậjaclp phẩwuorm võlcud họiyetc.

Đxgwrcdkbi đthlda sốhjgdlcud Giảeytj, tu luyệcdkbn võlcud họiyetc ngay cảeytj phẩwuorm cấgqwbp cũotcpng khôtjqjng vàtjqjo đthldưadylvmuoc.

hvvxi gọiyeti làtjqj Phàtjqjm phẩwuorm võlcud họiyetc, ởekzr quốhjgdc gia nhưadyl Đxgwrôtjqjng Phưadylơcdkbng Vưadylơcdkbng Quốhjgdc nàtjqjy, trêcdkbn thựpxghc tếtsaptjqjlcud họiyetc đthldiểywlrn tịqynoch thậjaclp phầcmvzn trâqynon quýbxpytjqj̀i.

Đxgwrywlr cho Giang Trầcmvzn dởekzr khóadylc dởekzradylryeri làtjqj, đthldhjgdi vớotcpi《 Thưadylơcdkbng Lãxaehng Quyếtsapt 》nàtjqjy, tiềuqzan nhiệcdkbm Giang Trầcmvzn từdfcn nhỏtjqj đthldếtsapn lớotcpn tu luyệcdkbn, vâqynọy mà mớotcpi vừdfcna vặwsesn tu luyệcdkbn đthldếtsapn tiểywlru thàtjqjnh cảeytjnh giớotcpi.

- Ngưadylryeri nàtjqjy, đthldếtsapn cùwytjng phảeytji lưadylryeri biếtsapng bao nhiêcdkbu, mớotcpi cóadyl thểywlr tu luyệcdkbn vũotcp kỹpcxn trấgqwbn tộbhzvc tớotcpi loạcdkbi cấgqwbp đthldbhzvtjqjy a. Chẳtsapng lẽzyrsqynom tưadyl củqfdia hắthldn, thậjaclt sựpxgh khôtjqjng cóadyl đthldwsest ởekzr trêcdkbn việcdkbc tu luyệcdkbn sao?

Tu luyệcdkbn vũotcp kỹpcxn, tiểywlru thàtjqjnh chỉxwymtjqjadylotcpc đthldcmvzu tiêcdkbn, đthldalihng sau còanvwn cóadyl thuầcmvzn thụlfgac, đthldcdkbi thàtjqjnh, vôtjqj lậjaclu, viêcdkbn mãxaehn. Thậjaclm chíqfdianvwn cóadyl cấgqwbp đthldbhzv truyềuqzan thuyếtsapt.

Tiểywlru thàtjqjnh, chỉxwymtjqj vừdfcna mớotcpi nhậjaclp môtjqjn màtjqj thôtjqji.

-《 Thưadylơcdkbng Lãxaehng Quyếtsapt 》nàtjqjy, cao nhấgqwbt chỉxwymadyl thểywlr tu luyệcdkbn tớotcpi chíqfdin mạcdkbch châqynon khíqfdi, khóadyl tráhvvxch tu vi củqfdia phụlfga thâqynon, chỉxwym ngừdfcnng lạcdkbi ởekzr chíqfdin mạcdkbch châqynon khíqfdi. Xem ra, côtjqjng pháhvvxp hạcdkbn chếtsap, trêcdkbn thếtsap giớotcpi nàtjqjy, quảeytj nhiêcdkbn cóadyl thểywlrtjqjm thiêcdkbn tàtjqji biếtsapn thàtjqjnh bìalihnh thưadylryerng.

tjqjng pháhvvxp trấgqwbn tộbhzvc củqfdia mộbhzvt chưadyl hầcmvzu, cao nhấgqwbt mớotcpi chỉxwym có thêcdkb̉ tu đthldếtsapn chíqfdin mạcdkbch châqynon khíqfdi, lạcdkbi hưadylotcpng lêcdkbn, làtjqj cựpxghc hạcdkbn rôtjqj̀i. Khôtjqjng thểywlr khôtjqjng nóadyli, cáhvvxi nàtjqjy làtjqj bi ai củqfdia võlcud giảeytj.

- Trờryeri cao khôtjqjng thểywlr hỏtjqji, ta tựpxgh thừdfcna thưadylơcdkbng lãxaehng?...

Giang Trầcmvzn niệcdkbm câqynou đthldcmvzu tiêcdkbn củqfdia《 Thưadylơcdkbng Lãxaehng Quyếtsapt 》, bỗcmvzng nhiêcdkbn cóadyl mộbhzvt loạcdkbi cảeytjm giáhvvxc giốhjgdng nhưadyl đthldãxaeh từdfcnng quen biếtsapt.

-《 Thưadylơcdkbng Lãxaehng Quyếtsapt 》nàtjqjy, chẳtsapng lẽzyrs ta đthldãxaeh từdfcnng xem qua?

Ngẫadylm lạcdkbi cũotcpng khôtjqjng đthldújutrng, côtjqjng pháhvvxp《 Thưadylơcdkbng Lãxaehng Quyếtsapt 》 thấgqwbp nhưadyl vậjacly, làtjqjtjqjo khôtjqjng đthldưadylvmuoc Thiêcdkbn Lang Thưadyl Uyểywlrn. Đxgwrâqynoy chíqfdinh làtjqj Thiêcdkbn Đxgwrếtsap Đxgwrxupa Thưadyl Quáhvvxn, làtjqjm sao cóadyl thểywlr thu nhậjacln côtjqjng pháhvvxp thấgqwbp nhưadyl vậjacly?

Thếtsap nhưadylng màtjqjqynou nói kia, Giang Trầcmvzn hoàtjqjn toàtjqjn chíqfdinh xáhvvxc làtjqjadylgqwbn tưadylvmuong.

Cốhjgd gắthldng tìalihm tòanvwi trong tríqfdi nhớotcp, đthldbhzvt nhiêcdkbn, trong đthldcmvzu Giang Trầcmvzn hiệcdkbn ra mộbhzvt môtjqjn côtjqjng pháhvvxp… Cửhjgdu Tiếtsapu Thưadylơcdkbng Hảeytji Quyếtsapt.

Cửhjgdu thếtsap nhưadyl mộbhzvng ảeytjo, nhấgqwbt tiếtsapu thưadylơcdkbng hảeytji tang đthldiềuqzan. Trờryeri cao khôtjqjng thểywlr hỏtjqji, ta tựpxgh thừdfcna thưadylơcdkbng lãxaehng.

Trong lújutrc đthldóadyl, trong tríqfdi nhớotcp củqfdia Giang Trầcmvzn, thoáhvvxng cáhvvxi tuôtjqjn ra rấgqwbt nhiềuqzau tríqfdi nhớotcp vềuqza Cửhjgdu Tiếtsapu Thưadylơcdkbng Hảeytji Quyếtsapt.

Tuy Cửhjgdu Tiếtsapu Thưadylơcdkbng Hảeytji Quyếtsapt nàtjqjy khôtjqjng vàtjqjo đthldưadylvmuoc pháhvvxp nhãxaehn Chưadyl Thiêcdkbn, nhưadylng sởekzrpytr Giang Trầcmvzn còanvwn nhớotcplcudtjqjn côtjqjng pháhvvxp nàtjqjy, làtjqjalih thờryeri đthldiểywlrm chứnzjeng kiếtsapn nóadyl, hắthldn đthldưadylvmuoc nghe câqynou chuyệcdkbn cảeytjm đthldbhzvng vềuqza ngưadylryeri sáhvvxng tạcdkbo môtjqjn côtjqjng pháhvvxp kia.

Ngưadylryeri nàtjqjy Luâqynon Hồxupai cửhjgdu thếtsap, chỉxwymalih muốhjgdn thấgqwby nữtjec tửhjgd trong mộbhzvng mộbhzvt lầcmvzn. Chỉxwymtjqj đthldvmuoi đthldếtsapn lújutrc Hảeytji Khôtjqj Thạcdkbch Lạcdkbn, cũotcpng khôtjqjng thểywlr đthldưadylvmuoc, cuốhjgdi cùwytjng hoàtjqjn toàtjqjn ngộbhzv đthldcdkbo, lạcdkbi pháhvvxt hiệcdkbn đthldãxaeh bỏtjqj lỡadyl Thiêcdkbn Đxgwrcdkbo. Cho nêcdkbn pháhvvxt ra cảeytjm kháhvvxi trờryeri cao khôtjqjng thểywlr hỏtjqji, ta tựpxgh thừdfcna thưadylơcdkbng lãxaehng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.