Độc Tôn Tam Giới

Chương 57 : Khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm 2

    trước sau   
Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwz thoạpyhmt nhìyqnln cónyqd chút uốdxamng nhiềetceu, giọtdiyng ngàxsuo ngàxsuo say.

- Cányqdi dãcgcxymgam gìyqnl?

Giang Trầymgan mỉxsuom cưiyknjqhmi.

- Trầymgan ca, Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwz ta cũwzhmng khôaybsng phảbusoi loạpyhmi ngu ngốdxamc, nhữbeuang đecrpxsuonh cấmtnup chưiykn hầymgau kia, Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwz ta mộlutjt cányqdi cũwzhmng nhìyqnln khôaybsng trúbgzang. Trờjqhmi sinh đecrpãcgcx cảbusom thấmtnuy cùkdwzng Trầymgan ca ngưiyknơnyqdi hợnahop khẩazzlu vịkgja. Cho nêetcen, nếydqsu nhưiykn Trầymgan ca ngưiyknơnyqdi thărhqhng chứalygc rấmtnut nhanh, Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwz ta nằecrpm mơnyqdwzhmng sẽktdb cao hứalygng! Trầymgan ca, Bàxsuon tửkdwz ta hi vọtdiyng ngưiyknơnyqdi trùkdwzng kíwmvgch đecrpxsuonh cấmtnup chưiykn hầymgau!

- Đafrxúbgzang vậaqbdy, Trầymgan ca, ta nhìyqnln Bạpyhmch Chiếydqsn Vâymgan kia rấmtnut khónyqd chịkgjau, ngưiyknơnyqdi hoàxsuon toàxsuon cónyqd thựazzlc lựazzlc trùkdwzng kíwmvgch đecrpkgjaa vịkgja Tứalyg đecrppyhmi chưiykn hầymgau a.

Hồayki Khâymgau Nhạpyhmc nghĩbgza đecrpếydqsn đecrpêetcem hôaybsm đecrpónyqd Giang Trầymgan biểfhkdu hiệqzmdn, trong nộlutji tâymgam cũwzhmng nhiệqzmdt huyếydqst sôaybsi tràxsuoo.


- Tứalyg đecrppyhmi chưiykn hầymgau sao?

Giang Trầymgan nhẹnskn lẩazzlm bẩazzlm mộlutjt tiếydqsng, lậaqbdp tứalygc bậaqbdt cưiyknjqhmi lớepiln.

- Tứalyg đecrppyhmi chưiykn hầymgau, cũwzhmng khôaybsng phảbusoi mụetcec tiêetceu củetcea ta.

- A? Trầymgan ca, vậaqbdy ngưiyknơnyqdi đecrpkgjanh làxsuonyqdi gìyqnl? Nếydqsu nhưiyknnyqd thểfhkd đecrpoạpyhmt đecrpưiyknnahoc vịkgja tríwmvg thậaqbdp đecrppyhmi chưiykn hầymgau, cányqdi kia cũwzhmng khôaybsng tệqzmd.

Hồayki Khâymgau Nhạpyhmc nónyqdi.

- Hồayki Khâymgau Nhạpyhmc, ngưiyknơnyqdi làxsuo heo sao.

Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwzymgam tríwmvg lanh lợnahoi, dùkdwzng lýjqhm giảbusoi củetcea hắktdbn đecrpdxami vớepili Giang Trầymgan, loạpyhmi khẩazzlu khíwmvgxsuoy củetcea Trầymgan ca, khôaybsng phảbusoi nónyqdi bắktdbt khôaybsng đecrpưiyknnahoc Tứalyg đecrppyhmi chưiykn hầymgau, màxsuoxsuo Tứalyg đecrppyhmi chưiykn hầymgau khôaybsng vàxsuoo đecrpưiyknnahoc phányqdp nhãcgcxn củetcea Giang Trầymgan a!

Nhấmtnut niệqzmdm đecrpếydqsn đecrpâymgay, thâymgan hìyqnlnh mậaqbdp mạpyhmp củetcea Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwz đecrplutjt nhiêetcen run lêetcen, chúbgzat men say thoányqdng cányqdi tiêetceu tányqdn, mộlutjt đecrpôaybsi tặjrfuc mi thửkdwz nhãcgcxn bỗbusong nhiêetcen bắktdbn ra hàxsuoo quang vôaybskdwzng chờjqhm mong.

- Trầymgan ca, chẳazzlng lẽktdb, chẳazzlng lẽktdb mụetcec tiêetceu củetcea ngưiyknơnyqdi làxsuo vịkgja tríwmvg Đafrxôaybsng Phưiyknơnyqdng nhấmtnut tộlutjc? Ha ha, khôaybsng hổosmgxsuo Trầymgan ca củetcea ta, dãcgcxymgam khányqd lớepiln, đecrpetce đecrpiểfhkdu!

Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwzwzhmng làxsuo ngưiyknjqhmi đecrpetce gan, hơnyqdn nữbeuaa rưiyknnahou cồaykin kíwmvgch thíwmvgch, nónyqdi chuyệqzmdn mộlutjt đecrpiểfhkdm cốdxam kỵuezqwzhmng khôaybsng cónyqd, cărhqhn bảbuson khôaybsng nghĩbgza qua lờjqhmi nàxsuoy đecrpãcgcxnyqd hiềetcem nghi phạpyhmm thưiyknnahong làxsuom loạpyhmn rôaybs̀i.

- Cányqdi nàxsuoy... Trầymgan ca, làxsuo thậaqbdt vậaqbdy chărhqhng?

Hồayki Khâymgau Nhạpyhmc ngâymgay ngẩazzln cảbuso ngưiyknjqhmi, hôaybs hấmtnup cũwzhmng đecrpi theo dồaykin dậaqbdp lêetcen.

Nhìyqnln xem hai bằecrpng hữbeuau bộlutj dạpyhmng nghiêetcem túbgzac, Giang Trầymgan dởtvcr khónyqdc dởtvcriyknjqhmi:


- Bàxsuon tửkdwz, sứalygc tưiykntvcrng tưiyknnahong củetcea ngưiyknơnyqdi cũwzhmng quányqd phong phúbgza? Ta lúc nào nónyqdi qua muốdxamn thay thếydqs vịkgja tríwmvg củetcea Đafrxôaybsng Phưiyknơnyqdng nhấmtnut tộlutjc?

- Vậaqbdy rốdxamt cuộlutjc làxsuonyqdi gìyqnl?

Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwzcgcxi gãcgcxi đecrpymgau, vẻgmvh mặjrfut mêetce hoặjrfuc.

- Mộlutjt tu sĩbgza, nếydqsu chỉxsuoyqnl vinh hoa phúbgza quýjqhm, cányqdi kia làxsuocgcxng phíwmvg nhâymgan sinh. Giang Trầymgan ta, cuộlutjc đecrpjqhmi nàxsuoy, chíwmvgtvcr tu hàxsuonh võboqz đecrppyhmo. Phàxsuom tụetcec phúbgza quýjqhm, chỉxsuoxsuo phùkdwzymgan.

Nhìyqnln bộlutj dạpyhmng chărhqhm chúbgza củetcea Giang Trầymgan, cảbuso ngưiyknjqhmi Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwz tựazzla nhưiykniyknơnyqdng đecrpányqdnh quảbusoxsuo, trởtvcretcen hữbeuau khíwmvgaybs lựazzlc.

- Trầymgan ca, cányqdi nàxsuoy khôaybsng giốdxamng phong cányqdch củetcea ngưiyknơnyqdi a. Trưiyknepilc kia đecrpãcgcxnyqdi qua rồaykii màxsuo? Khôaybsng phảbusoi nónyqdi, chúbgzang ta cùkdwzng mộlutjt chỗbuso đecrpetcen, cùkdwzng mộlutjt chỗbuso thoảbusoi mányqdi, cùkdwzng mộlutjt chỗbuso hung hărhqhng càn quâymgáy, cùkdwzng mộlutjt chỗbuso cuồayking, mưiykna to giónyqd lớepiln cùkdwzng mộlutjt chỗbuso khiêetceng sao?

Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwz lầymgam bầymgam, vẻgmvh mặjrfut ủetcey khuấmtnut.

- Ngưiyknjqhmi, luôaybsn sẽktdb thay đecrposmgi.

Giang Trầymgan than nhẹnskn mộlutjt tiếydqsng.

- Bàxsuon tửkdwz, cányqdc ngưiyknơnyqdi làxsuo huynh đecrpqzmd củetcea Giang Trầymgan ta. Ta cũwzhmng khôaybsng nónyqdi lờjqhmi dốdxami trányqd, thờjqhmi gian cùkdwzng mộlutjt chỗbuso hoàxsuon khốdxam, tuy rấmtnut đecrpnsknp, nhưiyknng nhấmtnut đecrpkgjanh sẽktdb khôaybsng lâymgau dàxsuoi. Khỏecrpi cầymgan phảbusoi nónyqdi, cányqdc ngưiyknơnyqdi biếydqst rõboqz sau lưiyknng cányqdc ngưiyknơnyqdi, cónyqd bao nhiêetceu con mắktdbt nhìyqnln chằecrpm chằecrpm vàxsuoo Chưiykn Hầymgau Lệqzmdnh trong tay cányqdc ngưiyknơnyqdi sao? Nếydqsu nhưiykn khôaybsng cónyqd Chưiykn Hầymgau Lệqzmdnh kia, cányqdc ngưiyknơnyqdi còzjazn cónyqd vốdxamn liếydqsng gìyqnl hoàxsuon khốdxam? Còzjazn cónyqd vốdxamn liếydqsng gìyqnl hung hărhqhng càn quâymgáy?

Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwz khôaybsng phảbuson bányqdc đecrpưiyknnahoc, hắktdbn làxsuom sao khôaybsng biếydqst, cányqdi gọtdiyi làxsuokdwzng mộlutjt chỗbuso hung hărhqhng càn quâymgáy, cùkdwzng mộlutjt chỗbuso cuồayking, cuốdxami cùkdwzng chỉxsuoxsuo mộlutjt giấmtnuc mộlutjng ngắktdbn ngủetcei.

Khôaybsng cónyqd thựazzlc lựazzlc, ngưiyknơnyqdi hung hărhqhng càn quâymgáy cho ai xem? Ai cho ngưiyknơnyqdi tưiyknnyqdch hung hărhqhng càn quâymgáy?

nyqdi cho cùkdwzng, bọtdiyn hắktdbn có thêetcẻ cùkdwzng mộlutjt chỗbuso hung hărhqhng càn quâymgáy, cùkdwzng mộlutjt chỗbuso cuồayking, đecrpơnyqdn giảbuson làxsuo bởtvcri vìyqnlnyqd mộlutjt lão tưiykn̉ tốdxamt, sinh đecrpúbgzang nhàxsuo a.


Thếydqs nhưiyknng màxsuo đecrpayking lứalyga bọtdiyn hắktdbn hoàxsuon khốdxam xong, đecrpếydqsn đecrpjqhmi sau thìyqnl sao?

Hồayki Khâymgau Nhạpyhmc tràxsuon đecrpymgay cảbusom xúbgzac:

- Bàxsuon tửkdwz, ta thấmtnuy Trầymgan ca nónyqdi rấmtnut đecrpúbgzang. Ta cũwzhmng hiểfhkdu đecrpưiyknnahoc, trêetcen thếydqs giớepili nàxsuoy, thựazzlc lựazzlc mơnyqd́i làxsuo đecrppyhmo lýjqhm mạpyhmnh nhấmtnut. Ngưiyknơnyqdi nhìyqnln Trầymgan ca trong khoảbusong thờjqhmi gian nàxsuoy trảbusoi qua, khôaybsng phảbusoi nói sányqdng tỏecrp đecrpiểfhkdm nàxsuoy sao? Trưiyknepilc kia đecrpi tớepili chỗbusoxsuoo, đecrpetceu cónyqd ngưiyknjqhmi khiêetceu khíwmvgch chúbgzang ta. Hiệqzmdn tạpyhmi thìyqnl sao? Nguyêetcen mộlutjt đecrpányqdm nhìyqnln thấmtnuy Trầymgan ca, ányqdnh mắktdbt cũwzhmng khôaybsng dányqdm nhìyqnln thẳazzlng. Cányqdi nàxsuoy làxsuo thựazzlc lựazzlc mang đecrpếydqsn biếydqsn hónyqda!

Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwz lạpyhmi mộlutjt lầymgan nữbeuaa thàxsuonh ngưiyknjqhmi côaybs đecrpơnyqdn, chányqdn nảbuson, thấmtnut vọtdiyng nónyqdi:

- Thếydqs nhưiyknng màxsuo, cányqdc ngưiyknơnyqdi cũwzhmng biếydqst, ta mộlutjt Bàxsuon tửkdwz bịkgja ngưiyknjqhmi xem thưiyknjqhmng, tu luyệqzmdn vớepili ta màxsuonyqdi, thậaqbdt sựazzl quányqd xa xỉxsuo. Ta tu luyệqzmdn tớepili mộlutjt bưiyknepilc nàxsuoy, làxsuo bịkgja lão tưiykn̉ ta mộlutjt đecrpmtnum mộlutjt đecrpmtnum đecrpányqdnh ra a...

xsuon tửkdwzxsuong nónyqdi càxsuong ảbusom đecrppyhmm, đecrplutjng nhìyqnln mậaqbdp mạpyhmp nàxsuoy xưiykna nay vui cưiyknjqhmi hớepiln hởtvcr, thoạpyhmt nhìyqnln khôaybsng cónyqd tim khôaybsng cónyqd phổosmgi, kỳitei thậaqbdt nộlutji tâymgam củetcea hắktdbn cũwzhmng cónyqd mộlutjt mặjrfut khôaybsng muốdxamn ngưiyknjqhmi biếydqst.

yqnlnh thểfhkd trọtdiyng tảbusoi nhưiykn vậaqbdy, mang đecrpếydqsn cho hắktdbn rấmtnut nhiềetceu phiềetcen nãcgcxo màxsuo ngưiyknjqhmi khányqdc khôaybsng cónyqd; cũwzhmng mang đecrpếydqsn cho hắktdbn rấmtnut nhiềetceu kỳitei thịkgja, vũwzhm nhụetcec màxsuo ngưiyknjqhmi khányqdc khôaybsng thểfhkd cảbusom nhậaqbdn đecrpưiyknnahoc.

xsuon tửkdwz nộlutji tâymgam mẫkdwzn cảbusom, kỳitei thậaqbdt mộlutjt mựazzlc rấmtnut đecrpfhkd ýjqhm nhữbeuang thứalygxsuoy, lạpyhmi hếydqst lầymgan nàxsuoy tớepili lầymgan khányqdc phảbusoi làxsuom bộlutj mộlutjt chúbgzat cũwzhmng khôaybsng thènyqdm đecrpfhkd ýjqhm. Vìyqnl vậaqbdy hắktdbn họtdiyc tựazzl giễiyknu, họtdiyc trêetceu đecrpùkdwza lấmtnuy mìyqnlnh.

Thếydqs nhưiyknng màxsuo, thờjqhmi đecrpiểfhkdm hắktdbn đecrpếydqsn vưiyknơnyqdng đecrpôaybs tham gia Tiềetcem Long hộlutji thửkdwz, nhậaqbdn thứalygc Giang Trầymgan, nhậaqbdn thứalygc ngưiyknjqhmi duy nhấmtnut trêetcen thếydqs giớepili nàxsuoy khôaybsng cónyqd kỳitei thịkgja hắktdbn, ngưiyknnahoc lạpyhmi cùkdwzng hắktdbn xưiyknng huynh gọtdiyi đecrpqzmd.

Tạpyhmi mộlutjt khắktdbc nàxsuoy, Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwz cảbusom thấmtnuy, Giang Trầymgan làxsuo tri kỷitei củetcea hắktdbn, làxsuo Đafrxpyhmi ca củetcea Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwz hắktdbn, làxsuo ngưiyknjqhmi màxsuo Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwz hắktdbn cónyqd thểfhkdyqnl đecrpónyqdxsuo trảbuso giányqdnyqdnh mạpyhmng.

- Trầymgan ca, ngưiyknơnyqdi biếydqst khôaybsng? Thờjqhmi đecrpiểfhkdm vừlutja tớepili vưiyknơnyqdng đecrpôaybs, ta mộlutjt mựazzlc cốdxam gắktdbng dung nhậaqbdp vàxsuoo thếydqs giớepili chưiykn hầymgau đecrpqzmd tửkdwz. Thếydqs nhưiyknng màxsuo, mặjrfuc kệqzmd ta đecrpi đecrpếydqsn chỗbusoxsuoo, đecrpetceu tao ngộlutj bọtdiyn hắktdbn kỳitei thịkgja, cưiyknjqhmi nhạpyhmo. Ngưiyknơnyqdi... làxsuo ngưiyknjqhmi thứalyg nhấmtnut ta ởtvcriyknơnyqdng đecrpôaybs gặjrfup đecrpưiyknnahoc, gọtdiyi ta Bàxsuon tửkdwzxsuo trêetcen mặjrfut khôaybsng mang theo chúbgzat kỳitei thịkgja. Tạpyhmi mộlutjt khắktdbc nàxsuoy, Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwz ta liềetcen nhậaqbdn đecrpkgjanh, đecrpjqhmi nàxsuoy tấmtnut cảbuso nghe theo ngưiyknơnyqdi!

Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwznyqdi đecrpếydqsn đecrpâymgay, hung hărhqhng lau hốdxamc mắktdbt đecrpecrp bừlutjng:

- Trầymgan ca, ngưiyknơnyqdi vừlutja mớepili nónyqdi đecrpetceu đecrpúbgzang. Nếydqsu nhưiykn chúbgzang ta khôaybsng cónyqd mộlutjt phụetce thâymgan tốdxamt, chúbgzang ta nàxsuoo cónyqd vốdxamn liếydqsng gìyqnl đecrpi hoàxsuon khốdxam, đecrpi hung hărhqhng càn quâymgáy? Hơnyqdn nữbeuaa, vìyqnl sau nàxsuoy tửkdwzaybsn Bàxsuon tửkdwz ta cónyqdnyqd hộlutji hoàxsuon khốdxam, cányqdi Chưiykn Hầymgau Lệqzmdnh nàxsuoy, ta nhấmtnut đecrpkgjanh phảbusoi bảbusoo trụetce!

Trong ányqdnh mắktdbt Bàxsuon tửkdwz, lầymgan thứalyg nhấmtnut cónyqd loạpyhmi kiêetcen đecrpkgjanh phấmtnun đecrpmtnuu nàxsuoy.

Đafrxdxami vớepili hai bằecrpng hữbeuau nàxsuoy, Giang Trầymgan vẫkdwzn còzjazn cónyqd chúbgzat hưiyknơnyqdng khónyqdi chi tìyqnlnh. Hơnyqdn nữbeuaa, hai ngưiyknjqhmi nàxsuoy đecrpetceu cónyqd mộlutjt đecrpjrfuc đecrpiểfhkdm cộlutjng đecrpayking, làxsuo rấmtnut cónyqdyqnlnh nghĩbgzaa.

Đafrxiểfhkdm nàxsuoy, rấmtnut đecrpúbgzang khẩazzlu vịkgja củetcea Giang Trầymgan. Cũwzhmng làxsuo đecrpkgjaa phưiyknơnyqdng màxsuo Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwzxsuo Hồayki Khâymgau Nhạpyhmc nàxsuoy, cùkdwzng Dưiyknơnyqdng Tôaybsng kia khányqdc biệqzmdt.

Giang Trầymgan nhìyqnln ra đecrpưiyknnahoc, tưiykn chấmtnut võboqz đecrppyhmo củetcea Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwz, chỉxsuonyqd thểfhkdnyqdi làxsuoyqnlnh thưiyknjqhmng. Hơnyqdn nữbeuaa trêetcen ngưiyknjqhmi kẻgmvhxsuoy, cũwzhmng khôaybsng cónyqd sựazzl dẻgmvho dai cùkdwzng cốdxam gắktdbng củetcea Tu Luyệqzmdn giảbuso.

Thờjqhmi gian ngắktdbn cónyqd lẽktdbnyqd thểfhkd, nhưiyknng muốdxamn hắktdbn ởtvcr trêetcen võboqz đecrppyhmo chi lộlutj khôaybsng ngừlutjng tiếydqsn tớepili, Tuyêetcen Bàxsuon tửkdwzxsuo tuyệqzmdt đecrpdxami làxsuom khôaybsng đecrpưiyknnahoc.

Hồayki Khâymgau Nhạpyhmc thìyqnl ngưiyknnahoc lạpyhmi, sau lưiyknng bềetce ngoàxsuoi chấmtnut phányqdc củetcea hắktdbn, cấmtnut dấmtnuu mộlutjt khỏecrpa võboqz đecrppyhmo chi tâymgam bềetcen vữbeuang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.