Độc Tôn Tam Giới

Chương 56 : Khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm 1

    trước sau   
- Xem ra, khôigyung córsvp Long Đhcvajwmdng Hầoxcgu dặcgxnn dòxlhs, cũxfjkng phảflvni chèqfndn éwsjrp ngưimcxơimcxi. Bằjwmdng khôigyung thìwuyf, dùemvlng bổiqybn tọsfqia cùemvlng Giang gia ngưimcxơimcxi kếkebft xuốpslqng âjjqnn oáoqixn, cho Giang gia ngưimcxơimcxi đzyfahleqc thếkebf, háoqixrsvpimcxi Đhcvaswic mỗswic ta sốpslqng yêhedyn ổiqybn?

Đhcvaswic Nhưimcx Hảflvni giờrdre phúwsjrt nàrsvpy, càrsvpng thêhedym kiêhedyn đzyfaoxcgnh quyếkebft tâjjqnm đzyfaèqfnd Giang Trầoxcgn xuốpslqng.

Khôigyung đzyfaèqfnd Giang Trầoxcgn xuốpslqng, Đhcvaswic Nhưimcx Hảflvni hắhleqn sẽkjvs khôigyung córsvp tiềfkzzn đzyfaewwn đzyfaáoqixng nórsvpi.

...

Giờrdre phúwsjrt nàrsvpy, Giang Trầoxcgn ởzedw hai hạruzmng khảflvno hạruzmch trưimcxkwdvc córsvp thểqfndrsvpi làrsvp đzyfaruzmi thắhleqng. Cáoqixi nàrsvpy đzyfaqfnd cho hắhleqn đzyfaưimcxwuyfc rấnuhut nhiềfkzzu nhâjjqnn sĩpslq trung lậzgcap ủcgxnng hộxfjk. Từibmn trêhedyn ngưimcxrdrei Giang Trầoxcgn, mọsfqii ngưimcxrdrei phảflvnng phấnuhut thấnuhuy đzyfaưimcxwuyfc bórsvpng dáoqixng củcgxna mìwuyfnh.

imcx chấnuhut khôigyung xuấnuhut chúwsjrng, bàrsvpi danh chưimcx hầoxcgu cũxfjkng khôigyung phảflvni đzyfarsvpnh tiêhedym. Nhưimcxng xuấnuhut thâjjqnn nhưimcx thếkebf, Giang Trầoxcgn biểqfndu hiệzgcan lạruzmi khôigyung thua nhữcgxnng đzyfarsvpnh cấnuhup chưimcx hầoxcgu kia.


emvl trêhedyn ngưimcxrdrei Giang Trầoxcgn, bọsfqin hắhleqn đzyfaãzgcawuyfm đzyfaưimcxwuyfc chỗswictmmc tháoqixc tìwuyfnh cảflvnm, đzyfaãzgcawuyfm đzyfaưimcxwuyfc cộxfjkng minh.

Cho nêhedyn, thờrdrei đzyfaiểqfndm Giang Trầoxcgn xuấnuhut hiệzgcan ởzedw cửyjfwa ra vàrsvpo hạruzmng khảflvno hạruzmch thứxfjk ba, quanh ngưimcxrdrei hắhleqn vâjjqṇy mà theo mộxfjkt nhórsvpm lớkwdvn ngưimcxrdrei, vìwuyf hắhleqn cổiqybxfjk, vìwuyf hắhleqn ủcgxnng hộxfjk.

Đhcvaãzgcai ngộxfjk bựzamtc nàrsvpy, ngoạruzmi trừibmn sốpslq ínqddt mấnuhuy chưimcx hầoxcgu đzyfarsvpnh cấnuhup ra, cũxfjkng chỉrsvprsvp Giang Trầoxcgn mớkwdvi có thêhedỷ hưimcxzedwng thụhwom.

Hạruzmng khảflvno hạruzmch thứxfjk ba, làrsvp hạruzmng đzyfaơimcxn giảflvnn nhấnuhut trong tấnuhut cảflvn khảflvno hạruzmch trụhwom cộxfjkt. Đhcvafkzzu làrsvp mộxfjkt ínqddt đzyfaewwn vậzgcat trụhwom cộxfjkt, họsfqic bằjwmdng cáoqixch nhớkwdv.

Đhcvaưimcxơimcxng nhiêhedyn, trong đzyfaórsvprsvp mộxfjkt ínqddt đzyfafkzz tựzamt do pháoqixt huy trìwuyfnh bàrsvpy vàrsvp phâjjqnn tínqddch, khảflvno thi chínqddnh làrsvp kiếkebfn thứxfjkc củcgxna chưimcx hầoxcgu truyềfkzzn nhâjjqnn. Nhữcgxnng đzyfafkzz tựzamt do pháoqixt huy nàrsvpy, dùemvl khôigyung trảflvn lờrdrei, cũxfjkng khôigyung ảflvnnh hưimcxzedwng đzyfaruzmi cụhwomc.

Chỉrsvp cầoxcgn đzyfaáoqixp đzyfaúwsjrng nhữcgxnng đzyfafkzz mụhwomc họsfqic bằjwmdng cáoqixch nhớkwdv kia, córsvp thểqfnd lấnuhuy đzyfaưimcxwuyfc đzyfacgxn đzyfaiểqfndm, thôigyung qua khảflvno hạruzmch lýtmmc luậzgcan.

Cho nêhedyn, ba hạruzmng khảflvno hạruzmch trụhwom cộxfjkt córsvp mộxfjkt loạruzmi thuyếkebft pháoqixp, chỉrsvp cầoxcgn thôigyung qua hai hạruzmng khảflvno hạruzmch trưimcxkwdvc, hạruzmng thứxfjk ba tựzamt nhiêhedyn córsvp thểqfnd đzyfai qua.

Trừibmn khi làrsvp kẻzgca đzyfaoxcgn, hoặcgxnc làrsvp ngưimcxrdrei hoàrsvpn toàrsvpn khôigyung dụhwomng côigyung, mớkwdvi córsvp thểqfnd khôigyung qua đzyfaưimcxwuyfc cửyjfwa thứxfjk ba.

Giang Trầoxcgn ởzedw trong tiếkebfng vỗswic tay, tiếkebfn nhậzgcap trưimcxrdreng thi hạruzmng khảflvno hạruzmch thứxfjk ba.

Bốpslqn quyểqfndn trụhwomc, bốpslqn phầoxcgn bàrsvpi thi, đzyfaruzmi biểqfndu cho 《 Võhleq họsfqic thưimcx 》, 《 Linh Dưimcxwuyfc thưimcx》, 《 Quyềfkzzn mưimcxu thưimcx》, 《 Binh đzyfaruzmo thưimcx》.

Thờrdrei gian thi rấnuhut đzyfaoxcgy đzyfacgxn, Giang Trầoxcgn cũxfjkng khôigyung córsvp gấnuhup gáoqixp. Hạruzmng khảflvno hạruzmch thứxfjk ba nàrsvpy, vớkwdvi hắhleqn màrsvprsvpi càrsvpng khôigyung córsvp đzyfaxfjk khórsvp, đzyfaewwn vậzgcat họsfqic bằjwmdng cáoqixch nhớkwdv, kiếkebfp trưimcxkwdvc hắhleqn bồewwni dưimcxnuhung năohlong lựzamtc đzyfasfqic, trăohlom vạn năohlom bồewwni dưimcxnuhung, cơimcx hồewwn đzyfaruzmt đzyfaếkebfn cảflvnnh giớkwdvi đzyfaãzgca gặcgxnp qua làrsvp khôigyung quêhedyn đzyfaưimcxwuyfc.

Cho nêhedyn, đzyfaewwn vậzgcat họsfqic bằjwmdng cáoqixch nhớkwdv, căohlon bảflvnn làrsvp khôigyung làrsvpm khórsvp đzyfaưimcxwuyfc hắhleqn.

Tuyệzgcat búwsjrt vung lêhedyn, viếkebft lêhedyn đzyfaruzmi danh Giang Trầoxcgn, sau đzyfaórsvp liềfkzzn bắhleqt đzyfaoxcgu đzyfaáoqixp đzyfafkzz.


Ưnxcbkwdvc chừibmnng sau nửyjfwa canh giờrdre, nhữcgxnng đzyfafkzz mụhwomc họsfqic bằjwmdng cáoqixch nhớkwdv kia, đzyfaãzgca bịoxcg Giang Trầoxcgn hoàrsvpn thàrsvpnh viêhedyn mãzgcan.

Tiếkebfp đzyfaếkebfn, làrsvp bộxfjk phậzgcan tựzamt do pháoqixt huy, bộxfjk phậzgcan đzyfafkzz mụhwomc nàrsvpy, tưimcxơimcxng đzyfapslqi màrsvprsvpi rấnuhut linh hoạruzmt. Đhcvafkzz mụhwomc cũxfjkng tưimcxơimcxng đzyfapslqi córsvp chiềfkzzu sâjjqnu mộxfjkt ínqddt.

Đhcvaưimcxơimcxng nhiêhedyn, dùemvlng tầoxcgm mắhleqt củcgxna Giang Trầoxcgn đzyfaếkebfn xem, nhữcgxnng đzyfafkzz mụhwomc nàrsvpy khôigyung khỏhtzii quáoqix thôigyu thiểqfndn, bấnuhut quáoqix hắhleqn vẫkwdvn chăohlom chúwsjr đzyfaáoqixp đzyfafkzz.

wuyf đzyfafkzz mụhwomc rấnuhut thôigyu thiểqfndn, nêhedyn Giang Trầoxcgn cũxfjkng bấnuhut tiệzgcan trảflvn lờrdrei quáoqix thâjjqnm ảflvno. Bởzedwi vìwuyf trìwuyfnh đzyfaxfjktmmc luậzgcan củcgxna Đhcvaôigyung Phưimcxơimcxng Vưimcxơimcxng Quốpslqc, chỉrsvp sợwuyf tiêhedyu hórsvpa khôigyung đzyfaưimcxwuyfc đzyfaewwn vậzgcat quáoqix thâjjqnm ảflvno a.

emvlng tri thứxfjkc củcgxna Giang Trầoxcgn, thậzgcat muốpslqn trảflvn lờrdrei quáoqix thâjjqnm ảflvno, sẽkjvs đzyfaqfnd cho nhữcgxnng ngưimcxrdrei chấnuhum bàrsvpi thi kia củcgxna Đhcvaôigyung Phưimcxơimcxng Vưimcxơimcxng Quốpslqc, sẽkjvs xem nhưimcx nộxfjkp giấnuhuy trắhleqng khôigyung córsvpwuyf kháoqixc nhau.

Quáoqix thâjjqnm ảflvno làrsvp xem khôigyung hiểqfndu, cáoqixi kia cùemvlng khôigyung đzyfaáoqixp córsvpwuyf kháoqixc nhau?

Cho nêhedyn, Giang Trầoxcgn vắhleqt hếkebft órsvpc, từibmn trìwuyfnh đzyfaxfjk tri thứxfjkc củcgxna thếkebf giớkwdvi nàrsvpy, làrsvpm ra mộxfjkt ínqddt trìwuyfnh bàrsvpy.

Nhữcgxnng trảflvn lờrdrei nàrsvpy, ởzedw trong tri thứxfjkc căohlon bảflvnn củcgxna Giang Trầoxcgn, xem nhưimcxrsvp rấnuhut thấnuhup. Nhưimcxng đzyfaqfndzedw chỗswicrsvpy, Giang Trầoxcgn vẫkwdvn còxlhsn córsvp chúwsjrt lo lắhleqng, lo lắhleqng quáoqix cao, sẽkjvs dẫkwdvn pháoqixt phiềfkzzn toáoqixi khôigyung cầoxcgn thiếkebft.

Cho nêhedyn hắhleqn éwsjrp lạruzmi, cuốpslqi cùemvlng ngăohlon chặcgxnn xúwsjrc đzyfaxfjkng pháoqixt huy, đzyfaem nhữcgxnng trìwuyfnh bàrsvpy kia khốpslqng chếkebfzedw trêhedyn trụhwomc hoàrsvpnh tri thứxfjkc củcgxna Đhcvaôigyung Phưimcxơimcxng Vưimcxơimcxng Quốpslqc.

Kểqfnd từibmn đzyfaórsvp, cũxfjkng córsvp chúwsjrt lao tâjjqnm lao lựzamtc a. Ưnxcbkwdvc chừibmnng mộxfjkt canh giờrdre, Giang Trầoxcgn xéwsjrt duyệzgcat bàrsvpi thi thoáoqixng mộxfjkt pháoqixt, pháoqixt hiệzgcan khôigyung thểqfnd bắhleqt bẻzgca, liềfkzzn nộxfjkp bàrsvpi thi.

Theo nhưimcx quy củcgxn, quan chấnuhup sựzamt phụhwom tráoqixch khảflvno hạruzmch, thu quyểqfndn trụhwomc củcgxna Giang Trầoxcgn, bỏhtzirsvpo trong hộxfjkp.

- Giang Trầoxcgn, cửyjfwa khảflvno hạruzmch nàrsvpy, câjjqǹn cao tầoxcgng thẩdsucm duyệzgcat, trảflvni qua tấnuhut cảflvn ngưimcxrdrei phụhwom tráoqixch phêhedywuyfnh, mớkwdvi córsvp thểqfnd ra thàrsvpnh tínqddch. Cáoqixi quy củcgxnrsvpy, chắhleqc hẳkebfn ngưimcxơimcxi hiểqfndu a?

Quy củcgxnoqixc thựzamtc làrsvp nhưimcx vậzgcay, Giang Trầoxcgn cũxfjkng khôigyung córsvp ýtmmcwuyf, nhẹxqzi gậzgcat đzyfaoxcgu.


emvl sao mặcgxnc kệzgca ai đzyfaếkebfn chấnuhum, bàrsvpi thi nàrsvpy làrsvp khẳkebfng đzyfaoxcgnh córsvp thểqfndimcxwuyft qua kiểqfndm tra. Vềfkzz đzyfaiểqfndm nàrsvpy, Giang Trầoxcgn phi thưimcxrdreng tựzamt tin.

Hoàrsvpn thàrsvpnh ba hạruzmng khảflvno hạruzmch trụhwom cộxfjkt, thờrdrei gian kỳnkjs thậzgcat đzyfaãzgca ban đzyfaêhedym. Tuyêhedyn Bàrsvpn tửyjfw mộxfjkt đzyfaưimcxrdreng chạruzmy chậzgcam đzyfai theo Giang Trầoxcgn, dùemvlng hìwuyfnh thểqfnd kia, muốpslqn đzyfai theo bôigyụ pháp củcgxna Giang Trầoxcgn cũxfjkng khôigyung dễvlekrsvpng.

Đhcvai khôigyung bao xa, cảflvn ngưimcxrdrei Bàrsvpn tửyjfw thởzedw hồewwnng hộxfjkc:

- Trầoxcgn ca, ngưimcxơimcxi chờrdreoqixc huynh đzyfazgca a.

- Trầoxcgn ca, đzyfazgca đzyfazgca ta ởzedwemvlng Hạruzmc Lâjjqnu đzyfacgxnt mộxfjkt bàrsvpn, chínqddnh làrsvpwuyf chúwsjrc mừibmnng Trầoxcgn ca ngưimcxơimcxi thôigyung qua xéwsjrt duyệzgcat. Bàrsvpn tửyjfw ta sớkwdvm đzyfaãzgca biếkebft rõhleq, Trầoxcgn ca ngưimcxơimcxi nhấnuhut đzyfaoxcgnh làrsvp giảflvn heo ăohlon thịoxcgt hổiqyb. Trưimcxkwdvc kia khôigyung córsvp thôigyung qua khảflvno hạruzmch, làrsvp cốpslq ýtmmcrsvpy ra yếkebfu thếkebf, hắhleqc hắhleqc, trêhedyn chiếkebfn lưimcxwuyfc têhedy liệzgcat đzyfapslqi thủcgxn a!

Tuyêhedyn Bàrsvpn tửyjfwzgca thínqddjjqnng bốpslqc nhưimcximcxkwdvc thủcgxny triềfkzzu, mộxfjkt chúwsjrt cũxfjkng khôigyung đzyfahtzi mặcgxnt.

- Tùemvlng Hạruzmc Lâjjqnu liềfkzzn khôigyung đzyfai a.

Giang Trầoxcgn nhàrsvpn nhạruzmt nórsvpi mộxfjkt câjjqnu, câjjqnn nhăohlóc chốpslqc láoqixt, nhìwuyfn nhìwuyfn vẻzgca mặcgxnt nórsvpng bỏhtzing củcgxna Tuyêhedyn Bàrsvpn tửyjfwemvlng Hồewwn Khâjjqnu Nhạruzmc, than nhẹxqzi mộxfjkt tiếkebfng nórsvpi:

- Buổiqybi tốpslqi đzyfaếkebfn phủcgxn củcgxna ta họsfqip mặcgxnt.

Hồewwn Khâjjqnu Nhạruzmc gậzgcat đzyfaoxcgu:

- Đhcvaúng, Trầoxcgn ca nórsvpi rấnuhut đzyfaúwsjrng. Lãzgcao đzyfaoxcgu tửyjfw nhàrsvp củcgxna ta cũxfjkng nórsvpi, gầoxcgn đzyfaâjjqny vưimcxơimcxng đzyfaôigyu nhiêhedỳu thịoxcg phi, loạruzmi đzyfaoxcga phưimcxơimcxng nhưimcxemvlng Hạruzmc Lâjjqnu kia, chúwsjrng ta vẫkwdvn làrsvp ínqddt đzyfai thìwuyf tốpslqt hơimcxn.

- Hắhleqc hắhleqc, Trầoxcgn ca nórsvpi khôigyung đzyfai, vậzgcay thìwuyf khôigyung đzyfai. Hơimcxn nữcgxna, đzyfai quýtmmc phủcgxn củcgxna Trầoxcgn ca, huynh đzyfazgca chúwsjrng ta càrsvpng córsvp mặcgxnt mũxfjki khôigyung phảflvni sao?

Tuyêhedyn Bàrsvpn tửyjfwrsvp ngưimcxrdrei lanh lợwuyfi, chuyểqfndn biếkebfn rấnuhut nhanh, ngưimcxwuyfc lạruzmi khôigyung ăohlon chếkebft lý.

Giang Chínqddnh vớkwdvi tưimcxoqixch Quảflvnn gia, lúwsjrc nàrsvpy làrsvpwsjrc hắhleqn pháoqixt huy táoqixc dụhwomng. Nghe Giang Trầoxcgn nórsvpi nhưimcx vậzgcay, lậzgcap tứxfjkc nórsvpi:

- Thuộxfjkc hạruzm trởzedw vềfkzz chuẩdsucn bịoxcg mộxfjkt chúwsjrt.

Đhcvaếkebfn Giang Hãzgcan Hầoxcgu phủcgxn, bọsfqin ngưimcxrdrei Tuyêhedyn Bàrsvpn tửyjfwrsvpng thêhedym phórsvpng túwsjrng.

rsvp Giang Trầoxcgn, sau khi đzyfai vàrsvpo thếkebf giớkwdvi nàrsvpy, cũxfjkng làrsvp lầoxcgn đzyfaoxcgu tiêhedyn cùemvlng mấnuhuy bằjwmdng hữcgxnu gặcgxnp nhau, rấnuhut vui vẻzgcaxlhsa thuậzgcan. Trong bữcgxna tiệzgcac nghe bọsfqin ngưimcxrdrei Tuyêhedyn Bàrsvpn tửyjfw tròxlhs chuyệzgcan, nhắhleqc tớkwdvi dĩpslqzgcang chua xórsvpt, cũxfjkng hơimcxi córsvp chúwsjrt thổiqybn thứxfjkc.

- Trầoxcgn ca, ngưimcxơimcxi nórsvpi Dưimcxơimcxng Tôigyung kia, córsvp phảflvni vôigyuwuyfnh vôigyu nghĩpslqa hay khôigyung. Nhớkwdv ngàrsvpy đzyfaórsvp, ngưimcxơimcxi bảflvno vệzgca hắhleqn nhưimcx vậzgcay, sau khi ngưimcxơimcxi xảflvny ra chuyệzgcan, hắhleqn liềfkzzn co đzyfaoxcgu rụhwomt cổiqyb, khôigyung dáoqixm cùemvlng chúwsjrng ta lui tớkwdvi. Xem ra, ngưimcxrdrei nàrsvpy làrsvp khôigyung đzyfaáoqixng tin cậzgcay. Uổiqybng Tuyêhedyn Bàrsvpn tửyjfw ta trưimcxkwdvc kia coi hắhleqn làrsvp huynh đzyfazgca, thựzamtc khôigyung phảflvni thứxfjkwuyf!

Tuyêhedyn Bàrsvpn tửyjfw nhắhleqc tớkwdvi Dưimcxơimcxng Tôigyung, liềfkzzn rấnuhut tứxfjkc giậzgcan.

Giang Trầoxcgn thìwuyfemvly ýtmmcimcxrdrei cưimcxrdrei, từibmn chốpslqi cho ýtmmc kiếkebfn. Bởzedwi vìwuyfoqixi gọsfqii làrsvp ngưimcxrdrei córsvp chínqdd riêhedyng, Dưimcxơimcxng Tôigyung kia xu lợwuyfi tráoqixnh hạruzmi, lựzamta chọsfqin lậzgcap trưimcxrdreng córsvp lợwuyfi cho mìwuyfnh, khôigyung lựzamta chọsfqin tìwuyfnh nghĩpslqa huynh đzyfazgca, đzyfaórsvprsvp lựzamta chọsfqin củcgxna cáoqix nhâjjqnn hắhleqn.

Chỉrsvprsvp, trong nộxfjki tâjjqnm Giang Trầoxcgn, dĩpslq nhiêhedyn làrsvp đzyfaem Dưimcxơimcxng Tôigyung bàrsvpi trừibmn ra tâjjqnm trínqdd củcgxna mìwuyfnh.

Gặcgxnp Giang Trầoxcgn khôigyung nórsvpi, Tuyêhedyn Bàrsvpn tửyjfwxfjkng khôigyung tiếkebfp tụhwomc thảflvno phạruzmt Dưimcxơimcxng Tôigyung, màrsvprsvp đzyfaem chủcgxn đzyfafkzz chuyểqfndn tớkwdvi Tiềfkzzm Long thi hộxfjki.

- Trầoxcgn ca, nórsvpi lêhedyn Tiềfkzzm Long thi hộxfjki nàrsvpy, ngưimcxơimcxi đzyfaếkebfn cùemvlng córsvpzgcajjqnm hay khôigyung?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.