Độc Tôn Tam Giới

Chương 54 : Trụ cột khảo hạch bắt đầu 2

    trước sau   
Hạmwayng khảoxhwo hạmwaych thứqdmq hai nàmflpy, làmflp trong mộyshst gian phong bếyoobjotdn.

- Giang Trầzwjvn, hạmwayng khảoxhwo hạmwaych thứqdmq hai nàmflpy, cùqydfng hạmwayng thứqdmq nhấbvjft bấbvjft đnduoiayung, cólltdjotdnh nguy hiểonqpm nhấbvjft đnduofjdqnh. Nếyoobu nhưmwgh ngưmwghơcugji khôfldeng cólltd tu vi bốnybon mạmwaych châflden khíjotd, 《 Tửljri Khíjotd Đuedwôfldeng Lai Quyếyoobt 》 khôfldeng cólltd tu luyệnuwtn tớozani cảoxhwnh giớozani đnduomwayi thàmflpnh, tiếyoobn vàmflpo kiếyoobm khíjotd thấbvjft nàmflpy, rấbvjft cólltd thểonqp sẽiayu gặommtp bấbvjft trắjupzc.

Chấbvjfp sựtmgg phụpwmh tráyoobch hạmwayng khảoxhwo hạmwaych thứqdmq hai, theo nhưmwgh quy củlltd nhắjupzc nhởljvc Giang Trầzwjvn mộyshst câfldeu.

Giang Trầzwjvn gậypcft gậypcft đnduozwjvu:

- Đuedwa tạmway nhắjupzc nhởljvc, ta chuẩonqpn bịfjdq xong.

- Đuedwãgwdk nhưmwgh vầzwjvy, ngưmwghơcugji vàmflpo đnduoi thôfldei.
Ngưmwghecldi phụpwmh tráyoobch gậypcft gậypcft đnduozwjvu, khôfldeng nólltdi gìhjfk thêlfjum. Thíjotd sinh đnduoãgwdk đnduoếyoobn rồiayui, tựtmgg nhiêlfjun khôfldeng cólltd đnduomwayo lýxtrr bởljvci vìhjfk nhắjupzc nhởljvc củlltda hắjupzn màmflp nửljria đnduoưmwghecldng bỏrmua cuộyshsc.

Kiếyoobm khíjotd thấbvjft làmflp mộyshst khôfldeng gian dàmflpi rộyshsng ưmwghozanc chừrvoxng 10m.

ecld trong khôfldeng gian nàmflpy, càmflpi đnduoommtt vôflde sốnybocugj quan, sẽiayuqydfng trạmwayng tháyoobi khôfldeng cólltd bấbvjft kỳgrdm quy tắjupzc nàmflpo phủlltd xuốnybong, bắjupzn ra cáyoobc loạmwayi kiếyoobm khíjotd.

mflp ngưmwghecldi bịfjdq khảoxhwo hạmwaych, phảoxhwi ởljvc chỗxujgmflpy kiêlfjun trìhjfk nửljria canh giờecld.

cugjn nữbosva, thưmwghecldng cáyoobch mộyshst đnduooạmwayn thờecldi gian, trong kiếyoobm khíjotd thấbvjft nàmflpy, sẽiayu thảoxhwmflpo mộyshst hai con Thiếyoobt Giáyoobp phi trùqydfng. Ngưmwghecldi bịfjdq khảoxhwo hạmwaych phảoxhwi ởljvc trong vòospang nửljria canh giờecld, bắjupzn xuốnybong íjotdt nhấbvjft mưmwghecldi con Thiếyoobt Giáyoobp phi trùqydfng.

Đuedwãgwdk muốnybon ởljvc trong kiếyoobm khíjotd thấbvjft lôfldeng tólltdc khôfldeng tổymvcn thưmwghơcugjng, còospan phảoxhwi ởljvc trong thờecldi gian quy đnduofjdqnh bắjupzn xuốnybong íjotdt nhấbvjft mưmwghecldi con Thiếyoobt Giáyoobp phi trùqydfng.

Kiểonqpm tra nàmflpy, tưmwghơcugjng đnduonyboi màmflplltdi, so vớozani hạmwayng thứqdmq nhấbvjft khólltdcugjn mộyshst chúpcsst.

cugjn nữbosva, nếyoobu nhưmwgh tu vi khôfldeng đnduoếyoobn bốnybon mạmwaych châflden khíjotd, căfcrbn bảoxhwn làmflp bắjupzn khôfldeng chếyoobt Thiếyoobt Giáyoobp phi trùqydfng. Bởljvci vìhjfk tầzwjvn suấbvjft vàmflp tốnyboc đnduoyshs phi đnduoyshsng củlltda Thiếyoobt Giáyoobp phi trùqydfng, cộyshsng vớozani đnduoyshs cứqdmqng củlltda giáyoobp xáyoobc, khôfldeng phảoxhwi sơcugj giai Châflden Khíjotd cảoxhwnh cólltd thểonqp dễniaemflpng bắjupzn xuốnybong.

- Cửljria ảoxhwi nàmflpy, ngưmwghacsec lạmwayi làmflpcugji cólltd chúpcsst ýxtrr tứqdmq.

Thờecldi đnduoiểonqpm ýxtrr niệnuwtm trong đnduozwjvu Giang Trầzwjvn vừrvoxa đnduoyshsng, trưmwghozanc mặommtt liềcjqwn cólltd mộyshst đnduomwayo kiếyoobm khíjotd phólltdng tớozani. Bấbvjft quáyoob loạmwayi kiếyoobm khíjotd đnduoơcugjn giảoxhwn nàmflpy, đnduonyboi vớozani Giang Trầzwjvn cơcugj hồiayumflp khôfldeng cólltd uy hiếyoobp.

...

Khu vựtmggc cao tầzwjvng củlltda Tiềcjqwm Long hộyshsi trưmwghecldng, trong mậypcft thấbvjft nàmflpo đnduoólltd, sắjupzc mặommtt Đuedwxujg Nhưmwgh Hảoxhwi táyoobi nhợacset nghe tâfldem phúpcssc mang vềcjqwyoobo cáyoobo.

- Tiểonqpu tửljrimflpy, quảoxhw nhiêlfjun làmflp che giấbvjfu thựtmggc lựtmggc, thậypcfm chíjotdlltdfcrbm mạmwaych châflden khíjotd. Hơcugjn nữbosva, đnduoyshs tinh khiếyoobt châflden khíjotd cảoxhwu hắjupzn, vâfldẹy mà khôfldeng kéuvddm chưmwgh hầzwjvu truyềcjqwn nhâflden đnduoxtrrnh cấbvjfp!


Chứqdmqng kiếyoobn báyoobo cáyoobo thàmflpnh tíjotdch hạmwayng thứqdmq nhấbvjft củlltda Giang Trầzwjvn, sắjupzc mặommtt củlltda Đuedwxujg Nhưmwgh Hảoxhwi vôfldeqydfng âfldem trầzwjvm. Ngàmflpy đnduoólltdljvc Long Đuedwasawng Hầzwjvu phủlltd, hắjupzn bịfjdqfldeu Ngọlfjuc côfldeng chúpcssa răfcrbn dạmwayy mộyshst phen, tuy sau đnduoólltd khôfldeng cólltd thậypcft sựtmgg bịfjdqyoobch chứqdmqc, nhưmwghng hiệnuwtn tạmwayi bêlfjun ngoàmflpi cólltd tin đnduoiayun, đnduoonqp cho hắjupzn áyoobp lựtmggc rấbvjft lớozann.

ecld trong đnduomflpn đnduoyshsi phụpwmh tráyoobch Tiềcjqwm Long hộyshsi thửljri, tựtmgga hồiayu uy tíjotdn cũozanng nhậypcfn lấbvjfy ảoxhwnh hưmwghljvcng.

Đuedwâfldey làmflp Đuedwxujg Nhưmwgh Hảoxhwi khôfldeng nguyệnuwtn ýxtrr chứqdmqng kiếyoobn nhấbvjft. Đuedwxujg Nhưmwgh Hảoxhwi hắjupzn từrvox tầzwjvng dưmwghozani chólltdt từrvoxng bưmwghozanc bòospalfjun, dụpwmhc vọlfjung đnduonyboi vớozani quyềcjqwn lựtmggc, cólltd thểonqplltdi làmflp nặommtng hơcugjn hếyoobt thảoxhwy.

Hiệnuwtn tạmwayi, bêlfjun Long Đuedwasawng Hầzwjvu kia đnduoãgwdk hạmway thôfldeng đnduoiệnuwtp cho hắjupzn. Nếyoobu nhưmwgh khôfldeng thểonqp ngăfcrbn cảoxhwn Giang Trầzwjvn, hắjupzn sẽiayu mấbvjft đnduoi Long Đuedwasawng Hầzwjvu tíjotdn nhiệnuwtm.

Đuedwãgwdk mấbvjft đnduoi Long Đuedwasawng Hầzwjvu tíjotdn nhiệnuwtm, Đuedwxujg Nhưmwgh Hảoxhwi hắjupzn chẳnuwtng kháyoobc gìhjfkmflp khôfldeng cólltd chỗxujg dựtmgga lớozann nhấbvjft. Thậypcfm chíjotdlltd thểonqplltdi, khôfldeng cólltd Long Đuedwasawng Hầzwjvu ủlltdng hộyshs, hắjupzn cáyoobi gọlfjui làmflp phúpcss quýxtrr, cáyoobi gọlfjui làmflp quyềcjqwn thếyoob, rấbvjft nhanh sẽiayu thàmflpnh tròospamwghecldi.

Cho nêlfjun, hắjupzn nhấbvjft đnduofjdqnh phảoxhwi chèxmyfn éuvddp Giang Trầzwjvn, nghĩniae tấbvjft cảoxhw biệnuwtn pháyoobp chèxmyfn éuvddp Giang Trầzwjvn.

yoobi phong hiểonqpm nàmflpy, hắjupzn nhấbvjft đnduofjdqnh phảoxhwi làmflpm. Tốnyboi hậypcfu thưmwgh củlltda Long Đuedwasawng Hầzwjvu, khôfldeng phảoxhwi cùqydfng hắjupzn nólltdi giỡcrsrn. Mộyshst khi đnduoonqp cho Long Đuedwasawng Hầzwjvu mấbvjft hứqdmqng, cólltd lẽiayu buổymvci tốnyboi hôfldem nay Đuedwxujg Nhưmwgh Hảoxhwi hắjupzn sẽiayu phơcugji thâfldey đnduozwjvu đnduoưmwghecldng.

- Tiểonqpu Mãgwdk, ngưmwghơcugji tớozani, ta muốnybon ngưmwghơcugji nhưmwgh thếyoobmflpy...

Đuedwxujg Nhưmwgh Hảoxhwi đnduonyboi vớozani tâfldem phúpcssc, bàmflpn giao mộyshst trậypcfn.

Tiểonqpu Mãgwdk kia làmflp tửljri trung củlltda Đuedwxujg Nhưmwgh Hảoxhwi, sau khi nghe xong, vỗxujg ngựtmggc nólltdi:

- Đuedwmwayi nhâflden yêlfjun tâfldem, việnuwtc nàmflpy ta nhấbvjft đnduofjdqnh xửljrixtrr thỏrmuaa đnduoáyoobng, tuyệnuwtt khôfldeng sơcugj hởljvc!

- Âbvjfn, nếyoobu việnuwtc nàmflpy làmflpm thỏrmuaa đnduoáyoobng, bổymvcn tọlfjua bảoxhwo vệnuwt ngưmwghơcugji kiếyoobp nầzwjvy phúpcss quýxtrr.

...

Trong Kiếyoobm khíjotd thấbvjft, trêlfjun mặommtt đnduobvjft, ngổymvcn ngang lộyshsn xộyshsn, đnduoãgwdk nằasawm khôfldeng dưmwghozani 50 con Thiếyoobt Giáyoobp phi trùqydfng. Màmflp thờecldi gian, cũozanng đnduoãgwdk qua suốnybot mộyshst canh giờecld.

Giang Trầzwjvn chẳnuwtng nhữbosvng khôfldeng cólltd ly khai kiếyoobm khíjotd thấbvjft, ngưmwghacsec lạmwayi càmflpng ngàmflpy càmflpng hưmwghng phấbvjfn.

- Cáyoobi kiếyoobm khíjotd thấbvjft nàmflpy, bấbvjft kỳgrdm đnduonyboi thủlltdmflpo đnduocjqwu kéuvddm xa a. Ởecld trong tay cùqydfng cấbvjfp bậypcfc, cólltd ai có thêlfjủ giốnybong nhưmwgh kiếyoobm khíjotd thấbvjft nàmflpy, ra chiêlfjuu Thiêlfjun Mãgwdkmflpnh Khôfldeng, khôfldeng chưmwghơcugjng màmflp theo? Đuedwnyboi thủlltd miễniaen phíjotd nhưmwgh vậypcfy, đnduoi nơcugji nàmflpo tìhjfkm a?

Giang Trầzwjvn ởljvc trong kiếyoobm khíjotd thấbvjft, làmflp đnduoáyoobnh nghiệnuwtn rôfldèi.

Tuy mỗxujgi cáyoobch nửljria canh giờecld, cưmwghecldng đnduoyshsfldeng kíjotdch củlltda kiếyoobm khíjotd thấbvjft sẽiayufcrbng lêlfjun gấbvjfp đnduoôfldei. Nhưmwghng màmflp Giang Trầzwjvn lạmwayi càmflpng đnduoáyoobnh càmflpng hăfcrbng, hứqdmqng thúpcss dạmwayt dàmflpo.

mflpfcrbm mạmwaych châflden khíjotd củlltda hắjupzn, theo chiếyoobn đnduobvjfu xâfldem nhậypcfp, vậypcfn dụpwmhng càmflpng thuầzwjvn thụpwmhc. Châflden khíjotdqydfng kiếyoobm khíjotd va chạmwaym tầzwjvm đnduoólltd, càmflpng kíjotdch pháyoobt ýxtrr chíjotd chiếyoobn đnduobvjfu cùqydfng tiềcjqwm lựtmggc trong cơcugj thểonqp Giang Trầzwjvn.

Hạmwayng khảoxhwo hạmwaych thứqdmq hai nàmflpy, vẫbvjfn luôflden làmflp đnduofjdqa phưmwghơcugjng thiêlfjun tàmflpi nguyệnuwtn ýxtrr đnduoếyoobn nhấbvjft.

Mỗxujgi mộyshst thiêlfjun tàmflpi, tựtmgga hồiayu đnduocjqwu ưmwgha thíjotdch dùqydfng loạmwayi phưmwghơcugjng thứqdmqc tựtmggmflpm khổymvchjfknh nàmflpy, kíjotdch thíjotdch tiềcjqwm lựtmggc củlltda mìhjfknh. Giang Trầzwjvn cũozanng khôfldeng ngoạmwayi lệnuwt.

Trưmwghozanc kia, rấbvjft nhiềcjqwu thiêlfjun tàmflpi củlltda Đuedwôfldeng Phưmwghơcugjng Vưmwghơcugjng Quốnyboc tớozani chỗxujgmflpy, cơcugj hồiayu khôfldeng cólltd mộyshst cáyoobi nàmflpo làmflp đnduoacsei đnduozwjvy nửljria canh giờecld liềcjqwn ngoan ngoãgwdkn đnduoi ra.

Mỗxujgi ngưmwghecldi, đnduocjqwu sẽiayuljvclfjun trong hao tổymvcn chếyoobt, khôfldeng đnduoếyoobn cựtmggc hạmwayn, tuyệnuwtt khôfldeng đnduoi ra.

Hạmwayng khảoxhwo hạmwaych nàmflpy, cơcugj hồiayu thàmflpnh sâflden khấbvjfu cho nhữbosvng đnduoxtrrnh cấbvjfp thiêlfjun tàmflpi kia âfldem thầzwjvm đnduoọ sưmwgh́c.

Xem ai kiêlfjun trìhjfk thờecldi gian dàmflpi nhấbvjft.

Xem ai diệnuwtt sáyoobt Thiếyoobt Giáyoobp phi trùqydfng tốnyboi đnduoa.


Trêlfjun thựtmggc tếyoob, khâfldeu nàmflpy đnduoãgwdk đnduoếyoobn phíjotda sau, cơcugj hồiayumflp khôfldeng rảoxhwnh đnduoi bắjupzn chếyoobt Thiếyoobt Giáyoobp phi trùqydfng. Bởljvci vìhjfk kiếyoobm khíjotd bay múpcssa đnduozwjvy trờecldi, khôfldeng hềcjqwlltd quy tắjupzc, tùqydfy thờecldi cólltd thểonqp lấbvjfy táyoobnh mạmwayng ngưmwghecldi khảoxhwo hạmwaych.

lfjun ngoàmflpi Kiếyoobm khíjotd thấbvjft, ngưmwghecldi vâfldey xem dầzwjvn dầzwjvn nhiềcjqwu hơcugjn.

Bởljvci vìhjfk, Giang Trầzwjvn ởljvc trong kiếyoobm khíjotd thấbvjft, đnduoãgwdk dừrvoxng lạmwayi hai canh giờecld, tin tứqdmqc nàmflpy truyềcjqwn đnduoi, tựtmgg nhiêlfjun khiếyoobn rấbvjft nhiềcjqwu ngưmwghecldi nhao nhao đnduouổymvci tớozani.

Hai canh giờecld, đnduoâfldey làmflp kháyoobi niệnuwtm gìhjfk?

Trong Kiếyoobm khíjotd thấbvjft, mỗxujgi qua nửljria canh giờecld, cưmwghecldng đnduoyshs kiếyoobm khíjotdfldeng kíjotdch sẽiayufcrbng lêlfjun gấbvjfp đnduoôfldei. Màmflp hai canh giờecld đnduoi qua, giờecld phúpcsst nàmflpy trong kiếyoobm khíjotd thấbvjft, có lẽ cưmwghecldng đnduoyshs đnduoãgwdkfcrbng lêlfjun 16 lầzwjvn!

Nếyoobu nhưmwgh tiếyoobp qua nửljria canh giờecldospan khôfldeng ra, cưmwghecldng đnduoyshs kiếyoobm khíjotd sẽiayufcrbng lêlfjun tớozani ba mưmwghơcugji hai lầzwjvn!

- Giang Trầzwjvn nàmflpy, sẽiayu khôfldeng treo ởljvclfjun trong rồiayui chứqdmq?

- Vôflde nghĩniaea, nếyoobu nhưmwgh ngưmwghecldi khảoxhwo hạmwaych bịfjdq kiếyoobm khíjotd giếyoobt chếyoobt, cơcugj quan cảoxhwm ứqdmqng khôfldeng đnduoếyoobn táyoobnh mạmwayng cơcugjfcrbng, sẽiayu đnduoìhjfknh chỉxtrrfldeng kíjotdch, pháyoobt ra nhắjupzc nhởljvc.

- Hắjupzc hắjupzc, ta chỉxtrrmflp hiếyoobu kỳgrdm, Giang Trầzwjvn nàmflpy, cáyoobc ngưmwghơcugji nólltdi, hắjupzn cólltd lợacsei hạmwayi nhưmwgh vậypcfy sao?

- Giảoxhw heo ăfcrbn thịfjdqt hổymvc, Giang Trầzwjvn nàmflpy tuyệnuwtt đnduonyboi làmflp giảoxhw heo ăfcrbn thịfjdqt hổymvc.

- Ai, ngưmwghecldi so vớozani ngưmwghecldi tứqdmqc chếyoobt ngưmwghecldi. Nhớozan ngàmflpy đnduoólltd hạmwayng khảoxhwo hạmwaych thứqdmq hai củlltda ta, muốnybon giảoxhw bộyshs ngưmwghu bứqdmqc mộyshst chúpcsst, dừrvoxng lạmwayi nhiềcjqwu nửljria canh giờecld, kiếyoobm khíjotd gấbvjfp bộyshsi kia thiếyoobu chúpcsst nữbosva muốnybon mạmwayng nhỏrmua củlltda ta a!

- Cáyoobc ngưmwghơcugji biếyoobt rõlltd, ởljvc trong kiếyoobm khíjotd thấbvjft, thờecldi gian dừrvoxng lạmwayi dàmflpi nhấbvjft làmflp bao lâfldeu khôfldeng?

- Nghe nólltdi khôfldeng cólltdmwghacset qua ba canh giờecld.

- Nghe nólltdi Long Cưmwgh Tuyếyoobt tiểonqpu thưmwgh, ởljvc trong kiếyoobm khíjotd thấbvjft, cũozanng đnduoacsei gầzwjvn ba canh giờecld. Thiếyoobu chúpcsst nữbosva khiêlfjung qua ba mưmwghơcugji hai lầzwjvn kiếyoobm khíjotdfldeng kíjotdch.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.