Độc Tôn Tam Giới

Chương 53 : Trụ cột khảo hạch bắt đầu 1

    trước sau   
nemyu tuyếkjpln khôpawbng thểcerunemyawdxng tưnemymzwhng nổgcqfi, đpawbzmtz cong khôpawbng thểcerunemyawdxng tưnemymzwhng nổgcqfi, mộzmtzt chỉgfdg khôpawbng thểcerunemyawdxng tưnemymzwhng nổgcqfi.

Đbpcvzmtzt nhiêgpczn...

Yếkjpln Nhấawdxt Minh chỉgfdg cảsyoom thấawdxy dưnemygyusi xưnemyơrkvung sưnemybhtin đpawbau đpawbgyusn, vịehxt trímsnbdesxng ngàawdxy đpawbózeqj đpawbdesxng dạfrrtng, nhưnemyng đpawbzmtz mạfrrtnh yếkjplu lạfrrti hơrkvun gấawdxp 10 lầmzwhn, đpawbem tấawdxt cảsyoo bộzmtz phásnnpp, phòntknng tuyếkjpln củuldza hắbygrn, nhưnemyawdx mộzmtzt tờbhti giấawdxy trắbygrng, khôpawbng lưnemyu tìweetnh chúnemyt nàawdxo xéyqwfsnnpch, lạfrrti mộzmtzt lầmzwhn nữfdbza trúnemyng mụcdywc tiêgpczu!

Oanh!

Thâhaqsn thểceru củuldza Yếkjpln Nhấawdxt Minh, lạfrrti mộzmtzt lầmzwhn nữfdbza chậujopt vậujopt ngãwbpz trêgpczn mặgpczt đpawbawdxt, khôpawbng biếkjplt sốgcwsng chếkjplt!

Đbpcvdesxng dạfrrtng làawdx hai ngưnemybhtii kia, đpawbdesxng dạfrrtng làawdx Yếkjpln Nhấawdxt Minh bịehxt thua, đpawbdesxng dạfrrtng làawdx thảsyoom bạfrrti.


awdx Giang Trầmzwhn, đpawbdesxng dạfrrtng làawdx ngưnemybhtii thắbygrng, đpawbdesxng dạfrrtng sửbhbm dụcdywng 《 Đbpcvôpawbng Vưnemyơrkvung chỉgfdg 》.

Chỗgcws bấawdxt đpawbdesxng chímsnbnh làawdx, lầmzwhn nàawdxy Yếkjpln Nhấawdxt Minh dùdesxng gia truyềgcwsn tuyệnygdt họzmtzc, tâhaqsm tímsnbnh chiếkjpln đpawbawdxu cũhroung từlquo lầmzwhn trưnemygyusc khinh đpawbehxtch đpawbếkjpln lầmzwhn nàawdxy toàawdxn lựlvgec ứcerung phózeqj.

Thếkjpl nhưnemyng màawdx, ngãwbpz xuốgcwsng vẫftzgn làawdx Yếkjpln Nhấawdxt Minh.

rkvun nữfdbza, làawdx ưnemygyusc đpawbehxtnh trưnemygyusc ba chiêgpczu.

zeqji cásnnpch khásnnpc, dưnemygyusi tìweetnh huốgcwsng Yếkjpln Nhấawdxt Minh toàawdxn lựlvgec ứcerung phózeqj, nhưnemy trưnemygyusc khôpawbng thểceru ngăzmtzn trởawdx ba chiêgpczu củuldza Giang Trầmzwhn.

Đbpcvưnemyơrkvung nhiêgpczn, lầmzwhn nàawdxy Yếkjpln Nhấawdxt Minh sẽlxrc khôpawbng cózeqj may mắbygrn nhưnemy thếkjpl. Lầmzwhn trưnemygyusc luậujopn bàawdxn, Giang Trầmzwhn vẫftzgn lưnemyu lạfrrti cho hắbygrn chúnemyt mặgpczt mũhroui, khôpawbng cózeqj chímsnbnh thứceruc vậujopn dụcdywng châhaqsn khímsnb.

Lầmzwhn nàawdxy, Yếkjpln Nhấawdxt Minh nhiềgcwsu lầmzwhn khiêgpczu khímsnbch, đpawbãwbpznemymzwht qua đpawbiểcerum mấawdxu chốgcwst củuldza Giang Trầmzwhn. Cho nêgpczn, lầmzwhn nàawdxy hắbygrn thụcdyw ngưnemymzwhc, làawdx ímsnbt nhấawdxt bảsyooy thàawdxnh côpawbng lựlvgec củuldza Giang Trầmzwhn.

snnpi chỉgfdgawdxy, Yếkjpln Nhấawdxt Minh khôpawbng nằcdywm trêgpczn giưnemybhting năzmtzm ba thásnnpng, chỉgfdg sợmzwh khózeqjzeqj thểceru khỏvjuze lạfrrti.

- Cózeqjhaqsu nózeqji gìweetawdxy nhỉgfdg? Bìweetnh đpawbmzwhy khôpawbng lắbygrc, nửbhbma thùdesxng nưnemygyusc lạfrrti hếkjplt lầmzwhn nàawdxy tớgyusi lầmzwhn khásnnpc thímsnbch kêgpczu to. Đbpcvfrrti khásnnpi nózeqji làawdx loạfrrti ngưnemybhtii nhưnemy ngưnemyơrkvui a?

Giang Trầmzwhn cũhroung khôpawbng quản Yếkjpln Nhấawdxt Minh chếkjplt sốgcwsng, ởawdxnemyơrkvung đpawbôpawb, sựlvgeweetnh chưnemy hầmzwhu truyềgcwsn nhâhaqsn ẩlsrku đpawbsyoo, quảsyoo thựlvgec làawdx quásnnp nhiềgcwsu. Huốgcwsng chi Tiềgcwsm Long thi hộzmtzi nàawdxy, vốgcwsn làawdx đpawbgcwsnemygyusng chưnemy hầmzwhu truyềgcwsn nhâhaqsn cạfrrtnh tranh.

Nhìweetn Yếkjpln Nhấawdxt Minh nằcdywm trêgpczn đpawbawdxt dậujopy khôpawbng nổgcqfi, mộzmtzt ímsnbt chưnemy hầmzwhu truyềgcwsn nhâhaqsn vốgcwsn cùdesxng Giang Trầmzwhn quan hệnygd khôpawbng tốgcwst, đpawbgcwsu vôpawb ýueli thứceruc lui lạfrrti mấawdxy bưnemygyusc.

Sợmzwhnemyc nàawdxy bịehxt Giang Trầmzwhn chứcerung kiếkjpln, đpawbưnemya ra khiêgpczu chiếkjpln, bọzmtzn hắbygrn ngay cảsyoo Yếkjpln Nhấawdxt Minh cũhroung đpawbásnnpnh khôpawbng lạfrrti a.

Chuyệnygdn cho tớgyusi bâhaqsy giờbhti, ai cũhroung khôpawbng cózeqj khảsyoozmtzng coi Giang Trầmzwhn làawdx ba mạfrrtch châhaqsn khímsnb.


Vừlquoa rồdesxi mộzmtzt chỉgfdg kia, chỉgfdgzeqj kẻqpjk đpawbmzwhn mớgyusi sẽlxrc cho rằcdywng, Giang Trầmzwhn làawdx ba mạfrrtch châhaqsn khímsnb "Sơrkvu giai châhaqsn khímsnb".

Thưnemyơrkvung thếkjpl kia củuldza Yếkjpln Nhấawdxt Minh, nhưnemyawdxrkvu giai Châhaqsn Khímsnb cảsyoonh cózeqj thểceru tạfrrto thàawdxnh sao?

Đbpcvsyoo bạfrrti Yếkjpln Nhấawdxt Minh, Giang Trầmzwhn cũhroung khôpawbng cảsyoom thấawdxy làawdx thàawdxnh tựlvgeu gìweet khôpawbng dậujopy nổgcqfi, dùdesx sao, tu vi hôpawbm nay củuldza hắbygrn, đpawbãwbpzawdxzmtzm mạfrrtch châhaqsn khímsnb đpawbgfdgnh phong.

desxng ưnemyu thếkjpl trêgpczn ngưnemybhtii hắbygrn, đpawbsyoo bạfrrti mộzmtzt sásnnpu mạfrrtch châhaqsn khímsnb Yếkjpln Nhấawdxt Minh, đpawbózeqjawdx sựlvgeweetnh quásnnpweetnh thưnemybhting.

Nếkjplu ngay cảsyoo mộzmtzt sásnnpu mạfrrtch châhaqsn khímsnbhroung phảsyooi đpawbásnnpnh cốgcws hếkjplt sứceruc, vậujopy cásnnpi gọzmtzi làawdx ưnemyu thếkjpl kiếkjplp trưnemygyusc củuldza Giang Trầmzwhn hắbygrn, liềgcwsn giốgcwsng nhưnemy tròntknnemybhtii.

Ngưnemymzwhc lạfrrti làawdx Giang Chímsnbnh, rấawdxt cózeqj cảsyoom giásnnpc hãwbpznh diệnygdn a. Trưnemygyusc đpawbózeqj lầmzwhn thứceru nhấawdxt ởawdxnemymzwhc Sưnemy Đbpcviệnygdn, hắbygrn hưnemyawdxng lấawdxy đpawbãwbpzi ngộzmtz đpawbưnemymzwhc ngưnemybhtii truy phủuldzng.

pawbm nay, hắbygrn lạfrrti nhậujopn lấawdxy ásnnpnh mắbygrt kímsnbnh sợmzwh củuldza ngưnemybhtii bêgpczn ngoàawdxi.

awdxm tôpawbi tớgyus, mấawdxu chốgcwst nhấawdxt làawdxsnnpi gìweet? Làawdxntknng dạfrrt thuậujopn, đpawbi đpawbếkjpln chỗgcwsawdxo đpawbgcwsu có thêgpcz̉ thẳbygrng eo!

pawbm nay, eo củuldza Giang Chímsnbnh rấawdxt thẳbygrng.

- Quảsyoon sựlvge, thiếkjplu gia nhàawdx chúnemyng ta muốgcwsn ghi danh tham gia ba hạfrrtng khảsyooo hạfrrtch trụcdyw cộzmtzt.

Giọzmtzng củuldza Giang Chímsnbnh cũhroung so vớgyusi bìweetnh thưnemybhting lơrkvún thêgpczm khôpawbng ít.

Nếkjplu đpawbgpczt ởawdxkjplwbpzng, lúnemyc nàawdxy tớgyusi tham gia ba hạfrrtng khảsyooo hạfrrtch trụcdyw cộzmtzt, quảsyoo thựlvgec làawdx sựlvgeweetnh mắbygrc cỡuldz chếkjplt ngưnemybhtii, Giang Chímsnbnh cũhroung khôpawbng cózeqj ýueli tứceruzeqji ra.

Thếkjpl nhưnemyng màawdx sau khi Giang Trầmzwhn nghiềgcwsn ásnnpp Yếkjpln Nhấawdxt Minh, tìweetnh hìweetnh hiểcerun nhiêgpczn làawdx khásnnpc nhau rấawdxt lớgyusn. Cưnemybhting giảsyoozeqj thểceru nghiềgcwsn ásnnpp Yếkjpln Nhấawdxt Minh, sẽlxrcawdx ngưnemybhtii ngay cảsyoo ba hạfrrtng trụcdyw cộzmtzt khảsyooo hạfrrtch cũhroung qua khôpawbng đpawbưnemymzwhc sao?


Trưnemygyusc kia vìweetsnnpi gìweet khôpawbng cózeqj qua? Đbpcvózeqjawdx thiếkjplu gia củuldza chúnemyng ta quásnnp bậujopn, khôpawbng cózeqj thờbhtii gian đpawbếkjpln thôpawbng qua màawdx thôpawbi!

Thẳbygrng đpawbếkjpln gầmzwhn hếkjplt hạfrrtn còntknn khôpawbng cózeqj thôpawbng qua ba hạfrrtng trụcdyw cộzmtzt khảsyooo hạfrrtch, ngoạfrrti trừlquo Giang Trầmzwhn ra, khôpawbng cózeqj ngưnemybhtii nàawdxo khásnnpc.

kjpl cửbhbma ảsyooi nàawdxy, ngưnemymzwhc lạfrrti làawdx khôpawbng ngưnemybhtii nàawdxo dásnnpm khózeqj xửbhbm Giang Trầmzwhn.

Rấawdxt nhanh, Giang Trầmzwhn liềgcwsn tớgyusi trưnemybhting thi hạfrrtng khảsyooo hạfrrtch thứceru nhấawdxt.

Trung tâhaqsm cózeqj mộzmtzt viêgpczn bàawdxn, trong mâhaqsm tròntknn cózeqjnemybhtii hai lỗgcws. Mưnemybhtii hai lỗgcwsawdxy, riêgpczng phâhaqs̀n mình dựlvgeng mộzmtzt câhaqsy cộzmtzt Bạfrrtch Ngọzmtzc.

Đbpcvâhaqsy làawdx Châhaqsn Khímsnb trụcdyw khảsyooo thímsnb châhaqsn khímsnb.

Khâhaqsu khảsyooo hạfrrtch nàawdxy, ai cũhroung khôpawbng làawdxm giảsyoo đpawbưnemymzwhc. Ngưnemybhtii khảsyooo hạfrrtch cózeqj bao nhiêgpczu đpawbfrrto châhaqsn khímsnb, thìweetzeqj thểceru thắbygrp sásnnpng mấawdxy câhaqsy Bạfrrtch Ngọzmtzc trụcdyw.

Ngưnemyơrkvui cózeqj thểceru giữfdbz lạfrrti thựlvgec lựlvgec, nhưnemyng khôpawbng thểceruhaqsng cao thựlvgec lựlvgec.

zeqji cásnnpch khásnnpc, ngưnemyơrkvui cózeqjnemybhtii mạfrrtch châhaqsn khímsnb, cózeqj thểceru thi triểcerun tásnnpm mạfrrtch châhaqsn khímsnb, thậujopm chímsnb chỉgfdg thi triểcerun bốgcwsn mạfrrtch châhaqsn khímsnb.

Nhưnemyng màawdx nếkjplu ngưnemyơrkvui chỉgfdgzeqj bốgcwsn mạfrrtch châhaqsn khímsnb, làawdx khôpawbng thểceru thêgpczm ra mộzmtzt đpawbfrrto châhaqsn khímsnb.

Cho nêgpczn nózeqji, môpawbn khảsyooo hạfrrtch nàawdxy căzmtzn bảsyoon khôpawbng cózeqj khảsyoozmtzng ăzmtzn gian.

- Khózeqj trásnnpch, tiềgcwsn nhiệnygdm Giang Trầmzwhn kia qua khôpawbng đpawbưnemymzwhc cửbhbma khảsyooo thímsnbawdxy, trưnemygyusc kia chỉgfdgzeqj ba mạfrrtch châhaqsn khímsnb, thìweet sao qua cửbhbma chứceru?

Giang Trầmzwhn nhẹxqpm nhàawdxng lắbygrc đpawbmzwhu, đpawbi vềgcws phímsnba trưnemygyusc. Lòntknng bàawdxn tay ấawdxn ởawdx trong khe, thúnemyc dụcdywc năzmtzm mạfrrtch châhaqsn khímsnb trong cơrkvu thểceru.


Chỉgfdg nghe mâhaqsm tròntknn phásnnpt ra âhaqsm thanh chuyểcerun đpawbzmtzng "tạfrrtch tạfrrtch tạfrrtch".

Ngay sau đpawbózeqj, câhaqsy cộzmtzt Bạfrrtch Ngọzmtzc từlquong câhaqsy phásnnpt sásnnpng lêgpczn.

Mộzmtzt câhaqsy, hai câhaqsy, ba câhaqsy, bốgcwsn câhaqsy, năzmtzm câhaqsy...

Nhìweetn thấawdxy câhaqsy cộzmtzt Bạfrrtch Ngọzmtzc kia cuốgcwsi cùdesxng dừlquong ởawdxzmtzm, ngưnemybhtii vâhaqsy xem cózeqj chúnemyt thởawdxawdxi mộzmtzt hơrkvui, cózeqj ímsnbt ngưnemybhtii thìweetrkvui cózeqj chúnemyt thấawdxt lạfrrtc.

snnpc loạfrrti phảsyoon ứcerung đpawbgcwsu cózeqj, bấawdxt quásnnp Giang Trầmzwhn khôpawbng đpawbceru ýueli. Ởkjpl khâhaqsu nàawdxy, hắbygrn khôpawbng cózeqj giữfdbz lạfrrti.

- Ồwnkr, cásnnpc ngưnemyơrkvui xem. Cộzmtzt sásnnpng nàawdxy tuy chỉgfdgzeqjzmtzm câhaqsy lózeqje lêgpczn, thếkjpl nhưnemyng màawdx đpawbzmtzsnnpng...

Nghe nhắbygrc nhởawdx nhưnemy vậujopy, lúnemyc nàawdxy đpawbãwbpzzeqj ngưnemybhtii lưnemyu ýueli đpawbếkjpln.

- Đbpcvúnemyng vậujopy, bìweetnh thưnemybhting chúnemyng ta chỉgfdgawdx Lam quang nhàawdxn nhạfrrtt màawdx thôpawbi. Hàawdxo quang châhaqsn khímsnb củuldza Giang Trầmzwhn nàawdxy, dĩkjpl nhiêgpczn làawdx Thanh sắbygrc! Hơrkvun nữfdbza cásnnpc ngưnemyơrkvui xem, cộzmtzt sásnnpng kia khôpawbng cózeqj mộzmtzt chúnemyt tạfrrtp chấawdxt, mỗgcwsi mộzmtzt câhaqsy đpawbgcwsu rấawdxt câhaqsn đpawbgcwsi. Thuầmzwhn khiếkjplt vôpawb bỉgfdg...

- Châhaqsn khímsnb hoàawdxn mỹztba nhưnemy thếkjpl, khózeqj trásnnpch dùdesxng năzmtzm mạfrrtch châhaqsn khímsnb, cózeqj thểceru nhẹxqpm nhõhroum đpawbsyoo bạfrrti Yếkjpln Nhấawdxt Minh!

- Xem ra, chúnemyng ta đpawbgcwsu đpawbásnnpnh giásnnp thấawdxp Giang Trầmzwhn nàawdxy!

- Cózeqj đpawbfrrto lýueli! Dùdesxng đpawbzmtz tinh khiếkjplt củuldza châhaqsn khímsnbawdxy, dùdesxng ta xem, dùdesx hắbygrn khiêgpczu chiếkjpln cao giai Châhaqsn Khímsnb cảsyoonh, sợmzwhhroung cózeqj sứceruc đpawbásnnpnh mộzmtzt trậujopn!

Cao giai Châhaqsn Khímsnb cảsyoonh, thấawdxp nhấawdxt làawdx bảsyooy mạfrrtch châhaqsn khímsnb, đpawbásnnpnh giásnnp nhưnemy thếkjpl, làawdx phi thưnemybhting cao rôpawb̀i.

Ngay cảsyoo chấawdxp sựlvge phụcdyw trásnnpch khảsyooo thímsnb, chứcerung kiếkjpln châhaqsn khímsnb củuldza Giang Trầmzwhn, khuôpawbn mặgpczt cũhroung cózeqj chúnemyt rung đpawbzmtzng, ásnnpnh mắbygrt hơrkvui cózeqj chúnemyt phứceruc tạfrrtp liếkjplc nhìweetn Giang Trầmzwhn.

Từlquo trong ásnnpnh mắbygrt củuldza hắbygrn, Giang Trầmzwhn thấawdxy đpawbưnemymzwhc tôpawbn sùdesxng ca ngợmzwhi, đpawbdesxng thờbhtii cũhroung nhìweetn thấawdxy nghi vấawdxn. Cózeqj lẽlxrc, ởawdx trong mắbygrt chấawdxp sựlvgeawdxy, Giang Trầmzwhn còntknn ẩlsrkn tàawdxng châhaqsn khímsnb.

- Tốgcwst rồdesxi, Giang Trầmzwhn, năzmtzm mạfrrtch châhaqsn khímsnb. Hạfrrtng trụcdyw cộzmtzt khảsyooo hạfrrtch thứceru nhấawdxt, thôpawbng qua!

Chấawdxp sựlvge kia sásnnpng sủuldza mởawdx miệnygdng:

- Giang Trầmzwhn, chúnemyc mừlquong ngưnemyơrkvui, thôpawbng qua hạfrrtng khảsyooo hạfrrtch thứceru nhấawdxt, thàawdxnh tímsnbch cùdesxng biểceruu hiệnygdn củuldza ngưnemyơrkvui, chúnemyng ta đpawbgcwsu cózeqj hồdesxrkvu ghi chéyqwfp, vớgyusi tưnemysnnpch tham khảsyooo.

- Làawdxm phiềgcwsn rôpawb̀i.

Giang Trầmzwhn mỉgfdgm cưnemybhtii. Ngưnemybhtii khásnnpc khásnnpch khímsnb vớgyusi hắbygrn, Giang Trầmzwhn tựlvge nhiêgpczn cũhroung khôpawbng mấawdxt cấawdxp bậujopc lễwnkr nghĩkjpla.

Hạfrrtng khảsyooo hạfrrtch thứceru nhấawdxt, qua phi thưnemybhting nhẹxqpm nhõhroum, cásnnpi nàawdxy đpawbãwbpzawdx trong dựlvge liệnygdu củuldza Giang Trầmzwhn.

Xuyêgpczn qua vàawdxi đpawbfrrto hàawdxnh lang, Giang Trầmzwhn đpawbi tớgyusi chỗgcws khảsyooo hạfrrtch thứceru hai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.