Độc Tôn Tam Giới

Chương 52 : Lại hành hạ Yến Nhất Minh

    trước sau   
nmhf Giang Trầimmmn, chỉpagrvrwong nửafina thárliong thờntofi gian.

Thếsndq nhưlsqbng mànmhf, cárlioi nànmhfy lạfvmui xa xa khôcpbang đeejjvvkx. Nălrmom mạfvmuch châoxwvn khíqqji đeejjếsndqn cùvrwong vẫxaygn lànmhfeejji yếsndqu mộoxwvt chúdrlmt, khôcpbang nógnyui cùvrwong nhữzhttng đeejjpagrnh cấlsqbp cưlsqbntofng giảywcz củvvkxa Vưlsqbơeejjng Quốqqjic đeejjqqjii khárliong, coi nhưlsqbnmhfvnmd trong chưlsqb hầimmmu truyềtiman nhâoxwvn, sứwgygc chiếsndqn đeejjlsqbu củvvkxa nălrmom mạfvmuch châoxwvn khíqqji, chỉpagr sợntof sẽglty đeejjjkcq cho Giang Trầimmmn ởvnmd trong thựkneoc chiếsndqn ălrmon thiệraqxt thòrjtsi khôcpbang nhỏsoty.

- Chung Cựkneoc khảywczo hạfvmuch củvvkxa Tiềtimam Long hộoxwvi thửafin sắxurdp đeejjếsndqn, xem khôcpbang khíqqji củvvkxa vưlsqbơeejjng đeejjôcpba, rấlsqbt cógnyu xu thếsndq giógnyu nổmmlvi mâoxwvy phun a. Xem ra, mặwivqc dùvrwonmhf mộoxwvt Vưlsqbơeejjng Quốqqjic nho nhỏsoty, mộoxwvt khi mâoxwvy giógnyu rung chuyểjkcqn, chỉpagr sợntoflxayng sẽgltysotynh thànmhfnh mộoxwvt vòrjtsng xoárlioy. Dùvrwong thựkneoc lựkneoc củvvkxa ta bâoxwvy giờntof, muốqqjin ởvnmd trong vòrjtsng xoárlioy nànmhfy sốqqjing sógnyut, lànmhf xa xa khôcpbang đeejjvvkx.

...

Rấlsqbt nhanh, cuốqqjii thárliong đeejjãlvzy đeejjếsndqn.

Ngànmhfy hôcpbam nay, Giang Trầimmmn mang theo Giang Chíqqjinh, thậwsczp phầimmmn nhànmhfn nhãlvzy đeejji tớzlbxi Tiềtimam Long hộoxwvi trưlsqbntofng.


Nếsndqu nhưlsqb ngưlsqbntofi khôcpbang biếsndqt rõmmlv nộoxwvi tìsotynh, chứwgygng kiếsndqn Giang Trầimmmn nhànmhfn nhãlvzy tựkneo tạfvmui nhưlsqb vậwsczy, ai nghĩjkcq đeejjếsndqn ngưlsqbntofi kia ngay cảywcz ba hạfvmung khảywczo hạfvmuch trụtvju cộoxwvt cũlxayng khôcpbang cógnyu qua?

Bởvnmdi vìsoty đeejjêcsmtm đeejjógnyu tạfvmui Long Đqbwgpusmng Hầimmmu phủvvkx biểjkcqu hiệraqxn, Giang Trầimmmn xuấlsqbt hiệraqxn, ngưlsqbntofc lạfvmui lànmhf hấlsqbp dẫxaygn rấlsqbt nhiềtimau lựkneoc chúdrlm ývrwo. So vớzlbxi ngànmhfy xuấlsqbt hiệraqxn ởvnmdlsqbntofc Sưlsqb Đqbwgiệraqxn bấlsqbt đeejjklpxng lànmhf, lúdrlmc trưlsqbzlbxc nhữzhttng chỉpagr trỏsoty kia lànmhf khôcpbang kiêcsmtng nểjkcqsoty cảywcz, hôcpbam nay nhữzhttng ngưlsqbntofi kia, rõmmlvnmhfng íqqjit đeejji vànmhfi phầimmmn tùvrwoy ývrwo, nhiềtimau thêcsmtm vànmhfi phầimmmn kiêcsmtng kịxryc.

Giang Trầimmmn tấlsqbt nhiêcsmtn lànmhf sẽglty khôcpbang đeejjjkcq ývrwo ngoạfvmui giớzlbxi nhìsotyn hắxurdn ra sao, trựkneoc tiếsndqp đeejji vànmhfo trong hộoxwvi trưlsqbntofng.

Vừgnyua đeejji vànmhfo, đeejjãlvzy thấlsqby bêcsmtn trong vừgnyua vặwivqn cógnyu mộoxwvt ngưlsqbntofi đeejji tớzlbxi, lànmhf Nhạfvmun Môcpban Hầimmmu truyềtiman nhâoxwvn Yếsndqn Nhấlsqbt Minh.

- Giang Trầimmmn!

Yếsndqn Nhấlsqbt Minh nhìsotyn thấlsqby Giang Trầimmmn, trong mắxurdt phógnyung hỏsotya.

Lầimmmn trưlsqbzlbxc ởvnmd Long Đqbwgpusmng Hầimmmu phủvvkx bịxryc Giang Trầimmmn mộoxwvt chỉpagr đeejjâoxwvm bạfvmui, đeejjqqjii vớzlbxi Yếsndqn Nhấlsqbt Minh mànmhfgnyui, cógnyu thểjkcqgnyui lànmhf sỉpagr nhụtvjuc suốqqjit đeejjntofi. Chẳuwmqng nhữzhttng đeejjjkcq cho hắxurdn ởvnmd trưlsqbzlbxc mặwivqt đeejjklpxng lứwgyga mấlsqbt hếsndqt mặwivqt mũlxayi, trọpcipng yếsndqu hơeejjn lànmhf, hắxurdn ởvnmd trưlsqbzlbxc mặwivqt Long Cưlsqb Tuyếsndqt xấlsqbu hổmmlv nhưlsqb vậwsczy, hiệraqxn tạfvmui Long Cưlsqb Tuyếsndqt đeejjqqjii vớzlbxi hắxurdn cũlxayng xa cárlioch rôcpbài.

Yếsndqn Nhấlsqbt Minh cảywczm thấlsqby, đeejjâoxwvy hếsndqt thảywczy đeejjtimau lànmhf Giang Trầimmmn sai. Nếsndqu nhưlsqb khôcpbang cógnyucsmtn hỗpagrn đeejjywczn Giang Trầimmmn nànmhfy, Yếsndqn Nhấlsqbt Minh hắxurdn sao sẽglty trởvnmd thànmhfnh tròrjtslsqbntofi cho vưlsqbơeejjng đeejjôcpba?

- Ngưlsqbơeejji lànmhf Yếsndqn hầimmmu tửafin chiếsndqm vịxryc tríqqji kia?

Giang Trầimmmn sữzhttng sờntof, lậwsczp tứwgygc nhớzlbx ra ngưlsqbntofi trưlsqbzlbxc mắxurdt kia lànmhf ai.

Chỉpagrnmhf, thầimmmn thárlioi giậwsczt mìsotynh củvvkxa hắxurdn rơeejji xuốqqjing trong mắxurdt Yếsndqn Nhấlsqbt Minh, lạfvmui biếsndqn thànmhfnh vũlxay nhụtvjuc.

- Giang Trầimmmn, ngưlsqbơeejji khôcpbang nêcsmtn cuồklpxng! Lầimmmn trưlsqbzlbxc nếsndqu nhưlsqb khôcpbang phảywczi ngưlsqbơeejji árliom toárlion ta, ngưlsqbơeejji cho rằpusmng, bằpusmng tu vi ba mạfvmuch châoxwvn khíqqji củvvkxa ngưlsqbơeejji, thìsotygnyu thểjkcq đeejjárlionh bạfvmui ta?

Yếsndqn Nhấlsqbt Minh cũlxayng khôcpbang đeejjjkcq ývrwo đeejjâoxwvy lànmhfeejji nànmhfo, quárliot ầimmmm lêcsmtn.


- Nógnyui nhưlsqb vậwsczy ngưlsqbơeejji rấlsqbt khôcpbang phụtvjuc?

Giang Trầimmmn lạfvmunh nhạfvmut cưlsqbntofi cưlsqbntofi.

- Phụtvjuc? Ngưlsqbơeejji tíqqjinh toárlion thơeejjm bơeejj vậwsczy sao? Muốqqjin ta phụtvjuc ngưlsqbơeejji? Lànmhf Giang Hãlvzyn Hầimmmu ngưlsqbơeejji bànmhfi danh cao hơeejjn Nhạfvmun Môcpban Hầimmmu ta sao? Hay lànmhf tu vi cảywcznh giớzlbxi củvvkxa Giang Trầimmmn ngưlsqbơeejji so vớzlbxi Yếsndqn Nhấlsqbt Minh ta cao hơeejjn?

- Vậwsczy đeejjếsndqn cùvrwong ngưlsqbơeejji muốqqjin nhưlsqb thếsndqnmhfo?

Giang Trầimmmn mâoxwvy trôcpbai nưlsqbzlbxc chảywczy nhưlsqb trưlsqbzlbxc.

- Ta... Ta muốqqjin quyếsndqt đeejjlsqbu vớzlbxi ngưlsqbơeejji!

Yếsndqn Nhấlsqbt Minh rốqqjing to, hắxurdn khôcpbang cam lòrjtsng, khôcpbang phụtvjuc, hắxurdn muốqqjin đeejjem tôcpban nghiêcsmtm mấlsqbt đeejji, gấlsqbp bộoxwvi lấlsqby trởvnmd vềtima.

nmhf phưlsqbơeejjng phárliop xửafinvrwo trựkneoc tiếsndqp nhấlsqbt, khôcpbang ai qua đeejjưlsqbntofc lànmhf đeejjywcz bạfvmui Giang Trầimmmn, cũlxayng hung hălrmong nhụtvjuc nhãlvzy hắxurdn, chànmhf đeejjfvmup hắxurdn, hung hălrmong dẫxaygm hắxurdn dưlsqbzlbxi mặwivqt đeejjlsqbt!

- Quyếsndqt đeejjlsqbu? Khôcpbang cógnyu thờntofi gian, khôcpbang cógnyu hứwgygng thúdrlm!

Giang Trầimmmn tùvrwoy ývrwolsqbntofi cưlsqbntofi, lắxurdc đeejjimmmu, phảywczng phấlsqbt xuyêcsmtn qua khôcpbang khíqqji đeejji qua bêcsmtn ngưlsqbntofi Yếsndqn Nhấlsqbt Minh.

- Giang Trầimmmn, ngưlsqbơeejji cárlioi ngưlsqbntofi nhu nhưlsqbntofc nànmhfy! May mắxurdn árliom toárlion ta mộoxwvt lầimmmn, liềtiman khôcpbang cógnyu gan cùvrwong ta quyếsndqt đeejjlsqbu sao? Tốqqjit! Sớzlbxm biếsndqt Giang gia phụtvju tửafinrlioc ngưlsqbơeejji nhárliot gan nhu nhưlsqbntofc nhưlsqb vậwsczy a. Ngưlsqbơeejji khôcpbang quyếsndqt đeejjlsqbu? Cógnyu thểjkcq! Chỉpagr cầimmmn ngưlsqbơeejji ởvnmd trưlsqbzlbxc mặwivqt mọpcipi ngưlsqbntofi, thừgnyua nhậwsczn mìsotynh lànmhf ngưlsqbntofi nhu nhưlsqbntofc, ta liềtiman bỏsoty qua cho ngưlsqbơeejji.

Giang Trầimmmn bỏsoty qua, ởvnmd Yếsndqn Nhấlsqbt Minh xem ra, lànmhf biểjkcqu hiệraqxn chộoxwvt dạfvmu. Cárlioi nànmhfy đeejjjkcq cho lựkneoc lưlsqbntofng củvvkxa Yếsndqn Nhấlsqbt Minh cànmhfng đeejjvvkx, cànmhfng thêcsmtm tin tưlsqbvnmdng lúdrlmc đeejjógnyu, Giang Trầimmmn chỉpagrnmhf may mắxurdn thắxurdng hắxurdn.

Trong lúdrlmc đeejjógnyu, Giang Trầimmmn bưlsqbzlbxc châoxwvn ngưlsqbng tụtvju.


Bấlsqbt kểjkcqnmhf từgnyu nhu nhưlsqbntofc, hay vẫxaygn vũlxay nhụtvjuc Giang Trầimmmn phụtvju tửafin hắxurdn, đeejjtimau vưlsqbntoft qua đeejjiểjkcqm mấlsqbu chốqqjit củvvkxa Giang Trầimmmn.

Ngưlsqbntofi sờntof đeejjiểjkcqm mấlsqbu chốqqjit củvvkxa ta, khôcpbang thểjkcq tha thứwgyg!

- Ba chiêcsmtu!

Áfvmunh mắxurdt Giang Trầimmmn lạfvmunh lùvrwong nhìsotyn chằpusmm chằpusmm vànmhfo Yếsndqn Nhấlsqbt Minh.

- Cùvrwong ta quyếsndqt đeejjlsqbu, ngưlsqbơeejji còrjtsn chưlsqba cógnyulsqbrlioch! Trong ba chiêcsmtu, nếsndqu nhưlsqb ngưlsqbơeejji khôcpbang nằpusmm xuốqqjing, tíqqjinh toárlion ta thua.

- Ha ha ha, quảywcz nhiêcsmtn cuồklpxng vọpcipng! Ta khôcpbang muốqqjin ngưlsqbơeejji ba chiêcsmtu! Ta đeejjưlsqbntofng đeejjưlsqbntofng Nhạfvmun Môcpban Hầimmmu truyềtiman nhâoxwvn...

Yếsndqn Nhấlsqbt Minh đeejjang muốqqjin nógnyui khoárlioc tălrmong thêcsmtm lòrjtsng dũlxayng cảywczm, trong lúdrlmc đeejjógnyu tiếsndqng nógnyui dừgnyung lạfvmui.

Hắxurdn khôcpbang dárliom nógnyui nữzhtta, cũlxayng khôcpbang rảywcznh nógnyui tiếsndqp. Bởvnmdi vìsoty Giang Trầimmmn đeejjqqjii diệraqxn, nhưlsqb mộoxwvt mũlxayi têcsmtn vậwsczn sứwgygc chờntof phárliot đeejjoxwvng, đeejjoxwvt nhiêcsmtn sinh ra mộoxwvt loạfvmui khíqqji thếsndq khôcpbang hiểjkcqu, xa xa tậwsczp trung hắxurdn.

- Chiêcsmtu thứwgyg nhấlsqbt, nhìsotyn rõmmlvnmhfng!

Giang Trầimmmn khôcpbang hềtimarlionh khógnyue, bưlsqbzlbxc mộoxwvt bưlsqbzlbxc vềtima phíqqjia trưlsqbzlbxc. Khi mộoxwvt bưlsqbzlbxc nànmhfy bưlsqbzlbxc ra, đeejjklpxng thờntofi cárlionh tay cũlxayng nâoxwvng lêcsmtn.

Chỉpagrnmhfrlionh tay nànmhfy vừgnyua nhấlsqbc, lạfvmui cógnyu mộoxwvt cỗpagr khíqqji thếsndqnmhfm cho lòrjtsng ngưlsqbntofi vìsoty sợntofnmhfoxwvm rung đeejjoxwvng.

- Kinh Lôcpbai!

Đqbwgimmmu ngógnyun tay dâoxwvng lêcsmtn, mộoxwvt đeejjfvmuo Kiếsndqm khíqqji phárlio khôcpbang, dùvrwong quỹlvzyqqjich khôcpbang thểjkcqlsqbvnmdng tưlsqbntofng nổmmlvi, nhưlsqb sấlsqbm séjemyt giữzhtta trờntofi quang, bắxurdn vềtima phíqqjia Yếsndqn Nhấlsqbt Minh!


Nhưlsqb Kinh Lôcpbai chợntoft nổmmlv, Yếsndqn Nhấlsqbt Minh chỉpagr cảywczm thấlsqby mànmhfng nhĩjkcq run lêcsmtn, đeejjfvmuo chỉpagr lựkneoc kinh ngưlsqbntofi kia đeejjãlvzy nhưlsqblxayi têcsmtn bắxurdn vềtima chỗpagr yếsndqu hạfvmui củvvkxa mìsotynh.

- Hừgnyu, lậwsczp lạfvmui chiêcsmtu cũlxay,《 Đqbwgôcpbang Vưlsqbơeejjng chỉpagr 》nànmhfy, còrjtsn muốqqjin thưlsqbơeejjng tổmmlvn ta?

Tuy Yếsndqn Nhấlsqbt Minh kinh ngạfvmuc mộoxwvt chỉpagr kia đeejjoxwvt nhiêcsmtn, nhưlsqbng vẫxaygn cógnyu nắxurdm chắxurdc trárlionh đeejji.

Thâoxwvn hìsotynh chớzlbxp đeejjoxwvng, nhưlsqbnmhfnh liễxrycu đeejjong đeejjưlsqba.

- Liễxrycu Nhứwgyg Bộoxwv, khôcpbang giógnyu dậwsczy sógnyung!

Thâoxwvn thểjkcq củvvkxa Yếsndqn Nhấlsqbt Minh, nhưlsqbnmhfnh liễxrycu đeejjong đeejjưlsqba, luậwsczt đeejjoxwvng tiếsndqt tấlsqbu, nhưlsqb giógnyu thổmmlvi hơeejji lan, tiêcsmtu sárlioi nógnyui khôcpbang nêcsmtn lờntofi.

Đqbwgâoxwvy lànmhf gia truyềtiman tuyệraqxt họpcipc củvvkxa Nhạfvmun Môcpban Hầimmmu… Liễxrycu Nhứwgyg Bộoxwv.

Yếsndqn Nhấlsqbt Minh rấlsqbt tựkneo tin, hắxurdn tin tưlsqbvnmdng vữzhttng chắxurdc, ngànmhfy đeejjógnyu bịxryc thua, chỉpagrnmhf bịxryc quảywczn chếsndqvnmdcpbang phárliop. Hôcpbam nay, hắxurdn thi triểjkcqn gia truyềtiman tuyệraqxt họpcipc, nhấlsqbt đeejjxrycnh cógnyu thểjkcq đeejjárlionh Giang Trầimmmn quỳdrlm xuốqqjing đeejjlsqbt!

Bấlsqbt quárlio, hắxurdn đeejjxurdc ývrworjtsn khôcpbang tiếsndqp tụtvjuc bao lâoxwvu, Giang Trầimmmn lạfvmui tiếsndqn tớzlbxi mộoxwvt bưlsqbzlbxc, biêcsmtn đeejjoxwvrlionh tay đeejjong đeejjưlsqba, lạfvmui hơeejji gia tốqqjic mộoxwvt tíqqji.

- Chỉpagr thứwgyg hai, Tinh bạfvmuo!

Chiêcsmtu sốqqji củvvkxa Giang Trầimmmn, đeejjơeejjn giảywczn, thanh thoárliot, khôcpbang cógnyu bấlsqbt kỳdrlm sứwgygc tưlsqbvnmdng tưlsqbntofng. Ngưlsqbntofi ởvnmdcsmtn ngoànmhfi xem ra, cógnyu thểjkcqgnyui lànmhfcpbavrwong đeejjơeejjn giảywczn.

Thếsndq nhưlsqbng mànmhf, võmmlv đeejjfvmuo châoxwvn ývrwo đeejjfvmui xảywczo nhưlsqbntofc chuyếsndqt kia, chỉpagrgnyu Giang Trầimmmn mớzlbxi hiểjkcqu.

Thiêcsmtn hạfvmulxay kỹlvzy, hógnyua giảywczn nhậwsczp phồklpxn dễxrycnmhfng, hógnyua phồklpxn nhậwsczp giảywczn lạfvmui khógnyu.

nmhf hai chỉpagr kia củvvkxa Giang Trầimmmn, trêcsmtn thựkneoc tếsndq đeejjãlvzy đeejjếsndqn cấlsqbp bậwsczc hógnyua phồklpxn nhậwsczp giảywczn. Đqbwgem tấlsqbt cảywcz biếsndqn hógnyua, ngưlsqbng ởvnmd trong chiêcsmtu sốqqji.

uwmq trong bấlsqbt biếsndqn cầimmmu biếsndqn.

Quảywcz nhiêcsmtn, khógnyue miệraqxng củvvkxa Yếsndqn Nhấlsqbt Minh trànmhfn ra vẻayvo mỉpagrm cưlsqbntofi đeejjxurdc ývrwo:

- Giang Trầimmmn,《 Đqbwgôcpbang Vưlsqbơeejjng chỉpagr 》nànmhfy củvvkxa ngưlsqbơeejji mặwivqc dùvrwo khôcpbang tệraqx, nhưlsqbng mànmhf quárlio đeejjơeejjn giảywczn a? Muốqqjin thưlsqbơeejjng tổmmlvn ta, đeejjógnyunmhf nằpusmm mơeejj

Thếsndq nhưlsqbng mànmhf, lờntofi củvvkxa hắxurdn còrjtsn chưlsqba nógnyui hếsndqt...

Đqbwgoxwvt nhiêcsmtn, khíqqji thếsndq cảywcz ngưlsqbntofi Giang Trầimmmn đeejjoxwvt nhiêcsmtn biếsndqn đeejjmmlvi. Đqbwgimmmu ngógnyun tay nhẹnido nhànmhfng nhoárliong mộoxwvt cárlioi, tiếsndqt tấlsqbu đeejjoxwvt nhiêcsmtn lạfvmui ànmhf biếsndqn đeejjmmlvi.

- Chỉpagr thứwgyg ba, Vôcpba danh!

vrwoy!

Mộoxwvt chỉpagrnmhfy, nhưlsqb hoa khôcpbang hoa, nhưlsqblsqbơeejjng lạfvmui khôcpbang phảywczi sưlsqbơeejjng, đeejjjkcq cho ngưlsqbntofi nógnyui khôcpbang rõmmlv, nhìsotyn khôcpbang rõmmlv. Rõmmlvnmhfng lànmhf ývrwo cảywcznh xuấlsqbt từgnyu 《 Đqbwgôcpbang Vưlsqbơeejjng chỉpagr 》, rồklpxi lạfvmui hơeejjn xa 《 Đqbwgôcpbang Vưlsqbơeejjng chỉpagr 》.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.