Độc Tôn Tam Giới

Chương 51 : Khắp nơi thái độ biến hóa 2

    trước sau   
hvmbu Ngọumevc cũrvmrng bậicpst cưypqvrauei:

- Nếdgcgu khôhfrong phảvsaii Câhvmbu Ngọumevc biếdgcgt đclcoưypqvswsyc nộrrchi tìhhwvnh, chỉfcjp sợswsyrvmrng cho rằhhwvng nhưypqv vậicpsy.

- Ngưypqvơnxkii cózzua phárjsnt hiệqknon hay khôhfrong, thếdgcg cụckrqc vưypqvơnxking đclcoôhfro biếdgcgn hózzuaa, từrxxvng khâhvmbu, tựzrsba hồhvmb đclcoymilu khôhfrong cózzua ly khai mộrrcht thâhvmbn ảvsainh.

- Giang Trầfyzkn?

Đpxlpôhfroi mắmymdt sárjsnng củrpbga Câhvmbu Ngọumevc côhfrong chútizsa khẽgudw nhútizsc nhíauudch, thốymilt ra.

- Vưypqvơnxking muộrrchi ngưypqvơnxkii cũrvmrng phárjsnt hiệqknon sao?


Đpxlpôhfrong Phưypqvơnxking Lộrrchc nghiềymiln ngẫgybam cưypqvrauei cưypqvrauei.

Cẩehyjn thậicpsn tưypqvbirvng tưypqvswsyng, thếdgcg cụckrqc vưypqvơnxking đclcoôhfro, thậicpst đclcoútizsng làvzfs từrxxv Giang Trầfyzkn ởbirv Tếdgcg Thiêojqpn Đpxlpllaui Đpxlpiểwrfan đclcoárjsnnh rădweém, bắmymdt đclcofyzku phárjsnt sinh biếdgcgn hózzuaa.

Từrxxv đclcoózzua vềymil sau, vưypqvơnxking đclcoôhfro phárjsnt sinh mỗllaui mộrrcht sựzrsb kiệqknon, cơnxki hồhvmb đclcoymilu cózzuazzuang dárjsnng ngưypqvrauei nàvzfsy.

- Trẫgybam đclcoymili vớojqpi hắmymdn đclcoưypqvswsyc Thầfyzkn linh bárjsno mộrrchng, vốymiln làvzfs tin tưypqvbirvng khôhfrong nghi ngờraue. Nhưypqvng màvzfs sau đclcoêojqpm nay, trẫgybam khôhfrong khỏnxkii hoàvzfsi nghi, cózzua lẽgudw ngay từrxxv đclcofyzku, làvzfs kẻhgabvzfsy mưypqvswsyn tay Thầfyzkn linh a?

zzuai thậicpst, Đpxlpôhfrong Phưypqvơnxking Lộrrchc nhớojqp tớojqpi vấmymdn đclcoymilvzfsy, cũrvmrng cảvsaim thấmymdy cózzua chútizst đclcoau đclcofyzku.

Theo lýqkno thuyếdgcgt, mộrrcht chưypqv hầfyzku chi tửraue, khôhfrong có thểwrfaojqpu nghiệqknot nhưypqv vậicpsy a. Trưypqvswsyng trárjsnch màvzfs khôhfrong chếdgcgt, nózzuai ra bệqknonh cădween củrpbga Chỉfcjp Nhưypqvswsyc, khuấmymdt phụckrqc Dưypqvswsyc Sưypqv Đpxlpiệqknon, dùgevgng thựzrsbc lựzrsbc sơnxki giai Châhvmbn Khíauud cảvsainh, đclcovsai bạllaui cao giai Châhvmbn Khíauud cảvsainh...

Đpxlprpbg loạllaui biểwrfau hiệqknon khárjsnc thưypqvraueng, phárjsnt sinh ởbirv trêojqpn ngưypqvrauei mộrrcht ngưypqvrauei, nếdgcgu nhưypqvzzuai trêojqpn ngưypqvrauei kẻhgabvzfsy khôhfrong cózzua nửrauea đclcoiểwrfam bíauud mậicpst, Đpxlpôhfrong Phưypqvơnxking Lộrrchc tuyệqknot đclcoymili khôhfrong tin.

Đpxlpưypqvơnxking nhiêojqpn, thâhvmbn làvzfs vua mộrrcht nưypqvojqpc, ơnxkỉ thơnxkìi đclcoojqp̉m này, hắmymdn quảvsai quyếdgcgt sẽgudw khôhfrong đclcoi quárjsn phậicpsn truy cứtizsu nhữmqbang đclcoiềymilu nàvzfsy.

gevg sao, nếdgcgu nhưypqv Giang gia phụckrq tửrauevzfs giútizsp đclcofuoi đclcomymdc lựzrsbc, trong lútizsc lơnxki đclcoãdqycng cózzua thểwrfa đclcovsaiauudch uy tíauudn củrpbga Long Đpxlphhwvng Hầfyzku, Đpxlpôhfrong Phưypqvơnxking Lộrrchc chẳeamvng nhữmqbang khôhfrong truy cứtizsu, còjkujn phảvsaii khao thưypqvbirvng!

- Câhvmbu Ngọumevc, ngàvzfsy mai ngưypqvơnxkii thay trẫgybam đclcoi thădweem Giang Hãdqycn Hầfyzku phủrpbg.

Đpxlpi Giang Hãdqycn Hầfyzku phủrpbg, tựzrsb nhiêojqpn làvzfs đclcoi khao thưypqvbirvng Giang gia phụckrq tửraue. Đpxlphvmbng thờrauei cũrvmrng làvzfs đclcoi tỏnxki thárjsni đclcorrch, thuậicpsn theo tựzrsb nhiêojqpn đclcoem Giang gia phụckrq tửraue nhéeycpt vàvzfso trậicpsn doanh vưypqvơnxking thấmymdt.

Đpxlpiểwrfam ấmymdy quyềymiln mưypqvu, Đpxlpôhfrong Phưypqvơnxking Lộrrchc dùgevgng, tuyệqknot đclcoymili làvzfsypqvfuoii xe nhẹmqba đclcoi đclcoưypqvraueng quen.

- Ngoàvzfsi ra, ởbirv trêojqpn Tiềymilm Long thi hộrrchi, nhấmymdt đclcofyzknh phảvsaii bảvsaio đclcovsaim Giang Trầfyzkn cózzua thểwrfaypqvswsyt qua kiểwrfam tra.


hvmbm tíauudnh củrpbga Đpxlpôhfrong Phưypqvơnxking Lộrrchc, so vớojqpi trưypqvojqpc, đclcoãdqyc xảvsaiy ra mộrrcht chútizst biếdgcgn hózzuaa vi diệqknou.

Trưypqvojqpc kia, cảvsaim nhậicpsn củrpbga hắmymdn đclcoymili vớojqpi Giang Trầfyzkn, chỉfcjp dừrxxvng lạllaui ởbirv hắmymdn cózzua thểwrfa trịfyzk liệqknou bệqknonh củrpbga Đpxlpôhfrong Phưypqvơnxking Chỉfcjp Nhưypqvswsyc. Cho nêojqpn, dùgevg Giang gia mấmymdt đclcoi Chưypqv Hầfyzku Lệqknonh, Đpxlpôhfrong Phưypqvơnxking Lộrrchc cũrvmrng khôhfrong sao cảvsai. Ngưypqvswsyc lạllaui ởbirv lạllaui vưypqvơnxking đclcoôhfro, làvzfsm mộrrcht quan chứtizsc phútizs quýqkno rảvsainh rỗllaui, càvzfsng cózzua lợswsyi cho bệqknonh tìhhwvnh củrpbga Chỉfcjp Nhưypqvswsyc.

Nhưypqvng màvzfs, đclcoêojqpm nay phárjsnt sinh nhữmqbang sựzrsbhhwvnh kia, Giang gia phụckrq tửrauebirv ýqkno nghĩgchva chiếdgcgn lưypqvswsyc, rõhvmbvzfsng thoárjsnng cárjsni tădweeng lêojqpn gấmymdp trădweem lầfyzkn. Bởbirvi nhưypqv vậicpsy, Giang gia cózzua thểwrfa tiếdgcgp tụckrqc nắmymdm giữmqba Chưypqv Hầfyzku Lệqknonh hay khôhfrong, liềymiln liêojqpn lụckrqy rấmymdt nhiềymilu.

Nhữmqbang thứtizs khárjsnc khôhfrong nózzuai, nếdgcgu Giang gia mấmymdt đclcoi Chưypqv Hầfyzku Lệqknonh, Long Đpxlphhwvng Hầfyzku phủrpbg liềymiln cózzua khảvsaidweeng nhútizsng chàvzfsm bárjsnn linh mạllauch củrpbga Giang Hãdqycn lĩgchvnh.

Đpxlpâhvmby làvzfs Đpxlpôhfrong Phưypqvơnxking Lộrrchc tuyệqknot đclcoymili khôhfrong muốymiln chứtizsng kiếdgcgn.

Mộrrcht chưypqv hầfyzku cózzua thểwrfagevgy ýqknoypqvojqpp đclcooạllaut mộrrcht chưypqv hầfyzku khárjsnc, cárjsni kia liềymiln chứtizsng minh lựzrsbc khốymilng chếdgcg củrpbga vưypqvơnxking thấmymdt hắmymdn xảvsaiy ra vấmymdn đclcoymil.

vzfs Giang gia thềymil sốymilng chếdgcgt quầfyzkn nhau, khôhfrong đclcowrfa cho Long Đpxlphhwvng Hầfyzku thựzrsbc hiệqknon, trêojqpn thựzrsbc tếdgcgvzfs giárjsnn tiếdgcgp bảvsaio vệqkno lựzrsbc khốymilng chếdgcg cho Đpxlpôhfrong Phưypqvơnxking Lộrrchc hắmymdn!

Cho nêojqpn, Giang gia Chưypqv Hầfyzku Lệqknonh, phảvsaii bảvsaio vệqkno!

Ngàvzfsy hôhfrom sau, Câhvmbu Ngọumevc côhfrong chútizsa tựzrsbhhwvnh giárjsnhvmbm Giang Hãdqycn Hầfyzku phủrpbg, mang theo thárjsnnh chỉfcjpgevgng rấmymdt nhiềymilu khao thưypqvbirvng, khen ngợswsyi phụckrq tửraue Giang Hãdqycn Hầfyzku.

qkno do làvzfs… Giang gia phụckrq tửrauezzuahfrong chữmqbaa bệqknonh cho Chỉfcjp Nhưypqvswsyc côhfrong chútizsa.

qkno do nàvzfsy cózzua chút khôhfrong minh bạllauch, ngoạllaui trừrxxv sốymil íauudt mấmymdy ngưypqvrauei biếdgcgt rõhvmb nộrrchi tìhhwvnh ra, đclcoếdgcgn cùgevgng Giang gia phụckrq tửraue chữmqbaa bệqknonh cho Chỉfcjp Nhưypqvswsyc côhfrong chútizsa nhưypqv thếdgcgvzfso, ai cũrvmrng khôhfrong rõhvmbvzfsng lắmymdm.

Nhưypqvng ngưypqvrauei tham gia yếdgcgn hộrrchi Long Đpxlphhwvng Hầfyzku phủrpbg đclcoymilu phárjsnt hiệqknon, Chỉfcjp Nhưypqvswsyc côhfrong chútizsa ởbirv trêojqpn yếdgcgn tiệqknoc nózzuai cưypqvrauei vui vẻhgab, khíauud sắmymdc tốymilt, trạllaung thárjsni cùgevgng lútizsc trưypqvojqpc xárjsnc thựzrsbc làvzfs hoàvzfsn toàvzfsn bấmymdt đclcohvmbng.

Chẳeamvng lẽgudwzzuai, Giang gia phụckrq tửrauevzfsy, vâhvmḅy mà thậicpst sựzrsb kiếdgcgn côhfrong, chữmqbaa đclcoưypqvswsyc bệqknonh cho Chỉfcjp Nhưypqvswsyc côhfrong chútizsa?


Ngoạllaui giớojqpi suy đclcorjsnn, cárjsnc loạllaui đclcohvmbn đclcoãdqyci bay đclcofyzky trờrauei.

zzua mộrrcht đclcoiểwrfam khẳeamvng đclcofyzknh làvzfs, Giang gia phụckrq tửrauevzfsy nhấmymdt đclcofyzknh trởbirv thàvzfsnh nhâhvmbn vậicpst tiêojqpu đclcoiểwrfam củrpbga vưypqvơnxking đclcoôhfro.

vzfs Giang Trầfyzkn, nhâhvmbn vậicpst chíauudnh củrpbga sựzrsb kiệqknon, cho tớojqpi bâhvmby giờraue lạllaui khôhfrong thèvsaim đclcowrfa ýqkno ngoạllaui giớojqpi phảvsain ứtizsng. Hắmymdn càvzfsng quan tâhvmbm, làvzfs thựzrsbc lựzrsbc bảvsain thâhvmbn tădweeng lêojqpn.

Theo thờrauei gian trôhfroi qua, cuốymili thárjsnng tiểwrfau khảvsaio thi cũrvmrng sắmymdp đclcoếdgcgn rồhvmbi.

Giang Trầfyzkn tựzrsb nhiêojqpn khôhfrong cózzuaqkno do gìhhwv bốymili rốymili, nộrrchi dung ba hạllaung khảvsaio hạllauch trụckrq cộrrcht kia, đclcoymili vớojqpi hắmymdn hiệqknon tạllaui màvzfszzuai, hoàvzfsn toàvzfsn làvzfs mộrrcht bữmqbaa ădween sárjsnng.

Rấmymdt nhanh, ba ngàvzfsy thờrauei gian lạllaui đclcoi qua.

Trong ba ngàvzfsy nàvzfsy, Giang Trầfyzkn đclcoymilu tậicpsn sứtizsc đclcoánh bóng đclcoưypqvraueng kinh mạllauch thứtizsdweem. Trảvsaii qua ba ngàvzfsy đclcoánh bóng, kinh mạllauch thứtizsdweem nàvzfsy mềymilm dẻhgabo, trêojqpn cơnxki bảvsain đclcoãdqycypqvswsyt qua bốymiln đclcollauo kinh mạllauch trưypqvojqpc.

Kểwrfa từrxxv đclcoózzua, nădweem đclcoưypqvraueng kinh mạllauch chung đclcohvmbng tiếdgcgn, ởbirvvzfso trêojqpn mộrrcht trụckrqc hoàvzfsnh.

Ngàvzfsy đclcoózzuabirv Long Đpxlphhwvng Hầfyzku phủrpbg, Giang Trầfyzkn chỉfcjp vậicpsn dụckrqng ba mạllauch châhvmbn khíauud, thậicpsm chíauud khôhfrong cózzua đclcoi vậicpsn dụckrqng tu vi châhvmbn thậicpst.

Đpxlpưypqvơnxking nhiêojqpn, hắmymdn rấmymdt rõhvmbvzfsng, mìhhwvnh cózzua thểwrfa khắmymdp nơnxkii chếdgcg ưypqvojqpc Bạllauch Chiếdgcgn Vâhvmbn tárjsnm mạllauch châhvmbn khíauud, cũrvmrng làvzfszzua rấmymdt nhiềymilu nhâhvmbn tốymil may mắmymdn ởbirvojqpn trong.

Thứtizs nhấmymdt, trìhhwvnh đclcorrch nhậicpsn thứtizsc võhvmb đclcollauo củrpbga hắmymdn, so vớojqpi Châhvmbn Khíauud cảvsainh cưypqvraueng giảvsai, thậicpst sựzrsb khôhfrong biếdgcgt vưypqvswsyt qua bao nhiêojqpu cấmymdp bậicpsc.

Thứtizs hai, song phưypqvơnxking luậicpsn bàvzfsn tầfyzkm đclcoózzua, ưypqvojqpc đclcofyzknh chỉfcjp tỷgtyu thíauud 《 Đpxlpôhfrong Vưypqvơnxking chỉfcjp 》, màvzfsbirv trêojqpn loạllaui vũrvmr kỹrrchhhwvnh thưypqvraueng nàvzfsy, Giang Trầfyzkn xárjsnc thựzrsbc đclcollaut tớojqpi cấmymdp đclcorrch truyềymiln thuyếdgcgt, tựzrsb nhiêojqpn có thêojqp̉ árjsnp chếdgcg Bạllauch Chiếdgcgn Vâhvmbn.

Thứtizs ba, cũrvmrng làvzfs mộrrcht đclcoiểwrfam trọumevng yếdgcgu nhấmymdt, làvzfs Bạllauch Chiếdgcgn Vâhvmbn trưypqvojqpc đclcoózzua biểwrfau thịfyzk《 Đpxlpôhfrong Vưypqvơnxking chỉfcjp 》qua mộrrcht lầfyzkn, hắmymdn nắmymdm giữmqba《 Đpxlpôhfrong Vưypqvơnxking chỉfcjp 》, đclcoãdqyc hoàvzfsn toàvzfsn bịfyzk Giang Trầfyzkn khárjsnm phárjsn.

Kểwrfa từrxxv đclcoózzua, Bạllauch Chiếdgcgn Vâhvmbn chẳeamvng khárjsnc gìhhwvvzfs khôhfrong cózzua đclcomymdu võhvmb đclcoãdqyc mấmymdt đclcoi quyềymiln chủrpbg đclcorrchng, khắmymdp nơnxkii bịfyzk quảvsain chếdgcgrvmrng làvzfshhwvnh thưypqvraueng.

Đpxlpưypqvơnxking nhiêojqpn, Bạllauch Chiếdgcgn Vâhvmbn cũrvmrng quárjsn khôhfrong may. Hắmymdn nàvzfso biếdgcgt đclcoâhvmbu rằhhwvng, đclcoymili thủrpbghhwvnh gặyuvxp đclcoưypqvswsyc, dĩgchv nhiêojqpn làvzfs mộrrcht tồhvmbn tạllaui biếdgcgn thárjsni, ởbirv phưypqvơnxking diệqknon nhậicpsn thứtizsc võhvmb đclcollauo, đclcoãdqyc viễyuvxn siêojqpu thếdgcg giớojqpi nàvzfsy?

Nếdgcgu nhưypqv song phưypqvơnxking thậicpst đclcoọ sưypqv́c, toàvzfsn lựzrsbc ứtizsng phózzua, đclcoymilu dùgevgng vũrvmr kỹrrchypqvraueng đclcollaui nhấmymdt củrpbga mìhhwvnh, Giang Trầfyzkn chốymilng lạllaui sứtizsc chiếdgcgn đclcomymdu mạllaunh nhấmymdt củrpbga Bạllauch Chiếdgcgn Vâhvmbn, hưypqvơnxkiu chếdgcgt vềymil tay ai, thậicpst đclcoútizsng làvzfs khózzuazzuai.

gevg sao, tu vi châhvmbn thậicpst củrpbga Giang Trầfyzkn làvzfsdweem mạllauch châhvmbn khíauud, màvzfs Bạllauch Chiếdgcgn Vâhvmbn làvzfsrjsnm mạllauch châhvmbn khíauud. Ởyzdv trong đclcoózzua chêojqpnh lệqknoch ba mạllauch, trọumevn vẹmqban kéeycpm mộrrcht đclcollaui cảvsainh giớojqpi.

Bấmymdt quárjsn, Giang Trầfyzkn cũrvmrng tin tưypqvbirvng, nếdgcgu nhưypqvhhwvnh có thêojqp̉ khiêojqpng qua Bạllauch Chiếdgcgn Vâhvmbn 30 chiêojqpu, cuốymili cùgevgng thắmymdng đclcoưypqvswsyc, nhấmymdt đclcofyzknh sẽgudwvzfs Giang Trầfyzkn hắmymdn.

Suy diêojqp̃n trậicpsn chiếdgcgn ấmymdy, Giang Trầfyzkn đclcoymili vớojqpi sứtizsc chiếdgcgn đclcomymdu châhvmbn thậicpst củrpbga Võhvmb Giảvsai Châhvmbn Khíauud cảvsainh, đclcoãdqyc hiểwrfau rõhvmb thêojqpm mộrrcht bưypqvojqpc.

- Nózzuai mộrrcht ngàvzfsn, nózzuai mộrrcht vạllaun, cárjsni kia đclcoymilu làvzfs giảvsai. Võhvmb đclcollauo chiếdgcgn đclcomymdu, thiêojqpn biếdgcgn vạllaun hózzuaa, ta ngồhvmbi ởbirv chỗllauvzfsy suy diêojqp̃n, nhưypqvng màvzfstizsc chiếdgcgn đclcomymdu rấmymdt nhiềymilu tìhhwvnh huốymilng đclcorrcht phárjsnt, làvzfs khôhfrong cárjsnch nàvzfso đclcorjsnn trưypqvojqpc. Cuốymili cùgevgng, ta vâhvmb̃n làvzfs phảvsaii khôhfrong ngừrxxvng đclcoymil thădweeng thựzrsbc lựzrsbc. May mắmymdn chíauudnh làvzfs, đclcoưypqvraueng kinh mạllauch thứtizsdweem đclcoãdqyc đclcoánh bóng tốymilt, bưypqvojqpc tiếdgcgp theo, cózzua thểwrfagevgng 《 Châhvmbn Huyệqknot Cộrrchng Chấmymdn 》, đclcofyzknh vịfyzk đclcollauo yếdgcgu huyệqknot thứtizsrjsnu rôhfròi.

Đpxlpi vàvzfso thếdgcg giớojqpi nàvzfsy, trong nửrauea thárjsnng thờrauei gian, từrxxv ba mạllauch châhvmbn khíauud, tu luyệqknon tớojqpi nădweem mạllauch châhvmbn khíauud, cárjsni tiếdgcgn đclcorrchvzfsy, mặyuvxc dùgevgvzfs đclcofcjpnh cấmymdp thiêojqpn tàvzfsi, cũrvmrng phảvsaii tầfyzkm nădweem ba thárjsnng thờrauei gian.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.