Độc Tôn Tam Giới

Chương 50 : Khắp nơi thái độ biến hóa 1

    trước sau   
Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch đaituxfnong dung, hắlwewn biếscyyt rõeumc, đaituqxaba vịqxab củtlbna Đwjetytbfi Đwjetiệxggon Chủtlbn cao siêidiuu, ábnsvnh mắlwewt tinh tếscyy, tầpeulm mắlwewt làtlbn phi thưjtpsoonang cao. Hắlwewn xem ngưjtpsoonai xem sựnkjywovxnh, cơxhqp bảxzydn đaituypscu khôbnsvng cóklqx sai.

Mộxfnot ngưjtpsoonai trẻgdxp tuổypsci cho tớypsci bâlvcny giờoona chưjtpsa từbnsvng gặqmjbp qua, cóklqx thểodkmtlbnm cho Đwjetytbfi Đwjetiệxggon Chủtlbn đaituưjtpsa ra đaituábnsvnh giábnsv cao nhưjtpslvcṇy, Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch cũiohing cóklqx chúfuyjt may mắlwewn, mìwovxnh làtlbnm ra lựnkjya chọdvutn chíwjpcnh xábnsvc.

- Ha ha, ábnsvnh mắlwewt củtlbna Đwjetytbfi Đwjetiệxggon Chủtlbn ngưjtpsơxhqpi, lãidiuo Nhạytbfc ta luôbnsvn bộxfnoi phụlawgc. Lầpeuln nàtlbny, lãidiuo Nhạytbfc ta cũiohing tòvduwvduw, Đwjetytbfi Đwjetiệxggon Chủtlbn ngưjtpsơxhqpi cóklqx thểodkm nhìwovxn lầpeulm hay khôbnsvng?

Nhạytbfc Quầpeuln cưjtpsoonai ha ha, dùqxabng thâlvcnn phậqxabn đaituqxaba vịqxab củtlbna hắlwewn, cùqxabng Tốcsntng Thiêidiun Tinh nóklqxi vàtlbni câlvcnu vui đaituùqxaba, cũiohing khôbnsvng tíwjpcnh thấqusrt lễkgzn.

Đwjetãidiuklqx Đwjetytbfi Đwjetiệxggon Chủtlbn kếscyyt luậqxabn, cao tầpeulng hộxfnoi nghịqxabiohing giảxzydi tábnsvn.

Sau khi kếscyyt thúfuyjc, Tốcsntng Thiêidiun Tinh mộxfnot mìwovxnh gọdvuti Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch vàtlbno mậqxabt thấqusrt, vỗqhrv vỗqhrv bảxzyd vai Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch nóklqxi:


- Bạytbfch Thạytbfch, chuyệxggon nàtlbny, ngưjtpsơxhqpi xửbmusbmus rấqusrt cóklqx phábnsvch lựnkjyc, đaituodkm ta rấqusrt vui mừbnsvng.

Bọdvutn hắlwewn tầpeulm đaituóklqx, tuy làtlbn quan hệxggo Đwjetytbfi Đwjetiệxggon Chủtlbnqxabng Tam Đwjetiệxggon Chủtlbn, nhưjtpsng Tốcsntng Thiêidiun Tinh bấqusrt kểodkmtlbnjtps lịqxabch, hay làtlbn đaituqxaba vịqxab, đaituypscu viễkgznn siêidiuu Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch.

Thậqxabm chíwjpcklqx thểodkmklqxi, đaitucsnti vớypsci Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch, Tốcsntng Thiêidiun Tinh ýbmus đaituqxabnh cho làtlbn ngưjtpsoonai nốcsnti nghiệxggop đaituếscyyn bồjttki dưjtpsenqnng.

Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch thụlawg sủtlbnng nhưjtpsbiqic kinh, vộxfnoi vàtlbnng khiêidium tốcsntn vàtlbni câlvcnu.

- Bạytbfch Thạytbfch, Giang Trầpeuln nàtlbny, ngưjtpsơxhqpi nhấqusrt đaituqxabnh khôbnsvng thểodkmidiunh đaituytbfm. Ngưjtpsơxhqpi cóklqx tổypscng kếscyyt qua, ởazfm trêidiun ngưjtpsoonai Giang Trầpeuln nàtlbny, đaituãidiu xảxzydy ra bao nhiêidiuu sựnkjywovxnh khôbnsvng thểodkmjtpsazfmng tưjtpsbiqing nổypsci hay khôbnsvng?

- Thuộxfnoc hạytbf ngu dốcsntt, xin Đwjetytbfi Đwjetiệxggon Chủtlbn chỉkcnm đaituiểodkmm.

Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch kíwjpcnh cẩwyxpn hỏrdlli.

- Thứypsc nhấqusrt, kẻgdxptlbny ởazfm Tếscyy Thiêidiun Đwjetytbfi Đwjetiểodkmn bịqxab trưjtpsbiqing trábnsvch, vìwovx sao trưjtpsbiqing trábnsvch màtlbn khôbnsvng chếscyyt?

- Thứypsc hai, quốcsntc quâlvcnn trưjtpsbiqing trábnsvch kẻgdxptlbny, vìwovx sao trêidiun ngưjtpsoonai kẻgdxptlbny lạytbfi cóklqx Kim Bàtlbni do quốcsntc quâlvcnn khâlvcnm ban?

- Thứypsc ba, kẻgdxptlbny chỉkcnmtlbn mộxfnot chưjtps hầpeulu chi tửbmus, từbnsv chỗqhrvtlbno đaituưjtpsbiqic đaituếscyyn Thưjtpsbiqing Cổypsc đaituan phưjtpsơxhqpng Thầpeuln Túfuyj Tạytbfo Hóklqxa Đwjetan?

- Thứypscjtps, dùqxabng thựnkjyc lựnkjyc võeumc đaituytbfo ngay cảxzyd ba hạytbfng trụlawg cộxfnot khảxzydo hạytbfch cũiohing thôbnsvng qua khôbnsvng đaituưjtpsbiqic, vìwovx sao cóklqx thểodkmazfm Long Đwjetszyzng Hầpeulu phủtlbn, mộxfnot chiêidiuu đaituábnsvnh bạytbfi Yếscyyn Nhấqusrt Minh, nhẹlkon nhõeumcm trêidiuu đaituùqxaba híwjpc lộxfnong Bạytbfch Chiếscyyn Vâlvcnn?

- Thứypscfuyjm, vìwovx sao vưjtpsơxhqpng thấqusrt hai đaituoonai côbnsvng chúfuyja, cùqxabng kẻgdxptlbny quan hệxggo mậqxabt thiếscyyt nhưjtps thếscyy?

- Thứypscbnsvu, ởazfm trưjtpsypscc mặqmjbt Long Đwjetszyzng Hầpeulu, kẻgdxptlbny khôbnsvng chúfuyjt sợbiqiidiui, lêidiun ábnsvn mộxfnot đaituábnsvm quyềypscn quýbmus, biểodkmu hiệxggon hoàtlbnn toàtlbnn khôbnsvng hợbiqip khíwjpc đaituxfno củtlbna mộxfnot thiếscyyu niêidiun nêidiun cóklqx, lựnkjyc lưjtpsbiqing củtlbna hắlwewn từbnsv đaituâlvcnu?


Tốcsntng Thiêidiun Tinh mỗqhrvi nóklqxi mộxfnot việxggoc, biểodkmu lộxfno củtlbna Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch càtlbnng ngưjtpsng trọdvutng mộxfnot phầpeuln. Nhữqyfmng vấqusrn đaituypsctlbny, hắlwewn hoặqmjbc nhiềypscu hoặqmjbc íwjpct cũiohing câlvcnn nhăfuyj́c qua.

Chỉkcnmtlbn, hắlwewn câlvcnn nhăfuyj́c, lạytbfi khôbnsvng cóklqx thấqusru triệxggot nhưjtps Đwjetytbfi Đwjetiệxggon Chủtlbn.

Trong lúfuyjc đaituóklqx, Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch ẩwyxpn ẩwyxpn từbnsv Tốcsntng Thiêidiun Tinh ábnsvm chỉkcnm, lạytbfi liêidiun tưjtpsazfmng đaituếscyyn cábnsvi gìwovx. Thấqusrt thanh nóklqxi:

- Chẳczrdng lẽmisoklqxi, chỗqhrv dựnkjya củtlbna Giang gia phụlawg tửbmustlbny, làtlbn đaituưjtpsơxhqpng triềypscu quốcsntc quâlvcnn. Màtlbn trưjtpsypscc kia phụlawg tửbmus bọdvutn hắlwewn chábnsvn nảxzydn đaituiệxggou thấqusrp, hoàtlbnn toàtlbnn làtlbn giảxzyd ra đaituodkmidiu hoặqmjbc đaitucsnti thủtlbn? Phụlawg tửbmus bọdvutn hắlwewn, rấqusrt cóklqx thểodkmtlbn quâlvcnn cờoonatlbn quốcsntc quâlvcnn bệxggo hạytbf an bàtlbni tốcsntt? Làtlbn quâlvcnn cờoona quấqusry đaituytbfi cụlawgc?

Tốcsntng Thiêidiun Tinh thảxzydn nhiêidiun nóklqxi:

- Trừbnsvbnsvi nàtlbny, ngưjtpsơxhqpi cảxzydm thấqusry còvduwn cóklqx khảxzydfuyjng gìwovx, cóklqx thểodkm giảxzydi thíwjpcch trưjtpsypscc kia phábnsvt sinh hếscyyt thảxzydy?

Khỏrdlli cầpeuln phảxzydi nóklqxi, bịqxab trưjtpsbiqing trábnsvch màtlbn khôbnsvng chếscyyt, chỉkcnm cầpeuln mộxfnot đaituiểodkmm nàtlbny, nếscyyu nhưjtps khôbnsvng cóklqx quốcsntc quâlvcnn bệxggo hạytbf âlvcnm thầpeulm thụlawg ýbmus, dùqxabng thựnkjyc lựnkjyc đaituábnsvm thủ hạ củtlbna quốcsntc quâlvcnn, ngay cảxzyd mộxfnot thiếscyyu niêidiun cũiohing đaituábnsvnh khôbnsvng chếscyyt sao?

- Khóklqx trábnsvch, khóklqx trábnsvch.

Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch chợbiqit nhớypsc tớypsci sựnkjywovxnh ngàtlbny đaituóklqx mua sắlwewm Long Cốcsntt Chíwjpcjtpsơxhqpng Thảxzydo, Giang Trầpeuln kia khôbnsvng phảxzydi nóklqxi hắlwewn làtlbnm mộxfnot lựnkjya chọdvutn chíwjpcnh xábnsvc sao?

fuyjc ấqusry Giang Trầpeuln khôbnsvng phảxzydi nóklqxi cho hắlwewn biếscyyt, Long Cốcsntt Chíwjpcjtpsơxhqpng Thảxzydo kia làtlbn mua sắlwewm cho vưjtpsơxhqpng thấqusrt?

Ngàtlbny nay trêidiun yếscyyn tiệxggoc củtlbna Long Đwjetszyzng Hầpeulu, Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch rõeumctlbnng từbnsv trêidiun ngưjtpsoonai Chỉkcnm Nhưjtpsbiqic côbnsvng chúfuyja, cảxzydm nhậqxabn đaituưjtpsbiqic Linh khíwjpc quen thuộxfnoc củtlbna Long Cốcsntt Chíwjpcjtpsơxhqpng Thảxzydo.

klqxi nhưjtps vậqxaby, Long Cốcsntt Chíwjpcjtpsơxhqpng Thảxzydo kia, thậqxabt đaituúfuyjng làtlbnjtpsơxhqpng thấqusrt mua sắlwewm. Giang Trầpeuln ởazfm trêidiun vấqusrn đaituypsctlbny, cũiohing khôbnsvng cóklqxklqxi khoábnsvc.

Nghĩqhtq tớypsci đaituâlvcny, Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch lạytbfi càtlbnng đaitujttkng ýbmus Đwjetytbfi Đwjetiệxggon Chủtlbn phábnsvn đaitubnsvn.


iohing khóklqx trábnsvch Tốcsntng Thiêidiun Tinh sẽmiso phábnsvn đaitubnsvn nhưjtps thếscyy, kìwovx thựnkjyc theo từbnsvng góklqxc đaituxfno đaituếscyyn xem, nếscyyu nhưjtps Giang gia phụlawg tửbmus khôbnsvng sớypscm cùqxabng vưjtpsơxhqpng thấqusrt đaituytbft thàtlbnnh ăfuyjn ýbmus, đaituâlvcny hếscyyt thảxzydy căfuyjn bảxzydn khôbnsvng cábnsvch nàtlbno giảxzydi thíwjpcch.

tlbn lấqusry thâlvcnn phậqxabn củtlbna Câlvcnu Ngọdvutc côbnsvng chúfuyja, nhưjtps thếscyytlbno lạytbfi vìwovx mộxfnot thiếscyyu niêidiun biểodkmu hiệxggon võeumc đaituytbfo, vui lòvduwng khen ngợbiqii nhưjtps vậqxaby?

bnsvi kia rõeumctlbnng làtlbnjtpsbiqin Giang Trầpeuln biểodkmu hiệxggon, triệxggot tiêidiuu Long Cưjtps Tuyếscyyt Tiêidiun Thiêidiun Thanh Loan thểodkm mang đaituếscyyn trùqxabng kíwjpcch.

- Bạytbfch Thạytbfch, nếscyyu nhưjtps Giang gia phụlawg tửbmustlbn quâlvcnn cờoona do vưjtpsơxhqpng thấqusrt sớypscm bốcsnt tríwjpc xuốcsntng, cábnsvi kia nóklqxi rõeumcbnsvi gìwovx? Nóklqxi rõeumcjtpsơxhqpng thấqusrt sớypscm đaituãidiu bắlwewt đaitupeulu bốcsnt cụlawgc.

- Long Đwjetszyzng Hầpeulu dãidiulvcnm bừbnsvng bừbnsvng, nhưjtpsng quábnsvidiuu rao.

- Mộxfnot cábnsvi từbnsvlvcnu bốcsnt cụlawgc, mộxfnot cábnsvi dãidiulvcnm khôbnsvng che dấqusru. Hai cổypsc thếscyy lựnkjyc nàtlbny nếscyyu thậqxabt phábnsvt sinh va chạytbfm, nóklqxi thậqxabt, ta đaitucsnti vớypsci Long Đwjetszyzng Hầpeulu làtlbn nhìwovxn khôbnsvng tốcsntt. Trừbnsv khi…

Tốcsntng Thiêidiun Tinh nóklqxi đaituếscyyn chỗqhrvtlbny, lạytbfi dừbnsvng lạytbfi. Hiểodkmn nhiêidiun, cábnsvi khảxzydfuyjng "trừbnsv khi" nàtlbny, làtlbnm cho hắlwewn cũiohing cóklqx mộxfnot loạytbfi cảxzydm giábnsvc kiêidiung kịqxab.

Nếscyyu loạytbfi khảxzydfuyjng kia phábnsvt sinh, chỉkcnm sợbiqiazfmjtpsypsci cụlawgc diệxggon nàtlbny, Tốcsntng Thiêidiun Tinh hắlwewn ứypscng đaitucsnti, cũiohing sẽmiso sứypsct đaitupeulu mẻgdxp trábnsvn.

- Trừbnsv khi cábnsvi gìwovx?

Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch nhịqxabn khôbnsvng đaituưjtpsbiqic hỏrdlli.

- Trừbnsv khi Ẩgresn Thếscyybnsvng Môbnsvn kia, tựnkjywovxnh ra mặqmjbt, can thiệxggop tranh đaituoạytbft vưjtpsơxhqpng quyềypscn mộxfnot quốcsntc gia. Bấqusrt quábnsvqxabng thâlvcnn phậqxabn tôbnsvng môbnsvn cựnkjy đaitupeulu, tham dựnkjyjtpsơxhqpng Quốcsntc thếscyy tụlawgc tranh vưjtpsơxhqpng quyềypscn, khôbnsvng khỏrdlli quábnsv mấqusrt giábnsv trịqxab con ngưjtpsoonai. Hơxhqpn nữqyfma, Đwjetôbnsvng Phưjtpsơxhqpng nhấqusrt tộxfnoc khốcsntng chếscyyjtpsơxhqpng Quốcsntc mấqusry ngàtlbnn năfuyjm, cũiohing cóklqx rấqusrt nhiềypscu ábnsvt chủtlbntlbni, cùqxabng vớypsci nộxfnoi tìwovxnh khôbnsvng muốcsntn ngưjtpsoonai biếscyyt. Chỉkcnmtlbn mộxfnot chưjtps hầpeulu, ngoạytbfi trừbnsv Long Cưjtps Tuyếscyyt cóklqx khảxzydfuyjng lậqxabt ra chúfuyjt sóklqxng gióklqx, ta thậqxabt sựnkjy nghĩqhtq khôbnsvng ra Long Đwjetszyzng Hầpeulu còvduwn cóklqx ưjtpsu thếscyywovx?

- Cho nêidiun, bấqusrt kểodkmtlbn từbnsvklqxc đaituxfno lợbiqii íwjpcch, hay làtlbnklqxc đaituxfno chíwjpcnh trịqxab, ngưjtpsơxhqpi lựnkjya chọdvutn hôbnsvm nay, đaituypscu làtlbnbnsvqxabng sábnsvng suốcsntt!

Tốcsntng Thiêidiun Tinh lầpeuln nữqyfma tábnsvn dưjtpsơxhqpng Kiềypscu Bạytbfch Thạytbfch.


...

Trong vưjtpsơxhqpng cung nộxfnoi việxggon, đaitujttkng dạytbfng làtlbnjtpsbiqit qua mộxfnot đaituêidium khôbnsvng ngủtlbn.

lvcnu Ngọdvutc côbnsvng chúfuyja mang vềypsc tin tứypscc, đaitujttkng dạytbfng đaituodkm cho Đwjetôbnsvng Phưjtpsơxhqpng Lộxfnoc lâlvcnm vàtlbno trầpeulm tưjtps.

- Vưjtpsơxhqpng huynh, Long Đwjetszyzng Hầpeulu dãidiulvcnm, đaituãidiuklqx chúfuyjt khôbnsvng che dấqusru.

lvcnu Ngọdvutc côbnsvng chúfuyja làtlbn ngưjtpsoonai duy nhấqusrt dábnsvm cùqxabng Đwjetôbnsvng Phưjtpsơxhqpng Lộxfnoc đaitucsnti thoạytbfi nhưjtps vậqxaby.

- Vịqxab tríwjpc chưjtps hầpeulu Đwjetxggo nhấqusrt thiêidiun hạytbf ngồjttki lâlvcnu rồjttki, khóklqx trábnsvnh khỏrdlli cóklqx chúfuyjt chábnsvn ghéypyit. Muốcsntn càtlbnng tiếscyyn mộxfnot bưjtpsypscc, đaituóklqxiohing làtlbn nhâlvcnn chi thưjtpsoonang tìwovxnh.

Ngữqyfm khíwjpc củtlbna Đwjetôbnsvng Phưjtpsơxhqpng Lộxfnoc nghe giốcsntng nhưjtpswovxnh thảxzydn, lạytbfi lộxfno ra mộxfnot cỗqhrvbnsvt khíwjpc đaituodkm cho ngưjtpsoonai hôbnsv hấqusrp tăfuyjng nhanh.

- Cũiohing may hôbnsvm nay hắlwewn bứypscc bábnsvch làtlbn Giang Phong, đaituôbnsv̉i thàtlbnnh chưjtps hầpeulu khábnsvc, chỉkcnm sợbiqi tạytbfi chỗqhrv sẽmiso đaitui vàtlbno khuôbnsvn khổypsc.

lvcnu Ngọdvutc côbnsvng chúfuyja nhớypsc tớypsci tìwovxnh hìwovxnh lúfuyjc đaituóklqx, đaitucsnti vớypsci Long Đwjetszyzng Hầpeulu biểodkmu hiệxggon, cũiohing cựnkjyc kỳukwc bấqusrt mãidiun. Đwjetang ởazfm trưjtpsypscc mặqmjbt đaituytbfi biểodkmu vưjtpsơxhqpng thấqusrt, côbnsvng khai đaituoạytbft đaituqxaba bàtlbnn củtlbna mộxfnot chưjtps hầpeulu. Cábnsvi nàtlbny thoạytbft nhìwovxn làtlbn chưjtps hầpeulu ởazfm giữqyfma tranh đaituqusru, kìwovx thựnkjyc còvduwn khôbnsvng phảxzydi đaituábnsvnh mặqmjbt vưjtpsơxhqpng thấqusrt sao?

Đwjetôbnsvng Phưjtpsơxhqpng Lộxfnoc khẽmiso thởazfmtlbni:

- Thếscyy sựnkjybnsv thưjtpsoonang, đaituqmjbt ởazfmtlbni ngàtlbny trưjtpsypscc, ai từbnsvng nghĩqhtq tớypsci, Giang gia phụlawg tửbmustlbny, vâlvcṇy mà sẽmisotlbn phúfuyjc tưjtpsypscng củtlbna trẫszyzm?

Nghĩqhtq đaituếscyyn thếscyy cụlawgc vưjtpsơxhqpng đaituôbnsvlvcny giờoona, Đwjetôbnsvng Phưjtpsơxhqpng Lộxfnoc cóklqx chúfuyjt dởazfm khóklqxc dởazfmjtpsoonai:

- Cóklqx lẽmiso, hiệxggon tạytbfi rấqusrt nhiềypscu thếscyy lựnkjyc đaituypscu sẽmiso cho rằszyzng, Giang gia phụlawg tửbmustlbn ngưjtpsoonai Đwjetôbnsvng Phưjtpsơxhqpng nhấqusrt tộxfnoc ta, làtlbn quâlvcnn cờoonatlbn trẫszyzm sớypscm an bàtlbni a?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.