Độc Tôn Tam Giới

Chương 5 : Đưa mặt đến cửa hung hăng mà đánh

    trước sau   
Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Lộyqqzc làsfhw vua mộyqqzt nưitlwlwofc, bịmmrm álbptnh mắfrzxt củnevba Giang Trầllykn quéxzzbt qua, lạerpki đevfsnsdh cho nộyqqzi tâllykm nhưitlwsfhwn thạerpkch củnevba hắfrzxn cóajyd chúuiuht vìhyhg sợcrqnsfhwllykm rung đevfsyqqzng. Phảcxacng phấhwaqt thiếnlpru niênpzbn từmmrm trong quan tàsfhwi leo ra kia, đevfsyqqzt nhiênpzbn sinh ra mộyqqzt cỗitlw khíyqqz thếnlpr thấhwaqy khôuiuhng rõxxqa, sờunrg khôuiuhng đevfsưitlwcrqnc, lạerpki làsfhwm cho hắfrzxn kiênpzbng kịmmrm.

- Hừmmrm! Ta đevfsưitlwunrgng đevfsưitlwunrgng vua củnevba mộyqqzt nưitlwlwofc, hálbptajyd thểnsdh chấhwaqp nhặbralt vớlwofi ngưitlwơugahi? Ngưitlwơugahi đevfsãsfrf may mắfrzxn sốtxnong lạerpki, coi nhưitlw ngưitlwơugahi mạerpkng lớlwofn.

Kỳmhod thậexnxt Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Lộyqqzc rấhwaqt muốtxnon bóajydp chếnlprt Giang Trầllykn, nhưitlwng màsfhwxxqa tríyqqzajydi cho hắfrzxn biếnlprt, vua mộyqqzt nưitlwlwofc phảcxaci cóajyd đevfsyqqzitlwcrqnng củnevba vua mộyqqzt nưitlwlwofc.

Nếnlpru lúuiuhc nàsfhwy lạerpki ra tay vớlwofi Giang Trầllykn, đevfsmmrmng nóajydi Giang Hãsfrfn Hầllyku sẽapyu phảcxacn, bọlnbbn thủnevb hạerpkfrzxng sẽapyu cảcxacm thấhwaqy hắfrzxn khôuiuhng đevfsnevb đevfsyqqzitlwcrqnng, cóajyd thểnsdh mấhwaqt nưitlwlwofc.

- Bệlwof hạerpk, kẻexnxsfhwy xảcxaco trálbpt, vâllyḳy mà giảcxac chếnlprt đevfsnsdh đevfsàsfhwo thoálbptt tửplgs tộyqqzi, tâllykm hắfrzxn bấhwaqt kíyqqznh a! Bảcxacn hầllyku xin bệlwof hạerpk xửplgs lý, đevfsnsdh hiểnsdhn thịmmrm thiênpzbn uy.

Lạerpki làsfhwlbpti nịmmrmnh hóajydt vừmmrma rồdrpei kia.


uiuhc nàsfhwy Giang Hãsfrfn Hầllyku Giang Phong khôuiuhng nhịmmrmn nữthcwa rôuiuh̀i, nhảcxacy ra mắfrzxng to:

- Thiênpzbn Thủnevby Hầllyku, ngưitlwơugahi cóajyd ýxxqahyhg? Bệlwof hạerpk đevfsãsfrfajydi khôuiuhng truy cứmcguu, ngưitlwơugahi trênpzbn nhảcxacy dưitlwlwofi trálbptnh làsfhw muốtxnon làsfhwm gìhyhg?

Trong mộyqqzt trăufulm lẻexnxlbptm lộyqqz chưitlw hầllyku củnevba Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Vưitlwơugahng Quốtxnoc, cũfrzxng khôuiuhng phảcxaci hoàsfhw hợcrqnp ênpzbm thấhwaqm. Thiênpzbn Thủnevby Hầllyku nàsfhwy cùbizmng Giang Phong làsfhw đevfstxnoi thủnevb mộyqqzt mấhwaqt mộyqqzt còikpnn nổbzbvi danh.

Thiênpzbn Thủnevby Hầllyku u álbptm cưitlwunrgi nóajydi:

- Giang Phong, con củnevba ngưitlwơugahi chếnlprt màsfhw phụkjhwc sinh, ngưitlwơugahi mộyqqzt chúuiuht cũfrzxng khôuiuhng kỳmhod quálbpti. Ta hoàsfhwi nghi ngưitlwơugahi cũfrzxng tham dựafkcsfhwo việlwofc khi quâllykn. Ta khẩrzron cầllyku bệlwof hạerpk phálbpti ngưitlwunrgi xâllykm nhậexnxp đevfsiềysrfu tra phụkjhw tửplgs Giang thịmmrm, nếnlpru nhưitlwajyd tộyqqzi, tru cửplgsu tộyqqzc bọlnbbn hắfrzxn.

Giang Trầllykn thấhwaqy phụkjhw thâllykn đevfsãsfrfroutsfhwo biênpzbn giớlwofi bộyqqzc phálbptt, lúuiuhc nàsfhwy cưitlwunrgi ha ha, álbptnh mắfrzxt thúuiuh vịmmrm nhìhyhgn qua Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Lộyqqzc cùbizmng Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Chỉlnbb Nhưitlwcrqnc mấhwaqy lầllykn.

Bỗitlwng nhiênpzbn ung dung mởrout miệlwofng:

- Bệlwof hạerpk, muốtxnon tru sálbptt cửplgsu tộyqqzc Giang gia ta rấhwaqt dễsntesfhwng. Cứmcguu tálbptnh mạerpkng côuiuhng chúuiuha đevfsiệlwofn hạerpk trởrout vềysrf, chỉlnbb sợcrqn khôuiuhng dễsntesfhwng nhưitlw vậexnxy a?

Thầllykn sắfrzxc củnevba Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Lộyqqzc phálbptt lạerpknh:

- Giang Trầllykn, lờunrgi nàsfhwy củnevba ngưitlwơugahi cóajyd ýxxqahyhg?

- Cũfrzxng khôuiuhng cóajyd ýxxqahyhg, vừmmrma rồdrpei ởrout Thálbptnh Đvzraiệlwofn bịmmrm đevfsálbptnh chếnlprt đevfsi sốtxnong lạerpki, hốtxnot hoảcxacng tầllykm đevfsóajyd, tựafkca hồdrpeajyd Thầllykn nhâllykn ởroutnpzbn tai ta nóajydi nhỏkjhw. Lờunrgi nóajydi nàsfhwy vừmmrma vặbraln cùbizmng bệlwofnh tìhyhgnh củnevba côuiuhng chúuiuha đevfsiệlwofn hạerpkajyd quan hệlwof. Nghĩnlpr đevfsếnlprn bệlwofnh tìhyhgnh củnevba côuiuhng chúuiuha, ta khôuiuhng cam lòikpnng cứmcgu nhưitlw vậexnxy chếnlprt đevfsi, cho nênpzbn giãsfrfy dụkjhwa sốtxnong lạerpki. Nếnlpru nhưitlw bệlwof hạerpk cảcxacm thấhwaqy Giang Trầllykn ta đevfsálbptng chếnlprt, vậexnxy bệlwof hạerpk liềysrfn đevfsem ta đevfsálbptnh chếnlprt mộyqqzt lầllykn a!

Giang Trầllykn làsfhw ngưitlwunrgi thôuiuhng minh, hắfrzxn biếnlprt nóajydi chuyệlwofn nhưitlw thếnlprsfhwo mớlwofi có thênpzb̉ treo lênpzbn khẩrzrou vịmmrm củnevba đevfstxnoi phưitlwơugahng. Lờunrgi nóajydi nàsfhwy, tựafkc nhiênpzbn làsfhwitlwlwofng chỗitlw ngứmcgua củnevba Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Lộyqqzc a.

Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Lộyqqzc vớlwofi tưitlwlbptch vua củnevba mộyqqzt nưitlwlwofc, tàsfhwn bạerpko lãsfrfnh khốtxnoc, tíyqqznh cálbptch đevfsa nghi. Nhưitlwng màsfhwsfhwm mộyqqzt phụkjhw thâllykn, hắfrzxn đevfstxnoi vớlwofi Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Chỉlnbb Nhưitlwcrqnc lạerpki coi nhưitlwikpnn ngọlnbbc quýxxqa trênpzbn tay.


Nghe nóajydi bệlwofnh tìhyhgnh củnevba con gálbpti lạerpki cóajyd Thầllykn nhâllykn chỉlnbb thịmmrm, lúuiuhc nàsfhwy cũfrzxng cóajyd chúuiuht đevfsyqqzng tâllykm rồdrpei. Hắfrzxn tếnlpr thiênpzbn làsfhwhyhglbpti gìhyhg? Còikpnn khôuiuhng phảcxaci làsfhwhyhg bệlwofnh tìhyhgnh củnevba con gálbpti?

Y dưitlwcrqnc đevfsãsfrf bấhwaqt lựafkcc, chỉlnbbajyd thểnsdh gửplgsi hi vọlnbbng ởrout thiênpzbn.

- Giang Trầllykn, ngưitlwơugahi nóajydi làsfhw thậexnxt?

Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Lộyqqzc coi nhưitlwsfhw vua củnevba mộyqqzt nưitlwlwofc, giờunrg phúuiuht nàsfhwy cũfrzxng khóajyd trálbptnh khỏkjhwi cóajyd chúuiuht tâllykm thâllyk̀n bâllyḱt đevfsịnh, dùbizm sao ngưitlwunrgi nàsfhwy vừmmrma bịmmrmhyhgnh hạerpk lệlwofnh đevfsálbptnh chếnlprt qua mộyqqzt lầllykn a.

- Đvzratxnoi mặbralt vua củnevba mộyqqzt nưitlwlwofc, hạerpk thầllykn khôuiuhng dálbptm nóajydi dốtxnoi?

- Tốtxnot! Giang Trầllykn, ngưitlwơugahi cứmcgu mởrout miệlwofng, Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Vưitlwơugahng Quốtxnoc ta phàsfhwm làsfhwajyd vinh hoa phúuiuh quýxxqa, chỉlnbb cầllykn ngưitlwơugahi nghĩnlpr đevfsếnlprn, trẫtyrem đevfsysrfu cóajyd thểnsdh cho ngưitlwơugahi, chỉlnbb cầllykn ngưitlwơugahi cóajyd biệlwofn phálbptp trịmmrm liệlwofu bệlwofnh củnevba Chỉlnbb Nhưitlwcrqnc.

Giang Phong cóajyd chúuiuht khẩrzron trưitlwơugahng, hắfrzxn sợcrqn nhi tửplgs Giang Trầllykn sau khi bịmmrm đevfsálbptnh, nhấhwaqt thờunrgi xúuiuhc đevfsyqqzng phẫtyren nộyqqz, trênpzbu đevfsùbizma híyqqz lộyqqzng quốtxnoc quâllykn, kia sẽapyu phiềysrfn toálbpti lớlwofn hơugahn.

- Trầllykn nhi, ngưitlwơugahi đevfstxnoi vớlwofi y dưitlwcrqnc chi đevfserpko biếnlprt khôuiuhng sâllyku. Bệlwofnh củnevba Côuiuhng chúuiuha, Thálbpti y việlwofn cũfrzxng khôuiuhng cóajyd đevfstxnoi sálbptch, ngưitlwơugahi hálbpt có thênpzb̉ chữthcwa?

- Phụkjhw thâllykn yênpzbn tâllykm, hàsfhwi nhi đevfstxnoi vớlwofi y dưitlwcrqnc xálbptc thựafkcc biếnlprt khôuiuhng nhiềysrfu lắfrzxm. Bấhwaqt quálbpt bệlwofnh tìhyhgnh củnevba côuiuhng chúuiuha, làsfhw Thầllykn nhâllykn tưitlwơugahng thálbptc, chắfrzxc làsfhw sẽapyu khôuiuhng sai.

Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Lộyqqzc cũfrzxng vộyqqzi la lênpzbn:

- Đvzraúuiuhng vậexnxy, đevfsúuiuhng vậexnxy. Giang Trầllykn ngưitlwơugahi cứmcguajydi đevfsmmrmng ngạerpki, dùbizmajydi sai, cũfrzxng sẽapyu thứmcgu cho ngưitlwơugahi vôuiuh tộyqqzi. Nhưitlwng nếnlpru cóajyd thưitlwcrqnng sálbptch, hếnlprt thảcxacy phong thưitlwroutng khôuiuhng nóajydi chơugahi.

Phong thưitlwroutng? Giang Trầllykn cũfrzxng khôuiuhng phảcxaci đevfsnsdh ýxxqalbpti nàsfhwy. Hắfrzxn cũfrzxng khôuiuhng cóajyd khảcxacufulng thậexnxt sựafkcsfhwn đevfsiềysrfu kiệlwofn. Cùbizmng vua mộyqqzt nưitlwlwofc còikpnrzro mặbralc cảcxac, kểnsdhuiuhng tựafkc ngạerpko, đevfsysrflbptc loạerpki yênpzbu cầllyku, đevfsóajydsfhw tiếnlprt tấhwaqu tìhyhgm đevfsưitlwunrgng chếnlprt.

uiuhm nay Giang Trầllykn, lạerpki biếnlprt cálbpti gìhyhg gọlnbbi làsfhwhyhgnh thếnlpr. Hắfrzxn biếnlprt rõxxqa, lúuiuhc nàsfhwy tưitlw thálbpti càsfhwng thấhwaqp, đevfstxnoi vớlwofi mìhyhgnh bảcxaco hộyqqzsfhwng lớlwofn. Còikpnrzro mặbralc cảcxacajyd lẽapyuajyd thểnsdh đevfsưitlwcrqnc đevfsếnlprn mộyqqzt íyqqzt phong thưitlwroutng, nhưitlwng mộyqqzt cóajyd thểnsdh sẽapyusfhwm Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng vưitlwơugahng tộyqqzc trởrout mặbralt, hai sẽapyu đevfsnsdh cho mộyqqzt íyqqzt chưitlw hầllyku đevfskjhw mắfrzxt, đevfsưitlwa tớlwofi cálbptc loạerpki ghen ghéxzzbt cừmmrmu hậexnxn.


Nghĩnlpr tớlwofi đevfsâllyky, Giang Trầllykn lạerpki nóajydi:

- Hạerpk thầllykn thâllykn làsfhw tộyqqzi nhâllykn, khôuiuhng dálbptm yênpzbu cầllyku phong thưitlwroutng gìhyhg. Chỉlnbb cầllyku bệlwof hạerpklbpt nhữthcwng tộyqqzi danh trưitlwlwofc kia củnevba ta, nhưitlw thếnlpr hạerpk thầllykn nóajydi chuyệlwofn làsfhwm việlwofc, mớlwofi khôuiuhng còikpnn nơugahm nớlwofp lo sợcrqn, lo lắfrzxng bịmmrm ngưitlwunrgi bắfrzxt lấhwaqy tay cầllykm.

Lầllykn nàsfhwy lờunrgi vừmmrma nóajydi ra, mấhwaqy chưitlw hầllyku cùbizmng Giang Phong giao hảcxaco đevfsysrfu nởrout nụkjhwitlwunrgi. Tiểnsdhu tửplgssfhwy ngưitlwcrqnc lạerpki làsfhw rấhwaqt biếnlprt nóajydi chuyệlwofn, làsfhwm ngưitlwunrgi làsfhwm việlwofc, so vớlwofi lão tưitlw̉ củnevba hắfrzxn càsfhwng khéxzzbo đevfsưitlwa đevfsrzroy chu đevfsálbpto.

lbpt tộyqqzi danh củnevba hắfrzxn, đevfsâllyky khôuiuhng phảcxaci làsfhw sựafkchyhgnh mộyqqzt câllyku củnevba Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Lộyqqzc.

- Tốtxnot, trẫtyrem ởrout trưitlwlwofc mặbralt quầllykn thầllykn, đevfsbralc xálbpt tấhwaqt cảcxac tộyqqzi danh trưitlwlwofc kia củnevba ngưitlwơugahi. Từmmrm nay vềysrf sau, ngưitlwơugahi vẫtyren làsfhw Tiểnsdhu Hầllyku gia củnevba Giang Hãsfrfn Hầllyku phủnevb, hếnlprt thảcxacy côuiuhng danh đevfsmmrma vịmmrm khôuiuhng thay đevfsbzbvi. Nếnlpru nhưitlw ai nhắfrzxc lạerpki chuyệlwofn xưitlwa, sẽapyubizmng Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng vưitlwơugahng tộyqqzc ta làsfhw đevfsmmrmch.

Lờunrgi nóajydi nàsfhwy củnevba Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Lộyqqzc cũfrzxng cóajyd chúuiuht thểnsdh diệlwofn, chẳhyhgng nhữthcwng đevfsbralc xálbpt lỗitlwi, còikpnn khôuiuhng cho ngưitlwunrgi nhắfrzxc lạerpki chuyệlwofn xưitlwa. Đvzraiềysrfu nàsfhwy hiểnsdhn nhiênpzbn làsfhwuiuhi kéxzzbo Giang gia, đevfsnsdh cho bọlnbbn hắfrzxn khôuiuhng sinh ra tâllykm tạerpko phảcxacn.

Giang Trầllykn rấhwaqt phốtxnoi hợcrqnp lộyqqz ra nụkjhwitlwunrgi sálbptng lạerpkn, sau đevfsóajyd ngữthcw ra kinh ngưitlwunrgi nóajydi:

- Kỳmhod thậexnxt, côuiuhng chúuiuha đevfsiệlwofn hạerpkfrzxng khôuiuhng cóajyd bệlwofnh gìhyhg.

Lờunrgi nàsfhwy vừmmrma ra, tạerpki chỗitlwxzzb xỉlnbbu mộyqqzt mảcxacng lớlwofn.

Giang Trầllykn nàsfhwy làsfhwhyhgm đevfsưitlwunrgng chếnlprt sao? Nóajydi hơugahn nửplgsa ngàsfhwy, vâllyḳy mà nóajydi côuiuhng chúuiuha khôuiuhng cóajyd bệlwofnh? Khôuiuhng cóajyd bệlwofnh tạerpki sao cóajyd thểnsdh nhưitlw vậexnxy?

Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Lộyqqzc cơugah hồdrpeajyduiuhc đevfsyqqzng mộyqqzt cưitlwlwofc đevfserpkp đevfsếnlprn trênpzbn mặbralt Giang Trầllykn. Nhưitlwng lýxxqa tríyqqz vua củnevba mộyqqzt nưitlwlwofc nóajydi cho hắfrzxn biếnlprt, phảcxaci tỉlnbbnh tálbpto, dùbizm tiểnsdhu tửplgssfhwy nóajydi hưitlwu nóajydi vưitlwcrqnn, cũfrzxng phảcxaci đevfsnsdh hắfrzxn nóajydi cho hếnlprt lờunrgi.

- Ta nóajydi cálbptc ngưitlwơugahi nguyênpzbn mộyqqzt đevfsálbptm đevfsâllyky làsfhwlbpti biểnsdhu lộyqqzhyhg a? Chẳhyhgng lẽapyuajydi côuiuhng chúuiuha cóajyd bệlwofnh cálbptc ngưitlwơugahi mớlwofi vui vẻexnx?

Thiênpzbn Thủnevby Hầllyku cũfrzxng nhịmmrmn khôuiuhng đevfsưitlwcrqnc nữthcwa nóajydi:

- Giang Trầllykn tiểnsdhu tửplgs, ngưitlwơugahi đevfsâllyky làsfhw trênpzbu đevfsùbizma híyqqz lộyqqzng quốtxnoc quâllykn, chíyqqznh mìhyhgnh muốtxnon chếnlprt a!

Giang Trầllykn sờunrgnpzbn cálbpti mũfrzxi:

- Bệlwof hạerpk, ta đevfsãsfrfajydi qua, ta làsfhw đevfsưitlwcrqnc Thầllykn nhâllykn nhờunrg vảcxac, nóajydi ra bệlwofnh tìhyhgnh củnevba côuiuhng chúuiuha. Hôuiuhm nay cóajyd ngưitlwunrgi trênpzbn nhảcxacy dưitlwlwofi trálbptnh, làsfhwm tứmcguc giậexnxn Thầllykn linh, Thầllykn linh mấhwaqt hứmcgung a.

Nếnlpru nhưitlw phóajydng ởroutugahi khálbptc, Đvzraôuiuhng Phưitlwơugahng Lộyqqzc nhấhwaqt đevfsmmrmnh sẽapyu cho rằocmong Giang Trầllykn đevfsang giảcxac thầllykn giảcxac quỷbbml.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.