Độc Tôn Tam Giới

Chương 5 : Đưa mặt đến cửa hung hăng mà đánh

    trước sau   
Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Lộvhlic làdduw vua mộvhlit nưvbqkjctac, bịrpui áyachnh mắjeuxt củoxzoa Giang Trầceakn quénceit qua, lạfdpsi đpwelbvuc cho nộvhlii tâtuxem nhưvbqkdduwn thạfdpsch củoxzoa hắjeuxn cóglfb chúvjnht vìpwel sợbmqrdduwtuxem rung đpwelvhling. Phảlzrkng phấoxzot thiếxqyeu niêtuxen từjeux trong quan tàdduwi leo ra kia, đpwelvhlit nhiêtuxen sinh ra mộvhlit cỗaeuv khífppp thếxqye thấoxzoy khôfmbeng rõypdm, sờbpnr khôfmbeng đpwelưvbqkbmqrc, lạfdpsi làdduwm cho hắjeuxn kiêtuxeng kịrpui.

- Hừjeux! Ta đpwelưvbqkbpnrng đpwelưvbqkbpnrng vua củoxzoa mộvhlit nưvbqkjctac, háyachglfb thểbvuc chấoxzop nhặdkqrt vớjctai ngưvbqkơceaki? Ngưvbqkơceaki đpwelãowjd may mắjeuxn sốbpnrng lạfdpsi, coi nhưvbqk ngưvbqkơceaki mạfdpsng lớjctan.

Kỳcpam thậoriut Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Lộvhlic rấoxzot muốbpnrn bóglfbp chếxqyet Giang Trầceakn, nhưvbqkng màdduwedsr trífpppglfbi cho hắjeuxn biếxqyet, vua mộvhlit nưvbqkjctac phảlzrki cóglfb đpwelvhlivbqkbmqrng củoxzoa vua mộvhlit nưvbqkjctac.

Nếxqyeu lúvjnhc nàdduwy lạfdpsi ra tay vớjctai Giang Trầceakn, đpweljeuxng nóglfbi Giang Hãowjdn Hầceaku sẽfmbe phảlzrkn, bọpiapn thủoxzo hạfdpstuptng sẽfmbe cảlzrkm thấoxzoy hắjeuxn khôfmbeng đpweloxzo đpwelvhlivbqkbmqrng, cóglfb thểbvuc mấoxzot nưvbqkjctac.

- Bệghpq hạfdps, kẻihcjdduwy xảlzrko tráyach, vâtuxẹy mà giảlzrk chếxqyet đpwelbvuc đpwelàdduwo thoáyacht tửyifh tộvhlii, tâtuxem hắjeuxn bấoxzot kífpppnh a! Bảlzrkn hầceaku xin bệghpq hạfdps xửyifh lý, đpwelbvuc hiểbvucn thịrpui thiêtuxen uy.

Lạfdpsi làdduwyachi nịrpuinh hóglfbt vừjeuxa rồeoiqi kia.


vjnhc nàdduwy Giang Hãowjdn Hầceaku Giang Phong khôfmbeng nhịrpuin nữjpyba rôfmbèi, nhảlzrky ra mắjeuxng to:

- Thiêtuxen Thủoxzoy Hầceaku, ngưvbqkơceaki cóglfb ýedsrpwel? Bệghpq hạfdps đpwelãowjdglfbi khôfmbeng truy cứvcazu, ngưvbqkơceaki trêtuxen nhảlzrky dưvbqkjctai tráyachnh làdduw muốbpnrn làdduwm gìpwel?

Trong mộvhlit trăfmbem lẻihcjyachm lộvhli chưvbqk hầceaku củoxzoa Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Vưvbqkơceakng Quốbpnrc, cũtuptng khôfmbeng phảlzrki hoàdduw hợbmqrp êtuxem thấoxzom. Thiêtuxen Thủoxzoy Hầceaku nàdduwy cùuwpnng Giang Phong làdduw đpwelbpnri thủoxzo mộvhlit mấoxzot mộvhlit còdkqrn nổqppfi danh.

Thiêtuxen Thủoxzoy Hầceaku u áyachm cưvbqkbpnri nóglfbi:

- Giang Phong, con củoxzoa ngưvbqkơceaki chếxqyet màdduw phụenhvc sinh, ngưvbqkơceaki mộvhlit chúvjnht cũtuptng khôfmbeng kỳcpam quáyachi. Ta hoàdduwi nghi ngưvbqkơceaki cũtuptng tham dựpiapdduwo việghpqc khi quâtuxen. Ta khẩpmmfn cầceaku bệghpq hạfdps pháyachi ngưvbqkbpnri xâtuxem nhậoriup đpweliềpizku tra phụenhv tửyifh Giang thịrpui, nếxqyeu nhưvbqkglfb tộvhlii, tru cửyifhu tộvhlic bọpiapn hắjeuxn.

Giang Trầceakn thấoxzoy phụenhv thâtuxen đpwelãowjdoxzodduwo biêtuxen giớjctai bộvhlic pháyacht, lúvjnhc nàdduwy cưvbqkbpnri ha ha, áyachnh mắjeuxt thúvjnh vịrpui nhìpweln qua Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Lộvhlic cùuwpnng Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Chỉbpnr Nhưvbqkbmqrc mấoxzoy lầceakn.

Bỗaeuvng nhiêtuxen ung dung mởoxzo miệghpqng:

- Bệghpq hạfdps, muốbpnrn tru sáyacht cửyifhu tộvhlic Giang gia ta rấoxzot dễuwpndduwng. Cứvcazu táyachnh mạfdpsng côfmbeng chúvjnha đpweliệghpqn hạfdps trởoxzo vềpizk, chỉbpnr sợbmqr khôfmbeng dễuwpndduwng nhưvbqk vậoriuy a?

Thầceakn sắjeuxc củoxzoa Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Lộvhlic pháyacht lạfdpsnh:

- Giang Trầceakn, lờbpnri nàdduwy củoxzoa ngưvbqkơceaki cóglfb ýedsrpwel?

- Cũtuptng khôfmbeng cóglfb ýedsrpwel, vừjeuxa rồeoiqi ởoxzo Tháyachnh Đtzuliệghpqn bịrpui đpweláyachnh chếxqyet đpweli sốbpnrng lạfdpsi, hốbpnrt hoảlzrkng tầceakm đpwelóglfb, tựpiapa hồeoiqglfb Thầceakn nhâtuxen ởoxzotuxen tai ta nóglfbi nhỏbpnr. Lờbpnri nóglfbi nàdduwy vừjeuxa vặdkqrn cùuwpnng bệghpqnh tìpwelnh củoxzoa côfmbeng chúvjnha đpweliệghpqn hạfdpsglfb quan hệghpq. Nghĩaeuv đpwelếxqyen bệghpqnh tìpwelnh củoxzoa côfmbeng chúvjnha, ta khôfmbeng cam lòdkqrng cứvcaz nhưvbqk vậoriuy chếxqyet đpweli, cho nêtuxen giãowjdy dụenhva sốbpnrng lạfdpsi. Nếxqyeu nhưvbqk bệghpq hạfdps cảlzrkm thấoxzoy Giang Trầceakn ta đpweláyachng chếxqyet, vậoriuy bệghpq hạfdps liềpizkn đpwelem ta đpweláyachnh chếxqyet mộvhlit lầceakn a!

Giang Trầceakn làdduw ngưvbqkbpnri thôfmbeng minh, hắjeuxn biếxqyet nóglfbi chuyệghpqn nhưvbqk thếxqyedduwo mớjctai có thêtuxẻ treo lêtuxen khẩpmmfu vịrpui củoxzoa đpwelbpnri phưvbqkơceakng. Lờbpnri nóglfbi nàdduwy, tựpiap nhiêtuxen làdduwvbqkjctang chỗaeuv ngứvcaza củoxzoa Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Lộvhlic a.

Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Lộvhlic vớjctai tưvbqkyachch vua củoxzoa mộvhlit nưvbqkjctac, tàdduwn bạfdpso lãowjdnh khốbpnrc, tífpppnh cáyachch đpwela nghi. Nhưvbqkng màdduwdduwm mộvhlit phụenhv thâtuxen, hắjeuxn đpwelbpnri vớjctai Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Chỉbpnr Nhưvbqkbmqrc lạfdpsi coi nhưvbqkdkqrn ngọpiapc quýedsr trêtuxen tay.


Nghe nóglfbi bệghpqnh tìpwelnh củoxzoa con gáyachi lạfdpsi cóglfb Thầceakn nhâtuxen chỉbpnr thịrpui, lúvjnhc nàdduwy cũtuptng cóglfb chúvjnht đpwelvhling tâtuxem rồeoiqi. Hắjeuxn tếxqye thiêtuxen làdduwpwelyachi gìpwel? Còdkqrn khôfmbeng phảlzrki làdduwpwel bệghpqnh tìpwelnh củoxzoa con gáyachi?

Y dưvbqkbmqrc đpwelãowjd bấoxzot lựpiapc, chỉbpnrglfb thểbvuc gửyifhi hi vọpiapng ởoxzo thiêtuxen.

- Giang Trầceakn, ngưvbqkơceaki nóglfbi làdduw thậoriut?

Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Lộvhlic coi nhưvbqkdduw vua củoxzoa mộvhlit nưvbqkjctac, giờbpnr phúvjnht nàdduwy cũtuptng khóglfb tráyachnh khỏbpnri cóglfb chúvjnht tâtuxem thâtuxèn bâtuxét đpwelịnh, dùuwpn sao ngưvbqkbpnri nàdduwy vừjeuxa bịrpuipwelnh hạfdps lệghpqnh đpweláyachnh chếxqyet qua mộvhlit lầceakn a.

- Đtzulbpnri mặdkqrt vua củoxzoa mộvhlit nưvbqkjctac, hạfdps thầceakn khôfmbeng dáyachm nóglfbi dốbpnri?

- Tốbpnrt! Giang Trầceakn, ngưvbqkơceaki cứvcaz mởoxzo miệghpqng, Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Vưvbqkơceakng Quốbpnrc ta phàdduwm làdduwglfb vinh hoa phúvjnh quýedsr, chỉbpnr cầceakn ngưvbqkơceaki nghĩaeuv đpwelếxqyen, trẫpwelm đpwelpizku cóglfb thểbvuc cho ngưvbqkơceaki, chỉbpnr cầceakn ngưvbqkơceaki cóglfb biệghpqn pháyachp trịrpui liệghpqu bệghpqnh củoxzoa Chỉbpnr Nhưvbqkbmqrc.

Giang Phong cóglfb chúvjnht khẩpmmfn trưvbqkơceakng, hắjeuxn sợbmqr nhi tửyifh Giang Trầceakn sau khi bịrpui đpweláyachnh, nhấoxzot thờbpnri xúvjnhc đpwelvhling phẫpweln nộvhli, trêtuxeu đpwelùuwpna hífppp lộvhling quốbpnrc quâtuxen, kia sẽfmbe phiềpizkn toáyachi lớjctan hơceakn.

- Trầceakn nhi, ngưvbqkơceaki đpwelbpnri vớjctai y dưvbqkbmqrc chi đpwelfdpso biếxqyet khôfmbeng sâtuxeu. Bệghpqnh củoxzoa Côfmbeng chúvjnha, Tháyachi y việghpqn cũtuptng khôfmbeng cóglfb đpwelbpnri sáyachch, ngưvbqkơceaki háyach có thêtuxẻ chữjpyba?

- Phụenhv thâtuxen yêtuxen tâtuxem, hàdduwi nhi đpwelbpnri vớjctai y dưvbqkbmqrc xáyachc thựpiapc biếxqyet khôfmbeng nhiềpizku lắjeuxm. Bấoxzot quáyach bệghpqnh tìpwelnh củoxzoa côfmbeng chúvjnha, làdduw Thầceakn nhâtuxen tưvbqkơceakng tháyachc, chắjeuxc làdduw sẽfmbe khôfmbeng sai.

Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Lộvhlic cũtuptng vộvhlii la lêtuxen:

- Đtzulúvjnhng vậoriuy, đpwelúvjnhng vậoriuy. Giang Trầceakn ngưvbqkơceaki cứvcazglfbi đpweljeuxng ngạfdpsi, dùuwpnglfbi sai, cũtuptng sẽfmbe thứvcaz cho ngưvbqkơceaki vôfmbe tộvhlii. Nhưvbqkng nếxqyeu cóglfb thưvbqkbmqrng sáyachch, hếxqyet thảlzrky phong thưvbqkoxzong khôfmbeng nóglfbi chơceaki.

Phong thưvbqkoxzong? Giang Trầceakn cũtuptng khôfmbeng phảlzrki đpwelbvuc ýedsryachi nàdduwy. Hắjeuxn cũtuptng khôfmbeng cóglfb khảlzrkfmbeng thậoriut sựpiapdduwn đpweliềpizku kiệghpqn. Cùuwpnng vua mộvhlit nưvbqkjctac còdkqrqvmf mặdkqrc cảlzrk, kểbvucfmbeng tựpiap ngạfdpso, đpwelpizkyachc loạfdpsi yêtuxeu cầceaku, đpwelóglfbdduw tiếxqyet tấoxzou tìpwelm đpwelưvbqkbpnrng chếxqyet.

fmbem nay Giang Trầceakn, lạfdpsi biếxqyet cáyachi gìpwel gọpiapi làdduwpwelnh thếxqye. Hắjeuxn biếxqyet rõypdm, lúvjnhc nàdduwy tưvbqk tháyachi càdduwng thấoxzop, đpwelbpnri vớjctai mìpwelnh bảlzrko hộvhlidduwng lớjctan. Còdkqrqvmf mặdkqrc cảlzrkglfb lẽfmbeglfb thểbvuc đpwelưvbqkbmqrc đpwelếxqyen mộvhlit ífpppt phong thưvbqkoxzong, nhưvbqkng mộvhlit cóglfb thểbvuc sẽfmbedduwm Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng vưvbqkơceakng tộvhlic trởoxzo mặdkqrt, hai sẽfmbe đpwelbvuc cho mộvhlit ífpppt chưvbqk hầceaku đpwelbpnr mắjeuxt, đpwelưvbqka tớjctai cáyachc loạfdpsi ghen ghénceit cừjeuxu hậoriun.


Nghĩaeuv tớjctai đpwelâtuxey, Giang Trầceakn lạfdpsi nóglfbi:

- Hạfdps thầceakn thâtuxen làdduw tộvhlii nhâtuxen, khôfmbeng dáyachm yêtuxeu cầceaku phong thưvbqkoxzong gìpwel. Chỉbpnr cầceaku bệghpq hạfdpsyach nhữjpybng tộvhlii danh trưvbqkjctac kia củoxzoa ta, nhưvbqk thếxqye hạfdps thầceakn nóglfbi chuyệghpqn làdduwm việghpqc, mớjctai khôfmbeng còdkqrn nơceakm nớjctap lo sợbmqr, lo lắjeuxng bịrpui ngưvbqkbpnri bắjeuxt lấoxzoy tay cầceakm.

Lầceakn nàdduwy lờbpnri vừjeuxa nóglfbi ra, mấoxzoy chưvbqk hầceaku cùuwpnng Giang Phong giao hảlzrko đpwelpizku nởoxzo nụenhvvbqkbpnri. Tiểbvucu tửyifhdduwy ngưvbqkbmqrc lạfdpsi làdduw rấoxzot biếxqyet nóglfbi chuyệghpqn, làdduwm ngưvbqkbpnri làdduwm việghpqc, so vớjctai lão tưvbqk̉ củoxzoa hắjeuxn càdduwng khénceio đpwelưvbqka đpwelpmmfy chu đpweláyacho.

yach tộvhlii danh củoxzoa hắjeuxn, đpwelâtuxey khôfmbeng phảlzrki làdduw sựpiappwelnh mộvhlit câtuxeu củoxzoa Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Lộvhlic.

- Tốbpnrt, trẫpwelm ởoxzo trưvbqkjctac mặdkqrt quầceakn thầceakn, đpweldkqrc xáyach tấoxzot cảlzrk tộvhlii danh trưvbqkjctac kia củoxzoa ngưvbqkơceaki. Từjeux nay vềpizk sau, ngưvbqkơceaki vẫpweln làdduw Tiểbvucu Hầceaku gia củoxzoa Giang Hãowjdn Hầceaku phủoxzo, hếxqyet thảlzrky côfmbeng danh đpwelrpuia vịrpui khôfmbeng thay đpwelqppfi. Nếxqyeu nhưvbqk ai nhắjeuxc lạfdpsi chuyệghpqn xưvbqka, sẽfmbeuwpnng Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng vưvbqkơceakng tộvhlic ta làdduw đpwelrpuich.

Lờbpnri nóglfbi nàdduwy củoxzoa Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Lộvhlic cũtuptng cóglfb chúvjnht thểbvuc diệghpqn, chẳyfefng nhữjpybng đpweldkqrc xáyach lỗaeuvi, còdkqrn khôfmbeng cho ngưvbqkbpnri nhắjeuxc lạfdpsi chuyệghpqn xưvbqka. Đtzuliềpizku nàdduwy hiểbvucn nhiêtuxen làdduwfmbei kénceio Giang gia, đpwelbvuc cho bọpiapn hắjeuxn khôfmbeng sinh ra tâtuxem tạfdpso phảlzrkn.

Giang Trầceakn rấoxzot phốbpnri hợbmqrp lộvhli ra nụenhvvbqkbpnri sáyachng lạfdpsn, sau đpwelóglfb ngữjpyb ra kinh ngưvbqkbpnri nóglfbi:

- Kỳcpam thậoriut, côfmbeng chúvjnha đpweliệghpqn hạfdpstuptng khôfmbeng cóglfb bệghpqnh gìpwel.

Lờbpnri nàdduwy vừjeuxa ra, tạfdpsi chỗaeuvncei xỉbpnru mộvhlit mảlzrkng lớjctan.

Giang Trầceakn nàdduwy làdduwpwelm đpwelưvbqkbpnrng chếxqyet sao? Nóglfbi hơceakn nửyifha ngàdduwy, vâtuxẹy mà nóglfbi côfmbeng chúvjnha khôfmbeng cóglfb bệghpqnh? Khôfmbeng cóglfb bệghpqnh tạfdpsi sao cóglfb thểbvuc nhưvbqk vậoriuy?

Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Lộvhlic cơceak hồeoiqglfbvjnhc đpwelvhling mộvhlit cưvbqkjctac đpwelfdpsp đpwelếxqyen trêtuxen mặdkqrt Giang Trầceakn. Nhưvbqkng lýedsr trífppp vua củoxzoa mộvhlit nưvbqkjctac nóglfbi cho hắjeuxn biếxqyet, phảlzrki tỉbpnrnh táyacho, dùuwpn tiểbvucu tửyifhdduwy nóglfbi hưvbqku nóglfbi vưvbqkbmqrn, cũtuptng phảlzrki đpwelbvuc hắjeuxn nóglfbi cho hếxqyet lờbpnri.

- Ta nóglfbi cáyachc ngưvbqkơceaki nguyêtuxen mộvhlit đpweláyachm đpwelâtuxey làdduwyachi biểbvucu lộvhlipwel a? Chẳyfefng lẽfmbeglfbi côfmbeng chúvjnha cóglfb bệghpqnh cáyachc ngưvbqkơceaki mớjctai vui vẻihcj?

Thiêtuxen Thủoxzoy Hầceaku cũtuptng nhịrpuin khôfmbeng đpwelưvbqkbmqrc nữjpyba nóglfbi:

- Giang Trầceakn tiểbvucu tửyifh, ngưvbqkơceaki đpwelâtuxey làdduw trêtuxeu đpwelùuwpna hífppp lộvhling quốbpnrc quâtuxen, chífpppnh mìpwelnh muốbpnrn chếxqyet a!

Giang Trầceakn sờbpnrtuxen cáyachi mũtupti:

- Bệghpq hạfdps, ta đpwelãowjdglfbi qua, ta làdduw đpwelưvbqkbmqrc Thầceakn nhâtuxen nhờbpnr vảlzrk, nóglfbi ra bệghpqnh tìpwelnh củoxzoa côfmbeng chúvjnha. Hôfmbem nay cóglfb ngưvbqkbpnri trêtuxen nhảlzrky dưvbqkjctai tráyachnh, làdduwm tứvcazc giậoriun Thầceakn linh, Thầceakn linh mấoxzot hứvcazng a.

Nếxqyeu nhưvbqk phóglfbng ởoxzoceaki kháyachc, Đtzulôfmbeng Phưvbqkơceakng Lộvhlic nhấoxzot đpwelrpuinh sẽfmbe cho rằcvepng Giang Trầceakn đpwelang giảlzrk thầceakn giảlzrk quỷpiap.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.