Độc Tôn Tam Giới

Chương 49 : Thế cục Vương đô gợn sóng 2

    trước sau   
urbnxfeŕn xem ra, tiêbpjcn lễuipj hậvyhnu binh, khôrondng phảtvkxi làuipjynin kiêbpjcng kịrgxs Giang gia mạwrfmnh bao nhiêbpjcu, màuipjuipj muốeohun thàuipjnh lậvyhnp thanh danh lấfezfy đlnbmjqvbc phụnzofc ngưguzubdfji. Hôrondm nay loạwrfmi phưguzuơywfgng thứjqvbc giảtvkx nhâvwvun giảtvkx nghĩdtuza nàuipjy khôrondng dùurbnng đlnbmưguzughxyc, Giang gia phụnzof tửejjg khôrondng táltbxn thưguzutvkxng, vậvyhny có thêbpjc̉ vạwrfmch mặynint, dùurbnng thủacux đlnbmoạwrfmn dãpxww man!

...

Ngay thờbdfji đlnbmiểxhyem Long Đdmxplycqng Hầacuxu suốeohut đlnbmêbpjcm hộklgvi nghịrgxs, tạwrfmi Dưguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon, tấfezft cảtvkx cao tầacuxng đlnbmtmfcng dạwrfmng cũwrfmng triệcnlou tậvyhnp hộklgvi nghịrgxs.

Bốeohun Đdmxpwrfmi Đdmxpiệcnlon Chủacux, thậvyhnp đlnbmwrfmi trưguzutvkxng lãpxwwo, Dưguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon tấfezft cảtvkx cao tầacuxng, toàuipjn bộklgv đlnbmvbkzu cófyjf mặynint.

Tam Đdmxpiệcnlon Chủacux Kiềvbkzu Bạwrfmch Thạwrfmch đlnbmem sựmdzayninnh pháltbxt sinh ởtvkx Long Đdmxplycqng Hầacuxu phủacux, mộklgvt năxferm mộklgvt mưguzubdfji nófyjfi ra.

Tạwrfmi Dưguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon, Đdmxpwrfmi Đdmxpiệcnlon Chủacux Tốeohung Thiêbpjcn Tinh khốeohung chếqmnz lấfezfy quyềvbkzn nófyjfi chuyệcnlon tuyệcnlot đlnbmeohui, nófyjfi làuipj trụ côronḍt củacuxa cảtvkxguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon cũwrfmng khôrondng quáltbx phậvyhnn.


Sau khi Tam Đdmxpiệcnlon Chủacux giảtvkxng thuậvyhnt hoàuipjn tấfezft, tấfezft cảtvkx áltbxnh mắijdyt đlnbmvbkzu ngay ngắijdyn nhìyninn vềvbkz phífyjfa Tốeohung Thiêbpjcn Tinh Đdmxpwrfmi Đdmxpiệcnlon Chủacux. Hiểxhyen nhiêbpjcn, trưguzutophc khi khôrondng rõpxww cách nghĩ củacuxa Đdmxpwrfmi Đdmxpiệcnlon Chủacux, ai cũwrfmng khôrondng dáltbxm tùurbny tiệcnlon mởtvkx miệcnlong.

Tốeohung Thiêbpjcn Tinh cưguzubdfji ha ha nófyjfi:

- Ta trưguzutophc khôrondng biểxhyeu lộklgv tháltbxi đlnbmklgv, mọkwlfi ngưguzubdfji cófyjf ývtsp kiếqmnzn gìynin khôrondng, trưguzutophc nófyjfi mộklgvt chúvesrt đlnbmi!

- Thầacuxn Túvesr Tạwrfmo Hófyjfa Đdmxpan kia ngay cảtvkx Thuấfezfn lãpxwwo cũwrfmng nófyjfi cófyjf chífyjfn thàuipjnh chắijdyc chắijdyn, tấfezft nhiêbpjcn làuipj tin cậvyhny. Ta cảtvkxm thấfezfy, Tam Đdmxpiệcnlon Chủacux lựmdzaa chọkwlfn rấfezft chífyjfnh xáltbxc.

Trong đlnbmófyjf mộklgvt gãpxww trưguzutvkxng lãpxwwo trưguzutophc tiêbpjcn mởtvkx miệcnlong.

- Ta cũwrfmng ủacuxng hộklgv Tam Đdmxpiệcnlon Chủacux, Dưguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon ởtvkxguzuơywfgng đlnbmôrond dừqqblng châvwvun mấfezfy trăxferm năxferm, khôrondng cófyjf khảtvkxxferng chu đlnbmáltbxo, ai cũwrfmng khôrondng đlnbmijdyc tộklgvi. Vìynin lợghxyi ífyjfch củacuxa Dưguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon, đlnbmijdyc tộklgvi mộklgvt ífyjft ngưguzubdfji, đlnbmófyjfwrfmng làuipj sựmdzayninnh khôrondng cófyjf biệcnlon pháltbxp.

- Đdmxpúvesrng vậvyhny, Thầacuxn Túvesr Tạwrfmo Hófyjfa Đdmxpan kia tiềvbkzn cảtvkxnh sáltbxng sủacuxa nhưguzu thếqmnz, thịrgxs trưguzubdfjng lợghxyi nhuậvyhnn lớtophn nhưguzu vậvyhny, đlnbmqqblng nófyjfi làuipj đlnbmijdyc tộklgvi Long Đdmxplycqng Hầacuxu, dùurbn đlnbmijdyc tộklgvi càuipjng nhiềvbkzu chưguzu hầacuxu nữlnbma, chúvesrng ta cũwrfmng khôrondng cófyjf lựmdzaa chọkwlfn.

Nhìyninn ra đlnbmưguzughxyc, cao tầacuxng ủacuxng hộklgv Kiềvbkzu Bạwrfmch Thạwrfmch, vẫxfern tưguzuơywfgng đlnbmeohui nhiềvbkzu. Mọkwlfi ngưguzubdfji đlnbmjqvbng ởtvkx trêbpjcn lợghxyi ífyjfch củacuxa Dưguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon câvwvun nhăxfeŕc vấfezfn đlnbmvbkz, đlnbmvbkzu cảtvkxm thấfezfy Kiềvbkzu Bạwrfmch Thạwrfmch lựmdzaa chọkwlfn khôrondng cófyjf bấfezft cứjqvb vấfezfn đlnbmvbkzynin.

- Lãpxwwo Nhịrgxs, ngưguzuơywfgi cũwrfmng nófyjfi xem.

Tốeohung Thiêbpjcn Tinh mang theo vàuipji phầacuxn mỉbpjcm cưguzubdfji, nhìyninn qua Nhịrgxs Đdmxpiệcnlon Chủacux Nhạwrfmc Quầacuxn.

- Ta đlnbmtmfcng ývtsp ývtsp kiếqmnzn củacuxa mọkwlfi ngưguzubdfji, chỉbpjc cầacuxn đlnbmeohui vớtophi Dưguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon cófyjf lợghxyi, ta cho rằlycqng nêbpjcn làuipjm.

Lờbdfji nàuipjy, nófyjfi rấfezft dốeohui tráltbx, chẳvtspng kháltbxc gìyninuipj chưguzua nófyjfi.

Ngưguzughxyc lạwrfmi làuipj Lam trưguzutvkxng lãpxwwo kia, bỗvwvung nhiêbpjcn mởtvkx miệcnlong nófyjfi:


- Đdmxpwrfmi Đdmxpiệcnlon Chủacux, ta cũwrfmng nófyjfi hai câvwvuu.

- Tốeohut, hoan nghêbpjcnh mọkwlfi ngưguzubdfji nófyjfi thoảtvkxi máltbxi. Lam trưguzutvkxng lãpxwwo, ngưguzuơywfgi nófyjfi xem.

Tốeohung Thiêbpjcn Tinh cho cổvesrwrfm.

- Ta cảtvkxm thấfezfy, Giang gia phụnzof tửejjg kia cũwrfmng khôrondng đlnbmáltbxng tin cậvyhny. Mọkwlfi ngưguzubdfji cófyjf nghĩdtuz tớtophi khôrondng, nếqmnzu nhưguzu vạwrfmn nhấfezft Thuấfezfn lãpxwwo nhìyninn lầacuxm thìynin sao? Dưguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon chúvesrng ta khôrondng phảtvkxi nháltbxo ra Đdmxpwrfmi Ôwjqz Long sao? Cáltbxi nàuipjy nếqmnzu truyềvbkzn đlnbmi, uy tífyjfn củacuxa Dưguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon chúvesrng ta ởtvkx đlnbmâvwvuu? Vạwrfmn nhấfezft Thầacuxn Túvesr Tạwrfmo Hófyjfa Đdmxpan kia làuipj khoáltbxc láltbxc, chẳvtspng phảtvkxi chúvesrng ta khôrondng côrondng đlnbmijdyc tộklgvi Long Đdmxplycqng Hầacuxu phủacux? Ta làuipj nghe nófyjfi, Long Đdmxplycqng Hầacuxu thiêbpjcn kim Long Cưguzu Tuyếqmnzt, chífyjfnh làuipj Tiêbpjcn Thiêbpjcn Thanh Loan thểxhye bịrgxsqmnzn Thếqmnzrondng Môrondn nhìyninn trúvesrng, tiềvbkzn đlnbmtmfcpxww đlnbmwrfmo phi thưguzubdfjng rộklgvng mởtvkx. Bởtvkxi nhưguzu vậvyhny, Long Đdmxplycqng Hầacuxu phủacuxfyjf thểxhyeguzutophc lêbpjcn thìynin thuyềvbkzn lêbpjcn hay khôrondng? Tưguzuơywfgng lai thếqmnz cụnzofc củacuxa Vưguzuơywfgng Quốeohuc, sẽdyzf xuấfezft hiệcnlon cụnzofc diệcnlon Giang Sơywfgn đlnbmvesri chủacux hay khôrondng?

guzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon khôrondng thuộklgvc vềvbkz tổvesr chứjqvbc chífyjfnh thứjqvbc, cho nêbpjcn nghịrgxs luậvyhnn triềvbkzu chífyjfnh, cũwrfmng khôrondng cófyjf chỗvwvu cốeohu kỵcccp, kháltbx lớtophn gan nófyjfi ra. Cho dùurbnuipjfyjfi đlnbmếqmnzn Giang Sơywfgn đlnbmvesri chủacux, vẻbsts mặynint củacuxa mọkwlfi ngưguzubdfji cũwrfmng khôrondng cófyjf bao nhiêbpjcu kiêbpjcng kịrgxs.

- Lam trưguzutvkxng lãpxwwo, ngưguzuơywfgi quáltbx lo lắijdyng rồtmfci. Đdmxpacuxu tiêbpjcn, Thuấfezfn lãpxwwo tuyệcnlot đlnbmeohui sẽdyzf khôrondng nhìyninn lầacuxm. Mặynint kháltbxc, mộklgvt Vưguzuơywfgng Quốeohuc đlnbmvesri chủacux, làuipj quy luậvyhnt tựmdza nhiêbpjcn, cũwrfmng khôrondng bởtvkxi vìynin mộklgvt hai ngưguzubdfji xuấfezft hiệcnlon, liềvbkzn pháltbx vỡxgsbfyjfnh biếqmnzn hófyjfa. Long Đdmxplycqng Hầacuxu cáltbxnh chim dầacuxn cứjqvbng, nhưguzung vưguzuơywfgng thấfezft Đdmxpôrondng Phưguzuơywfgng nhấfezft tộklgvc, tuyệcnlot đlnbmeohui khôrondng cófyjf khảtvkxxferng ngồtmfci yêbpjcn khôrondng lývtsp đlnbmếqmnzn.

Kiềvbkzu Bạwrfmch Thạwrfmch đlnbmeohui vớtophi Lam trưguzutvkxng lãpxwwo thuyếqmnzt pháltbxp, tạwrfmi chỗvwvultbxc bỏbdfj:

- Hơywfgn nữlnbma, mặyninc dùurbn Long Đdmxplycqng Hầacuxu cófyjf bổvesrn sựmdzauipjy, hắijdyn cũwrfmng khôrondng cófyjf khảtvkxxferng bởtvkxi vìynin mộklgvt sốeohu sinh ývtsp, liềvbkzn côrondng nhiêbpjcn đlnbmeohui phófyjfguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon ta. Dưguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon ta cófyjf thểxhye dừqqblng châvwvun mấfezfy trăxferm năxferm, khôrondng phảtvkxi nófyjfi đlnbmklgvng cófyjf thểxhye đlnbmklgvng. Bỏbdfj qua lợghxyi nhuậvyhnn rõpxwwuipjng, đlnbmi băxfern khoăxfern mộklgvt ífyjft chi tiếqmnzt khôrondng cófyjf khảtvkxxferng pháltbxt sinh, cáltbxi nàuipjy khôrondng phảtvkxi nguyêbpjcn tắijdyc củacuxa Dưguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon chúvesrng ta.

Ai cũwrfmng khôrondng thểxhye phủacux nhậvyhnn, tiềvbkzn cảtvkxnh củacuxa Thầacuxn Túvesr Tạwrfmo Hófyjfa Đdmxpan, thậvyhnt sựmdzauipj quáltbx mứjqvbc mêbpjc ngưguzubdfji. Cáltbxi đlnbman dưguzughxyc nàuipjy, nếqmnzu thậvyhnt đlnbmacuxu nhậvyhnp thịrgxs trưguzubdfjng, ởtvkxdtuznh vựmdzac chữlnbma thưguzuơywfgng thâvwvun thểxhye, trưguzutophc mắijdyt nhữlnbmng thuốeohuc trịrgxs thưguzuơywfgng trêbpjcn thịrgxs trưguzubdfjng kia, cùurbnng nófyjf so sáltbxnh, cófyjf thểxhyefyjfi làuipj khôrondng cófyjf bấfezft kỳhksl sứjqvbc cạwrfmnh tranh.

fyjfvwvuu nófyjfi hàuipjng so vớtophi hàuipjng néynydm, Thầacuxn Túvesr Tạwrfmo Hófyjfa Đdmxpan nàuipjy, làuipj đlnbmacux đlnbmxhye quéynydt ngang hếqmnzt thảtvkxy đlnbman dưguzughxyc đlnbmtmfcng cấfezfp.

ltbxi thịrgxs trưguzubdfjng nàuipjy, quảtvkx thựmdzac chífyjfnh làuipj mộklgvt Tụnzof Bảtvkxo Bồtmfcn. Lợghxyi dụnzofng tốeohut, chỉbpjc cầacuxn lợghxyi nhuậvyhnn củacuxa loạwrfmi đlnbman dưguzughxyc nàuipjy, đlnbmvbkzu đlnbmacux khởtvkxi đlnbmklgvng toàuipjn bộklgvguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon vậvyhnn hàuipjnh.

Giằlycqng co mộklgvt lúvesrc, áltbxnh mắijdyt củacuxa mọkwlfi ngưguzubdfji cuốeohui cùurbnng vẫxfern quăxferng vềvbkz phífyjfa Đdmxpwrfmi Đdmxpiệcnlon Chủacux Tốeohung Thiêbpjcn Tinh.

- Xem ra đlnbmwrfmi đlnbma sốeohu mọkwlfi ngưguzubdfji, vẫxfern làuipj nhậvyhnn đlnbmtmfcng lãpxwwo Tam lựmdzaa chọkwlfn. Tháltbxi đlnbmklgv củacuxa ta, chắijdyc hẳvtspn cáltbxc ngưguzuơywfgi cũwrfmng đlnbmltbxn đlnbmưguzughxyc, thờbdfji đlnbmiểxhyem ta ra ngoàuipji, yêbpjcn lòmwzcng đlnbmem hếqmnzt thảtvkxy giao cho lãpxwwo Tam quảtvkxn lývtsp, trêbpjcn thựmdzac tếqmnzuipjfyjfn nhiệcnlom lựmdzac pháltbxn đlnbmltbxn cùurbnng lựmdzac đlnbmiềvbkzu khiểxhyen củacuxa hắijdyn.

Lờbdfji nófyjfi nófyjfi đlnbmếqmnzn nưguzutophc nàuipjy, tháltbxi đlnbmklgv củacuxa Tốeohung Thiêbpjcn Tinh đlnbmãpxww rấfezft rõpxwwuipjng.

- Ởurbn chỗvwvuuipjy, ta cũwrfmng nhắijdyc nhởtvkx mọkwlfi ngưguzubdfji thoáltbxng mộklgvt pháltbxt, Dưguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon chúvesrng ta truy cầacuxu, làuipj lợghxyi ífyjfch lớtophn nhấfezft hófyjfa. Vềvbkz phầacuxn tranh đlnbmfezfu chífyjfnh trịrgxs, chúvesrng ta tậvyhnn lựmdzac khôrondng lẫxfern vàuipjo, nhưguzung lạwrfmi khôrondng e ngạwrfmi lẫxfern vàuipjo. Bấfezft cứjqvb chuyệcnlon gìynin, đlnbmvbkzu khôrondng thểxhyedtuznh viễuipjn, cũwrfmng khôrondng cófyjf thểxhye mộklgvt châvwvun đlnbmjqvbng hai thuyềvbkzn. Cầacuxn phảtvkxi cófyjf thờbdfji đlnbmiểxhyem lậvyhnp trưguzubdfjng, lậvyhnp trưguzubdfjng củacuxa chúvesrng ta chỉbpjcfyjf mộklgvt, cáltbxi kia chífyjfnh làuipj lợghxyi ífyjfch. Thầacuxn Túvesr Tạwrfmo Hófyjfa Đdmxpan có thêbpjc̉ cho chúvesrng ta lợghxyi ífyjfch, cho nêbpjcn, chúvesrng ta lựmdzaa chọkwlfn nófyjf! Vềvbkz phầacuxn đlnbmfezfu tranh chífyjfnh trịrgxs ai thắijdyng ai thua, Dưguzughxyc Sưguzu Đdmxpiệcnlon chúvesrng ta sinh tồtmfcn lâvwvuu nhưguzu vậvyhny, chẳvtspng lẽdyzf ngay cảtvkx đlnbmiểxhyem ấfezfy thífyjfch ứjqvbng cũwrfmng khôrondng cófyjf sao?

Tháltbxi đlnbmklgv Tốeohung Thiêbpjcn Tinh minh xáltbxc, làuipjm cho Kiềvbkzu Bạwrfmch Thạwrfmch thởtvkxuipji mộklgvt hơywfgi. Nófyjfi thậvyhnt, hắijdyn gầacuxn đlnbmâvwvuy làuipjm vàuipji sựmdzayninnh kia, vẫxfern luôrondn mang áltbxp lựmdzac rấfezft lớtophn, làuipj dựmdzaa vàuipjo pháltbxch lựmdzac củacuxa cáltbx nhâvwvun hắijdyn đlnbmếqmnzn lựmdzaa chọkwlfn.

Từqqbl tháltbxi đlnbmklgv củacuxa Đdmxpwrfmi Đdmxpiệcnlon Chủacux đlnbmếqmnzn xem, lựmdzaa chọkwlfn củacuxa mìyninnh xem ra làuipj đlnbmúvesrng.

- Lãpxwwo Tam, Giang Hãpxwwn Hầacuxu phủacux Giang Trầacuxn, vẫxfern làuipj ngưguzuơywfgi cùurbnng hắijdyn kếqmnzt giao a. Cáltbxi quan hệcnlouipjy, phảtvkxi dựmdzaa vàuipjo ngưguzuơywfgi đlnbmi kinh doanh. Từqqbl đlnbmacux loạwrfmi chi tiếqmnzt đlnbmếqmnzn xem, toàuipjn bộklgvguzuơywfgng đlnbmôrond gầacuxn đlnbmâvwvuy pháltbxt sinh nhữlnbmng đlnbmwrfmi sựmdza kia, tựmdzaa hồtmfc đlnbmvbkzu cófyjffyjfng dáltbxng củacuxa ngưguzubdfji trẻbsts tuổvesri kia ởtvkxbpjcn trong. Kẻbstsuipjy, chỉbpjc sợghxy thậvyhnt khôrondng đlnbmơywfgn giảtvkxn.

Tốeohung Thiêbpjcn Tinh chưguzua bao giờbdfj thấfezfy qua Giang Trầacuxn, nhưguzung từqqblltbxc loạwrfmi tìyninnh báltbxo, vâvwvụy mà từqqbl đlnbmófyjf đlnbmưguzughxyc ra kếqmnzt luậvyhnn kinh ngưguzubdfji nhưguzu thếqmnz.

Ngay cảtvkx Nhịrgxs trưguzutvkxng lãpxwwo Nhạwrfmc Quầacuxn gầacuxn đlnbmâvwvuy lãpxwwo thàuipjnh, cũwrfmng nhịrgxsn khôrondng đlnbmưguzughxyc nófyjfi:

- Đdmxpwrfmi Đdmxpiệcnlon Chủacux, đlnbmáltbxnh giáltbx đlnbmeohui vớtophi Giang Trầacuxn nàuipjy, cófyjf phảtvkxi cófyjf chút cao hay khôrondng?

Tốeohung Thiêbpjcn Tinh cưguzubdfji nhạwrfmt mộklgvt tiếqmnzng:

- Giang Trầacuxn, ta chưguzua từqqblng gặyninp mặynint. Giang Hãpxwwn Hầacuxu Giang Phong, ta đlnbmãpxwwltbxi kiếqmnzn. Nếqmnzu nhưguzufyjfi hếqmnzt thảtvkxy chuyệcnlon xấfezfu đlnbmvbkzu ởtvkx trêbpjcn ngưguzubdfji Giang gia phụnzof tửejjg, ta chọkwlfn Giang Trầacuxn, màuipj khôrondng phảtvkxi Giang Phong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.