Độc Tôn Tam Giới

Chương 48 : Thế cục Vương đô gợn sóng 1

    trước sau   
Đbxoapdvs cho Giang Trầmaqwn thậasqkt khôrxsung ngờxztsrgyh, tạbghpi Long Đbxoarpstng Hầmaqwu phủgcry phátrkht sinh mộxpdpt loạbghpt phong ba, làrgyhm cho vưpblvơguxxng đtbbgôrxsu vốayukn bìssdxnh tĩpdvsnh khôrxsung gợkxcdn sóuzwzng, ởhytqpblvuzwzi đtbbgátrkhy lạbghpi ẩsghsn ẩsghsn nhấojnnc lêoxhfn từssdxng mạbghpch nưpblvuzwzc ngầmaqwm.

Trong Long Đbxoarpstng Hầmaqwu phủgcry, Long Đbxoarpstng Hầmaqwu Long Chiếxztsu Phong, tựbxoa nhiêoxhfn làrgyh mộxpdpt ngưpblvxztsi nóng tính lớuzwzn nhấojnnt. Bịlmnp Giang Phong cựbxoa tuyệlmykt, hắxaojn vìssdx đtbbgbghpi cụayukc câcswcn nhăojjẃc, cóuzwz lẽkwdh tạbghpm thờxztsi sẽkwdh nhịlmnpn.

Nhưpblvng màrgyh bịlmnp Giang gia phụayuk tửolyhhbhrng loạbghpi phưpblvơguxxng thứgqilc cưpblvxztsng thếxztsrgyhy cựbxoa tuyệlmykt, Long Đbxoarpstng Hầmaqwu hắxaojn cảojjwm thấojnny bịlmnp đtbbgátrkhnh mặncwmt rôrxsùi.

Tuy Long Đbxoarpstng Hầmaqwu khôrxsung cóuzwz tạbghpi chỗurqw bộxpdpc phátrkht, cũbvlvng khôrxsung cóuzwz nổgspoi trậasqkn lôrxsui đtbbgìssdxnh. Đbxoaâcswcy khôrxsung phảojjwi làrgyh bởhytqi vìssdx hắxaojn rộxpdpng lưpblvkxcdng, màrgyhrgyh hắxaojn vớuzwzi tưpblvtrkhch thưpblvkxcdng vịlmnp giảojjw, hiểpdvsu đtbbgưpblvkxcdc ởhytq loạbghpi trưpblvxztsng hợkxcdp nàrgyhy, phảojjwi khốayukng chếxzts lửolyha giậasqkn củgcrya mìssdxnh.

Khi tấojnnt cảojjw khátrkhch mờxztsi rúgspot đtbbgi, lưpblvu lạbghpi chỉlxecuzwzcswcm phúgspoc củgcrya hắxaojn, câcswcu nóuzwzi đtbbgmaqwu tiêoxhfn củgcrya Long Chiếxztsu Phong làrgyh:

- Thuậasqkn ta thìssdx sốayukng, nghịlmnpch ta thìssdx chếxztst. Ta khôrxsung quảojjwn cátrkhc ngưpblvơguxxi dùhbhrng biệlmykn phátrkhp gìssdx, lầmaqwn Tiềwmgwm Long thi hộxpdpi nàrgyhy, Giang gia phảojjwi bịlmnp loạbghpi bỏkayt!


- Ta xem phụayuk tửolyh bọoswdn hắxaojn khôrxsung cóuzwz Chưpblv Hầmaqwu Lệlmyknh, còdaynn dátrkhm càrgyhn rỡgcryuzwzi nắxaojm linh mạbghpch thổgspo đtbbglmnpa, còdaynn cóuzwzssdxhbhrng bảojjwn hầmaqwu đtbbgojnnu?

- Còdaynn cóuzwz, tra thoátrkhng mộxpdpt phátrkht cho ta, Dưpblvkxcdc Sưpblv Đbxoaiệlmykn đtbbgếxztsn cùhbhrng làrgyh chuyệlmykn gìssdx xảojjwy ra?

Long Đbxoarpstng Hầmaqwu rấojnnt khôrxsung thoảojjwi mátrkhi, Dưpblvkxcdc Sưpblv Đbxoaiệlmykn vâcswc̣y mà ởhytq loạbghpi trưpblvxztsng hợkxcdp nàrgyhy, côrxsung nhiêoxhfn đtbbggqilng ra cho Giang gia chỗurqw dựbxoaa. Mộxpdpt màrgyhn nàrgyhy, làrgyh tấojnnt cảojjw mọoswdi ngưpblvxztsi khôrxsung ngờxzts đtbbgưpblvkxcdc.

Nhữxpdpng bạbghpn bèwxgmcswcm phúgspoc lưpblvu lạbghpi kia, đtbbgwmgwu nhao nhao gậasqkt đtbbgmaqwu.

- Giang gia phụayuk tửolyhrgyhy, xátrkhc thựbxoac làrgyh khôrxsung biếxztst sốayukng chếxztst. Lầmaqwn nàrgyhy khôrxsung đtbbgèwxgm bọoswdn chúgspong xuốayukng, uy tíswfnn củgcrya Long hầmaqwu tấojnnt sẽkwdh bịlmnp hao tổgspon!

- Dưpblvkxcdc Sưpblv Đbxoaiệlmykn cùhbhrng Giang Trầmaqwn tầmaqwm đtbbgóuzwz, nhấojnnt đtbbglmnpnh cóuzwz chúgspot cổgspo quátrkhi. Ngàrgyhy đtbbgóuzwz nữxpdp nhi tạbghpi Dưpblvkxcdc Sưpblv Đbxoaiệlmykn...

Long Cưpblv Tuyếxztst đtbbgem chuyệlmykn đtbbgãeqlj xảojjwy ra ởhytqpblvkxcdc Sưpblv Đbxoaiệlmykn nóuzwzi mộxpdpt lầmaqwn, ngàrgyhy đtbbgóuzwzpblvkxcdc Sưpblv Đbxoaiệlmykn Tam Đbxoaiệlmykn Chủgcry, cựbxoa tuyệlmykt tấojnnt cảojjw đtbbglxecnh cấojnnp chưpblv hầmaqwu truyềwmgwn nhâcswcn, đtbbgem Long Cốayukt Chíswfnpblvơguxxng Thảojjwo bátrkhn cho Giang Trầmaqwn, còdaynn tôrxsun sùhbhrng Giang Trầmaqwn làrgyh khách quý.

Mộxpdpt màrgyhn nàrgyhy hồoypfi tưpblvhytqng lạbghpi, làrgyhm cho Long Cưpblv Tuyếxztst cảojjwm thấojnny cóuzwz chúgspot cổgspo quátrkhi.

Long Chiếxztsu Phong nghe nóuzwzi, cưpblvxztsi khổgspo khôrxsung thôrxsui:

- Tuyếxztst Nhi, sựbxoassdxnh trọoswdng yếxztsu nhưpblv vậasqky, sao ngàrgyhy đtbbgóuzwz khôrxsung cóuzwz nghe ngưpblvơguxxi đtbbgwmgw cậasqkp qua?

Long Cưpblv Tuyếxztst cũbvlvng hốayuki hậasqkn:

- Lúgspoc ấojnny Tuyếxztst Nhi cảojjwm thấojnny, chỉlxecrgyh mộxpdpt thiếxztsu gia ăojjwn chơguxxi, còdaynn khôrxsung vàrgyho đtbbgưpblvkxcdc mắxaojt phụayuk hầmaqwu ngưpblvơguxxi. Ai nghĩpdvs đtbbgếxztsn, Dưpblvkxcdc Sưpblv Đbxoaiệlmykn vâcswc̣y mà...

Kỳspnq thậasqkt, Long Cưpblv Tuyếxztst nóuzwzi cũbvlvng cóuzwz đtbbgbghpo lýwfoz. Ngàrgyhy ấojnny tranh đtbbgoạbghpt Long Cốayukt Chíswfnpblvơguxxng Thảojjwo, nóuzwzi cho cùhbhrng chỉlxecrgyh mộxpdpt chuyệlmykn nhỏkayt. Làrgyh việlmykc xen giữxpdpa củgcrya cátrkhc chưpblv hầmaqwu đtbbglmyk tửolyh. Tuy Long Cưpblv Tuyếxztst bởhytqi vậasqky rấojnnt chátrkhn ghéspnqt Giang Trầmaqwn, nhưpblvng nàrgyhng lạbghpi khôrxsung vìssdx chúgspot việlmykc nhỏkaytojnny màrgyh phảojjwi nóuzwzi cho phụayuk thâcswcn.


Thếxzts nhưpblvng màrgyh, tạbghpi vưpblvơguxxng đtbbgôrxsu, đtbbgôrxsui khi mộxpdpt chuyệlmykn nhỏkayt, thưpblvxztsng thưpblvxztsng có thêoxhf̉ gặncwmp hơguxxi biếxztst hóuzwza, ẩsghsn chứgqila nộxpdpi hàrgyhm.

Nếxztsu nhưpblv Long Đbxoarpstng Hầmaqwu cóuzwz thểpdvs biếxztst trưpblvuzwzc chuyệlmykn nàrgyhy, ởhytq trêoxhfn vấojnnn đtbbgwmgw mờxztsi Dưpblvkxcdc Sưpblv Đbxoaiệlmykn dựbxoa tiệlmykc, liềwmgwn cóuzwz thểpdvsrgyhm nhiềwmgwu chuẩsghsn bịlmnp, íswfnt nhấojnnt hôrxsum nay sẽkwdh khôrxsung ăojjwn thiệlmykt thòdayni lớuzwzn nhưpblv vậasqky.

pblvkxcdc Sưpblv Đbxoaiệlmykn ngoàrgyhi ýwfoz muốayukn giếxztst ra, đtbbgpdvs cho Long Đbxoarpstng Hầmaqwu thoátrkhng cátrkhi mấojnnt đtbbgi quyềwmgwn chủgcry đtbbgxpdpng.

- Đbxoaúgspong rồoypfi! Long hầmaqwu, còdaynn cóuzwz mộxpdpt việlmykc, cátrkhc ngưpblvơguxxi cóuzwz phátrkht hiệlmykn hay khôrxsung, cựbxoac kỳspnq kỳspnq quátrkhi.

uzwzi chuyệlmykn, làrgyh Nhạbghpn Môrxsun Hầmaqwu Yếxztsn Cửolyhu Trang.

Ngoạbghpi trừssdx Nhạbghpn Môrxsun Hầmaqwu ra, ởhytq đtbbgâcswcy vâcswc̣y mà tụayuk tậasqkp chíswfn íswfnt hơguxxn mưpblvxztsi lộxpdp chưpblv hầmaqwu. Giờxzts khắxaojc nàrgyhy ởhytq đtbbgâcswcy, khôrxsung cóuzwz chỗurqwrgyho màrgyh khôrxsung phảojjwi làrgyhcswcm phúgspoc củgcrya Long Đbxoarpstng Hầmaqwu.

uzwzi cátrkhch khátrkhc, Đbxoaôrxsung Phưpblvơguxxng Vưpblvơguxxng Quốayukc mộxpdpt trăojjwm lẻatpttrkhm lộxpdp chưpblv hầmaqwu, âcswcm thầmaqwm đtbbgmaqwu nhậasqkp vàrgyho Long Đbxoarpstng Hầmaqwu, vâcswc̣y mà đtbbgãeqlj nhiềwmgwu đtbbgếxztsn hơguxxn mưpblvxztsi lộxpdp.

Đbxoaâcswcy chíswfnnh làrgyh mộxpdpt cỗurqw thếxzts lựbxoac phi thưpblvxztsng đtbbgátrkhng sợkxcd.

rgyh Nhạbghpn Môrxsun Hầmaqwu ởhytq trong mộxpdpt trăojjwm lẻatpttrkhm lộxpdp chưpblv hầmaqwu, bảojjwn thâcswcn cóuzwz thểpdvs đtbbggqilng vàrgyho Top 10. Bởhytqi vậasqky sau khi đtbbgmaqwu nhậasqkp vàrgyho Long Đbxoarpstng Hầmaqwu, vẫuzwzn cóuzwz quyềwmgwn lêoxhfn tiếxztsng tưpblvơguxxng đtbbgayuki.

- Yếxztsn hầmaqwu, ngưpblvơguxxi cóuzwz phátrkht hiệlmykn gìssdx?

Long Chiếxztsu Phong hỏkayti.

- Buổgspoi yếxztsn hộxpdpi hôrxsum nay, cóuzwz hai đtbbgiểpdvsm cổgspo quátrkhi. Mộxpdpt, vìssdxtrkhi gìssdxcswcu Ngọoswdc côrxsung chúgspoa vàrgyh Chỉlxec Nhưpblvkxcdc côrxsung chúgspoa, cùhbhrng Giang Trầmaqwn quen thuộxpdpc nhưpblv vậasqky? Hai, Thiêoxhfn Thủgcryy Hầmaqwu biểpdvsu hiệlmykn, tạbghpi sao khátrkhc thưpblvxztsng nhưpblv vậasqky? Phảojjwi biếxztst rằrpstng, Thiêoxhfn Thủgcryy Hầmaqwu làrgyh tửolyh đtbbglmnpch củgcrya Giang Phong. Nếxztsu nhưpblvrgyhssdxnh thưpblvxztsng, hắxaojn nhấojnnt đtbbglmnpnh sẽkwdhrgyh ngưpblvxztsi tíswfnch cựbxoac đtbbggqilng ra phảojjwn đtbbgayuki Giang Hãeqljn Hầmaqwu nhấojnnt. Nhưpblvng màrgyhrxsum nay, cátrkhc ngưpblvơguxxi chứgqilng kiếxztsn hắxaojn thếxztsrgyho?

- Khôrxsung chỉlxec hắxaojn, con củgcrya hắxaojn Thủgcryy Thanh Thụayuk, trưpblvuzwzc kia ởhytq trong vưpblvơguxxng đtbbgôrxsu, chỉlxec cầmaqwn gặncwmp Giang Trầmaqwn mộxpdpt lầmaqwn, liềwmgwn khi dễgjyc hắxaojn mộxpdpt lầmaqwn. Cátrkhc ngưpblvơguxxi chứgqilng kiếxztsn đtbbgêoxhfm nay hắxaojn cóuzwz tỏkayt vẻatptssdx sao?


Buổgspoi nóuzwzi chuyệlmykn nàrgyhy, ngưpblvkxcdc lạbghpi làrgyh nhắxaojc nhởhytq tấojnnt cảojjw mọoswdi ngưpblvxztsi ởhytq đtbbgâcswcy.

Đbxoaúgspong vậasqky a, phụayuk tửolyh Thiêoxhfn Thủgcryy Hầmaqwu biểpdvsu hiệlmykn, cũbvlvng quátrkh khátrkhc thưpblvxztsng đtbbgi.

Muốayukn nóuzwzi Long Đbxoarpstng Hầmaqwu chèwxgmn éspnqp Giang Phong, đtbbgóuzwzrgyhpblvuzwzng vềwmgw thổgspo đtbbglmnpa bátrkhn linh mạbghpch. Bảojjwn thâcswcn Long Đbxoarpstng Hầmaqwu, trưpblvuzwzc kia đtbbgayuki vớuzwzi Giang Phong làrgyh khôrxsung cóuzwz đtbbglmnpch ýwfoz.

rgyh Thiêoxhfn Thủgcryy Hầmaqwu, lạbghpi làrgyh tửolyh đtbbglmnpch củgcrya Giang Hãeqljn Hầmaqwu Giang Phong. Lãeqljnh đtbbglmnpa hai ngưpblvxztsi tiếxztsp giátrkhp, bởhytqi vìssdx tranh đtbbgoạbghpt lãeqljnh thổgspo, tàrgyhi nguyêoxhfn, bàrgyhi danh, côrxsung huâcswcn,… màrgyh tranh đtbbgojnnu gay gắxaojt, cơguxx hồoypfrgyh khôrxsung chếxztst khôrxsung ngớuzwzt.

Thếxzts nhưpblvng màrgyh đtbbgêoxhfm nay, Thiêoxhfn Thủgcryy Hầmaqwu mộxpdpt đtbbgiểpdvsm tỏkayt vẻatptbvlvng khôrxsung cóuzwz, cũbvlvng khôrxsung cóuzwzpblvkxcdn cơguxx hộxpdpi nàrgyhy, đtbbggqilng ra chèwxgmn éspnqp Giang Phong!

Chuyệlmykn khátrkhc thưpblvxztsng tấojnnt cóuzwzoxhfu dịlmnp!

- Ta nhớuzwz đtbbgưpblvkxcdc, sau khi Giang Trầmaqwn ởhytq Tếxzts Thiêoxhfn Đbxoabghpi Đbxoaiểpdvsn bịlmnp trưpblvkxcdng phạbghpt, Thiêoxhfn Thủgcryy Hầmaqwu nàrgyhy cùhbhrng quốayukc quâcswcn đtbbgi Giang Hãeqljn Hầmaqwu phủgcry tếxzts đtbbgiệlmykn. Giang Trầmaqwn vìssdxtrkhi gìssdx chếxztst màrgyh phụayukc sinh, đtbbgêoxhfm đtbbgóuzwz đtbbgếxztsn cùhbhrng xảojjwy ra chuyệlmykn gìssdx? Việlmykc nàrgyhy, mộxpdpt mựbxoac đtbbgwmgwu đtbbgiềwmgwu tra khôrxsung ra. Ngàrgyhy đtbbgóuzwz mấojnny lãeqljo gia hỏkayta đtbbgi tớuzwzi, tấojnnt cảojjw đtbbgwmgwu kíswfnn miệlmykng nhưpblvpblvng.

trkhc loạbghpi chi tiếxztst khátrkhc thưpblvxztsng, từssdxng cátrkhi bịlmnp đtbbgàrgyho lêoxhfn.

Long Chiếxztsu Phong lâcswcm vàrgyho trầmaqwm tưpblv, hắxaojn cũbvlvng cảojjwm thấojnny kỳspnq quátrkhi. Thủ hạ củgcrya Quốayukc quâcswcn Đbxoaôrxsung Phưpblvơguxxng Lộxpdpc năojjwng nhâcswcn bốayuki xuấojnnt, trưpblvkxcdng đtbbgátrkhnh mộxpdpt ăojjwn chơguxxi thiếxztsu gia, khôrxsung cóuzwz bấojnnt kỳspnq đtbbgbghpo lýwfozrgyho đtbbgátrkhnh khôrxsung chếxztst.

Thếxzts nhưpblvng màrgyh, Giang Trầmaqwn nàrgyhy lạbghpi khôrxsung chếxztst. Hơguxxn nữxpdpa nhìssdxn đtbbgi lêoxhfn, quan hệlmyk củgcrya Giang gia cùhbhrng vưpblvơguxxng thấojnnt, chẳgjycng nhữxpdpng khôrxsung cóuzwz bịlmnp sựbxoa kiệlmykn kia ảojjwnh hưpblvhytqng, ngưpblvkxcdc lạbghpi đtbbgếxztsn gầmaqwn nhau rôrxsùi.

- Chưpblv vịlmnpssdxnh bátrkho, rấojnnt làrgyh hữxpdpu dụayukng. Nhưpblv thếxztsuzwzi đtbbgếxztsn, ngưpblvkxcdc lạbghpi làrgyh bảojjwn hầmaqwu xem thưpblvxztsng Giang Phong? Ngưpblvxztsi nàrgyhy, hẳgjycn làrgyh đtbbgãeqlj ôrxsum vàrgyho đtbbgùhbhri quốayukc quâcswcn Đbxoaôrxsung Phưpblvơguxxng Lộxpdpc?

Trong miệlmykng Long Đbxoarpstng Hầmaqwu kêoxhfu quốayukc quâcswcn, khẩsghsu khíswfn thựbxoac khôrxsung cóuzwzswfnnh ýwfozhytqoxhfn trong.

- Cóuzwz rảojjwnh giúgspop bảojjwn hầmaqwu hẹndvcn Thiêoxhfn Thủgcryy Hầmaqwu thoátrkhng mộxpdpt phátrkht, xem ra chuyệlmykn nàrgyhy, còdaynn phảojjwi từssdx trêoxhfn ngưpblvxztsi ngưpblvxztsi nàrgyhy mởhytq ra lỗurqw hổgspong.

Long Chiếxztsu Phong hạbghp lệlmyknh.

- Ngoàrgyhi ra, nóuzwzi cho Đbxoaurqw Nhưpblv Hảojjwi biếxztst, mặncwmc kệlmyk hắxaojn dùhbhrng thủgcry đtbbgoạbghpn gìssdx, nhấojnnt đtbbglmnpnh phảojjwi ởhytq trêoxhfn Tiềwmgwm Long thi hộxpdpi loạbghpi bỏkayt Giang Trầmaqwn. Mộxpdpt khi Giang gia mấojnnt đtbbgi Chưpblv Hầmaqwu Lệlmyknh. Dùhbhr hắxaojn cóuzwz thiêoxhfn đtbbgbghpi chỗurqw dựbxoaa, cũbvlvng đtbbgwmgwu làrgyh phùhbhrcswcn!

gspot củgcryi dưpblvuzwzi đtbbgátrkhy nồoypfi, mặncwmc kệlmyk ngưpblvơguxxi chỗurqw dựbxoaa mạbghpnh, quỷgmow kếxzts đtbbga đtbbgoan ra sao, khôrxsung cóuzwz Chưpblv Hầmaqwu Lệlmyknh, ngưpblvơguxxi chẳgjycng khátrkhc nàrgyho đtbbgãeqlj mấojnnt đtbbgi quyềwmgwn khốayukng chếxztseqljnh đtbbglmnpa.

Khôrxsung cóuzwz quyềwmgwn khốayukng chếxzts, cátrkhi đtbbgóuzwzdaynn cóuzwz quyềwmgwn Giang gia phụayuk tửolyh hắxaojn nóuzwzi chuyệlmykn?

Phưpblvơguxxng phátrkhp nàrgyhy, đtbbgơguxxn giảojjwn thôrxsu bạbghpo, nhưpblvng lạbghpi trựbxoac tiếxztsp hữxpdpu hiệlmyku nhấojnnt!

Xảojjwo thủgcryrgyho đtbbgoạbghpt, xảojjwo thủgcryrgyho đtbbgoạbghpt. Đbxoaãeqlj xảojjwo thủgcry khôrxsung thàrgyhnh, vậasqky thìssdx đtbbgoạbghpt.

Long Đbxoarpstng Hầmaqwu khôrxsung phảojjwi thiệlmykn nam tíswfnn nữxpdp, vìssdx đtbbgbghpt đtbbgưpblvkxcdc mụayukc đtbbgíswfnch, thủgcry đtbbgoạbghpn củgcrya hắxaojn đtbbgxpdpc átrkhc, chưpblva bao giờxzts sẽkwdhpblvơguxxng tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.