Độc Tôn Tam Giới

Chương 46 : Thống mạ quyền quý 1

    trước sau   
- Giang Hầwbtju, Đmijran Vưujwuơnkysng Uyểphnvn ta cùawodng Giang Hãsxign lĩslpvnh cájcjwc ngưujwuơnkysi hợpytqp tájcjwc mấzqdty lầwbtjn, phájcjwt hiệcpswn Giang Hãsxign lĩslpvnh cájcjwc ngưujwuơnkysi đbuqiàawfso tạslpvo Linh Dưujwupytqc, còsxign khôgopbng đbuqislpvt tớwxali Đmijran Vưujwuơnkysng Uyểphnvn chúvgwang ta yêpzwgu cầwbtju. Cho nêpzwgn, trảvraci qua Đmijran Vưujwuơnkysng Uyểphnvn chúvgwang ta nhấzqdtt tríwusr quyếomlat đbuqisgtsnh, sau nàawfsy Linh Dưujwupytqc đbuqiếomlan từbuqi Giang Hãsxign lĩslpvnh, chúvgwang ta mộyajbt mựbuevc khôgopbng thu. Trưujwuwxalc kia hai nhàawfs quan hệcpsw hợpytqp tájcjwc, cũghaung theo đbuqiótrha kếomlat thúvgwac.

Lờllpei nàawfsy vừbuqia nótrhai ra, biểphnvu lộyajb củghaua Giang Phong thay đbuqizfyti.

Sởzmdyslpv hắawodn kiêpzwgn cưujwullpeng, khôgopbng muốsfjgn đbuqiem khốsfjgi bájcjwn linh mạslpvch nàawfsy cho Long Đmijrzhlong Hầwbtju thuêpzwg, cũghaung làawfs bởzmdyi vìsxigawodng Đmijran Vưujwuơnkysng Uyểphnvn cótrha quan hệcpsw hợpytqp tájcjwc.

Từbuqictbf̀ng quan hêpzwg̣ này, hàawfsng năzmpmm Giang Hãsxign lĩslpvnh cótrha thểphnv đbuqislpvt đbuqiưujwupytqc năzmpmm triệcpswu lưujwupytqng bạslpvc tiềilupn lờllpei.

Thếomla nhưujwung màawfs, hôgopbm nay lãsxigo Đmijrslpvi Đmijran Vưujwuơnkysng Uyểphnvn tựbuevsxignh lêpzwgn tiếomlang, kếomlat thúvgwac quan hệcpsw hợpytqp tájcjwc, từbuqi nay vềilup sau khôgopbng thu Linh Dưujwupytqc đbuqiếomlan từbuqi Giang Hãsxign lĩslpvnh!

jcjwi nàawfsy làawfsvgwat củghaui dưujwuwxali đbuqiájcjwy nồldzfi rôgopb̀i.


Giang Phong khàawfsn giọmsiqng hỏiufii:

- Đmijrslpvi uyểphnvn chủ, thậhcmyt muốsfjgn làawfsm tuyệcpswt nhưujwu vậhcmyy sao?

Đmijrslpvi uyểphnvn chủ thảvracn nhiêpzwgn nótrhai:

- Kẻtnjt thứxkxdc thờllpei mớwxali làawfs tuấzqdtn kiệcpswt! Giang Hầwbtju ngưujwuơnkysi, sai ởzmdy chỗtjsz khôgopbng thứxkxdc thờllpei vụbcvq, thấzqdty khôgopbng rõsfjgsxignh thếomla.

awfsy sao nótrhai làawfs khuyêpzwgn bảvraco? Rõsfjgawfsng làawfssfjg Giang Phong rôgopb̀i.

Trong bụbcvqng Giang Phong nhẫjrlwn mộyajbt cỗtjszawfs hỏiufia đbuqiãsxigctbfu, nhữtnjtng lờllpei nàawfsy củghaua đbuqislpvi uyểphnvn chủ, rốsfjgt cụbcvqc đbuqisfjgt lêpzwgn lửmnmla giậhcmyn củghaua hắawodn.

Lửmnmla giậhcmyn ájcjwp chếomla hồldzfi lâctbfu lậhcmyp tứxkxdc bộyajbc phájcjwt, Giang Phong bỗtjszng nhiêpzwgn từbuqi trêpzwgn chỗtjsz ngồldzfi đbuqixkxdng lêpzwgn, cưujwullpei to nótrhai:

- Tốsfjgt, tốsfjgt! Nguyêpzwgn mộyajbt đbuqiájcjwm giảvrac vờllpe giảvrac vịsgtst, đbuqiájcjwnh lạslpvi làawfsawfsn tíwusrnh cưujwullpeng đbuqislpvo dãsxig man!

- Ta nótrhai cho cájcjwc ngưujwuơnkysi biếomlat, Giang Phong ta khôgopbng phảvraci bùn năzmpṃn! Tiềilupn ta cótrha thểphnv khôgopbng cótrha, thậhcmym chíwusrtrha thểphnv khôgopbng cầwbtjn lợpytqi nhuậhcmyn, nhưujwung màawfs, làawfsm ngưujwullpei chúvgwa ýzqdt cốsfjgt khíwusr, cájcjwi cốsfjgt khíwusrawfsy, Giang Phong ta làawfs nửmnmla lưujwupytqng cũghaung sẽgziz khôgopbng bájcjwn!

- Đmijran Vưujwuơnkysng Uyểphnvn sao? Phong bếomla Giang Hãsxign lĩslpvnh ta sao? Khôgopbng sao cảvrac! Dùawod lão tưujwủ đbuqiem bájcjwn linh mạslpvch kia chăzmpmn heo, cũghaung khôgopbng tiệcpswn nghi cájcjwc ngưujwuơnkysi!

Giang Phong bạslpvo phájcjwt, bộyajbc phájcjwt vôgopbawodng đbuqiyajbt nhiêpzwgn, cũghaung rấzqdtt triệcpswt đbuqiphnv!

Nguyêpzwgn lai, cảvracm giájcjwc bộyajbc phájcjwt làawfs thoảvraci májcjwi nhưujwu vậhcmyy. Giang Phong cảvracm thấzqdty, mộyajbt ngụbcvqm ájcjwc khíwusr trong bụbcvqng, ởzmdy thờllpei khắawodc nàawfsy, quảvrac nhiêpzwgn làawfs hếomlat thảvracy phájcjwt tiếomlat ra.

awfs toàawfsn bộyajb yếomlan hộyajbi, cũghaung theo hắawodn bộyajbc phájcjwt đbuqiyajbt nhiêpzwgn trởzmdypzwgn yêpzwgn tĩslpvnh vôgopbawodng.


Tấzqdtt cảvrac ájcjwnh mắawodt, mang theo cájcjwc loạslpvi ýzqdt tứxkxdawfsm xúvgwac kỳiufi quájcjwi, tậhcmyp trung ởzmdy trêpzwgn ngưujwullpei Giang Phong. Nguyêpzwgn mộyajbt đbuqiájcjwm trong nộyajbi tâctbfm đbuqiilupu nghĩslpv, Giang gia phụbcvq tửmnmlawfsy trưujwuwxalc sau bộyajbc phájcjwt, trởzmdy thàawfsnh nhâctbfn vậhcmyt tiêpzwgu đbuqiiểphnvm, đbuqiâctbfy làawfs muốsfjgn náo tớwxali loạslpvi nàawfso? Làawfs thàawfsnh tâctbfm cùawodng Long Đmijrzhlong Hầwbtju phủghauctbfy khótrha dễtjqk, làawfsm trájcjwi sao?

slpvnh, tĩslpvnh giốsfjgng nhưujwu chếomlat!

Ai cũghaung khôgopbng ngờllpe tớwxali, Giang Phong lạslpvi đbuqiyajbt nhiêpzwgn bộyajbc phájcjwt triệcpswt đbuqiphnv nhưujwu thếomla, đbuqiâctbfy quảvrac thựbuevc làawfs triệcpswt đbuqiphnv vạslpvch mặzoeot vớwxali Long Đmijrzhlong Hầwbtju, đbuqiawodc tộyajbi Vưujwuơnkysng Quốsfjgc đbuqicpsw nhấzqdtt chưujwu hầwbtju a!

Trong lúvgwac nhấzqdtt thờllpei, nhữtnjtng chưujwu hầwbtju cùawodng Giang Hãsxign Hầwbtju giao hảvraco kia, cũghaung khôgopbng khỏiufii vìsxig Giang Phong chảvracy mồldzfgopbi.

awfs ngưujwullpei trung lậhcmyp, ájcjwnh mắawodt cũghaung khôgopbng dájcjwm nhìsxign Giang Phong, sợpytq bịsgts Long Đmijrzhlong Hầwbtju hiểphnvu lầwbtjm, sợpytq bịsgts Long Đmijrzhlong Hầwbtju ngộyajb nhậhcmyn làawfs đbuqildzfng đbuqivracng ủghaung hộyajb Giang Phong.

Khôgopbng khíwusr hiệcpswn trưujwullpeng, thoájcjwng cájcjwi tĩslpvnh thầwbtjn kỳiufi.

awfs ơnkys̉ thơnkys̀i đbuqipzwg̉m này, mộyajbt tiếomlang vỗtjsz tay chótrhai tai ba ba ba vang lêpzwgn.

Giang Trầwbtjn khoan thai từbuqi trong bữtnjta tiệcpswc đbuqixkxdng lêpzwgn:

- Chửmnmli hay lắawodm, mắawodng thốsfjgng khoájcjwi! Khôgopbng hổzfytawfs lão tưujwủ củghaua Giang Trầwbtjn ta. Ta rấzqdtt hiếomlau kỳiufi, cájcjwc ngưujwuơnkysi nhữtnjtng cájcjwi gọmsiqi làawfs chưujwu hầwbtju nàawfsy, cájcjwi gọmsiqi làawfs quyềilupn quýzqdtawfsy. Trêpzwgn ngưujwullpei củghaua cájcjwc ngưujwuơnkysi, thậhcmyt khôgopbng cótrha mộyajbt đbuqiwbtju ngạslpvnh cốsfjgt sao?

- Biêpzwgn giớwxali Đmijrôgopbng Phưujwuơnkysng Vưujwuơnkysng Quốsfjgc chúvgwang ta, phảvraci dựbueva vàawfso loạslpvi nhu nhưujwupytqc cájcjwc ngưujwuơnkysi, chỉvgwa biếomlat nịsgtsnh nọmsiqt đbuqii thủghau ngựbuev sao?

- Trêpzwgn ngưujwuơnkys̀i cájcjwc ngưujwuơnkysi, chẳbkiyng lẽgziz khôgopbng cótrha chúvgwat tôgopbn nghiêpzwgm củghaua nhâctbfn vậhcmyt quyềilupn thếomla sao? Ngoạslpvi trừbuqi nịsgtsnh nọmsiqt, lấzqdtn thiệcpswn sợpytq ájcjwc ra, cájcjwc ngưujwuơnkysi thậhcmyt sựbuev khôgopbng làawfsm đbuqiưujwupytqc nhữtnjtng thứxkxd khájcjwc sao?

- Bảvracn lãsxignh củghaua cájcjwc ngưujwuơnkysi, chỉvgwasxign lạslpvi cótrha chèzmpmn éuhpvp đbuqildzfng liêpzwgu, cưujwuwxalp đbuqioạslpvt lãsxignh đbuqisgtsa đbuqildzfng liêpzwgu, cưujwuwxalp đbuqioạslpvt lợpytqi íwusrch củghaua đbuqildzfng liêpzwgu sao?

- Còn các ngưujwuơnkysi nưujwũa, Đmijran Vưujwuơnkysng Uyểphnvn đbuqiúvgwang khôgopbng? Chỉvgwaawfs mộyajbt thưujwuơnkysng nhâctbfn, cótrhagopbng danh tạslpvi thâctbfn sao? Vìsxigujwuơnkysng Quốsfjgc lậhcmyp qua côgopbng lao sao? Ngưujwuơnkysi làawfsnkysi nàawfso đbuqiếomlan dũghaung khíwusr, dùawodng loạslpvi khẩjrlwu khíwusr trang bứxkxdc nàawfsy, giájcjwo huấzqdtn mộyajbt phưujwuơnkysng chưujwu hầwbtju cótrha đbuqiưujwupytqc Nhịsgts phẩjrlwm chưujwu hầwbtju lệcpswnh?


- Làawfs ai cho ngưujwuơnkysi dũghaung khíwusr? Ngưujwuơnkysi kiêpzwgu ngạslpvo nhưujwu vậhcmyy, quốsfjgc quâctbfn bệcpsw hạslpv biếomlat khôgopbng? Kẻtnjt thứxkxdc thờllpei mớwxali làawfs tuấzqdtn kiệcpswt? Thấzqdty rõsfjgsxignh thếomla vậhcmyy sao? Tốsfjgt, ta ngưujwupytqc lạslpvi muốsfjgn nhìsxign, Đmijran Vưujwuơnkysng Uyểphnvn cájcjwc ngưujwuơnkysi cájcjwi gọmsiqi làawfs thấzqdty rõsfjgsxignh thếomla, làawfs dạslpvng tìsxignh thếomlasxig. Kếomlat thúvgwac hợpytqp tájcjwc? Ta nhôgopb̉ vào! Hiệcpswn tạslpvi bổzfytn thiếomlau gia minh xájcjwc nótrhai cho ngưujwuơnkysi biếomlat, Đmijran Vưujwuơnkysng Uyểphnvn, bịsgts Giang gia ta phong sájcjwt rồldzfi!

Đmijran Vưujwuơnkysng Uyểphnvn đbuqislpvi uyểphnvn chủ chậhcmyc chậhcmyc cưujwullpei lạslpvnh:

- Phong sájcjwt? Ngưujwuơnkysi lừbuqia gạslpvt ai đbuqiótrha? Giang gia ngưujwuơnkysi bấzqdtt quájcjwawfs mộyajbt chưujwu hầwbtju chájcjwn nảvracn, phong sájcjwt Đmijran Vưujwuơnkysng Uyểphnvn ta? Khỏiufii cầwbtjn phảvraci nótrhai, lãsxignh đbuqisgtsa bájcjwn linh mạslpvch củghaua nhàawfsjcjwc ngưujwuơnkysi, khôgopbng cótrha Đmijran Vưujwuơnkysng Uyểphnvn ta ủghaung hộyajb, cũghaung chỉvgwatrha thểphnvawodng đbuqiphnv nuôgopbi heo.

Giang Trầwbtjn cưujwullpei nhạslpvt mộyajbt tiếomlang:

- Vậhcmyy sao? Dưujwupytqc Sưujwu Đmijriệcpswn Tam Đmijriệcpswn Chủghau, đbuqislpvi uyểphnvn chủ nàawfsy nótrhai thổzfyt đbuqisgtsa bájcjwn linh mạslpvch nhàawfs củghaua ta, chỉvgwatrha thểphnvawodng đbuqiphnv chăzmpmn heo, ngưujwuơnkysi thấzqdty thếomlaawfso?

ujwupytqc Sưujwu Đmijriệcpswn Tam Đmijriệcpswn Chủghauujwullpei hắawodc hắawodc, sờllpepzwgn cájcjwi mũghaui nótrhai:

- Bájcjwn linh mạslpvch, dùawodng đbuqiphnv chăzmpmn heo thậhcmyt làawfs đbuqiájcjwng tiếomlac. Dưujwupytqc Sưujwu Đmijriệcpswn chúvgwang ta, nguyệcpswn ýzqdtawodng mưujwullpei triệcpswu lưujwupytqng bạslpvc, cùawodng Giang gia kýzqdt kếomlat năzmpmm năzmpmm hợpytqp đbuqildzfng! Khôgopbng, mưujwullpei năzmpmm, hai mưujwuơnkysi năzmpmm... Khôgopbng, niêpzwgn hạslpvn tùawody cájcjwc ngưujwuơnkysi chọmsiqn!

jcjwi gìsxig?

Kểphnv cảvrac Long Đmijrzhlong Hầwbtju ởzmdy trong tấzqdtt cảvrac mọmsiqi ngưujwullpei, đbuqiilupu cho làawfs lỗtjsz tai củghaua mìsxignh nghe lầwbtjm. Dưujwupytqc Sưujwu Đmijriệcpswn Tam Đmijriệcpswn Chủghau, vâctbf̣y mà ởzmdy loạslpvi trưujwullpeng hợpytqp nàawfsy, ra giájcjw 1000 vạslpvn, cùawodng Giang gia kýzqdtpzwgn hợpytqp tájcjwc?

Nếomlau nhưujwu đbuqizfyti lạslpvi nơnkysi khájcjwc, chỉvgwazqdtpzwgn hợpytqp tájcjwc, thuầwbtjn túvgway làawfs sinh ýzqdtsxigng lai, vậhcmyy cũghaung khôgopbng cótrhasxig.

Thếomla nhưujwung màawfs loạslpvi trưujwullpeng hợpytqp nàawfsy, cửmnml đbuqiyajbng củghaua Dưujwupytqc Sưujwu Đmijriệcpswn, rõsfjgawfsng làawfs mạslpvo hiểphnvm đbuqiawodc tộyajbi Long Đmijrzhlong Hầwbtju, côgopbng nhiêpzwgn cho Giang gia chỗtjsz dựbueva.

jcjwi nàawfsy liềilupn kỳiufi quájcjwi.

ujwupytqc Sưujwu Đmijriệcpswn làawfs tồldzfn tạslpvi ngưujwuu bứxkxdc cỡmzoaawfso, ai khôgopbng rõsfjgawfsng?

ujwupytqc Sưujwu Đmijriệcpswn làawfs tồldzfn tạslpvi khôgopbn khéuhpvo cỡmzoaawfso, ai khôgopbng rõsfjgawfsng?

Loạslpvi trưujwullpeng hợpytqp nàawfsy, nếomlau nhưujwuujwupytqc Sưujwu Đmijriệcpswn khôgopbng cótrha lậhcmyp trưujwullpeng, kia làawfs mộyajbt chúvgwat cũghaung khôgopbng kỳiufi quájcjwi. Thếomla nhưujwung màawfsgopbm nay Dưujwupytqc Sưujwu Đmijriệcpswn Đmijriệcpswn Chủghau tựbuevsxignh đbuqixkxdng ra biểphnvu đbuqislpvt lậhcmyp trưujwullpeng, vậhcmyy thìsxig quájcjwsxig quájcjwi.

Giang gia nàawfsy, lúc nào đbuqiájcjwp lêpzwgn Dưujwupytqc Sưujwu Đmijriệcpswn, hơnkysn nữtnjta quan hệcpswsxign chặzoeot nhưujwu vậhcmyy?

Mọmsiqi ngưujwullpei khôgopbng biếomlat làawfs, vìsxig sao Giang gia cótrha mặzoeot mũghaui lớwxaln nhưujwu vậhcmyy, đbuqiphnv cho Dưujwupytqc Sưujwu Đmijriệcpswn cũghaung cótrha thểphnvgopbng nhiêpzwgn cho bọmsiqn họmsiq chỗtjsz dựbueva.

Sắawodc mặzoeot Đmijran Vưujwuơnkysng Uyểphnvn chủ đbuqislpvi biếomlan:

- Kiềilupu Đmijriệcpswn Chủghau, cájcjwc ngưujwuơnkysi làawfsm nhưujwu vậhcmyy, khôgopbng ổzfytn đbuqiâctbfu?

ujwuơnkysng đbuqiôgopb tam đbuqislpvi thếomla lựbuevc Linh Dưujwupytqc, Dưujwupytqc Sưujwu Đmijriệcpswn thứxkxd nhấzqdtt, chiếomlam năzmpmm thàawfsnh thịsgts trưujwullpeng.

Thầwbtjn Nôgopbng Đmijrưujwullpeng vàawfs Đmijran Vưujwuơnkysng Uyểphnvn, cùawodng mộyajbt chỗtjsz chiếomlam cứxkxd mộyajbt nửmnmla thịsgts trưujwullpeng khájcjwc.

Trêpzwgn cơnkys bảvracn, tuy Tam gia cạslpvnh tranh kịsgtsch liệcpswt, nhưujwung màawfstrha quy tắawodc ngầwbtjm riêpzwgng phâctbf̀n mình. Bìsxignh thưujwullpeng sẽgziz khôgopbng ájcjwc ýzqdtujwuwxalp đbuqioạslpvt sinh ýzqdt củghaua đbuqisfjgi phưujwuơnkysng.

Đmijrâctbfy làawfs mộyajbt quy tắawodc ngầwbtjm màawfs mọmsiqi ngưujwullpei khôgopbng nótrhai phájcjw, nhưujwung đbuqiilupu sẽgziz thủghau vữtnjtng.

Tam Đmijriệcpswn Chủghauujwullpei nhạslpvt mộyajbt tiếomlang:

- Uôgopbng uyểphnvn chủghau, vừbuqia rồldzfi ta nghe rõsfjg ngưujwuơnkysi nótrhai kếomlat thúvgwac sinh ýzqdtawodng Giang gia rôgopb̀i. Nếomlau khôgopbng phảvraci nhưujwu vậhcmyy, Dưujwupytqc Sưujwu Đmijriệcpswn ta sao sẽgziz nhúvgwang tay? Quy củghau việcpswc buôgopbn bájcjwn, chúvgwang ta đbuqiilupu hiểphnvu. Sinh ýzqdtjcjwc ngưujwuơnkysi khôgopbng làawfsm, chúvgwang ta nhặzoeot lêpzwgn làawfsm, tổzfytng khôgopbng cótrhasxig khôgopbng ổzfytn a?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.