Độc Tôn Tam Giới

Chương 45 : Giang Phong bộc phát

    trước sau   
Chỉivdmphaq Thiêqdjcn Thủijbgy Hầqowqu cùclfdng sốydeo íkhsdt vưclasơadnung côcerang đuvnajdssi thầqowqn, trong nộtxgyi tâyjsem ẩvvgon ẩvvgon cóphaq chúsdcyt suy đuvnapfebn. Bởcwczi vìpimi, đuvnaêqdjcm hôceram đuvnaóphaq bọsjozn hắtnnxn ởcwcz Giang Hãtobln Hầqowqu phủijbg, từtzqnng chíkhsdnh mắtnnxt trôcerang thấclasy châyjsen tưclaskcxzng sựmkpupiminh.

- Thầqowqn linh phóphaq thápfebc Giang Trầqowqn lựmkpuc lưclaslqixng, cóphaq lẽllbfdbzcn khôcerang cóphaq ly khai, cho nêqdjcn đuvnayair cho tiểyairu tửddatqowqy đuvnai vậlxivn khí cứcerat chóphaq a?

Trong đuvnaqowqu Thiêqdjcn Thủijbgy Hầqowqu, làqowq giảuneqi thíkhsdch nhưclas vậlxivy.

Loạjdssi phỏwyqong đuvnapfebn nàqowqy, cũxozcng làqowq hợlqixp lýcwcz nhấclast. Thiêqdjcn Thủijbgy Hầqowqu thôcerang qua quan sápfebt biểyairu lộtxgyclfdng đuvnatxgyng tápfebc củijbga Giang Phong, đuvnai ra kếtnnxt luậlxivn, chuyệpimin nàqowqy, íkhsdt nhấclast trưclaskcxzc đuvnaóphaq Giang Phong cũxozcng khôcerang biếtnnxt.

clfdng lòdbzcng dạjdss củijbga Giang Phong, nếtnnxu nhưclas giảuneq heo ăardgn thịibayt hổuvna, hàqowqnh đuvnatxgyng sẽllbf khôcerang đuvnajdsst đuvnaưclaslqixc loạjdssi cảuneqnh giớkcxzi nàqowqy, nhấclast đuvnaibaynh sẽllbf sớkcxzm lộtxgy ra sơadnu hởcwcz.

Tiệpimic rưclaslqixu bắtnnxt đuvnaqowqu, bọsjozn ngưclasszlii Tuyêqdjcn Bàqowqn tửddatxozcng liêqdjcn tiếtnnxp đuvnai đuvnai lạjdssi lạjdssi, cùclfdng Giang Trầqowqn càqowqng thâyjsen mậlxivt. Trưclaskcxzc kia bọsjozn hắtnnxn đuvnai theo Giang Trầqowqn lăardgn lộtxgyn, làqowqpimi Giang Trầqowqn hàqowqo phóphaqng, trưclaslqixng nghĩibaya, chịibayu vìpimi bằuvnang hữvaszu xuấclast đuvnaqowqu.


Hiệpimin tạjdssi, thựmkpuc lựmkpuc củijbga Giang Trầqowqn, càqowqng làqowqm cho bọsjozn hắtnnxn cóphaq cảuneqm giápfebc nhấclast vinh câyjseu vinh.

- Đjbrsưclaslqixc a! Trầqowqn ca, Tuyêqdjcn Bàqowqn tửddat ta theo ngưclasơadnui lăardgn lộtxgyn hai ba năardgm, lạjdssi khôcerang biếtnnxt, nguyêqdjcn lai Trầqowqn ca ngưclasơadnui mớkcxzi thậlxivt sựmkpuqowq thiêqdjcn tàqowqi a! Hàqowqnh đuvnatxgyng nhấclast lưclasu, thiêqdjcn phúsdcy nhấclast lưclasu, thựmkpuc lựmkpuc càqowqng nhấclast lưclasu... Tiểyairu đuvnapimi bộtxgyi phụdopwc bộtxgyi phụdopwc!

Vẻddat mặlkfpt Tuyêqdjcn Bàqowqn tửddatkhsdch đuvnatxgyng, nưclaskcxzc miếtnnxng bay tứcera tung, so vớkcxzi tiểyairu hàqowqi tửddatqowqo lễzqum mừtzqnng năardgm mớkcxzi còdbzcn hưclasng phấclasn. Phảuneqng phấclast Giang Trầqowqn ngưclasu bứcerac, cùclfdng hắtnnxn ngưclasu bứcerac giốydeong nhau.

qowqcwcz mộtxgyt bàqowqn khápfebc, sắtnnxc mặlkfpt Bạjdssch Chiếtnnxn Vâyjsen trắtnnxng bệpimich, cúsdcyi đuvnaqowqu uốydeong rưclaslqixu, khôcerang rêqdjcn mộtxgyt tiếtnnxng.

sdcyc trưclaskcxzc Yếtnnxn Nhấclast Minh bịibay Giang Trầqowqn mộtxgyt chiêqdjcu đuvnaápfebnh bay, bâyjsey giờszlixozcng tĩibaynh lạjdssi, oápfebn hậlxivn nóphaqi:

- Giang Trầqowqn nàqowqy, nhấclast đuvnaibaynh dùclfdng tàqowq thuậlxivt gìpimi! Hắtnnxn chỉivdmqowq mộtxgyt ba mạjdssch châyjsen khíkhsd, làqowqm sao cóphaq thểyair thắtnnxng ta?

Hồelumng Thiêqdjcn Đjbrselumng thìpimi thầqowqm hôcera may mắtnnxn. May làqowqpiminh thôcerang minh, sau khi Bạjdssch Chiếtnnxn Vâyjsen biểyairu thịibay 《 Đjbrsôcerang Vưclasơadnung chỉivdm 》, khôcerang cóphaq đuvnacerang ra gâyjsey nápfebo đuvnatxgyng.

Thửddat nghĩibay thoápfebng mộtxgyt phápfebt, nếtnnxu nhưclaspiminh đuvnai lêqdjcn cùclfdng Giang Trầqowqn đuvnaclasu mộtxgyt hồelumi, nóphaqi khôcerang chừtzqnng hôceram nay mấclast mặlkfpt cũxozcng khôcerang phảuneqi làqowq hai vịibayqowqy, màqowqqowq Hồelumng Thiêqdjcn Đjbrselumng hắtnnxn rôcerài.

Thấclasy Bạjdssch Chiếtnnxn Vâyjsen buồelumn bựmkpuc uốydeong rưclaslqixu, Hồelumng Thiêqdjcn Đjbrselumng tâyjsem niệpimim vừtzqna đuvnatxgyng, muốydeon tiếtnnxp tụdopwc châyjsem ngòdbzci ly giápfebn:

- Bạjdssch huynh, chớkcxz nhụdopwt chíkhsd. Tiểyairu tửddat Giang Trầqowqn nàqowqy may mắtnnxn, luậlxivn thựmkpuc lựmkpuc châyjsen thậlxivt, hắtnnxn mộtxgyt sơadnu giai Châyjsen Khíkhsd cảuneqnh, nhưclas thếtnnxqowqo làqowq đuvnaydeoi thủijbg củijbga ngưclasơadnui? 《 Đjbrsôcerang Vưclasơadnung chỉivdm 》 bấclast quápfebqowqxozc kỹqdjc nhậlxivp môceran, tiểyairu tửddatqowqy vậlxivn khíkhsd tốydeot, tu luyệpimin thuầqowqn thụdopwc màqowq thôcerai. Nếtnnxu nhưclas so đuvnaclasu tâyjsem phápfebp gia truyềybaqn, Giang Hãtobln Hầqowqu hắtnnxn sao cóphaq thểyairclfdng Bạjdssch Hổuvna Hầqowqu ngưclasơadnui so sápfebnh?

Bạjdssch Chiếtnnxn Vâyjsen cúsdcyi đuvnaqowqu cưclasszlii khổuvna, thay đuvnauvnai tápfebc phong ngang ngưclaslqixc ngàqowqy xưclasa, nhẹewnh nhàqowqng lắtnnxc đuvnaqowqu, lạjdssi khôcerang nóphaqi gìpimi. Hắtnnxn cũxozcng khôcerang phảuneqi mộtxgyt kẻddat ngu dốydeot.

Trưclaskcxzc kia hắtnnxn mấclasy lầqowqn chèszbbn éclasp Giang Trầqowqn, thuầqowqn túsdcyy làqowqpimi nịibaynh nọsjozt Long Cưclas Tuyếtnnxt.

Chỉivdmqowq, mớkcxzi vừtzqna rồelumi bịibay Giang Trầqowqn đuvnaiểyairm tỉivdmnh, hắtnnxn bừtzqnng tỉivdmnh đuvnajdssi ngộtxgy, ýcwcz niệpimim trong đuvnaqowqu lạjdssi hiểyairu rõuvna ra rấclast nhiềybaqu.


Đjbrsúsdcyng vậlxivy a, dùclfdng thờszlii gian tốydeot nhấclast củijbga mìpiminh, vìpimi mộtxgyt nữvasz nhâyjsen chưclaskcxzng mắtnnxt mìpiminh mấclast đuvnai, cóphaq đuvnaápfebng sao? Còdbzcn cóphaq, Hồelumng Thiêqdjcn Đjbrselumng nàqowqy mấclasy lầqowqn cùclfdng mìpiminh chung mộtxgyt chỗyair chèszbbn éclasp Giang Trầqowqn, hắtnnxn lạjdssi khôcerang tổuvnan hao gìpimi, mỗyairi lầqowqn khôcerang may đuvnaybaqu làqowq Bạjdssch Chiếtnnxn Vâyjsen hắtnnxn.

Đjbrsiềybaqu nàqowqy nóphaqi rõuvnapfebi gìpimi?

phaqi rõuvna Hồelumng Thiêqdjcn Đjbrselumng nàqowqy dụdopwng tâyjsem hiểyairm ápfebc, mỗyairi lầqowqn đuvnaybaqu đuvnayair Bạjdssch Chiếtnnxn Vâyjsen hắtnnxn làqowqm chim đuvnaqowqu đuvnaàqowqn.

- Thậlxivt đuvnaúsdcyng làqowq coi lão tưclas̉ thàqowqnh loạjdssi ngu xuẩvvgon?

Bạjdssch Chiếtnnxn Vâyjsen liếtnnxc nhìpimin Hồelumng Thiêqdjcn Đjbrselumng, đuvnaydeoi vớkcxzi loạjdssi âyjsem hiểyairm nàqowqy, thoápfebng cápfebi sinh ra khôcerang íkhsdt đuvnaybaq phòdbzcng cùclfdng chápfebn ghéclast.

...

Trêqdjcn ghêqdjć đuvnaqowqu, vớkcxzi tưclaspfebch đuvnaôcerang chủijbgceram nay, Long Chiếtnnxu Phong đuvnaydeoi vớkcxzi chuyệpimin vừtzqna rồelumi mặlkfpc dùclfdphaq chúsdcyt kinh ngạjdssc, nhưclasng lạjdssi khôcerang đuvnayair trong lòdbzcng.

clfd Giang Trầqowqn nàqowqy cóphaq chút lòdbzcng dạjdss, cóphaq chúsdcyt thiêqdjcn phúsdcy, thếtnnx nhưclasng so sápfebnh vớkcxzi Tiêqdjcn Thiêqdjcn thâyjsen thểyair củijbga nữvasz nhi hắtnnxn, nhấclast đuvnaibaynh cóphaq khoảuneqng cápfebch khôcerang thểyair bổuvna khuyếtnnxt.

Cho nêqdjcn, tâyjsem tưclas giàqowqnh linh mạjdssch củijbga Giang Hãtobln Hầqowqu, chẳllbfng nhữvaszng khôcerang cóphaq yếtnnxu bớkcxzt, ngưclaslqixc lạjdssi quyếtnnxt đuvnaibaynh tiêqdjcn hạjdss thủijbg vi cưclasszling.

claslqixu qua ba tuầqowqn, Long Chiếtnnxu Phong nâyjseng chéclasn hưclaskcxzng Giang Phong nóphaqi:

- Giang Phong lãtoblo đuvnapimi, hôceram nay ta thậlxivt bấclast ngờszli, lệpiminh lang biểyairu hiệpimin, đuvnayair cho bảuneqn hầqowqu mởcwcz rộtxgyng tầqowqm mắtnnxt. Ta đuvnaydeoi vớkcxzi Giang Phong lãtoblo đuvnapimi, cũxozcng làqowq từtzqnyjseu cóphaq ýcwcz kếtnnxt giao. Hôceram nay mưclaslqixn cơadnu hộtxgyi nàqowqy, vẫpcukn làqowqyjseu nóphaqi kia, bảuneqn hầqowqu đuvnaybaq nghịibay, lãtoblo đuvnapimi ngưclasơadnui câyjsen nhăardǵc nhưclas thếtnnxqowqo?

- Sao khôcerang thừtzqna dịibayp hôceram nay, vui sưclaskcxzng đuvnaibaynh ra? Bảuneqn hầqowqu thàqowqnh ýcwcz ngưclasơadnui cũxozcng thấclasy, chỉivdm cầqowqn lãtoblo đuvnapimi ngưclasơadnui gậlxivt đuvnaqowqu, sau nàqowqy cápfebi gìpimi đuvnaybaqu khôcerang cầqowqn làqowqm, hàqowqng năardgm cóphaq thểyair từtzqn chỗyair bảuneqn hầqowqu đuvnajdsst đuvnaưclaslqixc ba mưclasơadnui vạjdssn lưclaslqixng bạjdssc. Ta vàqowq ngưclasơadnui hai nhàqowq chưclas hầqowqu, càqowqng có thêqdjc̉ vĩibaynh viễzqumn kếtnnxt thàqowqnh huynh đuvnapimi, nhưclas thếtnnxqowqo?

Long Chiếtnnxu Phong ngữvasz khíkhsd phóphaqng khoápfebng, phảuneqng phấclast hắtnnxn cưclaswyqong éclasp dùclfdng giápfeb rẻddat thuêqdjc linh đuvnaibaya củijbga Giang gia, làqowq cho Giang Hãtobln Hầqowqu mặlkfpt mũxozci.


Giang Phong bịibay Long Chiếtnnxu Phong cưclaswyqong éclasp kéclaso đuvnaếtnnxn bàqowqn nàqowqy, liềybaqn biếtnnxt rõuvna chỗyairqowqy khôcerang dễzqum ngồelumi. Gặlkfpp Long Chiếtnnxu Phong châyjsen tưclaskcxzng phơadnui bàqowqy, đuvnai thẳllbfng vàqowqo vấclasn đuvnaybaqcerài, cũxozcng chỉivdmphaq thểyair kiêqdjcn trìpimiphaqi:

- Long hầqowqu, Giang Hãtobln lãtoblnh đuvnaibaya ta ởcwcz Nam Cưclasơadnung, thâyjsem sơadnun cùclfdng cốydeoc, khôcerang cóphaqadnui phápfebt ra kinh tếtnnxpimi, chi phíkhsd toàqowqn bộtxgy Hầqowqu phủijbg, đuvnajdssi bộtxgy phậlxivn dựmkpua vàqowqo làqowq thu nhậlxivp từtzqn mảuneqnh bápfebn linh đuvnaibaya kia. Long hầqowqu đuvnaybaq nghịibay, giốydeong nhưclasqowq đuvnaoạjdssn con đuvnaưclasszling kiếtnnxm tiềybaqn củijbga Giang Hãtobln lĩibaynh ta. Tiểyairu đuvnapimi thựmkpuc khóphaqdbzcng mệpiminh.

Khôcerang thểyair khôcerang nóphaqi, dùclfdng tíkhsdnh tìpiminh củijbga Giang Phong, lờszlii nóphaqi có thêqdjc̉ nóphaqi đuvnaếtnnxn đuvnaâyjsey, đuvnaãtobl rấclast khôcerang dễzqumqowqng. Đjbrsuvnai lạjdssi ởcwczadnui khápfebc, chỉivdm sợlqix Giang Phong sớkcxzm đuvnaãtobl vỗyairqowqn, phấclast tay ápfebo rờszlii tiệpimic.

- Giang lãtoblo đuvnapimi, ngưclasơadnui đuvnaâyjsey làqowqqowqm khóphaq bảuneqn hầqowqu a.

Long Đjbrsuvnang Hầqowqu ngữvasz khíkhsd ngưclasng tụdopw.

- Ha ha, Giang Hầqowqu, cápfebi gìpimixozcng khôcerang cầqowqn làqowqm, hàqowqng năardgm có thêqdjc̉ lĩibaynh ba mưclasơadnui vạjdssn lưclaslqixng, đuvnaâyjsey quảuneq thựmkpuc làqowq sinh ýcwcz khôcerang vốydeon, vìpimi sao Giang Hầqowqu cựmkpu tuyệpimit?

cerạt chưclas hầqowqu khác làqowqm bộtxgy khuyêqdjcn bảuneqo.

- Đjbrsúng vâyjsẹy a! Cốydeo đuvnaibaynh lấclasy tiềybaqn sinh ýcwcz, đuvnauvnai lạjdssi làqowq ta, lôcerang màqowqy cũxozcng sẽllbf khôcerang nhăardgn thoápfebng mộtxgyt phápfebt.

- Giang Hầqowqu, Long hầqowqu thâyjsen làqowq đuvnapimi nhấclast chưclas hầqowqu, cùclfdng ngưclasơadnui kếtnnxt thàqowqnh huynh đuvnapimi, đuvnaâyjsey làqowq đuvnajdssi hảuneqo sựmkpu bao nhiêqdjcu ngưclasszlii vót nhọn đuvnaqowqu cũxozcng cầqowqu khôcerang đuvnaưclaslqixc? Vâyjsẹy mà Giang Hầqowqu ngưclasơadnui khôcerang quýcwcz trọsjozng?

- Còdbzcn khôcerang phảuneqi sao? Ngưclasơadnui xem Long hầqowqu thâyjsen làqowq đuvnapimi nhấclast chưclas hầqowqu, Cưclas Tuyếtnnxt tiểyairu thưclas thìpimi bịibaycjmen Thếtnnxcerang Môceran nhìpimin trúsdcyng. Long hầqowqu nhấclast mạjdssch, nhấclast đuvnaibaynh làqowq phúsdcy quýcwczcera hạjdssn. Ngưclasơadnui nghịibaych tâyjsem ýcwcz củijbga Long hầqowqu, bỏwyqo qua mặlkfpt mũxozci Long hầqowqu, con đuvnaưclasszling vềybaq sau, chẳllbfng phảuneqi làqowqqowqng chạjdssy càqowqng chậlxivt vậlxivt sao?

Nhữvaszng ngưclasszlii nàqowqy, mỗyairi mộtxgyt cái đuvnaybaqu làqowq tồelumn tạjdssi phụdopw thuộtxgyc Long Đjbrsuvnang Hầqowqu. Nghe nhưclas khuyêqdjcn bảuneqo, trêqdjcn thựmkpuc tếtnnxqowq uy hiếtnnxp, làqowq bứcerac bápfebch, làqowq trợlqix Trụdopw vi ngưclaslqixc.

Rấclast nhiềybaqu lờszlii nóphaqi Long Đjbrsuvnang Hầqowqu khôcerang tiệpimin nóphaqi trắtnnxng ra, bọsjozn hắtnnxn sẽllbf đuvnaếtnnxn hỗyair trợlqixqowqm ápfebc nhâyjsen.

Khôcerang thểyair khôcerang nóphaqi, nếtnnxu nhưclas khôcerang phảuneqi Giang Phong trờszlii sinh xưclasơadnung cứcerang, đuvnauvnai lạjdssi mộtxgyt chưclas hầqowqu khápfebc, ởcwczclaskcxzi loạjdssi tràqowqng diệpimin nàqowqy, chỉivdm sợlqix sẽllbf chốydeong đuvnawyqo khôcerang đuvnaưclaslqixc.

Nhưclasng Giang Phong lạjdssi dứcerat khoápfebt lắtnnxc đuvnaqowqu:

- Cápfebc ngưclasơadnui đuvnatzqnng nóphaqi nữvasza. Lờszlii nóphaqi dễzqum nghe ai cũxozcng biếtnnxt nóphaqi, thựmkpuc bảuneqo cápfebc ngưclasơadnui khoéclast thịibayt đuvnaàqowqo tâyjsem, chỉivdm sợlqixpfebc ngưclasơadnui sẽllbf khôcerang hàqowqo phóphaqng nhưclas vậlxivy.

Đjbrsjdssi biểyairu Đjbrsan Vưclasơadnung Uyểyairn vẫpcukn ngồelumi khôcerang nóphaqi gìpimi, cũxozcng làqowq đuvnajdssi uyểyairn chủ củijbga Đjbrsan Vưclasơadnung Uyểyairn, hắtnnxn ha ha cưclasszlii cưclasszlii:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.