Độc Tôn Tam Giới

Chương 45 : Giang Phong bộc phát

    trước sau   
Chỉobybcwyd Thiêipqln Thủutbzy Hầayvpu cùhvfkng sốddqt ízsgit vưcwkrơrxkzng côtxxmng đhxfnallai thầayvpn, trong nộhvfki tâaxavm ẩuuswn ẩuuswn cócwyd chúykkrt suy đhxfnnfiun. Bởykkri vìrzzn, đhxfnêipqlm hôtxxmm đhxfnócwyd bọgkyan hắqjfpn ởykkr Giang Hãddqtn Hầayvpu phủutbz, từkmojng chízsginh mắqjfpt trôtxxmng thấhxfny châaxavn tưcwkrkhsfng sựdpxfrzznnh.

- Thầayvpn linh phócwyd thánfiuc Giang Trầayvpn lựdpxfc lưcwkrppwrng, cócwyd lẽdiobcwydn khôtxxmng cócwyd ly khai, cho nêipqln đhxfnwxlm cho tiểwxlmu tửrbkyumgpy đhxfni vậrzznn khí cứrzznt chócwyd a?

Trong đhxfnayvpu Thiêipqln Thủutbzy Hầayvpu, làumgp giảccwwi thízsgich nhưcwkr vậrzzny.

Loạallai phỏawnvng đhxfnnfiun nàumgpy, cũiyqzng làumgp hợppwrp lýrgjv nhấhxfnt. Thiêipqln Thủutbzy Hầayvpu thôtxxmng qua quan sánfiut biểwxlmu lộhvfkhvfkng đhxfnhvfkng tánfiuc củutbza Giang Phong, đhxfni ra kếmfhdt luậrzznn, chuyệkhrin nàumgpy, ízsgit nhấhxfnt trưcwkrkhsfc đhxfnócwyd Giang Phong cũiyqzng khôtxxmng biếmfhdt.

hvfkng lòcwydng dạalla củutbza Giang Phong, nếmfhdu nhưcwkr giảccww heo ăbcqfn thịtpaet hổrska, hàumgpnh đhxfnhvfkng sẽdiob khôtxxmng đhxfnallat đhxfnưcwkrppwrc loạallai cảccwwnh giớkhsfi nàumgpy, nhấhxfnt đhxfntpaenh sẽdiob sớkhsfm lộhvfk ra sơrxkz hởykkr.

Tiệkhric rưcwkrppwru bắqjfpt đhxfnayvpu, bọgkyan ngưcwkrgocmi Tuyêipqln Bàumgpn tửrbkyiyqzng liêipqln tiếmfhdp đhxfni đhxfni lạallai lạallai, cùhvfkng Giang Trầayvpn càumgpng thâaxavn mậrzznt. Trưcwkrkhsfc kia bọgkyan hắqjfpn đhxfni theo Giang Trầayvpn lăbcqfn lộhvfkn, làumgprzzn Giang Trầayvpn hàumgpo phócwydng, trưcwkrppwrng nghĩxhjza, chịtpaeu vìrzzn bằpoclng hữkhriu xuấhxfnt đhxfnayvpu.


Hiệkhrin tạallai, thựdpxfc lựdpxfc củutbza Giang Trầayvpn, càumgpng làumgpm cho bọgkyan hắqjfpn cócwyd cảccwwm giánfiuc nhấhxfnt vinh câaxavu vinh.

- Đmfhdưcwkrppwrc a! Trầayvpn ca, Tuyêipqln Bàumgpn tửrbky ta theo ngưcwkrơrxkzi lăbcqfn lộhvfkn hai ba năbcqfm, lạallai khôtxxmng biếmfhdt, nguyêipqln lai Trầayvpn ca ngưcwkrơrxkzi mớkhsfi thậrzznt sựdpxfumgp thiêipqln tàumgpi a! Hàumgpnh đhxfnhvfkng nhấhxfnt lưcwkru, thiêipqln phúykkr nhấhxfnt lưcwkru, thựdpxfc lựdpxfc càumgpng nhấhxfnt lưcwkru... Tiểwxlmu đhxfnkhri bộhvfki phụuuswc bộhvfki phụuuswc!

Vẻbcqf mặglkvt Tuyêipqln Bàumgpn tửrbkyzsgich đhxfnhvfkng, nưcwkrkhsfc miếmfhdng bay tứrzzn tung, so vớkhsfi tiểwxlmu hàumgpi tửrbkyumgpo lễfjfh mừkmojng năbcqfm mớkhsfi còcwydn hưcwkrng phấhxfnn. Phảccwwng phấhxfnt Giang Trầayvpn ngưcwkru bứrzznc, cùhvfkng hắqjfpn ngưcwkru bứrzznc giốddqtng nhau.

umgpykkr mộhvfkt bàumgpn khánfiuc, sắqjfpc mặglkvt Bạallach Chiếmfhdn Vâaxavn trắqjfpng bệkhrich, cúykkri đhxfnayvpu uốddqtng rưcwkrppwru, khôtxxmng rêipqln mộhvfkt tiếmfhdng.

ykkrc trưcwkrkhsfc Yếmfhdn Nhấhxfnt Minh bịtpae Giang Trầayvpn mộhvfkt chiêipqlu đhxfnánfiunh bay, bâaxavy giờgocmiyqzng tĩxhjznh lạallai, oánfiun hậrzznn nócwydi:

- Giang Trầayvpn nàumgpy, nhấhxfnt đhxfntpaenh dùhvfkng tàumgp thuậrzznt gìrzzn! Hắqjfpn chỉobybumgp mộhvfkt ba mạallach châaxavn khízsgi, làumgpm sao cócwyd thểwxlm thắqjfpng ta?

Hồddqtng Thiêipqln Đmfhdddqtng thìrzzn thầayvpm hôtxxm may mắqjfpn. May làumgprzznnh thôtxxmng minh, sau khi Bạallach Chiếmfhdn Vâaxavn biểwxlmu thịtpae 《 Đmfhdôtxxmng Vưcwkrơrxkzng chỉobyb 》, khôtxxmng cócwyd đhxfnrzznng ra gâaxavy nánfiuo đhxfnhvfkng.

Thửrbky nghĩxhjz thoánfiung mộhvfkt phánfiut, nếmfhdu nhưcwkrrzznnh đhxfni lêipqln cùhvfkng Giang Trầayvpn đhxfnhxfnu mộhvfkt hồddqti, nócwydi khôtxxmng chừkmojng hôtxxmm nay mấhxfnt mặglkvt cũiyqzng khôtxxmng phảccwwi làumgp hai vịtpaeumgpy, màumgpumgp Hồddqtng Thiêipqln Đmfhdddqtng hắqjfpn rôtxxm̀i.

Thấhxfny Bạallach Chiếmfhdn Vâaxavn buồddqtn bựdpxfc uốddqtng rưcwkrppwru, Hồddqtng Thiêipqln Đmfhdddqtng tâaxavm niệkhrim vừkmoja đhxfnhvfkng, muốddqtn tiếmfhdp tụuuswc châaxavm ngòcwydi ly giánfiun:

- Bạallach huynh, chớkhsf nhụuuswt chízsgi. Tiểwxlmu tửrbky Giang Trầayvpn nàumgpy may mắqjfpn, luậrzznn thựdpxfc lựdpxfc châaxavn thậrzznt, hắqjfpn mộhvfkt sơrxkz giai Châaxavn Khízsgi cảccwwnh, nhưcwkr thếmfhdumgpo làumgp đhxfnddqti thủutbz củutbza ngưcwkrơrxkzi? 《 Đmfhdôtxxmng Vưcwkrơrxkzng chỉobyb 》 bấhxfnt quánfiuumgpiyqz kỹxdrb nhậrzznp môtxxmn, tiểwxlmu tửrbkyumgpy vậrzznn khízsgi tốddqtt, tu luyệkhrin thuầayvpn thụuuswc màumgp thôtxxmi. Nếmfhdu nhưcwkr so đhxfnhxfnu tâaxavm phánfiup gia truyềbcqfn, Giang Hãddqtn Hầayvpu hắqjfpn sao cócwyd thểwxlmhvfkng Bạallach Hổrska Hầayvpu ngưcwkrơrxkzi so sánfiunh?

Bạallach Chiếmfhdn Vâaxavn cúykkri đhxfnayvpu cưcwkrgocmi khổrska, thay đhxfnrskai tánfiuc phong ngang ngưcwkrppwrc ngàumgpy xưcwkra, nhẹutbz nhàumgpng lắqjfpc đhxfnayvpu, lạallai khôtxxmng nócwydi gìrzzn. Hắqjfpn cũiyqzng khôtxxmng phảccwwi mộhvfkt kẻbcqf ngu dốddqtt.

Trưcwkrkhsfc kia hắqjfpn mấhxfny lầayvpn chènxcxn éqxodp Giang Trầayvpn, thuầayvpn túykkry làumgprzzn nịtpaenh nọgkyat Long Cưcwkr Tuyếmfhdt.

Chỉobybumgp, mớkhsfi vừkmoja rồddqti bịtpae Giang Trầayvpn đhxfniểwxlmm tỉobybnh, hắqjfpn bừkmojng tỉobybnh đhxfnallai ngộhvfk, ýrgjv niệkhrim trong đhxfnayvpu lạallai hiểwxlmu rõpocl ra rấhxfnt nhiềbcqfu.


Đmfhdúykkrng vậrzzny a, dùhvfkng thờgocmi gian tốddqtt nhấhxfnt củutbza mìrzznnh, vìrzzn mộhvfkt nữkhri nhâaxavn chưcwkrkhsfng mắqjfpt mìrzznnh mấhxfnt đhxfni, cócwyd đhxfnánfiung sao? Còcwydn cócwyd, Hồddqtng Thiêipqln Đmfhdddqtng nàumgpy mấhxfny lầayvpn cùhvfkng mìrzznnh chung mộhvfkt chỗddqt chènxcxn éqxodp Giang Trầayvpn, hắqjfpn lạallai khôtxxmng tổrskan hao gìrzzn, mỗddqti lầayvpn khôtxxmng may đhxfnbcqfu làumgp Bạallach Chiếmfhdn Vâaxavn hắqjfpn.

Đmfhdiềbcqfu nàumgpy nócwydi rõpoclnfiui gìrzzn?

cwydi rõpocl Hồddqtng Thiêipqln Đmfhdddqtng nàumgpy dụuuswng tâaxavm hiểwxlmm ánfiuc, mỗddqti lầayvpn đhxfnbcqfu đhxfnwxlm Bạallach Chiếmfhdn Vâaxavn hắqjfpn làumgpm chim đhxfnayvpu đhxfnàumgpn.

- Thậrzznt đhxfnúykkrng làumgp coi lão tưcwkr̉ thàumgpnh loạallai ngu xuẩuuswn?

Bạallach Chiếmfhdn Vâaxavn liếmfhdc nhìrzznn Hồddqtng Thiêipqln Đmfhdddqtng, đhxfnddqti vớkhsfi loạallai âaxavm hiểwxlmm nàumgpy, thoánfiung cánfiui sinh ra khôtxxmng ízsgit đhxfnbcqf phòcwydng cùhvfkng chánfiun ghéqxodt.

...

Trêipqln ghêipqĺ đhxfnayvpu, vớkhsfi tưcwkrnfiuch đhxfnôtxxmng chủutbztxxmm nay, Long Chiếmfhdu Phong đhxfnddqti vớkhsfi chuyệkhrin vừkmoja rồddqti mặglkvc dùhvfkcwyd chúykkrt kinh ngạallac, nhưcwkrng lạallai khôtxxmng đhxfnwxlm trong lòcwydng.

hvfk Giang Trầayvpn nàumgpy cócwyd chút lòcwydng dạalla, cócwyd chúykkrt thiêipqln phúykkr, thếmfhd nhưcwkrng so sánfiunh vớkhsfi Tiêipqln Thiêipqln thâaxavn thểwxlm củutbza nữkhri nhi hắqjfpn, nhấhxfnt đhxfntpaenh cócwyd khoảccwwng cánfiuch khôtxxmng thểwxlm bổrska khuyếmfhdt.

Cho nêipqln, tâaxavm tưcwkr giàumgpnh linh mạallach củutbza Giang Hãddqtn Hầayvpu, chẳfjfhng nhữkhring khôtxxmng cócwyd yếmfhdu bớkhsft, ngưcwkrppwrc lạallai quyếmfhdt đhxfntpaenh tiêipqln hạalla thủutbz vi cưcwkrgocmng.

cwkrppwru qua ba tuầayvpn, Long Chiếmfhdu Phong nâaxavng chéqxodn hưcwkrkhsfng Giang Phong nócwydi:

- Giang Phong lãddqto đhxfnkhri, hôtxxmm nay ta thậrzznt bấhxfnt ngờgocm, lệkhrinh lang biểwxlmu hiệkhrin, đhxfnwxlm cho bảccwwn hầayvpu mởykkr rộhvfkng tầayvpm mắqjfpt. Ta đhxfnddqti vớkhsfi Giang Phong lãddqto đhxfnkhri, cũiyqzng làumgp từkmojaxavu cócwyd ýrgjv kếmfhdt giao. Hôtxxmm nay mưcwkrppwrn cơrxkz hộhvfki nàumgpy, vẫpqujn làumgpaxavu nócwydi kia, bảccwwn hầayvpu đhxfnbcqf nghịtpae, lãddqto đhxfnkhri ngưcwkrơrxkzi câaxavn nhăbcqf́c nhưcwkr thếmfhdumgpo?

- Sao khôtxxmng thừkmoja dịtpaep hôtxxmm nay, vui sưcwkrkhsfng đhxfntpaenh ra? Bảccwwn hầayvpu thàumgpnh ýrgjv ngưcwkrơrxkzi cũiyqzng thấhxfny, chỉobyb cầayvpn lãddqto đhxfnkhri ngưcwkrơrxkzi gậrzznt đhxfnayvpu, sau nàumgpy cánfiui gìrzzn đhxfnbcqfu khôtxxmng cầayvpn làumgpm, hàumgpng năbcqfm cócwyd thểwxlm từkmoj chỗddqt bảccwwn hầayvpu đhxfnallat đhxfnưcwkrppwrc ba mưcwkrơrxkzi vạallan lưcwkrppwrng bạallac. Ta vàumgp ngưcwkrơrxkzi hai nhàumgp chưcwkr hầayvpu, càumgpng có thêipql̉ vĩxhjznh viễfjfhn kếmfhdt thàumgpnh huynh đhxfnkhri, nhưcwkr thếmfhdumgpo?

Long Chiếmfhdu Phong ngữkhri khízsgi phócwydng khoánfiung, phảccwwng phấhxfnt hắqjfpn cưcwkrekvrng éqxodp dùhvfkng giánfiu rẻbcqf thuêipql linh đhxfntpaea củutbza Giang gia, làumgp cho Giang Hãddqtn Hầayvpu mặglkvt mũiyqzi.


Giang Phong bịtpae Long Chiếmfhdu Phong cưcwkrekvrng éqxodp kéqxodo đhxfnếmfhdn bàumgpn nàumgpy, liềbcqfn biếmfhdt rõpocl chỗddqtumgpy khôtxxmng dễfjfh ngồddqti. Gặglkvp Long Chiếmfhdu Phong châaxavn tưcwkrkhsfng phơrxkzi bàumgpy, đhxfni thẳfjfhng vàumgpo vấhxfnn đhxfnbcqftxxm̀i, cũiyqzng chỉobybcwyd thểwxlm kiêipqln trìrzzncwydi:

- Long hầayvpu, Giang Hãddqtn lãddqtnh đhxfntpaea ta ởykkr Nam Cưcwkrơrxkzng, thâaxavm sơrxkzn cùhvfkng cốddqtc, khôtxxmng cócwydrxkzi phánfiut ra kinh tếmfhdrzzn, chi phízsgi toàumgpn bộhvfk Hầayvpu phủutbz, đhxfnallai bộhvfk phậrzznn dựdpxfa vàumgpo làumgp thu nhậrzznp từkmoj mảccwwnh bánfiun linh đhxfntpaea kia. Long hầayvpu đhxfnbcqf nghịtpae, giốddqtng nhưcwkrumgp đhxfnoạallan con đhxfnưcwkrgocmng kiếmfhdm tiềbcqfn củutbza Giang Hãddqtn lĩxhjznh ta. Tiểwxlmu đhxfnkhri thựdpxfc khócwydcwydng mệkhrinh.

Khôtxxmng thểwxlm khôtxxmng nócwydi, dùhvfkng tízsginh tìrzznnh củutbza Giang Phong, lờgocmi nócwydi có thêipql̉ nócwydi đhxfnếmfhdn đhxfnâaxavy, đhxfnãddqt rấhxfnt khôtxxmng dễfjfhumgpng. Đmfhdrskai lạallai ởykkrrxkzi khánfiuc, chỉobyb sợppwr Giang Phong sớkhsfm đhxfnãddqt vỗddqtumgpn, phấhxfnt tay ánfiuo rờgocmi tiệkhric.

- Giang lãddqto đhxfnkhri, ngưcwkrơrxkzi đhxfnâaxavy làumgpumgpm khócwyd bảccwwn hầayvpu a.

Long Đmfhdpoclng Hầayvpu ngữkhri khízsgi ngưcwkrng tụuusw.

- Ha ha, Giang Hầayvpu, cánfiui gìrzzniyqzng khôtxxmng cầayvpn làumgpm, hàumgpng năbcqfm có thêipql̉ lĩxhjznh ba mưcwkrơrxkzi vạallan lưcwkrppwrng, đhxfnâaxavy quảccww thựdpxfc làumgp sinh ýrgjv khôtxxmng vốddqtn, vìrzzn sao Giang Hầayvpu cựdpxf tuyệkhrit?

txxṃt chưcwkr hầayvpu khác làumgpm bộhvfk khuyêipqln bảccwwo.

- Đmfhdúng vâaxaṿy a! Cốddqt đhxfntpaenh lấhxfny tiềbcqfn sinh ýrgjv, đhxfnrskai lạallai làumgp ta, lôtxxmng màumgpy cũiyqzng sẽdiob khôtxxmng nhăbcqfn thoánfiung mộhvfkt phánfiut.

- Giang Hầayvpu, Long hầayvpu thâaxavn làumgp đhxfnkhri nhấhxfnt chưcwkr hầayvpu, cùhvfkng ngưcwkrơrxkzi kếmfhdt thàumgpnh huynh đhxfnkhri, đhxfnâaxavy làumgp đhxfnallai hảccwwo sựdpxf bao nhiêipqlu ngưcwkrgocmi vót nhọn đhxfnayvpu cũiyqzng cầayvpu khôtxxmng đhxfnưcwkrppwrc? Vâaxaṿy mà Giang Hầayvpu ngưcwkrơrxkzi khôtxxmng quýrgjv trọgkyang?

- Còcwydn khôtxxmng phảccwwi sao? Ngưcwkrơrxkzi xem Long hầayvpu thâaxavn làumgp đhxfnkhri nhấhxfnt chưcwkr hầayvpu, Cưcwkr Tuyếmfhdt tiểwxlmu thưcwkr thìrzzn bịtpaerzznn Thếmfhdtxxmng Môtxxmn nhìrzznn trúykkrng. Long hầayvpu nhấhxfnt mạallach, nhấhxfnt đhxfntpaenh làumgp phúykkr quýrgjvtxxm hạallan. Ngưcwkrơrxkzi nghịtpaech tâaxavm ýrgjv củutbza Long hầayvpu, bỏawnv qua mặglkvt mũiyqzi Long hầayvpu, con đhxfnưcwkrgocmng vềbcqf sau, chẳfjfhng phảccwwi làumgpumgpng chạallay càumgpng chậrzznt vậrzznt sao?

Nhữkhring ngưcwkrgocmi nàumgpy, mỗddqti mộhvfkt cái đhxfnbcqfu làumgp tồddqtn tạallai phụuusw thuộhvfkc Long Đmfhdpoclng Hầayvpu. Nghe nhưcwkr khuyêipqln bảccwwo, trêipqln thựdpxfc tếmfhdumgp uy hiếmfhdp, làumgp bứrzznc bánfiuch, làumgp trợppwr Trụuusw vi ngưcwkrppwrc.

Rấhxfnt nhiềbcqfu lờgocmi nócwydi Long Đmfhdpoclng Hầayvpu khôtxxmng tiệkhrin nócwydi trắqjfpng ra, bọgkyan hắqjfpn sẽdiob đhxfnếmfhdn hỗddqt trợppwrumgpm ánfiuc nhâaxavn.

Khôtxxmng thểwxlm khôtxxmng nócwydi, nếmfhdu nhưcwkr khôtxxmng phảccwwi Giang Phong trờgocmi sinh xưcwkrơrxkzng cứrzznng, đhxfnrskai lạallai mộhvfkt chưcwkr hầayvpu khánfiuc, ởykkrcwkrkhsfi loạallai tràumgpng diệkhrin nàumgpy, chỉobyb sợppwr sẽdiob chốddqtng đhxfnekvr khôtxxmng đhxfnưcwkrppwrc.

Nhưcwkrng Giang Phong lạallai dứrzznt khoánfiut lắqjfpc đhxfnayvpu:

- Cánfiuc ngưcwkrơrxkzi đhxfnkmojng nócwydi nữkhria. Lờgocmi nócwydi dễfjfh nghe ai cũiyqzng biếmfhdt nócwydi, thựdpxfc bảccwwo cánfiuc ngưcwkrơrxkzi khoéqxodt thịtpaet đhxfnàumgpo tâaxavm, chỉobyb sợppwrnfiuc ngưcwkrơrxkzi sẽdiob khôtxxmng hàumgpo phócwydng nhưcwkr vậrzzny.

Đmfhdallai biểwxlmu Đmfhdan Vưcwkrơrxkzng Uyểwxlmn vẫpqujn ngồddqti khôtxxmng nócwydi gìrzzn, cũiyqzng làumgp đhxfnallai uyểwxlmn chủ củutbza Đmfhdan Vưcwkrơrxkzng Uyểwxlmn, hắqjfpn ha ha cưcwkrgocmi cưcwkrgocmi:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.