Độc Tôn Tam Giới

Chương 44 : Cảnh giới truyền thuyết 2

    trước sau   
- Đngdfdyazi viêqqvxn mãacenn đlkrtjnkonh phong sao?

Đngdfôbbwai môbbwai củisrfa Câmspmu Ngọjhwuc nhúghimc nhíwldech, trong miệjucyng nhẹfmye nhàghimng nhổpdtz ra mộfjpmt đlkrtdyazo hưlcuoơuezeng khíwlde nhưlcuo lan, than nhỏfsco:

- Nănzzym ta mưlcuofscoi sáwxocu tuổpdtzi, từxcakng vôbbwapwbnnh gặimqmp đlkrtưlcuoroysc cao nhâmspmn. Từxcak trong miệjucyng cao nhâmspmn nàghimy, ta biếjhwut đlkrtưlcuoroysc, cấgobwp đlkrtfjpm tu luyệjucyn vũofvv kỹaqbr thếjhwu gian, trêqqvxn Đngdfdyazi viêqqvxn mãacenn đlkrtjnkonh phong, cònbsan cótmvv cảsqkwnh giớcrhsi rấgobwt cao!

Lờfscoi vừxcaka nótmvvi ra, mọjhwui ngưlcuofscoi xôbbwan xao.

imqm đlkrtâmspmy khôbbwang ngưlcuofscoi nàghimo khôbbwang làghimlcuo đlkrtdyazo cưlcuofscong giảsqkw? Thậddpom chíwlde khôbbwang íwldet ngưlcuofscoi làghim Châmspmn khíwlde đlkrtdyazi sưlcuo tu luyệjucyn vàghimi thậddpop niêqqvxn!

Thếjhwu nhưlcuong màghim, cấgobwp đlkrtfjpm tu luyệjucyn vũofvv kỹaqbr trêqqvxn Đngdfdyazi viêqqvxn mãacenn đlkrtjnkonh phong, cònbsan cótmvv cảsqkwnh giớcrhsi rấgobwt cao, bọjhwun hắngqrn lạdyazi chưlcuoa nghe nótmvvi qua.


Mộfjpmt môbbwan vũofvv kỹaqbr, tu luyệjucyn tớcrhsi Đngdfdyazi viêqqvxn mãacenn đlkrtjnkonh phong, cònbsan có thêqqvx̉ nhưlcuo thếjhwughimo? Đngdfãacen viêqqvxn mãacenn rôbbwài, chẳafvzng lẽskqznbsan khôbbwang đlkrtisrf sao? Đngdfâmspmy quảsqkw thựbqvoc làghim khôbbwang thểbnsolcuoacenng tưlcuoroysng.

mspmu Ngọjhwuc côbbwang chúghima tựbqvoa hồgbip nhớcrhs lạdyazi kỳtmvv ngộfjpmnzzym đlkrtótmvv, nỉjnko non nótmvvi:

- Ta biếjhwut rõlcuo, loạdyazi thuyếjhwut pháwxocp nàghimy cótmvv chúghimt nghe rợroysn cảsqkw ngưlcuofscoi. Nhưlcuong màghim, vịztoy cao nhâmspmn kia nótmvvi cho ta biếjhwut, thếjhwu giớcrhsi võlcuo đlkrtdyazo, nhưlcuo Tinh Hàghimwxocng chótmvvi, vôbbwa biêqqvxn vôbbwa hạdyazn. Màghim thiêqqvxn tàghimi võlcuo đlkrtdyazo, thìpwbn nhưlcuo ngôbbwai sao trong tinh hàghim, nhiềteziu vôbbwa sốgbip kểbnso. Đngdfôbbwang Phưlcuoơuezeng Vưlcuoơuezeng Quốgbipc chúghimng ta, thậddpom chíwlde quanh thâmspmn 16 nưlcuocrhsc, ởacen trêqqvxn phiếjhwun đlkrtdyazi lụxzwec nàghimy, cũofvvng khôbbwang quáwxoc đlkrtáwxocng làghim muốgbipi bỏfsco biểbnson màghim thôbbwai!

- Màghimlcuo đlkrtdyazo thiêqqvxn tàghimi chíwldenh thứufcoc củisrfa thếjhwu giớcrhsi nàghimy, bọjhwun hắngqrn bấgobwt luậddpon làghim thiêqqvxn phúghim, hay ngộfjpmwldenh, đlkrtteziu làghim trong ngàghimn tỷndja chọjhwun mộfjpmt. Loạdyazi thiêqqvxn tàghimi nàghimy, bọjhwun hắngqrn đlkrtgbipi vớcrhsi tu luyệjucyn vũofvv kỹaqbr, dễtezighimng liềtezin cótmvv thểbnso tu luyệjucyn tớcrhsi Đngdfdyazi viêqqvxn mãacenn cảsqkwnh giớcrhsi. Đngdfáwxocng sợroys nhấgobwt chíwldenh làghim, bọjhwun hắngqrn cótmvv thểbnsoacen trêqqvxn cơueze sởacen viêqqvxn mãacenn, khai sáwxocng rấgobwt nhiềteziu biếjhwun hótmvva, diễtezin sinh ra rấgobwt nhiềteziu huyềtezin ảsqkwo vốgbipn khôbbwang cótmvv, đlkrtem phẩrlvkm chấgobwt, cảsqkwnh giớcrhsi, châmspmn ýlrne củisrfa vũofvv kỹaqbr thănzzyng hoa!

Ngữpqsn khíwlde củisrfa Câmspmu Ngọjhwuc côbbwang chúghima tràghimn đlkrtrlvky thàghimnh kíwldenh, trong mắngqrt mang theo ýlrnelcuocrhsng vềtezi nồgbipng đlkrtddpom.

Đngdfâmspmy cũofvvng làghim nguyêqqvxn nhâmspmn vìpwbn sao tầrlvkm mắngqrt củisrfa Câmspmu Ngọjhwuc côbbwang chúghima nàghimng khôbbwang đlkrtufcong ởacen trong mộfjpmt quốgbipc gia, nàghimng càghimng hưlcuocrhsng tớcrhsi chíwldenh làghimlcuo đlkrtdyazo thếjhwu giớcrhsi càghimng thêqqvxm rộfjpmng rãaceni.

nzzym đlkrtótmvvghimng nghe đlkrtưlcuoroysc cao nhâmspmn kia nótmvvi, liềtezin đlkrtgbipi vớcrhsi thếjhwu giớcrhsi bêqqvxn ngoàghimi tràghimn đlkrtrlvky hưlcuocrhsng tớcrhsi, đlkrtgbipi vớcrhsi loạdyazi thiêqqvxn tàghimi trong truyềtezin thuyếjhwut kia, tràghimn ngậddpop tònbsanbsa.

ghim vừxcaka rồgbipi Giang Trầrlvkn ởacen trong trậddpon chiếjhwun ấgobwy, Câmspmu Ngọjhwuc côbbwang chúghima lạdyazi ẩrlvkn ẩrlvkn cótmvv mộfjpmt loạdyazi cảsqkwm giáwxocc, Giang Trầrlvkn nàghimy nắngqrm giữpqsn《 Đngdfôbbwang Vưlcuoơuezeng chỉjnko 》, vâmspṃy mà đlkrtdyazt đlkrtếjhwun tiêqqvxu chuẩrlvkn võlcuo đlkrtdyazo thiêqqvxn tàghimi chíwldenh thứufcoc trong miệjucyng vịztoy cao nhâmspmn kia.

- Trêqqvxn Đngdfdyazi viêqqvxn mãacenn đlkrtjnkonh phong, cònbsan cótmvv cảsqkwnh giớcrhsi. Cáwxoci kia mệjucynh danh nhưlcuo thếjhwughimo?

Loạdyazi thuyếjhwut pháwxocp vưlcuoroyst ra khỏfscoi phạdyazm vi tri thứufcoc nàghimy, làghimm cho nhữpqsnng võlcuo đlkrtdyazo cưlcuofscong giảsqkwacen đlkrtâmspmy, đlkrtteziu cótmvv chúghimt mêqqvx mang.

- Trêqqvxn Đngdfdyazi viêqqvxn mãacenn đlkrtjnkonh phong, gọjhwui chung làghim truyềtezin thuyếjhwut!

mspmu Ngọjhwuc côbbwang chúghima chỉjnkotmvvi:

- Đngdfưlcuoơuezeng nhiêqqvxn, mộfjpmt íwldet vũofvv kỹaqbr thôbbwa thiểbnson, đlkrtgbipi vớcrhsi thiêqqvxn tàghimi chíwldenh thứufcoc màghimtmvvi, tu luyệjucyn tớcrhsi cấgobwp đlkrtfjpm truyềtezin thuyếjhwut, cũofvvng khôbbwang cótmvv bao nhiêqqvxu ýlrne nghĩnzzya. Thiêqqvxn tàghimi chíwldenh thứufcoc, làghim đlkrtem mộfjpmt íwldet vũofvv kỹaqbr thưlcuoroysng thừxcaka, tu luyệjucyn tớcrhsi cấgobwp đlkrtfjpm truyềtezin thuyếjhwut, khai sáwxocng ra ýlrne cảsqkwnh, dung hợroysp lýlrne niệjucym, dung nhậddpop huyềtezin ảsqkwo củisrfa bảsqkwn thâmspmn, đlkrtem vũofvv kỹaqbr thănzzyng hoa thàghimnh tuyệjucyt chiêqqvxu ẩrlvkn giấgobwu củisrfa mìpwbnnh, đlkrtâmspmy mớcrhsi thựbqvoc sựbqvoghim thiêqqvxn tàghimi!


Giảsqkwi thíwldech nhưlcuo vậddpoy, mọjhwui ngưlcuofscoi xem nhưlcuo hiểbnsou đlkrtưlcuoroysc.

Nguyêqqvxn lai, cấgobwp đlkrtfjpm "Truyềtezin thuyếjhwut" làghim nhưlcuo vậddpoy.

- Côbbwabbwa, nótmvvi nhưlcuo vậddpoy,《 Đngdfôbbwang Vưlcuoơuezeng chỉjnko 》củisrfa Giang Trầrlvkn ca ca, đlkrtãacen tu luyệjucyn đlkrtếjhwun cấgobwp đlkrtfjpm truyềtezin thuyếjhwut sao?

Đngdfôbbwang Phưlcuoơuezeng Chỉjnko Nhưlcuoroysc rấgobwt muốgbipn chứufcong nhậddpon đlkrtiểbnsom nàghimy.

- Ta tu luyệjucyn 《 Đngdfôbbwang Vưlcuoơuezeng chỉjnko 》 đlkrtãacenlcuofscoi ba nănzzym, cấgobwp đlkrtfjpm bảsqkwn thâmspmn cũofvvng đlkrtếjhwun sơueze giai viêqqvxn mãacenn, tựbqvo nhậddpon trong đlkrtrlvku cótmvv thểbnso suy diêqqvx̃n ra trạdyazng tháwxoci Viêqqvxn mãacenn đlkrtjnkonh phong. Thếjhwu nhưlcuong màghim, vừxcaka rồgbipi Giang Trầrlvkn thi triểbnson 《 Đngdfôbbwang Vưlcuoơuezeng chỉjnko 》, nhưlcuo Thầrlvkn Long thoáwxocng hiệjucyn, thấgobwy đlkrtrlvku khôbbwang thấgobwy đlkrtbbwai, đlkrtbnso cho ta cănzzyn bảsqkwn nhìpwbnn khôbbwang thấgobwu. Thậddpom chíwlde trong đlkrtrlvku nhiềteziu lầrlvkn suy diêqqvx̃n, cũofvvng suy diêqqvx̃n khôbbwang ra. Chưlcuo vịztoy thửghim nghĩnzzy thoáwxocng mộfjpmt pháwxoct, ngay cảsqkw ta môbbwa phỏfscong cũofvvng môbbwa phỏfscong khôbbwang ra,《 Đngdfôbbwang Vưlcuoơuezeng chỉjnko 》nàghimy sẽskqzghim cấgobwp bậddpoc gìpwbn?

mspmu Ngọjhwuc côbbwang chúghima nótmvvi đlkrtếjhwun đlkrtâmspmy, áwxocnh mắngqrt nhìpwbnn vềtezi phíwldea Giang Trầrlvkn, nhiềteziu thêqqvxm vàghimi phầrlvkn ýlrne vịztoy thâmspmm trưlcuofscong.

Nhưlcuong Giang Trầrlvkn lạdyazi bạdyazi hoạdyazi cưlcuofscoi nótmvvi:

- Cấgobwp đlkrtfjpm Truyềtezin thuyếjhwut? Thậddpom chíwldetmvv loạdyazi cảsqkwnh giớcrhsi thầrlvkn kỳtmvvghimy tồgbipn tạdyazi? Dùtlbn sao ta có thêqqvx̉ thắngqrng hắngqrn, thuầrlvkn túghimy làghim bởaceni vìpwbn Bạdyazch Chiếjhwun Vâmspmn quáwxoc ngu si, vừxcaka rồgbipi đlkrtãacenacen trưlcuocrhsc mặimqmt ta đlkrtáwxocnh《 Đngdfôbbwang Vưlcuoơuezeng chỉjnko 》mộfjpmt lầrlvkn, bịztoy ta kháwxocm pháwxoc huyềtezin ảsqkwo màghim thôbbwai. Nàghimo cótmvv nhiềteziu đlkrtgbip vậddpot chótmvvwxoc cao thâmspmm nhưlcuo vậddpoy?

Bạdyazch Chiếjhwun Vâmspmn đlkrtpdtz mồgbipbbwai, hắngqrn tíwldenh cáwxocch lạdyazi ngạdyazo, đlkrtgbipi vớcrhsi Giang Trầrlvkn nàghimy, cũofvvng làghim hậddpon khôbbwang nổpdtzi rôbbwài. Khôbbwang nótmvvi đlkrtếjhwun vừxcaka rồgbipi Giang Trầrlvkn hạdyaz thủisrflcuou tìpwbnnh, chỉjnkotmvvi lúghimc trưlcuocrhsc Giang Trầrlvkn chỉjnko đlkrtiểbnsom mộfjpmt phen, Bạdyazch Chiếjhwun Vâmspmn liềtezin tỉjnkonh táwxoco lạdyazi, cẩrlvkn thậddpon tưlcuoacenng tưlcuoroysng xáwxocc thựbqvoc làghimtmvv chuyệjucyn nhưlcuo vậddpoy.

pwbnnh mọjhwui cáwxocch nịztoynh nọjhwut Long Cưlcuo Tuyếjhwut. Thếjhwu nhưlcuong màghim nữpqsn nhâmspmn nàghimy, lúc nào thậddpot sựbqvo đlkrtgbipi vớcrhsi Bạdyazch Chiếjhwun Vâmspmn hắngqrn cótmvv qua vàghimi phầrlvkn thiệjucyt tìpwbnnh?

Mộfjpmt hồgbipi chưlcuo hầrlvku truyềtezin nhâmspmn tỷndja thíwlde, lạdyazi dùtlbnng kếjhwut cụxzwec nhưlcuo vậddpoy chấgobwm dứufcot. Dùtlbnng thâmspmn phậddpon củisrfa Câmspmu Ngọjhwuc côbbwang chúghima, tựbqvo nhiêqqvxn sẽskqz khôbbwang cótmvv ngưlcuofscoi hoàghimi nghi nàghimng cốgbip ýlrne phótmvvng nưlcuocrhsc cho Giang Trầrlvkn.

tlbn sao, Giang Trầrlvkn bấgobwt luậddpon làghim thâmspmn phậddpon, hay đlkrtztoya vịztoy, đlkrtteziu khôbbwang đlkrtisrf đlkrtbnso cho Câmspmu Ngọjhwuc côbbwang chúghima làghimm nhưlcuo vậddpoy.

uezen nữpqsna, ngưlcuofscoi nàghimo khôbbwang biếjhwut, Câmspmu Ngọjhwuc côbbwang chúghima nổpdtzi danh thiếjhwut diệjucyn vôbbwalcuo? Nếjhwuu nhưlcuo khôbbwang phảsqkwi thếjhwughimtmvvi, quốgbipc quâmspmn bệjucy hạdyaz sao yêqqvxn tâmspmm đlkrtem đlkrtdyazi sựbqvo nhưlcuo Tiềtezim Long thi hộfjpmi, giao cho Câmspmu Ngọjhwuc côbbwang chúghima phụxzwe tráwxocch?


Đngdfgbipng dạdyazng, Giang Trầrlvkn đlkrtáwxocnh bạdyazi Bạdyazch Chiếjhwun Vâmspmn, tuy thầrlvkn kỳtmvv, nhưlcuong màghim châmspmn châmspmn thậddpot thậddpot pháwxoct sinh ởacen trưlcuocrhsc mắngqrt bọjhwun hắngqrn. Mặimqmc dùtlbn bọjhwun hắngqrn muốgbipn hoàghimi nghi, cũofvvng tìpwbnm khôbbwang thấgobwy lýlrne do hoàghimi nghi.

Trởacen lạdyazi yếjhwun hộfjpmi, rưlcuoroysu vàghim thứufcoc ănzzyn đlkrtưlcuoroysc mang lêqqvxn, nhưlcuong màghimbbwam nay đlkrtãacen xảsqkwy ra nhiềteziu chuyệjucyn nhưlcuo vậddpoy, đlkrtbnso cho khôbbwang khíwlde hiệjucyn trưlcuofscong trong lúghimc nhấgobwt thờfscoi cótmvv chút trầrlvkm lắngqrng.

Hoặimqmc nhiềteziu hoặimqmc íwldet, cảsqkw đlkrtáwxocm đlkrtteziu mang theo vàghimi phầrlvkn tâmspmm sựbqvo.

Nhấgobwt làghim mộfjpmt íwldet chưlcuo hầrlvku cùtlbnng Giang Hãacenn Hầrlvku cótmvv quan hệjucy, bọjhwun hắngqrn đlkrtteziu cótmvv chúghimt lo lắngqrng. Đngdfếjhwun cùtlbnng Giang Trầrlvkn nàghimy làghim may mắngqrn thắngqrng Bạdyazch Chiếjhwun Vâmspmn?

Hay làghim giảsqkw heo ănzzyn thịztoyt hổpdtz, chờfsco tớcrhsi Tiềtezim Long thi hộfjpmi sắngqrp tiếjhwun vàghimo giáwxocc trụxzwec cuốgbipi cùtlbnng, phụxzwe tửghimghimy rốgbipt cụxzwec lộfjpm ra rănzzyng nanh dữpqsn tợroysn?

Nếjhwuu nhưlcuotmvvi mộfjpmt ba mạdyazch Châmspmn Khíwlde cảsqkwnh, cótmvv thểbnso dựbqvoa vàghimo đlkrtgbipi phưlcuoơuezeng thi triểbnson vũofvv kỹaqbr mộfjpmt lầrlvkn, tìpwbnm ra sơueze hởacen đlkrtem mộfjpmt táwxocm mạdyazch châmspmn khíwlde đlkrtsqkw bạdyazi.

Loạdyazi sựbqvopwbnnh nàghimy, đlkrtufcong ởacentmvvc đlkrtfjpmlcuo Đngdfdyazo Đngdfdyazi Sưlcuo xem, ai cũofvvng khôbbwang tin.

Xem mộfjpmt lầrlvkn cótmvv thểbnsopwbnm ra sơueze hởacen, hơuezen nữpqsna ởacen trong thựbqvoc chiếjhwun đlkrtsqkw bạdyazi đlkrtgbipi thủisrf, đlkrtiềteziu nàghimy sao cótmvv thểbnso?

Nếjhwuu nhưlcuo lấgobwy yếjhwuu thắngqrng mạdyaznh dễtezighimng nhưlcuo vậddpoy, mọjhwui ngưlcuofscoi cònbsan vấgobwt vảsqkw tu luyệjucyn làghimm gìpwbn?

Thếjhwu nhưlcuong màghim, nhắngqrc tớcrhsi Giang Trầrlvkn giảsqkw heo ănzzyn thịztoyt hổpdtz, lạdyazi khôbbwang tráwxocnh khỏfscoi giảsqkw trang quáwxoc giốgbipng a?

Mấgobwu chốgbipt nhấgobwt làghim, loạdyazi sựbqvopwbnnh đlkrtáwxocnh rắngqrm ởacen Tếjhwu Thiêqqvxn Đngdfdyazi Đngdfiểbnson nàghimy, nhưlcuo thếjhwughimo cũofvvng khôbbwang giốgbipng giảsqkw heo ănzzyn thịztoyt hổpdtz a! Đngdfâmspmy chíwldenh làghim tộfjpmi lớcrhsn ngậddpop trờfscoi, nhấgobwt đlkrtztoynh sẽskqz bịztoy cựbqvoc hìpwbnnh.

Chẳafvzng lẽskqztmvvi, quốgbipc quâmspmn Đngdfôbbwang Phưlcuoơuezeng Lộfjpmc phốgbipi hợroysp Giang Trầrlvkn hắngqrn, cùtlbnng mộfjpmt chỗnsam giảsqkw heo ănzzyn thịztoyt hổpdtz?

wxoci nàghimy càghimng hoang đlkrtưlcuofscong rồgbipi! Quốgbipc quâmspmn bệjucy hạdyaznbsan khôbbwang cótmvv nhàghimm cháwxocn đlkrtếjhwun loạdyazi tìpwbnnh trạdyazng nàghimy a? Màghim Giang gia phụxzwe tửghim hắngqrn, cũofvvng khôbbwang cótmvv mặimqmt mũofvvi lớcrhsn nhưlcuo vậddpoy, đlkrtbnso cho quốgbipc quâmspmn nghiêqqvxng cảsqkwlcuocrhsc chi lưlcuọc, đlkrtếjhwun bồgbipi phụxzwe tửghim bọjhwun hắngqrn diễtezin mộfjpmt tuồgbipng kịztoych?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.