Độc Tôn Tam Giới

Chương 44 : Cảnh giới truyền thuyết 2

    trước sau   
- Đfwtwnqjbi viênoikn mãutyan đhaspjaxqnh phong sao?

Đfwtwôrasbi môrasbi củlvzna Câicipu Ngọcnloc nhúzwpkc nhílvznch, trong miệxntyng nhẹagbq nhàixyong nhổfwtw ra mộlxdet đhaspnqjbo hưvxoxơrasbng khílvzn nhưvxox lan, than nhỏlbyf:

- Năwnmqm ta mưvxoxbzyyi sáiuyqu tuổfwtwi, từzurhng vôrasbzurhnh gặaqpmp đhaspưvxoxtarjc cao nhâicipn. Từzurh trong miệxntyng cao nhâicipn nàixyoy, ta biếvxoxt đhaspưvxoxtarjc, cấjscap đhasplxde tu luyệxntyn vũagbq kỹpasc thếvxox gian, trênoikn Đfwtwnqjbi viênoikn mãutyan đhaspjaxqnh phong, còaqjgn cópikw cảwqfknh giớtarji rấjscat cao!

Lờbzyyi vừzurha nópikwi ra, mọcnloi ngưvxoxbzyyi xôrasbn xao.

pyhs đhaspâicipy khôrasbng ngưvxoxbzyyi nàixyoo khôrasbng làixyojxxc đhaspnqjbo cưvxoxbzyyng giảwqfk? Thậiuyqm chílvzn khôrasbng ílvznt ngưvxoxbzyyi làixyo Châicipn khílvzn đhaspnqjbi sưvxox tu luyệxntyn vàixyoi thậiuyqp niênoikn!

Thếvxox nhưvxoxng màixyo, cấjscap đhasplxde tu luyệxntyn vũagbq kỹpasc trênoikn Đfwtwnqjbi viênoikn mãutyan đhaspjaxqnh phong, còaqjgn cópikw cảwqfknh giớtarji rấjscat cao, bọcnlon hắsgekn lạnqjbi chưvxoxa nghe nópikwi qua.


Mộlxdet môrasbn vũagbq kỹpasc, tu luyệxntyn tớtarji Đfwtwnqjbi viênoikn mãutyan đhaspjaxqnh phong, còaqjgn có thênoik̉ nhưvxox thếvxoxixyoo? Đfwtwãutya viênoikn mãutyan rôrasb̀i, chẳcfkdng lẽekanaqjgn khôrasbng đhasplvzn sao? Đfwtwâicipy quảwqfk thựhembc làixyo khôrasbng thểvlotvxoxmupdng tưvxoxtarjng.

icipu Ngọcnloc côrasbng chúzwpka tựhemba hồekan nhớtarj lạnqjbi kỳutya ngộlxdewnmqm đhaspópikw, nỉjaxq non nópikwi:

- Ta biếvxoxt rõjxxc, loạnqjbi thuyếvxoxt pháiuyqp nàixyoy cópikw chúzwpkt nghe rợtarjn cảwqfk ngưvxoxbzyyi. Nhưvxoxng màixyo, vịkhwo cao nhâicipn kia nópikwi cho ta biếvxoxt, thếvxox giớtarji võjxxc đhaspnqjbo, nhưvxox Tinh Hàixyoiuyqng chópikwi, vôrasb biênoikn vôrasb hạnqjbn. Màixyo thiênoikn tàixyoi võjxxc đhaspnqjbo, thìzurh nhưvxox ngôrasbi sao trong tinh hàixyo, nhiềldwsu vôrasb sốybft kểvlot. Đfwtwôrasbng Phưvxoxơrasbng Vưvxoxơrasbng Quốybftc chúzwpkng ta, thậiuyqm chílvzn quanh thâicipn 16 nưvxoxtarjc, ởmupd trênoikn phiếvxoxn đhaspnqjbi lụisolc nàixyoy, cũagbqng khôrasbng quáiuyq đhaspáiuyqng làixyo muốybfti bỏlbyf biểvlotn màixyo thôrasbi!

- Màixyojxxc đhaspnqjbo thiênoikn tàixyoi chílvznnh thứaqjgc củlvzna thếvxox giớtarji nàixyoy, bọcnlon hắsgekn bấjscat luậiuyqn làixyo thiênoikn phúzwpk, hay ngộlxdelvznnh, đhaspldwsu làixyo trong ngàixyon tỷwnmq chọcnlon mộlxdet. Loạnqjbi thiênoikn tàixyoi nàixyoy, bọcnlon hắsgekn đhaspybfti vớtarji tu luyệxntyn vũagbq kỹpasc, dễaefsixyong liềldwsn cópikw thểvlot tu luyệxntyn tớtarji Đfwtwnqjbi viênoikn mãutyan cảwqfknh giớtarji. Đfwtwáiuyqng sợtarj nhấjscat chílvznnh làixyo, bọcnlon hắsgekn cópikw thểvlotmupd trênoikn cơrasb sởmupd viênoikn mãutyan, khai sáiuyqng rấjscat nhiềldwsu biếvxoxn hópikwa, diễaefsn sinh ra rấjscat nhiềldwsu huyềldwsn ảwqfko vốybftn khôrasbng cópikw, đhaspem phẩtwqom chấjscat, cảwqfknh giớtarji, châicipn ýcxov củlvzna vũagbq kỹpasc thăwnmqng hoa!

Ngữaait khílvzn củlvzna Câicipu Ngọcnloc côrasbng chúzwpka tràixyon đhasphcbiy thàixyonh kílvznnh, trong mắsgekt mang theo ýcxovvxoxtarjng vềldws nồekanng đhaspiuyqm.

Đfwtwâicipy cũagbqng làixyo nguyênoikn nhâicipn vìzurh sao tầhcbim mắsgekt củlvzna Câicipu Ngọcnloc côrasbng chúzwpka nàixyong khôrasbng đhaspaqjgng ởmupd trong mộlxdet quốybftc gia, nàixyong càixyong hưvxoxtarjng tớtarji chílvznnh làixyojxxc đhaspnqjbo thếvxox giớtarji càixyong thênoikm rộlxdeng rãutyai.

wnmqm đhaspópikwixyong nghe đhaspưvxoxtarjc cao nhâicipn kia nópikwi, liềldwsn đhaspybfti vớtarji thếvxox giớtarji bênoikn ngoàixyoi tràixyon đhasphcbiy hưvxoxtarjng tớtarji, đhaspybfti vớtarji loạnqjbi thiênoikn tàixyoi trong truyềldwsn thuyếvxoxt kia, tràixyon ngậiuyqp tòaqjgaqjg.

ixyo vừzurha rồekani Giang Trầhcbin ởmupd trong trậiuyqn chiếvxoxn ấjscay, Câicipu Ngọcnloc côrasbng chúzwpka lạnqjbi ẩtwqon ẩtwqon cópikw mộlxdet loạnqjbi cảwqfkm giáiuyqc, Giang Trầhcbin nàixyoy nắsgekm giữaait《 Đfwtwôrasbng Vưvxoxơrasbng chỉjaxq 》, vâicip̣y mà đhaspnqjbt đhaspếvxoxn tiênoiku chuẩtwqon võjxxc đhaspnqjbo thiênoikn tàixyoi chílvznnh thứaqjgc trong miệxntyng vịkhwo cao nhâicipn kia.

- Trênoikn Đfwtwnqjbi viênoikn mãutyan đhaspjaxqnh phong, còaqjgn cópikw cảwqfknh giớtarji. Cáiuyqi kia mệxntynh danh nhưvxox thếvxoxixyoo?

Loạnqjbi thuyếvxoxt pháiuyqp vưvxoxtarjt ra khỏlbyfi phạnqjbm vi tri thứaqjgc nàixyoy, làixyom cho nhữaaitng võjxxc đhaspnqjbo cưvxoxbzyyng giảwqfkmupd đhaspâicipy, đhaspldwsu cópikw chúzwpkt mênoik mang.

- Trênoikn Đfwtwnqjbi viênoikn mãutyan đhaspjaxqnh phong, gọcnloi chung làixyo truyềldwsn thuyếvxoxt!

icipu Ngọcnloc côrasbng chúzwpka chỉjaxqpikwi:

- Đfwtwưvxoxơrasbng nhiênoikn, mộlxdet ílvznt vũagbq kỹpasc thôrasb thiểvlotn, đhaspybfti vớtarji thiênoikn tàixyoi chílvznnh thứaqjgc màixyopikwi, tu luyệxntyn tớtarji cấjscap đhasplxde truyềldwsn thuyếvxoxt, cũagbqng khôrasbng cópikw bao nhiênoiku ýcxov nghĩqdoia. Thiênoikn tàixyoi chílvznnh thứaqjgc, làixyo đhaspem mộlxdet ílvznt vũagbq kỹpasc thưvxoxtarjng thừzurha, tu luyệxntyn tớtarji cấjscap đhasplxde truyềldwsn thuyếvxoxt, khai sáiuyqng ra ýcxov cảwqfknh, dung hợtarjp lýcxov niệxntym, dung nhậiuyqp huyềldwsn ảwqfko củlvzna bảwqfkn thâicipn, đhaspem vũagbq kỹpasc thăwnmqng hoa thàixyonh tuyệxntyt chiênoiku ẩtwqon giấjscau củlvzna mìzurhnh, đhaspâicipy mớtarji thựhembc sựhembixyo thiênoikn tàixyoi!


Giảwqfki thílvznch nhưvxox vậiuyqy, mọcnloi ngưvxoxbzyyi xem nhưvxox hiểvlotu đhaspưvxoxtarjc.

Nguyênoikn lai, cấjscap đhasplxde "Truyềldwsn thuyếvxoxt" làixyo nhưvxox vậiuyqy.

- Côrasbrasb, nópikwi nhưvxox vậiuyqy,《 Đfwtwôrasbng Vưvxoxơrasbng chỉjaxq 》củlvzna Giang Trầhcbin ca ca, đhaspãutya tu luyệxntyn đhaspếvxoxn cấjscap đhasplxde truyềldwsn thuyếvxoxt sao?

Đfwtwôrasbng Phưvxoxơrasbng Chỉjaxq Nhưvxoxtarjc rấjscat muốybftn chứaqjgng nhậiuyqn đhaspiểvlotm nàixyoy.

- Ta tu luyệxntyn 《 Đfwtwôrasbng Vưvxoxơrasbng chỉjaxq 》 đhaspãutyavxoxbzyyi ba năwnmqm, cấjscap đhasplxde bảwqfkn thâicipn cũagbqng đhaspếvxoxn sơrasb giai viênoikn mãutyan, tựhemb nhậiuyqn trong đhasphcbiu cópikw thểvlot suy diênoik̃n ra trạnqjbng tháiuyqi Viênoikn mãutyan đhaspjaxqnh phong. Thếvxox nhưvxoxng màixyo, vừzurha rồekani Giang Trầhcbin thi triểvlotn 《 Đfwtwôrasbng Vưvxoxơrasbng chỉjaxq 》, nhưvxox Thầhcbin Long thoáiuyqng hiệxntyn, thấjscay đhasphcbiu khôrasbng thấjscay đhasprasbi, đhaspvlot cho ta căwnmqn bảwqfkn nhìzurhn khôrasbng thấjscau. Thậiuyqm chílvzn trong đhasphcbiu nhiềldwsu lầhcbin suy diênoik̃n, cũagbqng suy diênoik̃n khôrasbng ra. Chưvxox vịkhwo thửgjpu nghĩqdoi thoáiuyqng mộlxdet pháiuyqt, ngay cảwqfk ta môrasb phỏlbyfng cũagbqng môrasb phỏlbyfng khôrasbng ra,《 Đfwtwôrasbng Vưvxoxơrasbng chỉjaxq 》nàixyoy sẽekanixyo cấjscap bậiuyqc gìzurh?

icipu Ngọcnloc côrasbng chúzwpka nópikwi đhaspếvxoxn đhaspâicipy, áiuyqnh mắsgekt nhìzurhn vềldws phílvzna Giang Trầhcbin, nhiềldwsu thênoikm vàixyoi phầhcbin ýcxov vịkhwo thâicipm trưvxoxbzyyng.

Nhưvxoxng Giang Trầhcbin lạnqjbi bạnqjbi hoạnqjbi cưvxoxbzyyi nópikwi:

- Cấjscap đhasplxde Truyềldwsn thuyếvxoxt? Thậiuyqm chílvznpikw loạnqjbi cảwqfknh giớtarji thầhcbin kỳutyaixyoy tồekann tạnqjbi? Dùlvzn sao ta có thênoik̉ thắsgekng hắsgekn, thuầhcbin túzwpky làixyo bởmupdi vìzurh Bạnqjbch Chiếvxoxn Vâicipn quáiuyq ngu si, vừzurha rồekani đhaspãutyamupd trưvxoxtarjc mặaqpmt ta đhaspáiuyqnh《 Đfwtwôrasbng Vưvxoxơrasbng chỉjaxq 》mộlxdet lầhcbin, bịkhwo ta kháiuyqm pháiuyq huyềldwsn ảwqfko màixyo thôrasbi. Nàixyoo cópikw nhiềldwsu đhaspekan vậiuyqt chópikwiuyq cao thâicipm nhưvxox vậiuyqy?

Bạnqjbch Chiếvxoxn Vâicipn đhaspfwtw mồekanrasbi, hắsgekn tílvznnh cáiuyqch lạnqjbi ngạnqjbo, đhaspybfti vớtarji Giang Trầhcbin nàixyoy, cũagbqng làixyo hậiuyqn khôrasbng nổfwtwi rôrasb̀i. Khôrasbng nópikwi đhaspếvxoxn vừzurha rồekani Giang Trầhcbin hạnqjb thủlvznvxoxu tìzurhnh, chỉjaxqpikwi lúzwpkc trưvxoxtarjc Giang Trầhcbin chỉjaxq đhaspiểvlotm mộlxdet phen, Bạnqjbch Chiếvxoxn Vâicipn liềldwsn tỉjaxqnh táiuyqo lạnqjbi, cẩtwqon thậiuyqn tưvxoxmupdng tưvxoxtarjng xáiuyqc thựhembc làixyopikw chuyệxntyn nhưvxox vậiuyqy.

zurhnh mọcnloi cáiuyqch nịkhwonh nọcnlot Long Cưvxox Tuyếvxoxt. Thếvxox nhưvxoxng màixyo nữaait nhâicipn nàixyoy, lúc nào thậiuyqt sựhemb đhaspybfti vớtarji Bạnqjbch Chiếvxoxn Vâicipn hắsgekn cópikw qua vàixyoi phầhcbin thiệxntyt tìzurhnh?

Mộlxdet hồekani chưvxox hầhcbiu truyềldwsn nhâicipn tỷwnmq thílvzn, lạnqjbi dùlvznng kếvxoxt cụisolc nhưvxox vậiuyqy chấjscam dứaqjgt. Dùlvznng thâicipn phậiuyqn củlvzna Câicipu Ngọcnloc côrasbng chúzwpka, tựhemb nhiênoikn sẽekan khôrasbng cópikw ngưvxoxbzyyi hoàixyoi nghi nàixyong cốybft ýcxov phópikwng nưvxoxtarjc cho Giang Trầhcbin.

lvzn sao, Giang Trầhcbin bấjscat luậiuyqn làixyo thâicipn phậiuyqn, hay đhaspkhwoa vịkhwo, đhaspldwsu khôrasbng đhasplvzn đhaspvlot cho Câicipu Ngọcnloc côrasbng chúzwpka làixyom nhưvxox vậiuyqy.

rasbn nữaaita, ngưvxoxbzyyi nàixyoo khôrasbng biếvxoxt, Câicipu Ngọcnloc côrasbng chúzwpka nổfwtwi danh thiếvxoxt diệxntyn vôrasbvxox? Nếvxoxu nhưvxox khôrasbng phảwqfki thếvxoxixyopikwi, quốybftc quâicipn bệxnty hạnqjb sao yênoikn tâicipm đhaspem đhaspnqjbi sựhemb nhưvxox Tiềldwsm Long thi hộlxdei, giao cho Câicipu Ngọcnloc côrasbng chúzwpka phụisol tráiuyqch?


Đfwtwekanng dạnqjbng, Giang Trầhcbin đhaspáiuyqnh bạnqjbi Bạnqjbch Chiếvxoxn Vâicipn, tuy thầhcbin kỳutya, nhưvxoxng màixyo châicipn châicipn thậiuyqt thậiuyqt pháiuyqt sinh ởmupd trưvxoxtarjc mắsgekt bọcnlon hắsgekn. Mặaqpmc dùlvzn bọcnlon hắsgekn muốybftn hoàixyoi nghi, cũagbqng tìzurhm khôrasbng thấjscay lýcxov do hoàixyoi nghi.

Trởmupd lạnqjbi yếvxoxn hộlxdei, rưvxoxtarju vàixyo thứaqjgc ăwnmqn đhaspưvxoxtarjc mang lênoikn, nhưvxoxng màixyorasbm nay đhaspãutya xảwqfky ra nhiềldwsu chuyệxntyn nhưvxox vậiuyqy, đhaspvlot cho khôrasbng khílvzn hiệxntyn trưvxoxbzyyng trong lúzwpkc nhấjscat thờbzyyi cópikw chút trầhcbim lắsgekng.

Hoặaqpmc nhiềldwsu hoặaqpmc ílvznt, cảwqfk đhaspáiuyqm đhaspldwsu mang theo vàixyoi phầhcbin tâicipm sựhemb.

Nhấjscat làixyo mộlxdet ílvznt chưvxox hầhcbiu cùlvznng Giang Hãutyan Hầhcbiu cópikw quan hệxnty, bọcnlon hắsgekn đhaspldwsu cópikw chúzwpkt lo lắsgekng. Đfwtwếvxoxn cùlvznng Giang Trầhcbin nàixyoy làixyo may mắsgekn thắsgekng Bạnqjbch Chiếvxoxn Vâicipn?

Hay làixyo giảwqfk heo ăwnmqn thịkhwot hổfwtw, chờbzyy tớtarji Tiềldwsm Long thi hộlxdei sắsgekp tiếvxoxn vàixyoo giáiuyqc trụisolc cuốybfti cùlvznng, phụisol tửgjpuixyoy rốybftt cụisolc lộlxde ra răwnmqng nanh dữaait tợtarjn?

Nếvxoxu nhưvxoxpikwi mộlxdet ba mạnqjbch Châicipn Khílvzn cảwqfknh, cópikw thểvlot dựhemba vàixyoo đhaspybfti phưvxoxơrasbng thi triểvlotn vũagbq kỹpasc mộlxdet lầhcbin, tìzurhm ra sơrasb hởmupd đhaspem mộlxdet táiuyqm mạnqjbch châicipn khílvzn đhaspwqfk bạnqjbi.

Loạnqjbi sựhembzurhnh nàixyoy, đhaspaqjgng ởmupdpikwc đhasplxdejxxc Đfwtwnqjbo Đfwtwnqjbi Sưvxox xem, ai cũagbqng khôrasbng tin.

Xem mộlxdet lầhcbin cópikw thểvlotzurhm ra sơrasb hởmupd, hơrasbn nữaaita ởmupd trong thựhembc chiếvxoxn đhaspwqfk bạnqjbi đhaspybfti thủlvzn, đhaspiềldwsu nàixyoy sao cópikw thểvlot?

Nếvxoxu nhưvxox lấjscay yếvxoxu thắsgekng mạnqjbnh dễaefsixyong nhưvxox vậiuyqy, mọcnloi ngưvxoxbzyyi còaqjgn vấjscat vảwqfk tu luyệxntyn làixyom gìzurh?

Thếvxox nhưvxoxng màixyo, nhắsgekc tớtarji Giang Trầhcbin giảwqfk heo ăwnmqn thịkhwot hổfwtw, lạnqjbi khôrasbng tráiuyqnh khỏlbyfi giảwqfk trang quáiuyq giốybftng a?

Mấjscau chốybftt nhấjscat làixyo, loạnqjbi sựhembzurhnh đhaspáiuyqnh rắsgekm ởmupd Tếvxox Thiênoikn Đfwtwnqjbi Đfwtwiểvlotn nàixyoy, nhưvxox thếvxoxixyoo cũagbqng khôrasbng giốybftng giảwqfk heo ăwnmqn thịkhwot hổfwtw a! Đfwtwâicipy chílvznnh làixyo tộlxdei lớtarjn ngậiuyqp trờbzyyi, nhấjscat đhaspkhwonh sẽekan bịkhwo cựhembc hìzurhnh.

Chẳcfkdng lẽekanpikwi, quốybftc quâicipn Đfwtwôrasbng Phưvxoxơrasbng Lộlxdec phốybfti hợtarjp Giang Trầhcbin hắsgekn, cùlvznng mộlxdet chỗhgju giảwqfk heo ăwnmqn thịkhwot hổfwtw?

iuyqi nàixyoy càixyong hoang đhaspưvxoxbzyyng rồekani! Quốybftc quâicipn bệxnty hạnqjbaqjgn khôrasbng cópikw nhàixyom cháiuyqn đhaspếvxoxn loạnqjbi tìzurhnh trạnqjbng nàixyoy a? Màixyo Giang gia phụisol tửgjpu hắsgekn, cũagbqng khôrasbng cópikw mặaqpmt mũagbqi lớtarjn nhưvxox vậiuyqy, đhaspvlot cho quốybftc quâicipn nghiênoikng cảwqfkvxoxtarjc chi lưvxox̣c, đhaspếvxoxn bồekani phụisol tửgjpu bọcnlon hắsgekn diễaefsn mộlxdet tuồekanng kịkhwoch?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.