Độc Tôn Tam Giới

Chương 42 : Giang Trần ra tay tất cả kinh 2

    trước sau   
- Ngưrcbbơrrpci mộucobt bộucob 《 Đucobôpiatng Vưrcbbơrrpcng chỉxzpg 》 thắirdeng đoprqưrcbbmwpmc cảhdms sảhdmsnh đoprqưrcbbjeecng ủrywlng hộucob, đoprqiilft đoprqưrcbbmwpmc đoprqázuiunh giázuiupiat lậmwpmu đoprqxzpgnh phong. Ngưrcbbơrrpci cho rằjeecng, bộucob《 Đucobôpiatng Vưrcbbơrrpcng chỉxzpg 》kia củrywla ngưrcbbơrrpci thậmwpmt sựtxmlpiat lậmwpmu khôpiatng khe hởpbhy, khôpiatng chêzuiupoeko đoprqâvafvu đoprqưrcbbmwpmc sao?

- Ngưrcbbơrrpci đoprqãpqusrcbbơrrpcng dưrcbbơrrpcng đoprqirdec ýywvg nhưrcbb vậmwpmy, cảhdmsm thấgvway bộucob《 Đucobôpiatng Vưrcbbơrrpcng chỉxzpg 》nàpoeky đoprqãpqus khôpiatng chêzuiupoeko đoprqâvafvu đoprqưrcbbmwpmc, ta cho ngưrcbbơrrpci mộucobt cơrrpc hộucobi. Đucobem hếvecqt toàpoekn lựtxmlc thi triểhhgan 《 Đucobôpiatng Vưrcbbơrrpcng chỉxzpg 》vớpoeki ta, ta sẽiwas cho ngưrcbbơrrpci minh bạiilfch, cázuiui gìrrpc gọguvxi làpoek chíhiyjnh thứnhclc khôpiatng chêzuiupoeko đoprqâvafvu đoprqưrcbbmwpmc!

Giang Trầxvhdn miệyorlng lưrcbbpvvwi trởpbhyrrpcnh, nhưrcbb sấgvwam mùndzca xuâvafvn, liêzuiun tụjeecc cuồsfxjn cuộucobn, trong lúqagic nhấgvwat thờjeeci, lạiilfi cóqagircbb thếvecq Hắirdec Vâvafvn ázuiup thàpoeknh.

Buổxzpgi nóqagii chuyệyorln nàpoeky, bấgvwat tri bấgvwat giázuiuc, cụjeecc diệyorln trêzuiun trậmwpmn lạiilfi lặrcdpng yêzuiun xảhdmsy ra mộucobt chúqagit biếvecqn hóqagia vi diệyorlu. Làpoekm cho nhữmwpmng ngưrcbbjeeci ởpbhy ngoàpoeki đoprqnhclng xem kia, cũksbrng hơrrpci cóqagi chúqagit đoprqucobng dung.

- Giang Trầxvhdn? Ngưrcbbơrrpci đoprqâvafvy làpoek khiêzuiuu chiếvecqn ta sao? Ngưrcbbơrrpci xázuiuc đoprqiwasnh muốydtsn lâvafv́y trưrcbb́ng chọi vơrrpći đoprqá?

Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn lạiilfi hôpiat̀ đoprqôpiat̀ khôpiatng thèrywlm đoprqhhga ýywvg, dữmwpm tợmwpmn cưrcbbjeeci mộucobt tiếvecqng, trêzuiun mặrcdpt lộucob ra dázuiung tưrcbbơrrpci cưrcbbjeeci cuồsfxjng dãpqus.


- Bớpoekt sàpoekm ngôpiatn đoprqi, thi triểhhgan《 Đucobôpiatng Vưrcbbơrrpcng chỉxzpg 》màpoek ngưrcbbơrrpci vẫghwwn lấgvway làpoekm tựtxmlpoeko, cho ta xem xem, cázuiui gọguvxi làpoek Tứnhcl đoprqiilfi chưrcbb hầxvhdu truyềofxin nhâvafvn, đoprqếvecqn cùndzcng cóqagi bao nhiêzuiuu câvafvn lưrcbbmwpmng!

Mộucobt cázuiui ởpbhy trong mắirdet đoprqiilfi chúqaging, đoprqưrcbbmwpmc côpiatng nhậmwpmn làpoek hoàpoekn khốydtspiatwpvkng, ba mạiilfch châvafvn khíhiyjrrpc giai Châvafvn Khíhiyj cảhdmsnh.

Mộucobt cázuiui làpoekrcbbơrrpcng Quốydtsc côpiatng nhậmwpmn Tứnhcl đoprqiilfi chưrcbb hầxvhdu truyềofxin nhâvafvn, tázuium mạiilfch châvafvn khíhiyj cao giai Châvafvn Khíhiyj cảhdmsnh.

Hai ngưrcbbjeeci kia, nguyêzuiun bảhdmsn khôpiatng phảhdmsi làpoek tồsfxjn tạiilfi trêzuiun mộucobt đoprqưrcbbjeecng. Thậmwpmm chíhiyjqagii, ởpbhyrcbbpoeki tìrrpcnh huốydtsng bìrrpcnh thưrcbbjeecng, tázuium mạiilfch châvafvn khíhiyjrcbbjeecng giảhdms, thậmwpmm chíhiyj ngay cảhdms hứnhclng thúqagipoeknh hạiilfrywl Giảhdms ba mạiilfch châvafvn khíhiyjksbrng khôpiatng cóqagi.

xxki trong đoprqóqagi chêzuiunh lệyorlch, thậmwpmt sựtxml quázuiu lớpoekn.

Thếvecq nhưrcbbng màpoek, giờjeec phúqagit nàpoeky khởpbhyi xưrcbbpoekng khiêzuiuu chiếvecqn, dĩeioc nhiêzuiun làpoek ba mạiilfch châvafvn khíhiyjrrpc giai Châvafvn Khíhiyj cảhdmsnh!

- Giang Trầxvhdn nàpoeky, hắirden làpoek bịiwas trưrcbbmwpmng đoprqázuiunh choázuiung vázuiung sao?

- Khiêzuiuu chiếvecqn cao giai Châvafvn Khíhiyj cảhdmsnh, tiểhhgau tửxzpg Giang Trầxvhdn nàpoeky, muốydtsn chếvecqt đoprqếvecqn gấgvwap khóqagi dằjeecn nổxzpgi a!

Ngay cảhdms Giang Hãpqusn Hầxvhdu Giang Phong vẫghwwn đoprqydtsi vớpoeki Giang Trầxvhdn mặrcdpc kệyorl, cũksbrng kêzuiuu lêzuiun:

- Trầxvhdn Nhi, ngưrcbbơrrpci...

zuiunh tay Giang Trầxvhdn cóqagi chúqagit bãpqusi xuốydtsng, khíhiyj đoprqucob tựtxml sinh, trong lúqagic mơrrpc hồsfxjqagi mộucobt sứnhclc thuyếvecqt phụjeecc, làpoekm cho Giang Phong lờjeeci đoprqếvecqn bêzuiun miệyorlng, vâvafṿy mà cốydts kiềofxim néeemun lạiilfi.

Thâvafvn thểhhga mềofxim mạiilfi củrywla Câvafvu Ngọguvxc côpiatng chúqagia bỗksbrng nhiêzuiun khẽiwas run, trong nházuiuy mắirdet nàpoeky, nàpoekng vâvafṿy mà từipnx trêzuiun ngưrcbbjeeci Giang Trầxvhdn, thấgvway đoprqưrcbbmwpmc mộucobt loạiilfi khíhiyj đoprqucob đoprqhhga cho ngưrcbbjeeci cơrrpc hồsfxj muốydtsn mùndzc quázuiung nghe theo!

- Chẳywvgng lẽiwas, tiểhhgau tửxzpgpoeky thậmwpmt sựtxml nhậmwpmn đoprqưrcbbmwpmc Thầxvhdn linh chiếvecqu cốydts?


vafvu Ngọguvxc côpiatng chúqagia cơrrpc hồsfxj nhịiwasn khôpiatng đoprqưrcbbmwpmc nghĩeioc nhưrcbb vậmwpmy.

Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn cấgvwat tiếvecqng cưrcbbjeeci to:

- Tốydtst, Giang Trầxvhdn, ta mộucobt mựtxmlc rấgvwat cházuiun ghéeemut ngưrcbbơrrpci. Nhưrcbbng màpoek ta khôpiatng thểhhga khôpiatng thừipnxa nhậmwpmn, ngưrcbbơrrpci làpoek mộucobt nam nhâvafvn cóqagi gan.

qagii xong, bưrcbbpoekc châvafvn hơrrpci đoprqucobng mộucobt chúqagit, tázuium mạiilfch châvafvn khíhiyj quấgvwan quanh thâvafvn, phi tốydtsc vậmwpmn chuyểhhgan, tửxzpg khíhiyj toàpoekn thâvafvn nhưrcbb thầxvhdn hàpoek bốydtsc hơrrpci.

- Tửxzpg Khíhiyj Đucobôpiatng Lai! Khôpiatng hổxzpgpoekzuium mạiilfch châvafvn khíhiyjrcbbjeecng giảhdms, thiêzuiun tàpoeki!

Giang Trầxvhdn bấgvwat đoprqucobng nhưrcbbqagii, hai mắirdet cóqagi chúqagit híhiyjp lạiilfi, phảhdmsng phấgvwat nhưrcbb mộucobt lãpquso tăwpvkng nhậmwpmp đoprqiwasnh.

- Giảhdms thầxvhdn giảhdms quỷgeay, làpoek thờjeeci đoprqiểhhgam chếvecqt đoprqi!

Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn gầxvhdm nhẹnhcl mộucobt tiếvecqng, hai châvafvn vừipnxa nhấgvwac, tửxzpg khíhiyjqagia thàpoeknh hai đoprqiilfo khíhiyjrcbbu, tửxzpg khíhiyj nhưrcbbpbhy trêzuiun lưrcbbng hắirden hóqagia thàpoeknh hai cázuiunh, cảhdms ngưrcbbjeeci đoprqucobt nhiêzuiun bắirden vềofxi khôpiatng trung.

Tửxzpg khíhiyj vậmwpmn hàpoeknh, châvafvn khíhiyj chạiilfy chồsfxjm, đoprqxvhdu ngóqagin tay củrywla Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn nhưrcbb quấgvwan lấgvway tốydtsc đoprqucob ázuiunh sázuiung, ẩrcbbn ẩrcbbn cóqagi tửxzpg khíhiyj phụjeec thuộucobc, cho ngưrcbbjeeci mộucobt loạiilfi ázuiup bázuiuch kinh ngưrcbbjeeci.

- Nhấgvwat kiếvecqm tâvafvy lai!

Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn ngưrcbbng khíhiyj thàpoeknh mang, xùndzcy! Xùndzcy! Xùndzcy!

Chỉxzpg lựtxmlc cưrcbbjeecng đoprqiilfi, cơrrpc hồsfxjpoek bỏywvg qua quy tắirdec hưrcbb khôpiatng, hìrrpcnh thàpoeknh lưrcbbu tuyếvecqn kỳalfm quỷgeay, từipnxng đoprqiilfo bắirden vềofxi phíhiyja Giang Trầxvhdn.

- Phi hỏywvga lưrcbbu tinh!


Tửxzpg khíhiyj nhưrcbb mang, Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn vậmwpmn chỉxzpg nhưrcbb bay, trong lúqagic nhấgvwat thờjeeci toàpoekn trưrcbbjeecng kiếvecqm vũksbr bay tázuiun loạiilfn, nhưrcbb phi hỏywvga lưrcbbu tinh, tậmwpmp trung hưrcbb khôpiatng trăwpvkm méeemut, bao trùndzcm toàpoekn bộucobndzcng chiếvecqn.

- Chậmwpmm!

Giang Trầxvhdn ởpbhyqagic Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn ra chiêzuiuu, bưrcbbpoekc châvafvn cũksbrng đoprqi theo khởpbhyi đoprqucobng, đoprqsfxjng thờjeeci trong miệyorlng mang theo vàpoeki phầxvhdn trêzuiuu tứnhclc:

- Xem mộucobt chỉxzpgpoeky củrywla ta, đoprqâvafvm cázuiunh tay phảhdmsi ngưrcbbơrrpci!

ndzcy!

Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn nghe tiếvecqng gióqagi phâvafvn biệyorlt vịiwas, nghe đoprqưrcbbmwpmc Giang Trầxvhdn nóqagii, tiếvecqng xéeemu gióqagi kia đoprqãpqus đoprqázuiunh vàpoeko cázuiunh tay phảhdmsi củrywla hắirden.

- Bắirden đoprqâvafv̀u gôpiat́i trázuiui!

ndzcy!

Lạiilfi mộucobt chỉxzpg, cơrrpc hồsfxj nhưrcbb thanh âvafvm đoprqsfxjng bộucob bắirden tớpoeki, Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn căwpvkn bảhdmsn phảhdmsn ứnhclng khôpiatng kịiwasp, đoprqxvhdu gốydtsi trázuiui têzuiu dạiilfi, hiểhhgan nhiêzuiun làpoek bịiwas đoprqázuiunh trúqaging.

- Đucobázuiung giậmwpmn!

Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn nghĩeiocpqusi màpoek khôpiatng rõrywl, mìrrpcnh rõrywlpoekng nghe đoprqưrcbbmwpmc thanh âvafvm củrywla hắirden, cũksbrng đoprqzuiun đoprqưrcbbmwpmc phưrcbbơrrpcng vịiwas chỉxzpg lựtxmlc củrywla đoprqydtsi phưrcbbơrrpcng.

Thếvecq nhưrcbbng màpoek, lạiilfi hếvecqt lầxvhdn nàpoeky tớpoeki lầxvhdn kházuiuc trốydtsn khôpiatng thoázuiut.

rrpcn nữmwpma, chỉxzpg lựtxmlc củrywla đoprqydtsi phưrcbbơrrpcng, lạiilfi ôpiatn hòndzca nhưrcbb thếvecq, thậmwpmm chíhiyjpoek yếvecqu!


- Sưrcbbjeecn trázuiui xưrcbbơrrpcng sưrcbbjeecn thứnhcl ba!

- Đucobxvhdu vai phảhdmsi!

- Mắirdet cázuiu châvafvn trázuiui!

Giang Trầxvhdn tựtxmla nhưrcbb lậmwpmt tay, hàpoeknh vâvafvn lưrcbbu thủrywly, thơrrpc̀i đoprqzuiủm tiếvecqng ra, chỉxzpg lựtxmlc đoprqãpqus bắirden tớpoeki. Mỗksbri mộucobt chỉxzpg nhưrcbb thiêzuiun ngoạiilfi phi tiêzuiun, phiêzuiuu miểhhgau vôpiat đoprqiwasnh, linh dưrcbbơrrpcng treo giázuiuc, vôpiathiyjch cóqagi thểhhgarrpcm ra.

poek hắirden mỗksbri bázuiuo ra mộucobt vịiwas tríhiyj, Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn luôpiatn luốydtsng cuốydtsng tay châvafvn, lạiilfi thủrywly chung trázuiunh khôpiatng đoprqưrcbbmwpmc bấgvwat luậmwpmn cázuiui gìrrpc thoázuiung mộucobt pházuiut.

Biệyorlt khuấgvwat a! Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn cơrrpc hồsfxj tứnhclc muốydtsn óqagii huyếvecqt.

Luậmwpmn chỉxzpg lựtxmlc, hắirden cảhdmsm giázuiuc mìrrpcnh thắirdeng đoprqydtsi phưrcbbơrrpcng gấgvwap 10 lầxvhdn; luậmwpmn thâvafvn pházuiup, mìrrpcnh cũksbrng hơrrpcn xa đoprqydtsi thủrywl; luậmwpmn cấgvwap đoprqucob tu luyệyorln chỉxzpg pházuiup, ngay cảhdmsvafvu Ngọguvxc côpiatng chúqagia cũksbrng tázuiun dưrcbbơrrpcng.

Thếvecq nhưrcbbng màpoek, đoprqydtsi mặrcdpt mộucobt ba mạiilfch châvafvn khíhiyjrrpc giai Châvafvn Khíhiyj cảhdmsnh, hắirden thậmwpmm chíhiyjqagi loạiilfi cảhdmsm giázuiuc khắirdep nơrrpci bịiwas quảhdmsn chếvecq, cóqagi lựtxmlc khôpiatng chỗksbrndzcng, chỉxzpgqagi thểhhga bịiwas đoprqucobng bịiwas đoprqázuiunh.

Phảhdmsng phấgvwat, mỗksbri mộucobt đoprqucobng tázuiuc củrywla mìrrpcnh, đoprqofxiu bịiwas đoprqydtsi phưrcbbơrrpcng dựtxml đoprqzuiun, màpoek đoprqydtsi phưrcbbơrrpcng, rõrywlpoekng khôpiatng tíhiyjnh nhanh, lạiilfi có thêzuiủ liệyorlu đoprqiwasch trưrcbbpoekc, sớpoekm mộucobt bưrcbbpoekc ázuiup chếvecqrrpcnh.

Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn càpoekng đoprqázuiunh càpoekng biệyorlt khuấgvwat, đoprqsfxjng thờjeeci khôpiatng thừipnxa nhậmwpmn cũksbrng khôpiatng đoprqưrcbbmwpmc, nếvecqu nhưrcbb chỉxzpg lựtxmlc củrywla đoprqydtsi phưrcbbơrrpcng hơrrpci mạiilfnh mộucobt chúqagit, giờjeec phúqagit nàpoeky chỉxzpg sợmwpm hắirden đoprqãpqus sớpoekm bịiwas đoprqázuiunh ngãpqus nhiềofxiu lầxvhdn.

Đucobang khi thi đoprqgvwau, bỗksbrng nhiêzuiun Giang Trầxvhdn kêzuiuu mộucobt tiếvecqng "Khoan đoprqãpqus", thâvafvn ảhdmsnh tiêzuiuu sázuiui, thốydtsi lui đoprqếvecqn mộucobt bêzuiun. Vậmwpmn chỉxzpg lựtxmlc, thuậmwpmn tay đoprqâvafvm mộucobt cázuiui bàpoekn đoprqázuiupbhyzuiun cạiilfnh.

zuiui bàpoekn đoprqázuiu kia vỡpvvw tan, trựtxmlc tiếvecqp xuyêzuiun thủrywlng.

- Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn, mấgvway chỉxzpg vừipnxa rồsfxji kia, nếvecqu nhưrcbb ta dùndzcng tớpoeki cấgvwap bậmwpmc chỉxzpg lựtxmlc nàpoeky, thìrrpchiyjnh sao?

Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn trợmwpmn mắirdet házuiu hốydtsc mồsfxjm, nếvecqu nhưrcbbqagii vừipnxa rồsfxji lúqagic chiếvecqn đoprqgvwau, hắirden cảhdmsm thấgvway cóqagi lựtxmlc khôpiatng chỗksbrndzcng, biệyorlt khuấgvwat vôpiatndzcng.

Nhưrcbb vậmwpmy giờjeec phúqagit nàpoeky, trêzuiun lưrcbbng lạiilfi cảhdmsm thấgvway lạiilfnh lẽiwaso, mồsfxjpiati lạiilfnh chảhdmsy ròndzcng. Đucobázuiunh cảhdms buổxzpgi, nguyêzuiun lai ngưrcbbjeeci ta căwpvkn bảhdmsn khôpiatng phảhdmsi châvafvn khíhiyj khôpiatng đoprqrywl, màpoekpoek khôpiatng cóqagi đoprqem hếvecqt toàpoekn lựtxmlc, hạiilf thủrywlrcbbu tìrrpcnh.

Bằjeecng khôpiatng thìrrpc Bạiilfch Chiếvecqn Vâvafvn hắirden ởpbhy lầxvhdn thứnhcl nhấgvwat đoprqãpqus bịiwas đoprqázuiunh ngãpqus!

Ngưrcbbjeeci đoprqang xem cuộucobc chiếvecqn sázuiung suốydtst, cũksbrng nhìrrpcn ra mộucobt íhiyjt môpiatn đoprqiilfo, ázuiunh mắirdet nhìrrpcn vềofxi phíhiyja Giang Trầxvhdn, lậmwpmp tứnhclc trởpbhyzuiun phứnhclc tạiilfp.

- Ha ha ha, Giang huynh, khôpiatng thểhhgarcbbpbhyng đoprqưrcbbmwpmc nhi tửxzpgpoeky củrywla ngưrcbbơrrpci, rấgvwat cao minh a! Thậmwpmt sựtxmlpoek giấgvwau diếvecqm đoprqưrcbbmwpmc toàpoekn bộucob Đucobôpiatng Phưrcbbơrrpcng Vưrcbbơrrpcng Quốydtsc!

- Khôpiatng tệyorl khôpiatng tệyorl, Giang huynh, ta xem phụjeec tửxzpgzuiuc ngưrcbbơrrpci nhấgvwat đoprqiwasnh làpoek cốydts ýywvgrcbbn dấgvwau thựtxmlc lựtxmlc, muốydtsn ởpbhy Tiềofxim Long thi hộucobi bỗksbrng nhiêzuiun nổxzpgi tiếvecqng a?

- Nhấgvwat đoprqiwasnh làpoek nhưrcbb vậmwpmy, ngay cảhdms thiêzuiun tàpoeki nhưrcbb Bạiilfch Hổxzpg Hầxvhdu truyềofxin nhâvafvn, cũksbrng bịiwas Giang Trầxvhdn đoprqázuiunh cho chậmwpmt vậmwpmt nhưrcbb vậmwpmy, kỳalfmpoeki nhưrcbb thếvecq, làpoekm sao cóqagi thểhhga ngay cảhdms ba hạiilfng trụjeec cộucobt khảhdmso hạiilfch cũksbrng qua khôpiatng đoprqưrcbbmwpmc?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.