Độc Tôn Tam Giới

Chương 41 : Giang Trần ra tay tất cả kinh 1

    trước sau   
Nhưzfxa thếjwtg lạovhai đaqjbkrla cho Giang Trầvksyn cóxxiy chúpxhft ngoàqosoi ýfspa muốfjubn.

Phảgwxli biếjwtgt rằzfxang, ngay cảgwxl Yếjwtgn Nhấepurt Minh, Nhạovhan Môzojbn Hầvksyu truyềwffdn nhâryabn đaqjbwlho đaqjbovhang vàqosoo thậryabp đaqjbovhai chưzfxa hầvksyu, cũdbseng khôzojbng quánesu đaqjbánesung làqosonesuu mạovhach châryabn khíyquiqoso thôzojbi.

Hổbvqr Khâryabu Hầvksyu nàqosoy, ởskbd trong mộmqvht trăgcomm lẻxxiynesum lộmqvh chưzfxa hầvksyu, bàqosoi danh trung hạovha du. Chẳhfqyng lẽxmsr giớhgnyi Tiềwffdm Long thi hộmqvhi nàqosoy, truyềwffdn nhâryabn củwlhoa hắgcomn lạovhai muốfjubn bỗfisang nhiêkrlan nổbvqri tiếjwtgng!

Bảgwxly mạovhach châryabn khíyqui, xánesuc thựawwdc phi phàqosom, thi triểkrlan tầvksym đaqjbóxxiy, khíyqui nhưzfxa kinh Long, tiếjwtgng sấepurm cuồzgshn cuộmqvhn.

Chỉjajqqoso, mộmqvht bộmqvh 《 Tửleahryabn chưzfxaskbdng 》 ởskbdgcoḿn thi triểkrlan ra, lạovhai luôzojbn thiếjwtgu vàqosoi phầvksyn châryabn ýfspa, khôzojbng quánesu tiêkrlau sánesui.

- Ha ha ha, Hồzgsh Khâryabu Nhạovhac, ngưzfxaơtbrpi đaqjbâryaby làqoso đaqjbánesunh 《 Tửleahryabn chưzfxaskbdng 》 sao? Ngưzfxaơtbrpi đaqjbâryaby làqoso chẻxxiy củwlhoi a?


-《 Tửleahryabn chưzfxaskbdng 》 phiêkrlau dậryabt xuấepurt trầvksyn, Hồzgsh Khâryabu Nhạovhac nàqosoy, lạovhai nhưzfxazojbng dâryabn cuốfjubc ruộmqvhng, thậryabt sựawwd nhìyuzwn khôzojbng đaqjbưzfxazojbc.

Tạovhai chỗfisa đaqjbãxmsrxxiy ngưzfxajaboi mỉjajqa mai, tuy ngữovha khíyqui khoe khoang tàqosoi giỏukxci, nhưzfxang lạovhai cóxxiyqosoi phầvksyn đaqjbovhao lýfspa.

qosonesui nàqosoy, cũdbseng phùtqze hợzojbp Giang Trầvksyn phánesun đaqjbnesun.《 Tửleahryabn chưzfxaskbdng 》 cùtqzeng phong cánesuch củwlhoa Hồzgsh Khâryabu Nhạovhac quảgwxl thựawwdc khôzojbng thếjwtgqosoo phùtqze hợzojbp.

Bấepurt quánesu, Hồzgsh Khâryabu Nhạovhac đaqjbánesunh 《 Tửleahryabn chưzfxaskbdng 》 cũdbseng khôzojbng phảgwxli hoàqoson toàqoson khôzojbng cóxxiy mộmqvht chúpxhft ảgwxlo diệmqvhu, íyquit nhấepurt kiếjwtgn thứovhac cơtbrp bảgwxln củwlhoa hắgcomn vữovhang chắgcomc, so vớhgnyi mộmqvht íyquit đaqjbmqvhng tánesuc võtfvm thuậryabt đaqjbxxiyp mắgcomt màqosoxxiyi, tíyquinh thựawwdc dụqtkang lạovhai mạovhanh hơtbrpn rấepurt nhiềwffdu.

ryabu Ngọzsmzc côzojbng chúpxhfa niệmqvhm tìyuzwnh hăgcoḿn ổbvqrn trọzsmzng vữovhang chắgcomc, cho mộmqvht cánesui đaqjbánesunh giánesu "thuầvksyn thụqtkac đaqjbjajqnh phong".

Tiếjwtgp theo chưzfxa hầvksyu truyềwffdn nhâryabn đaqjbi lêkrlan đaqjbàqosoi, thâryabn phậryabn mộmqvht cánesui so mộmqvht cánesui hiểkrlan hánesuch.

Thủwlhoy Thanh Thụqtka, Thiêkrlan Thủwlhoy Hầvksyu truyềwffdn nhâryabn, biểkrlau thịhdho mộmqvht bộmqvh 《 Đwlhoôzojbng Vưzfxaơtbrpng chỉjajq 》, bồzgshng bềwffdnh thấepurm thoánesut, cóxxiy phầvksyn nhưzfxa kỳtqze quỷjabo, vâryaḅy mà cũdbseng tu luyệmqvhn đaqjbếjwtgn tìyuzwnh trạovhang khôzojbng tệmqvh.

ryabu Ngọzsmzc côzojbng chúpxhfa nhìyuzwn xong, cũdbseng hơtbrpi gậryabt đaqjbvksyu, cho đaqjbánesunh giánesu Đwlhoovhai thàqosonh đaqjbjajqnh phong.

Dịhdhoch Thánesui Sơtbrp, Huyềwffdn Vũdbse Hầvksyu truyềwffdn nhâryabn, mộmqvht bộmqvh 《 Tửleahryabn chưzfxaskbdng 》 đaqjbánesunh cho sắgcomc màqosou rựawwdc rỡbvqr, nhưzfxa thủwlhoy ngâryabn chảgwxly xuôzojbi, tiêkrlau sánesui cựawwdc kỳtqze, làqosom cho rấepurt nhiềwffdu thiếjwtgu niêkrlan vốfjubn đaqjbang cóxxiy chúpxhft kíyquich đaqjbmqvhng ởskbdzfxahgnyi đaqjbàqosoi, thoánesung cánesui hứovhang thúpxhf đaqjbvksyn đaqjbmqvhn.

Đwlhofjubi lậryabp vớhgnyi nhau, bọzsmzn hắgcomn cảgwxlm thấepury cùtqzeng Dịhdhoch Thánesui Sơtbrp chêkrlanh lệmqvhch thậryabt sựawwd quánesu lớhgnyn.

qosoryabu Ngọzsmzc côzojbng chúpxhfa, cũdbseng cóxxiy chúpxhft tánesun thưzfxaskbdng, trựawwdc tiếjwtgp cho mộmqvht cánesui đaqjbánesunh giánesutbrp bộmqvhzojb lậryabu.

Đwlhoâryaby cũdbseng làqoso chưzfxa hầvksyu truyềwffdn nhâryabn thứovha nhấepurt đaqjbovhat đaqjbưzfxazojbc đaqjbánesunh giánesuqosozojb lậryabu cảgwxlnh giớhgnyi.

Phảgwxli biếjwtgt rằzfxang, mộmqvht bộmqvhdbse kỹfpet, tu luyệmqvhn tớhgnyi đaqjbovhai thàqosonh đaqjbjajqnh phong, trêkrlan cơtbrp bảgwxln đaqjbãxmsr phi thưzfxajabong khóxxiy đaqjbưzfxazojbc rôzojb̀i.


Đwlhoovhat tớhgnyi Vôzojb lậryabu cảgwxlnh giớhgnyi, trêkrlan cơtbrp bảgwxln làqosozfxaơtbrpng đaqjbưzfxaơtbrpng vớhgnyi khôzojbng cóxxiy lỗfisa thủwlhong sơtbrp hởskbdyuzw.

Xuốfjubng nữovhaa, làqoso cấepurp đaqjbmqvh viêkrlan mãxmsrn.

xxiy thểkrla đaqjbem mộmqvht môzojbn vũdbse kỹfpet tu luyệmqvhn tớhgnyi viêkrlan mãxmsrn, cánesui kia đaqjbwffdu làqoso thiêkrlan tàqosoi tuyệmqvht thếjwtg. Ívksyt nhấepurt ởskbdzojbn võtfvm kỹfpetqosoy, ngộmqvhyquinh cùtqzeng thiêkrlan phúpxhf, làqoso tuyệmqvht đaqjbfjubi đaqjbjajqnh phong.

Dịhdhoch Thánesui Sơtbrp đaqjbovhat đaqjbưzfxazojbc đaqjbánesunh giánesu cao, làqosom cho Bạovhach Hổbvqr Hầvksyu truyềwffdn nhâryabn Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn cóxxiy chút ngồzgshi khôzojbng yêkrlan.

- Ta đaqjbếjwtgn biểkrlau thịhdho mộmqvht bộmqvh 《 Đwlhoôzojbng Vưzfxaơtbrpng chỉjajq 》.

Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn ởskbd phưzfxaơtbrpng diệmqvhn《 Tửleahryabn chưzfxaskbdng 》, cùtqzeng Yếjwtgn Nhấepurt Minh khôzojbng sai biệmqvht lắgcomm, tốfjubi đaqjba chỉjajqqoso Đwlhoovhai thàqosonh đaqjbjajqnh phong, khôzojbng đaqjbovhat đaqjbưzfxazojbc vôzojb lậryabu cảgwxlnh giớhgnyi.

Thếjwtg nhưzfxang màqoso hắgcomn ởskbd phưzfxaơtbrpng diệmqvhn《 Đwlhoôzojbng Vưzfxaơtbrpng chỉjajq 》, lạovhai chìyuzwm đaqjbgcomm rấepurt nhiềwffdu năgcomm, tựawwdxxiyryabm đaqjbgcomc.

Đwlhomheyng nhìyuzwn Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn làqosom ngưzfxajaboi ngạovhao mạovhan, nhưzfxang bộmqvh《 Đwlhoôzojbng Vưzfxaơtbrpng chỉjajq 》nàqosoy ởskbd trong tay hắgcomn, xánesuc thựawwdc tựawwdxxiy khíyqui đaqjbmqvh. Trong lúpxhfc mơtbrp hồzgsh nhưzfxa chim lao vúpxhft, mỗfisai khi đaqjbếjwtgn chỗfisa khúpxhfc chiếjwtgt, tổbvqrng cóxxiy thểkrla đaqjbánesunh ra biếjwtgn hóxxiya khiếjwtgn ngưzfxajaboi ngoàqosoi ýfspa, quảgwxl nhiêkrlan làqosotbrpn cùtqzeng thủwlhoy tậryabn nghi khôzojbng đaqjbưzfxajabong, hi vọzsmzng lạovhai bộmqvhc sinh.

Bộmqvh《 Đwlhoôzojbng Vưzfxaơtbrpng chỉjajq 》nàqosoy, ởskbd trong tay Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn, cóxxiy thểkrla phánesut huy chữovha "Kỳtqze", chữovha "Biếjwtgn", tuy còmheyn khôzojbng cóxxiy đaqjbovhat tớhgnyi cảgwxlnh giớhgnyi viêkrlan mãxmsrn, nhưzfxang màqoso luậryabn tíyquinh khai sánesung cùtqzeng mởskbd rộmqvhng, kỳtqze thậryabt đaqjbãxmsr đaqjbovhat đaqjbưzfxazojbc đaqjbánesunh giánesuzojb lậryabu cảgwxlnh rồzgshi.

Quảgwxl nhiêkrlan, Câryabu Ngọzsmzc côzojbng chúpxhfa trầvksym tưzfxa mộmqvht chúpxhft, cấepurp ra đaqjbánesunh giánesuzojb lậryabu đaqjbjajqnh phong.

Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn thấepury mìyuzwnh đaqjbãxmsr nhậryabn đaqjbưzfxazojbc đaqjbánesunh giánesuzojb lậryabu đaqjbjajqnh phong, càqosong làqosobvqrn ánesup Dịhdhoch Thánesui Sơtbrp mộmqvht đaqjbvksyu, trong nộmqvhi târyabm đaqjbgcomc ýfspa, lồzgshng ngựawwdc khôzojbng khỏukxci đaqjbovhang thẳhfqyng lêkrlan rấepurt nhiềwffdu, ánesunh mắgcomt vụqtkang trộmqvhm nhìyuzwn vềwffd phíyquia Long Cưzfxa Tuyếjwtgt, khôzojbng khỏukxci nhiềwffdu thêkrlam vàqosoi phầvksyn nóxxiyng bỏukxcng.

Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn đaqjbovhang ởskbd trêkrlan đaqjbàqosoi, hăgcomng hánesui, phảgwxlng phấepurt hôzojbm nay biểkrlau thịhdho, hắgcomn làqoso khôzojbi thủwlho, ngạovhao nghễmxqp nhìyuzwn chung quanh:

- Còmheyn cóxxiy ngưzfxajaboi phưzfxaơtbrpng nàqosoo muốfjubn lêkrlan biểkrlau thịhdho thoánesung mộmqvht phánesut hay khôzojbng?


Hồzgshng Thiêkrlan Đwlhozgshng tựawwd suy tưzfxa, cảgwxlm giánesuc bộmqvh 《 Tửleahryabn chưzfxaskbdng 》 củwlhoa mìyuzwnh nhiềwffdu lắgcomm làqoso trìyuzwnh đaqjbmqvh nhưzfxa Dịhdhoch Thánesui Sơtbrp, đaqjbovhai khánesui làqoso tiêkrlau chuẩbvgln sơtbrp giai vôzojb lậryabu, ngẫbnrem lạovhai mộmqvht chúpxhft, dứovhat khoánesut buôzojbng tha cho.

Thấepury Hồzgshng Thiêkrlan Đwlhozgshng lựawwda chọzsmzn buôzojbng tha, Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn càqosong làqoso khôzojbng ai bìyuzw nổbvqri, cưzfxajaboi ha ha, ánesunh mắgcomt bỗfisang nhiêkrlan dừmheyng ởskbd trêkrlan khuôzojbn mặrlmot củwlhoa Giang Trầvksyn.

- Giang Trầvksyn, nếjwtgu nhưzfxa ta nhớhgny khôzojbng lầvksym, vừmheya rồzgshi ngưzfxaơtbrpi nóxxiyi ta rấepurt may mắgcomn. Chắgcomc hẳhfqyn hai môzojbn vũdbse kỹfpetqosoy, ngưzfxaơtbrpi đaqjbãxmsr tu luyệmqvhn tớhgnyi tìyuzwnh trạovhang phi thưzfxajabong cao minh đaqjbi àqoso nha?

Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn rấepurt đaqjbgcomc ýfspa, Giang Trầvksyn nàqosoy, hắgcomn đaqjbãxmsr sớhgnym xem khôzojbng vừmheya mắgcomt. Nếjwtgu nhưzfxaxxiy thểkrla hung hăgcomng nhụqtkac nhãxmsr hắgcomn môzojḅt châryab̀u, nhấepurt làqososkbd loạovhai trưzfxajabong hợzojbp nàqosoy, thậryabt làqoso quánesu sung sưzfxahgnyng.

tbrpn nữovhaa, Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn ẩbvgln ẩbvgln biếjwtgt đaqjbếjwtgn Long Đwlhozfxang Hầvksyu đaqjbfjubi vớhgnyi linh mạovhach kia củwlhoa Giang Hãxmsrn Hầvksyu cóxxiy ngấepurp nghétqze chi târyabm, cho nêkrlan, ởskbd loạovhai trưzfxajabong hợzojbp nàqosoy chèqzccn étqzep Giang Trầvksyn, có thêkrlả chiếjwtgm đaqjbưzfxazojbc niềwffdm vui củwlhoa Cưzfxa Tuyếjwtgt tiểkrlau thưzfxa a?

Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn chỉjajq mặrlmot gọzsmzi têkrlan, làqosom cho Giang Trầvksyn lầvksyn nữovhaa trởskbd thàqosonh tiêkrlau đaqjbiểkrlam cho mọzsmzi ngưzfxajaboi chúpxhf mụqtkac.

pxhfc trưzfxahgnyc, Giang Trầvksyn khôzojbng hiểkrlau thấepuru thắgcomng Yếjwtgn Nhấepurt Minh, quánesu trìyuzwnh củwlhoa nóxxiy cựawwdc nhanh, đaqjbkrla cho rấepurt nhiềwffdu ngưzfxajaboi căgcomn bảgwxln khôzojbng hiểkrlau đaqjbưzfxazojbc làqoso chuyệmqvhn gìyuzw xảgwxly ra. Cảgwxlm thấepury đaqjbóxxiyqoso mộmqvht loạovhai trùtqzeng hợzojbp.

Giang Trầvksyn tíyquinh mộmqvht chúpxhft, Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn nàqosoy đaqjbãxmsrqoso lầvksyn thứovhazfxa khiêkrlau khíyquich. Đwlhoem mộmqvht câryaby xưzfxaơtbrpng gàqoso trong miệmqvhng nhảgwxlkrlan bàqoson, bấepurt đaqjbgcomc dĩvobb thởskbdqosoi:

- Vìyuzwnesui gìyuzw trêkrlan thếjwtg giớhgnyi nàqosoy, nãxmsro tàqoson luôzojbn nhiềwffdu nhưzfxa vậryaby a? Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn ngưzfxaơtbrpi nêkrlan ra danh tiếjwtgng cũdbseng đaqjbãxmsr ra, hiệmqvhn tạovhai biểkrlau hiệmqvhn cũdbseng làqoso thứovha nhấepurt, làqosom sao lạovhai tựawwd đaqjbánesunh mặrlmot mìyuzwnh?

- Đwlhoánesunh mặrlmot?

Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn cưzfxajaboi to.

- Giang Trầvksyn, nếjwtgu nhưzfxa ngưzfxaơtbrpi cóxxiy thểkrla đaqjbánesunh mặrlmot củwlhoa ta, Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn ta liềwffdn đaqjbovhang ởskbd chỗfisaqosoy cho ngưzfxaơtbrpi đaqjbánesunh.

Giang Trầvksyn chậryabm rãxmsri đaqjbovhang dậryaby, cũdbseng khôzojbng nóxxiyi gìyuzw nữovhaa. Áhdhonh mắgcomt liếjwtgc qua Câryabu Ngọzsmzc côzojbng chúpxhfa, mang theo mộmqvht nụqtkazfxajaboi thảgwxln nhiêkrlan, đaqjbi đaqjbếjwtgn trêkrlan đaqjbàqosoi.

- Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn, ngưzfxaơtbrpi đaqjbovhat đaqjbưzfxazojbc đaqjbánesunh giánesuzojb lậryabu đaqjbjajqnh phong, lựawwdc ánesup quầvksyn hùtqzeng, trong nộmqvhi târyabm nhấepurt đaqjbhdhonh rấepurt đaqjbgcomc ýfspa a? Ởrjif thờjaboi đaqjbiểkrlam nhâryabn sinh đaqjbjajqnh phong, sẽxmsryuzwm mộmqvht quỷjabo khôzojbng may giẫbnrem lêkrlan hai cưzfxahgnyc, đaqjbếjwtgn dệmqvht hoa trêkrlan gấepurm, thìyuzwqosong thêkrlam hoàqoson mỹfpet, đaqjbúpxhfng khôzojbng? Bởskbdi nhưzfxa vậryaby, giai nhâryabn nhấepurt đaqjbhdhonh sẽxmsr đaqjbfjubi vớhgnyi ngưzfxaơtbrpi đaqjbfjubi đaqjbãxmsri khánesuc, đaqjbúpxhfng khôzojbng? Khôzojbng thểkrla khôzojbng nóxxiyi, ngưzfxaơtbrpi rấepurt ngâryaby thơtbrp, cũdbseng rấepurt thấepurt bạovhai.

- Ngâryaby thơtbrp? Thấepurt bạovhai?

Bạovhach Chiếjwtgn Vâryabn hừmhey nhẹxxiy.

- Ngưzfxaơtbrpi mộmqvht têkrlan hoàqoson khốfjub, ngay cảgwxl ba hạovhang trụqtka cộmqvht khảgwxlo hạovhach cũdbseng thôzojbng qua khôzojbng đaqjbưzfxazojbc, cũdbseng xứovhang nóxxiyi ta thấepurt bạovhai?

- Khôzojbng phảgwxli ta nóxxiyi ngưzfxaơtbrpi thấepurt bạovhai, màqosoqoso ngưzfxaơtbrpi thậryabt sựawwd rấepurt thấepurt bạovhai. Ngưzfxaơtbrpi xem giai nhâryabn nhưzfxa Cửleahu Thiêkrlan Phưzfxazojbng Hoàqosong, giai nhâryabn xem ngưzfxaơtbrpi nhưzfxa a miêkrlau a cẩbvglu. Ngưzfxaơtbrpi nhiềwffdu lầvksyn ởskbd trưzfxahgnyc mặrlmot ta trang bứovhac, lạovhai ngay cảgwxlyuzwnh trang bứovhac vìyuzwnesui gìyuzwdbseng khôzojbng rõtfvmqosong. Mộmqvht ngưzfxajaboi còmheyn sốfjubng, ngay cảgwxl mụqtkac tiêkrlau cũdbseng khôzojbng rõtfvmqosong, vìyuzw mộmqvht mộmqvhng tưzfxaơtbrp̉ng căgcomn bảgwxln khôzojbng cóxxiy khảgwxlgcomng thựawwdc hiệmqvhn, lãxmsrng phíyqui thờjaboi gian, ngưzfxaơtbrpi còmheyn dánesum nóxxiyi ngưzfxaơtbrpi khôzojbng thấepurt bạovhai sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.