Độc Tôn Tam Giới

Chương 40 : Câu Ngọc công chúa đề nghị

    trước sau   
- Tiểtvdwu tửvertuqgmy, làuqgm đvvetáwdovnh bậcxcly đvvetáwdovnh bạbbvb sao?

Lầcimnn nàuqgmy Câqdxbu Ngọdtttc thậcxclt sựwtxm pháwdovt hiệjtznn, mìvviknh đvvetdommi vớetazi Giang Trầcimnn cóbpsi chút xem khôlklpng hiểtvdwu.

uqgmng khôlklpng biếyhybt làuqgm, mộnbmvt chỉyhyb đvvetáwdovnh bậcxcly đvvetáwdovnh bạbbvb, cóbpsi thểtvdw kỳbxzr uy nhưqdxb thếyhyb sao.

Thếyhyb nhưqdxbng màuqgm, nếyhybu nhưqdxb khôlklpng phảdlngi đvvetáwdovnh bậcxcly đvvetáwdovnh bạbbvb, dùmjkung bảdlngn chấpyrzt hoàuqgmn khốdomm, ngay cảdlng trụdjtf cộnbmvt khảdlngo hạbbvbch cũwzenng thôlklpng qua khôlklpng đvvetưqdxbjtznc củmunaa Giang Trầcimnn, có thêzvrỉ thi triểtvdwn ra mộnbmvt chỉyhybuqgmy sao?

Khôlklpng khízlxp hiệjtznn trưqdxbbmdqng, rốdommt cụdjtfc cóbpsi ngưqdxbbmdqi pháwdov vỡmuna.

Bạbbvbch Chiếyhybn Vâqdxbn nhảdlngy ra ngoàuqgmi:


- Giang Trầcimnn, mớetazi vừnbmva rồjgrni ngưqdxbơdjtfi chơdjtfi áwdovm chiêzvriu sao? Yếyhybn Nhấpyrzt Minh đvvetưqdxbbmdqng đvvetưqdxbbmdqng sáwdovu mạbbvbch châqdxbn khízlxp, ngưqdxbơdjtfi chỉyhybuqgm ba mạbbvbch châqdxbn khízlxp, nhưqdxb thếyhybuqgmo mộnbmvt chiêzvriu làuqgmbpsi thểtvdw đvvetdlng đvvetdlngo hắuqgmn?

Giang Trầcimnn ngữvvik khízlxplklp tộnbmvi nóbpsii:

- Loạbbvbi vấpyrzn đvvetkvcu ngu ngốdommc nàuqgmy, ngưqdxbơdjtfi nêzvrin hỏrrsmi hắuqgmn mớetazi đvvetúbxzrng. Bịlgsg ba mạbbvbch châqdxbn khízlxpuqgm hắuqgmn xem thưqdxbbmdqng đvvetdlng bạbbvbi, ta cũwzenng khôlklpng biếyhybt phảdlngi an ủmunai hắuqgmn nhưqdxb thếyhybuqgmo rôlklp̀i.

- Hừnbmv, ngưqdxbơdjtfi nhấpyrzt đvvetlgsgnh làuqgmmjkung áwdovm chiêzvriu. Bạbbvbch Chiếyhybn Vâqdxbn ta đvvetếyhybn bồjgrni ngưqdxbơdjtfi chơdjtfi.

Bạbbvbch Chiếyhybn Vâqdxbn, Bạbbvbch Hổztco Hầcimnu truyềkvcun nhâqdxbn, báwdovt mạbbvbch châqdxbn khízlxp, cao giai Châqdxbn Khízlxp cảdlngnh!

uqgmy làuqgm nhâqdxbn vậcxclt thiêzvrin tàuqgmi màuqgm khôlklpng phảdlngi Yếyhybn Nhấpyrzt Minh cóbpsi thểtvdw so sáwdovnh.

zlxp mắuqgmt củmunaa Giang Trầcimnn cũwzenng khôlklpng giơdjtfzvrin thoáwdovng mộnbmvt pháwdovt, đvvetang muốdommn mởdlng miệjtznng, Câqdxbu Ngọdtttc côlklpng chúbxzra đvvetwdovng lêzvrin nóbpsii:

- Chậcxclm đvvetãxgsg, cáwdovc ngưqdxbơdjtfi nhữvvikng chưqdxb hầcimnu truyềkvcun nhâqdxbn tham gia Tiềkvcum Long hộnbmvi thửvert, lúbxzrc nàuqgmy so đvvetpyrzu, mặxgsgc kệjtzn bịlgsg thưqdxbơdjtfng ai, đvvetdommi vớetazi Tiềkvcum Long thi hộnbmvi đvvetkvcuu làuqgm mộnbmvt tổztcon thấpyrzt. Cáwdovc ngưqdxbơdjtfi đvvetãxgsg muốdommn so cao thấpyrzp, ta vớetazi tưqdxbwdovch ngưqdxbbmdqi tổztcong phụdjtf tráwdovch Tiềkvcum Long hộnbmvi thửvert, ngưqdxbjtznc lạbbvbi cóbpsi mộnbmvt đvvetkvcu nghịlgsg. Đtzovãxgsgbpsi thểtvdw phâqdxbn ra tàuqgmi hoa cao thấpyrzp, lạbbvbi cóbpsi thểtvdw khôlklpng thưqdxbơdjtfng tổztcon lẫaguln nhau.

- A? Câqdxbu Ngọdtttc côlklpng chúbxzra cóbpsi kếyhybwdovch gìvvik?

- Côlklpng chúbxzra làuqgm ngưqdxbbmdqi tổztcong phụdjtf tráwdovch Tiềkvcum Long thi hộnbmvi, dụdjtfng tâqdxbm lưqdxbơdjtfng khổztco nhưqdxb thếyhyb, chúbxzrng ta bộnbmvi phụdjtfc.

Trong lúbxzrc nhấpyrzt thờbmdqi, thanh âqdxbm mãxgsg thízlxpqdxbng bốdommc nhưqdxbqdxbetazc thủmunay triềkvcuu. Long Đtzovotftng Hầcimnu dùmjku ngưqdxbu bứwdovc thếyhybuqgmo, cáwdovi kia cũwzenng chỉyhybuqgm mộnbmvt chưqdxb hầcimnu. Câqdxbu Ngọdtttc côlklpng chúbxzra, đvvetâqdxby chízlxpnh làuqgm đvvetbbvbi biểtvdwu vưqdxbơdjtfng thấpyrzt.

Thếyhyb cụdjtfc bâqdxby giờbmdq, ngưqdxbbmdqi nguyệjtznn ýbsfc đvvetcxclp mãxgsg thízlxpqdxbng bốdommc vưqdxbơdjtfng thấpyrzt, so vớetazi đvvetcxclp mãxgsg thízlxpqdxbng bốdommc Long Đtzovotftng Hầcimnu hơdjtfn nhiềkvcuu lắuqgmm.

qdxbu Ngọdtttc côlklpng chúbxzra thảdlngn nhiêzvrin nóbpsii:


- Vưqdxbơdjtfng thấpyrzt ta tổztco chứwdovc Tiềkvcum Long thi hộnbmvi, vốdommn làuqgmvvik tuyêzvrin dưqdxbơdjtfng võsohu phong. Tấpyrzt cảdlng đvvetbbvbi chưqdxb hầcimnu truyềkvcun nhâqdxbn, đvvetkvcuu tu tậcxclp Đtzovôlklpng Phưqdxbơdjtfng Vưqdxbơdjtfng Quốdommc Trấpyrzn Quốdommc côlklpng pháwdovp 《 Tửvert Khízlxp Đtzovôlklpng Lai Quyếyhybt 》. Ta đvvetkvcu nghịlgsg, chưqdxb hầcimnu truyềkvcun nhâqdxbn ởdlng đvvetâqdxby, từnbmvng cáwdovi cóbpsi thểtvdw đvveti lêzvrin thi triểtvdwn 《 Tửvertqdxbn chưqdxbdlngng 》 cùmjkung 《 Đtzovôlklpng Vưqdxbơdjtfng chỉyhyb 》. Bổztcon cung vớetazi tưqdxbwdovch ngưqdxbbmdqi tổztcong phụdjtf tráwdovch Tiềkvcum Long thi hộnbmvi, vừnbmva vặxgsgn làuqgmm trọdtttng tàuqgmi, xem lựwtxmc lĩlhjfnh ngộnbmvwzen kỹcivr củmunaa ai mạbbvbnh nhấpyrzt, tu tậcxclp cảdlngnh giớetazi cao nhấpyrzt.

- Ha ha, khôlklpng hổztcouqgmlklpng chúbxzra vưqdxbơdjtfng thấpyrzt. Đtzovkvcu nghịlgsguqgmy rấpyrzt tốdommt. Đtzovãxgsg khôlklpng chảdlngy máwdovu đvvetdlng thưqdxbơdjtfng ngưqdxbbmdqi, lạbbvbi cóbpsi thểtvdw phâqdxbn ra cao thấpyrzp.

- Âxgsgn, đvvetkvcu nghịlgsguqgmy quảdlng thậcxclt khôlklpng tệjtzn, lãxgsgo phu ủmunang hộnbmv.

qdxbu Ngọdtttc côlklpng chúbxzra đvvetãxgsgzvrin tiếyhybng, nhữvvikng chưqdxb hầcimnu kia làuqgm khôlklpng thểtvdwuqgmo côlklpng nhiêzvrin phảdlngn đvvetdommi. Phảdlngn đvvetdommi Câqdxbu Ngọdtttc côlklpng chúbxzra, cáwdovi kia chízlxpnh làuqgm phảdlngn báwdovc vưqdxbơdjtfng thấpyrzt.

Vềkvcu sau Tiềkvcum Long thi hộnbmvi còdjtfn muốdommn lăctctn lộnbmvn hay khôlklpng?

Giang Trầcimnn nhúbxzrn vai, đvvetdommi vớetazi Bạbbvbch Chiếyhybn Vâqdxbn nóbpsii:

- Xem ra, ngưqdxbơdjtfi so vớetazi Yếyhybn Nhấpyrzt Minh càuqgmng may mắuqgmn a.

Sắuqgmc mặxgsgt củmunaa Bạbbvbch Chiếyhybn Vâqdxbn pháwdovt lạbbvbnh:

- Ngưqdxbơdjtfi cóbpsi ýbsfcvvik?

- Muốdommn khôlklpng nóbpsii ngưqdxbơdjtfi ngu ngốdommc cũwzenng khôlklpng đvvetưqdxbjtznc a, phảdlngi cầcimnn ta đvvetem lờbmdqi nóbpsii rõsohuuqgmng sao? Khôlklpng hiểtvdwu? Khôlklpng hiểtvdwu thìvvik tựwtxmvviknh chậcxclm rãxgsgi lĩlhjfnh ngộnbmv đvveti.

bpsii xong, Giang Trầcimnn cũwzenng mặxgsgc kệjtzn Bạbbvbch Chiếyhybn Vâqdxbn, đvveti trởdlng vềkvcu ghếyhyb củmunaa mìvviknh.

Đtzovôlklpng Phưqdxbơdjtfng Chỉyhyb Nhưqdxbjtznc cưqdxbbmdqi nóbpsii:

- Giang Trầcimnn ca ca, vừnbmva rồjgrni ngưqdxbơdjtfi râqdxb́t đvvetẹp trai.


- Vậcxcly sao? Ta cũwzenng cảdlngm thấpyrzy nhưqdxb vậcxcly, ha ha.

Giang Trầcimnn tâqdxbm tìvviknh thậcxclt tốdommt, đvvetjgrnng thờbmdqi áwdovnh mắuqgmt rấpyrzt cóbpsi ýbsfc tứwdov liếyhybc nhìvvikn Câqdxbu Ngọdtttc.

qdxbu Ngọdtttc côlklpng chúbxzra hừnbmv mộnbmvt tiếyhybng:

- Bổztcon cung chỉyhybuqgmvvik Tiềkvcum Long thi hộnbmvi, khôlklpng muốdommn bịlgsg thưqdxbơdjtfng bấpyrzt luậcxcln ngưqdxbbmdqi nàuqgmo. Khôlklpng phảdlngi làuqgmvvik bao che ngưqdxbơdjtfi, ngưqdxbơdjtfi cũwzenng đvvetnbmvng suy nghĩlhjf nhiềkvcuu.

- Ta xem làuqgm ngưqdxbơdjtfi suy nghĩlhjf nhiềkvcuu a?

Giang Trầcimnn cưqdxbbmdqi nóbpsii.

- Ngưqdxbơdjtfi khôlklpng cóbpsi nhìvvikn ra, ta đvvetdommi vớetazi ngưqdxbơdjtfi rấpyrzt khôlklpng thoảdlngi máwdovi sao? Bạbbvbch Chiếyhybn Vâqdxbn nàuqgmy đvvetãxgsg nhiềkvcuu lầcimnn chọdtttc tớetazi ta, đvvetang muốdommn mưqdxbjtznn cơdjtf hộnbmvi nàuqgmy đvvetáwdovnh hắuqgmn mộnbmvt trậcxcln. Ngưqdxbơdjtfi đvvetkvcu nghịlgsg nhưqdxb vậcxcly, chẳpomnng lẽvvikuqgm chuyêzvrin môlklpn che chởdlng hắuqgmn?

qdxbu Ngọdtttc trựwtxmc tiếyhybp im lặxgsgng, nàuqgmng pháwdovt hiệjtznn Giang Trầcimnn quáwdov khôlklpng biếyhybt xấpyrzu hổztco. Chẳpomnng lẽvvik hắuqgmn khôlklpng biếyhybt, Bạbbvbch Chiếyhybn Vâqdxbn thâqdxbn làuqgm cao giai Châqdxbn Khízlxp cảdlngnh, mộnbmvt đvvetpyrzm cóbpsi thểtvdw đvvetáwdovnh sơdjtf giai Châqdxbn Khízlxp cảdlngnh thàuqgmnh báwdovnh thịlgsgt sao?

Trong nộnbmvi tâqdxbm thầcimnm mắuqgmng:

- Bổztcon cung rõsohuuqgmng làuqgm bảdlngo hộnbmv ngưqdxbơdjtfi, miễftgcn cho bịlgsg Bạbbvbch Chiếyhybn Vâqdxbn đvvetáwdovnh chếyhybt. Xúbxzr tiểtvdwu tửvert, khôlklpng nhìvvikn đvvetưqdxbjtznc nhâqdxbn tâqdxbm tốdommt!

Đtzovãxgsgbpsiqdxbu Ngọdtttc côlklpng chúbxzra đvvetkvcu nghịlgsg, hơdjtfn nữvvika mộnbmvt ízlxpt nhâqdxbn vậcxclt quyềkvcun thếyhyb trợjtzn giúbxzrp, thờbmdqi gian yếyhybn hộnbmvi khai tiệjtznc khôlklpng khỏrrsmi lạbbvbi trìvvik hoãxgsgn mộnbmvt ízlxpt.

Trêzvrin Diễftgcn Võsohu Trưqdxbbmdqng củmunaa Long Đtzovotftng Hầcimnu phủmuna, cáwdovc lộnbmv chưqdxb hầcimnu truyềkvcun nhâqdxbn đvvetkvcuu hăctctng háwdovi, kízlxpch đvvetnbmvng, muốdommn ởdlng loạbbvbi tràuqgmng diệjtznn nàuqgmy đvvetbbvbi xuấpyrzt danh tiếyhybng.

Thanh âqdxbm củmunaa Câqdxbu Ngọdtttc côlklpng chúbxzra vang lêzvrin, nhưqdxb thúbxzry ngọdtttc tưqdxbơdjtfng kízlxpch:


- Chưqdxb vịlgsg, hôlklpm nay cáwdovc lộnbmv chưqdxb hầcimnu truyềkvcun nhâqdxbn tụdjtf tậcxclp, Bổztcon cung vớetazi tưqdxbwdovch ngưqdxbbmdqi tổztcong phụdjtf tráwdovch Tiềkvcum Long thi hộnbmvi, mưqdxbjtznn cơdjtf hộnbmvi nàuqgmy quan sáwdovt tiếyhybn đvvetnbmv tu luyệjtznn 《 Tửvert Khízlxp Đtzovôlklpng Lai Quyếyhybt 》củmunaa cáwdovc ngưqdxbơdjtfi. Cáwdovc ngưqdxbơdjtfi khôlklpng cầcimnn cóbpsi giữvvik lạbbvbi gìvvik, đvvetem thiêzvrin phúbxzrmjkung ngộnbmvzlxpnh, tàuqgmi hoa cùmjkung bổztcon sựwtxm củmunaa cáwdovc ngưqdxbơdjtfi, toàuqgmn bộnbmv biểtvdwu hiệjtznn ra đvveti!

Kỳbxzr thậcxclt căctctn bảdlngn khôlklpng cầcimnn Câqdxbu Ngọdtttc côlklpng chúbxzra đvvetnbmvng viêzvrin, tấpyrzt cảdlng chưqdxb hầcimnu truyềkvcun nhâqdxbn đvvetkvcuu làuqgm mặxgsgt mũwzeni tràuqgmn đvvetcimny nóbpsing bỏrrsmng. Cóbpsi thểtvdwdlng trưqdxbetazc mặxgsgt ngưqdxbbmdqi tổztcong phụdjtf tráwdovch Tiềkvcum Long thi hộnbmvi biểtvdwu hiệjtznn ra tàuqgmi hoa, lưqdxbu lạbbvbi ấpyrzn tưqdxbjtznng tốdommt, loạbbvbi cơdjtf hộnbmvi nàuqgmy, ai sẽvvik bỏrrsm qua?

Bấpyrzt luậcxcln mộnbmvt môlklpn côlklpng pháwdovp vũwzen kỹcivrvvik, luậcxcln trìvviknh đvvetnbmv tu luyệjtznn, cóbpsi tiểtvdwu thàuqgmnh, thuầcimnn thụdjtfc, đvvetbbvbi thàuqgmnh, vôlklp lậcxclu, viêzvrin mãxgsgn, phâqdxbn chia năctctm cấpyrzp đvvetnbmv.

otftqdxbetazi Câqdxbu Ngọdtttc côlklpng chúbxzra tựwtxmvviknh chúbxzr ýbsfc, rấpyrzt nhanh liềkvcun cóbpsi mấpyrzy chưqdxb hầcimnu truyềkvcun nhâqdxbn, nhao nhao tiếyhybn lêzvrin biểtvdwu thịlgsgwzen kỹcivr. Cóbpsi ngưqdxbbmdqi lựwtxma chọdtttn 《 Tửvertqdxbn chưqdxbdlngng 》, cũwzenng cóbpsi ngưqdxbbmdqi lựwtxma chọdtttn 《 Đtzovôlklpng Vưqdxbơdjtfng chỉyhyb 》.

Khôlklpng thểtvdw khôlklpng nóbpsii, mộnbmvt trăctctm lẻwmxpwdovm lộnbmv chưqdxb hầcimnu truyềkvcun nhâqdxbn, cơdjtf hồjgrn khôlklpng cóbpsi thếyhyb hệjtznvviknh thưqdxbbmdqng.

uqgmbpsi can đvvetdlngm lêzvrin đvvetàuqgmi, trêzvrin cơdjtf bảdlngn đvvetkvcuu làuqgm thiêzvrin phúbxzr khôlklpng tồjgrni, đvvetdommi vớetazi cấpyrzp đvvetnbmvvviknh tu luyệjtznn phi thưqdxbbmdqng tựwtxm tin.

Giang Trầcimnn ởdlngqdxbetazi đvvetpyrzt, vẫaguln làuqgm nửverta hízlxpp mắuqgmt, mộnbmvt bộnbmv khôlklpng đvvettvdw ýbsfc, ngẫagulu nhiêzvrin cầcimnm lấpyrzy mấpyrzy cáwdovi dưqdxba leo gặxgsgm, thỉyhybnh thoảdlngng lạbbvbi cùmjkung Đtzovôlklpng Phưqdxbơdjtfng Chỉyhyb Nhưqdxbjtznc trêzvriu chọdtttc vàuqgmi câqdxbu.

Ngẫagulu nhiêzvrin hưqdxbetazng trêzvrin đvvetàuqgmi thoáwdovng nhìvvikn, khóbpsie miệjtznng hiệjtznn ra dáwdovng tưqdxbơdjtfi cưqdxbbmdqi nghiềkvcun ngẫagulm, hiểtvdwn nhiêzvrin khôlklpng cóbpsi đvvetem nhữvvikng chưqdxb hầcimnu truyềkvcun nhâqdxbn nàuqgmy biểtvdwu thịlgsg chúbxzr ýbsfc.

Bấpyrzt quáwdov, sau đvvetóbpsi mộnbmvt ngưqdxbbmdqi lêzvrin đvvetàuqgmi, lạbbvbi đvvettvdw cho Giang Trầcimnn nhiềkvcuu thêzvrim vàuqgmi phầcimnn chúbxzr ýbsfc.

Ngưqdxbbmdqi nàuqgmy khoẻwmxp mạbbvbnh kháwdovu khỉyhybnh, đvveti lạbbvbi vữvvikng chắuqgmc, làuqgm Hổztco Khâqdxbu Hầcimnu truyềkvcun nhâqdxbn Hồjgrn Khâqdxbu Nhạbbvbc, cũwzenng làuqgm mộnbmvt trong mấpyrzy bằotftng hữvviku củmunaa Giang Trầcimnn tạbbvbi vưqdxbơdjtfng đvvetôlklp.

Giang Trầcimnn nhìvvikn Hồjgrn Khâqdxbu Nhạbbvbc lêzvrin đvvetàuqgmi, lạbbvbi âqdxbm thầcimnm bấpyrzt đvvetuqgmc dĩlhjf. Dùmjkung khízlxp chấpyrzt cùmjkung đvvetxgsgc đvvetiểtvdwm củmunaa Hồjgrn Khâqdxbu Nhạbbvbc, bấpyrzt kểtvdwuqgm《 Tửvertqdxbn chưqdxbdlngng 》phiêzvriu dậcxclt, hay làuqgm《 Đtzovôlklpng Vưqdxbơdjtfng chỉyhyb 》đvveti kỳbxzr quỷfqdq lộnbmv tuyếyhybn, kỳbxzr thậcxclt đvvetkvcuu khôlklpng thízlxpch hợjtznp hắuqgmn.

Cho nêzvrin Hồjgrn Khâqdxbu Nhạbbvbc lêzvrin đvvetàuqgmi, khiếyhybn Giang Trầcimnn cóbpsi chúbxzrt ngoàuqgmi ýbsfc muốdommn.

Bấpyrzt quáwdov, đvvettvdw cho ngưqdxbbmdqi dưqdxbetazi đvvetàuqgmi cảdlngm thấpyrzy ngoàuqgmi ýbsfc muốdommn làuqgm, Hổztco Khâqdxbu Hầcimnu ởdlng trong mộnbmvt trăctctm lẻwmxpwdovm lộnbmv chưqdxb hầcimnu cũwzenng khôlklpng hiểtvdwn háwdovch, kiếyhybn thứwdovc cơdjtf bảdlngn củmunaa truyềkvcun nhâqdxbn hắuqgmn vâqdxḅy mà thậcxclp phầcimnn vữvvikng chắuqgmc, thậcxclm chízlxpbpsi bảdlngy đvvetbbvbo châqdxbn khízlxp nhưqdxb rồjgrnng xàuqgm lao nhanh, rõsohuuqgmng làuqgm mộnbmvt bảdlngy mạbbvbch châqdxbn khízlxp, cao giai Châqdxbn Khízlxp cảdlngnh!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.