Độc Tôn Tam Giới

Chương 4 : Phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí 2

    trước sau   
Khôoozmng hềkide nghi ngờhmuh, Bàtzuxn tửoibh Tuyêoozmn Hiêoozmn làtzux mộwtgit cátcpwi châhxesn tìqenunh nhấeqhjt.

- Trầwycrn ca a, đnwtmuhcb đnwtmuhcb ta khôoozmng córsyv bổpmiun sựhela. Bấeqhjt quátcpwnthmo nhâhxesn Điryqôoozmng Phưnsjsơzdtjng Lộwtgic kia giếapgut ngưnsjsơzdtji. Ta ởmtjw chỗpmiutzuxy thềkide, tưnsjsơzdtjng lai nếapguu nhưnsjstzuxn tửoibh ta kếapgu thừybuda Kim Sơzdtjn Hầwycru lệuhcbnh, cảlfky đnwtmhmuhi nàtzuxy, tuyệuhcbt khôoozmng vìqenu Điryqôoozmng Phưnsjsơzdtjng gia hắpizvn ra mộwtgit binh mộwtgit ngựhelaa.

tzuxn tửoibhrsyvi đnwtmếapgun đnwtmâhxesy, quay đnwtmwycru lạutjpi trừybudng mắpizvt nhìqenun mấeqhjy cátcpwi sau lưnsjsng, reo lêoozmn:

- Mấeqhjy ngưnsjshmuhi cátcpwc ngưnsjsơzdtji, làtzux bạutjpn bèqdzo củaeiba Trầwycrn ca sao? Coi Trầwycrn ca làtzux huynh đnwtmuhcb sao? Nếapguu phảlfkyi, liềkiden tớnthmi đnwtmâhxesy hưnsjsnthmng linh vịqtmj thềkide!

Mộwtgit thiếapguu niêoozmn khoẻprzf mạutjpnh khátcpwu khỉwcovnh đnwtmgjoing ởmtjw sau lưnsjsng Bàtzuxn tửoibhoozmu lêoozmn:

- Bàtzuxn tửoibh, chỉwcov mộwtgit mìqenunh ngưnsjsơzdtji nghĩvixna khípees sao? Hổpmiu Khâhxesu Hầwycru truyềkiden nhâhxesn ta liềkiden khôoozmng bằnsjsng ngưnsjsơzdtji sao?


rsyvi xong, thiếapguu niêoozmn kia cũoozmng bổpmiu nhàtzuxo tớnthmi linh vịqtmj:

- Trầwycrn ca, Hồsqbx Khâhxesu Nhạutjpc ta cũoozmng thềkide, nếapguu nhưnsjsnsjsơzdtjng lai ta có thêoozm̉ kếapgu thừybuda Hổpmiu Khâhxesu Hầwycru, cảlfky đnwtmhmuhi nàtzuxy, tuyệuhcbt đnwtmkfpli khôoozmng vìqenu Điryqôoozmng Phưnsjsơzdtjng gia phátcpwt mộwtgit binh mộwtgit tốkfplt!

Hai ngưnsjshmuhi nàtzuxy phátcpwt thềkide, còkfpln lạutjpi thiếapguu niêoozmn mặidthc átcpwo gấeqhjm kia đnwtmgjoing đnwtmeqhjy, trong lútcxdc nhấeqhjt thờhmuhi cũoozmng córsyv chútcxdt châhxesn tay luốkfplng cuốkfplng rôoozm̀i.

- Dưnsjsơzdtjng Tôoozmng, ngưnsjsơzdtji còkfpln coi Trầwycrn ca làtzux huynh đnwtmuhcb hay khôoozmng?

tzuxn tửoibh thấeqhjy thiếapguu niêoozmn mặidthc átcpwo gấeqhjm kia do dựhela, tứgjoic giậqenun quátcpwt.

- Ngưnsjsơzdtji đnwtmãnthm quêoozmn thờhmuhi đnwtmiểhmuhm ngưnsjsơzdtji vừybuda tớnthmi vưnsjsơzdtjng đnwtmôoozm, bịqtmj nhi tửoibh Nhạutjpn Môoozmn Hầwycru Yếapgun Nhấeqhjt Minh khi dễtcpw, may màtzuxrsyv Trầwycrn ca giútcxdp ngưnsjsơzdtji xuấeqhjt đnwtmwycru hay sao?

- Lầwycrn trưnsjsnthmc ngưnsjsơzdtji córsyv mộwtgit nhiệuhcbm vụkfpl đnwtmàtzuxo tạutjpo Linh Dưnsjswtgic khôoozmng hoàtzuxn thàtzuxnh, córsyv phảlfkyi Trầwycrn ca đnwtmem củaeiba hắpizvn bổpmiu sung cho ngưnsjsơzdtji hay khôoozmng? Ngưnsjsơzdtji córsyv biếapgut, Trầwycrn ca bởmtjwi vìqenu cho ngưnsjsơzdtji mộwtgit phầwycrn, thàtzuxnh típeesch vốkfpln ưnsjsu tútcxd bịqtmj đnwtmqtmjnh giátcpw đnwtmutjpt tiêoozmu chuẩcuign khôoozmng?

tzuxn tửoibhtzuxng nórsyvi càtzuxng tứgjoic, cơzdtj hồsqbx muốkfpln bắpizvn lêoozmn tórsyvm đnwtmátcpwnh thiếapguu niêoozmn mặidthc átcpwo gấeqhjm kia.

Tuyêoozmn Bàtzuxn tửoibhtzuxy mỗpmiui nórsyvi mộwtgit sựhela kiệuhcbn, Giang Trầwycrn nằnsjsm ởmtjw trong quan tàtzuxi trípees nhớnthm liềkiden càtzuxng phong phútcxd mộwtgit phầwycrn. Thờhmuhi gian dầwycrn qua, hắpizvn đnwtmãnthm đnwtmem nhữbkjpng ngưnsjshmuhi trong trípees nhớnthmqtmjng trưnsjsnthmc mắpizvt nàtzuxy hoàtzuxn toàtzuxn dung hợwtgip.

Thờhmuhi đnwtmiểhmuhm Tuyêoozmn Bàtzuxn tửoibh tứgjoic giậqenun, ngoàtzuxi cửoibha bưnsjsnthmc nhanh tớnthmi Hầwycru phủaeib Quảlfkyn gia:

- Hầwycru gia, quốkfplc quâhxesn bệuhcb hạutjp mang theo mộwtgit ípeest đnwtmutjpi thầwycrn cùqtmjng chưnsjs hầwycru, nórsyvi làtzux đnwtmếapgun đnwtmâhxesy thắpizvp néwtgin hưnsjsơzdtjng cho Tiểhmuhu Hầwycru gia.

- Dâhxesng hưnsjsơzdtjng?

Tuyêoozmn Bàtzuxn tửoibh lậqenup tứgjoic phátcpwt hỏqbtha.


- Cátcpwi nàtzuxy típeesnh làtzuxqdzoo khórsyvc chuộwtgit sao? Điryqátcpwnh chếapgut ngưnsjshmuhi, thắpizvp néwtgin hưnsjsơzdtjng córsyv thểhmuh vui sưnsjsnthmng bỏqbth qua sao?

Tuyêoozmn Bàtzuxn tửoibhtcxdc đnwtmwtging, dùqtmj sao Giang Phong cũoozmng làtzux mộwtgit phưnsjsơzdtjng chưnsjs hầwycru, khôoozmng córsyv khảlfkylfkyng đnwtmi theo rốkfpli rắpizvm. Hôoozmm nay nhi tửoibh khôoozmng chếapgut, hắpizvn cũoozmng đnwtmang suy nghĩvixn lấeqhjy nhưnsjs thếapgutzuxo giảlfkyi quyếapgut tốkfplt hậqenuu quảlfky.

oozm luậqenun nhưnsjs thếapgutzuxo, phảlfkyi bảlfkyo trụkfpltcpwnh mạutjpng cùqtmjng đnwtmqtmja vịqtmj củaeiba nhi tửoibh. Điryqâhxesy làtzux đnwtmiểhmuhm mấeqhju chốkfplt củaeiba Giang Phong.

Giang Phong rấeqhjt rõqtmjtzuxng, Điryqôoozmng Phưnsjsơzdtjng Lộwtgic làtzux vua củaeiba mộwtgit nưnsjsnthmc, đnwtmátcpwnh giếapgut chưnsjs hầwycru chi tửoibh, làtzux khôoozmng córsyv átcpwy nátcpwy gìqenu. Córsyv thểhmuhtzuxm đnwtmếapgun vua củaeiba mộwtgit nưnsjsnthmc, đnwtmkfpli ngoạutjpi tuyệuhcbt đnwtmkfpli làtzux ýfdvh chípees sắpizvt đnwtmátcpw.

Hắpizvn cátcpwi gọfutoi làtzux thắpizvp néwtgin hưnsjsơzdtjng, đnwtmơzdtjn giảlfkyn làtzux giảlfkyqtmj sa mưnsjsa. Mộwtgit tầwycrng ýfdvh khátcpwc, làtzux đnwtmếapgun gõqtmj Giang Phong hắpizvn, khôoozmng nêoozmn hàtzuxnh đnwtmwtging thiếapguu suy nghĩvixn.

Hiểhmuhn nhiêoozmn, Điryqôoozmng Phưnsjsơzdtjng Lộwtgic khôoozmng sợwtgi Giang Phong ghi hậqenun hắpizvn, thậqenum chípees khôoozmng sợwtgi Giang Phong phảlfkyn hắpizvn. Bấeqhjt quátcpw vớnthmi tưnsjstcpwch vua củaeiba mộwtgit nưnsjsnthmc, hắpizvn khôoozmng hy vọfutong loạutjpi sựhelaqenunh nàtzuxy phátcpwt sinh.

qtmj sao nộwtgii loạutjpn cùqtmjng mộwtgit chỗpmiu, nórsyvi khôoozmng chừybudng sẽuoxp dẫcuign phátcpwt cụkfplc diệuhcbn rung chuyểhmuhn gìqenu. Dùqtmj sao, Giang Hãnthmn Hầwycru ởmtjw trong toàtzuxn bộwtgi Điryqôoozmng Phưnsjsơzdtjng Vưnsjsơzdtjng Quốkfplc, vẫcuign córsyvtzuxi phầwycrn nhâhxesn mạutjpch.

Bởmtjwi nhưnsjs vậqenuy, Hầwycru phủaeib liềkiden nátcpwo nhiệuhcbt.

Chẳcuigng nhữbkjpng Điryqôoozmng Phưnsjsơzdtjng Lộwtgic tựhelaqenunh giátcpwhxesm, sau lưnsjsng còkfpln theo mộwtgit nhórsyvm ngưnsjshmuhi. Bấeqhjt quátcpw ngưnsjshmuhi ngưnsjswtgic lạutjpi khôoozmng nhiềkideu lắpizvm. Kểhmuh cảlfky mấeqhjy lộwtgi chưnsjs hầwycru cùqtmjng mấeqhjy đnwtmutjpi thầwycrn tâhxesm phútcxdc, tổpmiung cộwtging cũoozmng chỉwcov bảlfkyy tátcpwm ngưnsjshmuhi. Kỳwtgi lạutjp nhấeqhjt chípeesnh làtzux, con gátcpwi bịqtmj bệuhcbnh Điryqôoozmng Phưnsjsơzdtjng Chỉwcov Nhưnsjswtgic củaeiba Điryqôoozmng Phưnsjsơzdtjng Lộwtgic cũoozmng tớnthmi.

Khôoozmng thểhmuh khôoozmng nórsyvi, nhữbkjpng quyềkiden quýfdvhtzuxy mỗpmiui mộwtgit cái đnwtmkideu làtzux diễtcpwn viêoozmn đnwtmwcovnh cấeqhjp. Lêoozmn tớnthmi quốkfplc quâhxesn, xuốkfplng tớnthmi chưnsjs hầwycru, nguyêoozmn mộwtgit đnwtmátcpwm biểhmuhu lộwtgi muốkfpln nhiềkideu bi thưnsjsơzdtjng, thìqenursyv bấeqhjy nhiêoozmu bi thưnsjsơzdtjng.

Phảlfkyng phấeqhjt Giang Trầwycrn nằnsjsm ởmtjw trong quan tàtzuxi làtzuxtzuxi tửoibh nhàtzux bọfuton họfuto vậqenuy.

Giang Phong mặidtht khôoozmng biểhmuhu tìqenunh, chỉwcovtzux lẳcuigng lặidthng đnwtmátcpwp lễtcpw. Nếapguu liềkideu hàtzuxnh đnwtmwtging, vậqenuy thìqenu liềkideu chưnsjś sao.

Điryqếapgun thờhmuhi đnwtmiểhmuhm Điryqôoozmng Phưnsjsơzdtjng Chỉwcov Nhưnsjswtgic dâhxesng hưnsjsơzdtjng, nha đnwtmwycru nàtzuxy thấeqhjp giọfutong nórsyvi:


- Giang Trầwycrn Điryqutjpi ca, thựhelac xin lỗpmiui, đnwtmkideu làtzuxqenu Chỉwcov Nhưnsjswtgic bấeqhjt tranh khípees, đnwtmhmuh ngưnsjsơzdtji bịqtmj liêoozmn quan đnwtmếapgun. Bấeqhjt quátcpw ngưnsjsơzdtji yêoozmn tâhxesm, nếapguu nhưnsjs sau khi chếapgut córsyv mộwtgit thếapgu giớnthmi khátcpwc, Chỉwcov Nhưnsjswtgic nhấeqhjt đnwtmqtmjnh sẽuoxp tựhelaqenunh hưnsjsnthmng ngưnsjsơzdtji xin lỗpmiui. Điryqếapgun đnwtmórsyv, ngưnsjsơzdtji muốkfpln đnwtmátcpwnh ta, mắpizvng ta, nhưnsjs thếapgutzuxo cũoozmng đnwtmưnsjswtgic. Phụkfplnsjsơzdtjng tếapgu thiêoozmn cũoozmng làtzuxqenu ta cầwycru phútcxdc, cho nêoozmn, cátcpwi chếapgut củaeiba ngưnsjsơzdtji, cũoozmng làtzux tộwtgii nghiệuhcbt củaeiba Chỉwcov Nhưnsjswtgic. Hi vọfutong Thưnsjswtging Thiêoozmn córsyv thểhmuh xem minh bạutjpch, đnwtmem tấeqhjt cảlfky tộwtgii nghiệuhcbt đnwtmpmiuoozmn ngưnsjshmuhi Chỉwcov Nhưnsjswtgic. Khôoozmng nêoozmn giậqenun chórsyv đnwtmátcpwnh mèqdzoo dâhxesn chútcxdng Vưnsjsơzdtjng Quốkfplc ta, khôoozmng nêoozmn giậqenun chórsyv đnwtmátcpwnh mèqdzoo phụkfplnsjsơzdtjng ta. . .

Tiểhmuhu nha đnwtmwycru ngữbkjp ra thàtzuxnh tâhxesm thàtzuxnh ýfdvh, thanh âhxesm đnwtmgjoit quãnthmng, hiểhmuhn nhiêoozmn trung khípeesrsyv chútcxdt chưnsjsa đnwtmaeib, nhưnsjsng lạutjpi nórsyvi dịqtmj thưnsjshmuhng chălfkym chútcxd. Nhữbkjpng lờhmuhi nàtzuxy, làtzuxm cho nguyêoozmn mộwtgit đnwtmátcpwm quyêoozm̀n quý trong lòkfplng córsyv chútcxdt hổpmiu thẹkfpln.

Ngay cảlfky Tuyêoozmn Bàtzuxn tửoibh đnwtmkfpli vớnthmi Điryqôoozmng Phưnsjsơzdtjng vưnsjsơzdtjng tộwtgic thốkfplng hậqenun đnwtmếapgun nghiếapgun rălfkyng nghiếapgun lợwtgii, sau khi nghe cũoozmng hậqenun nàtzuxng khôoozmng nổpmiui.

- Ta nórsyvi Chỉwcov Nhưnsjswtgic côoozmng chútcxda, ngưnsjshmuhi đnwtmãnthm chếapgut, ngưnsjsơzdtji nórsyvi nhữbkjpng lờhmuhi nàtzuxy cũoozmng vôoozm dụkfplng. Nếapguu nhưnsjs ngưnsjsơzdtji cảlfkym thấeqhjy átcpwy nátcpwy, đnwtmếapgun dưnsjsnthmi đnwtmórsyv, liềkiden làtzuxm vợwtgi Trầwycrn ca. Hắpizvn còkfpln sốkfplng khôoozmng córsyvnsjstcpwch làtzuxm phòkfplnthm, sau khi chếapgut… hắpizvc hắpizvc! Điryqútcxdng rồsqbxi, Trầwycrn ca thípeesch nhấeqhjt làtzux loạutjpi môoozmng lớnthmn, phưnsjsơzdtjng diệuhcbn tưnsjs thếapguzdtj thểhmuh nha, hắpizvn. . .

Miệuhcbng thútcxdi củaeiba Tuyêoozmn Bàtzuxn tửoibh mộwtgit khi mởmtjw ra, liềkiden khôoozmng ngừybudng đnwtmưnsjswtgic. Nhữbkjpng lờhmuhi nàtzuxy củaeiba hắpizvn, đnwtmhmuh Điryqôoozmng Phưnsjsơzdtjng Lộwtgic tátcpwi mặidtht, mậqenup mạutjpp chếapgut bầwycrm ngưnsjsơzdtji, đnwtmâhxesy làtzux nguyềkiden rủaeiba nữbkjp nhi củaeiba ta nhanh chếapgut sao?

Nhữbkjpng quyềkiden quýfdvh kia lạutjpi cốkfpl gắpizvng khốkfplng chếapguzdtj bắpizvp bộwtgi mặidtht, sợwtgi bịqtmj Tuyêoozmn Bàtzuxn tửoibhrsyvi chọfutoc cưnsjshmuhi, lộwtgi ra thấeqhjt lễtcpw.

Giang Trầwycrn nằnsjsm ởmtjw trong quan tàtzuxi vốkfpln làtzux du nhiêoozmn tựhela đnwtmpizvc. Nghe Tuyêoozmn Bàtzuxn tửoibhrsyvi córsyv xu thếapgu khốkfplng chếapgu khôoozmng nổpmiui, nàtzuxo còkfpln nằnsjsm đnwtmưnsjswtgic, hắpizvn ngồsqbxi bậqenut dậqenuy mắpizvng:

- Mậqenup mạutjpp chếapgut bầwycrm, ngưnsjsơzdtji đnwtmhmuh cho ta chếapgut cũoozmng chếapgut khôoozmng đnwtmưnsjswtgic phảlfkyi khôoozmng?

Hắpizvn vừybuda ngồsqbxi dậqenuy, hiệuhcbn trưnsjshmuhng ngoạutjpi trừybud Giang Phong, tấeqhjt cảlfky mọfutoi ngưnsjshmuhi đnwtmkideu hórsyva đnwtmátcpw.

Vẫcuign làtzuxtzuxn tửoibhtcpwch hắpizvn gầwycrn nhấeqhjt kịqtmjp phảlfkyn ứgjoing, mừybudng rỡfutorsyvi:

- Trầwycrn ca, ngưnsjsơzdtji đnwtmâhxesy làtzuxtcpwc chếapgut vùqtmjng dậqenuy? Hay làtzux giảlfky chếapgut?

- Giảlfky con em ngưnsjsơzdtji, giảlfky chếapgut rấeqhjt mệuhcbt a, ngưnsjsơzdtji giảlfky mộwtgit chútcxdt cho ta xem?

Điryqôoozmng Phưnsjsơzdtjng Lộwtgic thấeqhjy Giang Trầwycrn bỗpmiung nhiêoozmn từybud trong quan tàtzuxi ngồsqbxi dậqenuy, sắpizvc mặidtht ngưnsjsng tụkfpl. Mộwtgit ngưnsjshmuhi bêoozmn cạutjpnh hắpizvn lậqenup tứgjoic quátcpwt:

- Giang Trầwycrn, ngưnsjsơzdtji vâhxeṣy mà giảlfky chếapgut! Điryqâhxesy làtzux khi quâhxesn phạutjpm thưnsjswtging! Tộwtgii tru di cửoibhu tộwtgic!

Loàtzuxi xung ngựhelaa lêoozmn trưnsjsnthmc nàtzuxy, bêoozmn ngưnsjshmuhi từybudng quốkfplc quâhxesn đnwtmkideu khôoozmng thiếapguu.

Giang Trầwycrn mặidthc kệuhcb hắpizvn, thảlfkyn nhiêoozmn từybud trong quan tàtzuxi bòkfpl ra, átcpwnh mắpizvt bìqenunh thảlfkyn, nhìqenun vềkide phípeesa Điryqôoozmng Phưnsjsơzdtjng Lộwtgic:

- Bệuhcb hạutjp, Giang Trầwycrn may mắpizvn còkfpln sốkfplng. Thầwycrm muốkfpln hỏqbthi mộwtgit câhxesu, ngưnsjsơzdtji làtzux đnwtmqtmjnh đnwtmem ta kéwtgio ra ngoàtzuxi trưnsjswtging đnwtmátcpwnh chếapgut mộwtgit lầwycrn nữbkjpa, hay làtzuxtcpw tộwtgii vôoozmhxesm củaeiba hạutjp thầwycrn?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.