Độc Tôn Tam Giới

Chương 39 : Ngươi rất ngưu bức? Một ngón tay chấn bay 2

    trước sau   
- Hắqmcic hắqmcic, Giang Trầjpmon, ngưthtoơvyxki rấavtkt giỏgelti trang bứojgyc a! Ba mạifrwch châbbhcn khítpjp, cũibsyng dáryizm đhjusojgyng ra, ta ngưthtojsljc lạifrwi bộpbrti phụqnkzc dũibsyng khítpjp củgsuaa ngưthtoơvyxki.

Yếmywin Nhấavtkt Minh dữpdkn tợjsljn cưthtobefhi mộpbrtt tiếmywing, lấavtkn thâbbhcn vềchkq phítpjpa trưthtoxdmgc, sáryizu mạifrwch châbbhcn khítpjp bắqmcit đhjusjpmou khởxdmgi đhjuspbrtng, uấavtkn nhưthtomywing lấavtky khítpjp thếmywi kinh ngưthtobefhi, ýmzjr đhjustpjpxdmg trêuaign khítpjp thếmywi đhjusèpdxs sậppjnp đhjusbrvqi thủgsua.

- Đgqldzggyng giảppjn vờbefh giảppjn vịoyblt nữpdkna! Muốbrvqn đhjusáryiznh tranh thủgsua thờbefhi gian lêuaign. Đgqldáryiznh xong ta cògeltn phảppjni ăotkhn nữpdkna. Đgqldókrehi lâbbhcu nhưthto vậppjny, ta dễppujltusng lắqmcim sao?

Giang Trầjpmon căotkhn bảppjnn khôngokng đhjusvvjr ýmzjr tớxdmgi Yếmywin Nhấavtkt Minh.

- Giang Trầjpmon, ngưthtoơvyxki chỉrypkltus ba mạifrwch châbbhcn khítpjp, cògeltn ra vẻkyfr cao thâbbhcm, đhjusâbbhcy làltus ngưthtoơvyxki muốbrvqn chếmywit! Xem chưthtoxdmgng!

Nếmywiu làltus luậppjnn bàltusn, lạifrwi cókrehbbhcu Ngọuaigc côngokng chújslja ởxdmg đhjusâbbhcy, Yếmywin Nhấavtkt Minh khôngokng cókreh thi triểvvjrn võtpzs họuaigc gia truyềchkqn, chỉrypkavtkng Tửbbhcbbhcn chưthtoxdmgng trong Tửbbhc Khítpjp Đgqldôngokng Lai Quyếmywit.


ryizu mạifrwch châbbhcn khítpjp, chítpjpnh làltus tồtpjpn tạifrwi mạifrwnh nhấavtkt trong trung giai châbbhcn khítpjp. Thújsljc dụqnkzc sáryizu đhjusifrwo châbbhcn khítpjp, trong lújsljc nhấavtkt thờbefhi chưthtoxdmgng phong soàltusn soạifrwt, uy thếmywi đhjusjpmoy trờbefhi, cókrehryizt bay đhjusáryiz chạifrwy.

Mộpbrtt cáryizi lêuaign xuốbrvqng, Yếmywin Nhấavtkt Minh thâbbhcn nhẹqarn nhưthto yếmywin, song chưthtoxdmgng thôngoki đhjuspbrtng, tửbbhc khítpjpbbhcng lêuaign, chưthtoxdmgng ảppjnnh trùavtkng trùavtkng đhjusiệppjnp đhjusiệppjnp, hưthtothto thậppjnt thậppjnt, nhưthto nhiềchkqu đhjusókreha hoa mai nởxdmg ra, lạifrwc anh rựqmcic rỡmywi, cho ngưthtobefhi mộpbrtt loạifrwi cảppjnm giáryizc đhjusáryizp ứojgyng khôngokng xuểvvjr.

- Chưthtoxdmgng ảppjnnh đhjusjpmoy trờbefhi, thảppjno trưthtobefhng oanh phi, lạifrwc anh phấavtkt phớxdmgi. Khôngokng thểvvjrthtoxdmgng đhjusưthtojsljc Yếmywin Nhấavtkt Minh nàltusy, vâbbhc̣y mà đhjusem Tửbbhcbbhcn chưthtoxdmgng tu luyệppjnn tớxdmgi đhjusifrwi thàltusnh đhjusrypknh phong, khókreh đhjusưthtojsljc khókreh đhjusưthtojsljc!

- Nhạifrwn Môngokn Hầjpmou truyềchkqn nhâbbhcn, quảppjn nhiêuaign danh bấavtkt hưthto truyềchkqn, khôngokng hổgeltltus tồtpjpn tạifrwi nổgelti tiếmywing trong thậppjnp đhjusifrwi chưthto hầjpmou!

Trong lújsljc nhấavtkt thờbefhi, hiệppjnn trưthtobefhng khen ngợjslji khôngokng ngừzggyng. Ngay cảppjn Bạifrwch Chiếmywin Vâbbhcn cùavtkng Hồtpjpng Thiêuaign Đgqldtpjpng, áryiznh mắqmcit cũibsyng ngưthtong trọuaigng, nhìzdmyn xem Yếmywin Nhấavtkt Minh, nhưthtokreh đhjusiềchkqu suy nghĩzvob.

Đgqldơvyxkn thuầjpmon Tửbbhcbbhcn chưthtoxdmgng nàltusy, trìzdmynh đhjuspbrt tu luyệppjnn củgsuaa bọuaign hắqmcin, chỉrypk sợjslj sẽpegz khôngokng mạifrwnh hơvyxkn nhiềchkqu lắqmcim. Yếmywin Nhấavtkt Minh nàltusy, ngưthtojsljc lạifrwi là môngoḳt nhâbbhcn vâbbhc̣t a!

- Hừzggy, Giang Trầjpmon kia chỉrypkltus ba mạifrwch châbbhcn khítpjp, hắqmcin lạifrwi dáryizm cókrehibsyng khítpjp đhjusi lêuaign.

Bạifrwch Chiếmywin Vâbbhcn hậppjnn khôngokng thểvvjr lậppjnp tứojgyc chứojgyng kiếmywin Giang Trầjpmon bịoybl đhjusáryiznh đhjusếmywin thổgelt huyếmywit.

Giang Trầjpmon, bịoybl chưthtoxdmgng ảppjnnh đhjusjpmoy trờbefhi bao vâbbhcy, tựqmcia nhưthto mộpbrtt chiếmywic thuyềchkqn côngok đhjuspbrtc ởxdmg trong nưthtoxdmgc xiếmywit, thấavtky thếmywiltuso cũibsyng trốbrvqn khôngokng thoáryizt chưthtoxdmgng ảppjnnh thôngokn phệppjn.

Trêuaign mặifrwt Yếmywin Nhấavtkt Minh, dáryizng tưthtoơvyxki cưthtobefhi thuộpbrtc vềchkq ngưthtobefhi thắqmcing càltusng dàltusy đhjusifrwc.

Ngay lújsljc nàltusy, Giang Trầjpmon đhjuspbrtng.

Đgqldơvyxkn giảppjnn nói, Giang Trầjpmon chỉrypk nhẹqarn nhàltusng đhjuspbrtng mộpbrtt bưthtoxdmgc. Chỉrypkltus mộpbrtt bưthtoxdmgc, liềchkqn đhjusvvjr cho Câbbhcu Ngọuaigc côngokng chújslja đhjusang xem cuộpbrtc chiếmywin, áryiznh mắqmcit vốbrvqn ngưthtong trọuaigng, đhjuspbrtt nhiêuaign hiệppjnn ra mộpbrtt tia kháryizc thưthtobefhng.

Bởxdmgi vìzdmy, mộpbrtt bưthtoxdmgc nàltusy củgsuaa Giang Trầjpmon, vâbbhc̣y mà chuẩpqjln xáryizc khôngokng sai, vừzggya vặifrwn dẫrypkm vàltuso chỗpfyz khítpjp thếmywi yếmywiu nhấavtkt củgsuaa Yếmywin Nhấavtkt Minh, khu vựqmcic phạifrwm vi côngokng kítpjpch khókreh bao phủgsua đhjusếmywin nhấavtkt.


Chỉrypkltus mộpbrtt sơvyxk hởxdmg nhỏgelt nhưthto vậppjny, vâbbhc̣y mà Giang Trầjpmon phảppjnng phấavtkt nhưthto sớxdmgm cókreh sởxdmg liệppjnu, cơvyxk hồtpjpltus ngay khi Yếmywin Nhấavtkt Minh nhàltuso vềchkq phítpjpa trưthtoxdmgc, hắqmcin bưthtoxdmgc ra mộpbrtt bưthtoxdmgc thầjpmon diệppjnu kia.

avtkng lújsljc đhjusókreh, cáryiznh tay Giang Trầjpmon cókreh chújsljt nhấavtkc, phảppjnng phấavtkt Thiêuaign Ngoạifrwi phi tiêuaign, tiệppjnn tay mộpbrtt ngókrehn tay đhjusâbbhcm ra.

avtky!

Tiếmywing xégqld giókrehotkhng lệppjn áryizc liệppjnt, nhưthtothtou tinh xẹqarnt qua châbbhcn trờbefhi.

Lạifrwi đhjusvvjr cho ngưthtobefhi khôngokng biếmywit chỗpfyzkreh đhjusếmywin, cũibsyng khôngokng biếmywit chỗpfyzkreh đhjusi.

Sau mộpbrtt khắqmcic, chỉrypk nghe mộpbrtt tiếmywing hégqldt thảppjnm truyềchkqn đhjusếmywin, chưthtoxdmgng ảppjnnh đhjusjpmoy trờbefhi nhưthtoltusnh láryizgqldo újslja, nhao nhao tiêuaigu táryizn, thâbbhcn hìzdmynh tiêuaigu sáryizi nhẹqarn nhàltusng củgsuaa Yếmywin Nhấavtkt Minh, giốbrvqng nhưthto mộpbrtt quảppjnbbhcn, hung hăotkhng từzggy giữpdkna khôngokng trung đhjusáryiznh tớxdmgi mặifrwt đhjusavtkt.

Phanh!

Rắqmcin rắqmcin chắqmcic chắqmcic!

Nệppjnn đhjusếmywin mặifrwt đhjusavtkt hơvyxki cókreh chújsljt chấavtkn đhjuspbrtng lêuaign!

ryizi négqldm nàltusy, ngay cảppjn ngưthtobefhi vâbbhcy xem, cũibsyng cảppjnm thấavtky xưthtoơvyxkng cốbrvqt củgsuaa mìzdmynh cókreh chújsljt ngứojgya. Ngưthtobefhi trong cuộpbrtc chỉrypk sợjsljltusvyxki khôngokng nhẹqarn.

ltus mộpbrtt ngưthtobefhi trong cuộpbrtc kháryizc, lạifrwi vỗpfyz nhẹqarn tay, than mộpbrtt tiếmywing:

- Mơvyxk̉ miêuaig̣ng môngoḳt tiêuaiǵng xem thưthtobefhng ta ba mạifrwch châbbhcn khítpjp, cògeltn tưthtoxdmgng rằpdknng thậppjnt sựqmci ngưthtou bứojgyc cỡmywiltuso. Khôngokng nghĩzvob tớxdmgi nhẹqarn nhàltusng mộpbrtt chỉrypk, liềchkqn khôngokng đhjusưthtojsljc! Kégqldm cỏgelti, kégqldm cỏgelti. Mấavtkt hứojgyng, mấavtkt hứojgyng.

zvobnh, hiệppjnn trưthtobefhng mộpbrtt mảppjnnh tĩzvobnh lặifrwng!


jsljc nàltusy im ắqmcing thắqmcing âbbhcm thanh!

Đgqldújsljng vậppjny, hiệppjnn trưthtobefhng trong thờbefhi gian ngắqmcin, lâbbhcm vàltuso mộpbrtt loạifrwi trạifrwng tháryizi bấavtkt đhjuspbrtng khôngokng hiểvvjru.

srpo đhjusâbbhcy cókreh rấavtkt nhiềchkqu cưthtobefhng giảppjntpzs đhjusifrwo, nhữpdknng chưthto hầjpmou kia, khôngokng ngưthtobefhi nàltuso khôngokng phảppjni làltustpzs đhjusifrwo cưthtobefhng giảppjn? Thếmywi nhưthtong màltus vừzggya rồtpjpi thoáryizng mộpbrtt pháryizt kia, nhưthto tốbrvqc đhjuspbrt áryiznh sáryizng, bọuaign hắqmcin vâbbhc̣y mà đhjuschkqu cảppjnm giáryizc mìzdmynh nhìzdmyn khôngokng rõtpzsltusng.

tpzsltusng làltus Yếmywin Nhấavtkt Minh chiếmywim hếmywit thưthtojsljng phong, chỉrypkgqldm mộpbrtt cưthtoxdmgc làltuskreh thểvvjrltusm gụqnkzc Giang Trầjpmon xuốbrvqng. Thếmywi nhưthtong màltus, Giang Trầjpmon trưthtoxdmgc trưthtoxdmgc sau sau chỉrypk đhjuspbrtng hai cáryizi.

Mộpbrtt làltusthtoxdmgi châbbhcn bưthtoxdmgc mộpbrtt bưthtoxdmgc, hai làltusryiznh tay nâbbhcng lêuaign chọuaigc mộpbrtt chỉrypk.

Chỉrypk đhjusơvyxkn giảppjnn hai cáryizi nhưthto vậppjny, cảppjn ngưthtobefhi Yếmywin Nhấavtkt Minh tưthtọa nhưthto lọuaigt vàltuso ségqldt đhjusáryiznh, rơvyxki xuốbrvqng đhjusavtkt.

zdmynh hìzdmynh nàltusy, muốbrvqn nókrehi bao nhiêuaigu buồtpjpn cưthtobefhi, thìzdmykreh bấavtky nhiêuaigu buồtpjpn cưthtobefhi. Nếmywiu nhưthto khôngokng câbbhcn nhăotkh́c đhjusếmywin hàltuso khítpjp giưthtoơvyxkng cung bạifrwt kiếmywim trưthtoxdmgc kia, bọuaign hắqmcin đhjuschkqu sẽpegz hoàltusi nghi, cáryizi nàltusy cókreh phảppjni Yếmywin Nhấavtkt Minh cốbrvq ýmzjravtkng Giang Trầjpmon diễppujn kịoyblch hay khôngokng. Mìzdmynh háryizt vai mặifrwt hoa, đhjusvvjr hiểvvjrn thịoybl Giang Trầjpmon ngưthtou bứojgyc?

Thếmywi nhưthtong màltus, cáryizi nàltusy cũibsyng khôngokng giốbrvqng a.

Yếmywin Nhấavtkt Minh rõtpzsltusng cho thấavtky muốbrvqn Giang Trầjpmon xấavtku mặifrwt; chỉrypkltus, cuốbrvqi cùavtkng chítpjpnh hắqmcin lạifrwi khôngokng hiểvvjru thấavtku bêuaigu xấavtku.

Trong lújsljc nhấavtkt thờbefhi, hiệppjnn trưthtobefhng tâbbhcn kháryizch vôngok sốbrvq, tâbbhcm tưthto kháryizc nhau.

Chưthto hầjpmou cùavtkng Giang Hãfxcbn Hầjpmou giao hảppjno, tựqmci nhiêuaign đhjuschkqu âbbhcm thầjpmom vìzdmy Giang Hãfxcbn Hầjpmou cao hứojgyng. Vừzggya rồtpjpi thoáryizng mộpbrtt pháryizt kia, bọuaign hắqmcin cũibsyng vìzdmy nhi tửbbhcfxcbo hữpdknu lo lắqmcing mộpbrtt phen. Chỉrypkltus loạifrwi kếmywit quảppjnltusy, bọuaign hắqmcin nằpdknm mộpbrtng cũibsyng nghĩzvob khôngokng đhjusếmywin.

ltus nhữpdknng chưthto hầjpmou cùavtkng Giang Hãfxcbn Hầjpmou trởxdmg mặifrwt, hoặifrwc làltuskrehi cùavtkng Long Đgqldpdknng Hầjpmou giao hảppjno kia, lạifrwi cảppjnm thấavtky khôngokng hiểvvjru thấavtku. Cókreh ngưthtobefhi bắqmcit đhjusjpmou hoàltusi nghi, nhi tửbbhc Giang Hãfxcbn Hầjpmou nàltusy, cókreh phảppjni mộpbrtt mựqmcic giảppjn hoàltusn khốbrvq hay khôngokng? Giảppjn heo ăotkhn thịoyblt hổgelt?

ltus pháryizi trung lậppjnp lạifrwi chiếmywim đhjusa sốbrvq, giờbefh phújsljt nàltusy tâbbhcm tìzdmynh củgsuaa bọuaign hắqmcin, làltusbbhcm títpjpnh xem náryizo nhiệppjnt. Đgqldưthtoơvyxkng nhiêuaign, đhjusbrvqi vớxdmgi mộpbrtt màltusn quỷiijf dịoyblltusy, bọuaign hắqmcin cũibsyng trăotkhm mốbrvqi khôngokng cókrehryizch giảppjni.

Nhữpdknng đhjusppjnng pháryizi trung lậppjnp nàltusy, làltus khôngokng cókreh áryizp lựqmcic nhấavtkt. Xem náryizo nhiệppjnt, bọuaign hắqmcin tựqmci nhiêuaign sẽpegz khôngokng lo lắqmcing sựqmcizdmynh náo lớxdmgn.

Trong đhjusókreh ngạifrwc nhiêuaign nhấavtkt, ngưthtojsljc lạifrwi phảppjni kểvvjr tớxdmgi Câbbhcu Ngọuaigc côngokng chújslja.

Chứojgyng kiếmywin mộpbrtt kítpjpch đhjusifrwi thàltusnh đhjusrypknh phong củgsuaa Yếmywin Nhấavtkt Minh, Câbbhcu Ngọuaigc côngokng chújslja cơvyxk hồtpjp muốbrvqn lêuaign tiếmywing bỏgelt dởxdmg thi đhjusavtku.

Chỉrypkltus, thanh âbbhcm củgsuaa nàltusng cògeltn chưthtoa kịoyblp kêuaigu ra, tìzdmynh thếmywi lạifrwi bỗpfyzng nhiêuaign xảppjny ra chuyểvvjrn biếmywin 180°!

Giờbefh phújsljt nàltusy, Câbbhcu Ngọuaigc côngokng chújslja căotkhn bảppjnn khôngokng quan tâbbhcm Yếmywin Nhấavtkt Minh phải chăotkhng bịoybl đhjusáryiznh chếmywit, cũibsyng quêuaign Yếmywin Nhấavtkt Minh đhjusem Tửbbhcbbhcn chưthtoxdmgng tu luyệppjnn tớxdmgi đhjusifrwi thàltusnh đhjusrypknh phong.

Trong đhjusjpmou nàltusng chỉrypkkreh mộpbrtt hìzdmynh ảppjnnh, làltus mộpbrtt chỉrypk linh dưthtoơvyxkng treo giáryizc, vôngoktpjpch cókreh thểvvjrzdmym ra kia củgsuaa Giang Trầjpmon.

Đgqldôngokng Vưthtoơvyxkng chỉrypk, lai lịoyblch mộpbrtt chỉrypkltusy, Câbbhcu Ngọuaigc côngokng chújslja mộpbrtt chújsljt cũibsyng khôngokng xa lạifrw. Đgqldtpjpng dạifrwng làltus mộpbrtt môngokn vũibsy kỹxqkn trong《 Tửbbhc Khítpjp Đgqldôngokng Lai Quyếmywit 》.

Chỉrypkltus, mộpbrtt chỉrypkltusy củgsuaa Giang Trầjpmon, lạifrwi đhjusvvjr cho Câbbhcu Ngọuaigc côngokng chújslja khôngokng thểvvjr hiểvvjru rõtpzsppjno diệppjnu, phảppjnng phấavtkt mộpbrtt chỉrypkltusy ẩpqjln chứojgya ảppjno diệppjnu vôngok tậppjnn, đhjusem nhiềchkqu loạifrwi Đgqldifrwi Đgqldifrwo, võtpzs đhjusifrwo tinh hoa, hókreha phồtpjpn vi giảppjnn, hếmywit thảppjny áryizp sújsljc ởxdmg trong mộpbrtt chỉrypkltusy.

ryizi gìzdmy mấavtky mạifrwch châbbhcn khítpjp, cáryizi gìzdmy cảppjnnh giớxdmgi cao thấavtkp.

Giờbefh phújsljt nàltusy đhjuschkqu khôngokng trọuaigng yếmywiu.

Mộpbrtt chỉrypkltusy, ởxdmgbbhcu Ngọuaigc xem ra, dĩzvob nhiêuaign chiếmywim hếmywit võtpzs đhjusifrwo châbbhcn ýmzjr.

ltusm cho nàltusng cókreh mộpbrtt loạifrwi cảppjnm giáryizc khôngokng cáryizch nàltuso hoàltusn toàltusn lĩzvobnh ngộpbrt, cáryizi nàltusy làltus mộpbrtt chỉrypk thầjpmon kỳppuj nhưthto thếmywiltuso?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.