Độc Tôn Tam Giới

Chương 39 : Ngươi rất ngưu bức? Một ngón tay chấn bay 2

    trước sau   
- Hắzzmbc hắzzmbc, Giang Trầudfvn, ngưlpwfơobrsi rấicjlt giỏyzpsi trang bứbqfbc a! Ba mạduycch châghgfn khízorx, cũudfvng dághvbm đwhqybqfbng ra, ta ngưlpwfhsxec lạduyci bộdhuki phụqnqjc dũudfvng khízorx củzofva ngưlpwfơobrsi.

Yếghgfn Nhấicjlt Minh dữjavm tợhsxen cưlpwfrbkmi mộdhukt tiếghgfng, lấicjln thâghgfn vềhsdn phízorxa trưlpwftfrjc, sághvbu mạduycch châghgfn khízorx bắzzmbt đwhqyudfvu khởevbni đwhqydhukng, uấicjln nhưlpwfzorxng lấicjly khízorx thếghgf kinh ngưlpwfrbkmi, ýklhy đwhqyicjlevbn trêmliqn khízorx thếghgf đwhqyèduyc sậixfep đwhqyfizhi thủzofv.

- Đwoqjsppeng giảzofv vờrbkm giảzofv vịklhyt nữjavma! Muốfizhn đwhqyághvbnh tranh thủzofv thờrbkmi gian lêmliqn. Đwoqjághvbnh xong ta còzrvan phảzofvi ăixfen nữjavma. Đwoqjówhqyi lâghgfu nhưlpwf vậixfey, ta dễqprgbxikng lắzzmbm sao?

Giang Trầudfvn căixfen bảzofvn khôzorxng đwhqymucc ýklhy tớtfrji Yếghgfn Nhấicjlt Minh.

- Giang Trầudfvn, ngưlpwfơobrsi chỉbxikbxik ba mạduycch châghgfn khízorx, còzrvan ra vẻhvaz cao thâghgfm, đwhqyâghgfy làbxik ngưlpwfơobrsi muốfizhn chếghgft! Xem chưlpwfevbnng!

Nếghgfu làbxik luậixfen bàbxikn, lạduyci cówhqyghgfu Ngọevbnc côzorxng chúyzpsa ởevbn đwhqyâghgfy, Yếghgfn Nhấicjlt Minh khôzorxng cówhqy thi triểmuccn võudfv họevbnc gia truyềhsdnn, chỉbxikciglng Tửfjvxghgfn chưlpwfevbnng trong Tửfjvx Khízorx Đwoqjôzorxng Lai Quyếghgft.


ghvbu mạduycch châghgfn khízorx, chízorxnh làbxik tồicjln tạduyci mạduycnh nhấicjlt trong trung giai châghgfn khízorx. Thúyzpsc dụqnqjc sághvbu đwhqyduyco châghgfn khízorx, trong lúyzpsc nhấicjlt thờrbkmi chưlpwfevbnng phong soàbxikn soạduyct, uy thếghgf đwhqyudfvy trờrbkmi, cówhqyghvbt bay đwhqyághvb chạduycy.

Mộdhukt cághvbi lêmliqn xuốfizhng, Yếghgfn Nhấicjlt Minh thâghgfn nhẹfizh nhưlpwf yếghgfn, song chưlpwfevbnng thôzorxi đwhqydhukng, tửfjvx khízorxghgfng lêmliqn, chưlpwfevbnng ảzofvnh trùciglng trùciglng đwhqyiệhsdnp đwhqyiệhsdnp, hưlpwflpwf thậixfet thậixfet, nhưlpwf nhiềhsdnu đwhqyówhqya hoa mai nởevbn ra, lạduycc anh rựdphhc rỡzorx, cho ngưlpwfrbkmi mộdhukt loạduyci cảzofvm giághvbc đwhqyághvbp ứbqfbng khôzorxng xuểmucc.

- Chưlpwfevbnng ảzofvnh đwhqyudfvy trờrbkmi, thảzofvo trưlpwfrbkmng oanh phi, lạduycc anh phấicjlt phớtfrji. Khôzorxng thểmucclpwfevbnng đwhqyưlpwfhsxec Yếghgfn Nhấicjlt Minh nàbxiky, vâghgf̣y mà đwhqyem Tửfjvxghgfn chưlpwfevbnng tu luyệhsdnn tớtfrji đwhqyduyci thàbxiknh đwhqybxiknh phong, khówhqy đwhqyưlpwfhsxec khówhqy đwhqyưlpwfhsxec!

- Nhạduycn Môzorxn Hầudfvu truyềhsdnn nhâghgfn, quảzofv nhiêmliqn danh bấicjlt hưlpwf truyềhsdnn, khôzorxng hổdpjtbxik tồicjln tạduyci nổdpjti tiếghgfng trong thậixfep đwhqyduyci chưlpwf hầudfvu!

Trong lúyzpsc nhấicjlt thờrbkmi, hiệhsdnn trưlpwfrbkmng khen ngợhsxei khôzorxng ngừsppeng. Ngay cảzofv Bạduycch Chiếghgfn Vâghgfn cùciglng Hồicjlng Thiêmliqn Đwoqjicjlng, ághvbnh mắzzmbt cũudfvng ngưlpwfng trọevbnng, nhìqnqjn xem Yếghgfn Nhấicjlt Minh, nhưlpwfwhqy đwhqyiềhsdnu suy nghĩbwmd.

Đwoqjơobrsn thuầudfvn Tửfjvxghgfn chưlpwfevbnng nàbxiky, trìqnqjnh đwhqydhuk tu luyệhsdnn củzofva bọevbnn hắzzmbn, chỉbxik sợhsxe sẽpjbv khôzorxng mạduycnh hơobrsn nhiềhsdnu lắzzmbm. Yếghgfn Nhấicjlt Minh nàbxiky, ngưlpwfhsxec lạduyci là môzorx̣t nhâghgfn vâghgf̣t a!

- Hừsppe, Giang Trầudfvn kia chỉbxikbxik ba mạduycch châghgfn khízorx, hắzzmbn lạduyci dághvbm cówhqyudfvng khízorx đwhqyi lêmliqn.

Bạduycch Chiếghgfn Vâghgfn hậixfen khôzorxng thểmucc lậixfep tứbqfbc chứbqfbng kiếghgfn Giang Trầudfvn bịklhy đwhqyághvbnh đwhqyếghgfn thổdpjt huyếghgft.

Giang Trầudfvn, bịklhy chưlpwfevbnng ảzofvnh đwhqyudfvy trờrbkmi bao vâghgfy, tựdphha nhưlpwf mộdhukt chiếghgfc thuyềhsdnn côzorx đwhqydhukc ởevbn trong nưlpwftfrjc xiếghgft, thấicjly thếghgfbxiko cũudfvng trốfizhn khôzorxng thoághvbt chưlpwfevbnng ảzofvnh thôzorxn phệhsdn.

Trêmliqn mặtzuit Yếghgfn Nhấicjlt Minh, dághvbng tưlpwfơobrsi cưlpwfrbkmi thuộdhukc vềhsdn ngưlpwfrbkmi thắzzmbng càbxikng dàbxiky đwhqytzuic.

Ngay lúyzpsc nàbxiky, Giang Trầudfvn đwhqydhukng.

Đwoqjơobrsn giảzofvn nói, Giang Trầudfvn chỉbxik nhẹfizh nhàbxikng đwhqydhukng mộdhukt bưlpwftfrjc. Chỉbxikbxik mộdhukt bưlpwftfrjc, liềhsdnn đwhqymucc cho Câghgfu Ngọevbnc côzorxng chúyzpsa đwhqyang xem cuộdhukc chiếghgfn, ághvbnh mắzzmbt vốfizhn ngưlpwfng trọevbnng, đwhqydhukt nhiêmliqn hiệhsdnn ra mộdhukt tia khághvbc thưlpwfrbkmng.

Bởevbni vìqnqj, mộdhukt bưlpwftfrjc nàbxiky củzofva Giang Trầudfvn, vâghgf̣y mà chuẩqprgn xághvbc khôzorxng sai, vừsppea vặtzuin dẫghvbm vàbxiko chỗvfyx khízorx thếghgf yếghgfu nhấicjlt củzofva Yếghgfn Nhấicjlt Minh, khu vựdphhc phạduycm vi côzorxng kízorxch khówhqy bao phủzofv đwhqyếghgfn nhấicjlt.


Chỉbxikbxik mộdhukt sơobrs hởevbn nhỏyzps nhưlpwf vậixfey, vâghgf̣y mà Giang Trầudfvn phảzofvng phấicjlt nhưlpwf sớtfrjm cówhqy sởevbn liệhsdnu, cơobrs hồicjlbxik ngay khi Yếghgfn Nhấicjlt Minh nhàbxiko vềhsdn phízorxa trưlpwftfrjc, hắzzmbn bưlpwftfrjc ra mộdhukt bưlpwftfrjc thầudfvn diệhsdnu kia.

ciglng lúyzpsc đwhqyówhqy, cághvbnh tay Giang Trầudfvn cówhqy chúyzpst nhấicjlc, phảzofvng phấicjlt Thiêmliqn Ngoạduyci phi tiêmliqn, tiệhsdnn tay mộdhukt ngówhqyn tay đwhqyâghgfm ra.

cigly!

Tiếghgfng xébnqx giówhqyixfeng lệhsdn ághvbc liệhsdnt, nhưlpwflpwfu tinh xẹfizht qua châghgfn trờrbkmi.

Lạduyci đwhqymucc cho ngưlpwfrbkmi khôzorxng biếghgft chỗvfyxwhqy đwhqyếghgfn, cũudfvng khôzorxng biếghgft chỗvfyxwhqy đwhqyi.

Sau mộdhukt khắzzmbc, chỉbxik nghe mộdhukt tiếghgfng hébnqxt thảzofvm truyềhsdnn đwhqyếghgfn, chưlpwfevbnng ảzofvnh đwhqyudfvy trờrbkmi nhưlpwfbxiknh lághvbbnqxo úyzpsa, nhao nhao tiêmliqu tághvbn, thâghgfn hìqnqjnh tiêmliqu sághvbi nhẹfizh nhàbxikng củzofva Yếghgfn Nhấicjlt Minh, giốfizhng nhưlpwf mộdhukt quảzofvghgfn, hung hăixfeng từsppe giữjavma khôzorxng trung đwhqyághvbnh tớtfrji mặtzuit đwhqyicjlt.

Phanh!

Rắzzmbn rắzzmbn chắzzmbc chắzzmbc!

Nệhsdnn đwhqyếghgfn mặtzuit đwhqyicjlt hơobrsi cówhqy chúyzpst chấicjln đwhqydhukng lêmliqn!

ghvbi nébnqxm nàbxiky, ngay cảzofv ngưlpwfrbkmi vâghgfy xem, cũudfvng cảzofvm thấicjly xưlpwfơobrsng cốfizht củzofva mìqnqjnh cówhqy chúyzpst ngứbqfba. Ngưlpwfrbkmi trong cuộdhukc chỉbxik sợhsxebxikobrsi khôzorxng nhẹfizh.

bxik mộdhukt ngưlpwfrbkmi trong cuộdhukc khághvbc, lạduyci vỗvfyx nhẹfizh tay, than mộdhukt tiếghgfng:

- Mơobrs̉ miêmliq̣ng môzorx̣t tiêmliq́ng xem thưlpwfrbkmng ta ba mạduycch châghgfn khízorx, còzrvan tưlpwfevbnng rằbqfbng thậixfet sựdphh ngưlpwfu bứbqfbc cỡzorxbxiko. Khôzorxng nghĩbwmd tớtfrji nhẹfizh nhàbxikng mộdhukt chỉbxik, liềhsdnn khôzorxng đwhqyưlpwfhsxec! Kébnqxm cỏyzpsi, kébnqxm cỏyzpsi. Mấicjlt hứbqfbng, mấicjlt hứbqfbng.

bwmdnh, hiệhsdnn trưlpwfrbkmng mộdhukt mảzofvnh tĩbwmdnh lặtzuing!


yzpsc nàbxiky im ắzzmbng thắzzmbng âghgfm thanh!

Đwoqjúyzpsng vậixfey, hiệhsdnn trưlpwfrbkmng trong thờrbkmi gian ngắzzmbn, lâghgfm vàbxiko mộdhukt loạduyci trạduycng thághvbi bấicjlt đwhqydhukng khôzorxng hiểmuccu.

izuc đwhqyâghgfy cówhqy rấicjlt nhiềhsdnu cưlpwfrbkmng giảzofvudfv đwhqyduyco, nhữjavmng chưlpwf hầudfvu kia, khôzorxng ngưlpwfrbkmi nàbxiko khôzorxng phảzofvi làbxikudfv đwhqyduyco cưlpwfrbkmng giảzofv? Thếghgf nhưlpwfng màbxik vừsppea rồicjli thoághvbng mộdhukt phághvbt kia, nhưlpwf tốfizhc đwhqydhuk ághvbnh sághvbng, bọevbnn hắzzmbn vâghgf̣y mà đwhqyhsdnu cảzofvm giághvbc mìqnqjnh nhìqnqjn khôzorxng rõudfvbxikng.

udfvbxikng làbxik Yếghgfn Nhấicjlt Minh chiếghgfm hếghgft thưlpwfhsxeng phong, chỉbxikbnqxm mộdhukt cưlpwftfrjc làbxikwhqy thểmuccbxikm gụqnqjc Giang Trầudfvn xuốfizhng. Thếghgf nhưlpwfng màbxik, Giang Trầudfvn trưlpwftfrjc trưlpwftfrjc sau sau chỉbxik đwhqydhukng hai cághvbi.

Mộdhukt làbxiklpwftfrji châghgfn bưlpwftfrjc mộdhukt bưlpwftfrjc, hai làbxikghvbnh tay nâghgfng lêmliqn chọevbnc mộdhukt chỉbxik.

Chỉbxik đwhqyơobrsn giảzofvn hai cághvbi nhưlpwf vậixfey, cảzofv ngưlpwfrbkmi Yếghgfn Nhấicjlt Minh tưlpwf̣a nhưlpwf lọevbnt vàbxiko sébnqxt đwhqyághvbnh, rơobrsi xuốfizhng đwhqyicjlt.

qnqjnh hìqnqjnh nàbxiky, muốfizhn nówhqyi bao nhiêmliqu buồicjln cưlpwfrbkmi, thìqnqjwhqy bấicjly nhiêmliqu buồicjln cưlpwfrbkmi. Nếghgfu nhưlpwf khôzorxng câghgfn nhăixféc đwhqyếghgfn hàbxiko khízorx giưlpwfơobrsng cung bạduyct kiếghgfm trưlpwftfrjc kia, bọevbnn hắzzmbn đwhqyhsdnu sẽpjbv hoàbxiki nghi, cághvbi nàbxiky cówhqy phảzofvi Yếghgfn Nhấicjlt Minh cốfizh ýklhyciglng Giang Trầudfvn diễqprgn kịklhych hay khôzorxng. Mìqnqjnh hághvbt vai mặtzuit hoa, đwhqymucc hiểmuccn thịklhy Giang Trầudfvn ngưlpwfu bứbqfbc?

Thếghgf nhưlpwfng màbxik, cághvbi nàbxiky cũudfvng khôzorxng giốfizhng a.

Yếghgfn Nhấicjlt Minh rõudfvbxikng cho thấicjly muốfizhn Giang Trầudfvn xấicjlu mặtzuit; chỉbxikbxik, cuốfizhi cùciglng chízorxnh hắzzmbn lạduyci khôzorxng hiểmuccu thấicjlu bêmliqu xấicjlu.

Trong lúyzpsc nhấicjlt thờrbkmi, hiệhsdnn trưlpwfrbkmng tâghgfn khághvbch vôzorx sốfizh, tâghgfm tưlpwf khághvbc nhau.

Chưlpwf hầudfvu cùciglng Giang Hãudfvn Hầudfvu giao hảzofvo, tựdphh nhiêmliqn đwhqyhsdnu âghgfm thầudfvm vìqnqj Giang Hãudfvn Hầudfvu cao hứbqfbng. Vừsppea rồicjli thoághvbng mộdhukt phághvbt kia, bọevbnn hắzzmbn cũudfvng vìqnqj nhi tửfjvxudfvo hữjavmu lo lắzzmbng mộdhukt phen. Chỉbxikbxik loạduyci kếghgft quảzofvbxiky, bọevbnn hắzzmbn nằbqfbm mộdhukng cũudfvng nghĩbwmd khôzorxng đwhqyếghgfn.

bxik nhữjavmng chưlpwf hầudfvu cùciglng Giang Hãudfvn Hầudfvu trởevbn mặtzuit, hoặtzuic làbxikwhqyi cùciglng Long Đwoqjbqfbng Hầudfvu giao hảzofvo kia, lạduyci cảzofvm thấicjly khôzorxng hiểmuccu thấicjlu. Cówhqy ngưlpwfrbkmi bắzzmbt đwhqyudfvu hoàbxiki nghi, nhi tửfjvx Giang Hãudfvn Hầudfvu nàbxiky, cówhqy phảzofvi mộdhukt mựdphhc giảzofv hoàbxikn khốfizh hay khôzorxng? Giảzofv heo ăixfen thịklhyt hổdpjt?

bxik phághvbi trung lậixfep lạduyci chiếghgfm đwhqya sốfizh, giờrbkm phúyzpst nàbxiky tâghgfm tìqnqjnh củzofva bọevbnn hắzzmbn, làbxikghgfm tízorxnh xem nághvbo nhiệhsdnt. Đwoqjưlpwfơobrsng nhiêmliqn, đwhqyfizhi vớtfrji mộdhukt màbxikn quỷqnqj dịklhybxiky, bọevbnn hắzzmbn cũudfvng trăixfem mốfizhi khôzorxng cówhqyghvbch giảzofvi.

Nhữjavmng đwhqyzofvng phághvbi trung lậixfep nàbxiky, làbxik khôzorxng cówhqy ághvbp lựdphhc nhấicjlt. Xem nághvbo nhiệhsdnt, bọevbnn hắzzmbn tựdphh nhiêmliqn sẽpjbv khôzorxng lo lắzzmbng sựdphhqnqjnh náo lớtfrjn.

Trong đwhqyówhqy ngạduycc nhiêmliqn nhấicjlt, ngưlpwfhsxec lạduyci phảzofvi kểmucc tớtfrji Câghgfu Ngọevbnc côzorxng chúyzpsa.

Chứbqfbng kiếghgfn mộdhukt kízorxch đwhqyduyci thàbxiknh đwhqybxiknh phong củzofva Yếghgfn Nhấicjlt Minh, Câghgfu Ngọevbnc côzorxng chúyzpsa cơobrs hồicjl muốfizhn lêmliqn tiếghgfng bỏyzps dởevbn thi đwhqyicjlu.

Chỉbxikbxik, thanh âghgfm củzofva nàbxikng còzrvan chưlpwfa kịklhyp kêmliqu ra, tìqnqjnh thếghgf lạduyci bỗvfyxng nhiêmliqn xảzofvy ra chuyểmuccn biếghgfn 180°!

Giờrbkm phúyzpst nàbxiky, Câghgfu Ngọevbnc côzorxng chúyzpsa căixfen bảzofvn khôzorxng quan tâghgfm Yếghgfn Nhấicjlt Minh phải chăixfeng bịklhy đwhqyághvbnh chếghgft, cũudfvng quêmliqn Yếghgfn Nhấicjlt Minh đwhqyem Tửfjvxghgfn chưlpwfevbnng tu luyệhsdnn tớtfrji đwhqyduyci thàbxiknh đwhqybxiknh phong.

Trong đwhqyudfvu nàbxikng chỉbxikwhqy mộdhukt hìqnqjnh ảzofvnh, làbxik mộdhukt chỉbxik linh dưlpwfơobrsng treo giághvbc, vôzorxzorxch cówhqy thểmuccqnqjm ra kia củzofva Giang Trầudfvn.

Đwoqjôzorxng Vưlpwfơobrsng chỉbxik, lai lịklhych mộdhukt chỉbxikbxiky, Câghgfu Ngọevbnc côzorxng chúyzpsa mộdhukt chúyzpst cũudfvng khôzorxng xa lạduyc. Đwoqjicjlng dạduycng làbxik mộdhukt môzorxn vũudfv kỹbqfb trong《 Tửfjvx Khízorx Đwoqjôzorxng Lai Quyếghgft 》.

Chỉbxikbxik, mộdhukt chỉbxikbxiky củzofva Giang Trầudfvn, lạduyci đwhqymucc cho Câghgfu Ngọevbnc côzorxng chúyzpsa khôzorxng thểmucc hiểmuccu rõudfvzofvo diệhsdnu, phảzofvng phấicjlt mộdhukt chỉbxikbxiky ẩqprgn chứbqfba ảzofvo diệhsdnu vôzorx tậixfen, đwhqyem nhiềhsdnu loạduyci Đwoqjduyci Đwoqjduyco, võudfv đwhqyduyco tinh hoa, hówhqya phồicjln vi giảzofvn, hếghgft thảzofvy ághvbp súyzpsc ởevbn trong mộdhukt chỉbxikbxiky.

ghvbi gìqnqj mấicjly mạduycch châghgfn khízorx, cághvbi gìqnqj cảzofvnh giớtfrji cao thấicjlp.

Giờrbkm phúyzpst nàbxiky đwhqyhsdnu khôzorxng trọevbnng yếghgfu.

Mộdhukt chỉbxikbxiky, ởevbnghgfu Ngọevbnc xem ra, dĩbwmd nhiêmliqn chiếghgfm hếghgft võudfv đwhqyduyco châghgfn ýklhy.

bxikm cho nàbxikng cówhqy mộdhukt loạduyci cảzofvm giághvbc khôzorxng cághvbch nàbxiko hoàbxikn toàbxikn lĩbwmdnh ngộdhuk, cághvbi nàbxiky làbxik mộdhukt chỉbxik thầudfvn kỳzofv nhưlpwf thếghgfbxiko?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.