Độc Tôn Tam Giới

Chương 38 : Ngươi rất ngưu bức? Một ngón tay chấn bay 1

    trước sau   
Ngưomeejdaii nghe cównxn ýdlkq, Câwnxnu Ngọpfcmc côbpaing chúbypya nghe vậasrsy, trong mắjxdbt bắjxdbn ra mộklhvt tia hàkmqwo quang kháxuxbc thưomeejdaing. Túbypy mụvbcxc ởgkbw trêunkan khuôbpain mặqjjkt củxbxna Giang Trầhnlsn đnyfcklhvo qua, đnyfcklhvt nhiêunkan cảklhvm thấziooy thiếkwuyu niêunkan nàkmqwy, tựaeaya hồcvhxsakdng khôbpaing cównxn đnyfcáxuxbng giậasrsn nhưomee vậasrsy.

- Khôbpaing đnyfcúbypyng, ta sao cównxn thểzbym tha thứxuxb tiểzbymu tửkbgfkmqwy?

wnxnu Ngọpfcmc côbpaing chúbypya lậasrsp tứxuxbc đnyfcem chúbypyt hảklhvo cảklhvm củxbxna mìleirnh bównxnp tắjxdbt.

Giang Trầhnlsn đnyfcưomeea tay ra chặqjjkn ngang, lầhnlsm bầhnlsm nównxni:

- Nêunkan thổehsli da trâwnxnu cũsakdng thổehsli xong, nêunkan bàkmqwy uy cũsakdng bàkmqwy ra rôbpaìi. Khôbpaing sai biệntqst lắjxdbm làkmqw đnyfcưomeeehslc rồcvhxi? Lúc nào mang thứxuxbc ăbypyn lêunkan? Ta đnyfcównxni bụvbcxng sắjxdbp chếkwuyt rồcvhxi a!

Lờjdaii nàkmqwy hắjxdbn khôbpaing cównxn áxuxbp chếkwuy thanh âwnxnm, nghe tựaeaya nhưomee mộklhvt thiếkwuyu niêunkan hoàkmqwn khốplxc bựaeayc tứxuxbc màkmqw thôbpaii.


Bấzioot quáxuxbgkbwbypyc cuồcvhxng nhiệntqst nàkmqwy, lạxysyi cównxn vẻonbb chównxni tai.

Long Chiếkwuyu Phong vốplxcn đnyfcang cównxn mộklhvt đnyfcplxcng lớleirn thao thao bấzioot tuyệntqst, bịqmzx lờjdaii chównxni tai nàkmqwy đnyfcáxuxbnh gãziooy, trong lúbypyc nhấzioot thờjdaii thậasrsm chíkmqwwnxn mộklhvt loạxysyi cảklhvm giáxuxbc khównxnwnxn thểzbym thi kếkwuy.

Thếkwuy nhưomeeng màkmqw, hắjxdbn có thêunkả làkmqwm gìleir đnyfcâwnxny? Cũsakdng khôbpaing thểzbymbpaii Giang Trầhnlsn ra đnyfcáxuxbnh mộklhvt trậasrsn a?

Giang Trầhnlsn nàkmqwy, hắjxdbn cho tớleiri bâwnxny giờjdai đnyfcqvoou lỗnbnti thờjdaii nhưomee vậasrsy. Tạxysyi Tếkwuy Thiêunkan Đvbnoxysyi Đvbnoiểzbymn cũsakdng dáxuxbm đnyfcáxuxbnh rắjxdbm, loạxysyi trưomeejdaing hợehslp nàkmqwy nównxni vàkmqwi lờjdaii ngu xuẩqjjkn, đnyfcâwnxny khôbpaing phảklhvi làkmqw phong cáxuxbch củxbxna hắjxdbn sao?

Nghĩappt tớleiri đnyfcâwnxny, trong nộklhvi tâwnxnm Long Đvbnoyttzng Hầhnlsu lạxysyi dễtvef chịqmzxu mộklhvt chúbypyt, thầhnlsm nghĩappt:

- Tiểzbymu tửkbgfkmqwy trờjdaii sinh nãziooo tàkmqwn a. Cũsakdng tốplxct, cównxn mộklhvt nhi tửkbgf khôbpaing nêunkan thâwnxnn nhưomee vậasrsy, cơntqs nghiệntqsp củxbxna Giang Hãzioon Hầhnlsu càkmqwng chịqmzxu khôbpaing nổehsli. Nhưomee vậasrsy khuyêunkan hắjxdbn buôbpaing ra phiếkwuyn thổehsl đnyfcqmzxa linh mạxysych kia, ngưomeeehslc lạxysyi sẽcvhxkmqwng cównxn nắjxdbm chắjxdbc.

wnxn mộklhvt ýdlkq nghĩappt an ủxbxni mìleirnh nhưomee vậasrsy, Long Chiếkwuyu Phong quépaqwt qua vẻonbb khôbpaing vui ởgkbw đnyfcáxuxby lòomeeng, cưomeejdaii ha ha nównxni:

- Đvbnoúbypyng rồcvhxi đnyfcúbypyng rồcvhxi, đnyfczbym cho mọpfcmi ngưomeejdaii đnyfcehsli lâwnxnu, làkmqw bảklhvn hầhnlsu khôbpaing phảklhvi, chúbypyng ta khai tiệntqsc a! Mọpfcmi ngưomeejdaii ăbypyn uốplxcng thoảklhvi máxuxbi a!

Áehslnh mắjxdbt củxbxna Long Cưomee Tuyếkwuyt, cũsakdng ởgkbw trưomeeleirc mặqjjkt Giang Trầhnlsn quépaqwt qua, nhớleir tớleiri sựaeayleirnh ngàkmqwy đnyfcównxngkbwomeeehslc Sưomee Đvbnoiệntqsn, khuôbpain mặqjjkt xinh đnyfcmljup hiệntqsn ra mộklhvt tia âwnxnm mưomeeu khôbpaing thểzbym pháxuxbt giáxuxbc.

- Chậasrsm đnyfcãzioo! Hôbpaim nay khównxn đnyfcưomeeehslc kháxuxbch quýdlkq tớleiri đnyfcôbpaing đnyfcxbxn, nhấzioot làkmqwwnxn ngưomeejdaii tổehslng phụvbcx tráxuxbch củxbxna Tiềqvoom Long hộklhvi thửkbgf. Ởyttz đnyfcâwnxny nhiềqvoou chưomee hầhnlsu truyềqvoon nhâwnxnn nhưomee vậasrsy, nhữctclng chưomee hầhnlsu truyềqvoon nhâwnxnn nàkmqwy sao khôbpaing thỏkxsna thíkmqwch vui đnyfcùbypya, cùbypyng thi triểzbymn võcvhx họpfcmc, trợehsl hứxuxbng cho yếkwuyn hộklhvi hôbpaim nay?

Nghe đnyfcưomeeehslc ra, khẩqjjku khíkmqw củxbxna Long Cưomee Tuyếkwuyt, nghiễtvefm nhiêunkan đnyfcãzioo thay đnyfcehsli thàkmqwnh thâwnxnn phậasrsn đnyfcntqs tửkbgf thâwnxnn truyềqvoon củxbxna Tửkbgfomeeơntqsng Tôbpaing, nównxni gầhnlsn nównxni xa, đnyfcãzioo đnyfcem mìleirnh đnyfcqjjkt ởgkbw vịqmzx tríkmqwleirnh khởgkbwi bìleirnh tọpfcma vớleiri ngưomeejdaii tổehslng phụvbcx tráxuxbch Tiềqvoom Long thi hộklhvi.

- Đvbnoqvoo nghịqmzx tốplxct!

- Ha ha, khôbpaing tệntqs khôbpaing tệntqs. Ởyttz trưomeeleirc mặqjjkt thâwnxnn truyềqvoon đnyfcntqs tửkbgf Tửkbgfomeeơntqsng Tôbpaing tưomeeơntqsng lai, đnyfcxysyi triểzbymn thiêunkan phúbypy, cównxn lẽcvhxomeeơntqsng lai Cưomee Tuyếkwuyt tiểzbymu thưomee nhấzioot thờjdaii cao hứxuxbng, giớleiri thiệntqsu chúbypyng ta đnyfcếkwuyn Tửkbgfomeeơntqsng Tôbpaing cũsakdng khôbpaing chừerzeng a?


- Cównxn đnyfcxysyo lýdlkq! Ha ha, hôbpaim nay khôbpaing thểzbymwnxni trưomeeleirc, phảklhvi ởgkbw trưomeeleirc mặqjjkt Cưomee Tuyếkwuyt tiểzbymu thưomee biểzbymu hiệntqsn tàkmqwi hoa a.

- Có thêunkả chiếkwuym đnyfcưomeeehslc giai nhâwnxnn vui vẻonbb, cũsakdng khôbpaing phụvbcx sởgkbw họpfcmc bìleirnh sinh a!

Giang Trầhnlsn mang theo tríkmqw nhớleir kiếkwuyp trưomeeleirc, trựaeayc giáxuxbc làkmqw phi thưomeejdaing mạxysynh. Cảklhvm giáxuxbc đnyfcưomeeehslc áxuxbnh mắjxdbt củxbxna Long Cưomee Tuyếkwuyt khẽcvhx quépaqwt qua mặqjjkt mìleirnh, liềqvoon biếkwuyt rõcvhx nữctcl nhâwnxnn nàkmqwy muốplxcn nhắjxdbm vàkmqwo mìleirnh rồcvhxi.

bypyng Giang Trầhnlsn đnyfccvhxng dạxysyng nhạxysyy cảklhvm, còomeen cównxnwnxnu Ngọpfcmc côbpaing chúbypya. Tuy nàkmqwng khôbpaing biếkwuyt Giang Trầhnlsn cùbypyng Long Cưomee Tuyếkwuyt ởgkbw đnyfcqmzxa phưomeeơntqsng nàkmqwo từerzeng cównxn quan hệntqs, nhưomeeng màkmqw tiểzbymu tâwnxnm tưomee khôbpaing thếkwuykmqwo che dấzioou kia củxbxna Long Cưomee Tuyếkwuyt, dùbypyng tríkmqw tuệntqs củxbxna Câwnxnu Ngọpfcmc côbpaing chúbypya, làkmqwm sao cównxn thểzbym nhìleirn khôbpaing ra.

omeeleiri đnyfcáxuxby bàkmqwn đnyfcáxuxb Giang Trầhnlsn mộklhvt cưomeeleirc, thấzioop giọpfcmng nównxni:

- Xúbypy tiểzbymu tửkbgf, ngưomeeơntqsi kiềqvoom chếkwuy mộklhvt chúbypyt cho ta! Long Cưomee Tuyếkwuyt đnyfcâwnxny làkmqw nhằyttzm vàkmqwo ngưomeeơntqsi.

Giang Trầhnlsn cównxn chúbypyt kinh ngạxysyc, lúc nào Câwnxnu Ngọpfcmc côbpaing chúbypya nàkmqwy sẽcvhxleir Giang Trầhnlsn hắjxdbn suy nghĩappt? Nàkmqwng khôbpaing phảklhvi hậasrsn khôbpaing thểzbym đnyfcáxuxbnh mìleirnh môbpaịt châwnxǹu sao?

Khôbpaing đnyfciếkwuym xỉonbba đnyfcem mộklhvt tráxuxbi câwnxny nhépaqwt vàkmqwo trong miệntqsng, khôbpaing cównxn tim khôbpaing cównxn phổehsli cưomeejdaii cưomeejdaii:

- Nhằyttzm vàkmqwo ta làkmqwm gìleir? Ta loạxysyi ăbypyn chơntqsi thiếkwuyu gia vôbpai hạxysyi nàkmqwy, uy hiếkwuyp khôbpaing đnyfcưomeeehslc Tiêunkan Thiêunkan thâwnxnn thểzbym a.

wnxnu Ngọpfcmc thấziooy bộklhv dạxysyng bạxysyi hoạxysyi củxbxna hắjxdbn, nhấzioot thờjdaii khównxn thởgkbw, nghĩappt thầhnlsm đnyfcehsli chúbypyt nữctcla tiểzbymu tửkbgf ngưomeeơntqsi bịqmzx thu thậasrsp, sẽcvhx biếkwuyt rõcvhx Long Cưomee Tuyếkwuyt lợehsli hạxysyi.

Quảklhv nhiêunkan, Long Cưomee Tuyếkwuyt cưomeejdaii ha ha, đnyfcplxci vớleiri bọpfcmn ngưomeejdaii Bạxysych Chiếkwuyn Vâwnxnn nównxni:

- Lúbypyc trưomeeleirc, Bạxysych thếkwuy huynh cùbypyng Hồcvhxng thếkwuy huynh, tựaeaya hồcvhxbypyng Giang Hãzioon Hầhnlsu truyềqvoon nhâwnxnn Giang huynh xảklhvy ra mộklhvt íkmqwt việntqsc khôbpaing thoảklhvi máxuxbi. Sao khôbpaing nhâwnxnn cơntqs hộklhvi nàkmqwy, lẫpaqwn nhau luậasrsn bàkmqwn mộklhvt phen. Chúbypyng ta làkmqw ngưomeejdaii tậasrsp võcvhx, thíkmqwch nhấzioot làkmqw khoáxuxbi ýdlkq âwnxnn cừerzeu, hếkwuyt thảklhvy giao tìleirnh, đnyfcqvoou ởgkbw trêunkan luậasrsn bàkmqwn quyềqvoon cưomeeleirc, mọpfcmi ngưomeejdaii nównxni đnyfcúbypyng hay khôbpaing?

Bạxysych Chiếkwuyn Vâwnxnn nghe xong liềqvoon vui vẻonbb, lậasrsp tứxuxbc nhảklhvy dựaeayng lêunkan:


- Tốplxct, vẫpaqwn làkmqwomee Tuyếkwuyt tiểzbymu thưomeewnxni cównxndlkq. Khôbpaing đnyfcáxuxbnh nhau thìleir khôbpaing quen biếkwuyt, Giang Trầhnlsn, hôbpaim nay đnyfczbym cho chúbypyng ta hảklhvo hảklhvo kếkwuyt bạxysyn mộklhvt phen, nhưomee thếkwuykmqwo?

- Bạxysych huynh, Hồcvhxng mỗnbnt ta, cũsakdng rấzioot muốplxcn cùbypyng Giang Trầhnlsn kếkwuyt giao mộklhvt phen, khôbpaing bằyttzng đnyfczbym cho ta tớleiri trưomeeleirc a?

- Nhịqmzx vịqmzx ca ca, cáxuxbc ngưomeeơntqsi thâwnxnn làkmqw truyềqvoon nhâwnxnn Tứxuxb đnyfcxysyi chưomee hầhnlsu, khôbpaing thểzbymbypyng nhữctclng tiểzbymu đnyfcntqs chúbypyng ta đnyfcoạxysyt sinh ýdlkq a? Đvbnoplxci vớleiri Giang Trầhnlsn huynh đnyfcntqs, Yếkwuyn Nhấzioot Minh ta hưomeeleirng vềqvoo đnyfcãzioownxnu.

Long Cưomee Tuyếkwuyt nównxni giao tìleirnh ởgkbw trêunkan luậasrsn bàkmqwn quyềqvoon cưomeeleirc, mấziooy gia hỏkxsna nàkmqwy đnyfcqvoou vui cưomeejdaii hấzioop tấzioop, cuốplxci cùbypyng bắjxdbt đnyfcưomeeehslc cơntqs hộklhvi, cównxn thểzbym danh chíkmqwnh ngôbpain thuậasrsn ẩqjjku đnyfcklhv Giang Trầhnlsn môbpaịt châwnxǹu, hung hăbypyng nhụvbcxc nhãzioo hắjxdbn. Đvbnoâwnxny chíkmqwnh làkmqwntqs hộklhvi đnyfcunkan cuồcvhxng a.

bypyc nàkmqwy, nhữctclng chưomee hầhnlsu thâwnxnn phậasrsn hiểzbymn háxuxbch kia, cũsakdng nhậasrsn đnyfcưomeeehslc áxuxbnh mắjxdbt ýdlkq bảklhvo củxbxna Long Đvbnoyttzng Hầhnlsu, đnyfci theo ồcvhxn àkmqwo.

- Đvbnoúbypyng đnyfcúbypyng, nhữctclng lãziooo gia hỏkxsna chúbypyng ta nàkmqwy, cuốplxci cùbypyng cũsakdng phảklhvi thoáxuxbi vịqmzx cho ngưomeejdaii trẻonbb tuổehsli. Khównxn đnyfcưomeeehslc đnyfcêunkam nay cównxnntqs hộklhvi tốplxct nhưomee vậasrsy, chưomee hầhnlsu truyềqvoon nhâwnxnn tầhnlsm đnyfcównxn, lẫpaqwn nhau luậasrsn bàkmqwn thoáxuxbng mộklhvt pháxuxbt, tăbypyng thêunkam hữctclu nghịqmzx, tăbypyng uy danh Đvbnoôbpaing Phưomeeơntqsng Vưomeeơntqsng Quốplxcc ta. Đvbnoxysyi thiệntqsn, đnyfcxysyi thiệntqsn!

- Phảklhvi phảklhvi. Ngưomeejdaii trẻonbb tuổehsli làkmqw hi vọpfcmng tưomeeơntqsng lai củxbxna Vưomeeơntqsng Quốplxcc, bọpfcmn hắjxdbn cưomeejdaing, Vưomeeơntqsng Quốplxcc sẽcvhxomeejdaing!

Trong lúbypyc nhấzioot thờjdaii, chưomee hầhnlsu đnyfci theo ồcvhxn àkmqwo, khôbpaing dưomeeleiri mưomeejdaii cáxuxbi, đnyfcqvoou nhao nhao mởgkbw miệntqsng đnyfccvhxng ýdlkq, phụvbcx họpfcma càkmqwng cównxn rấzioot nhiềqvoou.

Yếkwuyn Nhấzioot Minh cựaeayc kỳmlju đnyfcjxdbc ýdlkq, đnyfci tớleiri trưomeeleirc mặqjjkt Giang Trầhnlsn, làkmqwm bộklhv chắjxdbp tay nównxni:

- Giang Trầhnlsn, lúbypyc trưomeeleirc chúbypyng ta cównxn chút hiểzbymu lầhnlsm, khôbpaing bằyttzng lẫpaqwn nhau luậasrsn bàkmqwn mộklhvt phen, khôbpaing đnyfcáxuxbnh nhau thìleir khôbpaing quen biếkwuyt. Đvbnoáxuxbnh qua xong, chúbypyng ta cównxn thểzbym trởgkbw thàkmqwnh bằyttzng hữctclu tốplxct a?

Rốplxct cụvbcxc vẫpaqwn phảklhvi khiêunkau khíkmqwch đnyfcếkwuyn trưomeeleirc mặqjjkt Giang Trầhnlsn hắjxdbn a.

Giang Trầhnlsn bấzioot đnyfcjxdbc dĩappt thởgkbwkmqwi, thuậasrsn tay vứxuxbt bỏkxsn mộklhvt quảklhvomeea leo trong tay, ung dung nównxni:

- Yếkwuyn Nhấzioot Minh đnyfcúbypyng khôbpaing? Nếkwuyu nhưomee ta làkmqw ngưomeeơntqsi, nhấzioot đnyfcqmzxnh sẽcvhx khôbpaing làkmqwm chim đnyfchnlsu đnyfcàkmqwn. Dùbypyng đnyfcqmzxa vịqmzx, thựaeayc lựaeayc củxbxna ngưomeeơntqsi, nhấzioot đnyfcqmzxnh làkmqw khôbpaing đnyfcklhvm đnyfcưomeeơntqsng nổehsli nhâwnxnn vậasrst chíkmqwnh đnyfcêunkam nay. Tộklhvi gìleir mởgkbw đnyfcưomeejdaing tiêunkan phong cho ngưomeejdaii, vạxysyn nhấzioot sẩqjjky tay, sẽcvhx mấzioot mặqjjkt xấzioou hổehsl a?

- Mấzioot mặqjjkt xấzioou hổehsl?

Yếkwuyn Nhấzioot Minh cưomeejdaii ngạxysyo nghễtvef.

- Giang Trầhnlsn, nếkwuyu nhưomee ngưomeeơntqsi sợehslziooi, cứxuxb việntqsc nównxni thẳonbbng ra. Nếkwuyu nhưomee ngưomeeơntqsi chịqmzxu cúbypyi đnyfchnlsu nhậasrsn lầhnlsm, quỳmlju xuốplxcng đnyfczioot cầhnlsu xin tha thứxuxb, bổehsln thiếkwuyu gia sẽcvhx xem xépaqwt tha thứxuxb ngưomeeơntqsi thoáxuxbng mộklhvt pháxuxbt.

- Nhậasrsn lầhnlsm?

Giang Trầhnlsn thảklhvn nhiêunkan đnyfcxuxbng lêunkan.

- Giang Trầhnlsn ta đnyfcjdaii nàkmqwy, còomeen khôbpaing biếkwuyt chữctcl sai viếkwuyt nhưomee thếkwuykmqwo. Ngưomeeehslc lạxysyi làkmqw ngưomeeơntqsi, lậasrsp tứxuxbc sẽcvhx biếkwuyt rõcvhxleirnh sai đnyfcếkwuyn lợehsli hạxysyi cỡcgmlkmqwo. Ngưomeeơntqsi mớleiri vừerzea nównxni cáxuxbi gìleir nhỉonbb? Muốplxcn luậasrsn bàkmqwn đnyfcúbypyng khôbpaing? Vậasrsy thìleir tớleiri đnyfci.

Đvbnoi đnyfcếkwuyn mộklhvt khoảklhvnh đnyfczioot trốplxcng trong đnyfcxysyi sảklhvnh, Giang Trầhnlsn tùbypyy ýdlkq đnyfcxuxbng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.