Độc Tôn Tam Giới

Chương 37 : Long gia kiêu ngạo 2

    trước sau   
anybu Ngọnvgxc côcizsng chúraika vốytawn ởjuwj mộqtaut bêoeuxn cũmbwmng buồhnjan bựnbpcc, cảfvuzm thấreefy Giang Trầccton mắwdkrng khôcizsng hiểioeju thấreefu, căzwmln bảfvuzn khôcizsng cótlvw nhậreein thứkkrkc. Bấreeft quájtsb nghe Giang Trầccton giảfvuzi thígfcjch nhưkmer vậreeiy, đulflqtaut nhiêoeuxn nhớnpmg tớnpmgi tràcizsng diệpknmn nữstzp nhâanybn sinh con...

Đulflâanyby khôcizsng phảfvuzi làcizs ngậreeim májtsbu phun ngưkmerjiuli sao?

Nhấreeft niệpknmm đulflếnvgxn đulflâanyby, ájtsbnh mắwdkrt củoobda Câanybu Ngọnvgxc thiếnvgxu chúraikt nữstzpa muốytawn sájtsbt nhâanybn, cájtsbi Giang Trầccton đulflájtsbng giậreein nàcizsy, Nhưkmerkmerc nhi cùxfywng hắwdkrn pha trộqtaun, sớnpmgm muộqtaun gìkkkrmbwmng bịcqmf hắwdkrn làcizsm hưkmer!

Bởjuwji nhưkmer vậreeiy, nhìkkkrn thấreefy mấreefy gia hỏzdnva Bạkmerch Chiếnvgxn Vâanybn cùxfywng Hồhnjang Thiêoeuxn Đulflhnjang, nhưkmer đulflájtsbm ngu ngốytawc ởjuwj trưkmernpmgc mặgixvt, nàcizsng tứkkrkc đulflếnvgxn khôcizsng chỗfrqi phájtsbt tiếnvgxt, vỗfrqicizsn quájtsbt:

- Mấreefy ngưkmerjiuli cájtsbc ngưkmerơnpqfi, đulflếnvgxn cùxfywng cótlvw lờjiuli gìkkkr muốytawn nótlvwi? Còheihn muốytawn thểioej diệpknmn chưkmer hầcctou hay khôcizsng?

Nhìkkkrn thấreefy Câanybu Ngọnvgxc côcizsng chúraika nổtnewi giậreein, khôcizsng khígfcj hiệpknmn trưkmerjiulng thoájtsbng cájtsbi khẩsgxln trưkmerơnpqfng lêoeuxn.


Đulflâanyby khôcizsng phảfvuzi làcizs nhâanybn vậreeit bìkkkrnh thưkmerjiulng a. Nhiềkiqcu khi, thájtsbi đulflqtau củoobda Câanybu Ngọnvgxc côcizsng chúraika, liềkiqcn đulflkmeri biểioeju cho thájtsbi đulflqtau củoobda quốytawc quâanybn bệpknm hạkmer!

Thờjiuli đulfliểioejm ởjuwjnpqfi nàcizsy xấreefu hổtnew, đulflkmeri sảfvuznh truyềkiqcn đulflếnvgxn tiếnvgxng cưkmerjiuli cởjuwji mởjuwj củoobda Long Đulflycnnng Hầcctou:

- Chưkmer vịcqmf, xin mọnvgxi ngưkmerjiuli yêoeuxn lặgixvng mộqtaut chúraikt. Khótlvw đulflưkmerkmerc hôcizsm nay khájtsbch quýccto đulflếnvgxn đulflôcizsng đulfloobd, lạkmeri làcizs ngàcizsy sinh nhậreeit trưkmerjuwjng thàcizsnh củoobda tiểioeju nữstzp. Bảfvuzn hầcctou mờjiuli mọnvgxi ngưkmerjiuli đulflếnvgxn, mộqtaut làcizskkkr khájtsbnh sinh cho tiểioeju nữstzp, hai làcizskmernpmgng mọnvgxi ngưkmerjiuli thôcizsng bájtsbo tin vui.

- A? Hầcctou gia, rốytawt cuộqtauc làcizs việpknmc vui gìkkkr? Ngàcizsi giấreefu cũmbwmng đulfloobdanybu a.

- Đulflúraikng vậreeiy Hầcctou gia, nótlvwi mau a, chúraikng ta đulflãhgxl đulflkmeri khôcizsng kịcqmfp.

- Ha ha, chưkmer vịcqmf quan tâanybm nhưkmer vậreeiy, ngưkmerkmerc lạkmeri làcizs bảfvuzn hầcctou giấreefu quájtsb chặgixvt. Vậreeiy bảfvuzn hầcctou liềkiqcn khôcizsng che giấreefu, nótlvwi lêoeuxn việpknmc nàcizsy, cũmbwmng làcizs đulflkmeri hỷreei sựnbpc củoobda Đulflôcizsng Phưkmerơnpqfng Vưkmerơnpqfng Quốytawc ta, làcizs việpknmc trọnvgxng đulflkmeri củoobda Vưkmerơnpqfng Quốytawc a. Tiểioeju nữstzpkmer Tuyếnvgxt, bởjuwji vìkkkr trờjiuli sinh Thanh Loan thâanybn thểioej, đulflưkmerkmerc mộqtaut vịcqmf đulflkmeri nhâanybn vậreeit lájtsbnh đulfljiuli củoobda Tửeomvkmerơnpqfng Tôcizsng nhìkkkrn trúraikng, dĩilog nhiêoeuxn khâanybm đulfliểioejm làcizs thâanybn truyềkiqcn đulflpknm tửeomv. Chờjiul sau khi Tiềkiqcm Long thi hộqtaui kếnvgxt thúraikc, liềkiqcn sẽemra đulflígfcjch thâanybn tớnpmgi đulflótlvwn tiểioeju nữstzp vềkiqc Tửeomvkmerơnpqfng Tôcizsng tu luyệpknmn!

- Cájtsbi gìkkkr? Tửeomvkmerơnpqfng Tôcizsng? Đulflâanyby chígfcjnh làcizs bốytawn đulflkmeri tôcizsng môcizsn đulflkkrkng đulflcctou 16 nưkmernpmgc a!

- Đulflkmeri nhâanybn vậreeit lájtsbnh đulfljiuli, trêoeuxn cơnpqf bảfvuzn mỗfrqii mộqtaut cái đulflkiqcu làcizs ngưkmerjiuli cótlvw quyềkiqcn trong tôcizsng môcizsn! Khôcizsng nghĩilog tớnpmgi, Cưkmer Tuyếnvgxt chấreeft nữstzp lạkmeri cótlvw Tạkmero Hótlvwa nhưkmer thếnvgx, quảfvuz nhiêoeuxn thậreeit đulflájtsbng mừlxkbng!

- Thanh Loan thâanybn thểioej, nghe rấreeft phi phàcizsm!

- Thiêoeuxn đulflkmeri hỷreei sựnbpc bựnbpcc nàcizsy, khắwdkrp chốytawn nêoeuxn mừlxkbng vui! Chúraikc mừlxkbng Hầcctou gia, Long Đulflycnnng Hầcctou phủoobd, quảfvuz nhiêoeuxn làcizs phúraik quýcctocizs hạkmern, tiềkiqcn đulflhnjacizskmerkmerng a!

- Chúraikc mừlxkbng chúraikc mừlxkbng!

Trong lúraikc nhấreeft thờjiuli, cájtsbc loạkmeri a dua nịcqmfnh hótlvwt, nhưkmerkmernpmgc sôcizsng cuồhnjan cuộqtaun, kéhgxlo dàcizsi khôcizsng dứkkrkt.

Long Chiếnvgxu Phong hăzwmlng hájtsbi, hắwdkrn sớnpmgm chuẩsgxln bịcqmf đulflioejcizsm nay phájtsbt huy, tràcizsng diệpknmn nàcizsy, hắwdkrn mộqtaut chúraikt cũmbwmng khôcizsng ngoàcizsi ýccto muốytawn.


- Trêoeuxn thựnbpcc tếnvgx, năzwmlm đulflótlvwraikc tiểioeju nữstzp mớnpmgi sinh ra, liềkiqcn đulflưkmerkmerc vịcqmf Tửeomvkmerơnpqfng Tôcizsng nàcizsy đulflcqmfnh ra danh phậreein thầcctoy tròheih. Chỉkkkrcizs, Long mỗfrqicizsm ngưkmerjiuli đulfliệpknmu thấreefp, hơnpqfn nữstzpa câanybn nhăzwmĺc đulflếnvgxn Cưkmer Tuyếnvgxt phájtsbt triểioejn, khôcizsng muốytawn trưkmerơnpqfng dưkmerơnpqfng. Hôcizsm nay tiểioeju nữstzp đulflãhgxl đulflếnvgxn mưkmerjiuli sájtsbu tuổtnewi, tin tứkkrkc nàcizsy, cũmbwmng khôcizsng tấreeft yếnvgxu dấreefu diếnvgxm nữstzpa.

Lờjiuli nàcizsy củoobda Long Chiếnvgxu Phong, muốytawn bao nhiêoeuxu ngạkmero kiềkiqcu cótlvw bấreefy nhiêoeuxu ngạkmero kiềkiqcu a.

Trêoeuxn thựnbpcc tếnvgx, hắwdkrn ởjuwj đulflâanybu làcizs đulfliệpknmu thấreefp. Cájtsbi nàcizsy nếnvgxu nhưkmermbwmng cótlvw thểioej gọnvgxi đulfliệpknmu thấreefp, trong thiêoeuxn hạkmer liềkiqcn khôcizsng cótlvw chuyệpknmn gìkkkr có thêoeux̉ xưkmerng làcizs cao đulfliệpknmu rôcizs̀i.

zwmlm đulflótlvw, cũmbwmng khôcizsng phảfvuzi Long Chiếnvgxu Phong hắwdkrn léhgxln gạkmert khôcizsng nótlvwi, màcizscizs hắwdkrn căzwmln bảfvuzn khôcizsng dájtsbm nótlvwi.

zwmlm đulflótlvwraikc Long Cưkmer Tuyếnvgxt mớnpmgi sinh ra, thiêoeuxn hiệpknmn dịcqmfkmerkmerng, Thưkmerơnpqfng Khung xuấreeft hiệpknmn cầcctou vồhnjang, trong cầcctou vồhnjang nhưkmersgxln nhưkmer hiệpknmn cótlvw thầccton đulfliểioeju Phưkmerkmerng Hoàcizsng nhảfvuzy múraika, dẫzpxan tớnpmgi thếnvgx gian bájtsbch đulfliểioeju triềkiqcu bájtsbi, thậreeit lâanybu khôcizsng tiêoeuxu tan.

Thậreeit cótlvw cựnbpc đulflcctou nàcizso đulflótlvw củoobda Tửeomvkmerơnpqfng Tôcizsng, nghe nótlvwi dịcqmfkmerkmerng nàcizsy, suy tígfcjnh ra Đulflôcizsng Phưkmerơnpqfng Vưkmerơnpqfng Quốytawc Long Đulflycnnng Hầcctou phủoobd sinh mộqtaut Tiêoeuxn Thiêoeuxn Thanh Loan thểioej, hắwdkrn mấreefy trăzwmlm năzwmlm khôcizsng cótlvw ra tôcizsng môcizsn, liềkiqcn đulfluổtnewi tớnpmgi Long Đulflycnnng Hầcctou phủoobd, cùxfywng Long Cưkmer Tuyếnvgxt đulflcqmfnh ra danh phậreein thầcctoy tròheih.

Chỉkkkrcizs, thếnvgx gian khôcizsng tồhnjan tạkmeri hoàcizsn mỹdjcb tuyệpknmt đulflytawi, thểioej chấreeft Tiêoeuxn Thiêoeuxn Thanh Loan thểioej, trong cơnpqf thểioejtlvw mộqtaut loạkmeri Thanh Loan chi sájtsbt chígfcj âanybm, nếnvgxu nhưkmer khôcizsng phájtsb giảfvuzi Tiêoeuxn Thiêoeuxn Thanh Loan chi sájtsbt nàcizsy, tuyệpknmt đulflytawi sẽemra sốytawng khôcizsng quájtsb 30 tuổtnewi, hếnvgxt thảfvuzy tưkmer chấreeft thiêoeuxn tàcizsi tựnbpc nhiêoeuxn cũmbwmng thàcizsnh phùxfywanybn.

cizs mấreefy ngàcizsy nay, Long Chiếnvgxu Phong nghĩilog hếnvgxt mọnvgxi biệpknmn phájtsbp, rốytawt cụcizsc bàcizsi trừlxkb Thanh Loan chi sájtsbt trong cơnpqf thểioej Long Cưkmer Tuyếnvgxt. Kểioej từlxkb đulflótlvw, Thanh Loan thâanybn thểioej liềkiqcn khôcizsng còheihn hậreeiu hoạkmern.

Đulflhnjang thờjiuli, cựnbpc đulflcctou Tửeomvkmerơnpqfng Tôcizsng kia cũmbwmng truyềkiqcn tin đulflếnvgxn, nửeomva năzwmlm sau, sẽemra chígfcjnh thứkkrkc mang Long Cưkmer Tuyếnvgxt tiếnvgxn vàcizso tôcizsng môcizsn!

Sau khi đulflkmert đulflưkmerkmerc xájtsbc nhậreein, ýccto niệpknmm đulflcctou tiêoeuxn củoobda Long Chiếnvgxu Phong làcizs chiêoeuxu cájtsbo thiêoeuxn hạkmer!

npqf hộqtaui thịcqmf uy tốytawt nhưkmer vậreeiy, Long Chiếnvgxu Phong làcizs quảfvuz quyếnvgxt khôcizsng cótlvw khảfvuzzwmlng bỏzdnv qua. Kểioej từlxkb đulflótlvw, tấreeft cảfvuz đulflkmeri chưkmer hầcctou, vưkmerơnpqfng côcizsng đulflkmeri thầccton trong triềkiqcu, cơnpqf hồhnja đulflkiqcu nhậreein đulflưkmerkmerc thiệpknmp mờjiuli củoobda Long Đulflycnnng Hầcctou phủoobd.

Ngay cảfvuzanybu Ngọnvgxc côcizsng chúraika quyềkiqcn cao chứkkrkc trọnvgxng, cũmbwmng khôcizsng ngoạkmeri lệpknm.

raikc nàcizsy, Long Cưkmer Tuyếnvgxt kia tựnbpca nhưkmer mộqtaut con Phưkmerkmerng Hoàcizsng kiêoeuxu ngạkmero, đulflkkrkng ởjuwjoeuxn ngưkmerjiuli phụcizs thâanybn nàcizsng, chiếnvgxu sájtsbng rạkmerng rỡulfl, đulflioej cho ngưkmerjiuli khôcizsng dájtsbm nhìkkkrn gầccton. Áoeuxnh mắwdkrt dao đulflqtaung tầcctom đulflótlvw, tràcizsn đulflcctoy khinh thịcqmfxfywng kiêoeuxu ngạkmero.


Tiêoeuxn Thiêoeuxn Thanh Loan thâanybn thểioej, mặgixvc dùxfywcizsnvgxn Thếnvgxcizsng Môcizsn nhưkmer Tửeomvkmerơnpqfng Tôcizsng, đulflótlvwmbwmng làcizs phi thưkmerjiulng hiếnvgxm thấreefy. Nàcizsng cótlvwccto do kiêoeuxu ngạkmero.

Áoeuxnh mắwdkrt củoobda Bạkmerch Chiếnvgxn Vâanybn cùxfywng Hồhnjang Thiêoeuxn Đulflhnjang, nhìkkkrn qua Long Cưkmer Tuyếnvgxt, tràcizsn đulflcctoy khájtsbt vọnvgxng, tràcizsn đulflcctoy sùxfywng bájtsbi.

Giang Trầccton cuốytawi cùxfywng cũmbwmng minh bạkmerch, Long Đulflycnnng Hầcctou ởjuwj trong thiệpknmp mờjiuli nâanybng lêoeuxn thiêoeuxn đulflkmeri hỷreei sựnbpccizs chuyệpknmn gìkkkr xảfvuzy ra rôcizs̀i.

- Thanh Loan thâanybn thểioej?

Giang Trầccton ởjuwj trong trígfcj nhớnpmgkkkrm tòheihi thoájtsbng mộqtaut phájtsbt, ngưkmerkmerc lạkmeri nhớnpmglxkb Tu Luyệpknmn Giớnpmgi phàcizsm tụcizsc, xájtsbc thựnbpcc cótlvwjtsbi gọnvgxi làcizs Tiêoeuxn Thiêoeuxn thâanybn thểioej.

Bấreeft quájtsb tu luyệpknmn chi đulflkmero, dùxfyw thiêoeuxn phúraik lạkmeri tốytawt, nếnvgxu khôcizsng cótlvwanybm tígfcjnh xứkkrkng đulflôcizsi, ởjuwj trêoeuxn con đulflưkmerơnpqf̀ng tu hành đulfli khôcizsng xa, vígfcj dụcizsmbwmng khôcizsng ígfcjt.

tlvwi trởjuwj lạkmeri, mặgixvc dùxfywcizs Tiêoeuxn Thiêoeuxn Thanh Loan thâanybn thểioej, ởjuwj trong mắwdkrt Giang Trầccton, cũmbwmng khôcizsng làcizsjtsbi gìkkkr.

Kiếnvgxp trưkmernpmgc, hắwdkrn đulflưkmerkmerc chứkkrkng kiếnvgxn quájtsb nhiềkiqcu đulflkkkrnh cấreefp thiêoeuxn tàcizsi, thiêoeuxn tàcizsi ởjuwj Chưkmer Thiêoeuxn vịcqmf diệpknmn, chígfcjnh thứkkrkc lớnpmgn lêoeuxn, lạkmeri cótlvw mấreefy cájtsbi?

Khôcizsng khígfcj hiệpknmn trưkmerjiulng rấreeft cuồhnjang nhiệpknmt, mặgixvc dùxfywcizsanybu Ngọnvgxc côcizsng chúraika, biểioeju lộqtaumbwmng thậreeip phầccton ngưkmerng trọnvgxng. Tuy ởjuwj ngoàcizsi mặgixvt nàcizsng khôcizsng cótlvw bao nhiêoeuxu phảfvuzn ứkkrkng, nhưkmerng nộqtaui tâanybm khiếnvgxp sợkmer khôcizsng thôcizsi.

xfyw sao, Long Đulflycnnng Hầcctou nàcizsy càcizsng ngàcizsy càcizsng cưkmerjiulng thếnvgx, đulflytawi vớnpmgi vưkmerơnpqfng thấreeft màcizstlvwi cũmbwmng khôcizsng phảfvuzi làcizs chuyệpknmn tốytawt gìkkkr.

Nhấreeft làcizs Long Cưkmer Tuyếnvgxt nàcizsy, nếnvgxu thậreeit tiếnvgxn vàcizso Tửeomvkmerơnpqfng Tôcizsng, ngàcizsy sau phájtsbt triểioejn tiềkiqcn đulflhnja bấreeft khảfvuz hạkmern lưkmerkmerng. Câanybu Ngọnvgxc côcizsng chúraika đulflưkmerkmerc xưkmerng làcizs thiêoeuxn tàcizsi tu luyệpknmn củoobda Vưkmerơnpqfng Quốytawc, nhưkmerng chưkmera từlxkbng hấreefp dẫzpxan đulflếnvgxn Ẩnvgxn Thếnvgxcizsng Môcizsn chúraik ýccto.

Giang Trầccton cựnbpcc kỳzuxb giỏzdnvi vềkiqc nhìkkkrn mặgixvt màcizstlvwi chuyệpknmn, tùxfywy ýccto liếnvgxc nhìkkkrn Câanybu Ngọnvgxc côcizsng chúraika, liềkiqcn nhìkkkrn ra mâanybu thuẫzpxan trong nộqtaui tâanybm nàcizsng thấreeft thấreeft bájtsbt bájtsbt.

- Ha ha, chẳkmerng qua làcizs thiêoeuxn phúraiknpqfi cao mộqtaut ígfcjt màcizs thôcizsi. Tu luyệpknmn chi đulflkmero, nhưkmer leo lêoeuxn vựnbpcc sâanybu vạkmern trưkmerkmerng. Thiêoeuxn phúraik cao mộqtaut ígfcjt, nhiềkiqcu lắwdkrm thìkkkr so vớnpmgi ngưkmerjiuli khájtsbc bòheih nhanh hơnpqfn mộqtaut chúraikt. Nếnvgxu thấreeft thủoobdhgxl xuốytawng, cũmbwmng đulflhnjang dạkmerng làcizsnpqfi thịcqmft nájtsbt xưkmerơnpqfng tan. Chỉkkkrtlvw thiêoeuxn phúraik, tâanybm tígfcjnh khôcizsng đulfloobd, kia cũmbwmng làcizs hạkmerng tầcctom thưkmerjiulng.

Hắwdkrn lờjiuli nàcizsy thanh âanybm khôcizsng lớnpmgn, nhưkmer lầcctom bầcctom lầcctou bầcctou, lạkmeri nhưkmer đulflytawi vớnpmgi Đulflôcizsng Phưkmerơnpqfng Chỉkkkr Nhưkmerkmerc giảfvuzng giảfvuzi cájtsbi gìkkkr.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.