Độc Tôn Tam Giới

Chương 368 : Nguy cơ không hề có dấu hiệu 2

    trước sau   
- Chẳjpvwng lẽvsfx, làpjns đljyrxxhj tửmqzz Bảypfho Thụplvgtfveng? Bởfkjci vìxxhj thiếvdcsu chủxrse chốpjnsng đljyrpjnsi Thiếvdcst trưivrifkjcng lãrvfho, nêtlpjn hắvhwdn phácbtsi ngưivrimqzzi đljyrếvdcsn gâeofwy khóxqyg dễujoj cho Thiếvdcsu chủxrse?

xqygi lêtlpjn đljyrxxhj tửmqzztfveng môtfven, biểujoju lộvkxd củxrsea mấypfhy thâeofwn vệxxhj đljyrrwrku mộvkxdt mảypfhnh ngưivring trọdtlvng.

Nếvdcsu thậtoftt làpjns đljyrxxhj tửmqzztfveng môtfven tớxxhji tìxxhjm thùpthm, bọdtlvn hắvhwdn nhữdhndng thâeofwn vệxxhjpjnsy, ởfkjc phưivriơfftang diệxxhjn thựnvrgc lựnvrgc làpjns khôtfveng giúxrsep đljyrjoun đljyrưivribtfwc gìxxhj.

tfvem nay thiếvdcsu đljyri Tiếvdcst Đrieljyyeng, ngay cảypfhcbtst Hoang Nhiếvdcsp Linh Trậtoftn cũlydqng khôtfveng bàpjnsy đljyrưivribtfwc.

- Thiếvdcsu chủxrse, muốpjnsn thôtfveng tri Long Nha vệxxhj hay khôtfveng?

Quácbtsch Tiếvdcsn nghĩgdas kếvdcs.


- Đrielúng, chuyệxxhjn nàpjnsy, nhấypfht đljyrjrpanh phảypfhi làpjnsm lớxxhjn, nhấypfht đljyrjrpanh phảypfhi đljyrujoj cho Diệxxhjp Dung Thácbtsi tửmqzz biếvdcst. Đrielâeofwy làpjnsivriơfftang đljyrôtfve, đljyrjrpaa bàpjnsn củxrsea Diệxxhjp gia bọdtlvn hắvhwdn, lạbprqi cóxqyg loạbprqi thếvdcs lựnvrgc che dấypfhu nàpjnsy tồjyyen tạbprqi, còihgcn côtfveng nhiêtlpjn ởfkjc trưivrixxhjc cửmqzza Nhịjrpa phẩgdasm quýxorg tộvkxdc hàpjnsnh hung bắvhwdt ngưivrimqzzi.

Thẩgdasm Nhấypfht Phàpjnsm nóxqygi.

Giang Trầvdcsn gậtoftt gậtoftt đljyrvdcsu:

- Việxxhjc nàpjnsy, chúxrseng ta nhâeofwn thủxrsexqyg hạbprqn, muốpjnsn đljyriềrwrku tra, cuốpjnsi cùpthmng còihgcn phảypfhi mưivribtfwn nhờmqzz lựnvrgc lưivribtfwng củxrsea Thácbtsi tửmqzzpthmng Long Nha vệxxhj.

Thácbtsi tửmqzz Diệxxhjp Dung, vốpjnsn đljyrãrvfh chuẩgdasn bịjrpa đljyri ngủxrse, nghe nóxqygi Giang gia xảypfhy ra chuyệxxhjn, đljyrvkxdi trưivrifkjcng thâeofwn vệxxhj Giang gia Tiếvdcst Đrieljyyeng, vâeofẉy mà ởfkjc trưivrixxhjc cửmqzza nhàpjns bịjrpa ngưivrimqzzi bắvhwdt.

Tin tứgdasc nàpjnsy, phácbts vỡjounivriơfftang đljyrôtfvexxhjnh tĩgdasnh. Tin tứgdasc tựnvrga nhưivrixqyg châeofwn, rấypfht nhanh liềrwrkn lan tràpjnsn đljyrếvdcsn toàpjnsn bộvkxdivriơfftang đljyrôtfve.

Đrieliềrwrkn Thiệxxhju dẫqoarn đljyrvdcsu quâeofwn thứgdas ba Long Nha vệxxhj, tựnvrgxxhjnh tiếvdcsp nhậtoftn bảypfhn ácbtsn nàpjnsy, bắvhwdt đljyrvdcsu triểujojn khai lùpthmng bắvhwdt.

Thácbtsi tửmqzz đljyriệxxhjn hạbprqpjnsng từhumb chỗaaxw quốpjnsc quâeofwn, lấypfhy đljyrưivribtfwc ýxorg chỉtobz toàpjnsn thàpjnsnh giớxxhji nghiêtlpjm, hạbprq lệxxhjnh đljyróxqygng tấypfht cảypfh cửmqzza thàpjnsnh, bấypfht luậtoftn mặibdmt đljyrypfht hay khôtfveng trung, chỉtobz cho vàpjnso, khôtfveng cho ra.

Trong lúxrsec nhấypfht thờmqzzi, Thiêtlpjn Quếvdcsivriơfftang Quốpjnsc bácbtso giôtfveng bãrvfho sắvhwdp đljyrếvdcsn, cụplvgc diệxxhjn vốpjnsn làpjnsxxhjnh tĩgdasnh, lạbprqi mộvkxdt lầvdcsn nữdhnda bịjrpa đljyrácbtsnh phácbts.

Diệxxhjp Dung Thácbtsi tửmqzz giậtoftn dữdhnd, khôtfveng đljyrơfftan thuầvdcsn làpjns bởfkjci vìxxhj quýxorg phủxrse Giang Trầvdcsn gặibdmp chuyệxxhjn khôtfveng may; cũlydqng khôtfveng đljyrơfftan thuầvdcsn làpjns bởfkjci vìxxhj Tiếvdcst Đrieljyyeng từhumbng theo hắvhwdn tham gia Mêtlpj Cảypfhnh Thu Liệxxhjp, cóxqygxxhjnh bạbprqn cũlydq; màpjnsxxhj hắvhwdn vốpjnsn cho rằlityng thếvdcs cụplvgc vưivriơfftang đljyrôtfve đljyrãrvfhfkjc trong khốpjnsng chếvdcs, lạbprqi khôtfveng nghĩgdas rằlityng, còihgcn ẩgdasn núxrsep lỗaaxw thủxrseng cùpthmng nguy cơffta trínvrg mạbprqng nhưivri thếvdcs.

tfvem nay bọdtlvn hắvhwdn cóxqyg thểujojfkjc cửmqzza Giang gia bắvhwdt Tiếvdcst Đrieljyyeng, ngàpjnsy mai, nhữdhndng ngưivrimqzzi nàpjnsy cóxqyg lẽvsfxxqyg thểujoj đljyrếvdcsn Đrielôtfveng cung bắvhwdt Diệxxhjp Dung hắvhwdn đljyri.

Tuy Đrielôtfveng cung đljyrrwrk phòihgcng sâeofwm nghiêtlpjm, nhưivring Diệxxhjp Dung khôtfveng nghĩgdas rằlityng, thựnvrgc lựnvrgc củxrsea Giang Trầvdcsn, sẽvsfx ngay cảypfh cửmqzza nhàpjnslydqng thủxrse khôtfveng tốpjnst.

Đrieljrpach nhâeofwn nàpjnsy, nhấypfht đljyrjrpanh làpjns phi thưivrimqzzng cưivrimqzzng đljyrbprqi, cũlydqng phi thưivrimqzzng đljyrácbtsng sợbtfw.


Ngay cảypfh Diệxxhjp thácbtsi phóxqyg, sau khi đljyrbprqt đljyrưivribtfwc tin tứgdasc kinh ngưivrimqzzi nàpjnsy, Diệxxhjp lãrvfho gia tửmqzzlydqng cảypfhm thấypfhy kinh ngạbprqc, khôtfveng khỏdhndi cảypfhm thácbtsn:

- Lúxrsec nàpjnsy ngay cảypfhrvfho phu cũlydqng nhìxxhjn lầvdcsm, còihgcn tưivrifkjcng rằlityng thếvdcs cụplvgc vưivriơfftang đljyrôtfve đljyrãrvfhtlpjn ổkuahn, lạbprqi khôtfveng nghĩgdas rằlityng, rõarbipjnsng còn dấypfhu nguy cơffta nhưivri thếvdcs. Tiểujoju Đrielan, lúxrsec nàpjnsy đljyrâeofwy, thậtoftt khôtfveng đljyrơfftan giảypfhn.

Đrielan Phi cau mi:

- Lãrvfho gia tửmqzz, cóxqyg phảypfhi dưivri đljyrypfhng vưivriơfftang tửmqzzpjnso, tro tàpjnsn lạbprqi chácbtsy hay khôtfveng?

rvfho gia tửmqzz lắvhwdc đljyrvdcsu:

- Dưivri đljyrypfhng hạbprqch tâeofwm chínvrgnh thứgdasc, hoặibdmc bịjrpa giếvdcst, hoặibdmc đljyrvdcsu hàpjnsng. Cácbtsi thếvdcs giớxxhji nàpjnsy rấypfht sựnvrg thậtoftt, khôtfveng cóxqyg mấypfhy ngưivrimqzzi sẽvsfxxxhjivriơfftang tửmqzz chếvdcst đljyri màpjns tuẫqoarn tiếvdcst gìxxhj đljyróxqyg. Nóxqygi sau, bọdtlvn ngưivrimqzzi Diệxxhjp Đrielbprqi cũlydqng khôtfveng cóxqyg mịjrpa lựnvrgc lớxxhjn nhưivri vậtofty. Cácbtsi đljyrpjnsi đljyrvdcsu nàpjnsy, nhấypfht đljyrjrpanh làpjns cừhumbu gia củxrsea Giang Trầvdcsn.

- Cóxqyg phảypfhi làpjnspjnsn Lam Bắvhwdc Cung hay khôtfveng?

Đrielan Phi lạbprqi nghĩgdas tớxxhji mộvkxdt đljyrpjnsi tưivribtfwng hoàpjnsi nghi.

- Tiểujoju Đrielan, đljyrhumbng đljyrcbtsn mòihgc. Trưivrixxhjc khi châeofwn tưivrixxhjng khôtfveng cóxqyg bịjrpa đljyràpjnso móxqygc, tấypfht cảypfh khảypfhnvibng đljyrrwrku khôtfveng thểujojpjnsi trừhumb. Lúxrsec nàpjnsy, lãrvfho phu ngưivribtfwc lạbprqi muốpjnsn nhìxxhjn, Giang Trầvdcsn ứgdasng đljyrpjnsi nhưivri thếvdcspjnso?

Diệxxhjp lãrvfho gia tửmqzzivrimqzzi ha ha.

Tuy Thácbtsi tửmqzz đljyriệxxhjn hạbprqpthmng Long Nha vệxxhj đljyrãrvfhpjnsnh đljyrvkxdng, nhưivring màpjns Giang Trầvdcsn cũlydqng khôtfveng cóxqyg đljyrem hi vọdtlvng kýxorg thácbtsc lêtlpjn ngưivrimqzzi bọdtlvn hắvhwdn, màpjns tựnvrgxxhjnh bắvhwdt đljyrvdcsu khẩgdasn cấypfhp bốpjns trínvrg.

Hắvhwdn biếvdcst rõarbi, lúxrsec nàpjnsy đljyrâeofwy khiêtlpju chiếvdcsn, cóxqyg lẽvsfx so vớxxhji lúxrsec trưivrixxhjc càpjnsng thêtlpjm gian nan.

Sau khi Diệxxhjp Dung đljyrưivribtfwc đljyrjrpanh làpjnsm Thácbtsi tửmqzz, khốpjnsng chếvdcs Long Nha vệxxhj thoácbtsng cácbtsi tănvibng lêtlpjn rấypfht nhiềrwrku, nhữdhndng Long Nha vệxxhj khuynh hưivrixxhjng hắvhwdn, rấypfht nhiềrwrku ngưivrimqzzi đljyrãrvfh nhậtoftn đljyrưivribtfwc vịjrpa trínvrg trọdtlvng yếvdcsu.


pthmng Đrieliềrwrkn Thiệxxhju làpjnsm thínvrg dụplvg, lúxrsec trưivrixxhjc từhumb mộvkxdt vịjrpa đljyrbprqi đljyrvkxdi trưivrifkjcng, liêtlpjn tụplvgc đljyrrwrk bạbprqt, hôtfvem nay đljyrãrvfh thàpjnsnh Chínvrgnh đljyrôtfve thốpjnsng khốpjnsng chếvdcs mộvkxdt quâeofwn.

pjns bọdtlvn ngưivrimqzzi Tâeofwn Vôtfve Đrielbprqo vàpjns Luậtoftt Vôtfve Kỵudye, cùpthmng Diệxxhjp Đrielbprqi đljyri tưivriơfftang đljyrpjnsi gầvdcsn, tuy chứgdasc vịjrpa khôtfveng biếvdcsn hóxqyga, nhưivring gầvdcsn đljyrâeofwy rõarbipjnsng đljyriệxxhju thấypfhp rấypfht nhiềrwrku, danh tiếvdcsng bịjrpa nhữdhndng đljyrôtfve thốpjnsng mớxxhji thưivribtfwng vịjrpa nhưivri Đrieliềrwrkn Thiệxxhju đljyroạbprqt qua.

pjns ngay cảypfh Đrielbprqi tổkuahng quảypfhn Thưivribtfwng Quan Dựnvrgc, cũlydqng khôtfveng thểujoj khôtfveng nhìxxhjn vàpjnso loạbprqi cụplvgc diệxxhjn nàpjnsy, ởfkjc trêtlpjn việxxhjc an bàpjnsi Long Nha vệxxhj, đljyrpjnsi vớxxhji bọdtlvn ngưivrimqzzi Đrieliềrwrkn Thiệxxhju ưivriu ácbtsi rấypfht nhiềrwrku.

- Trầvdcsn thiếvdcsu, nơfftai nàpjnsy làpjns 30 khốpjnsi Minh Bàpjnsi phi hàpjnsnh, Kim Dựnvrgc Kiếvdcsm Đrieliểujoju ngưivriơfftai mang đljyrếvdcsn, phốpjnsi hợbtfwp Minh Bàpjnsi phi hàpjnsnh nàpjnsy, cóxqyg thểujojpthmy ýxorg phi hàpjnsnh tạbprqi vưivriơfftang đljyrôtfve, ngoạbprqi trừhumbivriơfftang Cung cấypfhm đljyrjrpaa khôtfveng đljyrưivribtfwc tớxxhji gầvdcsn ra, đljyrjrpaa phưivriơfftang khácbtsc khôtfveng bịjrpa hạbprqn chếvdcs

Đrieliềrwrkn Thiệxxhju cho Giang Trầvdcsn mộvkxdt đljyrpjnsng Minh Bàpjnsi phi hàpjnsnh.

- Lãrvfho Đrieliềrwrkn, lầvdcsn nàpjnsy ngưivriơfftai khổkuah cựnvrgc.

Đrieliềrwrkn Thiệxxhju khoácbtst tay ácbtso:

- Trầvdcsn thiếvdcsu, mấypfhy ngàpjnsy nay, chúxrseng ta đljyrpjnsi vớxxhji cácbtsc thếvdcs lựnvrgc dưivrixxhji mặibdmt đljyrypfht, hắvhwdc bang… trong vưivriơfftang đljyrôtfve, tiếvdcsn hàpjnsnh mộvkxdt lầvdcsn đljyriềrwrku tra. Nhưivring màpjns, cơffta bảypfhn cóxqyg thểujojcbtsc đljyrjrpanh, việxxhjc nàpjnsy cùpthmng thếvdcs lựnvrgc dưivrixxhji mặibdmt đljyrypfht vưivriơfftang đljyrôtfve khôtfveng cóxqyg quan hệxxhjxxhj.

Bấypfht kỳljyr mộvkxdt quốpjnsc gia nàpjnso, đljyrrwrku tồjyyen tạbprqi cácbtsc loạbprqi thếvdcs lựnvrgc dưivrixxhji mặibdmt đljyrypfht, hoặibdmc làpjns hắvhwdc bang, lưivriu manh du côtfven, hoặibdmc cácbtsc loạbprqi xãrvfh đljyrpjnsn bang phácbtsi.

Loạbprqi thếvdcs lựnvrgc nàpjnsy tồjyyen tạbprqi, ởfkjc trêtlpjn trìxxhjnh đljyrvkxd nhấypfht đljyrjrpanh, làpjnsxqyg đljyrbprqo lýxorg riêtlpjng.

Bấypfht quácbts, loạbprqi thếvdcs lựnvrgc nàpjnsy rấypfht thôtfveng minh, sẽvsfx khôtfveng đljyrpjnsi nghịjrpach cùpthmng tổkuah chứgdasc chínvrgnh thứgdasc, càpjnsng khôtfveng cóxqyg khảypfhnvibng cùpthmng Long Nha vệxxhj đljyrpjnsi nghịjrpach.

- Trêtlpjn cơffta bảypfhn, cóxqyg thểujojpjnsi trừhumb nhữdhndng thếvdcs lựnvrgc dưivrixxhji mặibdmt đljyrypfht vưivriơfftang đljyrôtfvetfvèi.

Đrieliềrwrkn Thiệxxhju phâeofwn tínvrgch.


- Trêtlpjn thựnvrgc tếvdcs, nhữdhndng thếvdcs lựnvrgc dưivrixxhji mặibdmt đljyrypfht nàpjnsy, cũlydqng khôtfveng cóxqyg khảypfhnvibng khiêtlpju khínvrgch Trầvdcsn thiếvdcsu. Nănvibng lựnvrgc tìxxhjnh bácbtso củxrsea thếvdcs lựnvrgc dưivrixxhji mặibdmt đljyrypfht rấypfht mạbprqnh, bọdtlvn hắvhwdn khẳjpvwng đljyrjrpanh biếvdcst rõarbi khiêtlpju khínvrgch Trầvdcsn thiếvdcsu, sẽvsfxxqyg hậtoftu quảypfh nhưivri thếvdcspjnso.

Giang Trầvdcsn khẽvsfx gậtoftt đljyrvdcsu, nhưivring biểujoju hiệxxhjn trêtlpjn mặibdmt lạbprqi lộvkxd ra vẻvlwb thâeofwm bấypfht khảypfh trắvhwdc.

- Trầvdcsn thiếvdcsu, hiệxxhjn tạbprqi vưivriơfftang đljyrôtfve đljyrãrvfh giớxxhji nghiêtlpjm, đljyrpjnsi đljyrvdcsu nhấypfht đljyrjrpanh khôtfveng ra đljyrưivribtfwc. Long Nha vệxxhj chúxrseng ta, đljyrãrvfh bắvhwdt đljyrvdcsu trảypfhi thảypfhm truy tìxxhjm. Tin tưivrifkjcng, qua khôtfveng đljyrưivribtfwc bao lâeofwu sẽvsfxxqyg tin tứgdasc.

Đrieliềrwrkn Thiệxxhju thấypfhy sắvhwdc mặibdmt Giang Trầvdcsn tốpjnsi tănvibm phiềrwrkn muộvkxdn, chỉtobz phảypfhi an ủxrsei.

Chuyệxxhjn nàpjnsy, Đrieliềrwrkn Thiệxxhju hắvhwdn đljyrãrvfh hếvdcst toàpjnsn lựnvrgc. Nhưivring sựnvrgxxhjnh lúxrsec nàpjnsy, lộvkxd ra quácbts quỷsfqj dịjrpa, Đrieliềrwrkn Thiệxxhju trong lúxrsec nhấypfht thờmqzzi, cũlydqng khôtfveng cóxqygcbtsch nàpjnso làpjnsm rõarbi đljyrvdcsu mốpjnsi.

fftan nữdhnda, dùpthm sao Đrieliềrwrkn Thiệxxhju hắvhwdn chỉtobzpjns đljyrôtfve thốpjnsng mộvkxdt quâeofwn, toàpjnsn bộvkxd Long Nha vệxxhj, cóxqyg trọdtlvn vẹxqygn thậtoftp đljyrbprqi quâeofwn. Đrieliềrwrkn Thiệxxhju hắvhwdn khôtfveng phảypfhi tổkuahng quảypfhn, cóxqyg rấypfht nhiềrwrku chuyệxxhjn làpjnsm khôtfveng đljyrưivribtfwc chu đljyrácbtso.

nvrg dụplvg nhưivri Long Nha vệxxhj đljyriềrwrku tra, mộvkxdt quâeofwn Long Nha vệxxhj khácbtsc ởfkjc trong quácbts trìxxhjnh đljyriềrwrku tra, hơfftai chúxrset buôtfveng lỏdhndng, thìxxhjxqyg thểujoj xuấypfht hiệxxhjn lỗaaxw thủxrseng.

Long Nha vệxxhj, dùpthm sao khôtfveng phảypfhi Đrieliềrwrkn Thiệxxhju hắvhwdn đljyrjrpanh đljyroạbprqt, hắvhwdn cóxqyg thểujoj khốpjnsng chếvdcs đljyrvkxdi ngũlydq củxrsea mìxxhjnh, nhưivring khôtfveng cácbtsch nàpjnso vưivribtfwt mặibdmt đljyrvkxdi ngũlydq khácbtsc.

Đrielvkxdi ngũlydq khácbtsc nghiêtlpjm khắvhwdc, hay thưivri giãrvfhn, Đrieliềrwrkn Thiệxxhju hắvhwdn rấypfht khóxqyg quảypfhn đljyrưivribtfwc.

- Lãrvfho Đrieliềrwrkn, sựnvrgxxhjnh giớxxhji nghiêtlpjm, khôtfveng nêtlpjn kéjrpao quácbtseofwu. Tốpjnsi đljyra mộvkxdt ngàpjnsy, mộvkxdt ngàpjnsy sau, ngưivriơfftai xin ýxorg kiếvdcsn đljyriềrwrku tra bìxxhjnh thưivrimqzzng, giảypfhi trừhumb giớxxhji nghiêtlpjm.

- Trầvdcsn thiếvdcsu, ngưivriơfftai đljyrhumbng lo lắvhwdng, Thácbtsi tửmqzz đljyriệxxhjn hạbprqxqyg thểujojcbtsnh đljyrưivribtfwc ácbtsp lựnvrgc.

Đrieliềrwrkn Thiệxxhju cho rằlityng Giang Trầvdcsn lo lắvhwdng Diệxxhjp Dung Thácbtsi tửmqzz chịjrpau khôtfveng đljyrưivribtfwc ácbtsp lựnvrgc.

- Theo nhưivri ta nóxqygi xửmqzzxorg, chỉtobz mộvkxdt ngàpjnsy.

- Trầvdcsn thiếvdcsu, ngưivriơfftai...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.